Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Budgetopfølgning 30. juni /70 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af redskabsskur ved børnehaven Myretuen i Ø. Brønderslev /71 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen /72 Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet /73 Ny dagtilbudslov /74 FOKUSPUNKT - tilsyn i dagplejen /75 Principper for sponsorering /76 Udvidelse af antal pladser i specialklasserne på Søndergades skole /77 Ferieplan for skoleåret 2008/ /78 Ændring vedrørende skolestrukturen /79 Udvidelse af tilbud i forbindelse med den interne skole på Christiansminde /80 Overtagelse af ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup /81 Budget /82 Rullende skolestart /83 Orientering

3 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 108 Åbne sager: 01/69 Budgetopfølgning 30. juni J.nr.: Ø09/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Budgetopfælgning 30. juni 2007.doc BU Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgning pr. 30. juni 2007 til efterretning. Center for Økonomi har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2007, der tillige angiver behovet for korrektion af budgettet for Bilag: Budgetopfølgningsrapport Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling, jfr. budgetopfølgning pr. 30. juni Udover de anførte beløb i budgetopfølgning foreslås, at der ansøges om tillægsbevilling til yderligere ansættelse af tilsynsførende med udgangspunkt i forsvarlig løsning, jfr. sag om Fokuspunkt (= 88 børn pr. tilsynsførende).

4 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /70 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af redskabsskur ved børnehaven Myretuen i Ø. Brønderslev J.nr.: Ø10/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af redskabsskur ved børnehaven Myretuen i ØB d l d BU/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Byrådet frigiver kr. af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr på kr. til renovering inden for folkeskoleområdet til etablering af et træskur ved Børnehaven Myretuen i Ø. Brønderslev. Børnehaven Myretuen lejer p.t. en redskabsbygning af Ø. Brønderslev Menighedsråd. Bygningen anvendes til opbevaring af legeredskaber, cykler m.v. for børnehaven. Menighedsrådet har opsagt lejemålet til 1. januar Det betyder, at børnehaven herefter ikke har mulighed for at opbevare legeredskaber m.v. Lejemålet foreslås erstattet af et træskur. Udgiften ved etablering af et isoleret træskur er skønnet til kr. Det oplyses, at anlægsbudget inden for pasningsområdet på 2 mio. kr. vedrørende budget 2007 til flere børnehavepladser er opbrugt. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Anbefales.

5 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /71 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen J.nr.: Ø10/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af k d BU/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Byrådet frigiver kr. af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr på kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. I forbindelse med prioritering af anvendelse af IT-midler i den kommende Brønderslev Kommune vedtog Byrådet at skolerne i det østlige opland skulle kables og udbygges på niveau med skolerne i den vestlige del af kommunen. De samlede udgifter herved er opgjort til kr. Udgifterne herved foreslås finansieret således: Skolerne betaler af egne midler kr. Afsat IT-midler kr. Anlægsbeløb til renoveringer inden for folkeskoleområdet kr. Det bemærkes: I forhold til den pulje, der var afsat til IT-området, er der efterfølgende sket nogle prioriteringer, der har betydet, at der er færre penge til rådighed for folkeskoleområdet. Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Anbefales, dog at udskiftning af servere på Brønderslevs skoler til i alt udsættes til 2008.

6 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /72 Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet J.nr.: G01/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet.doc BU Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om udvalgets drøftelse af og evt. forslag til budgettet for 2008 til notatet vedrørende efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet, jfr. Byrådets temadrøftelse den 7. august Der henvises til notatet. Det kan oplyses, at notatet er udsendt til samtlige daginstitutionsledere. Lederne har mulighed for at komme med bemærkninger hertil. Der er indkommet bemærkninger fra forældrebestyrelsen samt leder Jan Larsen, Myretuen, Ø. Brønderslev. Bilag: Bemærkninger fra Jan Larsen Bemærkninger fra forældrebestyrelsen i Børnehaven Myretuen Drøftet. Der arbejdes videre med henblik på udarbejdelse af forslag til Masterplan for området.

7 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /73 Ny dagtilbudslov J.nr.: G01/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Ny dagtilbudslov.doc BU Fagenheden for Børn og Kultur orienterer om ny dagtilbudslov, herunder orientering om forslag til implementering af lovens bestemmelse om sprogvurdering og opfølgning. Der er senest udsendt meddelelse om kommunens DUT-kompensation i forbindelse med den nye dagtilbudslov. Brønderslev Kommune kompenseres således: 2007: 2008: Krav om offentliggørelse kr. Øget pædagogisk indsats kr. Sprogvurdering og opfølgning kr. Friplads i fuldt finansierede madordninger kr. Tilskud til privat pasning af børn u/½ år kr. Kombination af dagtilbud og tilskud til privat pasning kr. Der vedlægges bilag, der beskriver forudsætningerne for kompensationen. Det bemærkes, at der er tale om følgende KAN-bestemmelser i forhold til ovenstående: Friplads til fuldt finansierede madordninger: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give fripladstilskud til forældrebetalte madordninger i kommunale og selvejende institutioner og i private institutioner. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der i givet fald beslutter, hvordan den ønsker at administrere og tildele tilskud til forældrebetalte madordninger. Et økonomisk tilskud kan tildeles og administreres efter de almindelige regler om økonomisk fripladstilskud Tilskud til privat pasning: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til privat pasning til børn under 24 uger Kombination af dagtilbud og tilskud til privat pasning: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et tilskud til privat pasning i kombination med et dagtilbud. Kombinationstilbuddet gives ud fra en konkret vurdering af foræl-

8 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 113 drenes pasningsbehov og må samlet set ikke overstige det, der svarer til en fuldtidsplads i dagtilbud Pasningschef Jørn Godsk kommer til stede for at orientere herom. Center for Økonomi bemærker, at udgifterne til offentliggørelse vedrører administrative opgaver på politikområde 102. Bilag: Kommunernes Landsforenings suppleringsskrivelse om dagtilbud til børn og unge Forslag til implementering af bestemmelse om sprogvurdering og opfølgning godkendes. Øvrige punkter taget til efterretning.

9 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /74 FOKUSPUNKT - tilsyn i dagplejen J.nr.: K08/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \FOKUSPUNKT - tilsyn i dagplejen.doc BU/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Byrådet, at redegørelsen vedrørende fokuspunktet godkendes at spørgsmålet om udvidelse af ressourcer til området drøftes i forbindelse med budget 2008 Forretningsledelsen har taget redegørelsen til efterretning. I forbindelse med budget for 2007 blev det vedtaget, at der skal foretages en konkret vurdering af behov for dagplejetilsynsindsatsen samt optimering af ressourceforbruget hertil. Dagplejelederen har med baggrund heri udarbejdet hoslagte redegørelse med følgende specifikation: 1. Tilsyn ved privat børnepasning 2. Tilsyn i dagplejen. Det fremgår af redegørelsen, at der skal anvendes følgende yderligere ressourcer ved forsvarlig indsat henholdsvis optimal indsat. Det kan oplyses, at forsvarlig løsning tager udgangspunkt i en sammenligning med forholdene i Jammerbugt Kommune og den optimale løsning tager udgangspunkt i en sammenligning med forholdene i Esbjerg Kommune. Ad 1. Det er opgjort, at der skal anvendes yderligere 300 timer årligt, hvis der skal foretages forsvarligt tilsyn. Der er 2 typer af besøg: Godkendelsesbesøg og tilsynsbesøg. I dag foretages 1 besøg i forbindelse med godkendelse og 1 tilsynsbesøg. Forsvarligt tilsyn forudsætter 1 godkendelsesbesøg og 4 tilsynsbesøg. Økonomi: Udgiften ved 300 årlige timer er opgjort til kr. Minus 25% forældrebetaling kr. Nettoudgift kr.

10 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 115 Ad 2. Antal tilsyn i gennemsnit pr. år. pr. dagplejer: Opgaven: I dag: Optimalt: Forsvarligt: Nyansatte ½ undervisnings- ½ undervisningsdag dag 3-6 besøg i 2 mdr besøg i 2 md. Besøg ved alle nye Besøg ved alle nye børn børn børn Kontaktmøder med forældrene Antal alm. tilsynsbesøg Antal tilsyn v/behovsbørn I f.m. besøg p.g.a. Behovsbørn og kontaktmøder 4 besøg pr. år. 1 besøg i kvartalet Økonomi: Der er i dag ansat 6,6 tilsynsførende. 17 besøg pr. år = 1 besøg hver 3. uge 25 besøg pr. år 1 besøg hver 2. uge incl. møder og rap. ½ undervisningsdag 8-10 besøg i 2 mdr. Besøg ved alle nye 10 besøg pr. år = 1 besøg pr. md. minis ferie 10 besøg pr. år à 2 timer incl. mø. der og rapporter Optimal løsning: Udvidelse med 4,9 tilsynsførende à kr kr. Minus 25% forældrebetaling kr. Nettoudgift kr. Forsvarlig løsning: Udvidelse med 2,6 tilsynsførende à kr kr. Minus 25% forældrebetaling kr. Nettoudgift kr. Bilag: Tilsyn ved privat børnepasning Udvalget anbefaler, at budgettet for 2008 udvides med antal tilsynsførende i henhold til beskrevet forsvarlig løsning, og at dette fremover anvendes som forudsætning for den til enhver tid gældende normering af antallet af ansatte tilsynsførende. Udvalget anbefaler tillige, at budgettet for 2008 udvides med 300 årlige timer ( kr.) til tilsyn med privat dagpleje.

11 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /75 Principper for sponsorering J.nr.: P21/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Principper for sponsorering.doc BU/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til principper for sponsorering, som behandles i Byrådet den 30. august Udgangspunktet er, at - det af Byrådet fastlagte serviceniveau for drift og anlæg kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer, som Byrådet til enhver tid fastsætter - den enkelte enhed kan supplere drift og anlæg via sponsorering - særlige projekter og ekstraordinære indsatser kan finansieres via sponsorering - at sponsorer ikke kan kræve modydelser - sponsorering eller tilskud kan søges fra fonde, selskaber mv., som i sin virksomhed har beskrevet som formål at yde støtte til foreninger, klubber, institutioner m.v.. Hjælp fra pårørende, forældre m.v. kan i et mindre, veldefineret omfang anvendes af de kommunale institutioner/afdelinger, og kun til arbejder, der ikke kræver autorisation eller kræver særlige forudsætninger således, at kommunen/institutionen i givet fald vil kunne pådrage sig et ansvar, herunder i forhold til arbejdsmiljø og at forsikringsmæssige forhold skal være afklarede. I institutioner med bestyrelser fastlægger bestyrelsen principper for anvendelse af sponsorering indenfor rammerne af de overordnede principper. Bestyrelsen og ledelsen afgør inden for almindeligt gældende etiske normer, om et tilbud om sponsorering/støtte kan modtages. I øvrige institutioner/afdelinger afgøres anvendelsen af sponsorering i samråd/efter aftale med lederen af området. Tvivlstilfælde forelægges fagenheden, og evt. principielle forhold, der ikke er taget højde for, forelægges Byrådet. Baggrunden for udarbejdelse af principper for sponsorering er, at fagenheden jævnligt får henvendelser fra institutioner om, hvilke muligheder de har for at kunne modtage sponsorbidrag.

12 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 117 Sagen tages af.

13 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /76 Udvidelse af antal pladser i specialklasserne på Søndergades skole J.nr.: G01/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Udvidelse af antal pladser i specialklasserne på Søndergades skole.doc BU Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at drøfte evt. behov for udvidelse af antal pladser i specialklasserne på Søndergades skole. Fra 1. august 2005 ændredes folkeskoleloven således, at forældre har krav på at få deres barn optaget i en anden folkeskole end distriktsskolen i deres bopælskommune eller i en folkeskole i en anden kommune, hvis der er plads. Den ønskede skole skal ikke erklære sig villig til at optage barnet, og der kan kun gives afslag, hvis kommunalbestyrelsens rammer for skolens kapacitet ikke gør det muligt at optage barnet. Det er oplyst, at undervisningsministeriet har udtalt, at det frie skolevalg også gælder for elever med særlige behov. Det betyder, at forældre, der ønsker det, kan få deres barn optaget i en specialklasserække på en skole i en anden kommune, hvis der er plads. Bopælskommunen er forpligtet på at betale skolekommunen for den faktiske udgift forbundet med skolens undervisning. Den faktiske udgift fastsættes efter aftale mellem de to kommuner. Transport til og fra skole er i alle tilfælde forældrenes problem ved andet valg end distriktsskolen. Det påregnes at Brønderslev Kommune skal betale ca kr. pr. elev pr. skoleår i en specialklasserække i andre kommuner. Der er ikke i budget 2007 taget højde for denne situation. Som tidligere oplyst vil en udvidelse af tilbuddet i kommunens egne specialklasserækker med 5 pladser fra 45 til 50 pladser kunne gøres for ca kr. pr. år. De 5 pladser vil kunne udfyldes allerede i skoleåret 2007/2008. Med andre ord skal kommunens egen kapacitet i forhold til omkostningerne ved, at kommunens elever fortsætter deres skolegang i specielle tilbud i andre kommuner nøje vurderes.. Dertil kommer de pædagogiske overvejelser vedr. det enkelte barns - særlige behov - tilbud i nærmiljøet.

14 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 119 Udvalget foreslår til budget 2008, at antallet af pladser udvides til 50 pladser. Udvalget konstaterer med tilfredshed, at elever med behov har kunnet optages.

15 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /77 Ferieplan for skoleåret 2008/09 J.nr.: P15/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Ferieplan for skoleåret doc BU Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender forslag til ferieplan for skoleåret 2008/09 til udtalelse i skolebestyrelserne. Der er udarbejdet nedenstående forslag til ferieplan: Sommerferie 28. juni august 2008 Efterårsferie 11. oktober oktober 2008 Juleferie 23. december januar 2009 Vinterferie 14. februar februar 2009 Påskeferie 4. april april 2009 Bededag 8. maj 2009 Kr. Himmelfartsdag 21. maj samt dagen derpå 24. maj 2009 Pinseferie 30. maj juni 2009 Grundlovsdag 5. juni 2009 Sommerferie 27. juni 2009 Fremsendes til udtalelse.

16 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /78 Ændring vedrørende skolestrukturen J.nr.: P15/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Ændring vedr. skolestrukturen.doc BU/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Byrådet med baggrund i indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne godkender følgende ændringer til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2008/09: Agersted Skole afleverer elever efter 7. klasse til Asaa Skole Flauenskjold Skole afleverer elever efter 7. klasse til Klokkerholm Skole - uændret Serritslev Skole afleverer elever efter 7. klasse til Skolegades Skole - uændret Thise Skole afleverer elever efter 7. klasse til Hedegårdsskolen Ø. Brønderslev Centralskole afleverer elever efter 7. klasse til Søndergades Skole Der henvises til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. maj 2007, hvor udvalget vedtog at fremsende forslag til ændring til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2008/09 til udtalelse i skolebestyrelserne med bemærkning om, at et flertal af udvalget ønsker, at elever fra Agersted Skole efter 7. klasse går til Dronninglund Skole. Der henvises til hoslagte sammendrag af de indkomne udtalelser. Økonomi: Beslutningen har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens. Dog skal der ses på befordringsmuligheder bl.a. i forhold til, at Agersteds elever skal til Asaa. Bilag: Sammendrag af de fra Skolebestyrelserne indkomne udtalelser Anbefales.

17 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /79 Udvidelse af tilbud i forbindelse med den interne skole på Christiansminde J.nr.: S29/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Udvidelse af tilbud i forbindelse med den interne skole på Christiansminde.doc BU Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at den interne skole på Christiansminde udvides med fritidstilbud til kl at der godkendes en takst for 2007 på kr. pr. måned svarende til kr. årlig at taksten for skoledelen med virkning fra 1. august 2007 godkendes til 495 kr. pr. dag svarende til kr. årlig Christiansminde oplyser, at man gennem en årrække har ønsket at styrke de eksterne elever med et bedre skoletilbud samt et mere udvidet og dokumenteret behandlingstilbud. En række af eleverne forlader skolen kl for at komme hjem til et tomt hus. I den seneste tid har skolen modtaget yngre elever, hvor forældre arbejder, specielt pigerne bliver ladt i stikken. Endvidere anføres, at skolen i den seneste tid har modtaget yngre elever, hvor forældre arbejder, som derfor skal møde i en SFO inden de møder på Christiansminde, samt afleveres der igen. Det er en meget dårlig løsning for disse børn, som i forvejen har svært ved at overskue tilværelsen. Pædagogik: Målgruppen er fortsat børn med adfærdsproblemer. Målgruppen omfatter specielt børn med tidlig frustration, men også børn med andre adfærdsmæssige problemer. For målgruppen gør det sig ofte gældende, at de har en dobbeltdiagnose. Eleverne har ofte en diagnose ADHD, DAMP, har været seksuelt misbrugte eller andet. Der arbejdes ud fra konsekvenspædagogikken. Der arbejdes tillige ud fra en miljøterapeutisk tilgang, idet skolen tilpasser forholdene til den enkelte elevs behov. I forbindelse med omstruktureringen vil de to afdelinger blevet koblet tæt sammen for at udnytte personaleressourcerne samt faggruppernes ekspertice optimalt. Økonomi: Skoledelen - samlede udgifter kr. Pr. dag: 495 kr. årlig: kr. Fritidsdelen samlede udgifter kr. Pr. måned: kr. årlig: kr.

18 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 123 Børne- og Kulturenheden bemærker: Vedr. takst på skoledelen: Der er tale om en takstforhøjelse på 10,- kr. pr. dag fra 1. august Takstforhøjelsen vurderes at være rimelig. Det skal dog tilføjes, at det forudsættes, at de kommuner, der har elever på Christiansmindes interne skoler, varsel rettidigt herom. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Godkendt.

19 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /80 Overtagelse af ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup J.nr.: G01/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Overtagelse af ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup.doc BU/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget for sit vedkommende anbefaler Byrådet, at det meddeles Aalborg Kommune, at kommunen ikke ønsker at overtage ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup. Det bemærkes, at henvendelsen tillige behandles af Fritids- og Kulturudvalget. Aalborg Kommune har henvendt sig til Brønderslev Kommune med forespørgsel om, hvorvidt Brønderslev Kommune vil overtage ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup. Ejendommen er omfattet af lokalplan Offentlig formål Agersted, Asaa, Dronninglund, Flauenskjold og Hjallerup med anvendelse til offentlige formål som skoler, idrætsformål og institutioner for yngre og ældre. Aalborg Kommune har ikke længere brug for ejendommen og ønsker at ejendommen sælges hurtigst muligt. Aalborg Kommune anmoder derfor Brønderslev Kommune om at overtage ejendommen i henhold til planloven, da den ifølge lokalplanen kun må anvendes til offentlige formål. I tilfælde af at Brønderslev Kommune ikke ønsker at overtage ejendommen, anmodes om, at lokalplanen ændres hurtigst muligt, således at ejendommen kan anvendes og udbydes til salg til boligformål. Fagenheden forbørn og Kultur oplyser At det har været undersøgt, om Brønderslev Kommune kunne leje ejendommen midlertidigt til fritidsklub i forbindelse med renovering af kommunens egen ejendom Præstevænget 2. Det har ikke kunnet lade sig gøre, fordi Aalborg Kommune ønsker at sælge. At Brønderslev Kommune ikke ønsker at overtage ejendommen, idet anvendelse af ejendommen forudsætter flere ændringer, såfremt det skal anvendes til klubformål. Det bemærkes endvidere, At såfremt kommunen vælger at overtage ejendommen, vil ejendommen blive værdi-

20 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 125 sat til en pris, som Brønderslev Kommune skal betale for ejendommen At såfremt Brønderslev Kommune ikke ønsker at overtage ejendommen og derfor som ønsket af Aalborg Kommune skal ændre lokalplanen for området, må man forvente lang sagsbehandlingstid i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, såfremt Brønderslev Kommune selv skal stå for dette arbejde. Godkendt.

21 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /81 Budget 2008 J.nr.: Ø02/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Budget 2008.doc BU Drøftelse af budget Der vedlægges oversigt over indkomne ønsker fra institutionerne til drift og anlæg. Bilag: Oversigt over ønsker Udvalget foreslår følgende: Folkeskolen Drift: Udlevering af Folkeskolens Fantastiske Fortællinger til Forældre med børn i børnehaveklasse kr. Anlæg: Renovering af skoler, herunder etablering af skoleboder kr. Pædagogiske forbedringer pulje kr kr. Pasning anlæg 1) Hjallerup: Etablering af yderligere børnehavepladser kr. Etablering af 20 vuggestuepladser kr. 2) Ø. Brønderslev: Etablering af yderligere børnehavepladser kr. 3) Brønderslev by: Etablering af kombineret vuggestue/børneh kr. Salg af institution kr. 4) Dronninglund: Etablering af 20 vuggestuepladser samt Yderligere børnehavepladser kr. 5) Pulje til pædagogiske forbedringer kr. I alt anlæg pasning kr.

22 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /82 Rullende skolestart J.nr.: G01/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Rullende skolestart.doc BU Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at drøfte rullende skolestart. Der vil på mødet blive udleveret notat herom. Der optages beslutningspunkt på næste dagsorden.

23 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /83 Orientering J.nr.: T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Orientering.doc 1. Flauenskjold Skole: Skolen orienterer om, at der er fremsendt brev til Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet om forholdene omkring afholdelse af testen i matematik i 6. klasse, idet skolen gør opmærksom på, at forløbet er helt klart uacceptabelt og derfor er det meget usikkert, om resultatet er troværdigt. 2. Karsten Frederiksen, Teknik- og Miljøudvalget melder tilbage, at Teknik- og Miljøudvalget allerede har taget fat på problemerne med dræbersnegle. Karsten Frederiksen meddeler, at såfremt der ikke i løbet af august måned kommer en overordnet plan eller tilkendegivelse fra Miljøministeriet, er Karsten Frederiksen sindet at søge opbakning i Byrådet til om muligt at bruge Ferramol omkring kommunens institutioner eller evt. andet. 3. Familiestyrelsen har udsendt mulige retningslinier for beklædning m.v. i relation til ansættelse af personer i kommunale dagtilbud og godkendelse af private pasningsordninger. 4. Dorde W. Bendtsen, Bredgade 139, 9700 Brønderslev skriver vedrørende Munkens klit. Hun oplyser, at hun synes at det er et flot tilbud til børnene og forældrene. Tak. Meddeler endvidere, at hendes 2 drenge nød at være ved havet og få en masse havluft og gode vandreture med kammeraterne samt de voksne. 5. Priser for klubtilbud klasse, jfr. forespørgsel i udvalgets møde den 12. juni 2007 : Der kan vælges henholdsvis 10 og 20 timers modul. Betaling: 10 timer: 420 kr. pr. måned 20 timer: 840 kr. pr. måned Betaling i 11 måneder. 6. Region Nordjylland indbyder til temadag den 26. oktober 2007 kl til i Aalborg vedr. orientering om VISO s tilbud og muligheder til myndigheder og borgere.

24 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 129 Bilag: Skrivelser af 2.7 og fra Flauenskjold Skole Skrivelse af fra Familiestyrelsen Til efterretning.

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00 - kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. maj 2008 Lokale: Henning Risagers kontor Tidspunkt: kl. 8.00-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/62 Udtræden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere