Patientkontorets årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientkontorets årsberetning 2013"

Transkript

1 Patientkontorets årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret i Statistik fra den centrale omvisiteringsfunktion 7. Patientkontorets videreformidling af klager fra Patientombuddet 8. Afslutning 1

2 Region Midtjylland har 1,2 millioner indbyggere. Det svarer til ca. 22 % af den samlede befolkning i Danmark. Region Midtjyllands hospitaler: Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet Randers og Grenaa Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden Vest 1. Indledning Efter Sundhedslovens 51, stk. 8 skal Patientkontoret udarbejde en årsberetning for sin virksomhed. Denne årsberetning skal indsendes Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 2

3 2. Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets opgaver er reguleret i sundhedslovens 51 og bekendtgørelse nr af 21. december : Sundhedslovens 51: Regionsrådet opretter et eller flere patientkontorer, der har til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter om patienters rettigheder, herunder reglerne om adgang til behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg m.v., ventetider m.v. og reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Stk. 2. Patientkontorerne skal informere praktiserende læger og speciallæger om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg m.v. og om deres patienters valgmuligheder i sygehusvæsenet, jf d. Stk. 3. Patientkontorerne kan modtage alle klager og henvendelser vedrørende de i stk. 1 nævnte opgaver og skal efter anmodning bistå med at udfærdige og fremsende henvendelser til rette myndighed. Stk. 4. Med patientens mundtlige eller skriftlige samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til patientvejledere på patientkontorerne om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for rådgivning og bistand til patienten. Samtykke kan afgives til den sundhedsperson, der videregiver oplysninger, eller til den patientvejleder, der modtager oplysninger. Videregivelse af oplysninger skal indføres i patientjournalen. Patienten kan på ethvert tidspunkt af det aktuelle behandlingsforløb frabede sig, at oplysningerne videregives. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om videregivelse og registrering af oplysninger og samtykke. Stk. 5. Klager, anmeldelser m.v., som sendes til patientkontoret, anses for indgivet hos rette myndighed på det tidspunkt, hvor de modtages i patientkontoret. Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om patientkontorernes opgaver og funktioner. Stk. 7. Regionsrådet fastsætter nærmere retningslinjer for patientkontorernes stedlige og organisatoriske placering samt for deres virksomhed, herunder for, hvilke forhold der skal oplyses i patientkontorernes årsberetning. De nævnte retningslinjer indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren. Stk. 8. Patientkontorerne udarbejder årsberetninger for deres virksomhed. Årsberetningerne indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren. 1 Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 er ændret ved bekendtgørelse nr af med ikrafttræden d. 1. januar

4 Bekendtgørelse nr af 21. december 2006: 1. Patientkontorerne skal informere, vejlede og rådgive patienter om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, service, ventetider, frit sygehusvalg, behandlingsfrister, befordring og servicedeklarationer samt om adgangen til behandling i udlandet. Stk. 2. Patientkontorerne skal endvidere bistå patienter, der ønsker at benytte det frie sygehusvalg m.v., med at finde et sygehus, der kan varetage den pågældende behandling og med at få en viderehenvisning dertil. 2. Patientkontorerne skal bistå patienten med vejledning og rådgivning om patientrettigheder, herunder reglerne på klage- og erstatningsområdet. Patientkontorerne skal endvidere bistå patienten med videresendelse og udformning af klager eller erstatningskrav til rette myndighed, jf. 1 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Stk. 2. Bistand efter stk. 1 omfatter også forhold vedrørende private sygehuse og klinikker. 3. Patientkontorerne bidrager til, at der sker afklaring af eventuelle misforståelser mellem patienter og sundhedspersoner i forbindelse med patientbehandlingen. 4. Patientkontorerne skal videresende relevante oplysninger til regionsrådet, som løbende skal benytte disse til udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i regionens sundhedsvæsen. 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 830 af 25. september 2003 om de amtskommunale patientkontorers opgaver og funktioner. 3. Om Patientkontoret Patientkontorets organisatoriske placering Patientkontoret er en del af Afdelingen for Kvalitet og Data, som er en del af Region Midtjyllands administration. Ved en fysisk og organisatorisk placering i administrationen har Patientkontorets medarbejdere umiddelbar adgang til at trække på administrationens øvrige ressourcer og kan bidrage til samarbejdet om udviklingen af kvalitet, service samt kapacitetsplanlægning. Patientkontorets opgaver varetages af 13 patientvejledere. Patientvejledernes faglige baggrund er fordelt, så der er 10 sygeplejersker, en administrativt uddannet medarbejder og to jurister, hvoraf den ene er kontorchefen. Patientvejlederne er uafhængige af administrationen ved behandling af enkeltsager, der hører under Patientkontorets opgaver. Patientkontoret er placeret i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Patientkontoret kan kontaktes både via brev, mail eller på telefon

5 Den centrale omvisiteringsfunktion Udover de i lovgivningen henlagte opgaver, varetager Patientkontoret den centrale omvisiteringsfunktion i Region Midtjylland. Det betyder, at de patienter, der skal omvisiteres til et privathospital eller klinik, enten til et af Region Midtjyllands private samarbejdssygehuse eller via det udvidede frie sygehusvalg, skal kontakte Patientkontoret. Visitationsprocessen er samlet ét sted i regionen. Den centrale organisering sikrer et ens grundlag for afgørelsen af patientens ret til udvidet frit sygehusvalg og er samtidigt med til at sikre at regionens egen kapacitet udnyttes fuldt ud, inden der bliver henvist til privathospitaler. Patientkontorets synlighed Patientvejlederne oplever af og til, at der er både patienter og sundhedspersonale, som ikke kender til Patientkontoret og hvad en patientvejleder kan hjælpe med. Som følge heraf vil Patientkontoret løbende arbejde med at sikre større synlighed og udbrede kendskabet til Patientkontorets vejledningstilbud både blandt regionens borgere, praksissektoren og sundhedspersonalet i regionen. Patientkontorets har en pjece, som er sendt ud til alle hospitaler, lægepraksis, patientforeninger, apoteker, kommuner samt biblioteker i Region Midtjylland og Patientkontoret har løbende annoncer i lokale aviser for at gøre opmærksom på, hvad vi kan hjælpe med. Patientkontoret har også en hjemmeside, som løbende bliver opdateret, hvor man kan læse mere om Patientkontoret samt finde rådgivning og vejledning om sine rettigheder som patient: 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret Differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg 1. januar 2013 blev fristen for sygehusbehandling ændret fra en til to måneder. Indtil lovændringen havde alle borgere ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg, hvis regionen ikke kunne tilbyde behandling inden for en måned. Med ændringen af loven gælder retten til behandling på et privathospital først efter to måneder. For alvorligt syge patienter vil retten dog fortsat gælde efter en måned. Ændringen af loven medfører således en prioritering af patienter ud fra behandlingsbehov. Fakta om lovgivningen og betydningen for patienterne Ændringen vedrører alle somatiske patienter, der er henvist til sygehusbehandling efter 1. januar Patienter med kræft eller alvorlige hjertesygdomme vil dog fortsat blive behandlet i henhold til kræft- og hjertepakkerne eller lov om maksimale ventetider. 5

6 Lovændringen betyder, at en patient, der er henvist til sygehusbehandling, kan vælge at benytte det udvidede frie sygehusvalg og komme på et privathospital, hvis ikke regionen kan tilbyde behandling inden for to måneder. Hvis patienten er henvist med en alvorlig sygdom er fristen dog en måned. Vurderingen af om der er tale om alvorlig sygdom foretages af lægerne på det hospital, patienten er henvist til. Af loven fremgår, at vurderingen af, om der er tale om alvorlig sygdom skal foretages ud fra tre kriterier: At udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned (30 dage) At tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad Daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. F. eks. manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v. Ret til hurtig udredning 1. september 2013 trådte retten til hurtig udredning i kraft. Retten til hurtig udredning indebærer en pligt for regionen til at udrede patienter inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er fagligt muligt, skal patienten inden for 30 dage modtage en skriftlig plan for det videre udredningsforløb. Udredningsretten gælder alle somatiske patienter, børn som voksne. Klar besked brevkonceptet Ifølge sundhedslovens 90 skal Regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets hospitaler har modtaget en henvisning af en patient til undersøgelse og behandling, give patienten en række nærmere informationer. Informationerne gives til patienterne i indkaldelsesbrevet, og formålet med denne informationspligt er at sørge for, at patienter, der er henvist til undersøgelse og behandling, får information om tid og sted for undersøgelse og behandling, ventetider samt om mulighederne for at benytte sig af det frie og udvidede frie sygehusvalg m.v. Region Midtjylland har et brevkoncept, som skal anvendes af alle regionens hospitaler og som sikrer, at patienterne får de informationer, de ifølge lovgivningen har krav på. I forbindelse med indførelsen af den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg samt ret til hurtig udredning, har det været 6

7 nødvendigt at lave ændringer i brevkonceptet, så patienterne får de korrekte oplysninger om deres rettigheder. Patientkontoret har på forespørgsel fra regionens hospitaler været ude at fortælle om patienternes rettigheder i forhold til de nye regler om differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning sammen med en gennemgang ændringerne i brevkonceptet. Der har været stor interesse fra hospitalernes side, hvilket har givet en del undervisningsaktivitet for Patientkontoret i hele Patientkontorets kompetenceudvikling For at kunne tilbyde patienterne kvalificeret rådgivning, er det nødvendigt med en løbende videreuddannelse af patientvejlederne. I 2013 har 2 patientvejledere gennemført faget sundhedsret ved Juridisk Institut på Århus Universitet med afsluttende eksamen. 1 patientvejleder har deltaget i et kursus om konflikthåndtering 2 patientvejledere har deltaget i Cross-Border Healthcare in Europe: Towards a Patient- Centred System, Bruxelles Patientvejlederseminar Patientvejlederne deltager hvert år i et todages seminar med patientvejledere fra de øvrige regioner. I 2013 blev seminaret afholdt af Region Nordjylland og emnerne, som blev behandlet var danskeres ret til behandling i udlandet samt udlændinges ret til behandling i Danmark. Patientmobilitetsdirektiv EU har i direktiv 2011/24/EU (patientmobilitetsdirektivet) fastlagt rammer for borgernes adgang til behandling i et andet EU-land end hjemlandet. Direktivet skaber en fælles ramme, der regulerer patienters adgang til behandling i andre EU- lande og fastslår, at patienter har adgang til behandling i andre EU-lande i det omfang, de har ret til den pågældende behandling i deres hjemland. For visse behandlinger kan der stilles krav om forhåndsgodkendelse. Medlemslandene i EU er forpligtet til at implementere direktivets rettigheder senest d. 25. oktober I efteråret 2013 blev der fremsat et lovforslag med det formål at implementere direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. Forslaget blev vedtaget med ikrafttræden d. 1. januar I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget, blev der i Region Midtjylland besluttet at nedsatte en Task Force med deltagelse af Koncern Økonomi, Juridisk kontor, Sundhedsplanlægning, Koncern Kommunikation, Psykiatri og Social, Nære Sundhedstilbud samt Patientkontoret. Task forcens opgave er at sørge for at implementere lovændringerne i Region Midtjylland. 7

8 Ifølge patientmobilitetsdirektivet skal hvert medlemsland have et Nationalt Kontaktpunkt. Patientombuddet, International Sygesikring, er det danske koordinerende nationale kontaktpunkt for behandling i EU/EØS-landene, som giver generel vejledning om retten til tilskud til behandling i udlandet samt generel vejledning til borgere fra andre EU-lande, som måtte ønske behandling i Danmark. Herudover er det besluttet, at de regionale patientkontorer skal give konkret vejledning til danske borgere, der ønsker behandling i udlandet samt konkret vejledning til borgere fra andre EU-lande, der søger behandling i Danmark. Patientkontorets samarbejde, både regionalt og tværregionalt Udover de daglige opgaver, deltager Patientkontoret også i en række arbejdsgrupper: Regionalt Styregruppe for det ortopædkirurgiske visitationssamarbejde Styregruppe for det urologiske visitationssamarbejde Dialogmøder med Sundhedsplanlægning Koordineringsgruppe for kapacitetsudnyttelse Juridiske netværksmøder Task force til implementering af patientmobilitetsdirektivet Tværregionalt Kontaktforum, Patientombuddet Gruppe til udvikling af venteinfo.dk, Sundhedsstyrelsen Baggrundsgruppe vedrørende udredning og behandling, Danske Regioner Erfagruppe om det udvidede frie sygehusvalg, Danske Regioner Arbejdsgruppe til implementering af patientmobilitetsdirektivet, Danske Regioner 5. Henvendelser til Patientkontoret Der har i alt været henvendelser til Patientkontoret i Der er således sket et fald på knap 10 % i antallet af henvendelser siden 2012, hvor der var henvendelser. Årsagen i faldet skyldes, at der er færre patienter, der er blevet omvisiteret til privathospitaler, både via det udvidede frie sygehusvalg og private samarbejdssygehuse i

9 Årstal I 2012 var det samlede antal omvisiteringer til privathospitaler , hvorimod der i 2013 kun var omvisiteringer. Der er således sket et fald i antallet af omvisiteringer på ca. 20 %. Faldet skyldes den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg, da fristen er ændret fra en til to måneder for alle patienter, der ikke har en alvorlig sygdom. Henvendelsesmåde Telefonisk Mail Brev 295 Personligt 51 I alt Hvem har kontaktet Patientkontoret? Hvem har kontaktet Patientkontoret 2013 Patient Pårørende Hospitaler 550 Praktiserende læge 42 Kommune 135 Hjemmeplejen 51 Speciallæge 10 Anonymt 5 9

10 Tomt/ ikke registreret 135 Antal henvendelser i alt Hver enkelt sag om en patient registreres en gang, men der vil ofte flere henvendelser og kontakter om samme sag. F.eks. bliver de mange henvendelser fra privathospitaler og regionens hospitaler om patienter, Patientkontoret har viderehenvist, ikke registreret i systemet. Henvendelser fra ansatte på regionens hospitaler om informationspligten og om anvendelsen af klar besked indkaldelsesbrevene bliver heller ikke registreret. Der er stor forskel på, hvor meget en henvendelse til Patientkontoret giver anledning til. Nogle henvendelser afsluttes efter en enkelt samtale med patienten. Det kan for eksempel være i de tilfælde, hvor en patient kontakter Patientkontoret for at oplysninger om sine rettigheder, såsom adgangen til aktindsigt, tavshedspligt eller lignende. Her vil patientvejlederen kunne informere patienten om de gældende regler og henvendelsen vil typisk ikke give anledning til andet. Andre henvendelser kan give anledning til flere kontakter. Når en patient kontakter Patientkontoret fordi denne ønsker at klage eller søge erstatning, giver Patientkontoret råd og vejledning om klage- og erstatningsmuligheder, men i flere tilfælde hjælper patientvejlederne også patienterne med at udforme klagen eller anmodningen om erstatning. Dette kan ske ved et møde mellem patienten og patientvejlederen eller ved at patienten selv udfylder skemaerne, sender dem til Patientkontoret, som efterfølgende kontakter patienten telefonisk, hvor de så sammen drøfter indholdet i klagen eller anmeldelsen og patientvejlederen kommer med forslag til formuleringer. Hvis en patient henvender sig til Patientkontoret for at blive omvisiteret til et privathospital, undersøger patientvejlederen, hvilken lidelse og eventuel behandling, patienten er henvist til og om der er andre forhold, der skal tages hensyn til. Dette kan være patientens helbred i øvrigt, befordring eller lignende. Patientvejlederen undersøger således på baggrund af de disse oplysninger, om den undersøgelse eller behandling, som patienten skal have foretaget kan laves på et privathospital, om privathospitalet har indgået aftale med Danske Regioner og hvad ventetiderne er. Når patienten har truffet sit valg, sørger patientvejlederen for at kontakte det offentlige hospital, hvor patienten oprindeligt havde en tid til undersøgelse og behandling og sørger for, at patientens henvisning m.m. fremsendes til det valgte hospital. 10

11 Hvad drejer henvendelserne sig om? Anledning til henvendelse 2013 Frit sygehusvalg Ventetider Udvidet frit sygehusvalg Ret til hurtig udredning 671 Privat samarbejdssygehus Visitationspraksis 9 Privathospital 18 Anmodning om accept til behandling 204 Genoptræning 30 Livstruende sygdom behandlingsgaranti 7 Forsknings- og eksperimentel behandling 3 Befordring 571 Patientombud praksissektor 66 Patientombud hospitaler 138 Patientombud rettighedsklager 12 Patientforsikring praksissektor 18 Patientforsikring hospitaler 95 Patientombud og Patientforsikring praksis 44 Patientombud og Patientforsikring hospitaler 211 Patientskadeankenævn 4 Klage over service praksissektor 26 Klage over service hospitaler 27 Utilfredshed med patientforløb praksissektor 22 Utilfredshed med patientforløb hospitaler 36 Patientrettigheder 595 Behandling i udlandet 22 Udvidet ret til undersøgelse 42 Udvidet ret til behandling 8 Diverse 964 I alt

12 Patientkontoret oplever en stigning i antallet af henvendelser fra patienter, der ønsker vejledning om deres rettigheder samt om klage- og erstatningsmuligheder. Dette skyldes formentligt, at borgerne selv søger oplysninger og derigennem får kendskab til deres rettigheder. Samtidigt er det også Patientkontorets fornemmelse, at flere og flere bliver bevidste om Patientkontorets eksistens og hvad vi kan hjælpe med. 6. Statistik fra den centrale omvisiteringsfunktion I 2013 er der blevet omvisiteret ca. 20 % færre patienter til privathospitaler sammenlignet med år 2012, hvilket må formodes at skyldes, at behandlingsfristen er ændret fra en til to måneder for alle de patienter, som ikke vurderes at have en alvorlig lidelse. Omvisiteringer til privathospitaler, som har indgået aftale med Danske Regioner Patientkontoret har omvisiteret patienter via det udvidede frie sygehusvalg men også patienter, hvor Region Midtjylland ikke selv har kunnet tilbyde udredning inden for 1 måned. Omvisiteringer til private hospitaler i tilfælde, hvor vi i Region Midtjylland ikke selv har kunnet tilbyde udredning inden for 1 måned: 2013 Anæstesiologi 1 Billeddiagnostik 7 Gynækologi 5 Intern Medicin 15 Kirurgi 19 Klinisk fysiologi 1 Neurologi 93 Ortopædkirurgi 126 Plastikkirurgi 1 Pædiatri 3 Urologi 201 Øre, næse, hals 11 I alt 483 Omvisiteringer til private hospitaler i tilfælde, hvor vi i Region Midtjylland ikke selv har kunnet tilbyde behandling inden for henholdsvis en eller to måneder - det udvidede frie sygehusvalg: 12

13 Speciale Anæstesiologi tværfaglig smertebehandling Billeddiagnostik Hudsygdomme Gynækologi Kirurgi Intern Medicin Klinisk fysiologi Neurokirurgi Neurologi Øjensygdomme Ortopædkirurgi Plastikkirurgi Pædiatri Urologi Karkirurgi 25 7 Øre, næse, hals Øvrige 20 9 Total Hvis regionen ændrer en dato for kirurgisk behandling på et hospital i regionen, får patienten ret til at blive behandlet på et privathospital. Omvisiteringer til private hospitaler som følge af ændret eller aflyst dato for kirurgisk behandling: 2013 Gynækologi 3 Intern medicin 2 Karkirurgi 1 Kirurgi 31 Neurologi 1 Ortopædkirurgi 47 Plastikkirurgi 1 Urologi 6 13

14 Øre, næse, hals 2 I alt 94 Patientkontoret er repræsenteret i den regionale koordineringsgruppe for kapacitetsudnyttelse. Gruppen er sammensat af repræsentanter fra hospitalerne og administrationen. Gruppen har bl.a. til opgave at se på kapacitetsudnyttelsen på tværs af hospitalerne i regionen. Herudover følger gruppen op på hospitalernes overholdelse af udredningsretten, ligesom den følger udviklingen på områder med fælles visitation samt følger udgifterne til private sygehuse og andre regioner. Det er ligeledes gruppens ansvar at identificere områder hvor kapaciteten ikke udnyttes optimalt med henblik på at foreslå understøttende initiativer. Samtidig kan der være områder, hvor kapaciteten udnyttes optimalt, men hvor der alligevel er behov for at indgå aftaler med private leverandører, og her er ligeledes gruppens opgave at bidrage med initiativer, der kan understøtte eksempelvis regionens arbejde med udbudsaftaler jf. afsnittet nedenfor. For at sikre økonomisk fordelagtige aftaler med private leverandører, gennemfører regionen løbende udbud inden for udvalgte behandlingsområder, hvor der mangler kapacitet eller er lange ventetider i det offentlige sundhedsvæsen. Region Midtjylland har indgået aftaler med en række privathospitaler om behandling inden for udvalgte områder. Aftalerne skal bruges til de patienter, som alternativt ville have benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg. Disse private hospitaler og klinikker betragtes som samarbejdssygehuse inden for de områder, som det enkelte privathospital har aftale om. Omvisiteringer til privathospitaler, som Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Speciale Billeddiagnostik Intern Medicin 11 1 Kirurgi 63 5 Neurokirurgi Ortopædkirurgi Plastikkirurgi Urologi 59 14

15 Øvrige 4 7 Total Videreformidling af klager fra Patientombuddet til hospitalerne Når en patient klager til Patientombuddet og udfylder et klageskema, bliver patienten i klageskemaet tilbudt en dialog om den behandling, patienten har modtaget. Hvis patienten takker ja til tilbuddet om dialog, vil dialogen oftest foregå med de sundhedspersoner, som har været en del af behandlingen. På den måde får patienten mulighed for at tale med de sundhedspersoner, som har været med til behandlingen og kan fortælle dem, hvordan de har oplevet forløbet. Det er også en god mulighed for patienterne til at få stillet nogle uafklarede spørgsmål og få svar på, hvorfor sundhedspersonalet handlede som de gjorde. Når en patient har sendt en klage til Patientombuddet, hvori der er klaget over Region Midtjylland, sender Patientombuddet klagen til regionen, hvorefter Patientkontoret sørger for at videreformidle klagen internt til det hospital, hvor behandlingen har fundet sted. I de tilfælde, hvor der er klaget over flere hospitaler eller både hospital og praksissektor, og patienten har takket ja til tilbuddet om dialog, kontakter Patientkontoret klager for at drøfte, hvor klager ønsker, at dialogen afholdes. Ifølge lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 12, stk. 4 udarbejder Patientombuddet en årsrapport om Patientombuddets virksomhed. Regionen bidrager efter Patientombuddets anmodning med oplysninger til brug for årsrapporten, herunder oplysninger om klager, der er bortfaldet efter en dialog med regionen. Fra år 2013 kunne Region Midtjylland rapportere følgende til Patientombuddet: Hvor mange sager var i dialog i 2013? Antal Antal sager i dialog i alt 130 Hvor mange sager vedrørte behandling Antal På offentligt somatisk sygehus? 106 På offentligt psykiatrisk sygehus? 3 15

16 På privat sygehus? I praksissektoren 21 Ikke opgivet i opfølgningsskemaet I hvor mange sager var klager Antal Mand? 67 Kvinde? 62 Ikke opgivet i opfølgningsskemaet 1 I hvor mange sager var klager Antal 0 25 år? år? år og derover? 63 Ikke opgivet på opfølgningsskemaet 3 Hvem deltog i dialogen? Antal (Udfyld gerne flere rækker) I hvor mange tilfælde deltog den eller de behandlingsansvarlige 62 sundhedspersoner? I hvor mange tilfælde deltog afdelingsledelsen på et offentligt sygehus? 61 I hvor mange tilfælde deltog andre fra regionen i dialogen? 1 I hvor mange tilfælde deltog ledelsen af privat hospital eller klinik i 18 praksissektoren? I hvor mange tilfælde blev dialogen gennemført ved: Antal Telefonisk kontakt? 24 Hvis klager var indkaldt til møde, i hvor mange tilfælde blev mødet afholdt: på den behandlende enhed? 66 et andet sted på hospitalet eller klinikken? 30 et andet sted end behandlingsstedet? 10 Bisidderfunktionen: Antal I hvor mange tilfælde havde klager en bisidder med til dialogmøde? 75 16

17 I hvor mange tilfælde havde klager selv fundet sin bisidder? 62 I hvor mange tilfælde havde klager fundet sin bisidder på en liste fra en patientforening? I hvor mange tilfælde havde regionen i øvrigt hjulpet klager med at finde frem til en bisidder? I hvor mange tilfælde ville klager gerne have haft en bisidder med, men havde ikke mulighed for at finde en bisidder? 4 4 Udfald af dialogen: Antal I hvor mange tilfælde blev klagen trukket tilbage efter dialogen? 52 I hvor mange tilfælde blev klagen trukket tilbage, fordi: (udfyld gerne flere rækker) Klager fik en forklaring på behandlingen/afklaret misforståelser? 45 Klager fik en undskyldning for behandlingen? 29 Klager fik oplysning om den læring klagen har afstedkommet og evt. 24 ændrede procedurer fremadrettet? Andre grunde? 3 I hvor mange tilfælde ændrede klagen indhold på grund af dialogen? 19 Førte ændringen til, at klagen blev mindre omfattende efter 15 dialogen? Førte ændringen til, at klagen blev mere omfattende efter dialogen? 4 Initiativer udsprunget af dialogen: Antal I hvor mange tilfælde har dialogen givet anledning til ændrede procedurer eller instrukser eller andre initiativer? I hvor mange tilfælde vil dialogen give anledning til ændrede procedurer eller instrukser eller andre initiativer? Dialogen skal hjælpe med at få de afklaringer og svar, som patienten søger. Mange patienter vælger derfor at frafalde deres klage efter, at dialogen er afholdt. I 2013 har 40 % af klagerne valgt at trække deres klage tilbage efter dialogen. 17

18 8. Afslutning Med implementeringen af Patientmobilitetsdirektivet som i 2014 er det besluttet, at de regionale patientkontorer skal fungere som nationale kontaktpunkter. Det betyder, at patientvejledere skal give konkret vejledning til danske borgere, der ønsker behandling i udlandet samt konkret vejledning til borgere fra andre EU-lande, der søger behandling i Danmark. Denne udvidelse af bemyndigelsesopgaverne ser Patientkontoret meget frem til at løse med høj kvalitet og faglighed. Så for at blive bedst muligt klædt på til opgaven, vil patientvejlederne primo 2014 blive videreuddannet i forvaltningen af det nye regelkompleks ligesom, der vil ske et sprogligt kompetenceløft i form af engelskundervisning vil derfor forventeligt byde på en stigning i henvendelser fra patienter, der ønsker at få undersøgt deres muligheder for behandling på tværs af landegrænser. Samtidig vil Patientkontoret følge udviklingen og fortsat medvirke til administrationen af udredningsretten, ligesom, der fortsat vil være stort fokus på rådgivning på klageområdet og den centrale omvisiteringsfunktion. Patientkontoret vil afslutningsvist takke vore samarbejdspartnere navnlig de ansatte på regionshospitaler og private sygehuse for den imødekommende måde, patientvejledernes henvendelser håndteres på. 18

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2012 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1.... Indledning 2....Patientkontorets funktion og opgaver 3....Patientkontorets organisation 4....Særligt om år 2012 i Patientkontoret

Læs mere

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1. Indledning...4 2. Patientkontorets funktion og opgaver...4 3. Om Patientkontoret...5 4. Særligt om år 2014 i Patientkontoret...6

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland

Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2015 Henvendelse om årsberetningen til: Region Midtjylland Patientkontoret Skottenborg 26 Postbox 21

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Patientkontorets organisatoriske placering 4. Henvendelser til Patientkontoret I. Antal af

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

2. Patientkontorets funktion og opgaver

2. Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets årsberetning 2011 Indhold 1. Indledning.......................................................3 2. Patientkontorets funktion og opgaver..................................4 3. Patientkontorets

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2007

Patientkontorets årsberetning 2007 Patientkontorets årsberetning 2007 Region Midtjylland Patientkontoret Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virk somhed. Årsberetningen skal indsendes til ministeren

Læs mere

2. Patientkontorets opgaver

2. Patientkontorets opgaver Patientkontorets årsberetning 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Patientkontorets opgaver...4 3. Patientkontorets organisation...6 4. Fokusområder i Patientkontoret i 2013...7 5. Henvendelser til Patientkontoret...8

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

1. Indledning Patientkontorets organisation Henvendelser til Patientkontoret...6

1. Indledning Patientkontorets organisation Henvendelser til Patientkontoret...6 Patientkontorets årsberetning 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Patientkontorets organisation...5 3. Henvendelser til Patientkontoret...6 3.1 Antallet af henvendelser 3.2 Hvem henvender sig til Patientkontoret?

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk Patientkontoret i Region Syddanmark Årsberetning 2010 regionsyddanmark.dk Indhold Om patientkontoret....3 Tilgængelighed... 5 Patientvejledere... 5 Fokusområder i 2010...6 Information til praktiserende

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Orientering om udvidet frit valg 2011

Orientering om udvidet frit valg 2011 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Orientering om udvidet frit valg 2011 Udgiften til privathospitaler vedrører

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

1. Patientkontoret Henvendelser til Patientkontoret i Fokusområder og ny lovgivning i

1. Patientkontoret Henvendelser til Patientkontoret i Fokusområder og ny lovgivning i Patientkontorets årsberetning 2016 Indhold 1. Patientkontoret...3 1.1 Patientvejlederne 1.2 Tilgængelighed 2. Henvendelser til Patientkontoret i 2016...6 2.1 Antal henvendelser 2.2 Hvem henvender sig til

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Årsberetning Patientkontoret. Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden

Årsberetning Patientkontoret. Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden der skal vises her. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Normal - Patientkontoret Årsberetning 2015 Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden Indhold 1. Indledning. 3 2. Opgaver og funktion.

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om ETTIGHEDE for patienter i voksenpsykiatrien O E T U Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 ontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 et til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) I sundhedsloven,

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar. Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk 25. januar 2016 Sag nr. 16/206 Dok. Nr. 3328/16 Høringssvar fra Danske Regioner Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. befordring under eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. befordring under eventuelt. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Referat af mødet i samarbejdsudvalget mellem Region Midtjylland og Brancheforeningen for private hospitaler og klinikker (BPK). Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Januar 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Januar 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Januar 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

KÆRE PATIENT GODE RÅD TIL DIG, DER ER PATIENT ELLER PÅRØRENDE PÅ ET PRIVATHOSPITAL

KÆRE PATIENT GODE RÅD TIL DIG, DER ER PATIENT ELLER PÅRØRENDE PÅ ET PRIVATHOSPITAL KÆRE PATIENT GODE RÅD TIL DIG, DER ER PATIENT ELLER PÅRØRENDE PÅ ET PRIVATHOSPITAL KÆRE LÆSER I denne brochure finder du hjælp og svar på mange af de praktiske spørgsmål, man kan have, når man skal behandles

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet 24. februar 2010 Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 02-10-2013 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Blå stue MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre Lene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere