Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****"

Transkript

1 1 Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** TK 12/2013: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby i medfør af planlovens 47 A. Den 27. september 2013 kl afholdt Taksationskommissionen for Vestsjælland bestående af formanden, dommer Svend Erik Hansen, Holbæk, og medlemmerne Gunner Nielsen, Holbæk, og Ib Hahn Andersen, Sorø, møde på Ringsted Kommunes tekniske forvaltning. Der fremlagdes: Anmodning af 27. juni 2013 om taksation. Ejendoms- og sags beskrivelse udarbejdet af landinspektør Hans Faarup, Redegørelse af 4. september 2013 udarbejdet af samme. Billedsamling af 22. august 2013 om udbygning af Kærup Erhvervspark udarbejdet af samme. Lokalplan 221 for et erhvervsområde langs Jordemodervej, Ringsted Nord. Lodsejerens indlæg af 23. september For Ringsted Kommune mødte landinspektør Hans Faarup sammen med Thomas Asmussen og Søren Langholm, Ringsted Kommune, og den af kommunen udpegede landinspektør Arne Hjortshøj. Sammen med lodsejeren Hans Jørgen Hybschmann mødte Jan Stuckert. Mødet indledtes med besigtigelse af den omhandlede landbrugsjord ved Jordemodervej, Kværkeby. Oplysninger om sagens gang. Hans Jørgen Hybschmann har fremsat anmodning om, at Ringsted Kommune overtager matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby, som er overført til byzone og er omfattet af lokalplan 221, jf. planlovens 47 A. Ringsted Kommunen har accepteret at skulle overtage omhandlede areal og landinspektør Hans Faarup har den 27. juni 2013 på kommunens vegne anmodet Taksationskommissionen om at fastsætte erstatning for overtagelsen af arealet. Parternes påstande Ringsted Kommune har påstået, at erstatningen for at overtage de 16 ha. 722 m² landbrugsjord fastsættes til 35 kr./m² for salgbart areal til erhverv og til beplantningsbælte, eller til i alt ekskl. moms. Hans Jørgen Hybschmann har påstået erstatningen fastsat til mindst 60 kr./m² eller til mindst kr.

2 2 Sagens oplysninger Den 8. december 2008 sendte Ringsted Kommune en ny kommuneplan i offentlig høring. Kommuneplanen blev vedtaget den 11. maj Den 6. januar 2009 blev lokalplan 221, som omfatter de i sagen omhandlede arealer, sendt i offentlig høring. Lokalplanen blev vedtaget den 11. maj Med vedtagelsen af lokalplanen overgik de omfattede arealer fra land- til byzone. Ringsted Kommune har oplyst, at kommunens erstatningstilbud er opgjort således: For det salgbare areal til erhverv, m², tilbydes 35 kr./m² For beplantningsbælte, m², tilbydes 35 kr./m² For areal til regnvandsbassin og grønt område samt til veje modregnes for fordele, således at der ikke tilbydes nogen erstatning I alt kr kr kr. Matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby ejes af Hans Jørgen Hybschmann. Dette matr. nr. udgør sammen med andre matr. nre. en landbrugsejendom uden beboelse, som ifølge tingbogen har et samlet areal på 50 ha m². Landbrugsejendommen er pr. 1. oktober 2012 ansat i ejendomsværdi til kr., heraf grundværdi kr. Matr. nr. 22c Kværkeby by og en del af den samnoterede matr. nr. 21e sammesteds er omfattet af lokalplan nr. 221 vedtaget den 11. maj Arealet er forbeholdt til erhvervsområde og er placeret i lokalplanens område C. Hans Jørgen Hybschmann har den 18. april 2013 fremsat anmodning om overtagelse af byzonearealet, jf. planlovens 47A, og der er enighed om, at denne dato er skæringsdato for Ringsted Kommunes overtagelse og for vurdering af det overtagne areal. Det overtagne areal er opgjort således: Areal som kan anvendes til erhverv m² Areal som skal anvendes til beplantningsbælte m² Areal udlagt til regnvandsbassin og grønt område m² Areal udlagt til ny vej m² I alt m² Lokalplan 221 indeholder følgende bestemmelser: 3. Områdets anvendelse 3.3 Område C må kun anvendes til erhvervsformål i form af lager- og transportvirksomhed, overfladebehandlende virksomheder, industri, værksteder, lager og engroshandel, administration og servicevirksomhed i relation til de pågældende virksomheder i klasse Indenfor områderne A, B og C skal der kunne etableres de nødvendige tekniske anlæg herunder regnvandsbassiner.

3 3 4 Udstykning Område B og C 4.2 Grunde må ikke udstykkes mindre end m². 5 Veje, stier og parkering Veje 5.1 Der udlægges areal til en ny stamvej og hovedsti med en udlægsbredde på 20 m som vist på kortbilag Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Indenfor lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 60. For delområde A gælder det for området som helhed Der kan opføres 2 lagerbygninger i en højde af 40 m. 7.4 I område B og C må bebyggelse opføres med en maksimal bygningshøjde på 15 m. Der kan efter nærmere godkendelse etableres administrationsbygninger i en højde op til 20 m. Ifølge SKAT har prisudviklingen på erhvervsjord været følgende: Halvår Indeks 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Hans Jørgen Hybschmann har anført, at et mere retvisende indeks er SKATs oplysninger om ejendomssalg på landsplan Gennemsnitlig kvm. pris 1. halvår halvår halvår 2012 Hele landet Ubebyggede grunde under kvm Ubebyggede grunde over 2000 kvm Vest & Sydsjælland Ubebyggede grunde under kvm Ubebyggede grunde over 2000 kvm

4 4 Parternes bemærkninger. Ringsted Kommune har til støtte for sin påstand anført, at arealerne skal værdiansættes på baggrund af de faktiske, retlige og planmæssige forhold, som er fastlagt med lokalplan 221. Ved værdifastsættelsen skal der tages hensyn til den prisudvikling, der har fundet sted for erhvervsjord frem til overtagelsestidspunktet, og principperne i Taksationskommissionens kendelse af 27. juni 2012 og Overtaksationskommissionens kendelse af 18. juni 2013 vedrørende fradrag for fordele og vederlagsfri afståelse af arealer til veje og øvrige infrastrukturanlæg skal indgå i værdifastsættelsen af arealerne. Ringsted Kommune har i den aktuelle markedssituation ikke noget ønske om at eje de omhandlede landbrugsarealer. Ejeren har ikke kunnet sælge arealerne til investorer eller udviklere og benytter derfor sin ret til at kræve arealerne overtaget af kommunen. Overordnet vil en ejendomsudvikler være meget tilbageholdende med at investere i byzonearealerne i område C. Dette skyldes for det første, at område C er beliggende længst væk fra Vestmotorvejen, så der er ikke knyttet særlige beliggenhedsfordele til arealet, nærmest tværtimod, da afstanden fra Vestmotorvejen til arealerne er mere end 600 meter i fladt terræn. For det andet fremgår det af lokalplanen fra maj 2009, at den alt overvejende er kommet i stand, fordi DSV har opkøbt store arealer i område A og B med henblik på et kommende stort transportcenter. Disse planer er endnu ikke realiseret, så udviklingen i området er bremset op på grund af finanskrisen. Der ses ikke at være en generel udviklingsvilje blandt mindre transportvirksomheder m.v. til at etablere sig inden for det pågældende lokalplanområde. Overordnet for området ser det ud til, at interessen alt andet lige har samlet sig om transportcentret ved Køge, Skandinavisk Transport Center. Dette betyder, at eventuelle interessenter i erhvervsarealerne vil have meget vanskeligt ved at opnå lån til udvikling af områderne, ja nogle vil måske ligefrem meddele, at der ikke vil kunne gives lån til udviklingen under de nuværende ustabile finansielle forhold. Ringsted Kommune har i august 2011 efter begæring overtaget ca. 11 ha erhvervsjord beliggende umiddelbart vest for de nu overtagelsesbegærede arealer, idet ejeren ikke kunne sælge arealerne. Disse overordnede betragtninger har naturligvis betydning for arealernes værdiforhold. Erstatningsspørgsmålene er opdelt i overensstemmelse med den fremgangsmåde professionelle udviklere vil vurdere arealerne, altså opgjort efter salgbare arealer, grønne arealer og vejarealer. Dette er også i overensstemmelse med nyeste taksationspraksis herunder denne taksationskommissions seneste praksis. Andelen af salgbare arealer er opgjort til m 2, svarende til 90 % af det overtagelsesbegærede areal. Værdimæssigt er det dette salgbare areal, der er afgørende for købere/udviklere af ejendommen. Det er derfor også dette areal, der repræsenterer værdier ud over det landbrugsmæssige. Ringsted Kommune lægger afgørende vægt på, at der er sammenhæng mellem de salgbare arealers bebyggelsesprocenter/udnyttelsesmuligheder, og den værdi som fastsættes for arealerne. Dette er også helt grundlæggende for købere af arealer inden for lokalplanlagte områder. Jo mere der kan bygges inden for de arealer, der handles, jo mere vil markedet betale for de pågældende arealer. Ud fra en konkret vurdering er en pris på overtagelsestidspunktet i april 2013 for arealet maksimalt 35 kr/m 2. Denne pris fremkommer ud fra en realistisk betragtning om, at der ikke p.t. er investorer, der uden at have et konkret projekt ønsker at købe arealerne til en gennemsnitspris, der er større end 35 kr./m 2. Den eneste kendte handel inden for lokalplanens grænse er Ringsted Kommunes køb af arealerne i lokalplanens område A, arealer der er beliggende

5 5 helt ud til motorvejen. Disse arealer blev købt medio 2008 for 60 kr./m 2 Prisudviklingen for erhvervsjord viser et fald på ca. 41 % fra 2. halvår 2008 til 2. halvår 2012, hvilket for område A svarer til en pris på ca. 35,4 kr./m 2. Det er arealer, der er væsentligt bedre beliggende, end arealer i lokalplanens område C. Der er meget stor forskel på arealerne i lokalplanens område A i forhold til lokalplanens område C. Den værdimæssige helt afgørende forskel er, at område A arealerne har direkte facade mod motorvejen. Herudover er der i område A mulighed for at etablere to tårne i 40 meters højde. Disse tårne er også af stor betydning for værdifastsættelsen af arealerne. Disse gunstige planforhold, der gælder for område A, må nødvendigvis medføre en reduktion af kvadratmeterprisen i område C. I erstatningsopgørelsen er reduktionen indregnet i den usikkerhed, der kan være i det statistiske materiale anvendt til beskrivelsen af prisudviklingen for erhvervsjord, hvilket giver den angivne kvadratmeterpris på 35 kr./m 2, der er et maksimumsbeløb. Dette betyder for det overtagelsesbegærede salgbare arealer, henholdsvis erhvervs- og beplantningsbæltearealer, at værdien kan fastsættes til m 2 x 35 kr. /m 2 = kr. og m 2 x 35 kr. /m 2 = kr. Andelen af overtagelsesbegærede arealer, der er udlagt med retlige bindinger og kun må anvendes til grønne områder og regnvandsbassiner er opgjort til ca m 2. Lokalplanens formål beskriver, at der inden for lokalplanområdet skal udlægges grønne arealer til regnvandsbassiner. Lokalplanens 3.4 fastlægger, at der inden for område C skal kunne etableres nødvendige tekniske anlæg, herunder regnvandsbassiner, se yderligere lokalplanens 9.2. Den nærmere placering er angivet på lokalplanens kortbilag 2. Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland, har i kendelse af 28. oktober 2010, KFE fastslået, at arealer eksproprieret til realisering af en lokalplan, skal erstattes efter arealernes retlige bindinger: Overtaksationskommissionen har herved navnlig lagt vægt på det forhold, at det eksproprierede areal planmæssigt aldrig har været bestemt til andet end landbrugsjord/offentligt tilgængeligt fritidsområde og det forhold, at arealet er belagt med retlige bindinger (servitutter og byggelinier). Kommissionen finder derfor, at der ved erstatningsfastsættelsen bør tages udgangspunkt i prisniveauet for landbrugsjord, hvilken passende findes at kunne fastsættes til 20 kr. pr. kvadratmeter afstået jord. Ved fastsættelse af erstatningen til 0 kr./m 2 her i Ringsted Nord, er det ud fra den betragtning, at området, der er udlagt til regnvandsbassin, er en del af lokalplanens samlede infrastruktur, der nødvendigvis må stilles vederlagsfrit til rådighed. Hvis ejeren selv skulle realisere udviklingen af lokalplanen ville ejeren selv skulle anlægge regnvandsbassinet og altså stille arealet til rådighed for anlægget. Den nævnte overtaksationskendelse KFE ændrer taksationskommissionens værdiansættelse for grønt område med offentlig adgang og støjvold fra en gennemsnitsværdi på 50 kr./m 2 til landbrugsjordsværdien. Overtaksationskommissionen fastslår altså, at lokalplanens enkeltarealer skal prisfastsættes ud fra den anvendelse, som lokalplanen angiver. Taksationskendelse af 29. juni 2012 og overtaksationskendelse af 18. juni 2013 fastsætter erstatningen til 0 kr./m 2 for arealer udlagt til regnvandsbassin og grønne områder. Andelen af vejarealer er opgjort til m 2. Dette areal udgør de overordnede forbindelsesveje i lokalplanområdet. Arealet er altså ikke en del af delområdernes arealer til interne veje mv. Lokalplanens 5 angiver omfanget af lokalplanens vejudlæg. Vejudlægget anlægges som offentlig vej, og anlægsudgiften betales af kommunen. Hvis ejeren selv skulle realisere udviklingen af lokalplanen ville ejeren selv skulle anlægge vejen og altså stille vejarealerne til rådighed for

6 6 anlægget Den konkrete anlægsudgift, svarende til pålæg af eventuelt vejbidrag er af Ringsted Kommune opgjort til ca. 63 kr./m 2. Vederlagsfri afståelse af vejareal i lokalplaner er i overensstemmelse med taksationspraksis. Der henvises til KFE og overtaksationskendelse af 14. september Endvidere henvises til U H (Blangstedgård-dommen) og U H (Tulip, Øster Grundet-dommen). Både i Blangstedgård-dommen og i Tulip, Øster Grundet-dommen afstås vejarealerne til udstykning vederlagsfrit. På baggrund af ovenstående skal erstatningen for afståelse af arealer til vejanlæg fastsættes til 0 kr. Der henvises endvidere til kendelse af 13. april 2012 afsagt af overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm, der fastslår, at et areal på m 2, der i lokalplan er udlagt til vej skal afstås vederlagsfrit, da vejanlægget tilførte lokalplanområdet/den eksproprierede ejendom betydelige fordele. Taksationskendelse af 29. juni 2012 og overtaksationskendelse af 18. juni 2013 fastsætter erstatningen til 0 kr./m 2 for arealer udlagt veje. I Taksationskendelse af 29. juni 2012 nævnes særligt: der skal ske modregning for de fordele, som en ekspropriation medfører for en ejendom. I denne sag tilføres der Henning Jensens landbrugsarealer en betydelig værdistigning ved overførsel til byzone og med den vedtagne lokalplan. Disse fordele skal der modregnes for i de arealer, som er forbeholdt til infrastruktur, herunder til veje. Da fordelene overstiger arealernes værdi, skal kommunen ikke betale erstatning for at overtage arealer, som efter lokalplanen skal anvendes til infrastruktur. Taksationskommissionen tiltræder jf. ovenstående kommunens påstand om, at det er lokalplanens faktiske og retlige bindinger, der skal danne grundlag for fastsættelsen af arealernes værdi. Dette betyder, at taksationskommissionen alene tillægger arealer, hvor byggeri er muligt en egentlig værdi. Vejarealer og øvrige infrastrukturanlæg (regnvandsbassin m.m.) repræsenterer derimod ikke en egentlig værdi og skal afstås vederlagsfrit I Overtaksationskendelse af 18. juni 2013 nævnes særligt: I sin samlede vurdering af værdien af det overtagne areal finder Overtaksationskommissionen det hensigtsmæssigt at opdele vurderingen i tre grupper, nemlig værdien af de salgbare arealer herunder værdien af beplantningsbælte, værdien af arealer udlagt til regnvandsbassin og vej samt værdien af det afskårne landzoneareal. Overtaksationskommissionen tiltræder jf. ovenstående kommunens påstand om, at arealerne skal vurderes med udgangspunkt i de faktiske og retlige bindinger, som lokalplanen inddeler arealerne i. Overtaksationskommissionen inddeler herefter arealerne i salgbare og ikke salgbare arealer. Kommissionen er derimod af den opfattelse, at det er relevant at inddrage det overtagne areals geografiske placering betydning ved værdiansættelsen. Det handlede areal fra 2008 er placeret attraktivt umiddelbart op til motorvejen, mens det aktuelt overtagne areal er placeret ca. 700 m længere væk og dermed mindre attraktivt. Overtaksationskommissionen finder det derfor rimeligt skønsmæssigt at reducere værdien med yderligere 10 % fra udgangspunktet på 51 kr. pr. kvm. til 46 kr. pr. kvm. I forhold til overtaksationskommissionens konkrete prisfastsættelse af de tilgrænsende arealer udtaler kommissionen i kendelsen, i lighed med kommunens vurdering, at arealernes geografiske placering (i forhold til motorvejen) er mindre attraktive end den tidligere handel fra Dette bevirker efter overtaksationskommissionens skøn, at arealværdien (2011-niveau) skal reduceres fra 51 kr./m 2 til 46 kr./m 2.

7 7 Hertil skal bemærkes den konkrete handel, på baggrund af den aktuelle prisudvikling frem til ultimo 2012 er korrigeret til 35,4 kr./m 2. Hvis der anvendes samme skønsmæssige reduktion som fastsat af overtaksationsværdien reduceres arealværdien til 32 kr./m 2. For så vidt angår de arealer, der i lokalplanen er udlagt til vej og regnvandsbassin, finder Overtaksationskommissionen, at der ved lokalplanens vedtagelse og efter hovedparten af arealet er overgået fra landzone til byzone er tilført lodsejerens ejendom en værditilvækst, der langt overstiger de udlagte arealers værdi. Ejeren lider således ved kommunens overtagelse af denne del af ejendommen ikke noget erstatningsberettigende tab. Overtaksationskommissionen tiltræder jf. ovenstående kommunens påstand om (og taksationskommissionens kendelse af 29. juni 2012), at det er lokalplanens faktiske og retlige bindinger, der skal danne grundlag for fastsættelsen af arealernes værdi. Dette betyder, at overtaksationskommissionen alene tillægger arealer, hvor byggeri er muligt en egentlig værdi. Vejarealer og øvrige infrastrukturanlæg (regnvandsbassin m.m.) repræsenterer derimod ikke en egentlig værdi, men er indeholdt i den værdi som de salgbare arealer repræsenterer og skal afstås vederlagsfrit. Ringsted Kommune bestrider, at man ved prisfastsættelsen kan tage udgangspunkt i, hvad byggemodnede erhvervsgrunde udbydes til salg for. Beregninger som dem der er fremlagt af Hybschmann er nok tilforladelige, men der er jo ikke købere til de salgspriser, der tages udgangspunkt i. Ringsted Kommune har hertil henvist til tempoet i salget af erhvervsgrunde i den nærtliggende Kærup Erhvervspark, hvor der stadig er flere usolgte grunde og til, at der i disse år kun er solgt enkelte erhvervsgrunde i Ringsted området. Hans Jørgen Hybschmann har til støtte for sit erstatningskrav anført, at udgangspunktet for fastsættelsen af overtagelsesprisen må være de senest indgåede handler i området til en pris af 60 kr./m 2. Beregninger viser, at det samlede beløb for jordkøb og byggemodning (149,33 kr./m 2 ) ligger under de markedsrelaterede priser. Markedspriserne nåede sandsynligvis i 2012 et bundniveau, hvorfor markedsprisen vil være stigende. Matr. nr. 22c Kværkeby har en særlig gunstig beliggenhed og størrelse, som er tiltrækkende for købere. Arealet kan med anlæggelse af den 20 meter brede stamvej udnyttes uden yderligere byggemodning, hvilket med en jordpris på 60 kr./m 2 og en udgift til hovedbyggemodning på 54,85 kr./m 2 giver en samlet pris på 114,85 kr./m 2., som er lang under kommunens vurdering af markedsprisen på kr./m 2 i En yderligere detailbyggemodning vil øge prisen, men i denne sammenhæng skal det påregnes, at markedspriserne formentlig er højere ved salg af mindre grundstørrelser. Salgsindekset for fabrik og lager kan ikke anvendes ved en vurdering. Der er tale om et indeks for hele landet, hvilket indebærer, at indekset ikke siger noget om de forskelle, der er mellem landsdele og regioner. Efter SKATs statistik over salg af ubebyggede grunde over m 2 er priserne i Vest- og Sydsjælland fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2012 steget med 37,4 %. For hele landet er der fra 1. halvår 2008 til 2. halvår 2012 en stigning på 26,15 %. Det må formodes, at der ved grundstørrelser over m 2 er tale om en del erhvervsgrunde. For grunde under m 2 er billedet anderledes, idet der set på landsplan er tale om en markant højere stigning og lokalt tale om fald på omkring 18 %. For disse grunde må det antages, at der primært er tale om boliggrunde. Det er kendt, at finanskrisen og den dermed forbundne konjunkturnedgang har lukket mange virksomheder, hvilket vel helt naturligt vil give sig udslag i en mindskelse af salgsprisen. Hvordan mindskelsen skal gøres op i grundpris kontra prisen på bygningsmassen er vanskelig at vurdere. Erfaring peger imidlertid i retning af, at en grund har en blivende eller stigende værdi.

8 8 Det er forenklet at anføre, at ejeren ikke har kunnet sælge arealerne og derfor benytter sin ret til at kræve overtagelse af kommunen. Arealerne blev lokalplanlagt efter ønske bl.a. fra Hybschmann som så en mulighed for at udvikle området med midler fra salg af jord til kommunen og til DSV. Udviklingen har imidlertid været betinget af anlæg af stamvejen, som kommunen har besluttet skal anlægges som en kommunevej. Bestræbelserne blev imidlertid sat i bero med DSV s exit september Hybschmann har flere gange efterlyst oplysninger om vejen, herunder en partsfordeling af udgifterne i henhold til vejbidragsloven. I kommunens budget 2012 anføres: "Med henblik på igangsætning af erhvervsudviklingen på arealer langs Jordemodervej udarbejdes en plan for en styrket indsats evt. ved etablering af et arealudviklingsselskab." Intet er sket, hvilket bl.a. har ført til, at Hybschmann ikke har kunnet komme videre men har måttet afvente behandling fra kommunen. Derfor er han havnet i den situation, at han nu nødtvunget har krævet jorden overtaget efter planlovens 47A. Han kan ikke få svar på, hvornår kommunen vil anlægge vejen. I forbindelse med DSV s exit udtalte borgmesteren, at det ikke var noget problem for kommunen, for andre interesserede havde vist interesse. Hybschmann har handlet i tillid til udtalelser og byrådets officielle holdning og har derfor ikke fundet anledning til at kræve jorden overtaget før nu, hvor omstændighederne tvinger ham til det. En reduktion af prisen baseret på prisindekset for fabriks- og lagerejendomme er en alt for forenklet fremstilling. Køb af jord til erhvervsformål må ud fra al erfaring anses som en langsigtet investering. Ringsted Kommune har ikke i 2007 kunnet have anden forventning. I kommunens indlæg henvises der til den tidsmæssige udvikling i Kærup Erhvervsområde som egentlig blot bekræfter udsagnet. Kommunens egen erfaring som grundsælger bør ikke give anledning til en anden vurdering. Kommunens køb af areal ved Jordemodervej kan ikke kædes sammen med DSV, idet der ikke på købstidspunktet i august 2007 var nogen kontakt parterne imellem, som kunne få kommunen til at tro på et snarligt salg til DSV. Når kommunen vælger at købe jord til 60 kr./m 2 (eks. moms), må det formodes, at der ligger en dybere analyse bag ved beslutningen, herunder en tidsmæssig vurdering af salg. Kommunen er nok den største grundsælger af erhvervsjord. Udgangspunktet for fastsættelse af prisen på råjord tillagt byggemodningsomkostninger primært til vej og fællesanlæg. Som udgangspunkt må en kommune ikke handle med jord med henblik på fortjeneste. Da kommunen imidlertid er pålagt at sælge jord efter udbud, er det lovligt at tjene på jord. Det betyder, at salgsprisen indeholder tre elementer, nemlig råjordspris, byggemodningsudgift og fortjeneste. Det afgørende for en kommunes købspris af råjord er primært en forventning om, at markedsprisen kan dække udgifterne til køb af jord og byggemodning. En eventuel fortjeneste er sekundært, da det formodes, at det væsentlige grundlag for en kommunes køb er at tiltrække erhvervsvirksomheder. Det betyder, at købsprisen af råjord ikke nødvendigvis behøver at have den samme procentuelle nedgang som den samlede handelspris. Endvidere er kommunen i sin vurdering nødsaget til at indkalkulere svingninger i markedsprisen. Ser man på udviklingen i grundværdien fra 2008 og frem til 2012 har der for ubebyggede erhvervsgrunde ikke været noget fald i Ringsted by. Tværtimod har der været en stigning fra 170 kr./m 2 til 200 kr./m 2. Ser man på området i Kærup Erhvervspark, har der været et fald fra 170 kr./m 2 til 160 kr./m 2 svarende til ca. 6 %. Som markedet er p.t. må det nok erkendes, at lysten til at investere i erhvervsjord ikke er særlig stor. Det betyder ikke nødvendigvis, at der kan sættes lighedstegn mellem investeringslyst og pris. En investering i erhvervsjord må betragtes som en langtidsinvestering, og ser man på situationen i 2007, hvor de første krisetegn begyndte at melde sig, og situationen i 2013, er der intet, der taler for at fastsætte en lavere pris end 60 kr./m 2. En

9 9 køber/udvikler kan udmærket være en kommune. Spørgsmålet er derfor, om en pris på 60 kr./m 2 vil afholde en kommune fra at købe. Dette spørgsmål kan bedst vurderes ved at se på hvilke samlede udgifter, der vil være forbundet med køb og byggemodning. Som lokalplanen foreligger, er der ingen umiddelbar nødvendighed for at ændre planen. Dette må også være kommunens holdning, da der ikke er udmeldt andet. Imidlertid er det nærliggende at tro, at DSV s exit vil medføre en anden udstykning i lokalplanområdet. Der vil sandsynligvis blive tale om mindre grunde og anlæggelse af flere veje. For at vurdere omfanget af veje, er der set på Kærup erhvervsområde. Området er ca. 80 ha, og der er ca meter vej. Det svarer til ca. 40,7 meter vej pr. ha. Relateres dette til lokalplan 221 området med et samlet bruttoareal på 115,54 ha., vil den samlede vejlængde andrage ca meter. Med baggrund i denne vejlængde er en samlet byggemodningsudgift søgt beregnet i et fremlagt bilag 1. Ud fra beregningen af de samlede udgifter til byggemodning, kan udgiften pr. m 2 salgbart areal opgøres til ca. 89,33 kr./m 2. Heri er ikke indregnet 5 mio. kr., som kommunen forlods har modtaget fra DSV, og som ikke kan forventes tilbagebetalt. Med en råjordspris på 60 kr./m 2, vil den samlede pris blive 149,33 kr./m 2 eks. moms. Salget til de 60 kr./m 2. fandt sted på et tidspunkt, hvor sælger ikke skulle svare moms af beløbet, så ved et sammenligneligt beløb, skal der tillægges moms. Hvor balancen ligger for en købspris af jorden kan i princippet bedst vurderes med baggrund i handelspriser for tilsvarende handler. Ringsted Kommune har i 2012 solgt erhvervsarealer til genbrugsplads for 150 kr./m 2 og for 200 kr./m 2 til udvidelse af et sti areal langs motorvejen ved Kærup Erhvervspark. For begge handler har kommunen oplyst, at prisen svarer til markedsprisen. I erhvervsarealet ved Balstrup (Ringsted syd) har Ringsted Kommune i 2012 solgt et areal til transportfirmaet P.P. Jensen for 200 kr./m 2. I samme område solgte kommunen i 2007 et ikke byggemodnet areal til Dansk Logik for 200 kr./m 2. I 2008 solgte kommunen ved en betinget aftale med DSV byggemodnet jord for 240 kr./m 2 eks. tilslutningsafgifter. I Taksationskommissionens protokol af 29. juni 2012 er det oplyst, at der i Kærup erhvervsområde er solgt arealer for henholdsvis 300 og 350 kr./m 2. Ved kommunen salg af jord til genbrugspladsen blev der lavet en mæglervurdering, hvori er henvist til priser på erhvervsgrunde som var til salg. Kopi heraf er fremlagt som bilag 4. Den tilladte bebyggelsesprocent er 60, hvilket er større end i tilsvarende områder i Ringsted Kommune, hvor procenten typisk er 50. Der kan således bygges 20 % mere på samme areal, hvilket gør arealerne mere attraktive, og som sådan også ville kunne påvirke prisdannelsen i opadgående retning. Område C ligger længere væk fra motorvejen, men transportmæssig er der ingen forskel på område A og C. Tilkørsel til begge områder sker fra Østre Ringvej og den i lokalplanen viste stamvej, Globalvej. Påstanden om, at overordnet ser det ud til, at interessen alt andet lige samler sig om transportcentret i Køge, og at eventuelle interessenter vil have meget vanskeligt ved at opnå lån til udvikling af områderne, er rent hypotetiske og ikke på nogen måde dokumenteret. Der er tale om gisninger, og det er næppe en holdning byrådet deler. Der har været 2 handler i området. DSV købte i 2008 et areal af Hybschmann for 60 kr./m 2. Arealet ligger ikke op til motorvejen. I august 2007 købte kommunen et stykke ikke lokalplanlagt landbrugsjord af Hybschmann for 60 kr./m 2. Den primære kvalitet i område A er facaden til motorvejen. Med DSV s exit er spørgsmålet, hvordan område A udvikles. Som lokalplanen ligger, har den overvejende karakter af en rammelokalplan, som stadig giver samme anvendelsesmulighed men også mulighed for udstykning i mindre parceller. Facadeværdien vil være afhængig af kommende parcelformer og størrelser, hvorfor den samlede værdi ikke kan fastlægges eksakt men må hvile på en skønsmæssig ansættelse. Argumentet for, at det skal gøre prisen i område C dårligere er ikke logisk. Det må antages, at den ekstra kvaliet vil kunne indbringe en højere salgspris (fortjeneste) for arealer liggende med facade til motorvejen.

10 10 Som det fremgår af det fremlagte bilag 3B kan byggemodningsudgiften opgøres til 89,99 kr./m 2, når der alene ses på forhold relateret til Hybschmanns ejendom. Hvis en købers behov alene er relateret til udnyttelse af hele arealet, som det foreligger, eller hvis der udstykkes i store grunde med direkte adgang til stamvejen, vil byggemodningsudgiften være 54,85 kr./m 2. Efter mødet voterede taksationskommissionen og vedtog følgende afgørelse kendelse: Parterne er enige om, at overtagelses- og vurderingstidspunktet er den 18. april Efter taksationspraksis skal der ske modregning for de fordele, som en ekspropriation medfører for en ejendom. I denne sag tilføres der lodsejerens landbrugsarealer en betydelig værdistigning ved overførsel til byzone og med den vedtagne lokalplan. Disse fordele skal der modregnes for i de arealer, som er forbeholdt til infrastruktur, herunder til veje. Da fordelene overstiger arealernes værdi, skal kommunen ikke betale erstatning for at overtage arealer, som efter lokalplanen skal anvendes til infrastruktur. Taksationskommissionen bemærker, at der ikke ved fastsættelse af en overtagelsespris kan tages udgangspunkt i en uvis handelspris, hvilket også må ses i forbindelse med, at der i disse år kun er få handler med byggemodnet erhvervsjord. Taksationskommissionen må derimod tage udgangspunkt i, at en overtagelsespris for naboarealet på matr. nr. 13ac og 13b Benløse i 2. halvår 2011 af Overtaksationskommissionen under hensyn til arealets geografiske placering blev fastsat til 46 kr./m 2. Indekset for handler med fabriks- og lagerejendommen i hele landet kan vel ikke alene tages til indtægt for udviklingen i prisen på råjord i Ringsted området. Men ud fra indeksets oplysninger sammenholdt med oplysningerne om en enkelt handel med erhvervsjord til udvidelse af en sti i nærområdet og få handler i øvrigt omkring Ringsted, vurderer Taksationskommissionen, at prisen på råjord frem til 1. halvår 2013 er faldet yderligere, og at erstatningen for areal, der kan anvendes til erhverv eller til beplantningsbælte, passende kan fastsættes til 40 kr./m 2. Den samlede erstatning bliver således på kr., hvilket skønnes at ville give lodsejeren fuld erstatning for de overtagne arealers handelsværdi. Erstatningen bør forrentes fra datoen fra fremsættelse af begæring om overtagelse af arealet. Ringsted Kommune bør betale alle udgifter ved opmåling og udstykning af det areal, som er begæret overtaget samt til tinglysning. Ringsted Kommune bør betale kr. inkl. moms til udgifter til sagkyndig bistand ved taksationsforretningen. Derfor bestemmes: Ringsted Kommune skal til Hans Jørgen Hybschmann for overtagelse af matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby betale kr.

11 11 Kommunen skal betale alle omkostninger ved overtagelsen, herunder til opmåling og udstykning af arealet og tinglysning, samt kr. til ejerens udgifter til sagkyndig bistand. Erstatningen forrentes fra den 18. april 2013 med en årlig rente, der svarer til den diskonto, der er fastsat af Danmarks Nationalbank på tidspunktet for ekspropriationsbeslutningen. Udgifterne ved taksationskommissionens behandling af sagen betales af Ringsted Kommune. S. E. Hansen Ib Hahn Andersen Gunner Nielsen Ankevejledning. Denne kendelse kan af en part indbringes for Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland. Anke sker ved en skriftlig begæring til Taksationskommissionen for Vestsjælland senest 4 uger efter at udskrift er kommet parten i hænde.

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** 1 Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** TK 1/2012: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha. af matr. nr. 13-b og 13-ac Benløse by, Benløse i medfør af planlovens 47

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

U D S K R I F T. forhandlingsprotokollen. for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N. for Vejle og Ringkjøbing

U D S K R I F T. forhandlingsprotokollen. for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N. for Vejle og Ringkjøbing 1 Otax. 941/14 U D S K R I F T af forhandlingsprotokollen for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N for Vejle og Ringkjøbing Forretningen den 1. april 2014 Vedr. ekspropriation til Ny Solskovvej

Læs mere

Vejforum Ekspropriation

Vejforum Ekspropriation Vejforum Ekspropriation LE34 Rådgivning landinspektør Lars Emil Vindfeld Møller & landinspektør Thomas Normann Asmussen December 2011 Ekspropriation 1. Forventningsværdi arealer til vejanlæg Hvornår er

Læs mere

Attraktive erhvervsgrunde

Attraktive erhvervsgrunde Udbudsmateriale Maj 2015 Attraktive erhvervsgrunde - for enden af Det nordlige hængsel Sag 13.06.02-G10-3-14 Assentoft/Virkevangen, 8960 Randers SØ 4 min. til E45 (afkørsel 43, Sdr. Borup) God eksponering

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

VEJFORUM Vejprojekter Hvad er der sket siden Vejforum 2013? Ny Solskovvej - Ny offentlig vej/lokalplanadgang.

VEJFORUM Vejprojekter Hvad er der sket siden Vejforum 2013? Ny Solskovvej - Ny offentlig vej/lokalplanadgang. Hvad er der sket siden Vejforum 2013? VEJFORUM 2014 Ekspropriation til vejanlæg Landinspektør Thomas N. Asmussen Vejprojekter 2014 Anlæg af Ny Solskovvej Vejareal til 0 kr. Areal til anlæg af offentlig

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

U D S K R I F T A F K E N D E L S E S P R O T O K O L L E N F O R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N

U D S K R I F T A F K E N D E L S E S P R O T O K O L L E N F O R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N U D S K R I F T A F K E N D E L S E S P R O T O K O L L E N F O R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N Den 28. april 2016 blev ved Taksationskommissionen for Nordjylland i sagen Taks 12/2015 Taksation

Læs mere

Erhvervsgrund for spændende byggeri til serviceerhverv m.fl.

Erhvervsgrund for spændende byggeri til serviceerhverv m.fl. Erhvervsgrund for spændende byggeri til serviceerhverv m.fl. Absolut velbeliggende ved ringveje og motorvej E20 Sag 17S00395 TIL SALG Slagelse - Del af Ndr. Ringgade 74 Stor facade grund Kan opdeles i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1.

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 4. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 904, boligbebyggelse øst for Sabrovej i Sabro foreslås byggemodnet, udstykket og solgt

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af kommunale byggegrunde til opførelse af byhuse på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 4. juli 2014 Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Kommunale arealer i, Lisbjerg landsby foreslås byggemodnet, udstykket

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771.

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. februar 2016 Byggemodning af tre grunde ved Asmusgårdsvej i Elsted Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr Dato 4. marts 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00108-5 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr. 33-0111 Vejdirektoratet

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Opvisningsbanen på Engvej, 2791 Dragør Opvisningsarealet på Engvej Rækkehusbebyggelse fra år 2000 på nabogrund Sags-nr. 2006-141 B Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling Frederiksdalvej 4. etape er på ca.120.000 m 2 Plan Området er omfattet af lokalplan nr. 501, Frederiksdalvej 3-4 etape. Anvendelse og bebyggelse Området er udlagt til erhvervsformål, såsom industri og

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Erhvervsgrund - Svendborg Nord

Erhvervsgrund - Svendborg Nord Salgsopstilling Erhvervsgrund - Svendborg Nord Erhvervsjord i Svendborg N. Hvor mange m 2 har du brug for? Sag 7380-1 Nordre Ringvej 151, 5700 Svendborg Mulighed for køb af arealer fra 2.500 m 2 til ca

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

Ekspropriation til veje i lokalplaner

Ekspropriation til veje i lokalplaner Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning, Årg. 122, Nr. 47, 1-7 (2014) Hans Faarup Ekspropriation til veje i lokalplaner Hans Faarup Landinspektør ABSTRACT Der indgår næsten altid vejanlæg, når der

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-05 LYNGVEJENS STADION REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING I OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

VURDERING PARCELHUSGRUNDE

VURDERING PARCELHUSGRUNDE VURDERING PARCELHUSGRUNDE Beliggende: Ejer: Stenildhøjdalen, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Rekvirent:... 3 2. Vurderingsmænd:... 3 3. Vurderingsobjekt:... 3 4. Adkomstforhold:...

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2016 Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Det kommunalt ejede areal i del af lokalplan 980,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Jasonsminde. Hovedgaden. Kommuneplantillæg

Jasonsminde. Hovedgaden. Kommuneplantillæg Jernbanen Hedelandsvej Jasonsminde Hovedgaden Kommuneplantillæg Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2010 Tillæg 2 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

VURDERING PARCELHUSGRUNDE

VURDERING PARCELHUSGRUNDE VURDERING PARCELHUSGRUNDE Beliggende: Ejer: Kirsebærvænget, 9620 Aalestrup Brombærvej, 9620 Aalestrup Solbærvej, 9620 Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Rekvirent:...

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Jægervejens fritidshjem Jægervej 30, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 D Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens

Læs mere

Indstilling Planlægning og Byggeri Kolt, lokalplan 831, byggemodning og salg af 28 villapar- celler i delområde Ia 1. Resume

Indstilling Planlægning og Byggeri Kolt, lokalplan 831, byggemodning og salg af 28 villapar- celler i delområde Ia 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Kolt, lokalplan 831, byggemodning og salg af 28 villaparceller i delområde

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillæg nr. 7 til 4.E.16 - Lindø Industripark september 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT Sag 11339 FJORDGADE 10, 8930 RANDERS NØ Salgspris kontant (ekskl. moms): 4.000.000 kr. Muligt bruttoetageareal ca. 2.370 m² Grundareal i h.t. tingbog 3.950

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E Varde Kommune, Teknik og Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde, cvr.nr. 29189811, biad@varde.dk, sælger til??? en parcel af matr.nr. 18 c, Varde Markjorder. Parcellens areal er ca.???

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere