Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne"

Transkript

1 Vold på skoleskemaet - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne For mange medarbejdere på social- og sundhedsområdet hører vold og trusler fra brugere, beboere og patienter med til det at gå på arbejde, og antallet er desværre stigende, viser de nyeste tal fra Det kan have alvorlige konsekvenser for den enkeltes trivsel og helbred og for hele arbejdspladsen. Derfor har arbejdspladser og faglige organisationer i stigende grad fokus på vold som arbejdsmiljøproblem. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed har produceret dette materiale for at give undervisere og praktikvejledere/-koordinatorer en nem adgang til at introducere studerende og elever for voldsproblemet på arbejdspladser, og hvordan trusler og vold kan forebygges. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

2 Indhold FAKTA 3 ANSATTE I SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN ER SÆRLIGT UDSATTE 3 TO UD AF TRE OPLEVER TRUSLER ELLER VOLD I PRAKTIKTIDEN 5 VOLD KAN GIVE PSYKISKE SKADER 6 FOREBYGGELSE 7 VÆR GODT FORBEREDT 7 BRUG SPROGET TIL AT DÆMPE KONFLIKTER 8 GIV BRUGERNE INDFLYDELSE 10 TAG UDGANGSPUNKT I FAGLIGHEDEN 9 GODT SAMARBEJDE KAN FOREBYGGE VOLD 11 BEDRE INDRETNING SKABER TRYGHED 12 NÅR SKADEN ER SKET 13 SÅDAN HJÆLPER DU DIN KOLLEGA 13 MATERIALER OM TRUSLER OG VOLD 15 GODE MATERIALER 15 VIGTIGE HJEMMESIDER 15 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

3 Fakta Ansatte i social- og sundhedssektoren er særligt udsatte Flere oplever vold og trusler på arbejdet Antallet af personer, der er blevet udsat for vold eller trusler om vold, er steget markant og signifikant fra 2005 til 2010, viser tal fra NFA. Oplevelsen af trusler om vold er steget fra 6,3 procent i 2005 til 10,6 procent i 2010, mens udsættelse for vold er steget fra 3,3 procent i 2005 til 7,5 procent i Social og sundhedsområdet topper listen Følgende jobgrupper oplever, at de oftere er udsat for vold på arbejdspladsen sammenlignet med gennemsnittet: Politi og fængselspersonale undervisnings- og omsorgsarbejde, handicappede pædagoger og pædagogmedhjælpere hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgsmedhjælpere folkeskolelærere dagplejere sygeplejersker Når det gælder trusler om vold er også socialrådgivere, læger, tandlæger og skolelærere særlig udsatte. En undersøgelse i ældreplejen fra 2005 viser desuden, at knap 40 % af medarbejderne på plejehjem havde været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads indenfor 12 måneder. Kvinder er generelt mere udsatte end mænd, både når det gælder trusler og vold. Unge mænd mellem 18 og 24 år er også mere udsatte end mænd på 25 og opefter. Så mange er udsat for fysisk vold Politi og fængselspersonale 31 Undervisnings- og omsorgsarbejde, handicappede 25 Pædagoger og pædagogmedhjælpere 24 Hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgsmedhjælpere 21 Folkeskolelærere 12 Dagplejere 11 Sygeplejersker 11 Total 8 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

4 Så mange er udsat for trusler om vold Politi og fængselspersonale 45 Undervisnings- og omsorgsarbejde, handicappede 31 Pædagoger og pædagogmedhjælpere 27 Hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgsmedhjælpere 26 Socialrådgivere 22 Sygeplejersker 20 Læger og tandlæger 19 Folkeskolelærere 16 Fysio- og ergoterapeuter 15 Total 11 Kilde: Undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

5 Fakta: To ud af tre oplever trusler eller vold i praktiktiden Mange studerende og elever på social- og sundhedsuddannelserne oplever vold i praktiktiden. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra 2000, udført af Socialt Udviklingscenter, SUS. Af 660 studerende, der deltog i undersøgelsen, har næsten to tredjedele oplevet krænkelser i form af vold eller trusler. Undersøgelsen omfatter studerende på sidste studieår på pædagoguddannelsen, uddannelsen til social- og sundhedsassistent samt sygeplejeuddannelsen. Pædagogstuderende har især oplevet vold eller trusler om vold i botilbud eller på døgninstitutioner. De hyppigste krænkelser er: slag med hånden, niv eller krads, verbale trusler, spark og bid. Elever på uddannelsen for social- og sundhedsassistenter oplever hyppigst følgende krænkelser: verbale trusler, niv eller krads, slag med hånden og systematisk fornedring De studerende på sygeplejeuddannelsen oplever især voldsepisoder i praktik inden for psykiatrien, ofte på lukket afdeling. De mest almindelige krænkelser er her: verbale trusler, seksuel chikane, slag med hånden, niv eller krads Situationer med vold eller trusler I forbindelse med den voldsepisode, som de studerende selv husker bedst svarer 34 procent - verbale trusler 15 procent - trusler med kroppen eller genstande 37 procent - fysisk vold med kroppen 6 procent - fysisk vold med genstande (fx inventar, bestik) og 5 procent - andet Især yngre kvinder Undersøgelsen viser, at primært yngre, kvindelige studerende oplever voldsepisoder. Denne målgruppe fordeler sig på de tre uddannelser på følgende måde: 84 procent af de pædagogstuderende oplever fysisk vold. 76 procent af social- og sundhedsassistenterne oplever fysisk vold. 66 procent af de sygeplejestuderende oplever verbale trusler. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

6 Fakta: Vold kan give psykiske skader Som udgangspunkt er det den enkelte medarbejders oplevelse, der afgrænser, hvad der er vold eller trusler om vold. Det gælder uanset om volden er forsætlig eller ej. Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og truende adfærd. Volden kan være rettet direkte mod den ansatte, mod hans eller hendes familie eller mod andre nærtstående personer. Hvorfor opstår vold og trusler? Vold på arbejdspladsen er sjældent planlagt. Mennesker, der har særligt brug for omsorg og støtte, er ikke specielt voldelige. Vold og trusler opstår typisk i situationer, hvor brugeren eller patienten føler afmagt, fx når han eller hun ikke føler sig hørt eller forstået. Volden kan fx opstå: Hvis personen er forvirret, lider af demens eller anden sygdom. Hvis personen oplever for store krav og er frustreret over tab af sine funktioner. Hvis personen føler sig krænket, fx ikke føler han eller hun har indflydelse og kontrol over egen situation. I nogle situationer kan volden være et middel til at opnå noget, fx medicin penge eller cigaretter. Vold er en uacceptabel måde at udtrykke sig på. Skader på både krop og sjæl. Nogle synes, at den fysiske vold er den værste. For andre er det trusler, fordi de skaber en generel utryghed. Man ved ikke, om eller hvornår truslerne bliver ført ud i livet. Undersøgelser viser, at medarbejdere, der udsættes for trusler, vold og chikane på arbejde, i højere grad end andre døjer med en række psykiske symptomer som: manglende motivation tab af selvtillid mindre selvværd nedtrykthed depression irritabilitet angst og vrede træthed nedsat velbefindende Symptomerne kan være kortvarige og forbigående. I værste fald kan vold og trusler føre til posttraumatisk stress-syndrom, psykiske lidelser, langtidssygemelding og arbejdsophør. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

7 Forebyggelse Vær godt forberedt Det er vigtigt, at du sætter dig ind i de særlige forhold, der karakteriserer din kommende arbejdsplads. Tal fx med praktikvejlederen eller en anden repræsentant for arbejdspladsen om, hvilke erfaringer de har med trusler og vold mod personalet. Hvilken form for vold er der tale om? Hvornår finder volden typisk sted? Har arbejdspladsen en voldspolitik og en kriseplan? Er der særlige forholdsregler du skal tage? Hvem skal du tale med, hvis du føler dig usikker? Hvordan arbejder arbejdspladsen med brugen af magt? Hvordan indberettes magt? Hvem er borgerne, patienterne, beboerne, som du skal møde? Er der borgere med særlige diagnoser eller behov, du med fordel kan læse mere om? Hvordan afklarer du de gensidige forventninger til praktikperioden med praktikvejlederen? Uddannelsesstedet skal forberede dig Uddannelsesstedet skal introducere dig til voldsrisikoen, voldsforebyggelse og krisehjælp, inden praktikperiodens start. Temaet vold og voldsforebyggelse kan med fordel inddrages i en række af uddannelsesstedets øvrige og løbende undervisningsaktiviteter. Faste procedurer for håndtering af situationer hvor studerende udsættes for vold, kan være med til at sikre, at den voldsramte får den nødvendige hjælp. Procedurer kan med fordel udvikles i et samarbejde mellem uddannelsesstedet og repræsentanter for arbejdspladserne. Praktikstedet skal blandt andet sikre, at du som studerende får en grundig introduktion til arbejdspladsens erfaringer med vold, voldsforebyggelse og magtanvendelse. Desuden skal du introduceres til arbejdspladsens plan for krisehjælp og andre lignende procedurer. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

8 Forebyggelse: Brug sproget til at dæmpe konflikter Måden vi taler på har stor betydning. K o m m u n i k a t i o n e nm e d b r u g e r e, b e b o e r e o g p a t i e n t e r betyder meget også for at forbygge konflikter og vold. Kommunikationen sker både ge n- n e m d e t t a l t e s p r o g o g g e n n e m k r o p s s p r o g e t. Konflikter kan trappes op og ned via sproget Taler man aggressivt, anklagende og abstraktkan det forstærke en konfliktsituation. Om - v e n d t k a n m a n v e d a t v æ r e k o n k r e t, a n e r k e n d e o g l y t t e t i l d e n a n d e n p a r t v æ r e m e d t i l a t d æ m p e e n k o n f l ik t. Det kræver øvelse at blive god til konfliktdæmpende kommunikation. Det kan være svært at holde fast i det nedtrappende sprog, hvis modparten forsøger at trappe konflikten op. Optrappende sprog Går efter personen Fokuserer på fejl og mangler Fokuserer på fortid Vil have ret Placerer skyld Taler i du-form Angriber Dømmer og vurderer Belærer Stiller krav eller forsvarer Generaliserer ( altid og aldrig ) Afbryder Kropssprog: Ser bort eller på uret, lægger armene over kors, peger Kilde: Nedtrappende sprog Går efter sagen/handlingen Fokuserer på håb og drømme Fokuserer på nutid/fremtid Vil have gensidig forståelse Tager ansvar Taler i jeg-form Udforsker Giver plads til forskellighed Lærer Anmoder eller ønsker Konkretiserer (giver eksempler) Lytter til ende Kropssprog: Ser på den anden, nikker anerkendende, holder armene åbne Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

9 Forebyggelse: Tag udgangspunkt i fagligheden At udvikle de faglige og pædagogiske metoder er en vigtig grundsten på mange af de arbejdspladser, der har succes med at forebygge volden. Metoderne handler fx om ændret pædagogik, nye måder at kommunikere med brugere, beboere eller patienter og om ændrede behandlingsmetoder. Meget tyder på, at arbejdspladserne opnår de bedste resultater, når de samtidig benytter sig af mere konkrete metoder, som fx voldspolitik og et godt kriseberedskab, registrering og analyse af voldelige episoder, løbende supervision mv. Voldspolitik Alle arbejdspladser i kommuner og regioner skal have retningslinjer for deres forebyggelse af trusler og vold. Det er aftalt i overenskomsterne. Voldspolitikken er et udtryk for arbejdspladsens holdning til vold. Den sender et signal om, at arbejdspladsen tager hånd om vold og trusler. En voldspolitik beskriver typisk: Hvordan arbejdspladsen definerer og afgrænser vold og trusler Hvad arbejdspladsen gør for at forebygge vold Hvad man gør, hvis en medarbejder bliver udsat for vold eller trusler Hvad der er hhv. ledelsens og medarbejdernes ansvarsområder. Kriseberedskab Hvis en medarbejder bliver udsat for vold eller trusler, er det vigtigt at arbejdspladsen har en effektiv kriseplan. Kriseplanen er ofte en del af voldspolitikken. Uddannelse Uddannelse er væsentligt for at give personalegruppen fælles forståelse af, hvordan vold og trusler kan håndteres. Kurser i fx kommunikation, konflikthåndtering og psykisk førstehjælp kan være med til at styrke det forebyggende arbejde. Supervision Kollegial sparring eller supervision er et godt redskab til at udvikle de eksisterende arbejdsgange og arbejdsmetoder. En gruppe kolleger kan med udgangspunkt i konkrete episoder med vold eller trusler diskutere omstændighederne omkring episoden. Forsøge at klargøre, hvad der førte til episoden og diskutere, om der fx er behov for at justere på de eksisterende arbejdsrutiner eller andet for at undgå lignende konflikter fremover. Registrering og analyse At registrere og analysere alle episoder med vold og trusler på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed om volden. Og betyde, at arbejdspladsen bliver bedre til at forebygge vold fremover. Voldsforebyggelse i APV Arbejdspladsvurderingen, APV, er arbejdspladsens interne redskab til at identificere og kortlægge alle arbejdsmiljøforhold på virksomheden, herunder psykiske forhold som stress, indflydelse, mobning, chikane og vold. Alle arbejdspladser i Danmark har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV. Den indeholder en kortlægning og beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og en handleplan for, hvad arbejdspladsen vil gøre ved problemerne. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

10 Forebyggelse: Giv brugerne indflydelse Brugerindflydelse har stor betydning for at forebygge vold og trusler. Det har meget at sige, hvordan medarbejdere og brugere taler sammen, og hvilken holdning medarbejderne har til brugerne. Hvis reglerne på stedet udelukkende bliver til ud fra ud fra personalets normer, kan det skabe frustration hos brugerne. Måske har medarbejdere og brugere ikke samme holdning til, hvad der er et godt liv. Brugernes livskvalitet øges, når de er med til at tage beslutninger om deres egen hverdag. Og medarbejderne kan bedre målrette deres arbejde, når de har en god forståelse for brugerne og deres måde at opfatte hverdagen på. Eksempel fra socialpsykiatrisk botilbud: Beboere med til at formulere voldspolitik Bramstrupkollegiet skal være et trygt hjem, hvor der er god stemning, og hvor man bliver hørt og kan udtale sig på husmøder, også om konflikter. Sådan står der i Bramstrupkollegiets beboervoldspolitik. Bramstrupkollegiet er et midlertidigt tilbud under socialpsykiatrien. Beboerne er unge over 18 år, som har brug for socialpædagogisk støtte. Der er plads til 24 unge med vidt forskellige problematikker. For et par år siden var der et par meget voldelige episoder på kollegiet, og deraf udsprang ønsket om at lave en beboervoldspolitik for at skabe tryghed. Politikken blev til i en proces, hvor de unge blev inddelt i grupper, som hver kom med deres input til politikken. I hver gruppe deltog en pædagog som mødeleder, ordstyrer og skriver. Alle bud blev skrevet op på store plancher og til slut skrev en pædagog og en lille gruppe beboere de mange input sammen, og beboervoldspolitikken blev godkendt af alle. Beboernes politik indeholder: En definition af vold Formålet med voldspolitikken Hvad skal vi gøre for at undgå vold Hvad skal jeg gøre i en voldelig situation Hvad skal pædagoger eller nattevagter gøre for at stoppe skænderier, slåskampe, chikane mv. Politikken har bevirket, at de unge ved, at vold og trusler ikke accepteres i huset, og at man forventer en ordentlig omgangstone. Både beboere og pædagoger refererer til politikken, og flere beboere føler, at kollegiet er blevet et mere trygt sted at bo. Kilde: bramstrupkollegiet.wordpress.com/beboervoldspolitik/ Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

11 Forebyggelse: Godt samarbejde kan forebygge vold Et godt samarbejde og god trivsel i personalegruppen er væsentligt for at forebygge vold. Medarbejderne må være opmærksomme på, hvordan de kan støtte hinanden i hverdagen. Det er botilbudet Bo-Grindsted et godt eksempel på. Overskriften for arbejdet i Bo-Grindsted er en anerkendende tilgang i hverdagen. Det handler kort fortalt om at se på de positive erfaringer og lære af dem. Bo-Grindsted er et bo- og servicetilbud til voksne med betydelige, varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der er 31 beboere, som alle bor i egen lejlighed. Voldsom adfærd påvirker arbejdsmiljøet Botilbuddet har i en årrække løst specialopgaver i forhold til beboere med voldsom adfærd. En erfaring er, at det psykiske arbejdsmiljø i perioder påvirkes af arbejdet med voldsom adfærd, så stemningen i medarbejdergruppen bliver utryg og negativ. Bo- Grindsted har derfor sat særlig fokus på arbejdsmiljøet særligt gennem to begreber: Anerkendende tilgang og den gode historie. Fokus på det, der fungerer Den anerkendende tilgang tager udgangspunkt i, hvad der fungerer, og hvad der værdsættes i organisationen. Om at have fokus på muligheder og ressourcer frem for på problemer og mangler. I stedet for at fokusere på fx uhensigtsmæssig adfærd hos beboerne, vender medarbejderne det om og forsøger at se på succeser og de positive oplevelser. Det gælder både i arbejdet med beboerne og medarbejderne indbyrdes. Gode historier skaber fælles billeder På samme måde benytter medarbejderne sig af den gode historie til at skabe et fælles billede af, hvad der virker, og hvorfor. Konkret foregår det på den måde, at hver afdeling har en bog, hvor medarbejderne skriver de gode historier ned i hverdagen store og små ting. Oftest er det søde, sjove og morsomme historier, der finder vej til bogen. Personalemøderne indledes med, at medarbejderne fortæller en god historie. Bagefter har kollegerne mulighed for at stille spørgsmål ud fra den anerkendende tilgang. Andre gange bliver historien drejet til en undren, som alle medarbejdere kan komme med løsningsforslag til. Historiefortællingen går på skift. Med jævne mellemrum holder Bo-Grindsted historie-fortælledage for alle medarbejdere fra alle afdelinger. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

12 Forebyggelse: Bedre indretning skaber tryghed Overfaldsalarmer, flugtveje, sikrede døre, overvågningskameraer, kaldeanlæg og bærbare telefoner kan skabe større tryghed og sikkerhed for personalet. Det kan imidlertid være en balancegang på den ene side at skabe sikkerhed på arbejdspladsen og på den anden side undgå, at kontrol og overvågning præger samværet og kommunikationen med brugerne. Fysiske rammer De fysiske rammer på stedet har indflydelse på risikoen for, om der opstår vold og trusler. Hvis brugere, klienter eller patienter føler sig presset eller trængt, kan det være med til at udløse voldsepisoder. God plads, lys og luft i lokalerne giver som regel et bedre miljø. Vedligeholdelse, en hyggelig indretning, maling og udsmykning kan have stor betydning for, om man befinder sig godt på stedet. Ligesom nedslidte lokaler og inventar omvendt kan virke deprimerende og være med til at skabe frustrationer. Eksempel fra Mændenes Hjem i København Indretningen møder de hjemløse i øjenhøjde Mændenes Hjem i København er et socialt botilbud og kontaktsted for hjemløse og mennesker med misbrug. Mændenes Hjem forsøger at møde brugere og beboere ligeværdigt, og det afspejler sig også i den fysiske indretning. Personalet har i de senere år rokeret om på rummenes funktion, blandt andet for at skabe flere mødesteder, så mødet ikke kun sker om problemer og behandling, men så man også kan spise sammen, hygge sig sammen, læse avis sammen osv. Det har ført til en større ombygning, som er sket i samarbejde mellem en arkitekt og to kunstnere. Indgangen er ændret, så den er blevet mere lys og venlig. Receptionen er nedlagt, fordi skranken signalerede distance mellem brugere og medarbejdere. Beboerne har fået deres egne postkasser, de har selv nøgler til deres værelser mv. Fælleslokalerne er også renoveret. Stuen er indrettet som et slags cafemiljø med solide koksestole, hvor man kan slappe af. Der er kommet farver på væggene, og i stedet for små borde er der kommet store fælles borde, som man kan rykke rundt på efter behov. Samtalerummet er bygget op som en campingvogn for at skabe en anderledes platform for dialog. Ideen er her at skabe associationer til hjemløses hverdag. Mange hjemløse drømmer om en campingvogn, hvor de kan bo. På lignende vis er husets observationsrum (nattesoverum) indrettet som en kupe i en togvogn også et velkendt sovested for mange. Overalt er der brugt stabile materialer som massivt træ, terrazzo og kobber for at skabe en tryg base i brugernes ellers ustabile og kaotiske liv. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

13 Når skaden er sket Sådan hjælper du din kollega Vold og trusler kan ikke altid undgås. Derfor er vigtigt, at arbejdspladsen har en kriseplan med nogle retningslinjer for, hvordan man følger op, når skaden er sket. For at undgå, at oplevelsen sætter sig varige spor Et kriseberedskab omfatter typisk Kollegial førstehjælp til den voldsramte Orientering af ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Orientering af hele personalegruppen Opfølgning på voldsepisoden, i form af registrering og anmeldelse. Kollegial psykisk førstehjælp Ofte er kolleger nærmest til at yde psykisk førstehjælp til den ramte. Som førstehjælper er det vigtigt: at lytte og rumme at spørge til situationen at vise omsorg og nærvær at følge den voldsramtes behov at acceptere alle følelser Førstehjælperen bør undgå: at tale selv, styre samtalen at fortælle om egne oplevelser at bagatellisere at analysere og forklare at blive forlegen over følelser at lade den voldsramte være alene at bebrejde eller kritisere den voldsramte Orientering af tillids-/arbejdsmiljørepræsentant og leder Lederen og tillids-/arbejdsmiljørepræsentanten skal hurtigst muligt orienteres om det skete. Lederen tager stilling til, om den voldsramte har behov for professionel krisehjælp. Nogle arbejdspladser har en fast aftale med en psykolog(vagt), som de kan trække på efter behov. Den individuelle krisehjælp kan eventuelt suppleres med en debriefing af hele personal e- g rup p en. H e r g enn em g å s hæ nd els es f o rlø bet, o g a l le f å r d en s a mme inf o rma t io n. Anmeldelse af vold som arbejdsskade Alle tilfælde af vold, som medfører sygefravær på mere end en dag, skal anmeldes til Arbejdstilsynet som en arbejdsulykke. Alle formodede og konstaterede arbejdsbetingede lidelser skal også anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Erstatning efter vold Alle arbejdsgivere skal tegne en arbejdsskadeforsikring for deres ansatte. Det er arbejdsgiverens forsikringsselskab, der udbetaler en eventuel erstatning til medarbejderen efter en voldsepisode. Der er, udover erstatningsmulighederne i arbejdsskadesikringsloven, mulighed for at søge erstatning gennem Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser - kaldet Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

14 Voldsofferloven. Hvis man ønsker at søge erstatning jf. Voldsofferloven, skal episoden også være meldt til politiet. Hvis volden har været forsætlig, kan man også søge staten om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte i henhold til voldsofferloven. Det kræver også politianmeldelse. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

15 Materialer om trusler og vold Gode materialer Vold en faglig udfordring Til studerende og elever. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, 2007 Stop vold, mobning og chikane- Casebeskrivelser om implementering af aftalen om vold, mobning og chikane på kommunale og regionale arbejdspladser. KL, KTO og Danske Regioner, At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Til studerende inden for social- og sundhedssektoren. Vold som udtryksform, AT-vejledning: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Arbejdstilsynet, Vejledning om vold og kriseberedskab Branchearbejdsmiljørådet Offentlig Kontor og Administration, Grundlæggende undervisningsmateriale Voldsforebyggelse, konfliktløsning, udvikling. Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet, Vigtige hjemmesider Arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren. Blandt andet om trusler og vold. Hjemmeside om voldsforebyggelse i kommuner og regioner. Arbejdstilsynet Videncenter for Arbejdsmiljø Hjemmeside om arbejdsmiljø i det offentlige og finanssektoren. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Revideret september

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Telefon (+45) 43 44 88 88 Telefax (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk

Læs mere

Temamagasin oktober 2007 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie. voldsomudtryksform

Temamagasin oktober 2007 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie. voldsomudtryksform Temamagasin oktober 2007 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie voldsomudtryksform 2 Fokus på vold og nye på arbejde Stop vold Fokus på nye på arbejdet er et projekt, som Socialt Udviklingscenter

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform 7. å r g a n g N r. 2 N o v e m b e r 2 0 0 1 Et Et nyhedsmagasin nyhedsmagasin fra fra Vold som Udtryksform V o l d s o m U d t r y k s f o r m Vi er ikke alene 2 Vold som Udtryksform 7. årgang, nr. 2,

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket Indhold Tag hånd om skadeslidte Kriseplanen skal indeholde Huskeliste, ved en voldsepisode Huskeliste til den volds- og kriseramte

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Eksempler. Risikovurdering. et bidrag til voldsforebyggelse. www.voldsomudtryksform.dk

Eksempler. Risikovurdering. et bidrag til voldsforebyggelse. www.voldsomudtryksform.dk Eksempler Risikovurdering et bidrag til voldsforebyggelse www.voldsomudtryksform.dk Arbejdstilsynets vejledning om voldsrisiko Når der er risiko for vold, skal arbejdsgiveren vurdere, hvor stor risikoen

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere