KOST OG KRIMINALITET Opgave i ernæringsterapi CET, Hold 11, maj 2008 Lisbeth Koch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOST OG KRIMINALITET Opgave i ernæringsterapi CET, Hold 11, maj 2008 Lisbeth Koch"

Transkript

1 KOST OG KRIMINALITET Opgave i ernæringsterapi CET, Hold 11, maj 2008 Lisbeth Koch "Intet er så stærkt som den idé hvis tid er kommet" Victor Hugo "Ernæring løser ikke alle problemer, men vi løser ingen uden" Frede Bräuner "Til vegetarer serveres ikke kødsuppe" Retningslinjer til cirkulære om forplejning af indsatte "Professionelle forskere er nødsaget til at arbejde indenfor en bestemt disciplin, og det formodes ofte, at de er uenige, når de fremhæver deres eget særlige interesseområde. I virkeligheden betragter de samme problem fra forskellige synsvinkler. Den væsentligste mangel i vor forståelse forbliver sammenkædningen af de forskellige facetter. Uden denne sammenkædning kan vi ikke begynde at forstå eller afhjælpe problemer." Paul Shattock

2 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 1 af 33 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Resume 2 Indledning 2 Formål og målgruppe 3 Problemformulering 3 Kriminalforsorgen (KF) 1 3 Hovedopgaver tal: 2 3 Diverse 3 Tilbagefald 4 Personale 4 Økonomi: 4 KF s institutioner 4 Arresthuse 4 Statsfængsler 4 Pensioner 5 Behandlingsafdelinger 5 KF i Frihed KiF 5 Tilsyn med psykisk syge kriminelle 6 Kostforhold for indsatte 6 Forplejning 6 Produktionskøkkenet i Jyderup 6 6 Cirkulære om forplejningen af indsatte 7 6 Selvforplejningen i fængslerne 7 Selvforplejning pensionerne 8 Retspsykiatri, sygdom og sociale forhold 8 Personundersøgelser 9 Mentalundersøgelser 9 Foranstaltningsdomme 9 ADHD (Attention Dificit/Hyperactivity Disorder) 10 Misbrug og kriminalitet Kriminalitet og sociale forhold Når maden forstyrrer 13 Cøliaki en folkesygdom 13 Opioider og opioidpeptider 13 Næringsstofmangler og adfærd 15 Aminosyrer og adfærd 15 Fedt og adfærd 16 Blodsukker og adfærd 17 Store forsøg 18 Frede Bräuner 18 Alexander Schauss, Ph. D. 19 Dr. Stephen Schoenthaler 20 Bernard Gesch 20 Terapeutiske tanker og tallerkenmodel 21 Afslutning 22 Diskussion 22 Konklusion 24 Referencer 1 Bilag 1

3 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 2 af 33 RESUME Under Kriminalforsorgen er der godt indsatte, og ca under tilsyn. Af de indsatte får ca.. halvdelen færdiglavet mad, resten er selvforplejende. Der har de senere år været en kraftig stigning i antallet af retspsykiatriske klienter, dvs. psykisk syge eller belastede, og en del af disse havner i fængsel. Der er tilsyneladende en stor del af de indsatte, der har udiagnosticeret ADHD og formentlig også andre mentale forstyrrelser. Cøliaki og/eller glutenintolerance formodes også generelt at være stærkt underdiagnosticeret. Opioiddannelse og -optagelse menes at være ansvarlige for en del af de mentale forstyrrelser, ligesom næringsstofmangler herunder også mangel på essentielle fedtsyrer og blodsukkerforstyrrelser, ved en række større og mindre undersøgelser har vist sig at være det. Det foreslås, at der som minimum indføres vitamin- og mineraltilskud til alle indsatte. Desuden foreslås grundlaget for den færdiglavede mad ændret, så det følger tallerkenmodellen. For de selvforplejende indføres obligatoriske ernæringskurser evt. i moduler. Der tilknyttes en kostkyndig til supervision mht. disponering, indkøb og madlavning. De ansatte bør også gennemgå er grundkursus. Det tilstræbes at indføre tankesættet: "Der er OK, at de indsatte har det godt og får det bedre gerne så godt, at de får lyst til at være fri". INDLEDNING Jeg vil skrive om forholdene i de danske fængsler med særligt fokus på ernæring og adfærd. Jeg vil overvejende beskæftige mig med voksne kriminelle og også psykisk syge kriminelle de sidste i øvrigt en stærkt voksende gruppe. Der er gode grunde til at tro, at menneskers næringsforhold udover at afspejle sig i vores generelle fysiske helse, også i høj grad kan påvirke vores sindstilstand og adfærd. I det brede samfund er der netop ved at komme fokus på næringsforhold generelt og særligt på børns uhensigtsmæssige adfærd relateret til næringsforhold vedr. fx sukker og tilsætningsstoffer. Jeg har valgt at skrive mest om kost og kriminalitet relateret til voksne kriminelle, fordi jeg mener, at de er en overset gruppe, en slags restprodukt, som tilsyneladende ikke giver det brede samfund anledning til særlige overvejelser om "helbredelse" eller afhjælpning af begrebet kriminalitet endsige overvejelser om de indsattes livskvalitet, som jo heller ikke bør glemmes. Der lader til at være langt større fokus på børns og unges forhold, hvilket naturligvis er godt, men udenfor denne opgave. Desuden synes jeg også, at der mangler en definition af, hvad samfundet forventer at få ud af at straffe med frihedsberøvelse og -kontrol. I mange tilfælde ændrer en sådan straf ikke noget væsentligt, men er måske blot en formålsløs udgift. Jeg har en stærk tro på, at man ved at optimere næringsforholdene for de indsatte/dømte, kan optimere deres helse, og dermed hele tilgang til livet.

4 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 3 af 33 Formål og målgruppe Formålet er at give de for de kriminelle (behandlings-)ansvarlige og ernæringsterapeuter en indsigt i og forståelse for de forhold, der kan være mellem kriminalitet og kost. Det er også et formål at give et billede af, hvem og hvad det drejer sig om at tydeliggøre, hvor der kan sættes ind. Dernæst er opgavens formål at inspirere til kostomlægning ved at give simple råd om basismad og -næringsstoffer indtagelse eller udelukkelse samt opmærksomhed. Problemformulering Opgaven er primært at klarlægge og dokumentere sammenhænge mellem kriminalitet og næringsindtagelse med særligt fokus på opioidpeptiddannelse, næringsstofmangler og blodsukker. KRIMINALFORSORGEN (KF) 1 I dette afsnit vil jeg redegøre for faktuelle forhold, som er vigtige for anskueliggørelsen af mulighederne for indsatser. Hovedopgaver KF s overordnede mål er at medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles for hele det strafferetlige system det vil sige også politi, anklagemyndighed og domstole. Rollen er at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. KF skal fuldbyrde straffene med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men skal samtidig støtte og motivere de dømte til gennem personlig og social udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. De to led i hovedopgaven er sidestillede og altså lige vigtige. Det er vigtigt, at straffene fuldbyrdes på en sådan måde, at de dømte bevarer deres borgerrettigheder efter grundloven og de almindeligt anerkendte menneskerettigheder, som bl.a. er nedskrevet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. KF lægger stor vægt på en "kultur" som ved selvevaluering dokumenterer og forbedrer indsatser og resultater også for at imødekomme politiske og styringsmæssige krav tal: 2 Diverse 92 % af alle indsættelser er mænd 68 % af alle indsættelser er mænd år ( mænd), heraf var 26 % dømt for vold, 7 % for drab, 2 % for voldtægt Antallet af voldsdomme er steget ca. 48 % siden Af alle dømte er 81 % af dansk oprindelse Der har været 582 overførsler fra åbne fængsler til halvåbne og lukkede, 35 % relateret til vold, 30 % relateret til narkotika

5 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 4 af 33 Tilbagefald (Recidiv værende defineret som tilbagefald til ny kriminalitet og dom herfor) indenfor en periode på 2 år fra løsladelse, dato for betinget dom eller benådning. Recidivprocenterne har været nogenlunde stabile fra 1999 til 2004, nemlig gennemsnitligt 27 %. Tallene herunder er fra 2004 og vedr. en gruppe af dømte: Personale Økonomi: 35 % af de ubetinget dømte 21 % af de betinget dømte/benådede 20 % af de samfundstjenestedømte fuldtidsstillinger (4.377 i 2001) 58 % er opsynspersonale 9 % er værkmestre (håndværkere, der har ansvaret for beskæftigelsen af de indsatte) 3 % er sundhedspersonale 10 % er forsorgspersonale 2 % underviser 14 % til ledelse og administration 4 % "andet" 18,9 sygedage pr ansat 363 medarbejdere blev udsat for trusler (67 %), vold (5 %) eller begge dele (27 %). Af hele arbejdsstyrken er 3 % på pensionerne, 6 % i Direktoratet mv. og 8 % under KiF En plads i et fængsel koster gennemsnitligt kr. pr indsat pr dag. Hertil kommer så udgifter til dømte under tilsyn KF s institutioner Arresthuse Er fortrinsvis for varetægtsfængslede. Vi har 36 arresthuse og 3 arrestafdelinger (1.150 pladser), herunder Københavns Fængsler (530 pladser). 2/3 er anholdte og varetægtsfængslede, altså indsatte som endnu ikke har fået en dom. Resten af pladserne bruges til afsoning af kortere frihedsstraffe. I 2006 var der mennesker indsat i disse institutioner. Hovedparten (1.090) var varetægtsarrestanter. Statsfængsler For indsatte som har fået en dom. Vi har 8 åbne fængsler som ikke har nogen særlige forhindringer for udgang. Dømte anbringes som udgangspunkt i et åbent fængsel. Her findes dog særlige afdelinger med hegn omkring, hvor forholdene minder mere om et lukket fængsel. De kaldes halvåbne eller halvlukkede pladser. I 2006 var der mennesker indsat i de åbne fængsler.

6 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 5 af 33 Der er 5 lukkede fængsler, som er omgivet af en ringmur og/eller hegn samt udstyret med alarmer. Kriminalitetens art, straffens længde eller eventuel risiko for undvigelse gør dog, at man kan komme til at afsone i et lukket fængsel. I 2006 var der 875 mennesker indsat i de lukkede fængsler. Pensioner Vi har 8 institutioner, som er mere åbne end åbne fængsler. Tager imod indsatte der skal udsluses i samfundet. De indsatte har som hovedregel arbejde eller følger en uddannelse uden for pensionen. I 2006 var der 180 pladser på de 8 pensioner. Behandlingsafdelinger Der findes en række behandlingsafdelinger 4 på KF s institutioner. De tilbyder behandling bl.a. inden for kategorierne stofmisbrug, alkoholmisbrug, voldelig adfærd og psykiske problemer. KF tilbyder endvidere mere almene og adfærdsregulerende programmer, herunder navnlig kognitiv færdighedstræning og Anger Management, det såkaldte "vredesprogram", som retter sig mod en bredere kreds af kriminelle. I nogle tilfælde er institutionerne specialiserede i de enkelte tilbud. KF arbejder løbende på at forbedre kvaliteten i behandlingsindsatsen. Der er således bl.a. indført en forbedret dokumentations- og evalueringsindsats på området, ligesom indførelsen af bedre visitationsredskaber vil medvirke til, at der i højere grad end hidtil sættes fokus på tidlig afdækning af behandlingsbehov. Fx er der klientanalyseværktøjet OASys, et forskningsbaseret kortlægningssystem, som er udviklet og afprøvet i England til brug for fængsler og tilsynsmyndighed. Systemet tager afsæt i den såkaldte what works - forskning og har fokus på at identificere de faktorer, som er medvirkende årsag til den begåede kriminalitet med det formål i højere grad at kunne målrette indsatsen og dermed mindske risikoen for, at den enkelte begår ny kriminalitet fremover. OASys har således et kriminalitetsforebyggende fokus, og er et godt hjælpemiddel at benytte fx i forbindelse med arbejdet med placering af dømte. OASys kan anvendes gennem hele fuldbyrdelsen af straffen, da det kan benyttes til løbende at følge klientens forhold. Behandlingen er frivillig, så klienterne skal motiveres til at benytte en plads på en behandlingsafdeling. Hertil findes motivationsprojekter. KF i Frihed KiF Over hele landet er der afdelinger, som bl.a. fører tilsyn med lovovertrædere, foretager forsorgsarbejdet for varetægtsarrestanter og deltager i kriminalpræventivt arbejde. Tilsyn gives i forbindelse med betingede domme, prøveløsladelser og betingede benådninger. Formålet med tilsyn er dels ved forskellige hjælpeaktiviteter at indsluse eller fastholde lovovertræderen i det almindelige samfund og dels at modvirke ny kriminalitet ved at søge at sikre, at lovovertræderen overholder eventuelle vilkår. Særlige vilkår kan fx være en alkoholiker, en narkoman eller en psykisk syg, der bliver stillet over for et krav om at gå i behandling (evt. på en egnet institution), fx dømt i henhold til straffelovens 68 og 69 om bl.a. psykisk sygdom. Normalt varer et tilsyn ét til to år. For tilsyn med psykisk syge kriminelle fastsættes normalt en længstetid på max. 5 år. Afhængigt af situationen skal klienten i tilsynsperioden have regelmæssig kontakt til afdelingen, dvs. ugentligt, hver 14. dag eller må-

7 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 6 af 33 nedligt. Under tilsyn er der tale om almindelig social sagsbehandling (uden økonomisk støtte), hvor der specielt lægges vægt på boligforhold, uddannelse og/eller arbejde. De tilsynsførendes grundlæggende opgave er her at motivere klienterne til at forbedre deres sociale og personlige situation en slags hjælp til selvhjælp. Målet er i løbet af tilsynsperioden at skabe så acceptable sociale rammer for den enkelte, som muligt. Tilsyn med psykisk syge kriminelle Antallet af tilsyn har været stigende gennem de senere år. bl.a. er gruppen af psykisk syge kriminelle (se herom senere) i tilsyn er blevet fordoblet gennem de sidste 14 år. I 2006 førtes der tilsyn med personer (klienter), heraf var (22 %) psykisk syge kriminelle (i 1997 var der klienter, en stigning på 59 %). Der er foretaget en analyse 5 af stigningen af antallet af klienter dømt til psykiatrisk særforanstaltning, med eller uden tilsyn. I perioden har hverken diagnosekriterier eller antallet af sindssyge ændret sig. Det konkluderes, at stadig flere sindssyge, især skizofrene, begår alvorlig kriminalitet. Der peges på nedlæggelsen af psykiatriske sengepladser, som er halveret fra og som reelt er en transinstitutionalisering, som analysens forfattere ikke mener virker kriminalitetsforebyggende. KOSTFORHOLD FOR INDSATTE I arresthuse og i nogle fængsler får man færdiglavet mad. Dette gælder således overvejende varetægtsfængslede. I de øvrige fængsler får de indsatte udbetalt kostpenge og skal selv købe og lave deres mad. Der kan købes kaffe, tobak og andre småfornødenheder i fængslet/arresthuset. På pensionerne er beboerne at betragte som almindelige, "selvkørende" borgere. Forplejning Der er 2 storkøkkener under KF, et i Jyderup og et i Søndre Omme, som dækker hvert sit geografiske område. Disse køkkener laver mad til arresthusene og til sygeog isolationsafdelingerne i fængslerne, altså godt halvdelen af de indsatte. Produktionskøkkenet i Jyderup 6 Der er ansat 2 kokke, 1 økonoma og 2½ ufaglært. Desuden deltager 14 af de indsatte i madlavningen. Der laves 4-ugers kostplaner med udgangspunkt i et kostcirkulære fra 1. februar Maden tilberedes, portionsanrettes og nedfryses. Leveres til institutionerne/afdelingerne en gang om ugen. På afdelingerne forestår en fængselsbetjent opvarmningen i en kombiovn, dvs. varme og damp, i 40 minutter (altså ingen mikrobølger her). Cirkulære om forplejningen af indsatte 7 Gælder fra 1. februar 2000 og erstatter Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 19. august Cirkulæret gælder ikke for indsatte, som er med i selvforplejningsordningen. Formålet med et nyt cirkulære var at modernisere og forenkle gældende regler. bl.a. de væsentligste ændringer er:

8 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 7 af 33 Der er større valgfrihed ved morgenmåltidet Der gives grøntsagstillæg til middag hver dag (50 g! Fra 1995 til 2000 var de årige danskeres indtag af grøntsager steget fra 118 til 149 g pr dag).8 Der gives et stykke frugt til tørkosten hver dag. Valg af frugt skal følge årstiden (hvor i verden?). Henkogt frugt og kompot må max gives 6 gange pr 4 uger (fra 1995 til 2000 var de årige danskeres indtag af frugt steget fra 140 til 164 g pr dag) 8 Der tilbydes en biret på søn- og helligdage Der gives ikke længere vitaminpiller Som tillæg til morgenmad og tørkost er der 250 g sukker og 200 g marmelade pr uge. Der skal gives lever én gang pr 4 uger. Det er med fed skrift fremhævet på en linje for sig selv: Til vegetarer serveres ikke kødsuppe (jeg er vild med den sætning ). Der tages også hensyn til religiøs overbevisning. Ud over skemaerne, der er med som bilag, er der sammen med cirkulæret anvisninger på fx hyppighed, kombinationsmuligheder og en meget præcis portionsvis angivelse af mål og vægt. +/- 5 % afvigelse er OK. Desuden er der udførlige anvisninger på udfyldelse af skemaet til den 4 ugers kostplan. Den middagskostplan jeg modtog fra Jyderup indeholder ganske almindelig "dansk" mad, fx hakkebøf, fars, kotelet, hamburgerryg, krebinet, boller i karry, svensk pølseret, tortillas (nå ja måske ikke helt dansk), oksesteg. 1 portion rent kød er g. Hertil ca. 50 g grøntsager som ærter, bønner, rosenkål, gulerod, rødkål, mexicomix, champignon og sovs (1-2 dl) som fx brun, peber, fløde, spinat, karry, skovsvamp, sursød eller grøntsagsstuvninger. Kartofler, pasta og ris gives "efter behov" til middagsmaden. Dvs., det man kan spise sig mæt i, hvis portionen er utilstrækkelig (til morgenmad og tørkost er det rugbrød og plantemargarine der gives efter behov). Det fremgår ikke af cirkulæret, hvilket grundlag det er fremkommet på, fx ADT, de 8 kostråd (eller tilsvarende, som anvendtes dengang) eller lignende. Det fremgår heller ikke, i hvilket omfang halv- eller helfabrikata må anvendes. Til gengæld fremgår det, at erfaringerne med de indsattes kostvaner har resulteret i, at antallet af fiskeretter begrænses eller bortfalder, mod udvidelse af omfanget af fiskepålæg (se senere hvor jeg skriver noget om fiskeolie). Selvforplejningen i fængslerne De indsatte er selv ansvarlige for deres kost/næringsindtagelse såvel indkøb som tilberedning. De får 382 kr. pr uge til mad og alle personlige fornødenheder. Hertil kan opnås penge for arbejde eller deltagelse i uddannelse, hvilket beløber sig til mellem 310 og 500 kr. oveni de 382 kr. Det skal bemærkes, at pengene ikke er øremærkede og altså kan anvendes helt frit. Nyborg Statsfængsel: 9 Her er overvejende selvforplejning, som de indsatte helt selv administrerer. Aftensmåltidet foregår ofte i grupper. Der købes ind i fængslets købmandsbutik, i dette tilfælde en REMA Det er muligt at bestille de varer, som ikke findes i butikken. Der er grupper, der interesserer sig for, hvad de spiser, fx i forhold til træning, og her har været afholdt madlavningskurser. Et sådant projekts op-

9 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 8 af 33 ståen afhænger af de indsattes interesse og efterspørgsel. På behandlingsafdelingen i Nyborg Statsfængsel tilbereder og spiser personalet og de indsatte maden sammen. Her har måltidet også et pædagogisk sigte, fx om bordskik. Selvforplejning pensionerne De 8 pensioner fungerer så vidt muligt som "hjem" for beboerne. Beboerne er selvforplejende og -finansierende, dvs., at de arbejder, får understøttelse eller kontanthjælp eller er under uddannelse. På Lysholmgård står pensionen for morgenmaden ellers er her ikke nogen faste rammer. Nogen laver mad sammen, nogen spiser hjemme hos familie og venner, og nogen laver mad til sig selv alene. På LYNG er der et centralkøkken med en deltidsansat økonoma. Mandag til fredag tilbereder centralkøkkenet dagens varme måltid, der spises midt på dagen. De øvrige måltider tilbereder beboerne selv på afdelingerne, og køkkenet leverer dagligt alle nødvendige råvarer. De enkelte afdelinger skiftes dog til at lave søndagsmiddag for hele institutionen. Pensionen er selvforsynende med mælk og grøntsager. Beboerne betaler for forplejningen efter gældende regler. RETSPSYKIATRI, SYGDOM OG SOCIALE FORHOLD Det er ikke meningen, at sindslidende og -syge skal i fængsel. De bliver i stedet dømt til ophold på psykiatriske afdelinger, eller anden behandling, de såkaldte foranstaltningsdomme. Fra 1995 til 2004 steg antallet af foranstaltningsdomme 111 %. I 2004 udgjorde antallet af lovovertrædelser begået af psykisk syge 0,9 % af samtlige domme, og antallet af psykisk syge udgjorde 0,4 % af alle dømte. De psykisk syge lovovertrædere er overrepræsenterede på alle kriminalitetsområder, undtagen færdelslovsovertrædelser. 10 Anstalten ved Herstedvester har 148 pladser og fungerer bl.a. som behandlingsinstitution for indsatte med behov for psykiatrisk/psykologisk behandling. De indsattes psykiske vanskeligheder spænder fra eksistentielle og kriseprægede problemer til svære personlighedsafvigelser og i få tilfælde egentlige sindssygdomme. Udover medicinsk og psykoterapeutisk behandling har anstalten en lang tradition for adfærdskorrigerende og holdningsbearbejdende påvirkning i det daglige arbejde, som varetages af alle anstaltens mange faggrupper. Sindssyge er som absolut hovedregel straffri, men antallet af skizofrene, der idømmes almindelige straffe, er steget. Det er således konstateret, at af en gruppe på 4619 skizofrene født tidligst 1963 og fulgt til 1999, blev 225 idømt ubetingede frihedsstraffe og 216 betingede efter diagnosen skizofreni var stillet. 11 Som led i forebyggelse har Sundhedsstyrelsen undersøgt 12 sager om alvorlig (det vil her sige personfarlig) kriminalitet begået af psykisk syge i Undersøgelsen viser, at flere af sagerne bunder i utilstrækkelige behandlingstilbud. Den viser også enkelte tilfælde af mangelfuld diagnostik eller diagnostisk udredning, og i flere tilfælde mangler der planlægning og koordination af forløb fx manglende ansvarsplacering og opfølgning på patienten. Det skønnes, at 5 af de 12 forløb kunne have været undgået, hvis forløbet havde været anderledes. 12 I en afhandling baseret på en klinisk og en registerbaseret follow-up undersøgelse anbefales det, at unge varetægtsfængslede undersøges for psykisk sygdom, og at

10 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 9 af 33 yngre voldskriminelle undersøges for tidligere psykiatrisk indlæggelse, da det forventes at rumme et kriminal- og sygdomsmæssigt præventivt potentiale. Den kliniske undersøgelse omfattede 100 varetægtsfængslede drenge på år og viste, at 71 % havde psykiske lidelser og 5 % havde tidligere været indlagt på psykiatrisk afdeling. Den registerbaserede follow-up undersøgelse inkluderede alle årige i kontakt med KF i november 1992, dvs. 811 personer af begge køn. 8 % havde været indlagt på psykiatrisk afdeling og 54 % havde en voldsdom. I 2001 viste undersøgelser i forskellige registre, at 21 % havde været indlagt på psykiatrisk afdeling, 3,3 % var blevet skizofrene og 4 % var døde. 13 I praksis er der det forhold, at en psykiatrisk særforanstaltning, afhængigt af den der dømmes efter, har en længde på max 1 eller 3-5 år eller er på ubestemt tid. Det kan måske få den konsekvens, at der i stedet idømmes frihedsstraf. 14,15,16 Personundersøgelser Det er en nærmere undersøgelse vedrørende sigtedes personlige forhold. Personundersøgelser bruges således ofte i forbindelse med behandlingsdomme, dvs. af dømte som ikke sidder i fængsel, men er under KiF. Personundersøgelser foretages også som grundlag for vurderingen af, om der skal foretages en mentalundersøgelse. Mentalundersøgelser Retsplejelovens 809: "Sigtede skal underkastes mentalundersøgelse, når dette findes at være af betydning for sagens afgørelse. Hvis han ikke udtrykkeligt samtykker i undersøgelsen, kan denne kun finde sted efter retskendelse. Er sigtede fængslet, kan han ikke mentalundersøges uden rettens bestemmelse. Stk. 2: Findes det påkrævet, at sigtede indlægges til mentalundersøgelse på hospital for sindslidende, i institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller i anden egnet institution, træffer retten ved kendelse bestemmelse herom." Mentalundersøgelse bør normalt ske bl.a., når sigtelsen angår drab eller drabsforsøg og grovere meningsløs eller særegen form for vold, herunder særligt i gentagelsestilfælde. Der findes ingen regler for, hvordan en mentalundersøgelse skal foretages, hvor lang tid samtalerne må vare, hvorledes erklæringen skal udformes osv. Der har imidlertid udviklet sig en praksis, hvorefter forskellige punkter forventes belyst. Alle mentalobservationserklæringer udarbejdes af speciallæger i psykiatri. Mentalundersøgelserne kan anvendes som anbefalinger til retten, som dog ikke er forpligtet til at følge disse anbefalinger. Gruppen der henvises til undersøgelse er meget forskelligartet sammensat. Foranstaltningsdomme Af et studie fra 2003 fremgår det: Man kan søge om benådning pga. mentale forstyrrelser. I 1968 var 25 % af ansøgerne psykotiske og havde et misbrug. I 2003 var 50 % psykotiske og 75 % havde et misbrug. Studiet afslører, at det juridiske system i stadig stigende grad fejler i identifikationen at psykotiske forstyrrelser og kritiserer, at så mange faktisk imod dansk lov er dømt til straf. 17 Af en anden undersøgelse fremgår det, at karakterafvigere og misbrugere i urimelig stor grad og uden formål blev idømt psykiatriske særforanstaltninger til ulempe og belastning for de psykiatriske afdelinger, som det ikke har været tanken at anvende til

11 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 10 af 33 karakterafvigere. Undersøgelsen finder det bemærkelsesværdigt, at der af 7 personer der tidligere var fundet psykotiske, kun blev anbefalet psykiatriske særforanstaltninger til de 2. Det konkluderes, at Retspsykiatrisk Klinik kun yderst sjældent anbefaler psykiatriske særforanstaltninger til observander med diagnosen karakterafviger, da det efter almindelig psykiatrisk opfattelse/behandling næppe er muligt at påvirke karakterafvigeres tilstand og adfærd. Det konkluderes yderligere, at vurderingen af, om en psykiatrisk særforanstaltning kan anbefales, kompliceres af, at længstetiden for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling normalt er ét år, hvilket indskrænker den praktiske anvendelse over for personer sigtet for meget alvorlig kriminalitet om end perioden kan forlænges. 18 Der er foretaget en analyse af stigningen af antallet af klienter dømt til psykiatrisk særforanstaltning med eller uden tilsyn. I perioden har hverken diagnosekriterier eller antallet af sindssyge ændret sig. Det konkluderes, at stadig flere sindssyge, især skizofrene, begår alvorlig kriminalitet. Der peges på nedlæggelsen af psykiatriske sengepladser, som reelt er en transinstitutionalisering, som forfatterne ikke mener virker kriminalitetsforebyggende. 19 Fra 1978 til 1999 er der nedlagt 4000 af de 8000 psykiatriske sengepladser, og parallelt hermed er registreret en øget kriminalitet blandt psykisk syge. Fra 1980 til 1993 er antallet af restpsykiatriske patienter steget med en årlig vækstrate på 6,8 %, hvilket er 297 patienter i 1980 og 1134 i Af de 297 led ca. 50 % af skizofreni, blandt de 1134 var det steget til 75 %. Heraf udgør de anbringelsesdømte højst 10 %, men de har kun en vækstrate på 4 %. Antallet af ikke-psykotiske patienter er stagnerende i perioden, hvilket reelt betyder, at antallet af psykotiske der idømmes en psykiatrisk særforanstaltning stiger endnu kraftigere end de 6,8 % om året. Blandt årsagerne diskuteres misbrug, men da misbruget blandt retspsykiatriske patienter er det samme som for både indsatte og ikke-kriminelle skizofrene, bortses fra det. Det konkluderes, at hovedårsagen til den store stigning er nedlæggelsen af psykiatriske sengepladser, og det nævnes, at samme udvikling gør sig gældende i de lande, vi sammenligner os med. 20 I perioden øges den årlige vækstrate i antallet af restpsykiatriske patienter til 11 %! (der er korrigeret for ikrafttræden af en Lovændring den 1. juli 2000). I samme periode har den anmeldte straffelovskriminalitet (herfra undtaget butiks- og cykeltyveri) vist en faldende tendens. Igen konkluderes det, at hovedårsagen er nedlæggelsen af psykiatriske sengepladser (30. april 2008 skriver Nyhedsavisen, at 15 psykisk syge har boet på Sct. Hans 2-4 år, efter de er erklæret raske og endnu flere har ventet i kortere tid Der mangler boliger til dem). 21 ADHD (Attention Dificit/Hyperactivity Disorder) Som det er tilfældet med børn, stilles diagnosen stadigt oftere hos voksne. De fleste undersøgelser viser en forekomst på 2-4 % (nogle mener, at der er 3-5 %), hvilket for danske forhold vil sige voksne med ADHD, og kun et fåtal har fået diagnosen. ADHD blev første gang beskrevet i 1845 af Dr. Heinrich Hoffman in Det var først i 1980, at man officielt kunne diagnosticere voksne med ADHD, nemlig med diagnosesystemet DSM-III. 22,23,24 Det ligger ikke fast, om det er forekomsten eller diagnosticeringen, der er årsag til stigningen, men da ADHD bl.a. er en genetisk bestemt

12 Lisbeth Koch Kost og kriminalitet side 11 af 33 lidelse, taler det for en hyppigere diagnosticering (den formodede underdiagnosticering kan bunde i, at hyperaktiviteten aftager med alderen, således at patientens synlighed også aftager). Det er heller ikke uvæsentligt, at vi nu følger diagnosticerede børn og unge op i voksenlivet. Desuden lader det til, at netop den form for ADHD der følger med op i voksenlivet, er den mest genetisk betingede. Af bogen "Et liv i kaos", Hans Reitzels Forlag, 2007, fremgår det, at en dansk undersøgelse har vist, at 11 % af unge i dansk varetægtsfængsel havde symptomer på ADHD, og at % af børn med ADHD i løbet af deres ungdom og tidlige voksenalder har været involveret i kriminalitet. I kontrolgruppen var det %. 25 Af 102 mandlige indsatte i et amerikansk fængsel havde 25 % ADHD og 25 % depression. 26 Ottweiler-studiet: 129 mandlige indsatte blev undersøgt for ADHD, alkoholisme, stofmisbrug, og desuden andre opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser efter gældende standarder. 45 % havde ADHD og 64 % havde mindst to forstyrrelser, en væsentligt forhøjelse i forhold til kontrolgruppen af uindsatte. 27 Et norsk fængselsforsøg viser overforekomst af ADHD stammende fra barndommen, 46 % og desuden overforekomst af andre personlighedsforstyrrelser, 86 %, og læsevanskeligheder, 30 %. 28 Et andet studie med 233 søskendepar med ADHD viste så stor samtidighed af læsevanskeligheder og ADHD, at en læseprøve foreslås brugt til arvelighedsforskning i ADHD. 29 Af 91 mandlige indsatte, som havde haft ADHD i barndommen, havde 11 % det stadig mod 1 % i kontrolgruppen. Der blev også undersøgt for antisociale personlighedsforstyrrelser (18 % henholdsvis 2 %) og misbrug (16% henholdsvis 4 %), med signifikant overlapning mellem de to sidste. 30 Voksne, der har fået ADHD-diagnosen som børn, fordeler sig på tre grupper: 40 % med få problemer, 35 % med fortsatte symptomer og tilhørende sociale og arbejdsmæssige problemer, men med lille risiko for kriminalitet og psykiatriske diagnoser og 25 % med alvorlig antisocial og/eller psykiatrisk patologi og stor risiko for kriminalitet, misbrug og psykiatriske diagnoser. 31 I Göteborgundersøgelsen viste man, af 58 % har læse- og skrivevanskeligheder, mod 15 % i kontrolgruppen, 20 % har en gymnasial uddannelse mod 75 %, og 3 % en videregående uddannelse med kontrolgruppens 25 %. 32 I Iowa-fængslet undersøgte man med interviews, MINI-Plus (Mini International Neuropsykiatrisk Interview) 320 nyindsatte mænds (264) og kvinders (56) mentale forhold. 22 % havde ADHD, 54 % havde humørsvingninger, 35 % psykoser, 35 % antisociale personlighedsforstyrrelser og 90 % var stofmisbrugere. 67 % havde 3 eller flere af forstyrrelserne, alle forekomster der ligger væsentligt højere end i det øvrige samfund. 33 Misbrug og kriminalitet 34 Stofmisbrug har i de ca. 40 år, problemet har eksisteret, påkaldt sig en stor og støt stigende interesse. Den ene arbejdsgruppe har afløst den anden, og der er etableret behandlingsordninger i og uden for fængslerne. Blandt KF s klientel har 75 % på et eller andet tidspunkt prøvet hash, 53 % har prøvet centralstimulerende midler, og 30 % har prøvet opioider. 33 % af de indsatte har brugt hårde stoffer indenfor den sidste måned, mod kun 1 % af den øvrige befolkning. For hash er tallene henholdsvis 38 %

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger

Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger Lisbeth Hansen og Karen Zobbe Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger 2006 Teori og Metodecentret 2 Forord Teori og Metodecentret gennemførte i perioden 2000 til 2002 et mindre pilotprojekt på Frederiksborg

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede og misbrug

Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Rapport fra tre dialogmøder, april 2004 UFC Handicap September 2004 Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Rapport fra tre dialogmøder, april 2004 ISBN: 87-90930-29-0

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kriterium 1: Forandringsmodel... 5 1.1. Teoretisk fundament... 5 1.1.1. De små skridts tilgang... 6 1.1.2. Motivationsarbejde... 6 1.1.3 Motivational Interviewing.... 6

Læs mere

REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010

REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010 REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forslag... 4 1. Kokain... 5 1.1. Rus- og skadevirkninger... 5 1.2. Udbredelse... 6 1.3. Kokainbrugerne...

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

OVERVÆGTSBEHANDLING SPISEADFÆRD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 NOVEMBER 2010

OVERVÆGTSBEHANDLING SPISEADFÆRD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 NOVEMBER 2010 Perspektiv_DK_2.2010 11/18/10 12:56 PM Page 1 OVERVÆGTSBEHANDLING SPISEADFÆRD TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 NOVEMBER 2010 Den bevidstløse spiseadfærd Vi spiser ofte for meget uden at være bevidste

Læs mere

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet April 2006 14 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Generaliseret angst Søde læger = raske patienter Forskning: socialfobi i Århus Angstforeningen i fællesråd Selvhjælp på nettet Årsrapport for

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Redaktion og korrektur: Cand.mag. Iben Stephensen & cand.psych. Søren Møller

Læs mere

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin 20 år mod strømmen www.dsom.dk Indhold DSOM historien Orthomolekylær kost - og det modsatte Vitaminer og mineraler Holistisk tandlægegerning i praksis Det

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser

Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser 1 Slutrapport Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser (Lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte

Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte Lilian Zøllner 2013 Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte Center for Selvmordsforskning Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte Ph.d Lilian Zøllner Forfatteren og Center

Læs mere

SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK

SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK 1 2 Sociale flygtninge i eget land Et indblik i livet hos lukkede nomadefamilier i Danmark Udgivet af Huset Zornig

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk Ansøgning om akkreditering Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk 14-06-2010 INDLEDNING 5 1. FORANDRINGSMODEL 6 1-1 TEORI 10 1-1-1 EVIDENSBASERET BEHANDLING 10 1-1-2 KOGNITIV-ADFÆRDSTERAPI

Læs mere