JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2011 Den 1. juli 2001 trådte muligheden for at idømme unge lovovertrædere under 18 år en ungdomssanktion, jf. straffelovens 74 a, i kraft. Ifølge paragraffens beskrivelse er den møntet på personer, som vurderes at kunne profitere af socialpædagogisk behandling, som på gerningstidspunktet endnu ikke var fyldt 18 år, og som har begået grovere personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet. Desuden eksisterer der et strafkrav ved, at ungdomssanktionen skal betragtes som et alternativ til en ubetinget fængselsstraf på mellem 30 dage og 1½ år. Ungdomssanktionen består af et toårigt forløb, der er opdelt i tre faser og omfatter struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling under tilsyn af kommunen. Fase 1 består af et ophold i en sikret institution i typisk to måneder, fase 2 består af et ophold i en åben døgninstitution eller andet egnet opholdssted i som regel op til 12 måneder, og fase 3 er en udslusningsfase, der typisk foregår i ambulant regi med tilsyn af de kommunale myndigheder i den resterende del af den toårige periode. 1. Materiale Denne redegørelse vedrører de ungdomssanktioner, der er idømt i Der er i tidligere rapporter redegjort for sanktioner, der er idømt i perioden 1. juli 2001 til 31. december Der er endvidere udarbejdet to redegørelser vedrørende forløbet af ungdomssanktionen samt to rapporter om ungdomssanktionens kriminalpræventive effekt. Alle rapporter er tilgængelige på Justitsministeriets hjemmeside. 1 Med henblik på at vurdere i hvilket omfang og i hvilke sammenhænge ungdomssanktionen anvendes frem for en ubetinget dom, redegøres endvidere for de ubetingede domme, som unge lovovertrædere er idømt i samme periode, dvs. personer som var under 18 år på gerningstidspunktet og som er idømt en ubetinget dom i Ubetingede fængselsstraffe på mindre end 30 dage er ikke inkluderet i redegørelsen, ligesom heller ikke frihedsstraffe på mere end 1½ år er det. Den øvre grænse gælder også kombinationsdomme, da ungdomssanktionen ikke forudsættes at kunne anvendes i 1 Se 1

2 stedet for kombinationsdomme, hvor den samlede straf (både den betingede og ubetingede) overstiger 1½ år. Til forskel fra de tidligere rapporter indgår også 14-årige lovovertrædere i denne rapport, idet den kriminelle lavalder i 2011 var 14 år. For at sikre sammenlignelighed med Justitsministeriets tidligere redegørelser om ungdomssanktionen, behandles denne aldersgruppe dog særskilt i et afsnit sidst i rapporten. 2. Antallet og arten af domme 2.1. Ungdomssanktionen I 2011 er der i 51 tilfælde idømt en ungdomssanktion til unge, der var mellem 15 og 18 år på gerningstidspunktet. 2 Vedrørende den første fase af ungdomssanktionen er der i 63 pct. af tilfældene fastsat en maksimal anbringelsestid i en sikret institution på 2 måneder eller derunder, jf. tabel 1. Tabel 1. Længden af ungdomssanktionens fase 1 ifølge dommen. 3 Anbringelse Antal Indtil 1 måneds anbringelse i sikret afdeling 2 Indtil 2 måneders anbringelse i sikret afdeling 28 2 måneders anbringelse i sikret afdeling 2 Indtil 3 måneders anbringelse i sikret afdeling 2 Indtil 4 måneders anbringelse i sikret afdeling 1 Indtil 6 måneders anbringelse i sikret afdeling 2 Ingen længstetid angivet 14 I alt 51 For den anden fase er der i 35 af de 51 domme fastsat en længstetid på 12 måneder for anbringelse i en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted, og i fem tilfælde er længstetiden fastsat til 14 måneder. I 11 sager er der ikke angivet en længstetid for opholdet i fase 2, men der i ti domme i stedet er oplyst om den maksimale tid i alt for fase 1 og 2. I fem af disse er den samlede anbringelsestid fastsat til maksimalt 12 måneder, i ét tilfælde er længstetiden 14 måneder, og i de resterende fire sager er den sat til 18 måneder. 4 2 Strengt taget blev der idømt 52 ungdomssanktioner, men da to af dommene angår samme person og er idømt inden for samme måned, er de her inkluderet som én dom. Fire af de dømte var 14 år på gerningstidspunktet for en del af de forhold, de er dømt for. Da disse unge ikke har fået ophævet deres dom, er de omfattet af de følgende tabeller. Dog inkluderes alene det eller de forhold, der er begået efter det fyldte 15. år. 3 I enkelte domme angives den præcise tid i sikret institution i stedet for den maksimale tid. 4 Én person er i 2011 blevet idømt en ungdomssanktion på kun ét års varighed i alt. 2

3 30 dage dage dage Indtil 3 mdr. Indtil 4 mdr. Indtil 5 mdr. Indtil 6 mdr. Indtil 9 mdr. Indtil 12 mdr. Indtil 15 mdr. Indtil 18 mdr. I alt I 94 pct. af dommene er det desuden nævnt, at den unge skal efterkomme pålæg fra de sociale myndigheder om opholdssted, herunder tilbageførsel til eller fortsat anbringelse på en sikret afdeling eller døgninstitution/godkendt opholdssted indenfor de længstetider, der er fastsat i straffelovens 74 a, stk. 2, 2. pkt. eller inden for den af retten fastsatte længstetid. I fem tilfælde er der i dommen endvidere angivet behandlingstiltag. I tre ud af de fem tilfælde drejer det sig om behandling for misbrug af euforiserende stoffer. Derudover er én blevet indstillet til sexologisk behandling og én til psykologisk/psykiatrisk behandling og/eller behandling mod misbrug af alkohol og narkotika. I alt otte ungdomssanktioner er anket i Heraf blev én ændret til en betinget dom og én til en ubetinget dom ved retten i 2. instans, hvorfor de ikke indgår som en del af datamaterialet for denne redegørelse. I de øvrige seks tilfælde blev dommen stadfæstet, dog med ændring af længstetiderne i en af sanktionerne De ubetingede fængselsstraffe I 2011 blev der idømt 355 ubetingede frihedsstraffe på mellem 30 dage og 1½ år til unge i alderen år. Lidt over halvdelen af frihedsstraffene nemlig 187 ud af 355 er kombinationsdomme med både en ubetinget og en betinget del. Tabel 2 viser straflængderne fordelt efter hele straflængden og den ubetingede del. Tabel 2. Længden af de idømte fængselsstraffe samt længden af alene den ubetingede del. Ubetinget del Hele straflængden 30 dage dage dage Indtil 3 mdr Indtil 4 mdr Indtil 5 mdr Indtil 6 mdr Indtil 9 mdr Indtil 12 mdr Indtil 15 mdr Indtil 18 mdr I alt

4 Det ses af tabellen, at der er ganske stor spredning i straflængderne, samt at den ubetingede del af kombinationsdommene er på maksimalt seks måneder Geografisk fordeling Af tabel 3, der viser fordelingen af domme efter den byret, hvor dommen er afsagt i første instans, fremgår det, at forholdet mellem antal idømte ungdomssanktioner og antal ubetingede frihedsstraffe varierer en del. Da der årligt kun er tale om et ringe antal domme i de enkelte retskredse, kan det dog være vanskeligt at vurdere disse variationer. Derfor er der foruden de samlede antal ungdomssanktioner og frihedsstraffe afsagt i 2011 også angivet, hvor mange ungdomssanktioner der er idømt i alt fra 2008 til 2011 samt andelen af ungdomssanktioner ud af alle domme i den periode, jf. de sidste kolonner i tabellen. Tabel 3. Antal domme fordelt efter retten i første instans i 2011 samt antallet og andelen af ungdomssanktioner i perioden Frihedsstraffe I alt Ungdomssanktioner Ungdomssanktioner i alt Andel ungdomssanktioner Kalundborg % Randers % Viborg % Holstebro % Horsens % Hillerød % Herning % Esbjerg % Ålborg % Hjørring % Odense % Kolding % Århus % Svendborg % Helsingør % Glostrup % Frederiksberg % Roskilde % Nykøbing F % Holbæk % Næstved % Bornholm % Lyngby % Sønderborg % København % I alt % Byretterne er i tabellen placeret efter hyppigheden af ungdomssanktioner med Kalundborg først som den byret, hvor ungdomssanktioner udgør den største andel af samtlige sanktioner til unge lov- 4

5 overtrædere fra 2008 til Der er dog kun afsagt ganske få domme til unge lovovertrædere ved såvel byretten i Kalundborg som ved nogle af de andre byretter. I øvrigt fremgår, at også byretterne i Randers, Viborg, Holstebro og Horsens forholdsvis hyppigt idømmer en ungdomssanktion, mens det ret sjældent sker ved byretterne i Lyngby, Sønderborg og København Udviklingen i antal ungdomssanktioner og frihedsstraffe til unge Det årlige antal ungdomssanktioner i forhold til antallet af ubetingede frihedsstraffe til unge mellem år fremgår af figur 1. I årene udgjorde ungdomssanktioner omkring en femtedel af den samlede mængde af disse domme, og denne andel steg til godt en fjerdedel i 2006 og Siden 2007 er andelen af ungdomssanktioner ud af det samlede antal domme faldet støt, og i 2011 udgjorde andelen af ungdomssanktioner kun 13 pct., hvilket er den laveste andel siden sanktionens indførelse i Også i absolutte tal er antallet af ungdomssanktioner i 2011 det laveste i perioden. Figur 1. Det årlige antal idømte ungdomssanktioner og ubetingede frihedsstraffe til unge, Ungdomssanktion Frihedsstraf Figur 1 viser endvidere, at der frem til 2005 skete en kraftig vækst i såvel antallet af ungdomssanktioner som ubetingede domme til unge en samlet vækst på 70 pct.. I 2006 og især i 2007 blev færre unge idømt disse sanktioner, mens antallet i 2008 var vokset til et niveau, der er lidt højere end det i Det samlede antal domme var i 2009 og i 2010 ret ensartet, mens antallet af både ubetingede domme og ungdomssanktioner faldt i I alt 11 pct. færre unge blev i 2011 idømt frihedsstraffe og ungdomssanktioner i forhold til året før. 5

6 3. Varetægtsfængsling Andel varetægtsfængslede Af dem, der blev idømt en ungdomssanktion i 2011, har 63 pct. forinden været varetægtsfængslet. I de sager, der endte med en ubetinget frihedsstraf, er denne andel lidt mindre, nemlig 57 pct., jf. tabel 4. Tabel 4. Domme fordelt efter varetægtsfængslingens art. Ikke varetægtsfængslet Anbragt i surrogat Anbragt i arresthus Anbragt både i surrogat og arresthus I alt Unge under 18 år, der varetægtsfængsles, skal primært anbringes i et surrogatfængsel. Som det ses af tabel 4, har en fjerdedel (24 pct.) af de i alt 233 unge, der sad varetægtsfængslet forud for dom, været anbragt i et arresthus under hele eller en del af denne periode. Det er dog alene 16 (svarende til syv pct.) af de varetægtsfængslede, der har siddet i arresthus under hele varetægtsfængslingen. Desuden har opholdet i et arresthus for hovedpartens vedkommende været af kort varighed, jf. det senere Varetægtsfængslingens varighed Varetægtsfængslingen for de unge, der blev idømt en ubetinget frihedsstraf i 2011, har i gennemsnit varet 73 dage, mens den for de unge, som blev idømt en ungdomssanktion, har varet 91 dage. I 2010 var den gennemsnitlige varighed af varetægtsfængslinger for de unge, som er idømt en ungdomssanktion, på 71 altså 20 dage kortere end i Den gennemsnitlige varighed af varetægtsfængslingen for de unge, som blev idømt en frihedsstraf, er derimod mindsket med seks dage i 2011 i forhold til pct. af de frihedsstraffede, som var varetægtsfængslet i 2011, der har siddet i varetægt i op til otte uger, mens det tilsvarende gælder for 28 pct. af de ungdomssanktionsdømte, jf. tabel 5. Det ses videre af tabellen, at mere end halvdelen (53 pct.) af dem, der idømmes en ungdomssanktion, har siddet varetægtsfængslet i mere end ti uger. Den tilsvarende andel for de varetægtsfængslede, der blev idømt en frihedsstraf, er 43 pct. Sammenlignet med 2010 er andelen af unge, der har været 5 Bemærk venligst, at de tabeller, der angår anbringelsessted (surrogat eller arresthus), ikke kan sammenlignes med tabellerne fra tidligere år, jf. Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede domme til unge lovovertrædere (for 2010) samt Varetægtsfængsling af unge under 18 år. Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010, begge tilgængelige på Justitsministeriets hjemmeside. 6

7 varetægtsfængslet i mere end ti uger, steget for begge grupper, dog især for gruppen af ungdomssanktionsdømte. Den længste varetægtsperiode blandt de ungdomssanktionsdømte er på ca. ni måneder (275 dage), mens den for de frihedsstraffede er på ca. ti måneder (304 dage). Tabel 5. Domme fordelt efter varetægtsfængslingens længde. Til og med 2 uger Fra mere end 2 til 4 uger Fra mere end 4 til 6 uger Fra mere end 6 til 8 uger Fra mere end 8 til 10 uger Over 10 uger I alt Tabel 6 viser de varetægtsfængsledes anbringelsessted fordelt efter alder. Som det ses, var godt halvdelen af de varetægtsfængslede 17 år ved varetægtsfængslingens start, omkring en tredjedel var 16 år og en sjettedel 15 år. Det bemærkes desuden, at fire personer var 18 år, da de blev varetægtsfængslet. Tabel 6. Varetægtsfængslede fordelt efter sted og alder ved varetægtsfængslingens start år 16 år 17 år 18 år I alt Anbragt i surrogat Anbragt i arresthus Anbragt begge steder I alt Andelen af de varetægtsfængslede, der anbringes i arresthus i hele eller en del af varetægtsperioden, er med undtagelse af de 18-årige, der ikke skal anbringes i surrogat nogenlunde ens for de forskellige alderstrin; 29 pct. af de 15-årige, 21 pct. af de 16-årige og 25 pct. af de 17-årige. Af tabel 7, der viser den gennemsnitlige længde af varetægtsfængslingen, fremgår det, at de, der har været anbragt i enten alene surrogatfængsel eller arresthus, i gennemsnit har været varetægtsfængslet i henholdsvis 69 dage og 70 dage. De, der har været anbragt begge steder, har sammenlagt en længere varetægtsfængsling, nemlig på 99 dage. Heraf har i gennemsnit 18 dage foregået i et arresthus og de resterende 81 dage i surrogat. 6 Både i tabel 6 og 7 er der set bort fra tre personer, hvoraf én var 14 år og to over 18 år ved varetægtsfængslingen start. De har alle begået hovedforholdet i alderen år, men den 14-årige havde begået biforhold, som der så senere er bortset fra, før det fyldte 15. år. Grunden til, at to personer først er varetægtsfængselet efter det fyldte 18. år, er, at sagens opklaring havde varet meget længe. 7

8 Tabel 7. Varetægtsfængslingens gennemsnitlige længde (i dage) fordelt efter alder ved varetægtsfængslingens start. Tal i parentes angiver tid i arresthus. 15 år 16 år 17 år 18 år I alt Kun surrogat Kun arrest Både surrogat og arrest 99 (29) 95 (4) 101 (22) 99 (18) I alt Den sidstnævnte gennemsnitslængde på 18 dage i arresthus dækker over en meget stor variation. Af de 43 med delt varetægtsfængsling har omtrent fire ud af ti kun opholdt sig i arresthuset én dag, og seks ud af ti har tilbragt mindre end fire dage i arresthuset. Ca. hver syvende har tilbragt mere end 30 dage i arresthuset, og en enkelt person sad der i 231 dage, før han blev flyttet til surrogatfængsel. 4. Kriminalitetens art og omfang 4.1. Kriminalitetens art I Ekspertgruppens rapport om ungdomskriminalitet nævnes, at det navnlig [er] tanken, at ungdomssanktionen skal anvendes ved grovere personfarlig kriminalitet, f.eks. vold, røveri og voldtægt. Ungdomssanktionen skal endvidere kunne anvendes i tilfælde af anden alvorlig kriminalitet, herunder mere omfattende berigelseskriminalitet, brugstyverier og hærværk. Tabel 8. Domme fordelt efter kriminalitetens art. Voldtægt Andre seksualforbrydelser Vold mod tjenestemand Simpel vold ( 244) Alvorligere vold ( 245) Trusler og andre voldsforbrydelser Tyveri Røveri Brandstiftelse Andre ejendomsforbrydelser Narkotikaforbrydelser Våbenovertrædelser Andre forbrydelser I alt Den sag om tyveri, der har udløst en ungdomssanktion, omfatter 13 tyverier/indbrud samt et tilfælde af hærværk. 8 Med hensyn til våbenovertrædelserne er to af dem, der er idømt en ungdomssanktion, dømt efter straffelovens 192 a, mens den tredje er dømt efter våbenloven. Sidstnævnte er idømt en ungdomssanktion af ét års varighed. 8

9 Som det ses af tabel 8, vedrører lige knap halvdelen (47 pct.) af ungdomssanktionerne røveri, mens det drejer sig om 27 pct. af frihedsstraffene. Lidt over en fjerdedel af ungdomssanktionerne er idømt for simpel eller alvorligere vold, mens der inden for de øvrige kriminalitetstyper er relativt få eller slet ingen unge, der er idømt sanktionen. Samlet set drejer 65 pct. af ungdomssanktionssagerne sig om såkaldt grovere personfarlig kriminalitet, altså alvorligere vold, voldtægt eller røveri, mens det for frihedsstraffene angår 35 pct. af sagerne Kriminalitetens omfang De forbrydelser, der er omtalt i tabel 8, er sagens hovedforhold, dvs. den forbrydelse, der såfremt der indgår flere sager i dommen er den alvorligste. I de fleste tilfælde er de tiltalte blevet dømt for mere end ét forhold, jf. tabel 9. I 82 pct. af ungdomssanktionerne indgår flere forhold mod 64 pct. af frihedsstraffene. Mens ungdomssanktionssagerne i gennemsnit omfatter fire biforhold, omfatter de ubetingede domme i gennemsnit tre. Det maksimale antal biforhold er blandt ungdomssanktionssagerne er 33, mens antallet er 57 for frihedsstraffene. Tabel 9. Domme fordelt efter antallet af biforhold. Ingen biforhold biforhold biforhold biforhold Mere end 10 biforhold I alt Tidligere kriminalitet Med tidligere straffe forstås tiltalefrafald (med eller uden vilkår), bøder, frihedsstraffe, ungdomssanktioner og foranstaltningsdomme. Tabel 10. Domme fordelt efter antallet af tidligere afgørelser. Ingen tidligere afgørelser tidl. afgørelse tidl. afgørelser tidl. afgørelser Mere end 5 tidl. afgørelser I alt Sager vedrørende vold mod tjenestemand, simpel vold og trusler er ikke inkluderet i denne beregning. 9

10 Mere end hver tredje af dem, der er idømt en ungdomssanktion, er ikke tidligere straffet mod godt hver femte af de unge med en frihedsstraf, jf. tabel 10. Andelen af unge med mere end én tidligere afgørelse er også større blandt de frihedsstraffede (55 pct.) end blandt de ungdomssanktionsdømte (39 pct.). I gennemsnit har de unge med en ungdomssanktion 1,4 tidligere afgørelser, mens det tilsvarende antal er 2,2 for de unge idømt en frihedsstraf. Tabel 11 viser, hvilke strafferetlige afgørelser den tidligere kriminalitet har ført til. Særligt omfanget af tidligere ubetingede frihedsstraffe varierer meget mellem de to grupper, idet der er registreret 112 blandt de aktuelt frihedsstraffede mod 8 for dem med en ungdomssanktion. Tabel 11. Domme fordelt efter arten og antallet af tidligere afgørelser. Ungdomssanktion Frihedsstraf Ingen tidligere afgørelser Tiltalefrafald uden vilkår i alt heraf eller flere 0 4 Tiltalefrafald med vilkår i alt heraf eller flere 0 0 Bøde i alt heraf eller flere Betinget dom i alt heraf eller flere 6 41 Ubetinget dom i alt* heraf eller flere 1 35 * Inkluderer også eventuelle foranstaltninger og ungdomssanktioner. Samlet set må de unge med ungdomssanktion betragtes som mindre kriminelt belastede end de unge, der idømmes en frihedsstraf, hvilket i hvert fald i nogen grad beror på, at dem med frihedsstraf gennemgående er ældre end dem, der idømmes en ungdomssanktion, jf. senere. 6. Alder, køn og etnisk herkomst 6.1. Alder Som nævnt er det et kriterium for idømmelse af en ungdomssanktion, at den unge på gerningstidspunktet ikke er fyldt 18 år, jf. straffelovens 74 a. Desuden fremgår det af Ekspertgruppens rapport om ungdomskriminalitet, at en ungdomssanktion som udgangspunkt ikke skal anvendes, hvis den unge på domstidspunktet er fyldt eller forholdsvis kort tid efter fylder 18 år, medmindre den unges personlige forhold taler for det. Dette kan være med til at forklare, at andelen af 17-årige er langt 10

11 større blandt de unge, der er idømt en frihedsstraf, end blandt de ungdomssanktionsdømte, jf. tabel Tabel 12. Domme fordelt efter den dømtes alder på gerningstidspunktet. Ungdomssanktion Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent 15 år % % 16 år % % 17 år 6 12 % % I alt % % Det ses, at langt de fleste knap 90 pct. af de unge, der er idømt en ungdomssanktion, var 15 eller 16 år på gerningstidspunktet for deres lovovertrædelse. De unge, der blev idømt en frihedsstraf, var derimod lidt ældre, idet 61 pct. var 17 år gerningstidspunktet. Gennemsnitsalderen på gerningstidspunktet er for ungdomssanktionsgruppen 16,1 år mod 17,0 år for de unge, der er idømt en frihedsstraf. 6.2 Køn Af de 51 unge, der i 2011 blev idømt en ungdomssanktion, er tre piger, mens antallet af piger, der blev idømt en frihedsstraf, er 21. Relativt set er andelen af piger lige store i de to grupper, nemlig seks pct., jf. tabel 13. Tabel 13. Domme fordelt efter arten og den dømtes køn. Ungdomssanktion Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent Pige 3 6 % 21 6 % Dreng % % I alt % % 6.3. Etnisk herkomst For de unge idømt en ungdomssanktion gælder det, at tre ud af fire er af dansk oprindelse, jf. tabel 14. Den sidste fjerdedel fordeler sig ligeligt mellem indvandrere eller efterkommere. For de unge med frihedsstraf er andelen med dansk oprindelse mindre, nemlig 52 pct. Hver fjerde, som er blevet idømt en frihedsstraf, er efterkommer, mens 16 pct. har indvandrerstatus og syv pct. er udlændinge uden tilknytning til landet. 10 Det ses også, at alene tre af de unge, der i 2011 blev idømt en ungdomssanktion, var fyldt 18 år på domstidspunktet, mens tilsvarende gjorde sig gældende for 127 (svarende til 36 pct.) af de unge med en frihedsstraf. 11

12 Tabel 14. Domme fordelt efter den dømtes herkomst og indvandrerstatus. Ungdomssanktion Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent Dansk oprindelse % % Indvandrer 6 12 % % Efterkommer 7 14 % % Udlænding uden tilknytning til Danmark 0 0 % 24 7 % I alt % % Fordelingen mellem unge af dansk herkomst og unge af fremmed herkomst, der har fået en ungdomssanktion, har forandret sig meget siden 2002, hvor kun 42 pct. var af dansk herkomst. 7. De 14-årige I 2011 var den kriminelle lavalder 14 år. De ungdomssanktioner og frihedsstraffe, der angår unge, der på gerningstidspunktet var under 15 år, behandles her separat. Det bemærkes, at i det omfang, den idømte straf ikke allerede var fuldbyrdet, blev dommene ophævet pr. 28. februar 2012, hvor en lovændring ændrede den kriminelle lavalder til 15 år. Der er i alt 18 relevante domme, der angår 14-årige, hvilket svarer til 4 pct. af ud af samlede antal ungdomssanktioner og frihedsstraffe. Dommene fordeler sig ligeligt, således at ni er ungdomssanktioner og ni er ubetingede fængselsstraffe. To af frihedsstraffene angår samme person. Af de ni ungdomssanktion er der for seks fastsat en længstetid for fase 1 på indtil 2 måneder og i ét tilfælde 4 måneder. I de sidste to tilfælde er der ikke angivet en længstetid. For fase 2 er der i seks af sanktionerne fastsat en maksimal anbringelsestid på indtil 12 måneder, én på indtil 14 måneder og én på indtil 18 måneder. I én sag er der ikke fastsat længstetid for fase 2. Tabel 15. Samlet straflængde for de ubetingede domme til 14-årige. Ubetinget del Hele straflængden dage Indtil 4 mdr. Indtil 6 mdr. Indtil 12 mdr. I alt dage 1 1 > 5 til 6 mdr. 1 1 > 9 til 12 mdr > 15 til 18 mdr I alt Af de ni frihedsstraffe er de syv kombinationsdomme. Den samlede straflængde og længden af den ubetingede del fremgår af tabel

13 I 15 af de 18 domme har den unge været varetægtsfængslet forud for dommen. Én har været anbragt delvist i arresthus og delvist i surrogat, mens de resterende 14 personer har siddet i surrogatfængsel under hele varetægtsperioden. Gennemsnitslængden for varetægtsfængslingerne er 84 dage. En væsentlig del af dommene til de 14-årige angår røveri, jf. tabel 16, idet 15 ud af 18 domme er givet for røveri. To domme angår brandstiftelse og én vold eller lignende mod vidne eller dennes nærmeste. Tabel 16. Ungdomssanktioner og ubetingede frihedsstraffe idømt 14-årige i 2011, fordelt efter kriminalitetens art. Vold og lign. mod vidne Røveri Brandstiftelse I alt Med hensyn til antal biforhold omfatter ungdomssanktionerne i gennemsnit otte mod tre for frihedsstraffene. Denne forskel skyldes, at to af ungdomssanktionerne omfatter henholdsvis 31 og 26 biforhold. Det maksimale antal biforhold vedrørende de ubetingede domme er ni. Fem af de 18 domme omfatter ingen biforhold. Hvad angår tidligere kriminalitet, har de 14-årige af gode grunde stort set ingen tidligere afgørelser. Kun to af de unge, der er idømt en frihedsstraf, har henholdsvis én og to tidligere afgørelser. Vedrørende køn og etnicitet kan nævnes, at en enkelt af ungdomssanktionerne angår en pige, mens de resterende domme vedrører drenge. I omtrent halvdelen af tilfældene, både for så vidt angår ungdomssanktioner og de ubetingede frihedsstraffe, er personen af dansk herkomst, jf. tabel 17. Tabel 17. Ungdomssanktioner og ubetingede frihedsstraffe idømt 14-årige i 2011, fordelt efter herkomst. Dansk oprindelse Indvandrer Efterkommer Udlænding uden tilknytning til Danmark I alt

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2013 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2013 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER 2004

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER 2004 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2006

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2006 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL Varetægtsfængsling af unge under 18 år Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL Varetægtsfængsling af unge under 18 år Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Varetægtsfængsling af unge under 18 år Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010 Da rapporten vedrørende ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Disposition Ungdomssanktioner - Antal - Kriminalitetens art - Køn, alder, herkomst og tidligere kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2004-31.12.2004 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere I det følgende belyses omfanget af kriminalitet, begået psykisk syge lovovertrædere i perioden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 Langvarige varetægtsfængslinger 2010 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2007-2016 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED

FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED Den del af undersøgelsen, der vedrører forbrydelser mod den personlige frihed, omfatter ulovlig tvang ( 260) og frihedsberøvelse efter 261, stk. 1. Tilsammen omfatter

Læs mere

UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013

UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013 UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013 ISBN: 978-87-92760-40-1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2012 1. Sammenfatning Evalueringen angår den forsøgsordning,

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 Langvarige varetægtsfængslinger 2007 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Der er indkommet i alt 211 skemaer med oplysninger om videoafhøring af børn.

Der er indkommet i alt 211 skemaer med oplysninger om videoafhøring af børn. JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Marts 2005 UNDERSØGELSE AF VIDEOAFHØRING AF BØRN I SÆDELIGHEDSSAGER 1. Indledning Til brug for en redegørelse om, hvordan de nye retningslinier for gennemførelse af

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

0%

0% JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, 1980-2008 Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 [BILAG 1 TIL BETÆNKNING NR. 1534 OM SEKSUALFORBRYDELSER] UDVIKLINGEN I SEKSUALFORBRYDELSER Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2014 Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management 1. Indledning Som led i regeringens handlingsplan mod volds- og ungdomskriminalitet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Tilføjelse til rapporten om Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Under gennemgangen af sager om langvarige varetægtsfængslinger i 2009 har det vist sig,

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED OKTOBER 2005 Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og sland Materiale oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik. Tabellerne

Læs mere

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS

Læs mere

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8.

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8. Ungdomskriminalitet - De mest kriminelle Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen (abp@jm.dk) 8. februar 2018 Undersøgelserne Ungdomskriminalitet. De mest kriminelle. Årgang 1996

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere. UDVIKLINGEN I STRAFUDMÅLINGSNIVEAUET I VOLDTÆGTSSAGER Af Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2006 Langvarige varetægtsfængslinger 2005 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Ungdomssanktionen i strafferetligt perspektiv. Anette Storgaard, prof. lic. jur. juridisk institut, Aarhus Universitet

Ungdomssanktionen i strafferetligt perspektiv. Anette Storgaard, prof. lic. jur. juridisk institut, Aarhus Universitet Ungdomssanktionen i strafferetligt perspektiv Anette Storgaard, prof. lic. jur. juridisk institut, Aarhus Universitet Straffeloven 74 a Hvis en person, der på gerningstiden ikke var fyldt 18 år, har begået

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 Statistiske oplysninger vedrørende freds- og ærekrænkelser Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser over antallet af anmeldelser, antallet

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Ungdomssanktionen. En effektevaluering

Ungdomssanktionen. En effektevaluering en En effektevaluering SUSANNE CLAUSEN & BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2009 . Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 2.. Tidligere undersøgelser om ungdomssanktionen og lovændringer...6

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JANUAR 2006 Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Evaluering af tidsbegrænsning af foranstaltninger

Evaluering af tidsbegrænsning af foranstaltninger Evaluering af tidsbegrænsning af foranstaltninger DAVID W. M. SORENSEN, BRITTA KYVSGAARD & ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2010 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Afrapportering Ungesamråd 2014

Afrapportering Ungesamråd 2014 Afrapportering Ungesamråd 2014 Om Ungesamrådet Ungesamrådet i Københavns Politikreds blev etableret i juni 2012 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og de fire

Læs mere

Ungdomssanktionens forløb

Ungdomssanktionens forløb JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 Ungdomssanktionens forløb Den 1. juli 2001 blev den særlige sanktion for unge lovovertrædere, ungdomssanktionen, indført. Det skete på baggrund af en rapport,

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter Vold og trusler mod offentligt ansatte Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 Indledning

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011 Med henblik på at vurdere udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er der fra Rigspolitiet

Læs mere