Lovforslag nr. L 26. Fremsat den 9. oktober 1985 af socialministeren. Forslag. til. Lov om delpension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslag nr. L 26. Fremsat den 9. oktober 1985 af socialministeren. Forslag. til. Lov om delpension"

Transkript

1 797 F.t.l. om delpension 798 Lovforslag nr. L 26. Fremsat den 9. oktober 1985 af socialministeren Almindelige betingelser og beregning 1. Delpension kan udbetales til lønmodtagere og persóner med anden erhvervsindtægt end lønindtægt i alderen fra 60 til 67 år, der nedsætter deres arbejdstid. Stk. 2. For personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt fastsætter socialministeren regler om arbejde før overgang til delpension, om opgørelse af arbejdstid, om opgørelse af. indtægt før og efter overgang til delpension og kan herunder fravige Retten til delpension er betinget af, 1) at modtageren arbejder her i landet eller på dansk skib, 2) at modtageren har fast bopæl her i landet, 3) at der for modtageren inden for de seneste 20 år før overgang til delpension er indbetalt bidrag til ATP, der svarer til mindst 10 års fuldt bidrag for en fuldtidsbeskæftiget, og 4) at modtageren inden for de sidste 12 måneder før overgangen til delpension har atbejdet som lønmodtager her i landet eller på dansk skib i mindst 9 måneder. Stk. 2. For personer, der modtager efterløn efter lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., skal de betingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, være opfyldt ved overgangen til efterløn. Stk. 3. Chefen for sikringsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af reglen i stk. 1, nr Ved overgang til delpension skal den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes med mindst 9 timer eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid under de sidste 9 måneders arbejde før overgangen. Forslag til Lov om delpension Den nedsatte arbejdstid skal i den første 6 måneders periode efter overgangen og årlig svare til en gennemsnitlig arbejstid på mindst 15 og højst 30 timer om ugen. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der er mindst 20 arbejdsdage inden for hvert kvartal. Stk. 2. Chefen for sikringsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af arbejdstiden for personer, der ved overgang til delpension modtager efterløn efter lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v. samt for lønmodtagere med ukendt arbejdstid. 4. Delpension beregnes og reguleres forholdsmæssigt efter et årligt basisbeløb. Basisbeløbet svarer til dagpengenes højeste beløb efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, beregnet på årsbasis. Stk. 2. Den årlige delpension udgør Y39 af basisbeløbet for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes. Den del af den hidtidige arbejdstid, der overstiger 39 timer ugentlig, tages ikke i betragtning ved beregningen. Stk. 3. Når delpension har været udbetalt i 2lA år, kan den ikke overstige 80 pet. og efter yderligere 2 år 70 pet. af beløbet efter stk. 2. Perioder med efterløn efter lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v. ligestilles med perioder med delpension. Stk. 4. Ved den første pensionsberegning kan den årlige delpension ikke overstige 90 pet. af forskellen mellem den årlige lønindtægt før overgang til delpension og den forventede lønindtægt efter overgangen. Dette gælder dog ikke ved overgang fra efterløn efter lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring rn.v; til delpension. Chefen for sikringsstyrelsen kan fastsætte nærmere reg- Socialmin. 1. kt. j.nr Lovforslag. Folketingsåret J. H.SCHULTZA/S L/socM38288K05x

2 799 F.t.l. om delpension 800 ler om opgørelse af lønindtægten samt om grænsen for delpensionens størrelse ved omregning. Stk. 5. Den beregnede delpension afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. Ansøgning, udbetaling, ændring m.v. 5. Ansøgning om delpension indgives til det sociale udvalg i bopælskommunen, der træffer afgørelse om ret til pension. 6. Delpension udbetales tidligst med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om pension. Delpension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at lovens betingelser er opfyldt. Hvis arbejdstiden nedsættes fra den 1. i måneden, kan delpension dog udbetales med virkning fra dette tidspunkt. 7. Det sociale udvalg skal påse, at den gennemsnitlige arbejdtid svarer til den nedsatte arbejdstid, der ligger til grund for beregningen af delpension. Udvalget skal indhente oplysninger herom mindst én gang om året, jfr. 8, samt om arbejdstiden i den første 6 måneders periode efter overgangen til delpension. 8. Delpensionen fastsættes hver 1. april på grundlag af den forventede arbejdstid i det løbende kalenderår, jfr. 4, stk. 2. Samtidig sker der efterregulering af delpensionen for det foregående kalenderår på grundlag af den faktiske arbejdstid i året. Hvis betingelserne om nedsættelse af arbejdstiden og den gennemsnitlige arbejdstid, jfr. 3, ikke har været opfyldt, bortfalder delpensionen med virkning fra den 1. januar det foregående kaldenderår. Hvis der kun er ret til delpension i en del af året gælder dog, at betingelserne om nedsættelse af arbejdstiden og den gennemsnitlige arbejdstid skal være opfyldt, og at delpensionen skal fastsættes og beregnes for denne periode. Stk. 2. Delpensionen fastsættes for den første 6 måneders periode på grundlag af den forventede arbejdstid i denne periode. Hvis betingelserne om nedsættelse af arbejdstiden og den gennemsnitlige arbejdstid, jfr. 3, ikke har været som forudsat eller ikke har været opfyldt i den nævnte periode, sker der efterfølgende regulering eller bortfald af delpensionen på grundlag af den faktiske arbejdstid i perioden. Stk. 3. Har modtageren været fraværende fra arbejdet på grund af sygdom eller været uden beskæftigelse, indgår sådanne perioder ikke i beregningen efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Delpensionen skal omregnes i løbet af året, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ændres med mere end 1 time. Ved omregningen kan der samtidig ske efterregulering for den forløbne del af kalenderåret. Stk. 5. Chefen for sikringsstyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter bestemmelserne om efterregulering og bortfald af delpension kan fraviges ved arbejdsløshed og sygdom, samt i øvrigt når særlige omstændigheder taler for det. Det kan herunder fastsættes, at krav om tilbagebetaling af delpension begrænses eller bortfalder helt. 9. Retten til delpension bortfalder fra den 1. i den måned, hvor modtageren ikke længere opfylder betingelserne i 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Delpensionen bortfalder fra den 1. i måneden ved kvartalets begyndelse, hvis betingelsen i 3, stk. 1, 3. pkt., ikke er opfyldt. 10. Retten til delpension bortfalder med udgangen af den måned, hvor modtageren har været fraværende fra arbejdet på grund af sygdom eller har været uden beskæftigelse i en sammenhængende periode på 13 uger. Stk. 2. Udbetalingen af delpension kan genoptages, når deltidsarbejdet genoptages, jfr. 6, uanset om betingelserne i 2, stk. 1, nr. 3 og nr. 4 ikke længere er opfyldt. 11. Delpension kan ikke udbetales sammen med førtidspension efter lov om social pension. Stk. 2. Delpension udbetales sidste gang for den måned, hvori modtageren fylder 67 år. 12. Modtageren skal oplyse det sociale udvalg om forandringer i sine forhold, der kan formodes at medføre nedsættelse eller bortfald af delpensionen. Stk. 2. Modtageren skal oplyse det sociale udvalg om flytning. Ved flytning til en anden kommune skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen.

3 801 Tillæg A (51) Folketingsåret F.t.l. om delpension 13. Hvis modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt efter 12, stk. 1, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget delpension, skal modtageren eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er udbetalt med urette. 14. Krav på delpension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige. Stk. 2. Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt delpension kan modregnes i delpension, sygedagpenge og pension efter lov om social pension. 15. Det sociale udvalg kan kræve, at ansøgeren selv, offentlige myndigheder og andre stiller de oplysninger til rådighed, der er nødvendige for afgørelse om delpension og beregning heraf. 16. Chefen for sikringsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om ansøgning, udbetaling, beregning, ændring og kontrol af delpension, herunder nærmere regler om, i hvilket omfang bestemmelserne i 7 og 8 kan fraviges for personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt. Klageadgang 17. Det sociale udvalgs afgørelser om delpension efter denne lov kan påklages til amtsankenævnet, i Københavns og Frederiksberg kommuner til den sociale ankestyrelse. Stk. 2. Amtsankenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Den sociale ankestyrelse kan dog optage en sag til behandling, når ankestyrelsen skønner, at sagen er af principiel betydning. Stk. 3. Klage til amtsankenævn eller den sociale ankestyrelse skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Anmodning til ankestyrelsen om optagelse af en sag til behandling efter stk. 2, 2 pkt., skal indgives inden for samme tidsfrist. Amtsankenævnet og ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil. Afgørelsen herom træffes af formanden for amtsankenævnet, henholdsvis chefen for ankestyrelsen. Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af klagesager. 18. Uenighed mellem kommuner om deres forpligtelser efter denne lov afgøres af det amtsankenævn, som den kommune, som forpligtelsen gøres gældende mod, hører under. 17, stk. 2 og stk. 3, pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Gøres forpligtelsen gældende mod Københavns eller Frederiksberg kommuner, træffes afgørelsen af den sociale ankestyrelse. Administration m.v. 19. Det sociale udvalg i bopælskommunen varetager administrationen af denne lov, medmindre andet er bestemt. Stk. 2. Chefen for sikringsstyrelsen kan pålægge kommunale myndigheder at tilvejebringe statistiske oplysninger og lignende. 20. Staten betaler kommunernes udgifter til delpension efter denne lov. Stk. 2. Betalingen finder sted forskudsvis månedlig på en af socialministeren fastsat dato forud for kommunernes udbetaling af delpension. Endelig berigtigelse af statens betaling foretages i det følgende regnskabsår. Stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler om betalingen, herunder regler for kommunernes opgørelse og anmeldelse af udgifterne, regnskabsaflæggelse og revision. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 21. Loven træder i kraft den 1. oktober Delpension kan udbetales med virk-, ning fra den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 51 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag)

4 . 803 F.t.l. om delpension 804. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. 230, fremsat den 8. maj 1985 (Folketingstidende , sp. 9692, 10119) med enkelte redaktionelle ændringer. Det nuværende pensions- og efterlønssystem åbner i visse tilfælde mulighed for tilbagetrækning fra arbejdslivet for personer, der er fyldt 60 år, i andre tilfælde først fra det 67. år. Tilbagetrækningen forudsættes i almindelighed at være fuldstændig, således at overgangen mellem erhvervsaktivitet og pensionisttilværelse som oftest bliver meget brat og betyder en meget stor omvæltning i den enkeltes tilværelse. Regeringen finder dette system for stift og u- fleksibelt og foreslår derfor, at der indføres en adgang til delpension kombineret med deltidsbeskæftigelse. Forslagets formål er at give den enkelte mulighed for selv at tilrettelægge pensioneringens forløb og omstillingen fra arbejdslivet ud fra egne ønsker og behov. Der foreslås skabt en fleksibel ordning, hvorefter en smidig og gradvis overgang fra arbejde til pensionering bliver en reel mulighed for så mange mennesker som muligt. Herved gives der mulighed for sammehæng og kontinuitet også i denne del af livsforløbet. Pensionsudvalgets betænkning Socialministeriets forslag bygger på en betænkning om bl.a. delpension afgivet af pensionsudvalget (betænkning nr. 1028, socialministeriet, november 1984). Udvalget, der blev nedsat af socialministeriet i juni 1984 med baggrund i regeringens ønske om at skabe mulighed for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, fik til opgave at stille forslag om indførelse af en delpensionsordning. Udvalget havde endvidere til opgave at stille forslag om løsning af samspilsproblemer og om ændrede regler om tjenestemænds samordningsfradrag og førtidspension Udvalget har udarbejdet forslag om indførelse af en delpensionsordning og har opstillet en række principper for en sådan ordning og de betingelser, der bør gælde for adgang til ordningen. Socialministeriet kan i vid udstrækning tilslutte sig udvalgets overvejelser herom, og der kan derfor om baggrunden for lovforslaget også henvises til betænkningen. Udvalgets forslag er udmøntet i 3 forskellige konkrete modeller, der imidlertid alle opfylder de principper og betingelser, der er opstillet for ordningen. Lovforslaget knytter sig især til den af udvalgets modeller, der er benævnt model A i udvalgets betænkning. Gældende ordninger og hensyn bag forslaget Der er i dag ret til folkepension for personer, der er fyldt 67 år. Folkepensionen ydes til alle, men kan eventuelt være bortreguleret på grund af indtægter for personer i alderen år. Der er herudover adgang til førtidspension efter pensionsloven, når der foreligger enten helbredsmæssige eller sociale grunde. Især efterlønsordningen er imidlertid af interesse i forbindelse med overgangen fra arbejdslivet til alderspensionen. Efterløn kan ydes til arbejdsløshedsforsikrede personer mellem 60 og 67 år, når visse nærmere betingelser om medlemskab af arbejdsløshedskasse er opfyldt. For såvel pension som efterløn gælder det, at ordningerne normalt forudsætter fuld tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Specielt for efterløn gælder, at det ikke er tilladt at have erhvervsarbejde i mere end 200 timer om året. I dag er, det således mest almindeligt, at folk arbejdet på fuld tid, lige indtil de trækker sig tilbage og går på efterløn eller pension. Arbejdsevnen aftager derimod ofte gradvist med alderen. På mange arbejdspladser kan det imidlertid være vanskeligt at tage særlig hensyn til de ældre. Resultatet kan blive et arbejdsophør, selvom vedkommende kunne have fortsat nogen tid endnu, hvis der havde været mulighed og økonomisk baggrund for at gå ned i arbejdstid.

5 805 F.t.l. om delpension 806 En brat overgang fra det erhvervsaktive liv til pensionisttilværelsen har vist sig at kunne give problemer, også af helbredsmæssig art. Det er en vanskelig omstilling, når man pludselig mister den daglige kontakt med arbejdskollegaer og den udfordring og prestige, som arbejdet giver. Samtidig skal pensionisten søge at skabe sig nye interesser og nye kontakter. En adgang til deltidsarbejde sammen med en delpension i en periode inden den endelige overgang til pension vil i mange tilfælde kunne lette omstillingen. I denne periode kan der arbejdes i et omfang, som den ældre måske bedre kan overkomme. Fordelene ved stadig at være aktiv bevares. Men samtidig bliver der tid og mulighed for at vænne sig til og at forberede sig på tilværelsen som pensionist. Der er betydelig forskel på, hvornår alderen begynder at gøre sig gældende i forhold til arbejdsevnen. Det afhænger også af arbejdets karak- 'ter og af den enkeltes helbred og lyst til fortsat arbejde. Samtidig vil det være forskelligt, hvilke muligheder der vil være for at opnå deltidsarbejde. Det vil også være højst forskelligt, hvor lang en omstillingsperiode med delpension den enkelte har behov for og lyst til, og hvor længe det er muligt at få deltidsarbejde. Disse forhold taler alle for, at en delpensionsordning udformes så fleksibel som muligt, således at de individuelle behov for arbejde og pensionering kan imødekommes. Ældrekommissionen, der afsluttede sit arbejde i maj 1982, lagde i sine 3 delrapporter betydelig vægt på, at der ved indførelse af en delpensionsordning skabtes større mulighed for gradvis tilbagetrækning fra arbejdslivet til tilværelsen som pensionist. Kommissionen fremlagde således i sin afsluttende rapport fra maj 1982»Sammenhæng i ældrepolitikken«forskellige modeller. Socialministeriet finder, at ordningen skal kunne komme så vid en personkreds som muligt til gode. Det vil derfor være nødvendigt, at delpensionen bliver af en sådan størrelse, at der også økonomisk kan blive sammenhæng og kontinuitet for den enkelte. Forslagets hovedindhold Lovforslagets indhold er nærmere udformet ud fra de foran beskrevne hovedhensyn. Det foreslås herefter, at delpension kan udbetales til lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt i alderen år. Selvstændige erhvervsdrivende, herunder medhjæl- pende ægtefæller, er således omfattet af forslaget. De foreslåede regler om adgangskriterier og indtægts- og arbejdsopgørelse kan imidlertid ikke umiddelbart anvendes for denne gruppe. Der knytter sig på disse områder nogle særlige problemer til de selvstændiges deltagelse i delpensionsordningen, og det foreslås derfor, at socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler, der fraviger de regler i 2-4, der direkte omfatter lønmodtagere. Bemærkningerne i det følgende knytter sig på denne baggrund især til lønmodtagernes adgang til delpension. Som følge af hensynene bag ordningen skal den pågældende have nedsat sin arbejdstid og have adgang til deltidsbeskæftigelse ved overgang til delpension. Den øvre aldersgrænse for delpension foreslås fastsat til 67 år. Socialministeriet er herved opmærksom på, at hensynene bag ordningen også kunne tale for, at personer over denne aldersgrænse fik mulighed for en mere gradvis overgang til pensionisttilværelsen. Denne gruppe har imidlertid ikke samme behov som de årige for en egentlig delpensionsordning, fordi der er en vis mulighed for både at have arbejde og folkepension. Socialministeriet finder derfor - også ud fra samfundsøkonomiske hensyn - ikke at ordningen i første omgang skal omfatte personer over 67 år. Det foreslås, at adgang til delpension skal være betinget af såvel tidligere som aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. For det første forudsættes det, at den pågældende har haft en længerevarende og rimelig stabil erhvervsaktivitet. Det foreslås, at dette dokumenteres gennem medlemsskab af ATP, der vil kunne afgive de fornødne oplysninger her-, om. For det andet forudsættes det, at den pågældende fortsat er tilknyttet arbejdsmarkedet, men nedsætter sin arbejdstid. Det foreslås derfor, at den pågældende skal være i beskæftigelse - idet der dog kan ses bort fra kortere syge- og arbejdsløshedsperioder - både lige inden og efter overgangen til delpension. Det er endvidere en forudsætning, at der sker en ikke uvæsentlig lettelse i arbejdsbyrden, hvorfor det foreslås, at arbejdstiden skal nedsættes med mindst 9 timer ugentlig eller med mindst 25 pet. til gennemsnitlig mellem 15 og 30 timer ugentlig. Det er socialministeriets opfattelse, at den enkelte må sikres en rimelig økonomisk kompensation for indkomstbortfaldet ved arbejdstidsnedsættelsen. Det foreslås derfor, at delpensionsbeløbet fastsættes således, at delpensionen sammen med den resterende arbejdsindtægt bliver større end ydelsen ved fuld tilbagetrækning, dvs. efterlønnen,

6 807 F.t.l. om delpension men mindre end den hidtidige indtjening. Da formålet med en delpensionsordning også er at sikre en gradvis overgang til pensionisttilværelsen, foreslås det tillige, at delpensionen aftrappes over perioden. Bortset fra, at ydelsen begrænses til 90 pet. af forskellen mellem den hidtidige arbejdsindtægt og den nedsatte arbejdsindtægt efter overgangen, foreslås det, at delpensionen fastsættes uafhængig af indkomsten, dvs. med samme beløb til alle kun afhængig af omfanget af arbejdstidsnedsættelsen. Det foreslås, at delpensionsydelsen beregnes på grundlag af et basisbeløb svarende til sygedagpengenes højeste beløb. Den faktiske udbetalte ydelse udgør samme procentdel af basisbeløbet som arbejdstiden nedsættes i forhold til fuld normal arbejdstid, som I. januar 1987 vil være 39 timer ugentlig. Under hensyn til kravene til arbejdets omfang kan den udbetalte ydelse ikke overstige 20/39 af basisbeløbet svarende til en nedsættelse af arbejdstiden fra 39 til 15 timer. Det foreslås, at delpensionen aftrappes efter samme princip som efterlønnen, dvs. at ydelsen efter 21/2 år nedsættes til 80 pet. af det fulde beløb, efter yderligere 2 år til 70 pet. heraf og efter yderligere 2Y2 år bortfalder delpensionen. Retten til delpension bortfalder dog seneste ved det fyldte 67. år, hvor retten til folkepension indtræder. Socialministeriet har lagt til grund for den foreslåede aftrapning af. delpensionen, at den er kendt fra efterlønsordningen og socialministeriet finder, at de to ydelser, selv om de udbetales ud fra forskellige motiver og kriterier, bør aftrappes efter samme skala. Det vil også skabe den fornødne overskuelighed og fleksibilitet for den enkelte lønmodtager, der skal vælge mellem efterløn, dvs. fuld tilbagetrækning, og delpension. Socialministeriet har ud fra ønsket om, at ordningen skal kunne imødekomme den enkeltes særlige ønsker og behov, fundet, at tilslutning til ordningen bør kunne ske på et hvilket som helst tidspunkt inden for årsperioden og således, at delpension fra tilslutningstidspunktet udbetales med satsen for 1. trin. Det undgås herved, at der lægges unødige bindinger på den enkeltes mulighed for og ønsker om pensioneringstidspunktet. Adgangen til deltidsbeskæftigelse Som tidligere nævnt er det en betingelse for ydelse af delpension, at den pågældende har adgang til deltidsbeskæftigelse. Socialministeriet er opmærksom på, at ikke alle lønmodtagere i dag har adgang til deltidsbeskæfti- gelse, men at en række overenskomster på det private arbejdsmarked rummer mulighed herfor. I den offentlige sektor vil der normalt være adgang til deltidsbeskæftigelse. Selv om adgang til deltidsbeskæftigelse er afgørende for om delpensionsordningen vil komme til at fungere, er det socialministeriets opfattelse, at løsningen af dette spørgsmål må overlades til arbejdsmarkedets parter. Socialministeriet finder imidlertid, at de hensyntil den enkelte lønmodtager, der ligger bag ønskerne om en delpensionsordning, vejer så stærkt til, at det meget kraftigt bør henstilles, at parterne følger lovforslaget op ved at skabe en bred adgang til deltidsbeskæftigelse for den gruppe, der her er tale om. Socialministeriet vil følge udviklingen med henblik på, om der viser sig behov for særlige initiativer for at fremme mulighederne for overgang til delpension og deltidsbeskæftigelse i overensstemmelse med den enkeltes ønsker og behov. Økonomiske konsekvenser Det er ifølge sagens natur ikke muligt med sikkerhed at beregne de økonomiske konsekvenser ved indførelse af en delpensionsordning, fordi disse konsekvenser afhænger af en række forskellige forhold, f.eks. mulighederne for deltidsbeskæftigelse, tilslutningen til ordningen og størrelsen af den arbejdstidsnedsættelse den enkelte ønsker etc. I pensionsudvalgets betænkning er de økonomiske konsekvenser ved indførelse af en delpensionsordning derfor også beregnet under flere forskellige forudsætninger. I nedenstående opgørelse over de økonomiske konsekvenser af lovforslaget er én bestemt kombination af beregningsforudsætninger udvalgt fra pensionsudvalgets betænkning. Denne kombination skønnes realistisk, men som det fremgår af de ovenstående bemærkninger og dels af de alternative udgiftsberegninger i udvalgets betænkning, er der stor usikkerhed knyttet til opgørelsen af de udgiftsmæssige konsekvenser. Det antages, at den personkreds, der vil kunne tilslutte sig en delpensionsordning, svarer til de årige, der i dag enten er erhvervsaktive eller efterlønsmodtagere. Der forudsættes en tilslutningsprocent fra denne personkreds på 20 vedrørende lønmodtagere og 5 vedrørende selvstændige, svarende til i alt ca personer, når delpensionsordningen efter et antal år har nået et ligevægtsniveau, hvor den årlige tilgang svarer til afgangen. Det antages, at ca.

7 809 F.t.l. om delpension 810 halvdelen af ordningens medlemmer vil være personer, der ellers ville være gået på efterløn. Yderligere forudsættes det, at 213 af ordningens medlemmer vil have nedsat arbejdstiden med ca. 50 pet., mens Y3 af ordningens medlemmer kun vil nedsætte arbejdstiden med ca. 25 pet. Under disse forudsætninger kan bruttoudgiften ved indførelse af delpensionsordningen beregnes til ca mill. kr. årligt (PL: januar 1985). Som nævnt er dette beløb et udtryk for bruttoudgiften, når ordningen har nået et ligevægtsniveau. Det må imidlertid antages, at dette niveau først opnås efter en årrække, idet de nuværende efterlønsmodtagere næppe i større omfang vil forlade efterlønsordningen til fordel for delpension, ligesom det antages, at der vil gå nogle år, før delpensionsordningens konsekvenser er så kendte i befolkningen, at man når op på den fulde forventede nytilgang til ordningen. Forudsættes der efter en betydelig tilgang i den første periode en jævnt stigende tilslutning, kan udgifterne i de første tre år beregnes til nedenstående beløb (PL: januar 1985). 1. år: ca. 300,mill. kr. 2. år: ca. 500 mill. kr. 3. år: ca. 600 mill. kr. I forbindelse med forslagets ikrafttræden må der påregnes udgifter til information m.v. på ialt ca kr. for staten i vedrørende annonceringer, udsendelse af folder og trykning af vejledning, cirkulære og bekendtgørelse samt undervisning. Hertil kommer en statslig engangsudgift på ca kr. i 1986 til udvikling af statistik og en løbende årlig udgift på ca kr. vedrørende bearbejdelse heraf, samt en løbende årlig udgift på ca kr. i forbindelse med en personaleforøgelse fra 1. januar 1987 på tilsammen 5 akademikere og 2 kontorfunktionærer i departementet, sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse. De samlede udgifter ved gennemførelsen af lovforslaget foreslås afholdt af den sociale pensionsfond. Som nævnt er det ikke muligt med sikkerhed at beregne de økonomiske konsekvenser ved indførelse af en delpensionsordning, bl.a. på grund af usikkerhed med hensyn til tilslutningen til ordningen, men på langt sigt forudsættes udgifterne at svare til de resterende udisponerede midler i den sociale pensionsfond. Administrative konsekvenser Forslaget vil medføre administrativt merarbejde for kommunerne, der foreslås at skulle administrere nyordningen. Der vil blive tale om såvel afgørelse om ret til delpension som den løbende sagsbehandling i de enkelte delpensionssager. Det første år ordningen er i kraft forudsættes et antal ansøgninger på ca og et gennemsnitligt antal modtagere på ca Når ordningen er i ligevægt udgør de tilsvarende tal ca ansøgere og ca modtagere. Selv om der normalt ikke bliver tale om vanskelige undersøgelser i forbindelse med afgørelse om retten til delpension, og selv om den løbende sagsbehandling i den enkelte sag forventes at blive beskeden, vil der alligevel samlet blive tale om et vist merarbejde for kommunerne. Ligeledes må forventes et vist merarbejde i amtsankenævnene. På centralt plan vil der også blive tale om administration af et nyt område. Arbejdet vil blive fordelt mellem socialministeriet og sikringsstyrelsen efter tilsvarende retningslinier som f.eks. for lovgivningen om social pension, hvilket vil medføre, at hovedparten af opgaverne især på lidt længere sigt vil blive varetaget af sikringsstyrelsen. Der vil endelig blive tale om et vist merarbejde i den sociale ankestyrelse. Det foreslås, at udgifterne til delpension afholdes af staten. Delpension udbetales af kommunerne på statens vegne. Om de nærmere regler om finansieringen henvises til bemærkningerne til 20. Ikrafttræden Det foreslås, at ikrafttrædelsestidspunktet fastsættes således, at der gives kommunerne en rimelig^ tid til den administrative tilrettelæggelse af nyordningen. På denne baggrund foreslås det, at loven træder i kraft den 1. oktober 1986, således at de første delpensioner kan udbetales med virkning fra den 1. januar Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 For at være omfattet af loven er det en betingelse, at lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er i arbejde, og at arbejdstiden nedsættes i forhold til den arbejdstid, den pågældende hidtil har haft. Den nedre aldersgrænse foreslås fastsat til 60 år, det svarer til det tidspunkt, hvorfra der tidligst

8 811 I F.t.l. om delpension 812 er ret til efterløn. Den øvre aldersgrænse på 67 år svarer til aldersgrænsen for folkepension. Lønmodtagere forstås på samme måde som i loven om ATP, dvs. personer, der udfører lønarbejde for en arbejdsgiver, til hvem der består et tjenesteforhold uanset aflønningsformen, og uanset om den pågældende er dansk statsborger. Da de i 2-4 foreslåede regler om adgangskriterier og indtægts- og arbejdsforhold som nævnt i de almindelige bemærkninger ikke umiddelbart kan anvendes for selvstændige, foreslås det, at socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler, der for så vidt angår de selvstændige fraviger de nævnte regler gældende for lønmodtagere, samt regler for personer, der inden overgang til delpension har arbejdet både som lønmodtager og selvstændig. Ved selvstændige forstås personer, der har anden erhvervsindtægt, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats, jfr. dagpengelovens 2 og socialministeriets bekendtgørelse nr. 689 af 20. december Til 2 Den arbejdsmæssige tilknytning både før og efter overgangen til delpension er afgørende for retten til delpension. Det er en betingelse, at lønmodtageren arbejder her i landet. Arbejde på dansk skib sidestilles i alle tilfælde med arbejde her i landet. Retten til delpension er ligesom retten til efterløn betinget af, at modtageren har fast bopæl her i landet. I stk. 2 foreslås det, at chefen for sikringsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af bopælsbetingelsen. Der kan især vise sig at være behov for adgang til delpension for grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, men bor i et andet land, typisk i Sverige eller Tyskland. En forudgående ret stabil erhvervsaktivitet før overgang til delpension er en forudsætning for deltagelse i ordningen. Det foreslås, at denne tilknytning måles og dokumenteres gennem medlemskab af ATP-ordningen. Inden for de seneste 20 år skal der være indbetalt bidrag til ATP, der mindst svarer til fuldt ATP-bidrag i 10 år. Et års anciennitet i ATP-ordningen opnås af medlemmer, der ikke er fyldt 60 år, ved indbetaling i årets løb af bidrag for 44 uger eller 11 måneder og af medlemmer, der er fyldt 60 år, ved indbetaling af bidrag for 36 uger eller 9 måneder. Bidragsindbetalinger i det enkelte år herudover godskrives medlemmet i andre bidragsår i det omfang, det måtte være nødvendigt for at opnå fuld anciennitet. Det foreslås efter denne bestemmelse, at betingelsen om 10 års medlemskab opfyldes alene gennem de indbetalte bidrag. De lønmodtagere, der arbejder på deltid, eller for hvem der i længere perioder på grund af sygdom eller ledighed ikke betales bidrag, vil være mere end 10 år om at opfylde betingelsen. Hvis erhvervsaktiviteten i øvrigt er stabil vil selv en lønmodtager, der i de sidste 20 år har arbejdet på halv tid, kunne deltage i ordningen. Oplysningerne om indbetaling til ATP kan fås fra ATP's lønmodtagerregister. Oplysningerne for et kalenderår er først tilgængelig den I. maj året efter. Det kan derfor i visse tilfælde, hvor der mangler f.eks. I års bidrag for at betingelsen er opfyldt, blive nødvendigt at supplere disse oplysninger, f.eks. med oplysninger fra den pågældendes arbejdsgiver. For at sikre, at der reelt bliver tale om en gradvis Qvergang fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen og for at sikre, at delpensionen gives som kompensation for en bortfalden arbejdsindtægt, er forudsætningen for delpension et krav om forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet af nyere dato. Denne forudgående tilknytning dokumenteres ved, at den pågældende har haft mindst 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 12 måneder før overgang til delpension. Det foreslås, at alene beskæftigelse her i landet medregnes. Kravet om 9 måneders beskæftigelse inden for en 12-måneders periode medfører, at sygeperioder eller arbejdsløshedsperioder på op til 3 måneder inden for de seneste 12 måneder ikke afskærer den pågældende fra delpension. Kravet til den forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet opretholdes i de tilfælde, hvor en efterlønsmodtager ønsker at overgå til delpension. Den pågældende må i disse tilfælde dokumentere at have haft den krævede beskæftigelse, inden overgangen til efterløn. Til 9 3 Det er en grundlæggende forudsætning for ret til delpension, at lønmodtageren nedsætter sin arbejdstid som lønmodtager i forhold til den arbejdstid, den pågældende hidtil har haft. Det tidligere arbejde kan have været heltids- eller deltidsarbejde. Der foreslås i bestemmelsen en mindste og en højeste arbejdstid, der angiver inden for hvilke grænser deltidsarbejdet skal ligge efter nedsættelsen af arbejdstiden. Det foreslås, at arbejdstiden skal nedsættes med mindst 9 timer ugentlig eller med mindst 1/4 af den opgjorte arbejdstid under de sidste 9 måneders

9 813 F.t.l. om delpension 814 arbejde før overgangen. Arbejdstid ud over 39 timer medregnes ikke. Arbejdstidsnedsættelsen skal ske i den samlede arbejdstid som lønmodtager, dvs. at en person, der har haft bibeskæftigelse som lønmodtager, også skal medregne denne beskæftigelse i sin arbejdstid. Der stilles ikke krav om, at arbejdstidsnedsættelse sker hos samme arbejdsgiver eller i samme arbejdsforhold. Det foreslås, at en arbejdstid på 15 timer i gennemsnit pr. uge fastsættes som den minimumsarbejdstid, der må være opfyldt, for at kravet om en reel erhvervsaktivitet, der kan kombineres med delpension, kan anses for opfyldt. For at sikre, at der på den anden side bliver tale om en væsentlig lempelse af den enkeltes arbejdsbyrde, foreslås det, at der efter overgang til delpension højst kan arbejdes 30 timer pr. uge. Lønmodtagere, der efter en arbejdstidsnedsættelse har 14 timers beskæftigelse og derunder, vil herefter være udelukket fra at komme ind i ordningen. Det samme gælder lønmodtagere, der arbejder mere end 30 timer pr. uge. Kravene til arbejdstidsnedsættelsen og den gennemsnitlige arbejdstid skal være opfyldt i den første 6 måneders periode og i øvrigt på årsbasis, idet arbejdet i det foregående kalenderår lægges til grund ved fastæsttelse af delpensionen hver 1, april, jfr. 8. Herudover overlades arbejdstidens placering til aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Det foreslås dog, at der skal være mindst 20 arbejdsdage i hvert kvartal. Herved sikres det, at arbejdstiden placeres uden urimeligt lange arbejdsfri perioder samtidig med, at ønsker om orlovsperioder m.v. kan tilgodeses. Ferie sidestilles med arbejdsfri perioder. Det sociale udvalg kontrollerer, om arbejdstidsaftalen opfyldes, jfr. bemærkningerne til 8. Det foreslås i stk. 2, at chefen for sikringsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for opgørelse af arbejdstiden for lønmodtagere, hvor det ikke er muligt at konstatere antallet af arbejdstimer. Det vil f.eks. være tilfældet for hjemmearbejdende syersker. Reglerne tænkes fastsat i overensstemmelse med den beregningsmåde, som anvendes efter ATP-loven, hvorefter der hvert år fastsættes en timefortjeneste for henholdsvis mandlige og kvindelige lønmodtagere. Samme beregningsmåde anvendes i dagpengeloven til brug ved beregning af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. Chefen for sikringsstyrelsen bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere regler for opgørelsen af arbejdstiden for personer, der ved overgang til delpension modtager efterløn. Reglerne tænkes fastsat således, at der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige ugentlige ar- bejdstid, den pågældende havde ved overgangen til efterløn. Til 4 Bestemmelsen indeholder reglerne om beregning af delpensionens størrelse. Udgangspunktet for beregningen er efter stk. J et årligt basisbeløb, der til enhver tid svarer til det højste beløb, der årligt kan opnås i sygedagpenge. Herved opnås et basisbeløb, der er i niveau med efterlønnen. Pr. I. januar 1985 ville basisbeløbet udgøre kr. Det foreslås, at regulering af delpensionen følger reguleringen af sygedagpengene. Er delpensionen nedsat som følge af 90 pet. begrænsningen i stk. 4, reguleres delpensionen forholdsmæssigt svarende til ændring i basisbeløbet. Pristalsreguleringen af sygedagpengenes højeste beløb er suspenderet til og med reguleringen efter pristallet for januar 1986, jfr. lov nr. 240 af 23. maj Basisbeløbet kan betragtes som et teoretisk beløb, der ville være muligt at opnå for en lønmodtager med 39 timers arbejde om ugen (fuld tid), hvis ordningen gav mulighed for udbetaling af pension ved en nedsættelse af arbejdstiden med alle 39 timer om ugen. Da delpensionens størrelse beregnes efter omfanget af arbejdstidsnedsættelsen, begrænses pensionens størrelse af de krav, der i 3 er stillet til denne og den aktuelle arbejdstid. Delpensionen beregnes på årsbasis med samme andel af basisbeløbet, som arbejdstidsnedsættelsen udgør af den fulde arbejdstid på 39 timer. Med andre ord udgør den årlige delpension Y39 af basisbeløbet for hver hele time arbejdstiden nedsættes, jfr. 4, stk. 2. Arbejdstidsnedsættelsen kan dog højst regnes fra en ugentlig arbejdstid på 39 timer. Kravet i 3 om en mindste ugentlig arbejdstid på 15 timer sætter en øvre grænse for delpensionens størrelse. Den største delpension kan således blive 20/39 af basisbeløbet svarende til, at arbejdstiden nedsættes fra 39 til 15 timer om ugen. Den mindste delpension vil være 1/39 af basisbeløbet svarende til, at arbejdstiden nedsættes fra 20 til 15 timer om ugen. Med et basisbeløb på kr. bliver den højeste pension således kr. årligt, medens den laveste pension bliver kr. årligt. For at opnå, at der bliver tale om en glidende overgang fra lønindtægt til alderspension, er der i stk. 3 foreslået en aftrapningsordning for delpensionen. Aftrapningsordningen er udformet på sam-

10 815 F.t.l. om delpension 816 me måde som -aftrapningsordningen for efterløn. Herved opnås en samordning mellem de to ordninger, og der bliver ikke tale om for hyppige nedsættelser af delpensionen. Delpensionen kan således efter 2Yz år ikke overstige 80 pet. af den niogtredivtedel af basisbeløbet, som den pågældende er berettiget til, og efter yderligere 2 år ikke overstige 70 pet. heraf. Ved opgørelse af disse perioder medregnes eventuelle perioder, hvor lønmodtageren har modtaget efterløn. Bestemmelsen i stk. 4 sætter en øvre grænse for, hvad den enkelte lønmodtager kan modtage i delpension. Ved den første beregning kan den beregnede årlige delpension ikke overstige 90 pet. af forskellen mellem den årlige lønindtægt før overgangen til delpension og den forventede årlige lønindtægt efter overgangen. Når en person overgår fra efterløn til delpension stilles der ikke krav om en særlig øvre grænse for, hvad den pågældende kan modtage i delpension. Der er foreslået en bemyndigelse for chefen for sikringsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler om opgørelse af lønindtægten og om 90 pet. grænsen ved omregning. Ansøgerens delpension kan som nævnt ikke overstige 90 pet. af forskellen mellem den årlige lønindtægt før overgang til delpension og lønindtægten efter overgangen. Hvis den beregnede delpension overstiger denne forskel, skal pensionen nedsættes, således at de 90 pct. ikke overskrides. Kontrollen af om den beregnede delpension overstiger - og eventuelt skal nedsættes til - de 90 pet., skal foretages ved den første delpensionsberegning samt efter nærmere fastsatte regler ved omregning som følge af ændringer i arbejdstiden. Der sker således ikke omregning af delpensionen alene som følge af ændringer i indkomsten. Hvis den pågældende er udtrådt af ordningen, men på ny genindtræder, skal beregningen ske på grundlag af den seneste indtjening, den pågældende har haft. Til 5 Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med 19, stk. 1, hvorefter administrationen af loven er henlagt til det sociale udvalg. Ansøgning om delpension skal således, på samme måde som ansøgning om social pension, normalt indgives til det sociale udvalg i bopælskommunen. Det sociale udvalg undersøger, om betingelserne for delpension er opfyldt, og udvalget beregner og udbetaler ydelsen. Om indhentelse af oplysninger fra arbejdsgivere, offentlige myndigheder m.fl. i forbindelse med ansøgning og beregning af delpension henvises til bemærkningerne til 7 og 15. Der henvises endvidere til bemærkningerne til 16 om bemyndigelsen for chefen for sikringsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler om bl.a. ansøgning om pension. Til 9 6 Reglen svarer til reglen i lov om social pension om, at pensionen tidligst udbetales med virkning fra den I. i måneden efter, at der er søgt pension, og lovens betingelser er opfyldt. Delpension kan således først udbetales for måneden efter den måned, hvori arbejdtiden er nedsat. Hvis arbejdstiden nedsættes fra den 1. i en måned, kan delpension dog udbetales allerede med virkning fra denne dato. I modsætning til hvad der gælder for social pension, der udbetales månedsvis forud foreslås det, at delpension udbetales månedsvis bagud. Dette hænger sammen med, at de fleste lønmodtagere er lønnet bagud. I øvrigt henvises til bemærkningerne til 16. Til 9 7 Det foreslås, at det sociale udvalg foretager en kontrol for at sikre, at den arbejdstidsnedsættelse, der rent faktisk er sket, svarer til den nedsættelse af arbejdstiden, der ligger til grund for beregningen af delpension. Ved en sådan kontrol er arbejdsgiverens medvirken nødvendig. Det sociale udvalg skal til brug herfor mindst én gang om året, se også bemærkningerne til 8, indhente oplysninger om modtagerens arbejdstid i det forløbne år. Kontrollen kan ske ved, at det sociale udvalg sender et skema til arbejdsgiveren, hvori denne alene skal give oplysninger om, hvor mange timer lønmodtageren har arbejdet i den forløbne periode og aktuelt arbejder. Det foreslås dog, at der under alle omstændigheder sker en førstegangskontrol af arbejdstiden, når de første 6 måneder efter overgangen til delpension er forløbet. Yderligere kontrol kan ske ved, at det sociale udvalg - evt. stikprøvevis - indhenter oplysninger fra skattemyndighederne og andre. Det kan herigennem påses, om der er væsentlig uoverensstemmelse mellem det oplyste om arbejdstidsomfanget og den pågældendes indkomstforhold. Det er således ikke hensigten at indføre et omfattende og administrationskrævende kontrolsy-

11 817 F.t.l. om delpension 818 stem, hvilket heller ikke ér nødvendigt, fordi delpensionen, bortset fra ved førstegangsberegningen, alene er afhængig af arbejdstidens omfang. De oplysninger i forbindelse med ansøgning og beregning af pension, der skal indhentes fra den pågældende selv og dennes arbejdsgiver m.fl., vil således normalt være enkle og lettilgængelige og derfor kunne afgives uden væsentligt besvær. De administrative rutiner i forbindelse med kontrollen af modtagerens arbejdstid skønnes ikke at være særlig belastende. Til 9 8 I 9 8, stk. 1, foreslås det, at delpensionen fastsættes hvert år den I. april på grundlag af den forventede arbejdstid i det løbende kaldenderår, således som den foreligger oplyst. Ved den årlige fastsættelse af delpensionen foretages der samtidig på grundlag af de oplysninger, der foreligger om den faktiske arbejdstid, jfr. 7, i det foregående kalenderår, efterregulering af delpensionen, såfremt modtagerens faktiske arbejdstid i denne periode har afveget fra den arbejdstid, der lå til grund for beregningen af delpensionen. På grundlag af oplysningerne vedrørende modtagerens faktiske arbejdstid i det foregående kalenderår, kan det sociale udvalg samtidig kontrollere, om betingelserne vedrørende nedsættelse af arbejdstiden og den gennemsnitlige arbejstid, jfr. 3, har været opfyldt. Har de nævnte betingelser ikke været opfyldt, bortfalder delpensionen fra 1. januar det foregående år, dvs. for hele perioden, såfremt den pågældende har modtaget delpension hele det foregående kalenderår. Har den pågældende kun haft ret til delpension i en del af kalenderåret, skal betingelserne om arbejdstiden være opfyldt i denne periode, og delpensionen skal fastsættes for denne periode. Det følger af bestemmelserne om den gennemsnitlige arbejdstid, at delpensionsmodtageren kan påtage sig begrænset overarbejde, der afspadseres, uden at delpensionen ændres. Bestemmelsen i stk. 2, sikrer, at der på samme måde sker efterregulering og eventuelt bortfald af delpensionen i den første 6 måneders periode. Modtageren har pligt til at oplyse om varige ændringer i arbejdstiden, der følger af udtrykkelig eller stiltiende aftale med arbejdsgiveren, overenskomstændringer m.v., jfr. 12. Efter bestemmelsen i stk. 3 betragtes de perioder med sygdom og arbejdsløshed, den pågældende kan have uden at miste retten til delpension, jfr. 10, som døde perioder, når delpensionen beregnes. Bestemmelsen i stk. 4 sikrer, at der i løbet af kalenderåret sker omregning af delpensionen, hvis der sker ændringer i modtagerens gennemsnitlige arbejdstid. Den aftalte eller forventede arbejdstid lægges da til grund for den fremtidige beregning, og i givet fald kan der ske efterregulering for den periode, der er forløbet, siden arbejdstidsændringen blev effektueret. Der kan vise sig at være helt særlige omstændigheder, der i det enkelte tilfælde bevirker, at det vil være urimeligt at lade delpensionen bortfalde, eller efterregulere efter reglerne i stk. l og 2 navnlig i tilfælde af arbejdsløshed og sygdom. Det forstås derfor, at chefen for sikringsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte næmere regler herom, herunder at krav om tilbagebetaling af delpension begrænses eller bortfalder helt. Til 9 Delpensionen bortfalder fra den l. i den måned, hvor modtageren ikke længere opfylder betingelserne om arbejde her i landet eller på dansk skib, samt betingelsen om fast bopæl her i landet. Delpensionen bortfalder fra den 1. i måneden ved kvartalets begyndelse, hvis betingelsen om mindst 20 arbejdsdage inden for hvert kvartal ikke er opfyldt. Den pågældende kan komme ind i' ordningen igen, hvis betingelserne er opfyldt. Der stilles således samme krav som ved en førstégangsansøgning, og der vil blive tale om en ny beregning af delpensionen efter 4. Til 9 10 Delpension forudsætter fortsat erhvervsaktivitet i form af indtægtsgivende deltidsarbejde. Selv om arbejdsindtægten bortfalder midlertidigt på grund af sygdom eller arbejdsløshed, bør delpension dog fortsat kunne udbetales for en kortere periode. Hvis den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne herfor, forudsættes det, at der i denne periode samtidig kan udbetales syge- eller arbejdsløshedsdagspenge. Det forslås, at retten til delpension bortfalder, når modtageren har været fraværende fra arbejdet på grund af sygdom eller været uden beskæftigelse i en sammenhængende periode på 13 uger. Oplysning om en sammenhængende sygeperiode vil foreligge i social- og sundhedsforvaltningen i kommunen, når der udbetales sygedagpenge, i tilfælde med arbejdsgiverperiode dog først efter ca. 14 ugers sygdom. Oplysninger om perioder med

12 819 F.t.l. om delpension 820 arbejdsløshedsdagpenge kan kontrolleres i arbejdsløshedskasserne. Hvis lønmodtageren i en sammenhængende periode på 13 uger har været uden beskæftigelse udeh at have ret til arbejdsløshedsdagpenge, f.eks. fordi den pågældende ikke er arbejdsløshedsforsikret, kan kommunen eventuel været i besiddelse af oplysninger herom, fordi den pågældende har modtaget hjælp efter bistandsloven. Det vil dog ofte alene være lønmodtageren selv, der kan give oplysningerne. Det skal dog understreges, at der i alle tilfælde påhviler den pågældende en sådan oplysningspligt. Retten til pension genindtræder, når et deltidsarbejde genoptages, selv om betingelserne i 2, stk. 1, nr. 3 og 4, ikke er opfyldt på dette tidspunkt. Hvis disse betingelser skulle være opfyldt i denne situation, ville det udelukke personer, der én gang havde mistet retten til delpension på grund af manglende beskæftigelse, fra umiddelbart at genindtræde i ordningen. Når retten til delpension geqindtræder, vil modtagere få udbetalt en delpension, der svarer til den sats, jfr. 4, stk. 3, som den hidtil udbetalte delpension gav ret til. Hvis den pågældende, før retten til delpension bortfaldt, f.eks. fik udbetalt delpension med 80 pet. af det fulde beløb efter 4, stk. 2, fortsættes på den sats efter, at der på ny er ret til delpension. Der henvises endvidere til bemærkningerne til 4, stk. 4. Til 11 Delpension kan ikke udbetales sammen med førtidspension, der er tilkendt efter 14 i lov om social pension, men derimod sammen med invaliditetsydelse. Retten til delpension bortfalder ved det fyldte 67. år, hvor retten til folkepension indtræder. Til 12 og 13 Bestemmelserne om oplysningspligt og tilbagebetaling svarer til bestemmelserne i 41 og 42 i lov om social pension. Til 14 Bestemmelsen svarer til 47 i lov om social pension. Dog er der efter 14, stk. 2, også adgang til at modregne krav på for meget udbetalt delpension i modtagerens krav på sygedagpenge, udbetalt af det sociale udvalg, derimod kan der ikke modregnes i modtagerens krav på boligstøtte. Til 15 Bestemmelsen, der i hovedsagen svarer til 45 i lov om social pension, giver det sociale udvalg adgang til at kræve, at offentlige myndigheder og andre stiller de oplysninger til rådighed, som er nødvendige for at tage stilling til, om der er ret til delpension og for at beregne delpensionen. Til 16 Bestemmelsen indeholder en bemyndigelse til chefen for sikringsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler hovedsagelig om administrative forhold. Der kan f.eks. være tale om, til hvilken kommune ansøgningen skal indgives, når ansøgeren har bopæl i udlandet, men arbejder her i landet, om dispositionsdato for delpensionen, om indhentelse af oplysninger, jfr. bemærkningerne til 7 og 8 om omregning af delpension og om beregning af arbejdsperioder m.v. Der kan ligeledes fastsættes nærmere regler, der fraviger de sidstnævnte bestemmelser for så vidt angår selvstændige. Til H 17 og 18 Bestemmelserne svarer til 50 og 51 i lov om social pension. Til 19 Administrationen af loven foreslås, som det er tilfældet for lov om social pension, henlagt til kommunernes sociale udvalg. Om de administrative konsekvenser af loven henvises til de almindelige bemærkninger. Til 9 20 Det foreslås, at staten fuldt ud afholder udgifterne til delpension, idet betingelserne for; delpension er snævert fastsat i loven og kommunerne derfor kun i meget begrænset omfang vil få mulighed for at påvirke tilgangen til ordningen. Ligeledes har kommunerne ikke ansvaret for alternative. ordninger, hvorfor heller ikke hensyn til samordning mellem forskellige ydelser taler for kommunal medfinansiering. Stk. 2 og stk. 3 svarer i princippet til, hvad der gælder for social pension. Da delpension udbetales månedsvis bagud, tilstræbes det, at betalingen til kommunerne finder sted den 6. sidste bankdag i måneden, få dage inden kommunerne udbetaler delpensionen for den forløbne måned. Den forskudvise betaling til kommunerne er begrundet i

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om delpension

Bekendtgørelse af lov om delpension LBK nr 1120 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/01997

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Lov om ændring af lov om orlov

Lov om ændring af lov om orlov 14. april 1994. N r.260. Lov om ændring af lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer mv.) Indarbejdes i lovforslaget om suppl.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Tillæg februar 2016 til lovbogen Social pension august Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension)

Tillæg februar 2016 til lovbogen Social pension august Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension) e Tillæg februar 2016 til lovbogen Social pension august 2015 Pensionslov: nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12/1 2015 senest ændret ved lov nr. 1000 af 30/8 2015

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Journalnummer: J.nr.: 21167-92 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN

GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NÅR DU HAR RET TIL FLEKSJOB OG ER LEDIG, KAN DU FÅ LEDIGHEDS- YDELSE Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere