2. Patientkontorets funktion og opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Patientkontorets funktion og opgaver"

Transkript

1 Patientkontorets årsberetning 2011

2 Indhold 1. Indledning Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets organisatoriske placering Henvendelser til Patientkontoret Antallet af henvendelser 4.2 Hvem henvender sig til Patientkontoret? 4.3 Årsag til henvendelsen 4.4 Hvad giver henvendelsen anledning til? 5. Patientkontorets undervisningstilbud og vidensdeling i Patientkontorets kompetence- og kvalitetsudvikling Udvikling af ny registreringsdatabase Patientombuddet Patientkontorets Årsberetning 2011

3 1. Indledning Efter sundhedslovens 51, stk. 8 skal Patientkontoret udarbejde en årsberetning for sin virksomhed. Denne årsberetning skal indsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 3

4 2. Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets opgaver er reguleret i Sundhedslovens 51: 51. Regionsrådet opretter et eller flere patientkontorer, der har til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter om patienters rettigheder, herunder reglerne om adgang til behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg m.v., ventetider m.v. og reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Stk. 2. Patientkontorerne skal informere praktiserende læger og speciallæger om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg m.v. og om deres patienters valgmuligheder i sygehusvæsenet, jf d. Stk. 3. Patientkontorerne kan modtage alle klager og henvendelser vedrørende de i stk. 1 nævnte opgaver og skal efter anmodning bistå med at udfærdige og fremsende henvendelser til rette myndighed. Stk. 4. Med patientens mundtlige eller skriftlige samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til patientvejledere på patientkontorerne om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for rådgivning og bistand til patienten. Samtykke kan afgives til den sundhedsperson, der videregiver oplysninger, eller til den patientvejleder, der modtager oplysninger. Videregivelse af oplysninger skal indføres i patientjournalen. Patienten kan på ethvert tidspunkt af det aktuelle behandlingsforløb frabede sig, at oplysningerne videregives. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om videregivelse og registrering af oplysninger og samtykke. Stk. 5. Klager, anmeldelser m.v., som sendes til patientkontoret, anses for indgivet hos rette myndighed på det tidspunkt, hvor de modtages i patientkontoret. Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om patientkontorernes opgaver og funktioner. Stk. 7. Regionsrådet fastsætter nærmere retningslinjer for patientkontorernes stedlige og organisatoriske placering samt for deres virksomhed, herunder for, hvilke forhold der skal oplyses i patientkontorernes årsberetning. De nævnte retningslinjer indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren. Stk. 8. Patientkontorerne udarbejder årsberetninger for deres virksomhed. Årsberetningerne indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren. Således skal patientkontoret informere, vejlede og rådgive patienter om sundhedsvæsenets og psykiatriens ydelser, herunder undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, service, ventetider, frit sygehusvalg, behandlingsfrister, befordring og servicedeklarationer samt om adgangen til behandling i udlandet. Patienter, der henvender sig med ønske om at benytte det frie sygehusvalg skal af Patientkontoret bistås med at finde et sygehus, der kan varetage den pågældende behandling og med at få en viderehenvisning dertil. Patientkontoret skal bistå patienten med 4 Patientkontorets Årsberetning 2011

5 Derudover er de regionale patientkontorers opgave og funktioner reguleret i bekendtgørelse nr af 21. december 2006: 1. Patientkontorerne skal informere, vejlede og rådgive patienter om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, service, ventetider, frit sygehusvalg, behandlingsfrister, befordring og servicedeklarationer samt om adgangen til behandling i udlandet. Stk. 2. Patientkontorerne skal endvidere bistå patienter, der ønsker at benytte det frie sygehusvalg m.v., med at finde et sygehus, der kan varetage den pågældende behandling og med at få en viderehenvisning dertil. 2. Patientkontorerne skal bistå patienten med vejledning og rådgivning om patientrettigheder, herunder reglerne på klage- og erstatningsområdet. Patientkontorerne skal endvidere bistå patienten med videresendelse og udformning af klager eller erstatningskrav til rette myndighed, jf. 1 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Stk. 2. Bistand efter stk. 1 omfatter også forhold vedrørende private sygehuse og klinikker. 3. Patientkontorerne bidrager til, at der sker afklaring af eventuelle misforståelser mellem patienter og sundhedspersoner i forbindelse med patientbehandlingen. 4. Patientkontorerne skal videresende relevante oplysninger til regionsrådet, som løbende skal benytte disse til udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i regionens sundhedsvæsen. 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 830 af 25. september 2003 om de amtskommunale patientkontorers opgaver og funktioner. vejledning og rådgivning om patientrettigheder, herunder reglerne på klage- og erstatningsområdet. Patientkontoret skal endvidere bistå patienten med videresendelse og udformning af klager eller erstatningskrav til rette myndighed. Denne bistand omfatter også forhold vedr. private sygehuse og klinikker. Patientkontoret skal bidrage til, at der sker afklaring af eventuelle misforståelser i forbindelse med patientbehandlingen, som kan være opstået ved en patients kontakt til en sundhedsperson. Patientkontoret skal videreformidle relevante oplysninger til Regionsrådet, som løbende skal benytte disse til udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i regionens sundhedsvæsen. Henvendelser til Patientkontoret skal til brug for aktivitetsopgørelser og kvalitetsarbejde registreres efter principper, der er nærmere fastlagt af regionen. 5

6 3. Patientkontorets organisatoriske placering Patientkontoret er organisatorisk en del af Regionssekretariatets kontor, Patientdialog, som er beliggende i Regionshuset. Patientkontorets ansatte er uafhængige af Regionssekretariatet i forbindelse med behandlingen af enkeltsager, som hører under patientkontorets opgaver. Patientkontorets ansatte refererer til lederen af Patientdialog. Patientkontorets opgaver varetages af 8 patientvejledere med varierende uddannelsesmæssig baggrund, således er der en socialrådgiver, en ergoterapeut, to sygeplejersker, to kontoruddannede samt to juridisk uddannede. Patientkontorets leder er ligeledes jurist. Patientkontoret kan kontaktes Via brev til: Region Nordjylland Patientkontoret Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Via mail: eller Telefonisk på (hverdage fra kl. 9-12) Personlig henvendelse Patientkontoret sikrer opdatering af hjemmesiden På denne side kan man læse om Patientkontoret samt om patientrettigheder generelt. 6 Patientkontorets Årsberetning 2011

7 4. Henvendelser til Patientkontoret 4.1 Antallet af henvendelser Der har i alt været 5324 henvendelser til Patientkontoret i Antallet af henvendelser er således faldet svagt med 5 % i forhold til Den måde henvendelserne fordeler sig på, kan aflæses af nedenstående tabel: Telefon Brev/mail Hotline for læger Personligt fremmøde I alt Som tidligere år repræsenterer de telefoniske henvendelser langt størstedelen af Patientkontorets henvendelser, svarende til 86 % af alle henvendelser. 11 % af Patientkontorets henvendelser sker via brev eller mail. Dette er en kraftig stigning på 43 % sammenlignet med Udviklingen må tilskrives den generelle øgede brug af mail som kommunikationsmiddel. Antallet af henvendelser på Hotline for læger udgør kun 2 % af det samlede antal henvendelser. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der er sket en stigning på 37 % i antallet af henvendelser sammenlignet med Denne stigning vurderes at skyldes, at der er blevet rettet opmærksomhed på tilbuddet i forbindelse med undervisning af praktiserende læger. Det vurderes dog, at der fremadrettet stadigvæk er behov for at sprede kendskabet til dette tilbud, idet den praktiserende læges viden om ventetider mm. spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre patienter hensigtsmæssigt planlagte forløb i et stadigt mere komplekst og regelreguleret sundhedsvæsen. Endeligt udgør henvendelserne ved personligt fremmøde 1 % af de samlede henvendelser i Det personlige fremmøde udgør den mindste gruppe af henvendelser, men det er relevant at bemærke, at antallet af personligt fremmødte er steget med 83 % sammenlignet med Patientkontoret er opmærksom på denne tendens, og afhængig af udviklingen af denne vurderes det, om tendensen skal have betydning for Patientkontorets tilgængelighed i fremtiden. Det er afgørende at påpege, at ovenstående tabel alene afspejler den først kontakt til en patientvejleder. Den efterfølgende kontakt er ikke registreret. Efterfølgende kontakter kan således variere fra den første kontaktform. Således sker et personligt fremmøde f.eks. oftest efter forudgående telefonisk kontakt, 7

8 hvorfor antallet af fremmødte til Patientkontoret er højere, end det fremgår af ovenstående tabel. 4.2 Hvem henvender sig til Patientkontoret? Henvendelserne er fordelt i nedenstående grupper: Patient Pårørende Sygehus/sektor Kommune Primær sundhed Politiker Andet I alt Som det fremgår af tabellen stammer den overvejende del af henvendelserne til Patientkontoret fra patienterne selv. Således udgør patienthenvendelser 81 % af alle henvendelser til Patientkonto- ret i Denne tendens er samstemmende med tidligere års henvendelser til Patientkontoret. En anden stor gruppe af personer, som kontakter Patientkontoret, er pårørende. Antallet af henvendelser fra pårørende udgør 13 % af det samlede antal henvendelser. I en sammenligning mellem 2010 og 2011 er der den samme procentvise fordeling. Patientkontoret yder som udgangspunkt de pårørende generel rådgivning og vejledning. Hvis henvendelsen fra en pårørende retter sig mod konkrete forhold vedrørende et familiemedlems retsstilling, kræver Patientkontoret et samtykke fra patienten selv for at kunne arbejde videre med sagen. De resterende 6 % fordeler sig på henvendelser fra sygehus/sektor, kommune, primær sundhed, politikere og andet. 8 Patientkontorets Årsberetning 2011

9 4.3 Årsag til henvendelsen Frit sygehusvalg Udvidet frit sygehusvalg Ønske om omvisitering Behandlingsgaranti livstruende sygdomme Forskningsmæssig/eksperimentel behandling Genoptræning Hjælpemidler Grænseoverskridende sundhedsydelser Andet Patienters retsstilling Aktindsigt Videregivelse af helbredsoplysninger Befordring Bestilling af transport Klage Vejledning ifm. frit og udvidet frit sygehusvalg Andet Klager og erstatning vedrørende sygehuse Patientombuddet Patientforsikringen Utilfredshed med patientforløb Klage over service Klage over personalets adfærd Andet Klager og erstatning vedrørende Praksissektor Patientombuddet Patientforsikringen Utilfredshed med patientforløb Klage over service Klage over personalets adfærd Andet I alt Ovenstående tabel viser, hvilke årsager der almindeligvis ligger til grund for en henvendelse til Patientkontoret. Tabellen afspejler samtidig bredden i de områder, 9

10 som Patientkontoret informerer, rådgiver og vejleder om. Det er vigtigt at bemærke, at en henvendelse til patientvejlederen sagtens kan have flere årsager. Derfor vil der være flere registrerede årsager end det samlede antal henvendelser i alt. Der ses et svagt fald i det registrerede antal årsager til henvendelser fra 2010 til 2011, på 6 %. Dette fald knyttes logisk sammen med det generelle fald i antallet af henvendelser til Patientkontoret. De fleste henvendelser omhandler reglerne om frit - og udvidet frit sygehusvalg samt ønske om omvisitering, idet 48 % af de registrerede årsager til henvendelser er sket inden for disse områder. Når Patientkontoret modtager forespørgsler vedrørende omvisitering og fritvalgsregler, ydes en generel vejledning om de regler, som dækker området. Er patienten henvist til undersøgelse eller behandling på et sygehus i Region Nordjylland, og denne konkret ønsker omvisitering, bliver patienten omstillet til Enheden for Sygehusvalg. Enheden for Sygehusvalg er Region Nordjyllands centrale visitationsfunktion, som fra sin etablering 1. januar 2011 varetager viderehenvisning under det frie - og udvidede frie sygehusvalg, samt til udbuds- og samarbejdssygehuse for alle regionens sygehuse. Den næststørste gruppe af henvendelser til Patientkontoret var spørgsmål vedrørende befordring, idet 13 % af de registrerede årsager til henvendelser er sket inden for dette område. Ved forespørgsler vedrørende befordring ydes en generel vejledning om reglerne på området eventuelt suppleret af patientens egne eller patientvejlederens kontakt til Region Nordjyllands Kørselskontor. Patientkontoret har oplevet en stigning på 53 % i antallet af henvendelser vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser. Henvendelserne i denne gruppe omhandler danskeres muligheder for behandling i EU og tredjelande, samt borgere fra EU og tredjelandes muligheder for at modtage behandling i Danmark. I den sidstnævnte gruppe fylder henvendelser fra patienter, pårørende og sygehuspersonale vedrørende kvinder fra tredjelandes muligheder for at få graviditetsundersøgelser og føde på sygehusene i Region Nordjylland meget. Baggrunden for de mange spørgsmål på dette område skyldes uklarhed om reglerne. Der er behov for en snarlig afklaring af regelsættet, samt oplysninger om dette regelsæt til praktiserende læger og det sygehuspersonale, som kommer i berøring med den pågældende patientgruppe. 743 patienthenvendelser - 10 % af det samlede antal henvendelser til Patientkontoret - angik klage og erstatning 10 Patientkontorets Årsberetning 2011

11 vedrørende undersøgelse og behandling modtaget på regionens sygehuse, hvilket er en stigning på 27 % sammenlignet med Baggrunden for denne stigning er en fordobling i antallet af henvendelser vedrørende Patientombuddet. 1. januar 2011 trådte en ny lovgivning i kraft med Bekendtgørelsen om lov om klage og erstatningsadgange i Sundhedsvæsenet. Med denne bekendtgørelse, skete der en reformering af patienters muligheder for at klage over den sundhedsfaglige virksomhed. I kølvandet opstod naturligt behov for rådgivning og vejledning både i forhold til patienter, pårørende og personale - i relation til den nye lovs muligheder og begrænsninger (se nedenfor i afsnit 8). I gruppen af klage og erstatning vedrørende regionens sygehuse angår 36 % et ønske om en klage til Patientombuddet. 28 % af henvendelserne vedrører et ønske om at anmelde en skade til Patientforsikringen. I 22 % af henvendelserne var den pågældende utilfredse med et forløb på sygehusene. Antallet af henvendelser vedrørende kla- 11

12 ger over personalets adfærd, service og andet udgjorde i alt 14 % af alle henvendelser vedrørende klage og erstatning på sygehuse. 240 patienthenvendelser til Patientkontoret angik i 2011 klage og erstatning vedrørende undersøgelse og behandling modtaget i regionens praksissektor. Af disse henvendelser ønskede 19 % at udfærdige en klage til Patientombuddet, mens 11 % ønskede at anmelde en skade til Patientforsikringen. 32 % af patienterne var utilfredse med forløb i Praksissektoren. Antallet henvendelser vedrørende klager over personalets adfærd, service og andet udgjorde i alt 38 %. Patientkontorets opgave i relation til klage- og erstatningssager, i såvel primær som sekundær sektor, er at yde vejledning og rådgivning efter lovens regler. Vejledningen kan have forskellig karakter. Én patient henvises til en relevant hjemmeside, en anden patient har brug for at vende et par formuleringer i klagen/anmeldelsen, mens en tredje ønsker at aftale et personligt møde med patientvejlederen, hvor de sammen kan udfærdige en klage eller anmelde et erstatningskrav. Endelig bistår Patientkontoret med at sende klager og erstatningskrav videre til rette myndighed. For patientvejlederen kan opgaven i relation til en enkelt patients klage- og erstatningssag have et ikke ubetydeligt omfang. 4.4 Hvad giver henvendelsen anledning til? Nedenstående tabel viser, hvilke tiltag en kontakt giver anledning til hos patientvejlederen: Tilsendt en vejledning Råd og vejledning Kontakt til relevant afdeling/rn kontor Hjælp til udformning af klage- og erstatningsmeddelelser Viderestilling til sygehus/sektor Viderestilling til Enheden for Sygehusvalg Viderestilling til Kørselskontor Henvist til anden myndighed end Region Nordjylland Videresendelse af klage I alt Patientkontorets Årsberetning 2011

13 En henvendelse til patientkontoret udløser ofte flere handlinger fra patientvejlederens side, hvorfor det samlede antal af handlinger overstiger det totale antal henvendelser til Patientkontoret. Hvad en given henvendelse gav anledning til ved patientvejlederen er i det ovenstående registreret under det eller de områder, som efter en konkret vurdering udgjorde kernen af handlingen. Der er sket et fald i registrerede handlinger fra 2010 til 2011 på 9 %. Dette fald begrundes i det generelle fald i kontakter til Patientkontoret. Patientkontorets primære opgave er at informere, vejlede og rådgive om patientrettigheder, således udgør rådgivning og vejledning 58 % af de registrerede handlinger. Antallet af kontakter til relevant afdeling/rn kontor og Viderestillinger til sygehus/sektor er faldet med 49 % fra år 2010 til Baggrunden herfor er, at alle omvisiteringer under frit og udvidet frit sygehusvalg pr. 1. januar 2011 konkret foregår i Enheden for Sygehusvalg. Omvisitering af patienter affødte naturligt handlinger som blev registreret i de to ovenstående grupper. Et felt som har oplevet en stigning på 54 % fra 2010 til 2011 er hjælp til udformning af klage- og erstatningsmeddelelser. Det vil dog være oplagt at finde en del af forklaring i introduktionen af nye klagemuligheder med lovændringen pr. 1. januar 2011 (se nedenfor i afsnit 8), samt i den tendens som nationalt viser en generel stigning i antallet af klager til Patientombuddet og anmeldelser til Patientforsikringen. Denne opgave med hjælp til udformning af klager og erstatningsanmeldelser er typisk tidskrævende for patientvejlederen, idet den ofte indebærer flere kontakter og ofte et personligt møde ved patientvejlederen. Den fulde baggrund for den massive stigning kendes ikke. 13

14 5. Patientkontorets undervisningstilbud og vidensdeling i 2011 Som ansat i det danske sundhedsvæsen er det væsentligt at kende patienternes rettigheder, idet dette kendskab danner en del af fundamentet for pleje og behandling af høj kvalitet. I de seneste år er patienternes processuelle krav i forbindelse med sygehusbehandlingen blevet til nye rettigheder. Eksempler på disse regler er frit og udvidet frit sygehusvalg, samt sygehusenes forpligtelse til at oplyse om disse, maksimale ventetider ved livstruende sygdomme, patienternes mulighed for at modtage undersøgelse og behandling i udlandet m.fl. Alle disse nye rettigheder er funderet i ofte komplekse regelsæt. Derfor er undervisning i patientrettigheder særdeles vigtigt for regionens ansatte. I undervisningssituationen bliver patientvejlederen konfronteret med de praktiske udfordringer, som sundhedsvæsenets personale oplever i det daglige arbejde. Denne konfrontation kvalificerer undervisningen, samt er med til at øge patientvejlederes forståelse for sundhedspersonalets hverdag. 14 Patientkontorets Årsberetning 2011

15 Med en lovændring 1. januar 2011 trådte den nye lov om klage og erstatningsadgange for sundhedsvæsenet i kraft (se nedenfor i afsnit 8). Disse regler var i 2011 vigtige at få formidlet ud til regionens ansatte i såvel primær- som sekundær sektor. Dette er sket skriftligt, men også ved undervisningtilbud. I 2011 har patientvejledere deltaget i følgende arbejdsgrupper: Arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen vedrørende ny indberetning til venteinfo Regional følgegruppe vedrørende kræft- og hjertepakkeforløb. I 2011 har patientvejlederne varetaget følgende undervisningsopgaver: I 12-mandsgrupper for praktiserende læger, hvor undervisningen hovedsaglig har omhandlet frit - og udvidet frit sygehusvalg, behandling i udlandet samt den nye lov om klage og erstatningsadgange i sundhedsvæsenet. Sekretærer undervises i patientrettigheder generelt. Sygeplejersker på kardiologisk efteruddannelse, som undervises i juridiske aspekter relateret til at have en autorisation, samt introduktion til den nye lov om klage- og erstatningsadgange i sundhedsvæsenet. Anæstesisygeplejersker undervises i juridiske problemstillinger indenfor anæstesiologien, herunder autorisationsloven, reglerne om aktindsigt, informeret samtykke, samt nye lov om klage- og erstatningsadgange i sundhedsvæsenet. 15

16 6. Patientkontorets kompetence- og kvalitetsudvikling For at patientvejlederen løbende kan tilbyde kvalificeret og kompetent rådgivning til regionens patienter og det sundhedsfaglige personale, er det væsentligt at være opdateret på nye lovgivning på sundhedsområdet. Patientvejlederne deltager hvert år i et todages seminar sammen med patientvejledere fra de øvrige regioner. Under dette seminar introduceres til aktuelle emner eller ny lovgivning på Patientkontorernes område. I 2011 blev seminaret afholdt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i København. Af de emner, som blev behandlet var bl.a. second opinion-ordningen under Sundhedsstyrelsen og muligheden for højt specialiseret behandling i ud- landet, ny lovgivning - herunder Patientmobilitetsdirektivet, patientsikkerhed, patientforsikringsordningen samt Patientombuddet. En patientvejleder deltog i et kursus i persondataret ved Professionshøjskolen Metropol i København. En patientvejleder tog faget sundhedsret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet. To patientvejledere tog enkeltfag i mediation ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Der er for fremtiden et fortsat behov for en opdatering af patientvejledernes kompetencer. 16 Patientkontorets Årsberetning 2011

17 7. Udvikling af ny registreringsdatabase I efteråret 2011 blev der i Patientkontoret taget initiativ til oprettelsen af en ny registreringsdatabase til brug for registrering af henvendelser til Patientkontoret. Tanken bag den nye registreringsdatabase var forenkling og forbedring. Med den tidligere database blev der registreret oplysninger, som i detaljeringsgrad oversteg de krav Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse stiller til patientkontorernes registreringer. Det høje registreringsniveau medførte, at patientvejlederen under telefonsamtalen med patienten registrerede samtalens indhold på papir. Det fysisk noterede blev efterfølgende elektronisk registreret. I den nye registreringsdatabase, som anvendes fra 1. januar 2012, overholdes Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses krav til patientkontorernes registreringer, men registreringen er forenklet. Denne forenkling medfører, at patientvejlederen elektronisk kan registrere henvendelsen under telefonsamtalen. Fordelene herved er besparelse af en arbejdsgang, samt kvalitetsforbedring, idet registreringen af patienthenvendelserne kontinuerligt er opdateret. Registreringsdatabasen er afbilledet her til venstre. Registreringsdatabasen er som tidligere nævnt indholdsmæssigt opbygget omkring opfyldelsen af krav fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Derudover bygger den på patientvejledernes praktiske erfaringer med fordele og ulemper ved tidligere registreringsdatabaser. 17

18 8. Patientombuddet 1. januar 2011 trådte der, som tidligere anført, en ændring af Lov om klage og erstatningsadgange i sundhedsvæsenet i kraft. Med lovændringen skiftede det tidligere Sundhedsvæsenets Patientklagenævn navn til Patientombuddet. Baggrunden for lovændringen var: Et politisk ønske om modernisering og fornyelse af klage- og erstatningssystemet Et ønske om èn klageadgang, således at der kunne sikres et større niveau af gennemsigtighed for brugeren Et mål om kortere sagsbehandlingstid Et ønske om øget fokus på konkrete patientrettigheder Et mål om bedre læring, forebyggelse og forståelse på baggrund af klagerne. Lovændringen resulterede i, at der mod tidligere kun én klagemulighed i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, blev tre klageformer i Patientombuddet: Disciplinærklager - klager hvor en evt. kritik rettes mod navngivne sundhedspersoner Forløbsklager - klager hvor en evt. kritik rettes mod en afdeling, et sygehus, en klinik eller lignende Rettighedsklager klager over afgørelser vedrørende udvalgte patientrettigheder, f.eks. frit og udvidet frit sygehusvalg, overskridelse af maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme, afslag på befordringsgodtgørelse m.fl. 18 Patientkontorets Årsberetning 2011

19 Med lovændringen blev det indført, at de personer, som havde udfærdiget en disciplinærklage eller en forløbsklage skulle tilbydes en dialog med regionen. Hvis klager takker nej til dialog, bliver klagen sagsbehandlet ved Patientombuddet. Hvis klager takker ja til dialog, har regionen 4 uger til at planlægge og afholde dialogen. Efter dialogen skal klager tage stilling til, hvorvidt han ønsker at afslutte klagen, fordi han er tilfreds med resultatet af dialogen med sundhedspersonalet, eller om han ønsker at fastholde klagen evt. i ændret form. I særdeleshed de nye klageformer og etableringen af patientens mulighed for at tilvælge dialog som en del af sagsbehandlingen ved Patientombuddet, har afstedkommet mange spørgsmål til Patientkontoret. Patienternes spørgsmål vedrører vejledning ift. hvilken af de nu tre klageformer, som er den rette i lige netop deres situation, samt rådgivning i relation til hvilke muligheder og begrænsninger der er i tilbuddet om dialog. I forhold til sundhedspersonalet var størstedelen af henvendelser vedrørende afklaring af konkrete spørgsmål i relation til deres vejledning til patienterne. 19

20 Marts 2012 Foto: Region Nordjylland Layout: Region Nordjylland Patientkontoret Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Øst Tlf

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Patientkontorets organisatoriske placering 4. Henvendelser til Patientkontoret I. Antal af

Læs mere

2. Patientkontorets opgaver

2. Patientkontorets opgaver Patientkontorets årsberetning 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Patientkontorets opgaver...4 3. Patientkontorets organisation...6 4. Fokusområder i Patientkontoret i 2013...7 5. Henvendelser til Patientkontoret...8

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

1. Indledning Patientkontorets organisation Henvendelser til Patientkontoret...6

1. Indledning Patientkontorets organisation Henvendelser til Patientkontoret...6 Patientkontorets årsberetning 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Patientkontorets organisation...5 3. Henvendelser til Patientkontoret...6 3.1 Antallet af henvendelser 3.2 Hvem henvender sig til Patientkontoret?

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2013

Patientkontorets årsberetning 2013 Patientkontorets årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1. Indledning...4 2. Patientkontorets funktion og opgaver...4 3. Om Patientkontoret...5 4. Særligt om år 2014 i Patientkontoret...6

Læs mere

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2012 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1.... Indledning 2....Patientkontorets funktion og opgaver 3....Patientkontorets organisation 4....Særligt om år 2012 i Patientkontoret

Læs mere

1. Patientkontoret Henvendelser til Patientkontoret i Fokusområder og ny lovgivning i

1. Patientkontoret Henvendelser til Patientkontoret i Fokusområder og ny lovgivning i Patientkontorets årsberetning 2016 Indhold 1. Patientkontoret...3 1.1 Patientvejlederne 1.2 Tilgængelighed 2. Henvendelser til Patientkontoret i 2016...6 2.1 Antal henvendelser 2.2 Hvem henvender sig til

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland

Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2015 Henvendelse om årsberetningen til: Region Midtjylland Patientkontoret Skottenborg 26 Postbox 21

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk Patientkontoret i Region Syddanmark Årsberetning 2010 regionsyddanmark.dk Indhold Om patientkontoret....3 Tilgængelighed... 5 Patientvejledere... 5 Fokusområder i 2010...6 Information til praktiserende

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land For at kunne modtage en forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land, er udgangspunktet:

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2007

Patientkontorets årsberetning 2007 Patientkontorets årsberetning 2007 Region Midtjylland Patientkontoret Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virk somhed. Årsberetningen skal indsendes til ministeren

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Patientsikkerhed en introduktion til området

Patientsikkerhed en introduktion til området Område: Sundhedsområdet Journal nr.: 12/22788 Dato: 6. november 2012 Udarbejdet af: Maria Frank og Inge Pedersen E mail: Maria.Frank@regionsyddanmark.dk Inge.Pedersen@refgionsyddanmark.dk Notat Patientsikkerhed

Læs mere

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet SYD Administrationen - Syd (DistG) Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Danske Patienters anbefalinger til et kommende

Danske Patienters anbefalinger til et kommende 12. marts 200 9Marts 2009 Danske Patienters anbefalinger til et kommende klagesystem Indledning Danske Patienter ønsker en revision af det nuværende klagesystem. Det nuværende klagesystem virker uoverskueligt,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen..

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen.. Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010..Velkommen.. Alle power-points kan efter i dag hentes på: www.praktiserendefysioterapeuter.dk Sundhedssektorens strukturering.

Læs mere

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Elisabeth Hersby, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen, Danmark T: 72 22 77 96 - E: ehe@sst.dk

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Ny lovgivning om videregivelse af helbredsoplysninger mv. uden samtykke Sygehuslovens 15a indberetning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 02-10-2013 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Blå stue MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Årsberetning Patientkontoret. Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden

Årsberetning Patientkontoret. Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden der skal vises her. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Normal - Patientkontoret Årsberetning 2015 Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden Indhold 1. Indledning. 3 2. Opgaver og funktion.

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden Patientrettigheder Januar 2013 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Forord Kære patient s. 3 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Marts 2012 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region Hovedstadens Psykiatri 04 Henvisning

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om ETTIGHEDE for patienter i voksenpsykiatrien O E T U Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 ontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 et til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Årsberetning 2008. Koncern Sekretariatet Region Hovedstadens Patientkontor. Årsberetning 2008

Årsberetning 2008. Koncern Sekretariatet Region Hovedstadens Patientkontor. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Koncern Sekretariatet Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2008 August 2009 Indholdsfortegnelse: Region Hovedstadens Patientkontor..3 Henvendelser i perioden 1998 2008 4 Fordeling

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Patientrettigheder et informationsproblem?

Patientrettigheder et informationsproblem? Patientrettigheder et informationsproblem? Professor, dr. jur. Mette Hartlev Dias 1 Patientrettigheder Ret til behandling Herunder information om ventetid, ret til frit sygehusvalg m.v. Selvbestemmelsesret

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet Enhed for Sundhedsinformatik Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Jan Petersen 05.12.2007 ctfrank@danskepatienter.dk Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Årsberetning 2014. Patientombuddet

Årsberetning 2014. Patientombuddet Årsberetning 2014 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2014, Patientombuddet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Til patienter og pårørende Mine rettigheder som patient Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere