Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015"

Transkript

1 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering - juni BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen BU - Elevernes trivsel i folkeskolen BU - Plan for kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet BU - Dialogmøder med Områdebestyrelserne BU - Opfølgning på camp den 27. maj 2015 vedr. strukturen på skole- og dagtilbudsområdet Lukket - ØU - Udbud - Valg af serviceniveau til befordringsudbud BU - Evenutelt...17

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Orientering - juni 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A. Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra klatreklubben Giraffen. Klatreklubben fremhæver, at de og klatresporten både i forhold til ensomme børn og i forhold til børn med ADHD, har meget at byde på og, at de derfor meget gerne viser deres tilbud frem, for henholdsvis Udvalget for Børn og Ungdom og for forvaltningen. Forvaltningen har tænkt sig at kvittere med et ja tak til et møde og besøg. B. Dialogmøder i efteråret 2015 Der er planlagt dialogmøder med efter følgende plan: 6. oktober med ungdomsskolen 3. november med dagpleje og dagtilbud 1. december med skoleområdet Møderne vil ligge i forlængelse af udvalgsmødet og starter kl. 19. Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 3 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen Sagsnr.: 15/6231 Resumé: Børnehaven Bøgen ønsker at skifte navn til Børnehuset Fjordly. Ønsket afspejler dels et ønske om at komme fri af tidligere tiders negative fortællinger og forventninger, dels et ønske om, at den nye beslutning om, at oprette vuggestuepladser markeres via navneskiftet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at navneskift fra Bøgen til Børnehuset Fjordly godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: Fælleslederen for Område 4 (Kirke Hyllinge og Gevninge), har sammen med børnehaven Bøgen rettet henvendelse med et ønske om, at Bøgen skifter navn til Børnehuset Fjordly. Bøgen har arbejdet med forandring igennem længere tid, og vil gerne signalere til sin omverden, at institutionen er startet på en frisk. Bøgen har været igennem flere vanskelige processer med lederskifte, en svær overgang i forbindelse med kommunalreformen og har følt sig ramt af negative fortællinger og en fortid der klæber til dem. Samtidig vil Bøgen gerne, i forlængelse af beslutningen om at oprette vuggestuepladser, som skal stå klar 1. august 2015, signalere deres nye status som børnehus for både vuggestue og børnehavebørn. Ønsket om navneskift har været behandlet i forældrebestyrelsen og forældrerådet, og begge bakker op. Udtalelser: Forældrerådet og forældrebestyrelsen har behandlet ønsket, og bakker op om navneskiftet. Administrationens vurdering: Der vil skulle ske nogle tilpasninger af navnet i administrative og it-systemer, ligesom skiltningen skal ændres. Administrationens vurdering er, at dette er en mindre omstændighed og ikke bør forhindre navneskiftet. Handicappolitik: Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af indstillingen. Økonomi og finansiering: Det forudsættes, at institutionen selv finansierer udskiftningen af skiltet. Beslutningskompetence:

6 Side 4 Kommunalbestyrelsen

7 Side 5 4. BU - Elevernes trivsel i folkeskolen Sagsnr.: 15/6234 Resumé: I perioden fra den 26. januar til den 20. marts 2015, har alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse i folkeskolen, i hele landet besvaret den første nationale trivselsundersøgelse. I Lejre Kommune svarede godt 92 % af eleverne i folkeskolerne og specialskolen på trivselsundersøgelsen. Det er et nationalt mål i aftalen omkring folkeskolereformen, at elevernes trivsel skal følges og styrkes og dette års undersøgelse giver således, et referencepunkt for kommende års målinger. Måltallene fra trivselsmålingen i foråret 2015 skulle have været offentliggjort i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) i maj Undervisningsministeriet oplyser, at tallene tidligst vil blive offentliggjort medio juni. Det forventes, at måltallene vil være en sammenregnet værdi af flere relaterede spørgsmål. Måltallene vil derfor blive en mere overskuelig måde at opgøre elevernes trivsel på og opfølgningen vil dermed også blive mere overskuelig end det forholder sig med det datamateriale som foreligger nu. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at trivselsundersøgelsens resultater tages til efterretning 2. at forvaltningen fremlægger en kommunal plan for hvordan resultaterne skal bruges og bearbejdes i skolerne i Lejre Kommune, når de fastsatte måltal fra Undervisningsministeriet foreligger. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I perioden fra den 26. januar til den 20. marts 2015, har alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse i landet besvaret, den første nationale trivselsundersøgelse. I Lejre Kommune svarede godt 92 % af eleverne i folkeskolerne og specialskolen på trivselsundersøgelsen. Det er et nationalt mål i aftalen omkring folkeskolereformen, at elevernes trivsel skal følges og styrkes, og dette års undersøgelse giver et referencepunkt for kommende års målinger. Der vil fremover blive foretaget en årlig, trivselsundersøgelse blandt alle elever fra børnehaveklassen til 9. klasse i folkeskolen. Således kan både kommune og skolerne, herunder skolebestyrelserne, følge udviklingen i elevernes trivsel tæt. Undersøgelsen skal understøtte arbejdet med at skabe den bedst mulige trivsel for alle elever. Elevernes trivsel følges i Undervisningsministeriets årlige statusredegørelse for folkeskolen.

8 Side 6 Måltal for trivsel For at kunne følge udviklingen i trivsel på landsplan, udvikler Undervisningsministeriet et samlet måltal for trivsel, på kommuneplan og nationalt plan. Måltallene vil være tilgængelige på følgende måde: Det samlede og differentierede måltal på landsplan offentliggøres. Det samlede måltal på kommuneniveau offentliggøres ikke, men gøres tilgængelig for kommunen. Måltallene fra trivselsmålingen i foråret 2015, skulle have været offentliggjort i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) i maj Undervisningsministeriet oplyser, at tallene tidligst vil blive offentliggjort medio juni. Det forventes, at måltallene vil være en sammenregnet værdi af flere relaterede spørgsmål. Måltallene vil derfor blive en mere overskuelig måde at opgøre elevernes trivsel på og opfølgningen vil dermed også blive mere overskuelig end det forholder sig med det datamateriale som foreligger nu (henholdsvis 20 spørgsmål for de små elever og 40 for de store elever). Trivsel i kvalitetsrapporten For kommunerne bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med området. De differentierede måltal på kommune- og skoleniveau skal indgå i kommunens årlige kvalitetsrapport. Administrationens vurdering: I sagens bilag præsenteres resultaterne af trivselsmålingen for henholdsvis klasse, som har besvaret 20 spørgsmål og for klasse, som har besvaret 40 spørgsmål. Svarene er opgjort på landsplan, samlet på kommuneniveau samt på skoleniveau. På den enkelte skole kan man læse den enkelte klasses resultater. I Lejre Kommune har Ca elever besvaret spørgsmålene for klasse, og ca elever besvaret spørgsmålene for klasse. Undervisningsministeriet har på ministeriets hjemmeside orienteret om undersøgelsen. Ministeriet vil i løbet af juni udarbejde måltal for trivsel. Et af de tre overordnede mål for folkeskolereformen er, at øge elevernes trivsel i skolen. Trivselsundersøgelsen og bearbejdningen af den på de enkelte skoler, og i kommunen er et værktøj, der kan understøtte en øget trivsel blandt eleverne. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen skal indgå i den kommunale kvalitetsrapport. Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater skal man på den enkelte skole behandle resultaterne. Resultaterne af trivselsmålingen skal danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på den enkelte skole som helhed og i den enkelte klasse, fx ved at lave opfølgende indsatser i klasserne. Når måltallene for elevernes trivsel bliver offentliggjort, af Undervisningsministeriet vil de kunne danne baggrund for, at Lejre Kommune beslutter mål for trivslen blandt eleverne i kommunens folkeskoler, og samtidig tage stilling til hvilke fælles initiativer og rammer, der skal gennemføres på de enkelte skoler, når resultaterne skal bearbejdes og viderebehandles.

9 Side 7 Forvaltningen vil i samarbejde med skolerne udarbejde og fremlægge forslag til en kommunal plan for, hvordan der følges op på trivselsundersøgelsen på skolerne og i kommunen. Handicappolitik: Sagen har ingen konsekvenser i forhold til kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag Trivselsundersøgelse klasse 2. Bilag Trivselsundersøgelse klasse

10 Side 8 5. BU - Plan for kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 15/7448 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2015, at der skal laves en plan for kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet. I december 2014 besluttede kommunalbestyrelsen en række kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet, herunder at oprette vuggestuepladser i 3 institutioner, samt at nedlægge et tilsvarende antal dagplejepladser. Da denne tilpasning af pladser betyder nedlæggelse af stillinger i dagplejen og oprettelse af nye stillinger i institutionerne, besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. marts 2015, at fremrykke bevillingen til kompetenceopbygning, til 2015 og 2016, således at bevillingen kan indgå i financieringen af de uddannelsesinitiativer, der tages i forbindelse med oprettelsen af vuggestuepladser og nedlæggelse af dagplejepladser. Sagen præsenterer administrationens indstilling til planen for kompetenceopbygning og udmøntning af bevillingen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at bevillingen til kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet kan bruges til, at finansiere de konkrete omlægninger som følger af kapacitetstilpasningen, herunder finansiering af elevløn til sosu-assistent uddannelsen. 2. at bevillingen til kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet, herudover fortrinsvis bruges til at finansiere PAU-uddannelse eller meritpædagog-uddannelse for dagplejere og pædagogmedhjælpere. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I kvalitetsrapporten for dagtilbud 2014, som behandlede den 3. marts 2015, fremgår det, at 58,5 % af personalet i dagtilbud har en pædagoguddannelse, 8,5 % har en kortere pædagogisk uddannelse (PGU/PAU) og 33 % er uden en pædagogisk uddannelse. Dagplejen indgår ikke i denne opgørelse, men består fortrinsvis af personale uden pædagogisk uddannelse. Dagplejen bør således også omfattes af initiativet. Da både international og dansk forskning peger på, at mere uddannelse med en pædagogisk orientering har positiv effekt på børns sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling, har budgetforligsparterne afsat midler til kompetenceudvikling og efteruddannelse i dagtilbud. Disse midler skal anvendes med afsæt i en plan for kompetenceopbygning, hvori indgår faglig opkvalificering af pædagogmedhjælperne, så de kan tage en pædagoguddannelse eller en Grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Hertil kommer som nævnt dagplejere, som typisk ikke har en pædagogisk uddannelse. I december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre nogle kapacitetstilpasninger i dagtilbuddene, herunder at oprette vuggestuepladser i 3

11 Side 9 institutioner og nedlægge et tilsvarende antal dagplejepladser. I den efterfølgende udmøntning besluttede Udvalget for Børn og Ungdom, at det skulle ske som en sammenhængende proces, hvor dagplejerne potentielt kunne overgå til ansættelse i institutioner, eller der kunne tilbydes uddannelse for dagplejere eller pædagogmedhjælpere, som et led i den samlede personaletilpasning. Kommunalbestyrelsen besluttede således på sit møde den 30. marts 2015 at fremrykke de afsatte midler til kompetenceopbygning, således at de kan anvendes i 2015 og 2016, og således at de kan indgå i kapacitetstilpasningen med reduktion af dagplejepladser og oprettelse af vuggestuepladser i dagtilbuddene. Konkret har forvaltningen, i samarbejde med institutionerne, dagplejen, de berørte faglige organisationer og de berørte ansatte gennemført en dialogbaseret tilpasningsproces, hvor dagplejere har fået tilbudt ansættelse i institutioner med ledige stillinger, ligesom både dagplejere og pædagogmedhjælpere har fået tilbudt uddannelse som et led i personaletilpasningen. Syv dagplejestillinger skulle omlægges, gerne pr. 1. august Den øjeblikkelige status er, at tre dagplejere har taget imod tilbud om ny ansættelse i en af institutionerne. En har sagt op. En har sagt ja til en PAU-uddannelse. En har sagt ja til en sosu-assistent uddannelse, og så udestår der pt en løsning for den syvende stilling. Da uddannelse over imod SOSU-området ikke oprindeligt ligger inden for bevillingens formål, har forvaltningen for en ordens skyld indstillet, at Udvalget tiltræder, at bevillingen også kan bruge til dette formål. Udover at bevillingen kan bruges i omlægningsprocessen, indstiller forvaltningen, at den målrettes mod ansatte i dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner, som måtte ønske en Pædagogisk Assistent (PAU) uddannelse eller uddannelsen til meritpædagog. Uddannelsen til Pædagogisk Assistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skole-undervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder, så de kan udføre praktisk pædagogisk arbejde på hele det pædagogiske arbejdsmarked i kommuner og regioner med børn og voksne herunder også målgrupper med særlige behov. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 2 år og 1½ måned, hvoraf skoleundervisningen udgør 47 uger fordelt på mindst 3 skoleperioder. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 42 uger. Den kommunale bevilling går til uddannelsesløn, feriepenge og pension, og Lejre Kommune modtager VEU godtgørelse efter gældende regler. Den årlige kommunale nettoudgift udgør ca kr. pr. forløb/ansatte. Det foreslås at bøger/skolematerialer også dækkes. Meritpædagoguddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb, hvor medarbejderen tager pædagoguddannelsen på tre år, idet der gives merit for pædagoguddannelsens to lønnede halvårspraktikker. For at blive optaget skal medarbejderen derfor ud over de almindelige adgangskrav til uddannelsen have erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde i et omfang, der svarer til mindst 5 års fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf mindst 1 år skal være erfaring fra social- og specialområdet. 1.studieår er på fuld tid. I denne periode vil medarbejderen være omfattet af reglerne om orlov og voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis han/hun i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Derefter er studiet tilrettelagt med 2 dage om ugen (torsdag/fredag) på uddannelsen. Medarbejderen har derfor mulighed for at have erhvervsarbejde sideløbende med studiets sidste 2 år, hvilket kan være en forudsætning, i det der ikke længere er nogen form for støtte til uddannelsen. Meritpædagoguddannelsen er ligestillet med den

12 Side 10 ordinære uddannelse til professionsbachelor som pædagog og kvalificerer den studerende til at arbejde indenfor hele det pædagogiske felt. Det foreslås, at kommunen dækker deltagerbetalingen ( kr. pr. semester, i alt 6 semestre). Endvidere foreslås det, at bøger og skolematerialer dækkes. Der etableres i Center for Dagtilbuds ledelseskreds et uddannelsesudvalg, der behandler indkomne ansøgninger om støtte til PAU eller merit-pædagoguddannelse, idet det er vigtigt, dels at den enkelte dagplejer eller pædagogmedhjælper er motiveret for uddannelsen, dels at der er ledelsesmæssig opbakning til uddannelsesforløbene. Ansøgerne skal kunne opfylde de krav, der er for uddannelserne, og samtidig besidde motivation og ressourcer, som dagtilbuddene har brug for. Administrationens vurdering: Stillings- og kapacitetstilpasningsprocessen er gennemført i tæt samspil med de ansatte og de faglige organisationer. Det er administrationens vurdering, at planen giver mulighed for et løft af kompetenceniveauet i dagtilbuddene og medvirker samtidig til en smidig kapacitetstilpasning, således at omfanget af afskedigelser begrænses. Handicappolitik: Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af denne sag. Økonomi og finansiering: Der er afsat 1 mio. kr. pr år i 2015 og 2016, som forudsættes anvendt i henhold til planen. Der vil kunne uddannes op imod 30 personer samlet set. Beslutningskompetence:.

13 Side BU - Dialogmøder med Områdebestyrelserne Sagsnr.: 15/7444 Resumé: Udvalget for Børn og Ungdom har aftalt årlige møder med Områdebestyrelserne for daginstitutionsområdet. Sagen præsenterer et forslag til form, indhold, dato m.v. for dette års møde. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Børn og Ungdom tiltræder rammen for dialogmødet med Områdebestyrelserne. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Ungdom har aftalt årlige dialogmøder med Områdebestyrelserne for daginstitutionerne. Sidste møde blev holdt i august Årets møde skal have form, indhold, dato mv. Af budgetforliget for 2015 fremgår det, at læring gennem leg er et dagtilbudstema for kommunalbestyrelsen. Det fremgår bl.a., at Dagtilbuddene skal gøre en god forskel for hvert eneste barn. For de mindste børn 0-6 år skal der være et fælleskommunalt fokus på læring som en del af legen. Læring kommer bl.a. til udtryk i udviklingen af sproget hos det enkelte barn, og netop sproget har stor betydning for udvikling af læseog skrivefærdigheder og dermed det enkelte barns potentiale til at lære. Både forældre og professionelle må anspore barnet til leg og tage ansvar for at følge, udforske og udfordre børns kreativitet og nysgerrighed. Læring gennem leg skal være et tema i dagplejens og børnehavernes læreplaner og øvrige planer for udvikling af den pædagogiske praksis. Det foreslås på denne baggrund, at årets tema for dialogmødet kredser om kvalitet og sproglig læring. Programmet kunne se således ud: Velkomst Kort oplæg om resultater og læringspointer fra kvalitetsrapporten Eksempler på arbejdet med Fart på sproget og resultater fra forskningsprojektet Oplæg om børns tidlige sprogudvikling, eventuelt engelsk i børnehaven (Gentofte) Dialog mellem UBU og Områdebestyrelserne om hvilken retning forældrene gerne vil være med til at sætte for børns læring og hvordan kommune og forældre kan samarbejde om at fremme børns læring.

14 Side 12 Programmet afvikles inden for en ramme af ca. 2 timer, og konkretiseres efterfølgende, hvis Udvalget tiltræder rammen. Deltagerkredsen er Områdebestyrelserne og fælleslederne i den selvejende og de kommunale institutioner. Datomæssigt foreslår forvaltningen, at dialogmødet lægges i forlængelse af et udvalgsmøde, fx den 8. september Administrationens vurdering: Forvaltningen vurderer, at årets budget-tema er et godt tema til dialogen med Områdebestyrelserne og et tema, der er af fælles interesse. Handicappolitik: Der er ingen handicapmæssige konsekvenser Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen. Beslutningskompetence:.

15 Side BU - Opfølgning på camp den 27. maj 2015 vedr. strukturen på skole- og dagtilbudsområdet Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Med sagen følges der op på s camp for forældrebestyrelsesrepræsentanter, elevrådsrepræsentanter, skole- og fællesledere, LUrepræsentanter samt Centerudvalg i forbindelse med fase 2 af processen på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der skal findes løsninger på det faldende børnetal. Udvalget forelægges høringsmateriale til godkendelse med henblik på udsendelse efter ekstraordinært KB-temamøde og KB møde d. 9. juni Udkast til høringsmateriale eftersendes dagsorden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at høringsmaterialet godkendes m.h.p. udsendelse til høring hos relevante høringsparter i perioden den 10. juni til den 30. juni at den præsenterede tids- og procesplan godkendes. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Baggrund Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. april 2014, at iværksætte en proces med bred inddragelse af forældrebestyrelser og ansatte på skole- og dagtilbudsområderne. Målet med processen var at finde svar og løsninger på, hvordan dagtilbudsstruktur og skolestruktur over år kan tilpasses det faldende børnetal. Første del af processen blev gennemført henover efteråret Der blev gennemført et antal møder, hvor såvel skolebestyrelser og områdebestyrelser som ansatte deltog. Der blev genereret mange idéer til tiltag. Et eksternt konsulentfirma Brøndum & Fliess forestod en dataanalyse og processen. Dataanalysen blev rapporteret til Udvalget for Børn & Ungdom i februar 2015, inkl. opsamling på forældreinput m.v. fra første del af visionsprocessen. Kommunalbestyrelsen tog i november 2014 stilling til de første nødvendige tiltag på dagtilbudsområdet, og på møde i UBU den 3. marts 2015 gjorde udvalget status over første fase af processen. Ved samme lejlighed godkendte udvalget en overordnet plan for den videre proces i første halvår Processens 2. fase er bygget op om tre centrale nedslagspunkter, hvor udvalget samt forældrebestyrelser og øvrige relevante interessenter inddrages igen: 1. Evaluering af den nuværende områdeledelsesstruktur. 2. Seminar for UBU.

16 Side Camp for UBU samt forældrebestyrelser og FTR. Evalueringen af områdeledelsesstrukturen er afsluttet og har været særskilt rapporteret og drøftet i UBU i april Efterfølgende afholdt UBU et temaseminar d. 30. april 2015, hvor udvalget drøftede mulige scenarier for udvikling af skole- og dagtilbudsområdet som oplæg til camp en d. 27. maj Camp den 27. maj På camp en den 27. maj 2015 præsenterede UBU en model for udvikling af skole- og dagtilbudsområdet. Hovedelementerne i denne model består i: 4 Basisskoler (0. 5. eller 6. klasse) på Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Trællerup Skole og Bramsnæsvigskolen. 3 Udskolingsskoler (0. 9. klasse) på Kr. Hyllinge Skole, Hvalsø Skole og Allerslev Skole. 4 Børneuniverser (daginstitutioner i forbindelse med skolen) på Osted Skole / Osted BH, Trællerup Skole / Myretuen, Bramsnæsvigskolen / Rollingen og Hyllebjerget og på Kr. Hyllinge Skole / Hyllinge BH. Forslaget blev drøftet på camp en, hvor de inviterede fik lejlighed til at komme med umiddelbare kommentarer til forslaget. Kommentarerne fra camp en indarbejdes i forslaget til høringsmateriale. Den videre tids- og procesplan Tids- og procesplanen er tilrettelagt m.h.p., at høringssvar kan foreligge inden sommerferien og herefter bearbejdes og indgå i budgetprocessen fra august og frem. Den videre proces forventes derfor tilrettelagt således: Ordinært UBU-møde den 2. juni 2015 (forberede oplæg til KBtemamøde og anbefale høringsmateriale til beslutning i KB den 9. juni 2015) Ekstraordinært KB temamøde og KB møde den 9. juni 2015 (fremlæggelse af høringsmateriale og umiddelbare reaktioner fra camp. KB beslutter, om høringen skal igangsættes). Høring den juni 2015 Høringssvarene bearbejdes af administrationen i juli/primo august. UBU-møde den 11. august 2015 (UBU behandler høringssvar og tager endelig stilling til den videre proces) budgetseminar den 28. august 2015 KB 1. behandling af budgettet den 10. september 2015 KB 2. behandling af budgettet den 8. oktober 2015 Rammesætning af den lokale udviklings- og implementeringsproces efter budgettets vedtagelse den 8. oktober 2015 Igangsættelse og drift af udviklings- og implementeringsorganisationens arbejde (skal beskrives nærmere og godkendes af UBU efter sommerferien) Bilagsmateriale eftersendes

17 Side 15 Af hensyn til behovet for at indarbejde input fra camp en den 27. maj, kan høringsmaterialet først lige klar den 1. juni 2015, hvor det eftersendes dagsordenen. Udtalelser: - Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen særskilte handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Der er i budget afsat midler i en investeringspulje til bæredygtige børnetilbud i alt mio. kr. i perioden. Befolkningsprognosen viser, at børnetallet i perioden frem mod skoleåret 2019/2020 forventes at falde med ca. 9 % svarende til ca. 285 børn. I skoleåret 2023/2024 forventes faldet at være på ca. 19 % svarende til ca. 579 børn (begge dele set ift. niveauet i skoleåret 2015/2016). Der er derfor behov for at tilpasse strukturen, så der sikres både fagligt og økonomisk bæredygtige børnetilbud. UBUs forslag hertil beskrives i forslaget til høringsmateriale. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Høringsmateriale notat vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud.docx 2. KB høringsmateriale slides vedr. bæredygtige børne- og ungetilbud.pptx

18 Side Lukket - ØU - Udbud - Valg af serviceniveau til befordringsudbud Sagsnr.: 13/20971 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingens punkt 1 tiltrådt således, at opgaven tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det laveste tilbud. Indstillingens punkt 2 tiltrådt således, at der vælges et forbedret serviceniveau for specialskolekørsel. Ole Blickfeldt (O)

19 Side BU - Evenutelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet under dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Referat tirsdag den 14. april 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - april 2015...2 3. BU - Effektmål, Indsatsområder og rammekrav

Læs mere

Fremtidens bæredygtige børnetilbud

Fremtidens bæredygtige børnetilbud Fremtidens bæredygtige børnetilbud Udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet i Lejre Kommune HØRINGSMATERIALE 1 Unikke, lokale løsninger og bredde i vores skoleog dagtilbud 2 Det gode børneliv vores trygge

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. januar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Valg af formand...2 3. BU - Valg af næstformand...3 4. BU - Til

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282782 ltp08@helsingor.dk Dato 17.09.2015 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Notat vedr. resultaterne af den

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. december 2014

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. december 2014 Referat tirsdag den 2. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Det fælles elevråds vurdering af skolereformen...2 3. BU - Til orientering

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Hvad skal vi igennem i dag

Hvad skal vi igennem i dag Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Referat tirsdag den 8. august 2017 Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Indholdsfortegnelse 1. - Godkendelse af dagsorden...1 2. - Lejre Kommunes Kerneopgaver...2 3. - Ministerbesøg...8 08-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. april 2015. Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. april 2015. Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat mandag den 27. april 2015 Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Lokalaftale på Skoleområdet...2 27-04-2015 Side 1 1. ØU - Godkendelse af

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. marts 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. marts 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. marts 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - marts 2015...2 3. BU - Godkendelse

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 5. april 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011 (efter høring)...3 4. BU -

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 14-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalg for Børn-kvalitet-struktur

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag 17.september 2013 kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag 17.september 2013 kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Punkt 10 udgår og erstattes med Sundhed. Punkt 9 s op til punkt 4a. 3. Nyt fra elevrådene Intet elevrådet inviteres til næste møde. 4. Budget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 15. januar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 15. januar 2013 Referat tirsdag den 15. januar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Asta Rasmussen (B) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering jan. 2013...2 3. KB - Vision

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT ekstraordinært møde. Augustenborg hallen(glasburet) Stadionvej 19

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT ekstraordinært møde. Augustenborg hallen(glasburet) Stadionvej 19 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 18. maj 2016 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der bør afsættes 575.000 kr. (2005-priser) til at udarbejde informationsmateriale om handicaptilgængelighed

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering september 2015...2 3. BU -

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 04. maj 2015 Kl. 14:00 Børnehuset Uglen Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 22. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Januar...2 3. KF - Valg af formand...4 4. KF - Valg

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. maj 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. maj 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - maj

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Koncept for kvalitetsaftaler og -rapporter på folkeskoleområdet

Koncept for kvalitetsaftaler og -rapporter på folkeskoleområdet Bilag 1 Økonomi og Administration Louise Nordestgaard Stabskonsulent Sagsnr.: 00.01.10-P20-87-13 Koncept for kvalitetsaftaler og -rapporter på folkeskoleområdet I Horsens Kommunes styringsmodel for dagtilbud

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere