Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015"

Transkript

1 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering - juni BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen BU - Elevernes trivsel i folkeskolen BU - Plan for kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet BU - Dialogmøder med Områdebestyrelserne BU - Opfølgning på camp den 27. maj 2015 vedr. strukturen på skole- og dagtilbudsområdet Lukket - ØU - Udbud - Valg af serviceniveau til befordringsudbud BU - Evenutelt...17

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Orientering - juni 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A. Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra klatreklubben Giraffen. Klatreklubben fremhæver, at de og klatresporten både i forhold til ensomme børn og i forhold til børn med ADHD, har meget at byde på og, at de derfor meget gerne viser deres tilbud frem, for henholdsvis Udvalget for Børn og Ungdom og for forvaltningen. Forvaltningen har tænkt sig at kvittere med et ja tak til et møde og besøg. B. Dialogmøder i efteråret 2015 Der er planlagt dialogmøder med efter følgende plan: 6. oktober med ungdomsskolen 3. november med dagpleje og dagtilbud 1. december med skoleområdet Møderne vil ligge i forlængelse af udvalgsmødet og starter kl. 19. Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 3 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen Sagsnr.: 15/6231 Resumé: Børnehaven Bøgen ønsker at skifte navn til Børnehuset Fjordly. Ønsket afspejler dels et ønske om at komme fri af tidligere tiders negative fortællinger og forventninger, dels et ønske om, at den nye beslutning om, at oprette vuggestuepladser markeres via navneskiftet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at navneskift fra Bøgen til Børnehuset Fjordly godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: Fælleslederen for Område 4 (Kirke Hyllinge og Gevninge), har sammen med børnehaven Bøgen rettet henvendelse med et ønske om, at Bøgen skifter navn til Børnehuset Fjordly. Bøgen har arbejdet med forandring igennem længere tid, og vil gerne signalere til sin omverden, at institutionen er startet på en frisk. Bøgen har været igennem flere vanskelige processer med lederskifte, en svær overgang i forbindelse med kommunalreformen og har følt sig ramt af negative fortællinger og en fortid der klæber til dem. Samtidig vil Bøgen gerne, i forlængelse af beslutningen om at oprette vuggestuepladser, som skal stå klar 1. august 2015, signalere deres nye status som børnehus for både vuggestue og børnehavebørn. Ønsket om navneskift har været behandlet i forældrebestyrelsen og forældrerådet, og begge bakker op. Udtalelser: Forældrerådet og forældrebestyrelsen har behandlet ønsket, og bakker op om navneskiftet. Administrationens vurdering: Der vil skulle ske nogle tilpasninger af navnet i administrative og it-systemer, ligesom skiltningen skal ændres. Administrationens vurdering er, at dette er en mindre omstændighed og ikke bør forhindre navneskiftet. Handicappolitik: Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af indstillingen. Økonomi og finansiering: Det forudsættes, at institutionen selv finansierer udskiftningen af skiltet. Beslutningskompetence:

6 Side 4 Kommunalbestyrelsen

7 Side 5 4. BU - Elevernes trivsel i folkeskolen Sagsnr.: 15/6234 Resumé: I perioden fra den 26. januar til den 20. marts 2015, har alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse i folkeskolen, i hele landet besvaret den første nationale trivselsundersøgelse. I Lejre Kommune svarede godt 92 % af eleverne i folkeskolerne og specialskolen på trivselsundersøgelsen. Det er et nationalt mål i aftalen omkring folkeskolereformen, at elevernes trivsel skal følges og styrkes og dette års undersøgelse giver således, et referencepunkt for kommende års målinger. Måltallene fra trivselsmålingen i foråret 2015 skulle have været offentliggjort i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) i maj Undervisningsministeriet oplyser, at tallene tidligst vil blive offentliggjort medio juni. Det forventes, at måltallene vil være en sammenregnet værdi af flere relaterede spørgsmål. Måltallene vil derfor blive en mere overskuelig måde at opgøre elevernes trivsel på og opfølgningen vil dermed også blive mere overskuelig end det forholder sig med det datamateriale som foreligger nu. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at trivselsundersøgelsens resultater tages til efterretning 2. at forvaltningen fremlægger en kommunal plan for hvordan resultaterne skal bruges og bearbejdes i skolerne i Lejre Kommune, når de fastsatte måltal fra Undervisningsministeriet foreligger. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I perioden fra den 26. januar til den 20. marts 2015, har alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse i landet besvaret, den første nationale trivselsundersøgelse. I Lejre Kommune svarede godt 92 % af eleverne i folkeskolerne og specialskolen på trivselsundersøgelsen. Det er et nationalt mål i aftalen omkring folkeskolereformen, at elevernes trivsel skal følges og styrkes, og dette års undersøgelse giver et referencepunkt for kommende års målinger. Der vil fremover blive foretaget en årlig, trivselsundersøgelse blandt alle elever fra børnehaveklassen til 9. klasse i folkeskolen. Således kan både kommune og skolerne, herunder skolebestyrelserne, følge udviklingen i elevernes trivsel tæt. Undersøgelsen skal understøtte arbejdet med at skabe den bedst mulige trivsel for alle elever. Elevernes trivsel følges i Undervisningsministeriets årlige statusredegørelse for folkeskolen.

8 Side 6 Måltal for trivsel For at kunne følge udviklingen i trivsel på landsplan, udvikler Undervisningsministeriet et samlet måltal for trivsel, på kommuneplan og nationalt plan. Måltallene vil være tilgængelige på følgende måde: Det samlede og differentierede måltal på landsplan offentliggøres. Det samlede måltal på kommuneniveau offentliggøres ikke, men gøres tilgængelig for kommunen. Måltallene fra trivselsmålingen i foråret 2015, skulle have været offentliggjort i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) i maj Undervisningsministeriet oplyser, at tallene tidligst vil blive offentliggjort medio juni. Det forventes, at måltallene vil være en sammenregnet værdi af flere relaterede spørgsmål. Måltallene vil derfor blive en mere overskuelig måde at opgøre elevernes trivsel på og opfølgningen vil dermed også blive mere overskuelig end det forholder sig med det datamateriale som foreligger nu (henholdsvis 20 spørgsmål for de små elever og 40 for de store elever). Trivsel i kvalitetsrapporten For kommunerne bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med området. De differentierede måltal på kommune- og skoleniveau skal indgå i kommunens årlige kvalitetsrapport. Administrationens vurdering: I sagens bilag præsenteres resultaterne af trivselsmålingen for henholdsvis klasse, som har besvaret 20 spørgsmål og for klasse, som har besvaret 40 spørgsmål. Svarene er opgjort på landsplan, samlet på kommuneniveau samt på skoleniveau. På den enkelte skole kan man læse den enkelte klasses resultater. I Lejre Kommune har Ca elever besvaret spørgsmålene for klasse, og ca elever besvaret spørgsmålene for klasse. Undervisningsministeriet har på ministeriets hjemmeside orienteret om undersøgelsen. Ministeriet vil i løbet af juni udarbejde måltal for trivsel. Et af de tre overordnede mål for folkeskolereformen er, at øge elevernes trivsel i skolen. Trivselsundersøgelsen og bearbejdningen af den på de enkelte skoler, og i kommunen er et værktøj, der kan understøtte en øget trivsel blandt eleverne. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen skal indgå i den kommunale kvalitetsrapport. Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater skal man på den enkelte skole behandle resultaterne. Resultaterne af trivselsmålingen skal danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på den enkelte skole som helhed og i den enkelte klasse, fx ved at lave opfølgende indsatser i klasserne. Når måltallene for elevernes trivsel bliver offentliggjort, af Undervisningsministeriet vil de kunne danne baggrund for, at Lejre Kommune beslutter mål for trivslen blandt eleverne i kommunens folkeskoler, og samtidig tage stilling til hvilke fælles initiativer og rammer, der skal gennemføres på de enkelte skoler, når resultaterne skal bearbejdes og viderebehandles.

9 Side 7 Forvaltningen vil i samarbejde med skolerne udarbejde og fremlægge forslag til en kommunal plan for, hvordan der følges op på trivselsundersøgelsen på skolerne og i kommunen. Handicappolitik: Sagen har ingen konsekvenser i forhold til kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag Trivselsundersøgelse klasse 2. Bilag Trivselsundersøgelse klasse

10 Side 8 5. BU - Plan for kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 15/7448 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2015, at der skal laves en plan for kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet. I december 2014 besluttede kommunalbestyrelsen en række kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet, herunder at oprette vuggestuepladser i 3 institutioner, samt at nedlægge et tilsvarende antal dagplejepladser. Da denne tilpasning af pladser betyder nedlæggelse af stillinger i dagplejen og oprettelse af nye stillinger i institutionerne, besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. marts 2015, at fremrykke bevillingen til kompetenceopbygning, til 2015 og 2016, således at bevillingen kan indgå i financieringen af de uddannelsesinitiativer, der tages i forbindelse med oprettelsen af vuggestuepladser og nedlæggelse af dagplejepladser. Sagen præsenterer administrationens indstilling til planen for kompetenceopbygning og udmøntning af bevillingen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at bevillingen til kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet kan bruges til, at finansiere de konkrete omlægninger som følger af kapacitetstilpasningen, herunder finansiering af elevløn til sosu-assistent uddannelsen. 2. at bevillingen til kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet, herudover fortrinsvis bruges til at finansiere PAU-uddannelse eller meritpædagog-uddannelse for dagplejere og pædagogmedhjælpere. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I kvalitetsrapporten for dagtilbud 2014, som behandlede den 3. marts 2015, fremgår det, at 58,5 % af personalet i dagtilbud har en pædagoguddannelse, 8,5 % har en kortere pædagogisk uddannelse (PGU/PAU) og 33 % er uden en pædagogisk uddannelse. Dagplejen indgår ikke i denne opgørelse, men består fortrinsvis af personale uden pædagogisk uddannelse. Dagplejen bør således også omfattes af initiativet. Da både international og dansk forskning peger på, at mere uddannelse med en pædagogisk orientering har positiv effekt på børns sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling, har budgetforligsparterne afsat midler til kompetenceudvikling og efteruddannelse i dagtilbud. Disse midler skal anvendes med afsæt i en plan for kompetenceopbygning, hvori indgår faglig opkvalificering af pædagogmedhjælperne, så de kan tage en pædagoguddannelse eller en Grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Hertil kommer som nævnt dagplejere, som typisk ikke har en pædagogisk uddannelse. I december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre nogle kapacitetstilpasninger i dagtilbuddene, herunder at oprette vuggestuepladser i 3

11 Side 9 institutioner og nedlægge et tilsvarende antal dagplejepladser. I den efterfølgende udmøntning besluttede Udvalget for Børn og Ungdom, at det skulle ske som en sammenhængende proces, hvor dagplejerne potentielt kunne overgå til ansættelse i institutioner, eller der kunne tilbydes uddannelse for dagplejere eller pædagogmedhjælpere, som et led i den samlede personaletilpasning. Kommunalbestyrelsen besluttede således på sit møde den 30. marts 2015 at fremrykke de afsatte midler til kompetenceopbygning, således at de kan anvendes i 2015 og 2016, og således at de kan indgå i kapacitetstilpasningen med reduktion af dagplejepladser og oprettelse af vuggestuepladser i dagtilbuddene. Konkret har forvaltningen, i samarbejde med institutionerne, dagplejen, de berørte faglige organisationer og de berørte ansatte gennemført en dialogbaseret tilpasningsproces, hvor dagplejere har fået tilbudt ansættelse i institutioner med ledige stillinger, ligesom både dagplejere og pædagogmedhjælpere har fået tilbudt uddannelse som et led i personaletilpasningen. Syv dagplejestillinger skulle omlægges, gerne pr. 1. august Den øjeblikkelige status er, at tre dagplejere har taget imod tilbud om ny ansættelse i en af institutionerne. En har sagt op. En har sagt ja til en PAU-uddannelse. En har sagt ja til en sosu-assistent uddannelse, og så udestår der pt en løsning for den syvende stilling. Da uddannelse over imod SOSU-området ikke oprindeligt ligger inden for bevillingens formål, har forvaltningen for en ordens skyld indstillet, at Udvalget tiltræder, at bevillingen også kan bruge til dette formål. Udover at bevillingen kan bruges i omlægningsprocessen, indstiller forvaltningen, at den målrettes mod ansatte i dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner, som måtte ønske en Pædagogisk Assistent (PAU) uddannelse eller uddannelsen til meritpædagog. Uddannelsen til Pædagogisk Assistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skole-undervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder, så de kan udføre praktisk pædagogisk arbejde på hele det pædagogiske arbejdsmarked i kommuner og regioner med børn og voksne herunder også målgrupper med særlige behov. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 2 år og 1½ måned, hvoraf skoleundervisningen udgør 47 uger fordelt på mindst 3 skoleperioder. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 42 uger. Den kommunale bevilling går til uddannelsesløn, feriepenge og pension, og Lejre Kommune modtager VEU godtgørelse efter gældende regler. Den årlige kommunale nettoudgift udgør ca kr. pr. forløb/ansatte. Det foreslås at bøger/skolematerialer også dækkes. Meritpædagoguddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb, hvor medarbejderen tager pædagoguddannelsen på tre år, idet der gives merit for pædagoguddannelsens to lønnede halvårspraktikker. For at blive optaget skal medarbejderen derfor ud over de almindelige adgangskrav til uddannelsen have erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde i et omfang, der svarer til mindst 5 års fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf mindst 1 år skal være erfaring fra social- og specialområdet. 1.studieår er på fuld tid. I denne periode vil medarbejderen være omfattet af reglerne om orlov og voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis han/hun i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Derefter er studiet tilrettelagt med 2 dage om ugen (torsdag/fredag) på uddannelsen. Medarbejderen har derfor mulighed for at have erhvervsarbejde sideløbende med studiets sidste 2 år, hvilket kan være en forudsætning, i det der ikke længere er nogen form for støtte til uddannelsen. Meritpædagoguddannelsen er ligestillet med den

12 Side 10 ordinære uddannelse til professionsbachelor som pædagog og kvalificerer den studerende til at arbejde indenfor hele det pædagogiske felt. Det foreslås, at kommunen dækker deltagerbetalingen ( kr. pr. semester, i alt 6 semestre). Endvidere foreslås det, at bøger og skolematerialer dækkes. Der etableres i Center for Dagtilbuds ledelseskreds et uddannelsesudvalg, der behandler indkomne ansøgninger om støtte til PAU eller merit-pædagoguddannelse, idet det er vigtigt, dels at den enkelte dagplejer eller pædagogmedhjælper er motiveret for uddannelsen, dels at der er ledelsesmæssig opbakning til uddannelsesforløbene. Ansøgerne skal kunne opfylde de krav, der er for uddannelserne, og samtidig besidde motivation og ressourcer, som dagtilbuddene har brug for. Administrationens vurdering: Stillings- og kapacitetstilpasningsprocessen er gennemført i tæt samspil med de ansatte og de faglige organisationer. Det er administrationens vurdering, at planen giver mulighed for et løft af kompetenceniveauet i dagtilbuddene og medvirker samtidig til en smidig kapacitetstilpasning, således at omfanget af afskedigelser begrænses. Handicappolitik: Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af denne sag. Økonomi og finansiering: Der er afsat 1 mio. kr. pr år i 2015 og 2016, som forudsættes anvendt i henhold til planen. Der vil kunne uddannes op imod 30 personer samlet set. Beslutningskompetence:.

13 Side BU - Dialogmøder med Områdebestyrelserne Sagsnr.: 15/7444 Resumé: Udvalget for Børn og Ungdom har aftalt årlige møder med Områdebestyrelserne for daginstitutionsområdet. Sagen præsenterer et forslag til form, indhold, dato m.v. for dette års møde. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Børn og Ungdom tiltræder rammen for dialogmødet med Områdebestyrelserne. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Ungdom har aftalt årlige dialogmøder med Områdebestyrelserne for daginstitutionerne. Sidste møde blev holdt i august Årets møde skal have form, indhold, dato mv. Af budgetforliget for 2015 fremgår det, at læring gennem leg er et dagtilbudstema for kommunalbestyrelsen. Det fremgår bl.a., at Dagtilbuddene skal gøre en god forskel for hvert eneste barn. For de mindste børn 0-6 år skal der være et fælleskommunalt fokus på læring som en del af legen. Læring kommer bl.a. til udtryk i udviklingen af sproget hos det enkelte barn, og netop sproget har stor betydning for udvikling af læseog skrivefærdigheder og dermed det enkelte barns potentiale til at lære. Både forældre og professionelle må anspore barnet til leg og tage ansvar for at følge, udforske og udfordre børns kreativitet og nysgerrighed. Læring gennem leg skal være et tema i dagplejens og børnehavernes læreplaner og øvrige planer for udvikling af den pædagogiske praksis. Det foreslås på denne baggrund, at årets tema for dialogmødet kredser om kvalitet og sproglig læring. Programmet kunne se således ud: Velkomst Kort oplæg om resultater og læringspointer fra kvalitetsrapporten Eksempler på arbejdet med Fart på sproget og resultater fra forskningsprojektet Oplæg om børns tidlige sprogudvikling, eventuelt engelsk i børnehaven (Gentofte) Dialog mellem UBU og Områdebestyrelserne om hvilken retning forældrene gerne vil være med til at sætte for børns læring og hvordan kommune og forældre kan samarbejde om at fremme børns læring.

14 Side 12 Programmet afvikles inden for en ramme af ca. 2 timer, og konkretiseres efterfølgende, hvis Udvalget tiltræder rammen. Deltagerkredsen er Områdebestyrelserne og fælleslederne i den selvejende og de kommunale institutioner. Datomæssigt foreslår forvaltningen, at dialogmødet lægges i forlængelse af et udvalgsmøde, fx den 8. september Administrationens vurdering: Forvaltningen vurderer, at årets budget-tema er et godt tema til dialogen med Områdebestyrelserne og et tema, der er af fælles interesse. Handicappolitik: Der er ingen handicapmæssige konsekvenser Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen. Beslutningskompetence:.

15 Side BU - Opfølgning på camp den 27. maj 2015 vedr. strukturen på skole- og dagtilbudsområdet Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Med sagen følges der op på s camp for forældrebestyrelsesrepræsentanter, elevrådsrepræsentanter, skole- og fællesledere, LUrepræsentanter samt Centerudvalg i forbindelse med fase 2 af processen på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der skal findes løsninger på det faldende børnetal. Udvalget forelægges høringsmateriale til godkendelse med henblik på udsendelse efter ekstraordinært KB-temamøde og KB møde d. 9. juni Udkast til høringsmateriale eftersendes dagsorden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at høringsmaterialet godkendes m.h.p. udsendelse til høring hos relevante høringsparter i perioden den 10. juni til den 30. juni at den præsenterede tids- og procesplan godkendes. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Baggrund Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. april 2014, at iværksætte en proces med bred inddragelse af forældrebestyrelser og ansatte på skole- og dagtilbudsområderne. Målet med processen var at finde svar og løsninger på, hvordan dagtilbudsstruktur og skolestruktur over år kan tilpasses det faldende børnetal. Første del af processen blev gennemført henover efteråret Der blev gennemført et antal møder, hvor såvel skolebestyrelser og områdebestyrelser som ansatte deltog. Der blev genereret mange idéer til tiltag. Et eksternt konsulentfirma Brøndum & Fliess forestod en dataanalyse og processen. Dataanalysen blev rapporteret til Udvalget for Børn & Ungdom i februar 2015, inkl. opsamling på forældreinput m.v. fra første del af visionsprocessen. Kommunalbestyrelsen tog i november 2014 stilling til de første nødvendige tiltag på dagtilbudsområdet, og på møde i UBU den 3. marts 2015 gjorde udvalget status over første fase af processen. Ved samme lejlighed godkendte udvalget en overordnet plan for den videre proces i første halvår Processens 2. fase er bygget op om tre centrale nedslagspunkter, hvor udvalget samt forældrebestyrelser og øvrige relevante interessenter inddrages igen: 1. Evaluering af den nuværende områdeledelsesstruktur. 2. Seminar for UBU.

16 Side Camp for UBU samt forældrebestyrelser og FTR. Evalueringen af områdeledelsesstrukturen er afsluttet og har været særskilt rapporteret og drøftet i UBU i april Efterfølgende afholdt UBU et temaseminar d. 30. april 2015, hvor udvalget drøftede mulige scenarier for udvikling af skole- og dagtilbudsområdet som oplæg til camp en d. 27. maj Camp den 27. maj På camp en den 27. maj 2015 præsenterede UBU en model for udvikling af skole- og dagtilbudsområdet. Hovedelementerne i denne model består i: 4 Basisskoler (0. 5. eller 6. klasse) på Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Trællerup Skole og Bramsnæsvigskolen. 3 Udskolingsskoler (0. 9. klasse) på Kr. Hyllinge Skole, Hvalsø Skole og Allerslev Skole. 4 Børneuniverser (daginstitutioner i forbindelse med skolen) på Osted Skole / Osted BH, Trællerup Skole / Myretuen, Bramsnæsvigskolen / Rollingen og Hyllebjerget og på Kr. Hyllinge Skole / Hyllinge BH. Forslaget blev drøftet på camp en, hvor de inviterede fik lejlighed til at komme med umiddelbare kommentarer til forslaget. Kommentarerne fra camp en indarbejdes i forslaget til høringsmateriale. Den videre tids- og procesplan Tids- og procesplanen er tilrettelagt m.h.p., at høringssvar kan foreligge inden sommerferien og herefter bearbejdes og indgå i budgetprocessen fra august og frem. Den videre proces forventes derfor tilrettelagt således: Ordinært UBU-møde den 2. juni 2015 (forberede oplæg til KBtemamøde og anbefale høringsmateriale til beslutning i KB den 9. juni 2015) Ekstraordinært KB temamøde og KB møde den 9. juni 2015 (fremlæggelse af høringsmateriale og umiddelbare reaktioner fra camp. KB beslutter, om høringen skal igangsættes). Høring den juni 2015 Høringssvarene bearbejdes af administrationen i juli/primo august. UBU-møde den 11. august 2015 (UBU behandler høringssvar og tager endelig stilling til den videre proces) budgetseminar den 28. august 2015 KB 1. behandling af budgettet den 10. september 2015 KB 2. behandling af budgettet den 8. oktober 2015 Rammesætning af den lokale udviklings- og implementeringsproces efter budgettets vedtagelse den 8. oktober 2015 Igangsættelse og drift af udviklings- og implementeringsorganisationens arbejde (skal beskrives nærmere og godkendes af UBU efter sommerferien) Bilagsmateriale eftersendes

17 Side 15 Af hensyn til behovet for at indarbejde input fra camp en den 27. maj, kan høringsmaterialet først lige klar den 1. juni 2015, hvor det eftersendes dagsordenen. Udtalelser: - Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen særskilte handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Der er i budget afsat midler i en investeringspulje til bæredygtige børnetilbud i alt mio. kr. i perioden. Befolkningsprognosen viser, at børnetallet i perioden frem mod skoleåret 2019/2020 forventes at falde med ca. 9 % svarende til ca. 285 børn. I skoleåret 2023/2024 forventes faldet at være på ca. 19 % svarende til ca. 579 børn (begge dele set ift. niveauet i skoleåret 2015/2016). Der er derfor behov for at tilpasse strukturen, så der sikres både fagligt og økonomisk bæredygtige børnetilbud. UBUs forslag hertil beskrives i forslaget til høringsmateriale. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Høringsmateriale notat vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud.docx 2. KB høringsmateriale slides vedr. bæredygtige børne- og ungetilbud.pptx

18 Side Lukket - ØU - Udbud - Valg af serviceniveau til befordringsudbud Sagsnr.: 13/20971 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingens punkt 1 tiltrådt således, at opgaven tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det laveste tilbud. Indstillingens punkt 2 tiltrådt således, at der vælges et forbedret serviceniveau for specialskolekørsel. Ole Blickfeldt (O)

19 Side BU - Evenutelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet under dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere