Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen Bergholdt erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. B. Formandens beretning Bestyrelsesformand Per Munch berettede om ABC s virksomhed siden seneste generalforsamling. Indledningsvis præsenterede Per Munch bestyrelsesmedlemmerne og de enkelte udvalg. Herefter orienterede han om den fokus, bestyrelsen havde haft på indtægter og udgifter i det forløbne år. Det er lykkes at vende de senere års underskud på grund af ombygninger til et overskud i Per Munch orienterede endvidere om den ulighed, der er i tilskudsordningerne fra kommunal side. Desuden orienterede Per Munch om følgende: Retssagen mod 10 tidligere medlemmer der havde meldt sig ud i en hel gruppe, og så ikke havde overholdt klubbens vedtægter. Udskiftning af halinspektør, hvor Kirsten Ove overtog jobbet i august Ny restauratør, Tina Fairlie, som tiltrådte midt i sæsonen. Opsigelse af vores administrative medarbejder Helle Sjørring Nielsen. Huslejesag anlagt af DIP. At bestyrelsen IKKE har opsagt nogen udlejningsbaner, som nogle medlemmer fejlagtigt har fortalt skulle være sket. Samt generel orientering om klubbens virke, herunder manglende opbakning til veteranafdelingen. Per Munch afsluttede sin beretning med en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmerne og andre medlemmer, der i året løb har deltaget i arbejdet for ABC. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning fra tilhørerne. 1

2 C. Udvalgenes beretninger Ungdomsafdelingen v. Susan Christensen: Det seneste år har været meget udfordrende pga. skolereformen, men der har været vist stor forståelse fra alle sider. USU har fået kr. fra Nordeafonden. De økonomiske resurser er dog stadig begrænsede, men alligevel er det lykkedes at afholde en del arrangementer. Miniton er velbesøgt USU har netop afholdt sin første turnering i DGI- regi. Stemningen i afdelingen er god, bl.a. takket være flotte indsatser af trænerne, Natasja og Nicklas. Flere detaljer kan læses i Susans beretning, som er vedlagt i bilag 1. Seniorafdelingen v. Morten Munch: 1. holdet forbliver i Danmarksserien, 2. holdet rykker ned i serie 1, mens 3. og 4. holdet rykker op i hhv. serie 1 og serie 3. Træningen forestås af Thomas Alm og Peter Thorberg, og der arbejdes på at de fortsætter i næste sæson. Kasper Nielsen, Morten Leth, Natasja Lund, Frederik Brockdorff og Lasse Wolsgård er holdledere. Intern aktivitet har bl.a. bestået af sæsonstartssamling, julefrokost, fredagsbar, klubmesterskaberne samt ABCafeen. Fra sæsonstart blev C- træningen startet op, men den måtte desværre hurtigt suspenderes igen pga. nogle kommunikationsfejl, og fordi nogle af banerne blev benyttet af andre spillere, som ikke ville flytte. SEU håber at kunne genopstarte C- træningen fra næste sæson, og vil drøfte dette med den ny bestyrelse. Flere af seniorspillerne arbejdede i det forgangne år på Dragør- markedet og serverede til en julefrokost, hvilket gav en indtægt til klubben på over kr. Flere detaljer kan læses i Mortens beretning, som er vedlagt i bilag 2. Veteranafdelingen v. Per Munch: Jørgen Bunder, der blev valgt til bestyrelsen ved seneste generalforsamling, har forladt sit arbejde for ABC efter få måneders tilstedeværelse uden stor succes. Der blev orienteret om veterantræningen om onsdagen, som er kommet godt i gang. Per Munch gav en general orientering om sektionen. 2

3 Motionistafdelingen v. Thomas Kledal: En del spillere har sagt farvel til holdet, men mange nye er samtidig kommet til med masser af ny energi og spilleglæde. Ny træner, Indra Strijbos fra Holland, blev ansat august Hun er dygtig og vellidt blandt spillerne, og aftalen er da også blevet forlænget til næste sæson. I Kbkr s serie 30- turnering ligger vi nr. 7 ud af 9 hold forud for den sidste kamp. Deltagelse i turneringskampene er en spændende og lærerig oplevelse for spillerne, og der er flere, der gerne vil spille, end der er plads til på holdet. Største udfordring har været den store niveauforskel på holdet. Tidligere var det svært at få opstillet nogle fornuftige kampe, især med nybegynderne, men på det seneste er det lykkedes at skabe nogle mere velfungerende grupperinger, inddelt efter niveau. Der arbejdes på at etablere yderligere træning mandag aften fra kl fra den kommende sæson. Vi er nået til enighed med træneren om vilkårene. D. Fremlæggelse af revideret årsregnskab Regnskabet blev sendt rundt og gennemgået af økonomiansvarlig Per Reslow Olsen. Årets resultat er et overskud på 8000 kr. Camilla Würtz spurgte om, hvad posten tab af kontingent dækker over, og Per Reslow svarede, at det dækker over afskrevne rykkergebyrer. Nogle medlemmer betaler kun den oprindelige opkrævning, når de får en rykker, og klubben har derfor en del gamle rykkerbetalinger til gode. Økonomiudvalget har valgt at afskrive nogle af disse betalinger, hvilket bl.a. skyldes, at Per Reslow fratræder. Dirch Holte kommenterede det generelle prisniveau, og nævnte at KMB er billigere end ABC. Han spurgte også om, hvorfor deltagerbetalingerne for de årige er opstillet som en selvstændig postering, og om det havde noget med seniortræningen at gøre. Per Munch svarede, at den gamle opdeling skyldes, at klubben tidligere kunne få tilskud for spillere i denne aldersgruppe, og at opdelingen intet har med seniortræningen at gøre. Henrik Kyhl spurgte om, hvor mange af pengene på SEU der går til bolde, og Per Reslow svarede, at boldforbruget udgør ca kr. Per Munch nævnte, at boldforbruget opgøres månedligt på sektioner. French Frederiksen spurgte, om klubben har tænkt sig at ændre tidsperioden for baneleje fra 50 min. til en time. Per Munch svarede, at det har vi ikke, og forklarede at det nødvendigvis ville betyde færre banelejer og give et indtægtstab, hvilket ville være ufornuftigt i lyset af den økonomiske situation, som klubben befinder sig i. 3

4 Mikael Rasmussen spurgte, om regnskabet er revideret. Per Reslow svarede, at regnskabet er revideret og påtegnet af den eksterne registrerede revisor samt af den interne revision, og læste den interne revisions bemærkninger op. Annalisa Møller Jørgensen spurgte, hvad en periodeafgrænsningspost dækker over. Per Reslow svarede, at det dækker over, at kontingentet for foråret opkræves i december, men først bogføres som indtægt det efterfølgende år som betalingen angår. French Frederiksen spurgte, om trænerlønningerne også indgår i personaleomkostningerne. Per Reslow svarede, at personaleomkostningerne dækker over aflønning af Martin Hindsbo, Helle Sjørring og Kirsten Ove, og at omkostningerne reduceres med kr. i 2015 som følge af den omstrukturering, der blev nævnt i Per Munchs beretning. Per Reslow forklarede, at aflønning af trænerne ikke indgår i personaleomkostnings- posten, men derimod bliver posteret på de respektive sektioner. Mogens Ginnerup- Nielsen spurgte, hvorfor regnskabet og budgettet ikke lægges på hjemmesiden. Det blev taget til efterretning af bestyrelsen. Inge Andersen bemærkede, at hun ikke kan godkende regnskabet, fordi hun ikke forstår det. Hun efterlyste ligeledes at regnskabet kunne have været offentliggjort på hjemmesiden, så medlemmerne kunne sætte sig ind i det på forhånd. Dette var der en vis enighed om blandt medlemmerne, men Steen Bergholdt pointerede omvendt, at regnskabet har været tilgængeligt i 10 dage på klubbens kontor i overensstemmelse med vedtægterne. Regnskabet blev godkendt med stort flertal for, mens tre stemte imod. E. Fremlæggelse af budget til orientering Budgettet for 2015 blev sendt rundt og gennemgået af Per Reslow. Ole Larsen undrede sig over de budgetterede indtægter af baneleje, og synes, det ser for optimistisk ud. Per Reslow tog det til efterretning. Det blev drøftet, om det er rimeligt og i overensstemmelse med vedtægterne, at medlemmer opkræves flere kontingenter, hvis de lejer flere baner. Flere medlemmer og bestyrelses- medlemmer havde indlæg om emnet, indtil Steen Bergholdt afbrød og konstaterede, at sagen ikke skal drøftes under budgettet, men under evt., hvor debatten således fortsatte. Referatet af hele debatten om flere kontingent- betalinger er derfor placeret under evt. F. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 4

5 G. Valg af bestyrelse Der blev ikke valgt en formand og en VEU- formand, da ingen kandidater stillede op. Der skal derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid. Alle på valg blev klappet ind. Thomas Kledal, økonomiansvarlig, blev valgt ind. Morten Munch, seniorformand, var ikke på valg. Susan Christensen, ungdomsformand, blev genvalgt. Thomas Kledal, motionistformand, blev genvalgt. Sacha Nørsø Pedersen, medlem, blev genvalgt. Julie Schramm Rasmussen, medlem, blev valgt ind. H. Valg af revisor og suppleant Interne revisorer: Jørgen Jensen og Steen Bergholdt fortsætter. Suppleant Claus Ishøj fortsætter. Eksterne revisorer: Bille & Buch- Andersen fortsætter. I. Evt. Jubilæer: 50 år: Robin Auscher Peter Wibrand Erik Wibrand Mikael Rasmussen 25 år: Inge Andersen Flemming Nielsen Bjørn Kleist Jes Rasmussen Flidspokalen gik til Clara Køel Enu Ebut. Gentlemanpokalen gik til Majken Dehn. 5

6 Per Reslow takkede Per Munch for hans mangeårige virke som formand. Dirch Holte uddelte ros til Flemming Nielsen for dennes ABC- sang. Morten Munch opfordrede til, at nogle veteraner melder sig til at bære bestyrelsesarbejdet videre. Dirch Holte spurgte, hvad der sker, hvis huslejesagen går ABC imod, og om bestyrelsen har tænkt over dette scenarie. Per Munch svarede, at vi naturligvis har drøftet det grundigt, og nævnte at vores advokat mener, at vi har en god sag. Per pointerede endvidere, at der er mulighed for at gøre noget på indtægtssiden, bl.a. at ansøge flere fonde, samt at gå i tæt dialog med Københavns Kommune med henblik på at få øget tilskuddet. Det kræver bare, at nogle medlemmer melder sig til at gøre arbejdet. Per Munch konstaterede, at der er for mange, der nyder, og for få, der yder. French Frederiksen foreslog at man skærer ned på udgifter, bl.a. trænerlønninger og boldforbrug. Det blev noteret af bestyrelsen. Erik Wibrand foreslog at prisstigninger meldes ud så hurtigt som muligt, så man undgår flere retssager. Det blev ligeledes noteret af bestyrelsen. Terese Mersebak spurgte, om man betaler et kontingent pr. bane, man lejer. Per Munch svarede bekræftende, og forklarede, at bestyrelsen for nogle år siden vedtog at opkræve det, dels fordi det var nemmere administrativt, dels fordi der ikke var nogen idé i at give rabat til spillere, der lejer flere baner. Der bliver givet rabat på ydertidspunkterne, men ikke for at leje flere baner. Inge Andersen nævnte, at hun allerede på generalforsamlingen sidste år havde rejst sagen om, at hun i nogle år havde betalt mere end ét kontingent. Hun nævnte, at hun først fik svar fra bestyrelsen i oktober. Efterfølgende har hun haft en mailkorrespondance med bestyrelsen, og på generalforsamlingen læste hun korrespondancen op. Den handlede blandt andet om, at hun forventede, at få de ekstra betalte kontingenter tilbage. Hun havde tidligere fået at vide af forretningsføreren, at man højst kan afkræves to kontingent- betalinger. Dette havde hun nævnt for formanden, men havde fået som svar, at der ikke er nogen begrænsning på antallet af betalinger. Inge havde forhørt sig om klubkontingenterne hos Badminton Danmark, som havde forklaret, at de var overgået til en anden opkrævningsmodel. Hun læste op af referatet fra bestyrelsesmødet den 21/8-14, bl.a. passagen om, at bestyrelsen var enige om, at kontingentet er forældet - netop fordi Badminton Danmark har ændret opkrævningen hos klubberne - og derfor skal drøftes på næste generalforsamling. Hun mente derfor, at bestyrelsen burde have bragt et ændringsforslag til afstemning på generalforsamlingen, og undrede sig over, at det ikke var sket. Sidsel Dueholm mente, at Inge Andersen selv kunne have indgivet et forslag til ændringer af vedtægterne. 6

7 Inge efterlyste et referat og en varsling af ændringerne fra 2010, hvor ændringen blev vedtaget. Inge synes, at en sådan beslutning skal tages på en generalforsamling og ikke på et bestyrelsesmøde. Hun nævnte endvidere, at hun af Per Munch havde fået at vide, at flere bestyrelsesbeslutninger tages over s mellem bestyrelsesmedlemmerne, og at ændringen derfor muligvis ikke er besluttet på et bestyrelsesmøde, og dermed heller ikke fremgår af noget referat. Inge efterspurgte et bestyrelsesmøde- referat, hvoraf beslutningen fremgår. Hun har gennemsøgt alle referater siden 2. halvår Morten svarede, at vi gerne vil prøve at grave det relevante referat frem. Inge foreslog desuden, at generalforsamlingen lægges i marts, så medlemmer kan tage stilling til, om de vil opsige deres baner inden 1. april, hvor der er opsigelsesfrist. Hun nævnte, at hun nu melder sig ud af klubben. Henrik Tholstrup foreslog ligeledes at lægge generalforsamlingen før 1. april. Morten svarede, at alle medlemmer kan indgive ændringsforslag op til en generalforsamling, herunder forslag vedr. tidsfristen for afholdelse af generalforsamlingerne. Per Munch forklarede, at regnskabet først skal være færdigt og påtegnet. Da det desuden skal foreligge 10 dage før generalforsamlingen afholdes, bliver det svært at nå i marts. Bestyrelsen ville gerne have lagt den i marts i år, men det var ikke muligt pga. revisionen. Inge foreslog også at flytte fristen for at opsige baner, hvortil Per Munch svarede, at alle kan indgive ændringsforslag. Mogens Ginnerup- Nielsen mente, at der ifølge klubbens vedtægter skal opkræves ét kontingent pr. medlem, og mente ikke at klubben lovligt kan opkræve for flere baner. Morten svarede, at det er vedtaget på en generalforsamling, at klubbens bestyrelse har bemyndigelse til at fastsætte kontingent og baneleje. Mogens mente kun, at bemyndigelsen gjaldt retten til at fastsætte kontingent og baneleje, ikke til at opkræve flere kontingenter. Morten var ikke enig i, at der var en sådan begrænsning i ordlyden af bemyndigelsen, og læste op af vedtægterne. Henrik Tholstrup var heller ikke enig i Mortens/bestyrelsens påstand om, at bestyrelsen må pålægge medlemmerne flere kontingenter, og pointerede, at der blandt medlemmerne var uenighed i bestyrelsens fortolkning af vedtægterne. Susan nævnte, at spørgsmålene har været grundigt drøftet i det forløbne år, og opfordrede til at folk fra veteranafdelingen melder sig til bestyrelsen, og at hun ikke ville acceptere at blive kaldt utroværdig. Klaus Bruun bemærkede, at det er vilkårene ved at sidde i en bestyrelse, og gentog Henrik Tholstrups påstand om, at der er en uenighed om fortolkningen af vedtægterne. Desuden nævnte han, at mange andre klubmedlemmer også har lavet frivilligt arbejde, bl.a. i bestyrelsen og i andre sammenhænge. Endelig mente han, at arbejdet i bestyrelsen skal adskilles fra påstanden om utroværdighed/uenighed om fortolkning. Michael Heede spurgte, om det er korrekt forstået, at alle med flere baner har betalt flere kontingenter siden 2010, uden at nogen har bemærket noget før nu. Per Munch svarede, at det kom op på generalforsamlingen sidste år. Michael udtrykte en undren, hvortil Inge 7

8 svarede, at det ikke er noget, man lægger mærke til i dagligdagen, men at hun opdagede, at hun betalte fem- dobbelt kontingent sidste år. Derudover synes hun, det er vigtigt, at der foreligger dokumentation for beslutningen. Michael mente, at problemet nok var begrænset, når man i fire år ikke har tænkt over det til hverdag. Henrik Tholstrup mente at al balladen blandt veteranerne bunder i utrolig dårlig kommunikation, og udtrykte utilfredshed med, at dem, der ikke retter ind, bliver hængt ud på hjemmesiden. Det har ifølge Henrik resulteret i, at en afdeling, som han og andre har brugt 16 år på at opbygge, nu er blevet smadret på tre måneder. Terese Mersebak syntes, at det må være i en kommende bestyrelses interesse at få sagen afklaret, så der ikke kommer flere diskussioner. Det må være i klubbens interesse at sagen kører korrekt, og Terese opfordrede til, at vi får noget hjælp af vores advokat, der sidder med inkassosagen. Steffen Bang Nielsen opfordrede alle til at arbejde for, at tillidskløften mellem veteranerne og resten af klubben bliver gjort mindre. Per Munch takkede Steen Bergholdt for god ledelse af mødet. Steen Bergholdt takkede alle for god ro og orden. Tiltrådt af dirigent Steen Bergholdt. 8

9 Bilag 1: Susan Christensens beretning fra USU. Mit navn er Susan Christensen og jeg er formand for ungdomsspillerudvalget i daglig tale kaldet USU. USU består af frivillige forældre til børn i klubben og trænerne Natasja og Nicklas. Tak for jeres indsats i det forgangne år. Derudover er jeg med i ABC s bestyrelse og mor til Hanne og Mette har været et år med ekstraordinære store udfordringer for USU og når jeg nævner ordet: SKOLEREFORM, ja så har det helt klart været et svært puslespil at få til at gå op. Omfanget, betydningen og konsekvensen kendte vi først i august måned, altså efter sommerferien, men jeg synes at vi i ABC har klaret skærene. Da hver skole har deres egen tolkning af reformen, ja så kunne vi bare vente til de unge mennesker kom tilbage og fortalte os hvornår de havde fri og hvornår de kunne være i klubben. Det betød også at hele ABC s bestyrelse straks gik i gang med at se på muligheder for at ændre træningstider, spørge banelejere om de ville se velvilligt på at spille lidt senere osv. Alt dette for at vi kunne fastholde de unge mennesker i klubben og tilbyde dem nye og senere træningstider. Heldigvis var de fleste positive og forstående for vores udfordring i Ungdomsafdelingen. Alle ungdomstrænerne forsøgte også at få de individuelle ønsker, som stort set hvert barn/ung kom med, til at gå op i en højere enhed, og det er lykkedes langt hen ad vejen. Det er også ganske få udmeldelser vi har modtaget på den baggrund, og det er vi stolte af. Også stor tak til de voksne spillere, som er blevet berørt af ændringerne, men alligevel har fastholdt deres medlemskab i ABC. Økonomisk har vi igen i 2014 haft udfordringer og vores budget er blevet skåret helt ind til benet. Der er ingen penge at rutte med. Vi har prioriteret trænerlønninger og bolde, men vi har alligevel afholdt mange arrangementer og med velvillige forældre til at deltage og bidrage, både økonomisk og praktisk, så er vi kommet igennem året. 9

10 F.eks. kan nævnes vores sommer camp den sidste uge i skolesommerferien, tur til Bornholm i efterårsferien, videoaften med overnatning i klubben og så den store juleafslutning med over 60 børn og unge og 2 trænere. Stor ros for at styre og tage ansvar for så mange. Vi har været opsøgende på lokale skoler og tilbudt formiddagsbesøg både her og på skolen og det har også betydet nye ungdomsmedlemmer. Efter sommerferien startede vi et Minitonhold for de 4-7 årige og deres forældre og det har været godt besøgt. Det er søndag formiddag fra kl. 11 til 12. Vi har tidligere søgt DGI om at afholde ungdomsturneringer, og vi har netop afviklet den første turnering i februar I 2016 gentager vi successen. Vi har også tidligere søgt Nordea Fonden og fået kr ,- hvilket har betydet at alle holdspillere i USU har fået en spilletrøje med tryk Amager ABC - og trykket er sponseret at dust to clean. Også tak for det. For os i USU gælder det om at have unge spillere, som både bliver bedre og dygtigere, men som også er gode kammerater på tværs af alder og køn. Den sociale side vægter tungt og i samarbejde med vores dedikerede trænere, som lærer vores børn at spille, men også at opføre sig ordentligt, ja så er der en rigtig god stemning, sammenhold og kammeratskab i USU. Dette ikke mindst ud fra den indsats som bl.a. Natasja og Nicklas lægger i deres trænergerning. At Nicklas påtog sig opgaven som cheftræner i en meget ung alder, ja det fortjener fortsat den allerstørste anerkendelse. Til slut vil jeg nævne, at jeg havde indstillet Nicklas til årets træner i DGI, men det blev han desværre ikke. Som formand for USU er jeg både stolt, men også ydmyg for alt det frivillige arbejde der bliver ydet og den nerve der er i USU. Det er med til at give os den succes vi har i øjeblikket. Det var ordene fra USU. 10

11 Bilag 2: Morten Munchs beretning fra SEU Notat Til: Fra: Dato: Vedr.: GF- referat Morten Munch, SEU- formand 7. april 2015 Seniorafdelingens beretning 2014/2015 Overordnet: Vi bliver i Danmarksserien To oprykninger og en nedrykning Fokus på udvikling SEU: SEU har i denne sæson haft undertegnede som formand og endvidere har holdlederne deltaget i udvalget. Begrænset mødeaktivitet. Det meste klares i hallen og ikke mindst pr. mail. Træning: I denne sæson har Thomas Alm og Peter Thorberg stået for træningen. Det var ikke muligt at tilbyde Mads Hallas de økonomiske vilkår, der skulle til for at han blev, men heldigvis har Peter Thorberg taget fint over og har desuden forstærket singlesiden på førsteholdet. 11

12 Træningskonceptet, hvor der inddeles i A/B, og herre/dame - træning, der ruller med tre ugers varighed, så alle får ens træningstider hen over en hel sæson, er videreført. Vi har talt om, at vi skal have hævet kvaliteten er træningen til næste sæson, og jeg har en plan om, at vi tager dette op som tema på sæsonstartsarrangementet. Ved sæsonstart blev vi stillet en C- træning i udsigt tirsdag aften fra kl og en time frem, da der var spillergrundlag til at øge kapaciteten, og det passede fint sammen med VETUs indførelse af veterantræning onsdag aften. Desværre viste det sig dog, at to af banerne med veteraner ikke var indstillet på at flytte, hvilket var i modstrid med VETUs oplysninger. I løbet af september måned forsøgte vi med forskellige løsningsmuligheder, og der blev afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på udredning af, hvad der var sket i VETU og etablering af fællestræning for veteraner onsdag aften. Der kom ikke nogen løsning ud af dette, og SEU besluttede derfor at suspendere C- træningen indtil videre, og der blev fundet alternativer, som betød at et par spillere har deltaget i veterantræningen og nogle ungdomsspilleres træningstid er blevet nedprioriteret lidt, hvilket vi håber på at få rådet bod på hurtigt. Der er som sædvanligt sommertræning fra og med maj måned. Træningen starter op igen i august. Vi arbejder på at finde en løsning med Thomas Alm og Peter Thorberg om at fortsætte som trænere til næste sæson. Vi arbejder på at få de sidste ting til at falde på plads, hvilket også afhænger af den nye bestyrelse, og særligt om der kan etableres en C- træning. Holdturnering: I år deltog der 4 hold i KBKr s holdturnering. ABC1 bliver i Danmarksserien efter at have vundet nedrykningsspillet sikkert. Det kunne endda have blevet til en plads i oprykningsspillet med en sejr ude mod Holbæk. Holdleder har været Kasper Nielsen og Thomas Alm og Peter Thorberg har stået for holdsætningen. 12

13 ABC2 har haft en forholdsvis hård sæson i Københavnsserien, hvor vi kom med på et afbud sidste sæson grundet opløsningen af SMASH. Det blev til en næstsidste plads i grundspillet og en 6. plads i nedrykningsspillet, som desværre betyder nedrykning til serie 1. Morten Leth har været holdleder for dette hold. ABC3 spillede i serie 2. ABC3 vandt puljen sikkert og rykker op i serie 1, hvor vi kan få lov til at deltage, da der er to puljer. I den sidste kamp mod Politiet2 skulle vi bruge 3 points for at vinde puljen. Vi vandt sikkert Efterfølgende opdagede vi, at modstanderne havde brugt en spiller under falsk navn, hvilket vi protesterede over med den konsekvens, at Politiet2 blev frataget alle points og tvangsnedrykkes. Natasja Lund og Frederik Brockdorff har været holdledere for holdet. ABC4 var et nyt hold og startede i serie 4. ABC4 var før sidste kamp sikre på oprykning, men der skulle en 9-3 sejr til for at vinde puljen i sidste kamp mod Posten. Den kom i hus og dermed en førsteplads og dermed oprykning til serie 3. En del af vores unge spillere har deltaget på holdet særligt vores gode ungdomspiger og det lover godt for fremtiden. Lasse Wolsgård har som holdleder sikret endnu en oprykning. Arbejde for ABC: En stor del af seniorspillerne var trukket i arbejdstøjet under Dragør- markedet med Sacha som anfører og tjente over kr ind til klubben. Derudover serverede flere seniorspillere til en julefrokost og tjente også flere tusinde. Endelig har vi indgået en sponsoraftale med Meyers, som sikrer, at klubbens bedste hold de kommende to sæsoner kommer til at spille i samme spilletøj og desuden har det også bidraget til en forbedring af klubbens økonomi i

14 Næste sæson: Vi er i gang med planlægningen og vil meget gerne gøre plads til nye spillere, så vi kan få endnu mere gang i seniorafdelingen. Intern aktivitet: Sæsonstartssamling Fredagsbar Julefrokost Klubmesterskaber Jeg skal også sige en stor tak til spillerne for at have benyttet restauranten efter vi var nødsaget til at skære i bespisningen efter holdkampene. Det er tydeligt, at kvaliteten har fået et løft, og at dette bliver værdsat. Afslutning: Tak for denne sæson særligt til SEU- spillerne. Der er ingen tvivl om, at årsagen til, at jeg gerne vil fortsætte i bestyrelsen alene er den positive stemning og klubånd, der er i SEU. Dette er heldigvis med til at opveje de mange negative oplevelser og det hårde arbejde, som jeg som SEU- formand har lagt i det øvrige bestyrelsesarbejdet i løbet af det seneste år. Jeg håber, at der nu vil være nogle veteranspillere, som er klar til at yde en indsats for ABC og gå ind i bestyrelsesarbejdet. For beretning 7. april 2015, Morten Munch, SEU- formand 14

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere