Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne"

Transkript

1 Vold på skoleskemaet - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne For mange medarbejdere på social- og sundhedsområdet hører vold og trusler fra brugere, beboere og patienter med til det at gå på arbejde, og antallet er desværre stigende, viser de nyeste tal fra Det kan have alvorlige konsekvenser for den enkeltes trivsel og helbred og for hele arbejdspladsen. Derfor har arbejdspladser og faglige organisationer i stigende grad fokus på vold som arbejdsmiljøproblem. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed har produceret dette materiale for at give undervisere og praktikvejledere/-koordinatorer en nem adgang til at introducere studerende og elever for voldsproblemet på arbejdspladser, og hvordan trusler og vold kan forebygges. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

2 Indhold FAKTA 3 ANSATTE I SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN ER SÆRLIGT UDSATTE 3 TO UD AF TRE OPLEVER TRUSLER ELLER VOLD I PRAKTIKTIDEN 5 VOLD KAN GIVE PSYKISKE SKADER 6 FOREBYGGELSE 7 VÆR GODT FORBEREDT 7 BRUG SPROGET TIL AT DÆMPE KONFLIKTER 8 GIV BRUGERNE INDFLYDELSE 10 TAG UDGANGSPUNKT I FAGLIGHEDEN 9 GODT SAMARBEJDE KAN FOREBYGGE VOLD 11 BEDRE INDRETNING SKABER TRYGHED 12 NÅR SKADEN ER SKET 13 SÅDAN HJÆLPER DU DIN KOLLEGA 13 MATERIALER OM TRUSLER OG VOLD 15 GODE MATERIALER 15 VIGTIGE HJEMMESIDER 15 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

3 Fakta Ansatte i social- og sundhedssektoren er særligt udsatte Flere oplever vold og trusler på arbejdet Antallet af personer, der er blevet udsat for vold eller trusler om vold, er steget markant og signifikant fra 2005 til 2010, viser tal fra NFA. Oplevelsen af trusler om vold er steget fra 6,3 procent i 2005 til 10,6 procent i 2010, mens udsættelse for vold er steget fra 3,3 procent i 2005 til 7,5 procent i Social og sundhedsområdet topper listen Følgende jobgrupper oplever, at de oftere er udsat for vold på arbejdspladsen sammenlignet med gennemsnittet: Politi og fængselspersonale undervisnings- og omsorgsarbejde, handicappede pædagoger og pædagogmedhjælpere hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgsmedhjælpere folkeskolelærere dagplejere sygeplejersker Når det gælder trusler om vold er også socialrådgivere, læger, tandlæger og skolelærere særlig udsatte. En undersøgelse i ældreplejen fra 2005 viser desuden, at knap 40 % af medarbejderne på plejehjem havde været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads indenfor 12 måneder. Kvinder er generelt mere udsatte end mænd, både når det gælder trusler og vold. Unge mænd mellem 18 og 24 år er også mere udsatte end mænd på 25 og opefter. Så mange er udsat for fysisk vold Politi og fængselspersonale 31 Undervisnings- og omsorgsarbejde, handicappede 25 Pædagoger og pædagogmedhjælpere 24 Hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgsmedhjælpere 21 Folkeskolelærere 12 Dagplejere 11 Sygeplejersker 11 Total 8 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

4 Så mange er udsat for trusler om vold Politi og fængselspersonale 45 Undervisnings- og omsorgsarbejde, handicappede 31 Pædagoger og pædagogmedhjælpere 27 Hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgsmedhjælpere 26 Socialrådgivere 22 Sygeplejersker 20 Læger og tandlæger 19 Folkeskolelærere 16 Fysio- og ergoterapeuter 15 Total 11 Kilde: Undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

5 Fakta: To ud af tre oplever trusler eller vold i praktiktiden Mange studerende og elever på social- og sundhedsuddannelserne oplever vold i praktiktiden. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra 2000, udført af Socialt Udviklingscenter, SUS. Af 660 studerende, der deltog i undersøgelsen, har næsten to tredjedele oplevet krænkelser i form af vold eller trusler. Undersøgelsen omfatter studerende på sidste studieår på pædagoguddannelsen, uddannelsen til social- og sundhedsassistent samt sygeplejeuddannelsen. Pædagogstuderende har især oplevet vold eller trusler om vold i botilbud eller på døgninstitutioner. De hyppigste krænkelser er: slag med hånden, niv eller krads, verbale trusler, spark og bid. Elever på uddannelsen for social- og sundhedsassistenter oplever hyppigst følgende krænkelser: verbale trusler, niv eller krads, slag med hånden og systematisk fornedring De studerende på sygeplejeuddannelsen oplever især voldsepisoder i praktik inden for psykiatrien, ofte på lukket afdeling. De mest almindelige krænkelser er her: verbale trusler, seksuel chikane, slag med hånden, niv eller krads Situationer med vold eller trusler I forbindelse med den voldsepisode, som de studerende selv husker bedst svarer 34 procent - verbale trusler 15 procent - trusler med kroppen eller genstande 37 procent - fysisk vold med kroppen 6 procent - fysisk vold med genstande (fx inventar, bestik) og 5 procent - andet Især yngre kvinder Undersøgelsen viser, at primært yngre, kvindelige studerende oplever voldsepisoder. Denne målgruppe fordeler sig på de tre uddannelser på følgende måde: 84 procent af de pædagogstuderende oplever fysisk vold. 76 procent af social- og sundhedsassistenterne oplever fysisk vold. 66 procent af de sygeplejestuderende oplever verbale trusler. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

6 Fakta: Vold kan give psykiske skader Som udgangspunkt er det den enkelte medarbejders oplevelse, der afgrænser, hvad der er vold eller trusler om vold. Det gælder uanset om volden er forsætlig eller ej. Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og truende adfærd. Volden kan være rettet direkte mod den ansatte, mod hans eller hendes familie eller mod andre nærtstående personer. Hvorfor opstår vold og trusler? Vold på arbejdspladsen er sjældent planlagt. Mennesker, der har særligt brug for omsorg og støtte, er ikke specielt voldelige. Vold og trusler opstår typisk i situationer, hvor brugeren eller patienten føler afmagt, fx når han eller hun ikke føler sig hørt eller forstået. Volden kan fx opstå: Hvis personen er forvirret, lider af demens eller anden sygdom. Hvis personen oplever for store krav og er frustreret over tab af sine funktioner. Hvis personen føler sig krænket, fx ikke føler han eller hun har indflydelse og kontrol over egen situation. I nogle situationer kan volden være et middel til at opnå noget, fx medicin penge eller cigaretter. Vold er en uacceptabel måde at udtrykke sig på. Skader på både krop og sjæl. Nogle synes, at den fysiske vold er den værste. For andre er det trusler, fordi de skaber en generel utryghed. Man ved ikke, om eller hvornår truslerne bliver ført ud i livet. Undersøgelser viser, at medarbejdere, der udsættes for trusler, vold og chikane på arbejde, i højere grad end andre døjer med en række psykiske symptomer som: manglende motivation tab af selvtillid mindre selvværd nedtrykthed depression irritabilitet angst og vrede træthed nedsat velbefindende Symptomerne kan være kortvarige og forbigående. I værste fald kan vold og trusler føre til posttraumatisk stress-syndrom, psykiske lidelser, langtidssygemelding og arbejdsophør. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

7 Forebyggelse Vær godt forberedt Det er vigtigt, at du sætter dig ind i de særlige forhold, der karakteriserer din kommende arbejdsplads. Tal fx med praktikvejlederen eller en anden repræsentant for arbejdspladsen om, hvilke erfaringer de har med trusler og vold mod personalet. Hvilken form for vold er der tale om? Hvornår finder volden typisk sted? Har arbejdspladsen en voldspolitik og en kriseplan? Er der særlige forholdsregler du skal tage? Hvem skal du tale med, hvis du føler dig usikker? Hvordan arbejder arbejdspladsen med brugen af magt? Hvordan indberettes magt? Hvem er borgerne, patienterne, beboerne, som du skal møde? Er der borgere med særlige diagnoser eller behov, du med fordel kan læse mere om? Hvordan afklarer du de gensidige forventninger til praktikperioden med praktikvejlederen? Uddannelsesstedet skal forberede dig Uddannelsesstedet skal introducere dig til voldsrisikoen, voldsforebyggelse og krisehjælp, inden praktikperiodens start. Temaet vold og voldsforebyggelse kan med fordel inddrages i en række af uddannelsesstedets øvrige og løbende undervisningsaktiviteter. Faste procedurer for håndtering af situationer hvor studerende udsættes for vold, kan være med til at sikre, at den voldsramte får den nødvendige hjælp. Procedurer kan med fordel udvikles i et samarbejde mellem uddannelsesstedet og repræsentanter for arbejdspladserne. Praktikstedet skal blandt andet sikre, at du som studerende får en grundig introduktion til arbejdspladsens erfaringer med vold, voldsforebyggelse og magtanvendelse. Desuden skal du introduceres til arbejdspladsens plan for krisehjælp og andre lignende procedurer. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

8 Forebyggelse: Brug sproget til at dæmpe konflikter Måden vi taler på har stor betydning. K o m m u n i k a t i o n e nm e d b r u g e r e, b e b o e r e o g p a t i e n t e r betyder meget også for at forbygge konflikter og vold. Kommunikationen sker både ge n- n e m d e t t a l t e s p r o g o g g e n n e m k r o p s s p r o g e t. Konflikter kan trappes op og ned via sproget Taler man aggressivt, anklagende og abstraktkan det forstærke en konfliktsituation. Om - v e n d t k a n m a n v e d a t v æ r e k o n k r e t, a n e r k e n d e o g l y t t e t i l d e n a n d e n p a r t v æ r e m e d t i l a t d æ m p e e n k o n f l ik t. Det kræver øvelse at blive god til konfliktdæmpende kommunikation. Det kan være svært at holde fast i det nedtrappende sprog, hvis modparten forsøger at trappe konflikten op. Optrappende sprog Går efter personen Fokuserer på fejl og mangler Fokuserer på fortid Vil have ret Placerer skyld Taler i du-form Angriber Dømmer og vurderer Belærer Stiller krav eller forsvarer Generaliserer ( altid og aldrig ) Afbryder Kropssprog: Ser bort eller på uret, lægger armene over kors, peger Kilde: Nedtrappende sprog Går efter sagen/handlingen Fokuserer på håb og drømme Fokuserer på nutid/fremtid Vil have gensidig forståelse Tager ansvar Taler i jeg-form Udforsker Giver plads til forskellighed Lærer Anmoder eller ønsker Konkretiserer (giver eksempler) Lytter til ende Kropssprog: Ser på den anden, nikker anerkendende, holder armene åbne Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

9 Forebyggelse: Tag udgangspunkt i fagligheden At udvikle de faglige og pædagogiske metoder er en vigtig grundsten på mange af de arbejdspladser, der har succes med at forebygge volden. Metoderne handler fx om ændret pædagogik, nye måder at kommunikere med brugere, beboere eller patienter og om ændrede behandlingsmetoder. Meget tyder på, at arbejdspladserne opnår de bedste resultater, når de samtidig benytter sig af mere konkrete metoder, som fx voldspolitik og et godt kriseberedskab, registrering og analyse af voldelige episoder, løbende supervision mv. Voldspolitik Alle arbejdspladser i kommuner og regioner skal have retningslinjer for deres forebyggelse af trusler og vold. Det er aftalt i overenskomsterne. Voldspolitikken er et udtryk for arbejdspladsens holdning til vold. Den sender et signal om, at arbejdspladsen tager hånd om vold og trusler. En voldspolitik beskriver typisk: Hvordan arbejdspladsen definerer og afgrænser vold og trusler Hvad arbejdspladsen gør for at forebygge vold Hvad man gør, hvis en medarbejder bliver udsat for vold eller trusler Hvad der er hhv. ledelsens og medarbejdernes ansvarsområder. Kriseberedskab Hvis en medarbejder bliver udsat for vold eller trusler, er det vigtigt at arbejdspladsen har en effektiv kriseplan. Kriseplanen er ofte en del af voldspolitikken. Uddannelse Uddannelse er væsentligt for at give personalegruppen fælles forståelse af, hvordan vold og trusler kan håndteres. Kurser i fx kommunikation, konflikthåndtering og psykisk førstehjælp kan være med til at styrke det forebyggende arbejde. Supervision Kollegial sparring eller supervision er et godt redskab til at udvikle de eksisterende arbejdsgange og arbejdsmetoder. En gruppe kolleger kan med udgangspunkt i konkrete episoder med vold eller trusler diskutere omstændighederne omkring episoden. Forsøge at klargøre, hvad der førte til episoden og diskutere, om der fx er behov for at justere på de eksisterende arbejdsrutiner eller andet for at undgå lignende konflikter fremover. Registrering og analyse At registrere og analysere alle episoder med vold og trusler på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed om volden. Og betyde, at arbejdspladsen bliver bedre til at forebygge vold fremover. Voldsforebyggelse i APV Arbejdspladsvurderingen, APV, er arbejdspladsens interne redskab til at identificere og kortlægge alle arbejdsmiljøforhold på virksomheden, herunder psykiske forhold som stress, indflydelse, mobning, chikane og vold. Alle arbejdspladser i Danmark har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV. Den indeholder en kortlægning og beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og en handleplan for, hvad arbejdspladsen vil gøre ved problemerne. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

10 Forebyggelse: Giv brugerne indflydelse Brugerindflydelse har stor betydning for at forebygge vold og trusler. Det har meget at sige, hvordan medarbejdere og brugere taler sammen, og hvilken holdning medarbejderne har til brugerne. Hvis reglerne på stedet udelukkende bliver til ud fra ud fra personalets normer, kan det skabe frustration hos brugerne. Måske har medarbejdere og brugere ikke samme holdning til, hvad der er et godt liv. Brugernes livskvalitet øges, når de er med til at tage beslutninger om deres egen hverdag. Og medarbejderne kan bedre målrette deres arbejde, når de har en god forståelse for brugerne og deres måde at opfatte hverdagen på. Eksempel fra socialpsykiatrisk botilbud: Beboere med til at formulere voldspolitik Bramstrupkollegiet skal være et trygt hjem, hvor der er god stemning, og hvor man bliver hørt og kan udtale sig på husmøder, også om konflikter. Sådan står der i Bramstrupkollegiets beboervoldspolitik. Bramstrupkollegiet er et midlertidigt tilbud under socialpsykiatrien. Beboerne er unge over 18 år, som har brug for socialpædagogisk støtte. Der er plads til 24 unge med vidt forskellige problematikker. For et par år siden var der et par meget voldelige episoder på kollegiet, og deraf udsprang ønsket om at lave en beboervoldspolitik for at skabe tryghed. Politikken blev til i en proces, hvor de unge blev inddelt i grupper, som hver kom med deres input til politikken. I hver gruppe deltog en pædagog som mødeleder, ordstyrer og skriver. Alle bud blev skrevet op på store plancher og til slut skrev en pædagog og en lille gruppe beboere de mange input sammen, og beboervoldspolitikken blev godkendt af alle. Beboernes politik indeholder: En definition af vold Formålet med voldspolitikken Hvad skal vi gøre for at undgå vold Hvad skal jeg gøre i en voldelig situation Hvad skal pædagoger eller nattevagter gøre for at stoppe skænderier, slåskampe, chikane mv. Politikken har bevirket, at de unge ved, at vold og trusler ikke accepteres i huset, og at man forventer en ordentlig omgangstone. Både beboere og pædagoger refererer til politikken, og flere beboere føler, at kollegiet er blevet et mere trygt sted at bo. Kilde: bramstrupkollegiet.wordpress.com/beboervoldspolitik/ Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

11 Forebyggelse: Godt samarbejde kan forebygge vold Et godt samarbejde og god trivsel i personalegruppen er væsentligt for at forebygge vold. Medarbejderne må være opmærksomme på, hvordan de kan støtte hinanden i hverdagen. Det er botilbudet Bo-Grindsted et godt eksempel på. Overskriften for arbejdet i Bo-Grindsted er en anerkendende tilgang i hverdagen. Det handler kort fortalt om at se på de positive erfaringer og lære af dem. Bo-Grindsted er et bo- og servicetilbud til voksne med betydelige, varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der er 31 beboere, som alle bor i egen lejlighed. Voldsom adfærd påvirker arbejdsmiljøet Botilbuddet har i en årrække løst specialopgaver i forhold til beboere med voldsom adfærd. En erfaring er, at det psykiske arbejdsmiljø i perioder påvirkes af arbejdet med voldsom adfærd, så stemningen i medarbejdergruppen bliver utryg og negativ. Bo- Grindsted har derfor sat særlig fokus på arbejdsmiljøet særligt gennem to begreber: Anerkendende tilgang og den gode historie. Fokus på det, der fungerer Den anerkendende tilgang tager udgangspunkt i, hvad der fungerer, og hvad der værdsættes i organisationen. Om at have fokus på muligheder og ressourcer frem for på problemer og mangler. I stedet for at fokusere på fx uhensigtsmæssig adfærd hos beboerne, vender medarbejderne det om og forsøger at se på succeser og de positive oplevelser. Det gælder både i arbejdet med beboerne og medarbejderne indbyrdes. Gode historier skaber fælles billeder På samme måde benytter medarbejderne sig af den gode historie til at skabe et fælles billede af, hvad der virker, og hvorfor. Konkret foregår det på den måde, at hver afdeling har en bog, hvor medarbejderne skriver de gode historier ned i hverdagen store og små ting. Oftest er det søde, sjove og morsomme historier, der finder vej til bogen. Personalemøderne indledes med, at medarbejderne fortæller en god historie. Bagefter har kollegerne mulighed for at stille spørgsmål ud fra den anerkendende tilgang. Andre gange bliver historien drejet til en undren, som alle medarbejdere kan komme med løsningsforslag til. Historiefortællingen går på skift. Med jævne mellemrum holder Bo-Grindsted historie-fortælledage for alle medarbejdere fra alle afdelinger. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

12 Forebyggelse: Bedre indretning skaber tryghed Overfaldsalarmer, flugtveje, sikrede døre, overvågningskameraer, kaldeanlæg og bærbare telefoner kan skabe større tryghed og sikkerhed for personalet. Det kan imidlertid være en balancegang på den ene side at skabe sikkerhed på arbejdspladsen og på den anden side undgå, at kontrol og overvågning præger samværet og kommunikationen med brugerne. Fysiske rammer De fysiske rammer på stedet har indflydelse på risikoen for, om der opstår vold og trusler. Hvis brugere, klienter eller patienter føler sig presset eller trængt, kan det være med til at udløse voldsepisoder. God plads, lys og luft i lokalerne giver som regel et bedre miljø. Vedligeholdelse, en hyggelig indretning, maling og udsmykning kan have stor betydning for, om man befinder sig godt på stedet. Ligesom nedslidte lokaler og inventar omvendt kan virke deprimerende og være med til at skabe frustrationer. Eksempel fra Mændenes Hjem i København Indretningen møder de hjemløse i øjenhøjde Mændenes Hjem i København er et socialt botilbud og kontaktsted for hjemløse og mennesker med misbrug. Mændenes Hjem forsøger at møde brugere og beboere ligeværdigt, og det afspejler sig også i den fysiske indretning. Personalet har i de senere år rokeret om på rummenes funktion, blandt andet for at skabe flere mødesteder, så mødet ikke kun sker om problemer og behandling, men så man også kan spise sammen, hygge sig sammen, læse avis sammen osv. Det har ført til en større ombygning, som er sket i samarbejde mellem en arkitekt og to kunstnere. Indgangen er ændret, så den er blevet mere lys og venlig. Receptionen er nedlagt, fordi skranken signalerede distance mellem brugere og medarbejdere. Beboerne har fået deres egne postkasser, de har selv nøgler til deres værelser mv. Fælleslokalerne er også renoveret. Stuen er indrettet som et slags cafemiljø med solide koksestole, hvor man kan slappe af. Der er kommet farver på væggene, og i stedet for små borde er der kommet store fælles borde, som man kan rykke rundt på efter behov. Samtalerummet er bygget op som en campingvogn for at skabe en anderledes platform for dialog. Ideen er her at skabe associationer til hjemløses hverdag. Mange hjemløse drømmer om en campingvogn, hvor de kan bo. På lignende vis er husets observationsrum (nattesoverum) indrettet som en kupe i en togvogn også et velkendt sovested for mange. Overalt er der brugt stabile materialer som massivt træ, terrazzo og kobber for at skabe en tryg base i brugernes ellers ustabile og kaotiske liv. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

13 Når skaden er sket Sådan hjælper du din kollega Vold og trusler kan ikke altid undgås. Derfor er vigtigt, at arbejdspladsen har en kriseplan med nogle retningslinjer for, hvordan man følger op, når skaden er sket. For at undgå, at oplevelsen sætter sig varige spor Et kriseberedskab omfatter typisk Kollegial førstehjælp til den voldsramte Orientering af ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Orientering af hele personalegruppen Opfølgning på voldsepisoden, i form af registrering og anmeldelse. Kollegial psykisk førstehjælp Ofte er kolleger nærmest til at yde psykisk førstehjælp til den ramte. Som førstehjælper er det vigtigt: at lytte og rumme at spørge til situationen at vise omsorg og nærvær at følge den voldsramtes behov at acceptere alle følelser Førstehjælperen bør undgå: at tale selv, styre samtalen at fortælle om egne oplevelser at bagatellisere at analysere og forklare at blive forlegen over følelser at lade den voldsramte være alene at bebrejde eller kritisere den voldsramte Orientering af tillids-/arbejdsmiljørepræsentant og leder Lederen og tillids-/arbejdsmiljørepræsentanten skal hurtigst muligt orienteres om det skete. Lederen tager stilling til, om den voldsramte har behov for professionel krisehjælp. Nogle arbejdspladser har en fast aftale med en psykolog(vagt), som de kan trække på efter behov. Den individuelle krisehjælp kan eventuelt suppleres med en debriefing af hele personal e- g rup p en. H e r g enn em g å s hæ nd els es f o rlø bet, o g a l le f å r d en s a mme inf o rma t io n. Anmeldelse af vold som arbejdsskade Alle tilfælde af vold, som medfører sygefravær på mere end en dag, skal anmeldes til Arbejdstilsynet som en arbejdsulykke. Alle formodede og konstaterede arbejdsbetingede lidelser skal også anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Erstatning efter vold Alle arbejdsgivere skal tegne en arbejdsskadeforsikring for deres ansatte. Det er arbejdsgiverens forsikringsselskab, der udbetaler en eventuel erstatning til medarbejderen efter en voldsepisode. Der er, udover erstatningsmulighederne i arbejdsskadesikringsloven, mulighed for at søge erstatning gennem Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser - kaldet Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

14 Voldsofferloven. Hvis man ønsker at søge erstatning jf. Voldsofferloven, skal episoden også være meldt til politiet. Hvis volden har været forsætlig, kan man også søge staten om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte i henhold til voldsofferloven. Det kræver også politianmeldelse. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

15 Materialer om trusler og vold Gode materialer Vold en faglig udfordring Til studerende og elever. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, 2007 Stop vold, mobning og chikane- Casebeskrivelser om implementering af aftalen om vold, mobning og chikane på kommunale og regionale arbejdspladser. KL, KTO og Danske Regioner, At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Til studerende inden for social- og sundhedssektoren. Vold som udtryksform, AT-vejledning: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Arbejdstilsynet, Vejledning om vold og kriseberedskab Branchearbejdsmiljørådet Offentlig Kontor og Administration, Grundlæggende undervisningsmateriale Voldsforebyggelse, konfliktløsning, udvikling. Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet, Vigtige hjemmesider Arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren. Blandt andet om trusler og vold. Hjemmeside om voldsforebyggelse i kommuner og regioner. Arbejdstilsynet Videncenter for Arbejdsmiljø Hjemmeside om arbejdsmiljø i det offentlige og finanssektoren. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

VOLD en faglig udfordring

VOLD en faglig udfordring VOLD en faglig udfordring Til dig som er: ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelev, social- og sundhedshjælperelev, lægestuderende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Vold mod socialrådgivere i Danmark

Vold mod socialrådgivere i Danmark Vold mod socialrådgivere i Danmark Socialrådgivere tal om vold 21 procent oplever trusler om vold 7 procent oplever at blive hængt ud offentligt 2 procent oplever fysisk vold 3 drab på socialrådgivere

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen - danske erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet 1 Vold på arbejdspladsen - danske erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på specialskoler eller på andre

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

Giv volden en skalle. Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner. Arbejdsmiljødagene. Den 25. marts 2015

Giv volden en skalle. Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner. Arbejdsmiljødagene. Den 25. marts 2015 Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner Giv volden en skalle Arbejdsmiljødagene Den 25. marts 2015 v/ Kirsten Elkjær Schrøder Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune.

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Voldspolitik Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Godkendt af Hoved MED-udvalget den 5. december 2016. Vision Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejderne

Læs mere

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold FYSISK VOLD Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald kvælningsforsøg knivstik spark slag skub benspænd fastholdelse kast med genstande

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE

FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE Baggrund for voldsforebyggende politik Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen 2008, med virkning d.1.4.2011 10 Indsats mod vold, mobning og

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold En vejledning til ledere og sikkerhedsrepræsentanter om forebyggelse i hjemmepleje og bofællesskaber

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold En vejledning til ledere og sikkerhedsrepræsentanter om forebyggelse i hjemmepleje og bofællesskaber Saml brikkerne - forebyg trusler og vold En vejledning til ledere og sikkerhedsrepræsentanter om forebyggelse i hjemmepleje og bofællesskaber Ingen skal udsættes for fysisk eller psykisk vold Vold og trusler

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Forebyg vold på jobbet

Forebyg vold på jobbet Forebyg vold på jobbet Arbejdsmiljøorganisationen Den 22. april 2015 kl. 12.00 15.00 v/ Stig Erichsen, cand. mag., MEd. Videncenter for Arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane (VTC) www.regionmidtjylland.dk Forebyggelse og håndtering af VTC Gennemgang af ansvar og forpligtigelser v/ Maj-Britt Stobberup Akutmodtagelsens arbejde

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen Medlemsundersøgelse: Vold og trusler på arbejdspladsen November 2016 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Vold og trusler på arbejdspladsen Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel November

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Fakta og information

Vold på arbejdspladsen. Fakta og information F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Fakta og information Indhold Hvad er vold? 4 Regler, lovgivning og aftaler Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse Særligt sårbare

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til den private praksis TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Vold & Trusler. kan og skal forebygges. Til ansatte i fængsler, arresthuse m.v. Inspiration

Vold & Trusler. kan og skal forebygges. Til ansatte i fængsler, arresthuse m.v. Inspiration Vold & Trusler kan og skal forebygges Inspiration Til ansatte i fængsler, arresthuse m.v. Hverdag... Jeg er ikke bange for at fangerne skal komme efter mig. Ikke mere. Men jeg er altid på vagt. Det kan

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014.

Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014. Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014. 1 FORMÅL Større bevidsthed om trusler og forebyggelse af vold Konflikthåndtering

Læs mere

POLITIK FOR VOLD, MOBNING OG CHIKANE

POLITIK FOR VOLD, MOBNING OG CHIKANE PTK FR VD, MBNN CHKANE UDBRSUND KMMUNE SUNDHED ARBEJDSM JØ PARK VEJ 37 4800 NYKØBN FASTER TF. 5473 1000 WWW.UDBRSUND.DK 12 2012.03.29-EM DEPTK T TRVSESPTK FREBYESE HÅNDTERN AF VD, MBNN CHKANE. 1 VD, MBNN

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold - uden for arbejdstid De grundlæggende regler Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret

Læs mere

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik Mobbepolitik Store Heddinge skole Store Heddinge skole bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes

Læs mere

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Et fælles ansvar Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Dette værktøj er resultatet af et arbejde, der har været gennemført i Teknik og Miljø i foråret 2014. Her blev der gennemført

Læs mere