Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015"

Transkript

1 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre, men måske har du ret til supplerende efterløn eller delpension, og det kan ændre billedet. I efterlønsordningen er der nogle time- og indtægtsgrænser, som du skal være opmærksom på, før du træffer dit valg. Alle disse forhold bliver beskrevet i dette faktaark, så du kan vælge arbejdstid på et sikkert grundlag. Alle satser gælder for fuldtidsforsikrede lønmodtagere. Efterløn Din a-kasse sender dig automatisk et efterlønsbevis, når du når efterlønsalderen. Hvis a-kassen ikke skriver din aktuelle lønindtægt på efterlønsbeviset senest 3 måneder efter, at du har fået det, vil din efterløn blive beregnet ud fra den løn du får, når du overgår til efterløn. Ofte er det en fordel at få beregnet efterlønnen ud fra din løn før arbejdstidsnedsættelsen, hvis du vil gå ned i arbejdstid og dermed løn. Hvis du er det mindste i tvivl, skal du kontakte din a- kasse herom. Du kan finde skemaer om efterlønssatser og modregning af pensionsordninger bagerst i dette faktaark. På deltid før efterlønalder Hvis du vælger at gå ned i tid, før du når efterlønsalder, er der to forhold om efterløn, du skal være opmærksom på. Det første drejer sig om din ret til at få efterløn. For at få udstedt efterlønsbevis skal du som fuldtidsforsikret mindst have arbejdet sammenlagt timer i de sidste tre år. Det svarer til minimum 12,33 timer om ugen. Det andet forhold drejer dig om selve beregningen af efterlønnen. Efterlønsberegningen sker ved, at man finder den første periode inden for 5 år, hvor du har arbejdet mindst 24,7 timer ugentlig i en tre-måneders periode, hvis du er månedslønnet, og i en 12 ugers periode, hvis du er timelønnet. Efterlønnen er på 90 procent af denne løn inklusiv dit eget pensionsbidrag, men efter arbejdsmarkedsbidrag, dog højest de maksimale efterlønssatser. Født før 1956 og på deltid med supplerende efterløn før to-års reglen er opfyldt Hvis du som fuldtidsforsikret nedsætter din arbejdstid til under 30 timer om ugen, skal du huske, at det skubber din mulighed for at opfylde to-årsreglens krav om minimum timers arbejde, efter du har fået dit efterlønsbevis timer svarer til 30 timer om ugen. Hvis du arbejder f.eks. 25 timer om ugen, opfylder du først to-årsreglen efter to år og knapt 21 ugers arbejde. Hvis du arbejder 29,6 timer om ugen eller mindre, kan du få efterløn for de resterende timer op til 37 timer pr. uge. Hvis du ikke får modregnet pensionsordninger i din efterløn, svarer det til, at du får 101,76 kroner pr. time, du arbejder mindre end 37 timer. Beregningen sker ud fra det konkrete timetal pr. uge. Er du startet på efterlønsudbetalingen, før du har opfyldt to-årsreglens krav om udsættelse i mindst to år fra det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset er udstedt, kan du ikke få de fordele, som to-årsreglen giver. Født før 1956 og på deltid med supplerende efterløn når to-års reglen er opfyldt. Hvis du arbejder 29,6 timer om ugen eller mindre, kan du få efterløn for de resterende timer op til 37 timer pr. uge. Hvis din efterløn ikke er nedsat på grund af modregning af pensionsordninger, får du 111,76 kroner i efterløn pr. time, du side 1/5

2 arbejder mindre end 37 timer ud fra det konkrete timetal pr. uge. Hvis du opfylder to-årsreglen og fortsætter med at arbejde, optjener du en skattefri præmie. Du får en præmie på kroner, hver gang du har arbejdet 481 timer. Det svarer til at arbejde fuld tid i et kvartal. Timerne kan dog også optjenes over en længere periode. Præmieportionerne bliver udbetalt af din a-kasse efter din ansøgning, når du når folkepensionsalderen. Født 1956 eller senere og på deltid Hvis du som fuldtidsforsikret arbejder 29,6 timer om ugen eller mindre, kan du få supplerende efterløn op til 37 timer pr. uge. Afhængig af dit fødselstidspunkt er der forskellige regler for din efterlønssats og retten til optjening af skattefri præmie. Født halvår og på deltid før 64 år Hvis din efterløn ikke er nedsat på grund af modregning af pensionsordninger, får du 101,76 kroner i efterløn pr. time, du arbejder mindre end 37 timer. Beregningen sker ud fra det konkrete timetal pr. uge. Du optjener ingen skattefri præmie, for de timer du arbejder. Født halvår og på deltid tidligst ved 64 år. Hvis du ikke får modregnet pensionsordninger i din efterløn, kan du få 111,76 kroner pr. time i efterløn, hvis du venter med at få supplerende efterløn, indtil du er mindst 64 år. Du skal dog også opfylde et arbejdskrav, før du kan få denne sats. Kravet er: Født halvår timer Født halvår timer Født halvår 780 timer Hvis du opfylder arbejdskravet, optjener du en skattefri præmieportion på kroner, hver gang du yderligere har arbejdet 481 timer. Hvis du ikke opfylder arbejdskravet, når du påbegynder efterlønsudbetaling, er du omfattet af samme regler, som dem der går på deltid før 64 år. Født 1959, 2. halvår eller senere og på deltid Hvis du ikke får modregnet pensionsordninger i din efterløn, kan du få 111,76 kroner pr. time i efterløn. Du går på efterløn inden for de første 2 år efter du har fået dit efterlønsbevis Du optjener en skattefri præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer efter du har fået dit efterlønsbevis. Optjeningen af præmie ophører, når du går på efterløn. Du venter mindst to år med at gå på efterløn Den skattefri præmie optjener du hver gang, du har arbejdet 481 timer efter udskydelsesreglen (to-årsreglen) Efterlønsmodtagere andre fordele. Du slipper for at betale efterlønsbidrag, når dit efterlønsbevis er udstedt. I 2015 sparer du dermed kroner årligt før skat. Efterlønsbidraget er dog et ligningsmæssigt fradrag, så den reelle nettoudgift er derfor kun omkring kroner om året. Hvis du går ned i tid, kan du frivilligt indbetale til ATP-ordningen for hver time, du modtager efterløn. På den måde vedligeholder du din ATP, som om du var blevet ved med at arbejde. Du kan tilmelde dig ordningen gennem din a-kasse. Delpension hvis du er født før Hvis du ikke er medlem af efterlønsordningen, og du gerne vil gå ned i arbejdstid, kan det være, at du har ret til delpension. Hvis du har ret til del- side 2/5

3 pension, kan du få op til 91,64 kroner pr. time, du nedsætter din arbejdstid. Indtil udgangen af april skal du søge om delpension i din kommune, og det er også herfra den udbetales. Fra 1. maj 2015 står Udbetaling Danmark for delpension. Du arbejder efter folkepensionsalderen Nogle måneder før du når folkepensionsalderen, får du et brev fra Udbetaling Danmark om fremgangsmåden til at søge folkepension. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Du kan godt få folkepension, samtidig med at du arbejder. Grundbeløbet er på højst kroner årligt Beløbet bliver nedsat med 30 procent af den del af dine arbejdsindtægter, som overstiger kroner Tjener du eksempelvis kroner bliver dit grundbeløb nedsat med kroner Pensionstillægget er på højst kroner årligt, hvis du er enlig og højst kroner hvis du er gift eller samlevende. Pensionstillægget bliver gradvist nedsat, hvis man som enlig har indtægt på mere end kroner ud over folkepensionen. Hvis du er gift eller samlevende, er den samlede indtægtsgrænse på i alt kroner. Hvis du har indtægt ved personligt arbejde, er der et helårligt bundfradrag på kroner Hvis ægtefællen/samleveren ikke får offentlig førtids- eller folkepension er der desuden et ekstra fradrag i dennes indtægt på op til kroner. Alle skattepligtige indtægter indgår i beregningen af pensionstillæg. Opsat folkepension Hvis du udsætter din folkepension og arbejder mindst 750 timer på årsbasis, får du et tillæg til din pension, for hver måned du arbejder efter folkepensionsalderen. Du kan dog højst få et tillæg for 120 måneder. Du kan godt starte med at få folkepension og så senere udsætte folkepensionen i en periode. Faktisk kan du gøre det to gange. Husk blot at søge Udbetaling Danmark om udsættelse af folkepensionen hver gang, ellers bliver der ikke beregnet tillæg undervejs! Tillægget bliver beregnet som en procentdel af den folkepension, du til sin tid har ret til ud fra din civilstand og dine indkomstforhold i øvrigt. I skemaet nedenfor kan du se, hvor stort tillægget bliver i procent af folkepensionen, hvis du arbejder uafbrudt fra du er 65 år frem til og med du fylder 70 år. side 3/5

4 Opsat folkepension - tillægsprocent Hvad kan bedst betale sig: Hvis du tjener mere end kroner efter arbejdsmarkedsbidrag, skal du helt sikkert udsætte folkepensionen, og i stedet få det livsvarige tillæg. Med en arbejdsindtægt i den størrelse er folkepensionen nemlig bortreguleret. Hvis du tjener mindre, er regnestykket mere sammensat, fordi du har ret til hele eller dele af folkepensionen, mens du arbejder. Her skal du så holde den folkepension, som du siger nej til op imod det tillæg, du samlet får i resten af din levetid. Og det kan jo kun blive gætværk. Alder for arbejdsophør Antal måneders arbejde uafbrudt fra 65 år Middellevetid Livsvarigt tillæg til beregnet folkepension ca. 66 år 12 måneder 216 måneder 6 procent 67 år 24 måneder 207 måneder 12 procent 68 år 36 måneder 198 måneder 19 procent 69 år 48 måneder 189 måneder 26 procent 70 år 60 måneder 180 måneder 34 procent Maks. efterlønssatser Født 1955 eller tidligere hvor toårs-reglen* ikke er opfyldt Født 1955 eller tidligere hvor toårs-reglen* er opfyldt Født , 1. halvår, der går før 64 år, eller ikke opfylder arbejdskravet ** Født , 1. halvår, der går efter 64 år, og opfylder arbejdskravet ** Født 1959, 2. halvår * Toårs-reglen er opfyldt, når overgangen til efterløn er udsat i mindst to år fra efterlønsbeviset blev udstedt og du har arbejdet mindst timer (fuldtidsforsikret)/2.496 timer (deltidsforsikret). **Arbejdskrav Født 1956, 1. halvår timer Født 1956, 2. halvår timer Født 1959, 1. halvår 780 timer side 4/5

5 Fakta om modregning af pensionsordninger i efterlønnen Personkreds/pensionsordning Pensionsordninger med løbende udbetaling, som arbejdsgiver har bidraget til, og som udbetales i efterlønsperioden. Alle pensionsordninger, dog ikke; -ordninger med løbende udbetalinger, som arbejdsgiver har bidraget til, og som ikke udbetales i efterlønsperioden, - ATP, tab af erhvervsevneforsikring, ægtefællepension og ordninger, bortset fra aldersopsparing, som er skattefrie ved udbetaling. Efterlønsmodtagere, født før 1956 hvor toårsreglen* er opfyldt. 55 procent Ingen modregning Efterlønsmodtagere, født før 1956 hvor toårsreglen* ikke er opfyldt. 50 procent Kapitalpension/aldersopsp.**** Ratepension Ophørende livrenter x 5 procent** Ophørende indeks Lønmodtagernes Dyrtidsfond + Livsvarige livrenter x 80 procent*** Livsvarig indeks - Bundfradrag kroner I alt x 60 procent Efterlønsmodtagere født 1956 eller senere 64 procent Kapitalpension/aldersopsp.**** Ratepension Ophørende livrenter Ophørende indeks Lønmodtagernes Dyrtidsfond + Livsvarige livrenter Livsvarig indeks x 5 procent x 80 procent I alt 80 procent *Efterlønnens to-årsregel: Du skal udsætte din efterløn i mindst to år fra du fik dit efterlønsbevis og i den periode skal du arbejde i mindst timer som fuldtidsforsikret eller timer som deltidsforsikret. ** Af opgjort værdi ved tidligste efterlønsalder *** Af pensionstilsagn ved tidligste efterlønsalder **** Aldersopsparing bruttoficeres værdi af ordning fra før 1980 bruttoficeres med faktor 0,767, værdi af ordning fra 1980 og senere med faktor 0,627 side 5/5

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde?

Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere