Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015"

Transkript

1 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering - juni BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen BU - Elevernes trivsel i folkeskolen BU - Plan for kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet BU - Dialogmøder med Områdebestyrelserne BU - Opfølgning på camp den 27. maj 2015 vedr. strukturen på skole- og dagtilbudsområdet Lukket - ØU - Udbud - Valg af serviceniveau til befordringsudbud BU - Evenutelt...17

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Orientering - juni 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A. Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra klatreklubben Giraffen. Klatreklubben fremhæver, at de og klatresporten både i forhold til ensomme børn og i forhold til børn med ADHD, har meget at byde på og, at de derfor meget gerne viser deres tilbud frem, for henholdsvis Udvalget for Børn og Ungdom og for forvaltningen. Forvaltningen har tænkt sig at kvittere med et ja tak til et møde og besøg. B. Dialogmøder i efteråret 2015 Der er planlagt dialogmøder med efter følgende plan: 6. oktober med ungdomsskolen 3. november med dagpleje og dagtilbud 1. december med skoleområdet Møderne vil ligge i forlængelse af udvalgsmødet og starter kl. 19. Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 3 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen Sagsnr.: 15/6231 Resumé: Børnehaven Bøgen ønsker at skifte navn til Børnehuset Fjordly. Ønsket afspejler dels et ønske om at komme fri af tidligere tiders negative fortællinger og forventninger, dels et ønske om, at den nye beslutning om, at oprette vuggestuepladser markeres via navneskiftet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at navneskift fra Bøgen til Børnehuset Fjordly godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: Fælleslederen for Område 4 (Kirke Hyllinge og Gevninge), har sammen med børnehaven Bøgen rettet henvendelse med et ønske om, at Bøgen skifter navn til Børnehuset Fjordly. Bøgen har arbejdet med forandring igennem længere tid, og vil gerne signalere til sin omverden, at institutionen er startet på en frisk. Bøgen har været igennem flere vanskelige processer med lederskifte, en svær overgang i forbindelse med kommunalreformen og har følt sig ramt af negative fortællinger og en fortid der klæber til dem. Samtidig vil Bøgen gerne, i forlængelse af beslutningen om at oprette vuggestuepladser, som skal stå klar 1. august 2015, signalere deres nye status som børnehus for både vuggestue og børnehavebørn. Ønsket om navneskift har været behandlet i forældrebestyrelsen og forældrerådet, og begge bakker op. Udtalelser: Forældrerådet og forældrebestyrelsen har behandlet ønsket, og bakker op om navneskiftet. Administrationens vurdering: Der vil skulle ske nogle tilpasninger af navnet i administrative og it-systemer, ligesom skiltningen skal ændres. Administrationens vurdering er, at dette er en mindre omstændighed og ikke bør forhindre navneskiftet. Handicappolitik: Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af indstillingen. Økonomi og finansiering: Det forudsættes, at institutionen selv finansierer udskiftningen af skiltet. Beslutningskompetence:

6 Side 4 Kommunalbestyrelsen

7 Side 5 4. BU - Elevernes trivsel i folkeskolen Sagsnr.: 15/6234 Resumé: I perioden fra den 26. januar til den 20. marts 2015, har alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse i folkeskolen, i hele landet besvaret den første nationale trivselsundersøgelse. I Lejre Kommune svarede godt 92 % af eleverne i folkeskolerne og specialskolen på trivselsundersøgelsen. Det er et nationalt mål i aftalen omkring folkeskolereformen, at elevernes trivsel skal følges og styrkes og dette års undersøgelse giver således, et referencepunkt for kommende års målinger. Måltallene fra trivselsmålingen i foråret 2015 skulle have været offentliggjort i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) i maj Undervisningsministeriet oplyser, at tallene tidligst vil blive offentliggjort medio juni. Det forventes, at måltallene vil være en sammenregnet værdi af flere relaterede spørgsmål. Måltallene vil derfor blive en mere overskuelig måde at opgøre elevernes trivsel på og opfølgningen vil dermed også blive mere overskuelig end det forholder sig med det datamateriale som foreligger nu. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at trivselsundersøgelsens resultater tages til efterretning 2. at forvaltningen fremlægger en kommunal plan for hvordan resultaterne skal bruges og bearbejdes i skolerne i Lejre Kommune, når de fastsatte måltal fra Undervisningsministeriet foreligger. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I perioden fra den 26. januar til den 20. marts 2015, har alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse i landet besvaret, den første nationale trivselsundersøgelse. I Lejre Kommune svarede godt 92 % af eleverne i folkeskolerne og specialskolen på trivselsundersøgelsen. Det er et nationalt mål i aftalen omkring folkeskolereformen, at elevernes trivsel skal følges og styrkes, og dette års undersøgelse giver et referencepunkt for kommende års målinger. Der vil fremover blive foretaget en årlig, trivselsundersøgelse blandt alle elever fra børnehaveklassen til 9. klasse i folkeskolen. Således kan både kommune og skolerne, herunder skolebestyrelserne, følge udviklingen i elevernes trivsel tæt. Undersøgelsen skal understøtte arbejdet med at skabe den bedst mulige trivsel for alle elever. Elevernes trivsel følges i Undervisningsministeriets årlige statusredegørelse for folkeskolen.

8 Side 6 Måltal for trivsel For at kunne følge udviklingen i trivsel på landsplan, udvikler Undervisningsministeriet et samlet måltal for trivsel, på kommuneplan og nationalt plan. Måltallene vil være tilgængelige på følgende måde: Det samlede og differentierede måltal på landsplan offentliggøres. Det samlede måltal på kommuneniveau offentliggøres ikke, men gøres tilgængelig for kommunen. Måltallene fra trivselsmålingen i foråret 2015, skulle have været offentliggjort i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) i maj Undervisningsministeriet oplyser, at tallene tidligst vil blive offentliggjort medio juni. Det forventes, at måltallene vil være en sammenregnet værdi af flere relaterede spørgsmål. Måltallene vil derfor blive en mere overskuelig måde at opgøre elevernes trivsel på og opfølgningen vil dermed også blive mere overskuelig end det forholder sig med det datamateriale som foreligger nu (henholdsvis 20 spørgsmål for de små elever og 40 for de store elever). Trivsel i kvalitetsrapporten For kommunerne bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med området. De differentierede måltal på kommune- og skoleniveau skal indgå i kommunens årlige kvalitetsrapport. Administrationens vurdering: I sagens bilag præsenteres resultaterne af trivselsmålingen for henholdsvis klasse, som har besvaret 20 spørgsmål og for klasse, som har besvaret 40 spørgsmål. Svarene er opgjort på landsplan, samlet på kommuneniveau samt på skoleniveau. På den enkelte skole kan man læse den enkelte klasses resultater. I Lejre Kommune har Ca elever besvaret spørgsmålene for klasse, og ca elever besvaret spørgsmålene for klasse. Undervisningsministeriet har på ministeriets hjemmeside orienteret om undersøgelsen. Ministeriet vil i løbet af juni udarbejde måltal for trivsel. Et af de tre overordnede mål for folkeskolereformen er, at øge elevernes trivsel i skolen. Trivselsundersøgelsen og bearbejdningen af den på de enkelte skoler, og i kommunen er et værktøj, der kan understøtte en øget trivsel blandt eleverne. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen skal indgå i den kommunale kvalitetsrapport. Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater skal man på den enkelte skole behandle resultaterne. Resultaterne af trivselsmålingen skal danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på den enkelte skole som helhed og i den enkelte klasse, fx ved at lave opfølgende indsatser i klasserne. Når måltallene for elevernes trivsel bliver offentliggjort, af Undervisningsministeriet vil de kunne danne baggrund for, at Lejre Kommune beslutter mål for trivslen blandt eleverne i kommunens folkeskoler, og samtidig tage stilling til hvilke fælles initiativer og rammer, der skal gennemføres på de enkelte skoler, når resultaterne skal bearbejdes og viderebehandles.

9 Side 7 Forvaltningen vil i samarbejde med skolerne udarbejde og fremlægge forslag til en kommunal plan for, hvordan der følges op på trivselsundersøgelsen på skolerne og i kommunen. Handicappolitik: Sagen har ingen konsekvenser i forhold til kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag Trivselsundersøgelse klasse 2. Bilag Trivselsundersøgelse klasse

10 Side 8 5. BU - Plan for kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 15/7448 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2015, at der skal laves en plan for kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet. I december 2014 besluttede kommunalbestyrelsen en række kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet, herunder at oprette vuggestuepladser i 3 institutioner, samt at nedlægge et tilsvarende antal dagplejepladser. Da denne tilpasning af pladser betyder nedlæggelse af stillinger i dagplejen og oprettelse af nye stillinger i institutionerne, besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. marts 2015, at fremrykke bevillingen til kompetenceopbygning, til 2015 og 2016, således at bevillingen kan indgå i financieringen af de uddannelsesinitiativer, der tages i forbindelse med oprettelsen af vuggestuepladser og nedlæggelse af dagplejepladser. Sagen præsenterer administrationens indstilling til planen for kompetenceopbygning og udmøntning af bevillingen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at bevillingen til kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet kan bruges til, at finansiere de konkrete omlægninger som følger af kapacitetstilpasningen, herunder finansiering af elevløn til sosu-assistent uddannelsen. 2. at bevillingen til kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet, herudover fortrinsvis bruges til at finansiere PAU-uddannelse eller meritpædagog-uddannelse for dagplejere og pædagogmedhjælpere. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I kvalitetsrapporten for dagtilbud 2014, som behandlede den 3. marts 2015, fremgår det, at 58,5 % af personalet i dagtilbud har en pædagoguddannelse, 8,5 % har en kortere pædagogisk uddannelse (PGU/PAU) og 33 % er uden en pædagogisk uddannelse. Dagplejen indgår ikke i denne opgørelse, men består fortrinsvis af personale uden pædagogisk uddannelse. Dagplejen bør således også omfattes af initiativet. Da både international og dansk forskning peger på, at mere uddannelse med en pædagogisk orientering har positiv effekt på børns sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling, har budgetforligsparterne afsat midler til kompetenceudvikling og efteruddannelse i dagtilbud. Disse midler skal anvendes med afsæt i en plan for kompetenceopbygning, hvori indgår faglig opkvalificering af pædagogmedhjælperne, så de kan tage en pædagoguddannelse eller en Grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Hertil kommer som nævnt dagplejere, som typisk ikke har en pædagogisk uddannelse. I december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre nogle kapacitetstilpasninger i dagtilbuddene, herunder at oprette vuggestuepladser i 3

11 Side 9 institutioner og nedlægge et tilsvarende antal dagplejepladser. I den efterfølgende udmøntning besluttede Udvalget for Børn og Ungdom, at det skulle ske som en sammenhængende proces, hvor dagplejerne potentielt kunne overgå til ansættelse i institutioner, eller der kunne tilbydes uddannelse for dagplejere eller pædagogmedhjælpere, som et led i den samlede personaletilpasning. Kommunalbestyrelsen besluttede således på sit møde den 30. marts 2015 at fremrykke de afsatte midler til kompetenceopbygning, således at de kan anvendes i 2015 og 2016, og således at de kan indgå i kapacitetstilpasningen med reduktion af dagplejepladser og oprettelse af vuggestuepladser i dagtilbuddene. Konkret har forvaltningen, i samarbejde med institutionerne, dagplejen, de berørte faglige organisationer og de berørte ansatte gennemført en dialogbaseret tilpasningsproces, hvor dagplejere har fået tilbudt ansættelse i institutioner med ledige stillinger, ligesom både dagplejere og pædagogmedhjælpere har fået tilbudt uddannelse som et led i personaletilpasningen. Syv dagplejestillinger skulle omlægges, gerne pr. 1. august Den øjeblikkelige status er, at tre dagplejere har taget imod tilbud om ny ansættelse i en af institutionerne. En har sagt op. En har sagt ja til en PAU-uddannelse. En har sagt ja til en sosu-assistent uddannelse, og så udestår der pt en løsning for den syvende stilling. Da uddannelse over imod SOSU-området ikke oprindeligt ligger inden for bevillingens formål, har forvaltningen for en ordens skyld indstillet, at Udvalget tiltræder, at bevillingen også kan bruge til dette formål. Udover at bevillingen kan bruges i omlægningsprocessen, indstiller forvaltningen, at den målrettes mod ansatte i dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner, som måtte ønske en Pædagogisk Assistent (PAU) uddannelse eller uddannelsen til meritpædagog. Uddannelsen til Pædagogisk Assistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skole-undervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder, så de kan udføre praktisk pædagogisk arbejde på hele det pædagogiske arbejdsmarked i kommuner og regioner med børn og voksne herunder også målgrupper med særlige behov. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 2 år og 1½ måned, hvoraf skoleundervisningen udgør 47 uger fordelt på mindst 3 skoleperioder. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 42 uger. Den kommunale bevilling går til uddannelsesløn, feriepenge og pension, og Lejre Kommune modtager VEU godtgørelse efter gældende regler. Den årlige kommunale nettoudgift udgør ca kr. pr. forløb/ansatte. Det foreslås at bøger/skolematerialer også dækkes. Meritpædagoguddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb, hvor medarbejderen tager pædagoguddannelsen på tre år, idet der gives merit for pædagoguddannelsens to lønnede halvårspraktikker. For at blive optaget skal medarbejderen derfor ud over de almindelige adgangskrav til uddannelsen have erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde i et omfang, der svarer til mindst 5 års fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf mindst 1 år skal være erfaring fra social- og specialområdet. 1.studieår er på fuld tid. I denne periode vil medarbejderen være omfattet af reglerne om orlov og voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis han/hun i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Derefter er studiet tilrettelagt med 2 dage om ugen (torsdag/fredag) på uddannelsen. Medarbejderen har derfor mulighed for at have erhvervsarbejde sideløbende med studiets sidste 2 år, hvilket kan være en forudsætning, i det der ikke længere er nogen form for støtte til uddannelsen. Meritpædagoguddannelsen er ligestillet med den

12 Side 10 ordinære uddannelse til professionsbachelor som pædagog og kvalificerer den studerende til at arbejde indenfor hele det pædagogiske felt. Det foreslås, at kommunen dækker deltagerbetalingen ( kr. pr. semester, i alt 6 semestre). Endvidere foreslås det, at bøger og skolematerialer dækkes. Der etableres i Center for Dagtilbuds ledelseskreds et uddannelsesudvalg, der behandler indkomne ansøgninger om støtte til PAU eller merit-pædagoguddannelse, idet det er vigtigt, dels at den enkelte dagplejer eller pædagogmedhjælper er motiveret for uddannelsen, dels at der er ledelsesmæssig opbakning til uddannelsesforløbene. Ansøgerne skal kunne opfylde de krav, der er for uddannelserne, og samtidig besidde motivation og ressourcer, som dagtilbuddene har brug for. Administrationens vurdering: Stillings- og kapacitetstilpasningsprocessen er gennemført i tæt samspil med de ansatte og de faglige organisationer. Det er administrationens vurdering, at planen giver mulighed for et løft af kompetenceniveauet i dagtilbuddene og medvirker samtidig til en smidig kapacitetstilpasning, således at omfanget af afskedigelser begrænses. Handicappolitik: Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af denne sag. Økonomi og finansiering: Der er afsat 1 mio. kr. pr år i 2015 og 2016, som forudsættes anvendt i henhold til planen. Der vil kunne uddannes op imod 30 personer samlet set. Beslutningskompetence:.

13 Side BU - Dialogmøder med Områdebestyrelserne Sagsnr.: 15/7444 Resumé: Udvalget for Børn og Ungdom har aftalt årlige møder med Områdebestyrelserne for daginstitutionsområdet. Sagen præsenterer et forslag til form, indhold, dato m.v. for dette års møde. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Børn og Ungdom tiltræder rammen for dialogmødet med Områdebestyrelserne. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Ungdom har aftalt årlige dialogmøder med Områdebestyrelserne for daginstitutionerne. Sidste møde blev holdt i august Årets møde skal have form, indhold, dato mv. Af budgetforliget for 2015 fremgår det, at læring gennem leg er et dagtilbudstema for kommunalbestyrelsen. Det fremgår bl.a., at Dagtilbuddene skal gøre en god forskel for hvert eneste barn. For de mindste børn 0-6 år skal der være et fælleskommunalt fokus på læring som en del af legen. Læring kommer bl.a. til udtryk i udviklingen af sproget hos det enkelte barn, og netop sproget har stor betydning for udvikling af læseog skrivefærdigheder og dermed det enkelte barns potentiale til at lære. Både forældre og professionelle må anspore barnet til leg og tage ansvar for at følge, udforske og udfordre børns kreativitet og nysgerrighed. Læring gennem leg skal være et tema i dagplejens og børnehavernes læreplaner og øvrige planer for udvikling af den pædagogiske praksis. Det foreslås på denne baggrund, at årets tema for dialogmødet kredser om kvalitet og sproglig læring. Programmet kunne se således ud: Velkomst Kort oplæg om resultater og læringspointer fra kvalitetsrapporten Eksempler på arbejdet med Fart på sproget og resultater fra forskningsprojektet Oplæg om børns tidlige sprogudvikling, eventuelt engelsk i børnehaven (Gentofte) Dialog mellem UBU og Områdebestyrelserne om hvilken retning forældrene gerne vil være med til at sætte for børns læring og hvordan kommune og forældre kan samarbejde om at fremme børns læring.

14 Side 12 Programmet afvikles inden for en ramme af ca. 2 timer, og konkretiseres efterfølgende, hvis Udvalget tiltræder rammen. Deltagerkredsen er Områdebestyrelserne og fælleslederne i den selvejende og de kommunale institutioner. Datomæssigt foreslår forvaltningen, at dialogmødet lægges i forlængelse af et udvalgsmøde, fx den 8. september Administrationens vurdering: Forvaltningen vurderer, at årets budget-tema er et godt tema til dialogen med Områdebestyrelserne og et tema, der er af fælles interesse. Handicappolitik: Der er ingen handicapmæssige konsekvenser Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen. Beslutningskompetence:.

15 Side BU - Opfølgning på camp den 27. maj 2015 vedr. strukturen på skole- og dagtilbudsområdet Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Med sagen følges der op på s camp for forældrebestyrelsesrepræsentanter, elevrådsrepræsentanter, skole- og fællesledere, LUrepræsentanter samt Centerudvalg i forbindelse med fase 2 af processen på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der skal findes løsninger på det faldende børnetal. Udvalget forelægges høringsmateriale til godkendelse med henblik på udsendelse efter ekstraordinært KB-temamøde og KB møde d. 9. juni Udkast til høringsmateriale eftersendes dagsorden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at høringsmaterialet godkendes m.h.p. udsendelse til høring hos relevante høringsparter i perioden den 10. juni til den 30. juni at den præsenterede tids- og procesplan godkendes. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Baggrund Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. april 2014, at iværksætte en proces med bred inddragelse af forældrebestyrelser og ansatte på skole- og dagtilbudsområderne. Målet med processen var at finde svar og løsninger på, hvordan dagtilbudsstruktur og skolestruktur over år kan tilpasses det faldende børnetal. Første del af processen blev gennemført henover efteråret Der blev gennemført et antal møder, hvor såvel skolebestyrelser og områdebestyrelser som ansatte deltog. Der blev genereret mange idéer til tiltag. Et eksternt konsulentfirma Brøndum & Fliess forestod en dataanalyse og processen. Dataanalysen blev rapporteret til Udvalget for Børn & Ungdom i februar 2015, inkl. opsamling på forældreinput m.v. fra første del af visionsprocessen. Kommunalbestyrelsen tog i november 2014 stilling til de første nødvendige tiltag på dagtilbudsområdet, og på møde i UBU den 3. marts 2015 gjorde udvalget status over første fase af processen. Ved samme lejlighed godkendte udvalget en overordnet plan for den videre proces i første halvår Processens 2. fase er bygget op om tre centrale nedslagspunkter, hvor udvalget samt forældrebestyrelser og øvrige relevante interessenter inddrages igen: 1. Evaluering af den nuværende områdeledelsesstruktur. 2. Seminar for UBU.

16 Side Camp for UBU samt forældrebestyrelser og FTR. Evalueringen af områdeledelsesstrukturen er afsluttet og har været særskilt rapporteret og drøftet i UBU i april Efterfølgende afholdt UBU et temaseminar d. 30. april 2015, hvor udvalget drøftede mulige scenarier for udvikling af skole- og dagtilbudsområdet som oplæg til camp en d. 27. maj Camp den 27. maj På camp en den 27. maj 2015 præsenterede UBU en model for udvikling af skole- og dagtilbudsområdet. Hovedelementerne i denne model består i: 4 Basisskoler (0. 5. eller 6. klasse) på Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Trællerup Skole og Bramsnæsvigskolen. 3 Udskolingsskoler (0. 9. klasse) på Kr. Hyllinge Skole, Hvalsø Skole og Allerslev Skole. 4 Børneuniverser (daginstitutioner i forbindelse med skolen) på Osted Skole / Osted BH, Trællerup Skole / Myretuen, Bramsnæsvigskolen / Rollingen og Hyllebjerget og på Kr. Hyllinge Skole / Hyllinge BH. Forslaget blev drøftet på camp en, hvor de inviterede fik lejlighed til at komme med umiddelbare kommentarer til forslaget. Kommentarerne fra camp en indarbejdes i forslaget til høringsmateriale. Den videre tids- og procesplan Tids- og procesplanen er tilrettelagt m.h.p., at høringssvar kan foreligge inden sommerferien og herefter bearbejdes og indgå i budgetprocessen fra august og frem. Den videre proces forventes derfor tilrettelagt således: Ordinært UBU-møde den 2. juni 2015 (forberede oplæg til KBtemamøde og anbefale høringsmateriale til beslutning i KB den 9. juni 2015) Ekstraordinært KB temamøde og KB møde den 9. juni 2015 (fremlæggelse af høringsmateriale og umiddelbare reaktioner fra camp. KB beslutter, om høringen skal igangsættes). Høring den juni 2015 Høringssvarene bearbejdes af administrationen i juli/primo august. UBU-møde den 11. august 2015 (UBU behandler høringssvar og tager endelig stilling til den videre proces) budgetseminar den 28. august 2015 KB 1. behandling af budgettet den 10. september 2015 KB 2. behandling af budgettet den 8. oktober 2015 Rammesætning af den lokale udviklings- og implementeringsproces efter budgettets vedtagelse den 8. oktober 2015 Igangsættelse og drift af udviklings- og implementeringsorganisationens arbejde (skal beskrives nærmere og godkendes af UBU efter sommerferien) Bilagsmateriale eftersendes

17 Side 15 Af hensyn til behovet for at indarbejde input fra camp en den 27. maj, kan høringsmaterialet først lige klar den 1. juni 2015, hvor det eftersendes dagsordenen. Udtalelser: - Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen særskilte handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Der er i budget afsat midler i en investeringspulje til bæredygtige børnetilbud i alt mio. kr. i perioden. Befolkningsprognosen viser, at børnetallet i perioden frem mod skoleåret 2019/2020 forventes at falde med ca. 9 % svarende til ca. 285 børn. I skoleåret 2023/2024 forventes faldet at være på ca. 19 % svarende til ca. 579 børn (begge dele set ift. niveauet i skoleåret 2015/2016). Der er derfor behov for at tilpasse strukturen, så der sikres både fagligt og økonomisk bæredygtige børnetilbud. UBUs forslag hertil beskrives i forslaget til høringsmateriale. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Høringsmateriale notat vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud.docx 2. KB høringsmateriale slides vedr. bæredygtige børne- og ungetilbud.pptx

18 Side Lukket - ØU - Udbud - Valg af serviceniveau til befordringsudbud Sagsnr.: 13/20971 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingens punkt 1 tiltrådt således, at opgaven tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det laveste tilbud. Indstillingens punkt 2 tiltrådt således, at der vælges et forbedret serviceniveau for specialskolekørsel. Ole Blickfeldt (O)

19 Side BU - Evenutelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet under dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - april 2015...2 3. BU - Effektmål,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere