GLOBALE VÆRDIKÆDER INDLEDNING OG SAMMENFATNING DIREKTE OG INDIREKTE EKSPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBALE VÆRDIKÆDER INDLEDNING OG SAMMENFATNING DIREKTE OG INDIREKTE EKSPORT"

Transkript

1 GLOBALE VÆRDIKÆDER Peter Beck Nellemann og Karoline Garm Nissen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Et endeligt produkt skabes via en række aktiviteter, som fx kan omfatte design, produktion, marketing og distribution, der hver især tilfører produktet værdi. Aktiviteterne kan enten foretages af samme virksomhed eller af forskellige virksomheder. Når aktiviteterne opsplittes mellem virksomheder, opstår værdikæder. Opsplitning af produktionen medfører, at virksomheder køber halvfabrikata af andre virksomheder og bruger dem til at producere nye produkter. Forskellen mellem værdien af de produkter, som virksomheden producerer, og udgiften til halvfabrikata, som er medgået i produktionen, defineres som værditilvæksten i virksomheden. Analyser af værdikæder gør det muligt at følge dansk værditilvækst fra produktion af halvfabrikata til endelig anvendelse. Det giver et mere præcist billede af, hvordan dansk produktion og beskæftigelse afhænger af udenlandsk efterspørgsel, end traditionelle handelsanalyser. Tempoet i udviklingen af globale værdikæder har været en vigtig drivkraft bag verdenshandlen. Op til den økonomiske og finansielle krise steg verdenshandlen, først og fremmest fordi handel med halvfabrikata steg, hvilket bl.a. afspejler udvikling af globale værdikæder. Den efterfølgende svage udvikling i verdenshandlen var også drevet af udviklingen i handel med halvfabrikata, hvilket indikerer, at udviklingen af globale værdikæder gik langsommere. Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner. Målt på endelig anvendelse af dansk værditilvækst er Tyskland og Sverige dog mindre vigtige, end hvad traditionelle handelsanalyser viser. Derimod er USA og Kina vigtigere handelspartnere. Lidt under danske job er knyttet til eksport. De er fordelt omtrent ligeligt mellem job i eksportvirksomheder og job hos deres underleverandører. Ændringer i dansk eksport må forventes ikke bare at påvirke eksportvirksomheder, men også deres underleverandører. Derfor kan ændringer i eksporten også påvirke beskæftigelsen i hjemmemarkedsorienterede erhverv, da de kan være underleverandører til eksportvirksomheder. En del af analyserne af globale værdikæder er yderligere beskrevet i Andersen mfl. (2015). DIREKTE OG INDIREKTE EKSPORT Globale værdikæder indebærer, at værditilvækst kan eksporteres fra ét land til et andet både direkte og indirekte. Indirekte handel opstår, når land A eksporterer halvfabrikata til land B, hvor de indgår i produktionen af produkter, der eksporteres til land C, jf. figur 1. Land B reeksporterer således værditilvækst fra land A, hvorved land A indirekte eksporterer til land C. Et eksempel på en global værdikæde kan være, at grisefoder bliver eksporteret fra Ukraine til Danmark, hvor det bruges til at opdrætte grise. Efterfølgende bliver grisene eksporteret til Tyskland, hvor de slagtes og eksporteres til England. Her bliver de forbrugt som endelig anvendelse. Eksemplet illustrerer, at selv om den danske svineproduktion i første omgang eksporteres til DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL,

2 Direkte og indirekte handel mellem to lande Land A Indirekte handel Direkte handel Land B Land C Indirekte handel Figur 1 Tyskland, er den i sidste ende knyttet til endelig anvendelse i England på grund af indirekte handel. Hvis værdien af grisefoderet er 100, og værdien af grisene er 200, er den danske værditilvækst = 100, jf. tabel 1. Værdien af den danske bruttoeksport udgør således 200, mens værdien af eksport af dansk værditilvækst kun udgør 100, dvs. 50 pct. af bruttoeksporten. Hvis værdien af den tyske slagteriproduktion er 300, udgør tysk værditilvækst kun 33 pct. af eksporten. Analyserne af globale værdikæder i artiklen bygger på data fra databasen World Input-Output Database, WIOD, som er nærmere beskrevet i boks 1. Data og antagelser Boks 1 Databasen World Input-Output Database 1, WIOD, indeholder årlige data for handel mellem 35 industrier i 40 lande 2. Derudover er resten af verden slået sammen til én økonomi, ligeledes med 35 industrier. Værdien af handlen omfatter både varer og tjenester og er målt i løbende priser. Databasen er dannet på baggrund af nationale tilgang-anvendelsestabeller, nationalregnskabstal og statistik for international handel, hvilket er beskrevet i Timmer (2012). På trods af, at databasen bygger på nationale kilder, afviger tallene i databasen fra data fra eksempelvis Danmarks Statistik. Dannes verdens samlede eksport og import på baggrund af nationale kilder, overstiger værdien af eksport værdien af den samlede import på grund af statistiske uoverensstemmelser. I WIOD er der foretaget korrektioner, således at der er fuldkommen overensstemmelse mellem import og eksport. En væsentlig forskel på den internationale input-output-tabel, WIOD, og nationale input-output-tabeller, er, at alle importerede input er fordelt på, hvilken industri i hvilket land de er importeret fra, og at al eksport er fordelt på, hvor den eksporteres hen. Det er således muligt at se, hvilket land produkterne eksporteres til, og om de eksporteres til endelig anvendelse eller som halvfabrikata. Hvis de eksporteres som halvfabrikata, er det også muligt at se, hvilken industri de eksporteres til. Det gør det muligt at følge dansk værditilvækst gennem de globale værdikæder. Det er dog nødvendigt at gøre følgende antagelser: Den værditilvækst, som skabes i en industri, defineres som værdien af produktionen minus værdien af de halvfabrikata, som er medgået i produktionen. Produkterne fra industrierne afsættes enten som halvfabrikata til andre industrier eller industrien selv eller til endelig anvendelse. Endelig anvendelse omfatter privat og offentligt forbrug samt investeringer. Fordi investeringer datamæssigt behandles som endelig anvendelse, indgår de ikke som input i værdikæder. Hvis en virksomhed leverer et investeringsobjekt, fx en fabrik, til en anden virksomhed, opfattes transaktionen i WIOD ikke som en leverance af input til en virksomhed, men derimod som endelig anvendelse. Hver industri antages at producere et unikt produkt. Det betyder, at alle produkter fra en given industri er produceret ved hjælp af den samme sammensætning af halvfabrikata og indeholder samme andel værditilvækst skabt i industrien selv. Produkterne indeholder samme andel værditilvækst, uanset om de afsættes som halvfabrikata eller til endelig anvendelse, og uanset om de eksporteres eller afsættes indenlandsk. Ligeledes antages produkterne fra hver industri at være fremstillet ved brug af de samme halvfabrikata, uanset hvordan de afsættes. Hvis fx værdien af dansk landbrugsproduktion følger eksemplet i tabel 1 og i gennemsnit udgøres af 50 pct. halvfabrikata fra Ukraine og 50 pct. dansk værditilvækst, antages værdien af al dansk landbrugsproduktion at være sammensat på den måde. Dansk værditilvækst antages således at udgøre 50 pct. af landbrugsproduktionens værdi, uanset om den afsættes som halvfabrikata til fx den danske fødevareindustri eller til den danske hotel- og restaurationsbranche. Ligeledes er der 50 pct. dansk værditilvækst i landbrugsprodukterne, uanset om de sælges til den tyske, japanske eller kinesiske fødevareindustri, ligesom der er samme mængde dansk værditilvækst i produkterne, uanset om de afsættes til endelig anvendelse i Danmark, Tyskland, Japan eller Kina. I analyserne af, hvordan beskæftigelse knytter sig til eksport, er det antaget, at arbejdsproduktiviteten i hver sektor er ens, uanset hvordan dens produkter afsættes. I en given sektor skal der således den samme arbejdskraft til at skabe et produkt, uanset om det afsættes som halvfabrikata eller til endeligt forbrug, og uanset om det eksporteres eller afsættes indenlandsk Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Indien, Indonesien Irland, Italien, Japan, Kina, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Mexico, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig. 68 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL, 2016

3 Eksempel på en global værdikæde Tabel 1 Værdi af halvfabrikata Værdi af produktion (Bruttoeksport) Værditilvækst (Eksport af national værditilvækst) Endelig anvendelse Ukraine Danmark Tyskland England 300 Anm.: Eksemplet illustrerer en værdikæde, hvor ukrainsk svinefoder til en værdi af 100 importeres til Danmark og bruges til opdræt af svin til en værdi af 200. Svinene eksporteres til Tyskland, hvor de slagtes, og slagterivarerne til en værdi af 300 eksporteres til England, hvor de forbruges som endelig anvendelse. UDVIKLING AF GLOBALE VÆRDIKÆDER OG VERDENSHANDEL Fra 1995 til 2008 steg værdien af verdenshandlen, dvs. værdien af de produkter, som blev handlet over en landegrænse, kraftigt. Stigningen var større end væksten i verdens samlede værditilvækst, hvilket medførte, at værdien af verdenshandlen relativt til den samlede globale værditilvækst steg, jf. figur 2 (venstre). Stigningen i verdenshandlen var drevet af handel med halvfabrikata, jf. figur 2 (højre). Det indikerer, at udvikling af globale værdikæder har været en vigtig drivkraft bag verdenshandlen. Øget handel med halvfabrikata afspejler, at virksomheder specialiserer sig, fx i at producere en bestemt komponent i en værdikæde. Et eksempel kunne være en landmand, som i udgangspunktet både producerer svinefoder og opdrætter svin, men overgår til at specialisere sig Global handel Figur 2 Pct Global handel Global handel, pct. af BNP Global handel (WIOD), pct. af værditilvækst Global handel med halvfabrikata og endelige produkter Pct. af global værditilvækst Halvfabrikata Produkter til endelig anvendelse Anm.: Venstre figur: I den blå serie er værdien af global handel som andel af BNP defineret som værdien af global import som andel af globalt BNP i løbende priser. Data for 2015 er skøn. I den violette serie er værdien af global handel som andel af global værditilvækst defineret som værdien af handel mellem de 40 lande i WIOD samt den økonomi, som er defineret som resten af verden, divideret med samlet global værditilvækst. Handel inden for økonomien resten af verden er ikke medregnet i den globale handel. Handlen omfatter både handel med halvfabrikata og endelige produkter. På grund af globale værdikæder kan den samme værditilvækst handles flere gange over grænser og derved indgå i tælleren flere gange. Højre figur: Halvfabrikata dækker over produkter, som sælges fra én virksomhed til en anden. Endelige produkter dækker over produkter til endelig anvendelse, dvs. privat og offentligt forbrug samt investeringer. Kilde: Macrobond, WIOD og egne beregninger. DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL,

4 i at opdrætte svin og i stedet købe foder. Specialiseringen medfører, at værdikæden bliver opdelt på to virksomheder. Én som producerer foder, og én som opdrætter svin, hvilket medfører handel med halvfabrikata (foder) mellem de to virksomheder. At der udvikles globale værdikæder, kan bl.a. ses ved, at der bliver brugt flere udenlandske halvfabrikata i produktionen i de fleste industrier i de fleste lande. I Danmark har den stigende brug af importerede halvfabrikata bevirket, at andelen af udenlandsk værditilvækst i dansk eksport er steget omkring 10 procentpoint fra 1995 til 2011, jf. figur 3. Andelen af udenlandsk værditilvækst i eksporten er også steget i andre lande. Der er en klar tendens til, at andelen af udenlandsk værditilvækst er størst i små åbne økonomier. Det kan skyldes, at det nationale marked for halvfabrikata er mindre i små økonomier, og der derfor er større tilskyndelse til at købe udenlandske halv fabrikata. I 2009 blev verdenshandlen påvirket negativt af den globale økonomiske og finansielle krise, og værdien af verdenshandlen relativt til verdens samlede værditilvækst faldt. Faldet skyldes primært, at handel med halvfabrikata blev reduceret, mens faldet i handel med endelige produkter var mere moderat. Det kan skyldes, at globale værdikæder blev udviklet i et langsommere tempo, insourcing af processer, og at værdien af lagre af halvfabrikata blev reduceret. Den svage udvikling i verdenshandlen relativt til værditilvækst, jf. figur 2 (venstre), kan skyldes et nyt forhold mellem vækst i global produktion og Udenlandsk værditilvækst i eksport Figur 3 Pct Holland Danmark Sverige Tyskland Kina Storbrit. USA global handel. Borin og Mancini (2015) finder, at forholdet mellem væksten i global handel og væksten i globalt BNP elasticiteten mellem de to størrelser er faldet fra lidt over 2 i perioden til lidt over 1 i perioden , jf. figur 4 (venstre). De opdeler elasticiteten i tre komponenter: Et bidrag på 1, som afspejler et konstant forhold mellem import og BNP, et bidrag fra udvikling af globale værdikæder og et bidrag fra import til endelig anvendelse. Opdelingen viser, at udvikling af globale værdikæder bidrog til den samlede handelselasticitet med lidt under 0,5 frem til 2005, hvorefter bidraget stort set faldt bort. Den svage udvikling i verdenshandlen herefter kan derfor bl.a. forklares ved en svag udvikling af globale værdikæder. Constantinescu mfl. (2015) finder også, at den svage udvikling i verdenshandlen i 2000 erne bl.a. skyldes, at udviklingen af globale værdikæder gik ned i gear, særligt imellem USA og Kina. Det kan skyldes, at lønomkostningerne er steget væsentligt i Kina, jf. figur 4 (højre), hvilket har mindsket tilskyndelsen til udflytning af produktion til Kina. DANSKE HANDELSPARTNERES BETYDNING Hvor meget dansk værditilvækst, der bliver endeligt anvendt i et land, afhænger af tre forhold: 1 værdien af bruttoeksporten til landet, 2 hvor stor en andel af bruttoeksporten, der udgøres af dansk værditilvækst, og 3 indirekte handel med dansk værditilvækst. Den indirekte handel med dansk værditilvækst udgøres både af reeksport af dansk værditilvækst og indirekte import af dansk værditilvækst. Første kolonne i tabel 2 viser betydningen af danske handelspartnere for dansk bruttoeksport, dvs. den traditionelle opgørelse af dansk eksport, på baggrund af data fra WIOD. Anden kolonne viser, hvor i udlandet dansk værditilvækst ender som endelig anvendelse. Eksempelvis fremgår det, at endelig anvendelse af dansk værditilvækst i Tyskland udgjorde 9,3 pct. af den samlede endelige anvendelse af dansk værditilvækst i udlandet. Forskellen mellem de to kolonner er således, at der tages højde for både andel af dansk værditilvækst i eksporten til forskellige handelspartnere og indirekte handel med dansk værditilvækst. Det fremgår, at USA og Kina har større betydning for dansk eksport, når betydningen måles ved 70 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL, 2016

5 Handelselasticitet og relative enhedslønomkostninger Figur 4 Handelselasticitet Relative enhedslønomkostninger Elasticitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Indeks, 1995 = , Konstant forhold Bidrag fra globale værdikæder Bidrag fra import til endelig anvendelse Kina USA Anm.: Relative enhedslønomkostninger måler lønomkostninger korrigeret for produktivitetsudvikling relativt til landenes handelspartnere. Kilde: Borin og Mancini (2015) og Macrobond. Betydning af danske handelspartnere, 2011 Tabel 2 Dansk bruttoeksport, pct. af samlet dansk bruttoeksport Endelig anvendelse af dansk værditilvækst, pct. af udenlandsk endelig anvendelse af dansk værditilvækst Tyskland 9,8 9,3 USA 5,7 8,9 Storbritannien 7,6 8,1 Sverige 9,7 6,6 Kina 3,8 5,3 Frankrig 2,6 3,6 Holland 2,7 2,5 Italien 1,9 2,5 Japan 1,4 2,2 Spanien 1,8 2,2 Anm.: Endelig anvendelse inkluderer offentligt og privat forbrug samt investeringer. endelig anvendelse af dansk værditilvækst. Ved en stigning i endelig anvendelse i USA og Kina må man derfor forvente, at efterspørgslen efter dansk værditilvækst øges mere, end hvad den direkte bruttoeksport til landene tilsiger. Det forholder sig omvendt for Sverige og Tyskland, men Tyskland er fortsat Danmarks største eksportmarked, selv om man måler på endelig anvendelse af dansk værditilvækst. Uanset hvordan dansk eksport opgøres, kan det konstateres, at Danmarks eksportmarked er diversificeret. Dansk eksport er således ikke afhængig at et enkelt land, og det er positivt for den makroøkonomiske stabilitet. Traditionelt bruges eksportandele, som vist i første kolonne i tabel 2, til at handelsvægte økonomiske variable, fx eksportmarkedsvæksten. Handelsvægtene viser, hvor danske produkter DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL,

6 i første omgang eksporteres hen, men tager hverken højde for forskelle i andelen af dansk værditilvækst indeholdt i eksporten til forskellige lande eller for indirekte handel. Hvis man derimod ønsker at vægte handelspartnere i forhold til endelig anvendelse af dansk værditilvækst i landet, skal man benytte vægtene i anden kolonne. Hvilken handelsvægtning der bør vælges, afhænger af den konkrete analyse. Til analyser af betydningen for dansk eksport af en stigning i den endelige anvendelse i udlandet er vægtene i anden kolonne de mest relevante, mens vægtene i første kolonne er relevante til fx analyser af betydningen for dansk eksport af udviklingen i enhedslønomkostninger relativt til udviklingen i udlandet. EKSPORTENS BETYDNING FOR DANSK BESKÆFTIGELSE Nationale værdikæder opstår, når danske virksomheder bruger andre danske virksomheder som underleverandører. Nationale værdikæder medfører derfor, at der er dansk beskæftigelse, som er knyttet til eksport både i eksportvirksomheder og hos deres underleverandører. Beskæftigelse i eksportvirksomheder defineres som direkte knyttet til eksport, mens beskæftigelse hos underleverandører til eksportvirksomheder defineres som indirekte knyttet til eksport. Beskæftigelse indirekte knyttet til eksport kan omfatte mange brancher. Det kunne fx være en revisor, som reviderer regnskabet for en eksportvirksomhed, eller en traktormekaniker, der reparerer en traktor for en eksportvirksomhed. Lidt over 28 pct. af den samlede danske beskæftigelse svarende til næsten job var i 2011 knyttet til eksport. Jobbene var omtrent ligeligt fordelt mellem job knyttet direkte og indirekte til eksport, jf. figur 5. I fremstillingsindustrierne, og særligt i de fremstillingsindustrier, som producerer avancerede produkter, er en meget stor del af beskæftigelsen knyttet direkte til eksport. I byggeriet er få job ifølge beregningerne knyttet til eksport. Det skyldes, at job i byggeriet, som er knyttet til investeringer i eksportvirksomheder, fx byggeri af en fabrik, ikke er medregnet, fordi virksomhedernes investeringer datamæssigt kategoriseres som endelig anvendelse. I hjemmemarkedsorienterede erhverv som finansiering og forretningsservice samt handel, hotel og restauration mv. er kun en meget lille del af beskæftigelsen knyttet direkte til eksport. Derimod er ca. 20 pct. af beskæftigelsen knyttet indirekte til eksport. Det skyldes, at virksomheder i disse erhverv er underleverandører til eksportvirksomheder. I 2011 var der i alt ca. 1,1 mio. job i sektorerne finansiering og forretningsservice samt handel, hotel og restauration mv. Det svarer til ca. 40 pct. af alle job i Danmark. Heraf var mere end job knyttet enten direkte eller indirekte til eksport, jf. figur 6. Det er flere end i hele fremstillingsindustrien og svarer til lidt over 40 pct. af alle job, som er knyttet til eksport. Det viser, at udsving i eksporten kan forventes at påvirke produktion og beskæftigelse både i eksporterende virksomheder og hos deres underleverandører. Hjemmemarkedsorienterede erhverv vil således også blive påvirket af udsving i eksporten via efterspørgsel fra eksportvirksomheder. Derudover kan de hjemmemarkedsorienterede erhverv blive påvirket af udsving i eksporten gennem andre kanaler. Fx kan ændringer i eksporten påvirke det private forbrug og derigennem produktionen i de hjemmemarkedsorienterede erhverv. Når man skal opgøre danske handelspartneres betydning for dansk beskæftigelse, skal man skelne mellem betydningen af eksporten til landet og betydningen af endelig anvendelse i landet. I eksemplet i tabel 1, hvor en dansk landmand eksporterer svin til Tyskland, som bliver endeligt forbrugt i England, er landmandens job knyttet til eksport til Tyskland, men endelig anvendelse i England. I 2011 var ca danske job knyttet til eksport til Tyskland, men kun ca job knyttet til endelig anvendelse i Tyskland, jf. tabel 3. Forskellen skyldes indirekte handel med dansk værditilvækst, dvs. reeksport af dansk værditilvækst fra Tyskland og indirekte import af dansk værditilvækst til Tyskland. Ca danske job var knyttet til endelig anvendelse i USA, mens det tilsvarende tal for Sverige, Storbritannien og Kina var ca Betydningen for dansk beskæftigelse af endelig anvendelse i Kina har været stærkt stigende. Over perioden blev antallet af danske job knyttet til endelig anvendelse i Kina ca. femdoblet, mens antallet af job knyttet til endelig anvendelse i Tyskland faldt med lidt under en tredjedel. 72 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL, 2016

7 Job knyttet direkte og indirekte til eksport, 2011 Figur 5 Pct Samlet økonomi Mellemhøj- og højteknologisk fremstillingsindustri Mellemlavteknologisk fremstillingsindustri Lavteknologisk fremstillingsindustri Landbrug mv. Transport og kommunikation Råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Finansiering og forretningsservice Handel, hotel og restauration mv. Bygge- og anlægsvirksomhed Offentlig administration, undervisning og sundhed Andel af job knyttet direkte til eksport Andel af job knyttet indirekte til eksport Andel af job ikke knyttet til eksport Anm.: De viste brancher er dannet på baggrund af de 35 underliggende brancher. Se Andersen mfl. (2015). Beskæftigelse knyttet til eksport og samlet beskæftigelse, 2011 Figur job Fremstillingsindustri Handel, hotel og restauration mv. Finansiering og forretningsservice Transport og kommunikation Landbrug mv. Offentlig administration mv. Bygge- og anlægsvirksomhed Råstofudvinding og forsyningsvirks. Beskæftigelse knyttet til eksport Samlet beskæftigelse Anm.: De viste brancher er dannet på baggrund af de 35 underliggende brancher. Se Andersen mfl. (2015). DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL,

8 Dansk beskæftigelse knyttet til eksport, 2011 Tabel job Danske job knyttet til eksport Danske job knyttet til endeligt forbrug Tyskland USA Sverige Storbritannien Kina Frankrig Italien Holland Japan Andre I alt Anm.: Endeligt forbrug inkluderer offentligt og privat forbrug samt investeringer. Forskellen mellem det totale antal job, som er afhængige af henholdsvis eksport og endelig anvendelse i udlandet, skyldes reimport af dansk eksport. Dvs. dansk værditilvækst, som eksporteres for senere at blive importeret igen til Danmark. Økonomien, som er modeleret som resten af verden, indgår i kategorien Andre og har forholdsvis stor betydning for dansk beskæftigelse. Det kan hænge sammen med den måde, man i WIOD sikrer overensstemmelse mellem global import og global eksport, jf. boks 1. LITTERATUR Andersen, Simon Steinitz, Peter Beck Nellemann og Casper Ristorp Thomsen (2015), Global value chains, Danmarks Nationalbank, Working Papers, nr Constantinescu, Cristina, Aaditya Mattoo og Michele Ruta (2015), The global trade slowdown: Cyclical or structural? IMF, Working Papers, nr. 6. Timmer, Marcel P. (red.) (2012), The world input-output database (WIOD): Contents, sources and methods, WIOD, Working Papers, nr. 10. Borin, Alessandro og Michele Mancini (2015), Follow the value added: Bilateral gross export accounting, Banca D Italia, Working Papers, nr Ollivaud, Patrice og Cyrille Schwellnus (2015), Does the post-crisis weekness of global trade solely reflect weak demand?, OECD, Economics Department Working Papers, nr DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL, 2016

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK GLOBALE VÆRDIKÆDER BETYDNING FOR DANSK EKSPORT OG BESKÆFTIGELSE Karoline Garm Nissen, Lidt baggrund Publikationer fra Nationalbanken Global Value Chains, Working Paper No. 102, december

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Januar 2014 M&A-markedet i Danmark Rekordår målt på antal danske solgte virksomheder på trods af lavere aktivitet i 4. kvartal Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Juli 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere