Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1"

Transkript

1 Notat 10. marts 2016 Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 I medfør af 3, stk. 3 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved lov nr. xx af xx juni 2016 fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved en skønhedskonkurrence sendemulighederne i DAB-blok 1, jf. bilag 1, til en gatekeeper. Stk. 2. 5/8 af sendemulighederne i DAB-blok 1 vil kunne ibrugtages 9 måneder efter tilladelsens ikrafttræden. Stk. 3. 1/4 af sendemulighederne vil kunne ibrugtages den 9. juli Stk. 4. 1/8 af sendemulighederne vil kunne ibrugtages den 20. november Stk. 5. Hvis tilladelsen til FM5 eller FM6 med tilknyttede DAB-sendemuligheder inddrages, tilbageleveres eller af anden grund ophører inden de i stk. 3 og 4 angivne tidspunkter, kan de ledigblevne DAB-sendemuligheder ibrugtages umiddelbart efter tilladelsens ophør. Stk. 6. Med distributionstilladelsen følger ret til at anvende hele Fast Information Channel (FIC). Stk.7. Med distributionstilladelsen følger ret til at anvende Service-ID ere, som tildeles af Radio- og tv-nævnet. Ved ophør af tilladelsen bortfalder tillige retten til de tildelte koder. Stk. 8. Tilladelse kan ikke meddeles DR eller konsortier eller lignende, hvori DR deltager. 2. I tilladelsesperioden kan tilladelseshaver ansøge om Radio- og tv-nævnets forudgående godkendelse af ændringer herunder ændringer, der følger af den teknologiske udvikling. Definitioner 3. Ved sendemuligheder forstås i denne bekendtgørelse kapacitet i Main Service Channel (MSC) i et digitalt sendenet til fremføring af DAB (Digital Audio Broadcast), jf. ETSI-standard EN Stk. 2. Ved det danske radiomarked forstås i denne bekendtgørelse det danske marked for radiodistribution, det danske marked for levering af radioindhold eller markeder beslægtet hermed.

2 Side 2 Minimumskrav til tilladelseshavers distributionsvirksomhed mv. 4. Tilladelseshaver etablerer og driver sendenettet og afholder udgifter hertil. Sendenettet skal indendørs dække minimum 80 procent af Danmarks geografiske landareal, jf. bilag 1 og 2. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra det i stk. 1 nævnte dækningskrav, såfremt dette er nødvendigt, f.eks. under hensyn til resultatet af forhandlinger med nabolande om ibrugtagning af sendemulighederne, eller såfremt der på anden måde foreligger en særlig situation. Stk. 3. Tilladelseshaver skal, i det omfang der er efterspørgsel, og der kan opnås enighed om aftaler om økonomi mv., udnytte hele kapaciteten i DAB-blok 1 til distribution af radiokanaler. Stk. 4. Tilladelseshaver skal så vidt muligt distribuere et udbud af varierede radiokanaler, eksempelvis kanaler med forskellige musikgenrer, kanaler for forskellige lyttergrupper mv. 5. Tilladelseshaver skal påbegynde distribution af radio 9 måneder efter tilladelsens ikrafttræden, jf. 1. Radio- og tv-nævnet kan dog dispensere herfra, hvis særlige forhold tilsiger dette. 6. Tilladelseshaver skal distribuere programmerne i DAB+-format, jf. ETSI standard TS Stk. 2. Tilladelseshaver skal sikre, at programproduktionens lydkvalitet mv. er af en acceptabel og tidssvarende standard. Stk. 3. Programmerne må ikke krypteres. 7. Tilladelseshaver skal, såfremt der træffes politisk beslutning herom, uden kompensation acceptere ændringer i tilladelsen i relation til sendemuligheder, frekvenser og signaler, herunder overgang til en anden standard for digital radio. 8. Tilladelseshaver indgår aftaler med indholdsleverandører på transparente objektive og ikke-diskriminerende vilkår. 9. Distributionen af de til FM5 og FM6 tilknyttede DAB-programmer sker på vilkår, der svarer til de vilkår, som gælder for andre foretagenders programmer. I tilfælde af uenighed herom træffer Radio- og tv-nævnet afgørelse om en betalingsplan for tilladelseshaverne til FM5 og FM6. Radio- og tv-nævnet kan fastsætte en bod, hvis tilladelseshaver ikke efterlever nævnets afgørelse. 10. Tilladelseshaver skal samarbejde med relevante parter om samordning af informationsindsatser i forbindelse med overgangen til DAB+, fremme af digital radiolytning og sluk for FM-radio. Stk. 2. Tilladelseshaver skal over hele tilladelsesperioden stille information til rådighed for borgerne om, hvor og hvordan kanalerne i DAB-blok 1 kan modtages. Ansøgningsprocedure

3 Side Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af ansøgning. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøger vilkårene for udbuddet. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere regler om procedure og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger og hvilken dokumentation og bilag, ansøgningen skal indeholde, samt frist for afgivelse af ansøgning. Ansøgningen skal minimum indeholde de i angivne oplysninger mv. Stk. 3. Radio- og tv-nævnet tager i udbudsmaterialet forbehold for ændringer af materialet og eventuel aflysning af udbuddet. 12. Ansøger skal redegøre for eventuel erfaring med distribution af radio eller tv som gatekeeper. Stk. 2. Ansøger skal redegøre for erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede radio- eller tv-sendenet. For teknisk drift skal kunne dokumenteres mindst 2 års erfaring. Stk. 3. Ansøger kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med et foretagende, der har den i stk. 1 og 2 nævnte erfaring. Tilsvarende redegørelse og dokumentation for erfaring skal i så fald fremlægges for det foretagende, hvormed aftale er indgået. 13. Ansøger skal redegøre for ansøgers økonomiske forhold, belyst ved de i bilag 3 anførte hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår. Er ansøger et konsortium eller lignende, skal der redegøres for hver enkelt deltagers økonomiske forhold. 14. Ansøger skal redegøre for, hvordan ansøger vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske radiomarked. I det omfang en ansøger tillige er indholdsleverandør eller gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter eller økonomiske interesser, har tilknytning til aktører på det danske radiomarked, skal redegørelsen beskrive, hvilke specifikke forholdsregler ansøger vil træffe for ikke at få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger om andre indholdsleverandører. 15. Ansøger skal redegøre for, hvordan ansøger vil udnytte de i 1, stk. 2-4 nævnte sendemuligheder. Redegørelsen skal minimum indeholde oplysninger om: 1) Hvor stor en andel af kapaciteten ansøger vil udnytte, idet 5/8 af sendemulighederne vil være til rådighed 9 måneder efter tilladelsens ikrafttræden, yderligere 1/4 vil være til rådighed fra den 9. juli 2018, og den resterende 1/8 vil være til rådighed fra den 20. november Ansøger skal angive den procentmæssige minimumsudnyttelse af kapaciteten samt den intenderede udnyttelsesprocent. Disse udnyttelsesprocenter skal angives særskilt for henholdsvis tilladelsens første, andet og tredje kalenderår, idet udnyttelsesprocenterne angivet for tredje år vil blive lagt til grund for den resterende tilladelsesperiode. 2) Hvor stor en andel af den til enhver tid udnyttede kapacitet ansøger vil anvende til nye kanaler. Ved nye kanaler forstås kanaler, der ikke samtidig

4 Side 4 sendes på FM eller DAB. DAB-kanaler, som kun udsendes i én DAB-blok 3 region og FM-kanaler, som kun sendes i ét lokalt tilladelsesområde, medregnes som nye DAB-kanaler på grund af deres begrænsede geografiske dækning. 16. Ansøger skal aflevere en underskrevet foreløbig bodsaftale. Den foreløbige bodsaftale skal fremgå af udbudsmaterialet og skal pålægge tilladelseshaver bod for manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen og efterlevelse af pålæg udstedt af Radio- og tv-nævnet. Indholdet af bodsaftalen aftales endeligt mellem Radio- og tv-nævnet og den valgte tilladelseshaver. Det skal heraf bl.a. fremgå, hvornår overtrædelser tillige vil kunne føre til inddragelse af tilladelsen, jf. 26, stk. 2. Stk. 2. Endelig bodsaftale underskrives inden nævnets udstedelse af tilladelse efter Ansøger skal afgive erklæring om at ville efterleve de af nævnet fastsatte vilkår for tilladelsen. 18. Der skal ved indlevering af ansøgningen stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 10 mio. kr. Alternativt skal beløbet deponeres på en spærret konto i et anerkendt pengeinstitut. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service på mindst A2. Stk. 2. Efter udbuddet er afsluttet, og der er udstedt tilladelse, vil anfordringsgarantien eller det deponerede beløb blive frigivet. 19. Efter modtagelsen af ansøgninger foretager Radio- og tv-nævnet en indledende vurdering af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger og den krævede anfordringsgaranti eller deponering, jf. 18. Stk. 2. Ansøgere som ikke har afgivet de i udbudsmaterialet krævede oplysninger, eller som ikke har stillet en anfordringsgaranti eller deponeret midler i et anerkendt pengeinstitut, jf. 18, kan afvises af nævnet. Stk. 3. Ansøgninger, der ikke indeholder de i udbudsmaterialet i øvrigt krævede oplysninger, kan afvises af nævnet. Stk. 4. Nævnet kan indhente supplerende oplysninger fra ansøgerne med henblik på afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med ansøgningerne. Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgninger 20. Radio- og tv-nævnet vurderer og evaluerer herefter på grundlag af de i 21 fastsatte evalueringskriterier, de ansøgninger, der ikke er afvist i henhold til 19, stk. 2 og Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelse til den ansøger, som af nævnet vurderes at være bedst egnet til som gatekeeper at distribuere digital radio i DAB-

5 Side 5 blok 1 ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningernes redegørelser og oplysninger i forhold til følgende kriterier: 1) Ansøgernes erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede radioog tv-sendenet. Mere erfaring vægter højere end mindre erfaring. Nyere erfaring vægter højere end ældre erfaring. Dette kriterium vægter 25 pct. 2) Ansøgernes forretningsmæssige kompetencer. Dette vurderes ud fra ansøgernes regnskabsmæssige nøgletal gennem de seneste fem år jf. bilag 3. Dette kriterium vægter 25 pct. 3) Ansøgernes redegørelse for, hvordan de vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til interesser i virksomheder, der er aktive på det danske radiomarked, og ansøgernes eventuelle redegørelse for hvilke specifikke forholdsregler de vil træffe for ikke at få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger om andre indholdsleverandører. Dette kriterium vægter 25 pct. 4) Ansøgernes planer for udnyttelse af sendemulighederne. Større udnyttelse af sendemulighederne vægter højere end mindre udnyttelse af sendemulighederne. Distribution af kanaler, der ikke samtidig sendes på FM eller DAB vægter højere end distribution af kanaler, der allerede udsendes på FM eller DAB, jf. dog 15, stk. 1, nr. 2, 3. punktum. Dette kriterium vægter 25 procent. Stk. 2. Nævnet indhenter til bedømmelse af redegørelsens oplysninger jf. stk. 1, nr. 3, en udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Tilladelse 22. Distributionstilladelsen udstedes af Radio- og tv-nævnet for en periode på 12 år til den i henhold til 21 valgte ansøger. 23. Tilladelsesvilkårene fastsættes på baggrund af bekendtgørelsens generelle vilkår, som skal fremgå af udbudsmaterialet, og på baggrund af indholdet af ansøgningen. Stk. 2. Tilladelseshaver skal orientere Radio-og tv- nævnet om alle ændringer i udnyttelsen af sendemulighederne i forhold til det i tilladelsen fastsatte, idet væsentlige ændringer kun kan ske efter forudgående godkendelse af nævnet. Stk. 3. Tilladelseshaver skal årligt overfor Radio- og tv-nævnet redegøre for hvilke foretagender, der i løbet af året har ønsket at blive distribueret i DAB-blok 1. Tilladelseshaver skal endvidere redegøre for, med hvilke begrundelser, foretagender er blevet afvist. Stk. 4. Tilladelseshaver skal årligt overfor Radio- og tv-nævnet redegøre for opfyldelsen af den angivne procentmæssige minimumsudnyttelse af kapaciteten samt den intenderede udnyttelsesprocent. Hvis den intenderede udnyttelsesprocent ikke er opnået, skal tilladelseshaver redegøre for årsagen hertil samt for, hvordan tilladelseshaver fremover vil søge at sikre udnyttelsen.

6 Side 6 Stk. 5. Tilladelseshaver skal årligt overfor Radio- og tv-nævnet redegøre for, hvor stor en andel af kapaciteten, der anvendes til kanaler, der ikke samtidig sendes på FM eller DAB, jf. dog 15, stk. 1, nr. 2, 3. punktum. Hvis det i ansøgningen oplyste minimum ikke er opnået, skal tilladelseshaver redegøre for årsagen hertil samt for, hvordan tilladelseshaver fremover vil søge at sikre udnyttelsen. Stk. 6. Ændringer i tilladelseshavers muligheder for at fungere uafhængigt af aktører, der har interesser på det danske radiomarked, skal forelægges for Radioog tv-nævnet før gennemførelsen. Med ændringer forstås ændringer i eksisterende ejerskabskonstruktioner, erhvervelse af aktiebesiddelser på over 5 pct. og andre former for erhvervelse af indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser mv. der øger tilladelseshavers tilknytning til andre aktører på det danske radiomarked. Nævnet indhenter i sådanne tilfælde en udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen jf. 21, stk.1, nr. 3. Stk. 7. Nævnet kan på andre områder end de i stk. 1-5 nævnte fastsætte vilkår om, at tilladelseshaver skal leve op til indholdet af ansøgningen eller dele heraf. Overdragelse og salg af tilladelse 24. Tilladelse til distribution i DAB-blok 1 kan overdrages. Radio- og tv-nævnet skal inden overdragelsen godkende denne. Radio- og tv-nævnet lægger ved sin afgørelse vægt på, at distributionstilladelsen overdrages til en virksomhed eller lignende, der dokumenterer at være i stand til fortsat at distribuere i henhold til tilladelsen. Nævnet lægger endvidere vægt på de i 21 nævnte forhold, i det omfang de indgik ved nævnets tildeling af tilladelse til overdrageren. Stk. 2. Overdragelser efter stk. 1 omfatter også indirekte overdragelse, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelseshaver. Tilsyn 25. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavers distribution af programmer mv. i medfør af tilladelsen. Stk. 2. Nævnet kan pålægge tilladelseshaver at genoptage forhandling om distribution med et foretagende, der i henhold til tilladelseshavers redegørelse, jf. 23, stk. 3, er blevet afvist. Stk. 3. Nævnet kan efter klage fra et foretagende, der er blevet afvist af tilladelseshaver, træffe afgørelse om, at tilladelseshaver skal genoptage forhandling om distribution. Stk. 4. I særlige tilfælde, og i det omfang, der er kapacitet hertil, kan nævnet træffe afgørelse om, at tilladelseshaver skal distribuere et afvist foretagendes programmer på markedsmæssige vilkår. Stk. 5. Ved nævnets afgørelser i henhold til stk. 2-4 kan nævnet lægge vægt på, om de afviste foretagenders programindhold ville kunne øge alsidigheden i kanaludbuddet, jf. 4, stk. 4.

7 Side 7 Stk. 6. Nævnet påtaler i henhold til radio- og fjernsynslovens 41, nr. 2, overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen. Stk. 7. Nævnet træffer afgørelse om inddragelse af tilladelsen i henhold til radioog fjernsynslovens 41, nr. 3. Sanktioner 26. Tilladelseshaver kan ved overtrædelsen af de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, pålægges bod i henhold til den i 16 beskrevne bodsaftale. Stk. 2. Tilladelsen kan i henhold til radio-og fjernsynslovens 4, stk. 3 nr. 1 og 2 inddrages af Radio- og tv-nævnet, hvis tilladelseshaver overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Tilladelsen kan endvidere inddrages, hvis tilladelseshaver tilsidesætter de vilkår, programtilladelsen er meddelt på, eller hvis tilladelseshaveren i forbindelse med skønhedskonkurrencen og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger. Ikrafttræden 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

8 Side 8 Bilag 1 Dækning og frekvenser Figur 1. Illustration af de to kanal 12C-allotmentområder, der udgør DAB-blok 1 De frekvensmæssige ressourcer, der udgør DAB-blok 1, er to kanal 12C-allotments fra Geneve 2006-planen (med henholdsvis adm. unique ID DNK-ROE-12C-3 og DNK-NAT-12C-3). Kanal 12C svarer til frekvensbåndet 226,592 til 228,128 MHz. De konkrete muligheder for at implementere sendenet er givet ved de frekvensmæssige rettigheder og aftaler, der følger af internationale aftaler (herunder særligt Geneve 2006) og relevante bi- og multilaterale aftaler samt hensynet til beskyttelsen af andre frekvensbrugere i Danmark.

9 Side 9 Bilag 2 Dækningsberegningsmodel Model for beregning af dækning af DAB sendenet Til brug for implementering af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for om digital radio mv. af 28. april 2015, har Kulturministeriet udarbejdet en model for beregning af dækning i DAB sendenet. Det er tanken at modellen skal benyttes ved beregning af dækningen for DAB sendenettene i både DAB blok 1, 2 og 3 (det vil sige i det landsdækkende kommercielle sendenet, det landsdækkende public service sendenet og i det regionale kommercielle sendenet). Forslag til ny beregningsmodel er generisk og kan anvendes både for DAB og DAB+. DAB-dækningen beregnes ud fra kendskab til DAB-modtageres følsomhed og antenneegenskaber samt statistiske modeller for radiobølgers udbredelse og dæmpning på grund af bygninger mv. De parametre, der hidtil er anvendt i beregningerne, blev fastlagt i forbindelse med etableringen af nettet. I den tid der er gået siden etablering og den videre udbygning af DAB-nettet, er der indhøstet flere erfaringer. Især i Storbritannien har der været foretaget omfattende undersøgelser af, hvordan de tidligere anvendte parametre stemmer overens med de faktiske erfaringer, og hvad det kræves for at gøre DAB-dækning mest mulig sammenlignelig med FM. De britiske parametre har derfor været udgangspunktet for ministeriets model for DAB dækningsberegning. Stedsandsynlighed Beregning af dækning er baseret på opdeling af landet i kvadrater (såkaldte pixels) på 100x100 m. For hvert kvadrat beregnes signalstyrken baseret på modeller for radiobølgers udbredelse samt på kendskab til landskab, vegetation og bebyggelse. Med kendskab til DAB-radioers krav til signalstyrke, kan det afgøres, om der er tilstrækkeligt signal til modtagelse af et DAB-signal. Der tillægges yderligere en sikkerhedsmargin for at tage hensyn til signalvariationen inden for en pixel. Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden. For mobil dækning regnes en pixel som dækket, hvis der er mindst 99 % stedsandsynlighed. For indendørsdækning regnes med, at en pixel er dækket, hvis der er mindst 95 % stedsandsynlighed. Dette betegnes som god dækning.

10 Side 10 Derudover bør man for indendørs modtagelse operere med en lidt mindre sikker dækning, kaldet brugbar dækning. Brugbar dækning er kendetegnet ved pixels, hvor stedsandsynligheden for dækning er mellem 80 % og 95 %. Befolkningsdækning Når befolkningsdækningen skal beregnes, regner man med, at alle inden for en pixel med mindst 95 % stedsandsynlighed i indendørsdækning (99 % for mobil modtagelse) er dækket. Hidtil har beregningsmodellen regnet alle andre som ikke dækket. Med den nye brugbare dækning er dette ændret, således at personer/husstande inden for pixels med brugbar dækning for indendørs modtagelse også medregnes, men kun med den procentvise sandsynlighed, der er for dækning. Alle uden for pixels med mindst 80 % stedsandsynlighed regnes ikke for dækket. For mobil modtagelse regnes alle inden for pixels med mindst 99 % stedsandsynlighed for dækket, mens alle i pixels med mindre stedsandsynlighed regnes ikke som dækket. Beregningsmodel for radiobølgers udbredelse Beregningen af signalstyrken (feltstyrken) i et givet punkt sker på basis af en model for radiobølgers udbredelse. For DAB (og andre radio- og tv-systemer) anvendes modeller, som er egnet til broadcast, hvor der er relativt stor afstand fra en modtager til senderne. Der er ved fastlæggelsen af denne model taget udgangspunkt i dækningsberegninger baseret på CRC-predict, som er grundlaget for softwaresystemet ProgiraPlan. Der er intet specifikt krav til valg af beregningssystem og udbredelsesmodel, men det skal oplyses hvilken udbredelsesmodel, der er valgt, og om dækningsberegningerne er foretaget ud fra en kalibrering og i givet fald hvilken betydning kalibreringen har. Alle sendere, der indgår i et single-frekvens DAB-net, medtages i beregningen på basis af 50 % tid. Der anvendes summering af ønskede og interfererende sendere med Schwarz and Yeh lognormal summation 1. Interferens fra co-kanal sendere i nabolande beregnes, så der er interferensfrihed i 99 % af tiden. For interfererende co-kanal sendere anvendes udbredelsesmodellen ITU-R P.1546, da det er den model, der anvendes ved international koordinering. Det skal oplyses om man har foretaget beregningerne ud fra udenlandske senderettigheder eller ud fra eksisterende udenlandske og nationale sendere. Der anvendes et beskyttelsesforhold (protection ratio) på 13 db når den forstyrrende sender er en T-DAB sender og et beskyttelsesforhold på 7 db, når den forstyrrende sender er en DVB-T/T2 sender. Det forstyrrende signal regnes med at have en outdoor location variation på 5,5 db. 1 EBU TR021, Technical basis for T-DAB services network planning and compatibility with existing broadcasting services

11 Side 11 DAB-modtagere Et grundlag for beregning af dækning er kendskab til DAB-modtageres følsomhed. Hvis modtageren har en mindre følsomhed end antaget i beregningerne, vil lytterne opleve det som dårlig dækning. De ændrede planlægningsparametre er baseret på de engelske minimumskrav til DAB-modtageres følsomhed og lægges til grund for dækningsberegningerne 2. I anneks 1 findes kravene til modtageres følsomhed og de antenneegenskaber, der er grundlaget for dækningsberegningerne. Der regnes med samme følsomhed for DAB+ som for DAB-modtagere. Målinger har vist, at DAB+ typisk kræver et C/N forhold omkring 2 db lavere end DAB. Det vil resultere i, at den oplevede dækning for DAB+ vil være en smule bedre end for DAB. Forskellen anses dog ikke for så stor, at den giver anledning til ændring af planlægningsparametrene. Krav til minimum feltstyrke Med de foreslåede beregningsparametre for mobil hhv. indendørs modtagelse er kravet til minimum feltstyrke i 1,5 m højde over terræn: Mobil modtagelse: Minimum median feltstyrke 47,8 dbµv/m Indendørs modtagelse fremgår af tabel 1 Tabel 1 Krav til minimum median feltstyrke i 1,5 m højde udendørs over terræn for at opnå indendørs modtagelse Land/forstad By Storby Klasse Brugbar God Brugbar God Brugbar God Min. feltstyrke [dbµv/m] 54 59,7 57,4 63,3 61,4 67,3 Planlægningsparametrene er baseret på Unequal Error Protection (UEP) protection level 3 for DAB og Equal Error Protection (EEP) protection level 3A for DAB+. I forhold til de engelske parametre er der foretaget følgende tilpasninger: Der indføres en ekstra klasse for indendørs modtagelse kaldet by. I denne klasse ligger dæmpningen på grund af bygninger mellem land/forstad og storby. Klassen vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til de databaser over bebyggelse, der anvendes i de danske dækningsberegninger. I Danmark beregnes dækningen på basis af feltstyrken i 1,5 m højde over terræn, hvilket er en international standard, til forskel fra de engelske beregninger, som er baseret på feltstyrken i 10 m højde. Derfor er de engelske parametre omregnet til 1,5 m højde. 2 UK Department for Culture, Media, and Sport: Digital radio action plan, og Ofcom: DAB coverage palnning: report to Government,

12 Side 12 Outdoor location variation fastsættes til de typiske 5,5 db og ikke den nye værdi 4 db som i de engelske parametre, jf. bilag 3, tabel 5 og 6. Anneks 1: Krav til modtagere i ny model Ved beregning af dækning for mobil modtagelse forudsættes en modtager med en udvendigt placeret antenne med en minimum følsomhed og antenneforstærkning som vist i tabel 3. Ved beregning af dækning for indendørs modtagelse forudsættes en modtager med en indendørs antenne med følsomhed og antenneforstærkning som angivet i tabel 3. Tabel 2 Minimum følsomhed og antenneforstærkning Mobil modtagelse Indendørs modtagelse Minimum følsomhed -92 dbm -92 dbm Antenneforstærkning -2,9 dbi -8 dbi Da DAB-sendenettet er et single-frekvens-net, hvor samme frekvens anvendes på flere sendere, vil signalet på antennen normalt indeholde ekkoer, så der er tale om en såkaldt Rayleigh-channel. Den angivne følsomhed gælder derfor for en Rayleigh-channel. Krav til minimum følsomhed i en Gaussisk kanal er -97,7 dbm.

13 Side 13 Anneks 2: Tidligere og nye planlægningsparametre i Danmark Tabel 3 sammenligning af hidtil anvendte planlægningsparametre og nye planlægningsparametre for mobil modtagelse (99 % stedsandsynlighed) Tidligere anvendte Nye parametre parametre Antenneforstærkning -3 dbi -3 dbi Min. median feltstyrke (dbµv/m) 54 47,8 Tabel 4 Sammenligning af hidtil anvendte planlægningsparametre og nye planlægningsparametre for indendørs modtagelse Tidligere Nye parametre anvendte parametre Land/forstad By Storby Stedsandsynlighed 95 % 80 % 95 % 80 % 95 % 80 % 95 % Bygningsdæmpning 9 db 8 db 11 db 15 db Antenneforstærkning -3 dbi -8 dbi -8 dbi -8 dbi Min. median feltstyrke [dbµv/m] 60, ,7 57,4 63,3 61,4 67,3 Det skal bemærkes at den nye kategori By kun adskiller sig fra Storby ved at der er antaget en 4 db lavere indtrængningstab i bygninger (bygningsdæmpning). Den log-normal fordelte spredning i indtrængningstabet ( Building Penetration Loss SD ) er fortsat antaget at være 5 db som for Storby-kategorien.

14 Side 14 Anneks 3: Planlægningsparametre i Storbritannien NB: I dette bilag anvendes der engelsk navngivning og decimalseparator (punktum i stedet for komma). Tabel 5 Planlægningsparametre for mobil modtagelse i Storbritannien UEP 3 Noise bandwidth (MHz) Thermal noise (dbm) Required C/N (db) 8.4 Receiver noise figure (db) 7 Rayleigh implementation margin (db) 4.6 Minimum receiver signal level (dbm) Frequency (MHz) 220 Receiving antenna gain (dbi) -2.9 Required field strength (mv/m) 54.6 Required field strength (dbµv/m) 34.7 Height Gain (db) 10 Required percentage of locations (%) 99 Inverse Normal function 2.33 Outdoor Location Variation (db) 4 Additional field strength required (db) 19.3 Minimum Median Field Strength (dbµv/m) 54.0 Kilde:

15 Side 15 Tabel 6 Planlægningsparametre for indendørs modtagelse i Storbritannien UEP 3 Reception environment Suburban Dense Urban Reception quality Useful Robust Useful Robust Noise bandwidth (MHz) Thermal noise (dbm) Required C/N (db) Receiver noise figure (db) Rayleigh implementation margin Minimum receiver signal level (db) (dbm) Frequency (MHz) Wavelength (m) Receiving antenna gain (dbi) Required field strength (mv/m) Required field strength (dbµv/m) Building Penetration Loss (db) Height Gain (db) Required percentage of locations Inverse Normal function (%) Outdoor Location Variation (db) Building Penetration Loss SD (db) Composite Location variation (db) Additional field strength required Minimum Median Field Strength (db) (dbµv/m) Kilde: Liste over DAB-radioer, der er testet og opfylder de engelske specifikationer: Bemærk: de engelske specifikationer indeholder en række tekniske og funktionelle krav ud over kravet til følsomhed. 3 Der er en tastefejl i UKs rapport. Den korrekte værdi er den her anvendte 62,9 dbµv/m.

16 Side 16 Bilag 3 Byders økonomiske forhold forudsættes belyst ved nedenstående hovedog nøgletal for de seneste 5 regnskabsår - Nettoomsætning - Årets resultat - Aktiver i alt - Egenkapital - Likvider ultimo - EBIT-margin - Afkast af investeret kapital (ROIC) - Egenkapitalandel - Egenkapitalforrentning

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden.

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden. Model for beregning af dækning af DAB sendenet Til brug for implementering af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 om digital radio mv. af 28. april 2015, har Kulturministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 BEK nr 686 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01010-55 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Radio-

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 33 jfi@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T)

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...2 3 Grundlag for dækningsberegninger...3 4 Beregnet dækningsgrad...4 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 15. december 2016 Radio- og tv-nævnet Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr.

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder 2007-Bekendtgørelse Model A: Gatekeeper får alle sendemuligheder Model B: DigiTV beholder én sendemulighed Bemærkninger Kapitel 1. Udbudsgenstand Kapitel 1. Udbudsgenstand 1. Radio- og tv-nævnet udbyder

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Kontor/afdeling Center for Tele Dato 23. august 2016 J nr. 2016-8763 /JTK Radio- og tv-nævnet er i gang med at forberede et udbud af alle frekvenser til

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udkast Til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Udkast Til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Udkast Til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen af udbuddet Radio- og tv-nævnet 4. december 2014 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Notat. Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt

Notat. Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt Notat 26. januar 2016 Høringsnotat høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Open Channel ApS Drejervej 17, 3. 2400 København NV Folketinget Att: Kultur- og mediepolitiske ordførere Christiansborg 1240 København K København

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final EUROPEAN COMMISSION Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33659 (2011/NN) Danmark Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark Hr. udenrigsminister Kommissionen skal hermed

Læs mere

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K Att.: Lisbeth Knudsen Radio- og tv-nævnet 10. maj 2011 Sagsnr.; 2011-007959 Jette Fievé chefkonsulent jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3333

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

NOTAT. Lokal radio fra 2010. Resumé. Problemstilling. Til Kulturministeriet Medier og Idræt

NOTAT. Lokal radio fra 2010. Resumé. Problemstilling. Til Kulturministeriet Medier og Idræt NOTAT Til Kulturministeriet Medier og Idræt Mediesekretariatet 17. februar 2010 Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent Lokal radio fra 2010 ens@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Resumé Notatet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Kan man gå med på flere teams som underrådgiver? Da udbudsbetingelserne foreskriver, at et rådgiverteam kun kan tildeles én opgave, er det ikke muligt for en virksomhed at være

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser

Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser Bilag 2 Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser Introduktion Ved liberalisering af frekvenser forstås, at tilladelser

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010 900 -auktion og 1800 -auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 og 936,9 941,9 samt 1710,1-1720,1 og 1805,1-1815,1 Informationsmemorandum Bilag F: Udkast til 1800 -tilladelse September 2010 Udsendt

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 23. august 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@slks.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 www.slks.dk Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Kulturministeriet

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Klage over afgørelse om genopslag af programtilladelse truffet af Lokalradionævnet for Silkeborg, Them, Kjellerup, Hammel og Gjern kommuner.

Klage over afgørelse om genopslag af programtilladelse truffet af Lokalradionævnet for Silkeborg, Them, Kjellerup, Hammel og Gjern kommuner. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Silkeborg Kommune 2. Nielsen & Nørager Lokalradionævnet Metropol Rådhuset Frederiksberggade 16 Søvej 1-3 1459 Kbh. K. 8600 Silkeborg København den 3. februar 2005 Klage over afgørelse

Læs mere