V E D T Æ G T. for. Foreningen Hvideland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T. for. Foreningen Hvideland"

Transkript

1 V E D T Æ G T for Foreningen Hvideland Præambel Foreningen Hvideland (herefter Hvideland) er etableret med henblik på at være den drivende kraft i at udvikle og drifte et økologisk, socialt og økonomisk bæredygtigt landsbysamfund, på Sverkilstrupvejen 19, Torup 3390 Hundested. Området vil indledningsvist være ejet af Torupfonden, der skal stå for udviklingen af området. Planen er at Torupfonden finansierer etablering af fælles anlæg samt byggemodning af fællesarealerne. Herefter vil Hvideland overtage driften af fællesarealerne. De enkelte parceller skal udstykkes ved sokkeludstykning, hvor hvert enkelt medlem selv forestår opførelsen af eget hus. Indledningsvist vil Hvideland udgøre en forening for de medlemmer, der er interesseret i og ønsker at bidrage til udvikling af projektet. Når fordelingen af byggegrundene påbegyndes, vil foreningens formål herefter være at agere medlemsforening. Da der er tale om et projekt under udvikling regulerer en del af bestemmelserne i denne vedtægt forhold der først vil blive etableret når der er sket udstykning og indflytning i parcellerne. Dette er for at skabe et fælles grundlag for foreningens medlemmer, således at medlemmerne har kendskab til det fællesskab de melder sig ind i. Arbejdsfordelingen mellem Torupfonden og Hvideland er endnu ikke endeligt afklaret og vil blive defineret i en samarbejdsaftale. Da der er tale om et projekt under udvikling, vil denne vedtægt, om nødvendigt, blive revideret i takt med, at projektet udvikler sig HRG

2 1. Navn Foreningens navn er Foreningen Hvideland. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Halsnæs kommune. 3. Formål Hvideland er stiftet med det formål at etablere, skabe rammerne for og udvikle et økologisk, socialt og økonomisk bæredygtigt landsbysamfund, på Sverkilstrupvejen 19, Torup, 3390 Hundested, matrikel nr. 7a og del af matrikel nr. 6a, Torup By, Torup. Foreningen bygger desuden på vedlagte værdigrundlag jf. Bilag 1. Hvideland kan i den forbindelse: - Forestå finansiering, etablering og varetage driften af landsbyens grundlag og rammer, i henhold til gældende love og regler. - Finansiere, etablere, drifte og vedligeholde Hvidelands fællesfaciliteter for medlemmerne (dog eksklusiv de dele af infrastruktur, fællesarealer, bygninger, varme-/vand-/el- og energiforsyning, spildevandshåndtering og lignende, som varetages af Grundejerforeningen Hvideland). - Drive økologisk jordbrug. - Varetage salg og udlejning af byggegrunde, lejeboliger, fællesboliger og erhvervsejendomme. - Igangsætte og støtte økologiske aktiviteter. - Igangsætte og støtte sociale aktiviteter. - Støtte og etablere aktiviteter, som fremmer en økologisk, klimavenlig og bæredygtig samfundsudvikling. - Oplyse og informere om foreningens viden og erfaringer indenfor ovenforstående emner. 2

3 Hvideland kan desuden forestå administration og eventuel udstykning af foreningens jordlodder og matrikler. Hvideland kan med henblik på opfyldelse af ovennævnte formål iværksætte interne og eksterne tiltag efter beslutning af medlemsmødet. Stk. 5 Hvideland kan drive erhvervsmæssig virksomhed, der falder inden for rammerne af disse vedtægter samt foreningens værdigrundlag, ligesom foreningen vil kunne stifte selskaber, fonde eller lignende juridiske enheder til varetagelse af den erhvervsmæssige virksomhed. Stk. 6 Hvideland kan opkræve indskud og kontingent af foreningens medlemmer. Ligeledes kan foreningen optage lån, modtage midler fra andre finansieringskilder (fx fonde) og andre bidrag, for at skaffe økonomi til etablering, drift, administration og udvikling af foreningens aktiviteter. Stk. 7 Hvidelands almindelige drift, aktiviteter og udvikling er baseret på medlemmernes frivillige og ulønnede arbejde. Alle beboere er forpligtet til at efterleve dette efter personlige kompetencer, interesser og formåen. 4. A- og I-medlemskaber Hvideland opererer med to typer af medlemskab: A-medlemskab og I- medlemskab. A-medlemskab er et personligt medlemskab og alene myndige personer, der kan tilslutte sig og konkret bidrage til foreningens formål og værdigrundlag kan optages som medlemmer. A-medlemskab er for myndige personer, som har bopæl (=folkeregisteradresse) eller agter at få bopæl i Hvideland 3

4 I-medlemskab er for personer, der ikke har bopæl i Hvideland eller ikke har truffet endelig beslutning om at ville bo i Hvideland, men har interesse i Hvidelands aktiviteter eller har et ønske om at støtte foreningen (interessemedlemskab). Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres behørigt medlemskartotek over A- og I-medlemmer samt opkræves kontingent i henhold til medlemsmødets beslutning herom. 5. A-medlemskab Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål og værdigrundlag, samt har indbetalt indskud på kr. til foreningen, kan blive A-medlem. A- medlemmer skal endvidere indbetale årligt kontingent fastsat på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves i januar og skal betales efter nærmere beslutning på generalforsamlingen. Såfremt projektet ikke kan realiseres, refunderes indskuddet ikke. Hvis der er overskydende midler efter projektets afvikling, fordeles disse forholdsmæssigt mellem alle A-medlemmer. A-medlemskab giver mulighed for plads på foreningens venteliste og mulighed for at købe en byggeparcel i Hvideland. Et A- medlemskab, og dermed medlemmets anciennitet på ventelisten, regnes fra tidspunktet, hvor indskud på kr. er indbetalt og står på foreningens konto. A-medlemskab giver både tale- og stemmeret på medlemsmødet og på generalforsamlingen, samt ret til at benytte foreningens fælles faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter. Stk. 5 Såfremt generalforsamlingen finder det nødvendigt for realisering af projektet, kan generalforsamlingen beslutte at opkræve yderligere indskud for A-medlemskab. 4

5 Stk. 6 Såfremt et medlem ikke ønsker at betale det forhøjede indskud, bortfalder A-medlemskabet. Oprindeligt indskud refunderes ikke. Stk. 7 Bestyrelsen kan beslutte, at der stoppes for tegning af A-medlemskaber. Når boligerne i Hvideland er opført og A-medlemmerne er flyttet ind, vil følgende bestemmelser endvidere være gældende: Stk. 8 Man kan bo som gæst i Hvideland i op til 6 måneder uden A-medlemskab. Medlemsmødet har mulighed for at beslutte et gæstekontingent. Gæster har samme rettigheder og pligter som A-medlemmer, dog uden stemmeret. Stk. 9 A-medlemmers hjemmeboende børn med folkeregisteradresse inden for foreningens matrikel kan, når de er mellem 15 og 24 år, deltage i medlemsmøder med stemmeret, men uden at betale kontingent. 0 A-medlemskab af Hvideland giver bl.a. mulighed for: - At deltage i fællesaktiviteter. - At benytte fællesfaciliteter. - At deltage i arbejdsgrupper efter interesse, kompetencer og personlig formåen. - At deltage i medlemsmøder. - At medvirke til at præge foreningens drift og udvikling. - At stille op til valg til bestyrelsen. - Stemmeret ved medlemsmøder og på generalforsamlingen. 6. Udmeldelse og eksklusion af A-medlemmer Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Hvidelands bestyrelse. 5

6 Et medlem som ikke overholder sin kontingentforpligtelse bliver 2 måneder efter forfaldsdato taget af medlemslisten. Fjernelse fra medlemslisten skal begrundes skriftligt til det pågældende medlem. Genindtræden som A-medlem kan ske, når gebyr og gammel gæld er indbetalt til foreningens konto. Gebyrets størrelse fastsættes på generalforsamling. A-medlemmets anciennitet vil herefter være at regne fra denne er genindtrådt i foreningen. Et A-medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger som er vedtaget af medlemsmødet, kan af bestyrelsen ekskluderes fra sit A-medlemskab. Stk. 5 En eksklusion skal godkendes af det nærmest følgende medlemsmøde ved kvalificeret flertal blandt de fremmødte. 7. I- medlemskab Alle med interesse for foreningen Hvideland, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive I-medlemmer, ved at henvende sig til foreningens bestyrelse. Personer med I-medlemskab kan deltage i Hvidelands fælles aktiviteter og i medlemsmøder uden stemmeret. Kontingent for I-medlemmer fastsættes på generalforsamlingen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke. 6

7 Stk. 5 Et medlem som ikke overholder sin kontingentforpligtelse bliver 2 måneder efter forfaldsdato taget af medlemslisten. Ønsker medlemmet at genindtræde i foreningen, sker dette ved henvendelse til bestyrelsen. Stk. 6 Et I-medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger som er vedtaget af medlemsmødet eller på generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Stk. 7 En eksklusion skal godkendes af det nærmest følgende medlemsmøde ved almindeligt stemmeflertal, såfremt der ikke kan opnås enighed. 8. Krav ved køb af byggegrund i Hvideland Ved erhvervelse af en byggeparcel i Hvideland skal hus opføres og færdiggøres senest så indflytning er sket inden 2 år efter at byggetilladelsen er givet. Bestyrelsen kan efter begrundet ansøgning give dispensation for 2-årsfristen. Ved opførelse af hus i Hvideland kan medlemsmødet beslutte retningslinjer for brug af materialer og god byggeskik. Sådanne retningslinjer skal vedtages af medlemsmødet. 9. Prisfastsættelse af fast ejendom i Hvideland Når et hus er færdigopført, er boligejer forpligtet til at få huset vurderet af en autoriseret mægler for egen regning. Denne vurdering skal herefter fremsendes til bestyrelsen i Foreningen Hvideland. Ved salg af bolig er sælger forpligtet til at betale 10% af ejendommens prisstigning til Foreningen Hvideland. 7

8 Prisstigningen opgøres som følger: Endelig salgspris fratrukket købspris inklusiv omkostninger til dokumenterede forbedringer. Købspris opgøres som anskaffelsesprisen eller mæglervurdering fremsendt til bestyrelsen ved husets færdigopførelse efter 9 stk. 1. Bestyrelsen i Hvidelandsforeningen vurderer, efter anmodning fra sælger, om omkostninger kan godkendes som forbedringer. Denne bestemmelse skal altid respektere sædvanlig realkreditbelåning. 10. Forkøbs- og anvisningsret Hvis en ejendom i Hvideland sættes til salg, vil alle personer som opfylder kriteriet i stk. 3 have en forkøbsret til ejendommen efter reglerne i stk. 4. Forkøbsretten gælder ikke, hvis sælger er Torupfonden eller Foreningen Hvideland, eller hvis køber er sælgers forældre, ægtefælle/samlever eller barn af sælger. A-medlemmer af Hvideland har forkøbsret. Foreningen Hvideland har ligeledes anvisningsret efter venteliste og forkøbsret. Sælger afleverer et uigenkaldeligt købstilbud til bestyrelsens formand, som straks offentliggør købstilbuddet for foreningens medlemmer, med angivelse af modtagelsesdato og slutdato for forkøbsretsfristen 14 dage senere, samt at forkøbsretten er underkastet samme vilkår som det udefrakommende tilbud. 8

9 Stk. 5 Ønsker en forkøbs- eller anvisningsretsberettiget at benytte sin ret, meddeles dette til foreningens formand inden tidsfristens udløb vedlagt en gyldig kreditgodkendelse. Stk. 6 Ved fristens ophør foranstalter formanden en offentligt tilgængelig lodtrækning, hvis flere berettiget har gjort deres forkøbsret/anvisningsret gældende. Formanden meddeler sælger, at en forkøbsberettiget er indtrådt som køber, eller at dette ikke er sket. Denne meddelelse vedlægges skødet ved tinglysning. 11. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Hvidelands øverste myndighed. Indkaldelse til generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Udvalgenes beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra nedsatte udvalg 6. Nedsættelse af udvalg 7. Behandling af indkomne forslag 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år 9. Fastsættelse af indskud og kontingenter 10. Valg af bestyrelsesformand 11. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 12. Valg af revisor samt intern kritisk revisor 13. Eventuelt Forslag til dagsordenspunkter og forslag til punkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og tilsendes medlemmerne. 9

10 Stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Stk. 6 Der stræbes efter enighed i beslutningerne, såfremt enighed ikke kan opnås, træffes beslutning ved stemmeflertal jf. dog 22 om vedtægtsændringer og opløsning. Stk. 7 Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan alene repræsentere ét andet medlem med fuldmagt. Stk. 8 Over det på generalforsamlingen passerede føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten. Referatet sendes ud til medlemmerne senest 2 uger efter generalforsamlingen. Stk. 9 Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg og bestyrelsen godkender kommissorier for udvalgenes arbejde, herunder evt. økonomisk dispositionsret. 0 Udvalg refererer til bestyrelsen. 12. Medlemsmødet Der afholdes medlemsmøde mindst 1 gang pr. kvartal. Der kan afholdes flere medlemsmøder efter behov. Indkaldelse til et medlemsmøde skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før medlemsmødet. Det tilstræbes at der laves en årsplan for medlemsmøderne. Dagsorden til de ordinære medlemsmøder skal mindst indeholdefølgende punkter 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af referat fra sidste medlemsmøde 10

11 3. Fastlæggelse af næste medlemsmøde 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelses kvartalsrapport. 5. Nyt fra udvalgene 6. Nyt fra arbejdsgrupperne 7. Behandling af forslag 8. Eventuelt. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødet Stk. 5 Medlemsmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indvarslet. Stk. 6 Der stræbes efter enighed i beslutningerne, såfremt enighed ikke kan opnås, træffes beslutning ved stemmeflertal. Stk. 7 Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan alene repræsentere ét andet medlem med fuldmagt. Stk. 8 Over det på medlemsmødet passerede føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten. Referatet sendes ud til medlemmerne senest 2 uger efter medlemsmødet. 13. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller revisor finder anledning dertil eller, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1 4 af Hvidelands A- medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter at begæring herom er fremsat til bestyrelsen. 11

12 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden med hvilke emner der skal behandles og evt. stemmes om. 14. Ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer inkl. bestyrelsesformand, der vælges for 3 år ad gangen. Ved hver generalforsamling er en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning på første bestyrelsesmøde. Genvalg kan finde sted. Der vælges samtidig 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingen og medlemsmødets beslutninger. Senest 14 dage efter valg af bestyrelsen, afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Formanden vælges direkte af medlemmerne på generalforsamlingen. Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsen og sidder i bestyrelsesmedlemmets periode ud. Fratræder formanden i utide, overtager næstformanden formandsopgaverne indtil den næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger i dette tilfælde ny næstformand. 15. Bestyrelsens beslutningskompetence Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved beslutninger i bestyrelsen skal der tilstræbes enighed. Såfremt enighed ikke kan opnås, træffes der beslutning ved 12

13 flertalsafstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Væsentlige beslutninger vedrørende Hvideland, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af bestyrelsen med ⅔ flertal (kvalificeret flertal). Ved større økonomiske dispositioner skal bestyrelsen være særlig opmærksom på at beslutningen skal forelægges medlemsmødet eller generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Stk. 5 Bestyrelsen har bemyndigelse til at indgå aftaler med rådgivere, bank og entreprenører vedrørende foreningens aktiviteter. Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. Stk. 7 Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft. 16. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde mindst én gang om måneden samt når formanden skønner det nødvendigt eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. Formanden indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden. Ved uopsættelige hastesager kan formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Ved 13

14 sådan et hasteindkaldt ekstraordinært bestyrelsesmøde skal mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede for at være beslutningsdygtig. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet godkendes senest på det efterfølgende møde og underskrives af referenten og ordstyreren. Alle referater skal efter godkendelse gøres tilgængelig for medlemmerne. 17. Kommunikation Al kommunikation med medlemmerne foregår digitalt og medlemmerne er selv ansvarlige for, at bestyrelsen er i besiddelse af deres aktuelle mailadresse. 18. Tegningsregel Foreningen forpligtes ved underskrift af formand eller næstformand med ledsagelse af ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele de nødvendige fuldmagter til de personer, der forestår foreningens daglige drift. 19. Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 14

15 20. Regnskabsår Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister. Revisor skal vælges af generalforsamlingen. Regnskabet revideres af den valgte revisor. Stk. 5 Bortset fra en mindre kassebeholdning hos bestyrelsen, skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Der kan kun hæves ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formand eller kasserer. 21. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Ændring af nærværende vedtægter kan ske med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål og som besluttes på den opløsende generalforsamling. 15

16 Nærværende vedtægt er vedtaget på det stiftende generalforsamling den 3. marts 2019 Underskrevet af dirigenten, d Tiltrådt af bestyrelsen, d Bestyrelsens underskrifter: 16

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGT for Foreningen Økosamfundet Dyssekilde

VEDTÆGT for Foreningen Økosamfundet Dyssekilde VEDTÆGT for Foreningen Økosamfundet Dyssekilde 1. Foreningens navn er Økosamfundet Dyssekilde. 2. Foreningens hjemsted er Halsnæs kommune. 3. Foreningens formål er at skabe rammer omkring et økologisk

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Borgerforening vedtægter

Borgerforening vedtægter Borgerforening vedtægter Vedtægter for Idom-Råsted Borgerforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Idom-Råsted Borgerforening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Idom-Råsted. 2. Formål Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig.

Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig. Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig. Navn, hjemsted, formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken, og hjemstedet er Ringkøbing- Skjern kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR foreningen MUSIK I NIBE som vedtaget d. 25. februar 1987.

V E D T Æ G T E R FOR foreningen MUSIK I NIBE som vedtaget d. 25. februar 1987. V E D T Æ G T E R FOR foreningen MUSIK I NIBE som vedtaget d. 25. februar 1987. Ændret på generalforsamlingen den 20. marts 2006. Ændret på generalforsamlingen den 20. marts 2007. Kapitel 1: Indledende

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Nyborg

Vedtægter for Frivilligcenter Nyborg Vedtægter for Frivilligcenter Nyborg Nuværende vedtægter 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 2 Formål Foreningen har som formål: At

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Borup Kino

Vedtægter for Borup Kino Vedtægter for Borup Kino INDHOLDSFORTEGNELSE Navn og hjemsted:... 3 Formål... 3 Medlemskab... 3 Hæftelse... 3 Foreningens ledelse:... 4 Bestyrelsen... 4 Arbejdsgrupper:... 5 Administration... 5 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening VEDTÆGTER for Ikast Biografforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Ikast Biografforening, og dens hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at drive biograf

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Friluftsrådets vedtægter

Friluftsrådets vedtægter Friluftsrådets vedtægter 1 NAVN Friluftsrådet (Friluftsorganisationernes paraply) er en landsforening med hjemsted i København. Internationalt anvendes navnet Danish Outdoor Council. 2 FORMÅL Friluftsrådet

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Aktivitetskassen Club Nakskov under LF Business Club. fredag den 20. marts 2015 kl.

Indkaldelse til Generalforsamling i Aktivitetskassen Club Nakskov under LF Business Club. fredag den 20. marts 2015 kl. Side 1 af 6 Indkaldelse til Generalforsamling i Aktivitetskassen Club Nakskov under LF Business Club 1) Valg af dirigent fredag den 20. marts 2015 kl. 18 hos Thomas Varslet 16/2 2015 Rødt = referatet -

Læs mere

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk.

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk. Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Patientforeningen Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål. Stk. 1. At

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for LMC- T.E.C. Klub Danmark 2018

Vedtægter for LMC- T.E.C. Klub Danmark 2018 Vedtægter for LMC- T.E.C. Klub Danmark 2018 Vedtægter for LMC-T.E.C. Klub Danmark 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Eksklusion 5. Generalforsamling 6. Ekstraordinær generalforsamling 7. Beslutninger

Læs mere

Beboerrepræsentationen i Lyngby Søpark, Mortonsvej 2-30, 2800 Kgs. Lyngby

Beboerrepræsentationen i Lyngby Søpark, Mortonsvej 2-30, 2800 Kgs. Lyngby FORSLAG TIL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Beboerrepræsentationen i Lyngby Søpark efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune, Mortonsvej 2-30, og

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

PERSONALEFORENINGEN FOR NORDDJURS KOMMUNES RÅDHUSPERSONALE

PERSONALEFORENINGEN FOR NORDDJURS KOMMUNES RÅDHUSPERSONALE PERSONALEFORENINGEN FOR NORDDJURS KOMMUNES RÅDHUSPERSONALE VEDTÆGTER Marts 2018 1 - FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Personaleforeningen for Norddjurs Kommunes rådhuspersonale. 2 FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for BJERRINGBRO ATLETIK & MOTION

VEDTÆGTER for BJERRINGBRO ATLETIK & MOTION VEDTÆGTER for BJERRINGBRO ATLETIK & MOTION 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Bjerringbro Atletik & Motion. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro. 2. Medlemmer Som medlemmer kan optages personer,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Fredenshøj", stiftet den 24. april 1919.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Fredenshøj, stiftet den 24. april 1919. FORSLAG: Nye vedtægter Til: Generalforsamlingen, mandag 29. februar 2016 GF Fredenshøj - Foreningens vedtægter Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Fredenshøj",

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN A-TEAM

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN A-TEAM VEDTÆGTER FOR FORENINGEN A-TEAM 1 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er A-Team Foreningen er stiftet den 28. november 2015 med aktivitets- og regnskabsmæssig opstart d. 1. januar 2016. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand Maj Vedtægter

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand   Maj Vedtægter Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Maj 2008 Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Klithøj, dens område er matrikler, der udstykkes af matr. nr. 2 a, Handrup

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Fægangskolonien

Vedtægter for Haveforeningen Fægangskolonien Vedtægter for Haveforeningen Fægangskolonien 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Fægangskolonien. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Mølledigevej 1-134, 4180 Sorø i Sorø Kommune. Foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter. 1. Navn og hjemsted

Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Hundested By & Erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er 3390 Hundested, og foreningens adresse er formandens bopæl. 2.1 Foreningens formål er: 2. Formål

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under retten i Roskilde, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Englerup Indelukket 4060 Kirke Såby 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er Grundejerforeningen Englerup Indelukke. 2 Foreningens hjemsted er Lejre Kommune

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet. Forslag til fremlæggelse på generalforsamling februar 2014.

Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet. Forslag til fremlæggelse på generalforsamling februar 2014. Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Forslag til fremlæggelse på generalforsamling februar 2014 Vedtægter Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR FORENINGEN TORUP LANDSBYCENTER AF 1995

V E D T Æ G T E R FOR FORENINGEN TORUP LANDSBYCENTER AF 1995 1. TORUP LANDSBYCENTER Hågendrupvej 6 A, Torup 3390 Hundested Tlf. 5116 3242 V E D T Æ G T E R FOR FORENINGEN TORUP LANDSBYCENTER AF 1995 1. NAVN & HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Torup Landsbycenter

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for. Støvring Svømmehal

Vedtægter for. Støvring Svømmehal Vedtægter for Støvring Svømmehal 1. Den selvejende almennyttige forenings navn er»støvring SVØMMEHAL«og dens hjemsted er Rebild Kommune. 2. Foreningens formål er drift og udlejning af svømmehal og anden

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

DANMARKS BRIDGEFORBUND

DANMARKS BRIDGEFORBUND Vedtægter for Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er og klubben er hjemmehørende i kommune. Klubben er stiftet den 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling

Vedtægter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling Vedtægter Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2016-03-02 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Allerød Cykle Klub (ACK). ACK er stiftet d. 26. oktober 1993 og har hjemsted i Allerød

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Dansif CVR nr

VEDTÆGTER. Foreningen Dansif CVR nr VEDTÆGTER for Foreningen Dansif CVR nr. 33 63 63 85 Side 2 af 7 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansif. 1.2 Dansif er en frivillig forening. 1.3 Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden. 2

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER for FORENINGEN

VEDTÆGTER for FORENINGEN VEDTÆGTER for FORENINGEN CENTER for UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 14. generalforsamling den 22. marts 2012. 2 VEDTÆGTER for FORENINGEN

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester f.m.b.a.

Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester f.m.b.a. Vedtægter for foreningen Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester f.m.b.a. Foreningens navn og hjemsted; Foreningens navn er Byg & Bo i Gyrstinge & Ørslevvester f.m.b.a. 1 2 Foreningens hjemsted er Gyrstinge

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Søgården". Dens hjemsted er Sjællands Odde. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning

Vedtægter for Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning Vedtægter for Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning VEDTÆGTER for Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962

Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Bicycle Innovation Lab

Vedtægter for Bicycle Innovation Lab Vedtægter for Bicycle Innovation Lab 1. Navn Foreningens navn er Bicycle Innovation Lab 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Danmark 3. Formål Foreningens formål er: 3.a. Arbejdsmæssigt formål Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL. Vedtægter for Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng. Navn og hjemsted

FORSLAG TIL. Vedtægter for Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng. Navn og hjemsted FORSLAG TIL Vedtægter for Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng (CVR. nr. 36102330) og dens hjemsted er Odsherred Kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER VEDTÆGTER Navn 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trippendalsparken og omhandler rækkehusene med adressen Tjørnehusene 4 52 samt Poppelhusene 16 50 og 3 51 i Albertslund Kommune. Formål 2 Foreningens

Læs mere