Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****"

Transkript

1 1 Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** TK 12/2013: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby i medfør af planlovens 47 A. Den 27. september 2013 kl afholdt Taksationskommissionen for Vestsjælland bestående af formanden, dommer Svend Erik Hansen, Holbæk, og medlemmerne Gunner Nielsen, Holbæk, og Ib Hahn Andersen, Sorø, møde på Ringsted Kommunes tekniske forvaltning. Der fremlagdes: Anmodning af 27. juni 2013 om taksation. Ejendoms- og sags beskrivelse udarbejdet af landinspektør Hans Faarup, Redegørelse af 4. september 2013 udarbejdet af samme. Billedsamling af 22. august 2013 om udbygning af Kærup Erhvervspark udarbejdet af samme. Lokalplan 221 for et erhvervsområde langs Jordemodervej, Ringsted Nord. Lodsejerens indlæg af 23. september For Ringsted Kommune mødte landinspektør Hans Faarup sammen med Thomas Asmussen og Søren Langholm, Ringsted Kommune, og den af kommunen udpegede landinspektør Arne Hjortshøj. Sammen med lodsejeren Hans Jørgen Hybschmann mødte Jan Stuckert. Mødet indledtes med besigtigelse af den omhandlede landbrugsjord ved Jordemodervej, Kværkeby. Oplysninger om sagens gang. Hans Jørgen Hybschmann har fremsat anmodning om, at Ringsted Kommune overtager matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby, som er overført til byzone og er omfattet af lokalplan 221, jf. planlovens 47 A. Ringsted Kommunen har accepteret at skulle overtage omhandlede areal og landinspektør Hans Faarup har den 27. juni 2013 på kommunens vegne anmodet Taksationskommissionen om at fastsætte erstatning for overtagelsen af arealet. Parternes påstande Ringsted Kommune har påstået, at erstatningen for at overtage de 16 ha. 722 m² landbrugsjord fastsættes til 35 kr./m² for salgbart areal til erhverv og til beplantningsbælte, eller til i alt ekskl. moms. Hans Jørgen Hybschmann har påstået erstatningen fastsat til mindst 60 kr./m² eller til mindst kr.

2 2 Sagens oplysninger Den 8. december 2008 sendte Ringsted Kommune en ny kommuneplan i offentlig høring. Kommuneplanen blev vedtaget den 11. maj Den 6. januar 2009 blev lokalplan 221, som omfatter de i sagen omhandlede arealer, sendt i offentlig høring. Lokalplanen blev vedtaget den 11. maj Med vedtagelsen af lokalplanen overgik de omfattede arealer fra land- til byzone. Ringsted Kommune har oplyst, at kommunens erstatningstilbud er opgjort således: For det salgbare areal til erhverv, m², tilbydes 35 kr./m² For beplantningsbælte, m², tilbydes 35 kr./m² For areal til regnvandsbassin og grønt område samt til veje modregnes for fordele, således at der ikke tilbydes nogen erstatning I alt kr kr kr. Matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby ejes af Hans Jørgen Hybschmann. Dette matr. nr. udgør sammen med andre matr. nre. en landbrugsejendom uden beboelse, som ifølge tingbogen har et samlet areal på 50 ha m². Landbrugsejendommen er pr. 1. oktober 2012 ansat i ejendomsværdi til kr., heraf grundværdi kr. Matr. nr. 22c Kværkeby by og en del af den samnoterede matr. nr. 21e sammesteds er omfattet af lokalplan nr. 221 vedtaget den 11. maj Arealet er forbeholdt til erhvervsområde og er placeret i lokalplanens område C. Hans Jørgen Hybschmann har den 18. april 2013 fremsat anmodning om overtagelse af byzonearealet, jf. planlovens 47A, og der er enighed om, at denne dato er skæringsdato for Ringsted Kommunes overtagelse og for vurdering af det overtagne areal. Det overtagne areal er opgjort således: Areal som kan anvendes til erhverv m² Areal som skal anvendes til beplantningsbælte m² Areal udlagt til regnvandsbassin og grønt område m² Areal udlagt til ny vej m² I alt m² Lokalplan 221 indeholder følgende bestemmelser: 3. Områdets anvendelse 3.3 Område C må kun anvendes til erhvervsformål i form af lager- og transportvirksomhed, overfladebehandlende virksomheder, industri, værksteder, lager og engroshandel, administration og servicevirksomhed i relation til de pågældende virksomheder i klasse Indenfor områderne A, B og C skal der kunne etableres de nødvendige tekniske anlæg herunder regnvandsbassiner.

3 3 4 Udstykning Område B og C 4.2 Grunde må ikke udstykkes mindre end m². 5 Veje, stier og parkering Veje 5.1 Der udlægges areal til en ny stamvej og hovedsti med en udlægsbredde på 20 m som vist på kortbilag Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Indenfor lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 60. For delområde A gælder det for området som helhed Der kan opføres 2 lagerbygninger i en højde af 40 m. 7.4 I område B og C må bebyggelse opføres med en maksimal bygningshøjde på 15 m. Der kan efter nærmere godkendelse etableres administrationsbygninger i en højde op til 20 m. Ifølge SKAT har prisudviklingen på erhvervsjord været følgende: Halvår Indeks 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Hans Jørgen Hybschmann har anført, at et mere retvisende indeks er SKATs oplysninger om ejendomssalg på landsplan Gennemsnitlig kvm. pris 1. halvår halvår halvår 2012 Hele landet Ubebyggede grunde under kvm Ubebyggede grunde over 2000 kvm Vest & Sydsjælland Ubebyggede grunde under kvm Ubebyggede grunde over 2000 kvm

4 4 Parternes bemærkninger. Ringsted Kommune har til støtte for sin påstand anført, at arealerne skal værdiansættes på baggrund af de faktiske, retlige og planmæssige forhold, som er fastlagt med lokalplan 221. Ved værdifastsættelsen skal der tages hensyn til den prisudvikling, der har fundet sted for erhvervsjord frem til overtagelsestidspunktet, og principperne i Taksationskommissionens kendelse af 27. juni 2012 og Overtaksationskommissionens kendelse af 18. juni 2013 vedrørende fradrag for fordele og vederlagsfri afståelse af arealer til veje og øvrige infrastrukturanlæg skal indgå i værdifastsættelsen af arealerne. Ringsted Kommune har i den aktuelle markedssituation ikke noget ønske om at eje de omhandlede landbrugsarealer. Ejeren har ikke kunnet sælge arealerne til investorer eller udviklere og benytter derfor sin ret til at kræve arealerne overtaget af kommunen. Overordnet vil en ejendomsudvikler være meget tilbageholdende med at investere i byzonearealerne i område C. Dette skyldes for det første, at område C er beliggende længst væk fra Vestmotorvejen, så der er ikke knyttet særlige beliggenhedsfordele til arealet, nærmest tværtimod, da afstanden fra Vestmotorvejen til arealerne er mere end 600 meter i fladt terræn. For det andet fremgår det af lokalplanen fra maj 2009, at den alt overvejende er kommet i stand, fordi DSV har opkøbt store arealer i område A og B med henblik på et kommende stort transportcenter. Disse planer er endnu ikke realiseret, så udviklingen i området er bremset op på grund af finanskrisen. Der ses ikke at være en generel udviklingsvilje blandt mindre transportvirksomheder m.v. til at etablere sig inden for det pågældende lokalplanområde. Overordnet for området ser det ud til, at interessen alt andet lige har samlet sig om transportcentret ved Køge, Skandinavisk Transport Center. Dette betyder, at eventuelle interessenter i erhvervsarealerne vil have meget vanskeligt ved at opnå lån til udvikling af områderne, ja nogle vil måske ligefrem meddele, at der ikke vil kunne gives lån til udviklingen under de nuværende ustabile finansielle forhold. Ringsted Kommune har i august 2011 efter begæring overtaget ca. 11 ha erhvervsjord beliggende umiddelbart vest for de nu overtagelsesbegærede arealer, idet ejeren ikke kunne sælge arealerne. Disse overordnede betragtninger har naturligvis betydning for arealernes værdiforhold. Erstatningsspørgsmålene er opdelt i overensstemmelse med den fremgangsmåde professionelle udviklere vil vurdere arealerne, altså opgjort efter salgbare arealer, grønne arealer og vejarealer. Dette er også i overensstemmelse med nyeste taksationspraksis herunder denne taksationskommissions seneste praksis. Andelen af salgbare arealer er opgjort til m 2, svarende til 90 % af det overtagelsesbegærede areal. Værdimæssigt er det dette salgbare areal, der er afgørende for købere/udviklere af ejendommen. Det er derfor også dette areal, der repræsenterer værdier ud over det landbrugsmæssige. Ringsted Kommune lægger afgørende vægt på, at der er sammenhæng mellem de salgbare arealers bebyggelsesprocenter/udnyttelsesmuligheder, og den værdi som fastsættes for arealerne. Dette er også helt grundlæggende for købere af arealer inden for lokalplanlagte områder. Jo mere der kan bygges inden for de arealer, der handles, jo mere vil markedet betale for de pågældende arealer. Ud fra en konkret vurdering er en pris på overtagelsestidspunktet i april 2013 for arealet maksimalt 35 kr/m 2. Denne pris fremkommer ud fra en realistisk betragtning om, at der ikke p.t. er investorer, der uden at have et konkret projekt ønsker at købe arealerne til en gennemsnitspris, der er større end 35 kr./m 2. Den eneste kendte handel inden for lokalplanens grænse er Ringsted Kommunes køb af arealerne i lokalplanens område A, arealer der er beliggende

5 5 helt ud til motorvejen. Disse arealer blev købt medio 2008 for 60 kr./m 2 Prisudviklingen for erhvervsjord viser et fald på ca. 41 % fra 2. halvår 2008 til 2. halvår 2012, hvilket for område A svarer til en pris på ca. 35,4 kr./m 2. Det er arealer, der er væsentligt bedre beliggende, end arealer i lokalplanens område C. Der er meget stor forskel på arealerne i lokalplanens område A i forhold til lokalplanens område C. Den værdimæssige helt afgørende forskel er, at område A arealerne har direkte facade mod motorvejen. Herudover er der i område A mulighed for at etablere to tårne i 40 meters højde. Disse tårne er også af stor betydning for værdifastsættelsen af arealerne. Disse gunstige planforhold, der gælder for område A, må nødvendigvis medføre en reduktion af kvadratmeterprisen i område C. I erstatningsopgørelsen er reduktionen indregnet i den usikkerhed, der kan være i det statistiske materiale anvendt til beskrivelsen af prisudviklingen for erhvervsjord, hvilket giver den angivne kvadratmeterpris på 35 kr./m 2, der er et maksimumsbeløb. Dette betyder for det overtagelsesbegærede salgbare arealer, henholdsvis erhvervs- og beplantningsbæltearealer, at værdien kan fastsættes til m 2 x 35 kr. /m 2 = kr. og m 2 x 35 kr. /m 2 = kr. Andelen af overtagelsesbegærede arealer, der er udlagt med retlige bindinger og kun må anvendes til grønne områder og regnvandsbassiner er opgjort til ca m 2. Lokalplanens formål beskriver, at der inden for lokalplanområdet skal udlægges grønne arealer til regnvandsbassiner. Lokalplanens 3.4 fastlægger, at der inden for område C skal kunne etableres nødvendige tekniske anlæg, herunder regnvandsbassiner, se yderligere lokalplanens 9.2. Den nærmere placering er angivet på lokalplanens kortbilag 2. Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland, har i kendelse af 28. oktober 2010, KFE fastslået, at arealer eksproprieret til realisering af en lokalplan, skal erstattes efter arealernes retlige bindinger: Overtaksationskommissionen har herved navnlig lagt vægt på det forhold, at det eksproprierede areal planmæssigt aldrig har været bestemt til andet end landbrugsjord/offentligt tilgængeligt fritidsområde og det forhold, at arealet er belagt med retlige bindinger (servitutter og byggelinier). Kommissionen finder derfor, at der ved erstatningsfastsættelsen bør tages udgangspunkt i prisniveauet for landbrugsjord, hvilken passende findes at kunne fastsættes til 20 kr. pr. kvadratmeter afstået jord. Ved fastsættelse af erstatningen til 0 kr./m 2 her i Ringsted Nord, er det ud fra den betragtning, at området, der er udlagt til regnvandsbassin, er en del af lokalplanens samlede infrastruktur, der nødvendigvis må stilles vederlagsfrit til rådighed. Hvis ejeren selv skulle realisere udviklingen af lokalplanen ville ejeren selv skulle anlægge regnvandsbassinet og altså stille arealet til rådighed for anlægget. Den nævnte overtaksationskendelse KFE ændrer taksationskommissionens værdiansættelse for grønt område med offentlig adgang og støjvold fra en gennemsnitsværdi på 50 kr./m 2 til landbrugsjordsværdien. Overtaksationskommissionen fastslår altså, at lokalplanens enkeltarealer skal prisfastsættes ud fra den anvendelse, som lokalplanen angiver. Taksationskendelse af 29. juni 2012 og overtaksationskendelse af 18. juni 2013 fastsætter erstatningen til 0 kr./m 2 for arealer udlagt til regnvandsbassin og grønne områder. Andelen af vejarealer er opgjort til m 2. Dette areal udgør de overordnede forbindelsesveje i lokalplanområdet. Arealet er altså ikke en del af delområdernes arealer til interne veje mv. Lokalplanens 5 angiver omfanget af lokalplanens vejudlæg. Vejudlægget anlægges som offentlig vej, og anlægsudgiften betales af kommunen. Hvis ejeren selv skulle realisere udviklingen af lokalplanen ville ejeren selv skulle anlægge vejen og altså stille vejarealerne til rådighed for

6 6 anlægget Den konkrete anlægsudgift, svarende til pålæg af eventuelt vejbidrag er af Ringsted Kommune opgjort til ca. 63 kr./m 2. Vederlagsfri afståelse af vejareal i lokalplaner er i overensstemmelse med taksationspraksis. Der henvises til KFE og overtaksationskendelse af 14. september Endvidere henvises til U H (Blangstedgård-dommen) og U H (Tulip, Øster Grundet-dommen). Både i Blangstedgård-dommen og i Tulip, Øster Grundet-dommen afstås vejarealerne til udstykning vederlagsfrit. På baggrund af ovenstående skal erstatningen for afståelse af arealer til vejanlæg fastsættes til 0 kr. Der henvises endvidere til kendelse af 13. april 2012 afsagt af overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm, der fastslår, at et areal på m 2, der i lokalplan er udlagt til vej skal afstås vederlagsfrit, da vejanlægget tilførte lokalplanområdet/den eksproprierede ejendom betydelige fordele. Taksationskendelse af 29. juni 2012 og overtaksationskendelse af 18. juni 2013 fastsætter erstatningen til 0 kr./m 2 for arealer udlagt veje. I Taksationskendelse af 29. juni 2012 nævnes særligt: der skal ske modregning for de fordele, som en ekspropriation medfører for en ejendom. I denne sag tilføres der Henning Jensens landbrugsarealer en betydelig værdistigning ved overførsel til byzone og med den vedtagne lokalplan. Disse fordele skal der modregnes for i de arealer, som er forbeholdt til infrastruktur, herunder til veje. Da fordelene overstiger arealernes værdi, skal kommunen ikke betale erstatning for at overtage arealer, som efter lokalplanen skal anvendes til infrastruktur. Taksationskommissionen tiltræder jf. ovenstående kommunens påstand om, at det er lokalplanens faktiske og retlige bindinger, der skal danne grundlag for fastsættelsen af arealernes værdi. Dette betyder, at taksationskommissionen alene tillægger arealer, hvor byggeri er muligt en egentlig værdi. Vejarealer og øvrige infrastrukturanlæg (regnvandsbassin m.m.) repræsenterer derimod ikke en egentlig værdi og skal afstås vederlagsfrit I Overtaksationskendelse af 18. juni 2013 nævnes særligt: I sin samlede vurdering af værdien af det overtagne areal finder Overtaksationskommissionen det hensigtsmæssigt at opdele vurderingen i tre grupper, nemlig værdien af de salgbare arealer herunder værdien af beplantningsbælte, værdien af arealer udlagt til regnvandsbassin og vej samt værdien af det afskårne landzoneareal. Overtaksationskommissionen tiltræder jf. ovenstående kommunens påstand om, at arealerne skal vurderes med udgangspunkt i de faktiske og retlige bindinger, som lokalplanen inddeler arealerne i. Overtaksationskommissionen inddeler herefter arealerne i salgbare og ikke salgbare arealer. Kommissionen er derimod af den opfattelse, at det er relevant at inddrage det overtagne areals geografiske placering betydning ved værdiansættelsen. Det handlede areal fra 2008 er placeret attraktivt umiddelbart op til motorvejen, mens det aktuelt overtagne areal er placeret ca. 700 m længere væk og dermed mindre attraktivt. Overtaksationskommissionen finder det derfor rimeligt skønsmæssigt at reducere værdien med yderligere 10 % fra udgangspunktet på 51 kr. pr. kvm. til 46 kr. pr. kvm. I forhold til overtaksationskommissionens konkrete prisfastsættelse af de tilgrænsende arealer udtaler kommissionen i kendelsen, i lighed med kommunens vurdering, at arealernes geografiske placering (i forhold til motorvejen) er mindre attraktive end den tidligere handel fra Dette bevirker efter overtaksationskommissionens skøn, at arealværdien (2011-niveau) skal reduceres fra 51 kr./m 2 til 46 kr./m 2.

7 7 Hertil skal bemærkes den konkrete handel, på baggrund af den aktuelle prisudvikling frem til ultimo 2012 er korrigeret til 35,4 kr./m 2. Hvis der anvendes samme skønsmæssige reduktion som fastsat af overtaksationsværdien reduceres arealværdien til 32 kr./m 2. For så vidt angår de arealer, der i lokalplanen er udlagt til vej og regnvandsbassin, finder Overtaksationskommissionen, at der ved lokalplanens vedtagelse og efter hovedparten af arealet er overgået fra landzone til byzone er tilført lodsejerens ejendom en værditilvækst, der langt overstiger de udlagte arealers værdi. Ejeren lider således ved kommunens overtagelse af denne del af ejendommen ikke noget erstatningsberettigende tab. Overtaksationskommissionen tiltræder jf. ovenstående kommunens påstand om (og taksationskommissionens kendelse af 29. juni 2012), at det er lokalplanens faktiske og retlige bindinger, der skal danne grundlag for fastsættelsen af arealernes værdi. Dette betyder, at overtaksationskommissionen alene tillægger arealer, hvor byggeri er muligt en egentlig værdi. Vejarealer og øvrige infrastrukturanlæg (regnvandsbassin m.m.) repræsenterer derimod ikke en egentlig værdi, men er indeholdt i den værdi som de salgbare arealer repræsenterer og skal afstås vederlagsfrit. Ringsted Kommune bestrider, at man ved prisfastsættelsen kan tage udgangspunkt i, hvad byggemodnede erhvervsgrunde udbydes til salg for. Beregninger som dem der er fremlagt af Hybschmann er nok tilforladelige, men der er jo ikke købere til de salgspriser, der tages udgangspunkt i. Ringsted Kommune har hertil henvist til tempoet i salget af erhvervsgrunde i den nærtliggende Kærup Erhvervspark, hvor der stadig er flere usolgte grunde og til, at der i disse år kun er solgt enkelte erhvervsgrunde i Ringsted området. Hans Jørgen Hybschmann har til støtte for sit erstatningskrav anført, at udgangspunktet for fastsættelsen af overtagelsesprisen må være de senest indgåede handler i området til en pris af 60 kr./m 2. Beregninger viser, at det samlede beløb for jordkøb og byggemodning (149,33 kr./m 2 ) ligger under de markedsrelaterede priser. Markedspriserne nåede sandsynligvis i 2012 et bundniveau, hvorfor markedsprisen vil være stigende. Matr. nr. 22c Kværkeby har en særlig gunstig beliggenhed og størrelse, som er tiltrækkende for købere. Arealet kan med anlæggelse af den 20 meter brede stamvej udnyttes uden yderligere byggemodning, hvilket med en jordpris på 60 kr./m 2 og en udgift til hovedbyggemodning på 54,85 kr./m 2 giver en samlet pris på 114,85 kr./m 2., som er lang under kommunens vurdering af markedsprisen på kr./m 2 i En yderligere detailbyggemodning vil øge prisen, men i denne sammenhæng skal det påregnes, at markedspriserne formentlig er højere ved salg af mindre grundstørrelser. Salgsindekset for fabrik og lager kan ikke anvendes ved en vurdering. Der er tale om et indeks for hele landet, hvilket indebærer, at indekset ikke siger noget om de forskelle, der er mellem landsdele og regioner. Efter SKATs statistik over salg af ubebyggede grunde over m 2 er priserne i Vest- og Sydsjælland fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2012 steget med 37,4 %. For hele landet er der fra 1. halvår 2008 til 2. halvår 2012 en stigning på 26,15 %. Det må formodes, at der ved grundstørrelser over m 2 er tale om en del erhvervsgrunde. For grunde under m 2 er billedet anderledes, idet der set på landsplan er tale om en markant højere stigning og lokalt tale om fald på omkring 18 %. For disse grunde må det antages, at der primært er tale om boliggrunde. Det er kendt, at finanskrisen og den dermed forbundne konjunkturnedgang har lukket mange virksomheder, hvilket vel helt naturligt vil give sig udslag i en mindskelse af salgsprisen. Hvordan mindskelsen skal gøres op i grundpris kontra prisen på bygningsmassen er vanskelig at vurdere. Erfaring peger imidlertid i retning af, at en grund har en blivende eller stigende værdi.

8 8 Det er forenklet at anføre, at ejeren ikke har kunnet sælge arealerne og derfor benytter sin ret til at kræve overtagelse af kommunen. Arealerne blev lokalplanlagt efter ønske bl.a. fra Hybschmann som så en mulighed for at udvikle området med midler fra salg af jord til kommunen og til DSV. Udviklingen har imidlertid været betinget af anlæg af stamvejen, som kommunen har besluttet skal anlægges som en kommunevej. Bestræbelserne blev imidlertid sat i bero med DSV s exit september Hybschmann har flere gange efterlyst oplysninger om vejen, herunder en partsfordeling af udgifterne i henhold til vejbidragsloven. I kommunens budget 2012 anføres: "Med henblik på igangsætning af erhvervsudviklingen på arealer langs Jordemodervej udarbejdes en plan for en styrket indsats evt. ved etablering af et arealudviklingsselskab." Intet er sket, hvilket bl.a. har ført til, at Hybschmann ikke har kunnet komme videre men har måttet afvente behandling fra kommunen. Derfor er han havnet i den situation, at han nu nødtvunget har krævet jorden overtaget efter planlovens 47A. Han kan ikke få svar på, hvornår kommunen vil anlægge vejen. I forbindelse med DSV s exit udtalte borgmesteren, at det ikke var noget problem for kommunen, for andre interesserede havde vist interesse. Hybschmann har handlet i tillid til udtalelser og byrådets officielle holdning og har derfor ikke fundet anledning til at kræve jorden overtaget før nu, hvor omstændighederne tvinger ham til det. En reduktion af prisen baseret på prisindekset for fabriks- og lagerejendomme er en alt for forenklet fremstilling. Køb af jord til erhvervsformål må ud fra al erfaring anses som en langsigtet investering. Ringsted Kommune har ikke i 2007 kunnet have anden forventning. I kommunens indlæg henvises der til den tidsmæssige udvikling i Kærup Erhvervsområde som egentlig blot bekræfter udsagnet. Kommunens egen erfaring som grundsælger bør ikke give anledning til en anden vurdering. Kommunens køb af areal ved Jordemodervej kan ikke kædes sammen med DSV, idet der ikke på købstidspunktet i august 2007 var nogen kontakt parterne imellem, som kunne få kommunen til at tro på et snarligt salg til DSV. Når kommunen vælger at købe jord til 60 kr./m 2 (eks. moms), må det formodes, at der ligger en dybere analyse bag ved beslutningen, herunder en tidsmæssig vurdering af salg. Kommunen er nok den største grundsælger af erhvervsjord. Udgangspunktet for fastsættelse af prisen på råjord tillagt byggemodningsomkostninger primært til vej og fællesanlæg. Som udgangspunkt må en kommune ikke handle med jord med henblik på fortjeneste. Da kommunen imidlertid er pålagt at sælge jord efter udbud, er det lovligt at tjene på jord. Det betyder, at salgsprisen indeholder tre elementer, nemlig råjordspris, byggemodningsudgift og fortjeneste. Det afgørende for en kommunes købspris af råjord er primært en forventning om, at markedsprisen kan dække udgifterne til køb af jord og byggemodning. En eventuel fortjeneste er sekundært, da det formodes, at det væsentlige grundlag for en kommunes køb er at tiltrække erhvervsvirksomheder. Det betyder, at købsprisen af råjord ikke nødvendigvis behøver at have den samme procentuelle nedgang som den samlede handelspris. Endvidere er kommunen i sin vurdering nødsaget til at indkalkulere svingninger i markedsprisen. Ser man på udviklingen i grundværdien fra 2008 og frem til 2012 har der for ubebyggede erhvervsgrunde ikke været noget fald i Ringsted by. Tværtimod har der været en stigning fra 170 kr./m 2 til 200 kr./m 2. Ser man på området i Kærup Erhvervspark, har der været et fald fra 170 kr./m 2 til 160 kr./m 2 svarende til ca. 6 %. Som markedet er p.t. må det nok erkendes, at lysten til at investere i erhvervsjord ikke er særlig stor. Det betyder ikke nødvendigvis, at der kan sættes lighedstegn mellem investeringslyst og pris. En investering i erhvervsjord må betragtes som en langtidsinvestering, og ser man på situationen i 2007, hvor de første krisetegn begyndte at melde sig, og situationen i 2013, er der intet, der taler for at fastsætte en lavere pris end 60 kr./m 2. En

9 9 køber/udvikler kan udmærket være en kommune. Spørgsmålet er derfor, om en pris på 60 kr./m 2 vil afholde en kommune fra at købe. Dette spørgsmål kan bedst vurderes ved at se på hvilke samlede udgifter, der vil være forbundet med køb og byggemodning. Som lokalplanen foreligger, er der ingen umiddelbar nødvendighed for at ændre planen. Dette må også være kommunens holdning, da der ikke er udmeldt andet. Imidlertid er det nærliggende at tro, at DSV s exit vil medføre en anden udstykning i lokalplanområdet. Der vil sandsynligvis blive tale om mindre grunde og anlæggelse af flere veje. For at vurdere omfanget af veje, er der set på Kærup erhvervsområde. Området er ca. 80 ha, og der er ca meter vej. Det svarer til ca. 40,7 meter vej pr. ha. Relateres dette til lokalplan 221 området med et samlet bruttoareal på 115,54 ha., vil den samlede vejlængde andrage ca meter. Med baggrund i denne vejlængde er en samlet byggemodningsudgift søgt beregnet i et fremlagt bilag 1. Ud fra beregningen af de samlede udgifter til byggemodning, kan udgiften pr. m 2 salgbart areal opgøres til ca. 89,33 kr./m 2. Heri er ikke indregnet 5 mio. kr., som kommunen forlods har modtaget fra DSV, og som ikke kan forventes tilbagebetalt. Med en råjordspris på 60 kr./m 2, vil den samlede pris blive 149,33 kr./m 2 eks. moms. Salget til de 60 kr./m 2. fandt sted på et tidspunkt, hvor sælger ikke skulle svare moms af beløbet, så ved et sammenligneligt beløb, skal der tillægges moms. Hvor balancen ligger for en købspris af jorden kan i princippet bedst vurderes med baggrund i handelspriser for tilsvarende handler. Ringsted Kommune har i 2012 solgt erhvervsarealer til genbrugsplads for 150 kr./m 2 og for 200 kr./m 2 til udvidelse af et sti areal langs motorvejen ved Kærup Erhvervspark. For begge handler har kommunen oplyst, at prisen svarer til markedsprisen. I erhvervsarealet ved Balstrup (Ringsted syd) har Ringsted Kommune i 2012 solgt et areal til transportfirmaet P.P. Jensen for 200 kr./m 2. I samme område solgte kommunen i 2007 et ikke byggemodnet areal til Dansk Logik for 200 kr./m 2. I 2008 solgte kommunen ved en betinget aftale med DSV byggemodnet jord for 240 kr./m 2 eks. tilslutningsafgifter. I Taksationskommissionens protokol af 29. juni 2012 er det oplyst, at der i Kærup erhvervsområde er solgt arealer for henholdsvis 300 og 350 kr./m 2. Ved kommunen salg af jord til genbrugspladsen blev der lavet en mæglervurdering, hvori er henvist til priser på erhvervsgrunde som var til salg. Kopi heraf er fremlagt som bilag 4. Den tilladte bebyggelsesprocent er 60, hvilket er større end i tilsvarende områder i Ringsted Kommune, hvor procenten typisk er 50. Der kan således bygges 20 % mere på samme areal, hvilket gør arealerne mere attraktive, og som sådan også ville kunne påvirke prisdannelsen i opadgående retning. Område C ligger længere væk fra motorvejen, men transportmæssig er der ingen forskel på område A og C. Tilkørsel til begge områder sker fra Østre Ringvej og den i lokalplanen viste stamvej, Globalvej. Påstanden om, at overordnet ser det ud til, at interessen alt andet lige samler sig om transportcentret i Køge, og at eventuelle interessenter vil have meget vanskeligt ved at opnå lån til udvikling af områderne, er rent hypotetiske og ikke på nogen måde dokumenteret. Der er tale om gisninger, og det er næppe en holdning byrådet deler. Der har været 2 handler i området. DSV købte i 2008 et areal af Hybschmann for 60 kr./m 2. Arealet ligger ikke op til motorvejen. I august 2007 købte kommunen et stykke ikke lokalplanlagt landbrugsjord af Hybschmann for 60 kr./m 2. Den primære kvalitet i område A er facaden til motorvejen. Med DSV s exit er spørgsmålet, hvordan område A udvikles. Som lokalplanen ligger, har den overvejende karakter af en rammelokalplan, som stadig giver samme anvendelsesmulighed men også mulighed for udstykning i mindre parceller. Facadeværdien vil være afhængig af kommende parcelformer og størrelser, hvorfor den samlede værdi ikke kan fastlægges eksakt men må hvile på en skønsmæssig ansættelse. Argumentet for, at det skal gøre prisen i område C dårligere er ikke logisk. Det må antages, at den ekstra kvaliet vil kunne indbringe en højere salgspris (fortjeneste) for arealer liggende med facade til motorvejen.

10 10 Som det fremgår af det fremlagte bilag 3B kan byggemodningsudgiften opgøres til 89,99 kr./m 2, når der alene ses på forhold relateret til Hybschmanns ejendom. Hvis en købers behov alene er relateret til udnyttelse af hele arealet, som det foreligger, eller hvis der udstykkes i store grunde med direkte adgang til stamvejen, vil byggemodningsudgiften være 54,85 kr./m 2. Efter mødet voterede taksationskommissionen og vedtog følgende afgørelse kendelse: Parterne er enige om, at overtagelses- og vurderingstidspunktet er den 18. april Efter taksationspraksis skal der ske modregning for de fordele, som en ekspropriation medfører for en ejendom. I denne sag tilføres der lodsejerens landbrugsarealer en betydelig værdistigning ved overførsel til byzone og med den vedtagne lokalplan. Disse fordele skal der modregnes for i de arealer, som er forbeholdt til infrastruktur, herunder til veje. Da fordelene overstiger arealernes værdi, skal kommunen ikke betale erstatning for at overtage arealer, som efter lokalplanen skal anvendes til infrastruktur. Taksationskommissionen bemærker, at der ikke ved fastsættelse af en overtagelsespris kan tages udgangspunkt i en uvis handelspris, hvilket også må ses i forbindelse med, at der i disse år kun er få handler med byggemodnet erhvervsjord. Taksationskommissionen må derimod tage udgangspunkt i, at en overtagelsespris for naboarealet på matr. nr. 13ac og 13b Benløse i 2. halvår 2011 af Overtaksationskommissionen under hensyn til arealets geografiske placering blev fastsat til 46 kr./m 2. Indekset for handler med fabriks- og lagerejendommen i hele landet kan vel ikke alene tages til indtægt for udviklingen i prisen på råjord i Ringsted området. Men ud fra indeksets oplysninger sammenholdt med oplysningerne om en enkelt handel med erhvervsjord til udvidelse af en sti i nærområdet og få handler i øvrigt omkring Ringsted, vurderer Taksationskommissionen, at prisen på råjord frem til 1. halvår 2013 er faldet yderligere, og at erstatningen for areal, der kan anvendes til erhverv eller til beplantningsbælte, passende kan fastsættes til 40 kr./m 2. Den samlede erstatning bliver således på kr., hvilket skønnes at ville give lodsejeren fuld erstatning for de overtagne arealers handelsværdi. Erstatningen bør forrentes fra datoen fra fremsættelse af begæring om overtagelse af arealet. Ringsted Kommune bør betale alle udgifter ved opmåling og udstykning af det areal, som er begæret overtaget samt til tinglysning. Ringsted Kommune bør betale kr. inkl. moms til udgifter til sagkyndig bistand ved taksationsforretningen. Derfor bestemmes: Ringsted Kommune skal til Hans Jørgen Hybschmann for overtagelse af matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby betale kr.

11 11 Kommunen skal betale alle omkostninger ved overtagelsen, herunder til opmåling og udstykning af arealet og tinglysning, samt kr. til ejerens udgifter til sagkyndig bistand. Erstatningen forrentes fra den 18. april 2013 med en årlig rente, der svarer til den diskonto, der er fastsat af Danmarks Nationalbank på tidspunktet for ekspropriationsbeslutningen. Udgifterne ved taksationskommissionens behandling af sagen betales af Ringsted Kommune. S. E. Hansen Ib Hahn Andersen Gunner Nielsen Ankevejledning. Denne kendelse kan af en part indbringes for Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland. Anke sker ved en skriftlig begæring til Taksationskommissionen for Vestsjælland senest 4 uger efter at udskrift er kommet parten i hænde.

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

U D S K R I F T. forhandlingsprotokollen. for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N. for Vejle og Ringkjøbing

U D S K R I F T. forhandlingsprotokollen. for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N. for Vejle og Ringkjøbing 1 Otax. 941/14 U D S K R I F T af forhandlingsprotokollen for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N for Vejle og Ringkjøbing Forretningen den 1. april 2014 Vedr. ekspropriation til Ny Solskovvej

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Erhvervsgrund - Svendborg Nord

Erhvervsgrund - Svendborg Nord Salgsopstilling Erhvervsgrund - Svendborg Nord Erhvervsjord i Svendborg N. Hvor mange m 2 har du brug for? Sag 7380-1 Nordre Ringvej 151, 5700 Svendborg Mulighed for køb af arealer fra 2.500 m 2 til ca

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Opvisningsbanen på Engvej, 2791 Dragør Opvisningsarealet på Engvej Rækkehusbebyggelse fra år 2000 på nabogrund Sags-nr. 2006-141 B Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

SKOVSØ ERHVERVSPARK ERHVERVSGRUNDE SÆLGES. Etape II. Attraktive og velbeliggende. 240.000 kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse

SKOVSØ ERHVERVSPARK ERHVERVSGRUNDE SÆLGES. Etape II. Attraktive og velbeliggende. 240.000 kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse Attraktive og velbeliggende ERHVERVSGRUNDE SÆLGES SKOVSØ ERHVERVSPARK Etape II 240.000 kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse www.skovso-erhvervspark.dk tlf. 40 16 29 90 Placeringen Skovsø Erhvervspark

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø

Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø Sorø Kommune udbyder nu ca. 172.000 m² erhvervsjord i erhvervsområde nær motorvej E 20, afkørsel 37. Tilbud sendes til Sorø Kommune,

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

VURDERING PARCELHUSGRUNDE

VURDERING PARCELHUSGRUNDE VURDERING PARCELHUSGRUNDE Beliggende: Ejer: Kirsebærvænget, 9620 Aalestrup Brombærvej, 9620 Aalestrup Solbærvej, 9620 Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Rekvirent:...

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Jægervejens fritidshjem Jægervej 30, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 D Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik og Ledelse 1 Måløv Erhvervspark Erhvervsområde ved Knardrupvej

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale

Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1.Udstykningsforslag... 3 2. Oplysning om arealerne.4 2.1 Beliggenhed... 4 2.2 Hvad må der bygges...

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere