Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen Bergholdt erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. B. Formandens beretning Bestyrelsesformand Per Munch berettede om ABC s virksomhed siden seneste generalforsamling. Indledningsvis præsenterede Per Munch bestyrelsesmedlemmerne og de enkelte udvalg. Herefter orienterede han om den fokus, bestyrelsen havde haft på indtægter og udgifter i det forløbne år. Det er lykkes at vende de senere års underskud på grund af ombygninger til et overskud i Per Munch orienterede endvidere om den ulighed, der er i tilskudsordningerne fra kommunal side. Desuden orienterede Per Munch om følgende: Retssagen mod 10 tidligere medlemmer der havde meldt sig ud i en hel gruppe, og så ikke havde overholdt klubbens vedtægter. Udskiftning af halinspektør, hvor Kirsten Ove overtog jobbet i august Ny restauratør, Tina Fairlie, som tiltrådte midt i sæsonen. Opsigelse af vores administrative medarbejder Helle Sjørring Nielsen. Huslejesag anlagt af DIP. At bestyrelsen IKKE har opsagt nogen udlejningsbaner, som nogle medlemmer fejlagtigt har fortalt skulle være sket. Samt generel orientering om klubbens virke, herunder manglende opbakning til veteranafdelingen. Per Munch afsluttede sin beretning med en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmerne og andre medlemmer, der i året løb har deltaget i arbejdet for ABC. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning fra tilhørerne. 1

2 C. Udvalgenes beretninger Ungdomsafdelingen v. Susan Christensen: Det seneste år har været meget udfordrende pga. skolereformen, men der har været vist stor forståelse fra alle sider. USU har fået kr. fra Nordeafonden. De økonomiske resurser er dog stadig begrænsede, men alligevel er det lykkedes at afholde en del arrangementer. Miniton er velbesøgt USU har netop afholdt sin første turnering i DGI- regi. Stemningen i afdelingen er god, bl.a. takket være flotte indsatser af trænerne, Natasja og Nicklas. Flere detaljer kan læses i Susans beretning, som er vedlagt i bilag 1. Seniorafdelingen v. Morten Munch: 1. holdet forbliver i Danmarksserien, 2. holdet rykker ned i serie 1, mens 3. og 4. holdet rykker op i hhv. serie 1 og serie 3. Træningen forestås af Thomas Alm og Peter Thorberg, og der arbejdes på at de fortsætter i næste sæson. Kasper Nielsen, Morten Leth, Natasja Lund, Frederik Brockdorff og Lasse Wolsgård er holdledere. Intern aktivitet har bl.a. bestået af sæsonstartssamling, julefrokost, fredagsbar, klubmesterskaberne samt ABCafeen. Fra sæsonstart blev C- træningen startet op, men den måtte desværre hurtigt suspenderes igen pga. nogle kommunikationsfejl, og fordi nogle af banerne blev benyttet af andre spillere, som ikke ville flytte. SEU håber at kunne genopstarte C- træningen fra næste sæson, og vil drøfte dette med den ny bestyrelse. Flere af seniorspillerne arbejdede i det forgangne år på Dragør- markedet og serverede til en julefrokost, hvilket gav en indtægt til klubben på over kr. Flere detaljer kan læses i Mortens beretning, som er vedlagt i bilag 2. Veteranafdelingen v. Per Munch: Jørgen Bunder, der blev valgt til bestyrelsen ved seneste generalforsamling, har forladt sit arbejde for ABC efter få måneders tilstedeværelse uden stor succes. Der blev orienteret om veterantræningen om onsdagen, som er kommet godt i gang. Per Munch gav en general orientering om sektionen. 2

3 Motionistafdelingen v. Thomas Kledal: En del spillere har sagt farvel til holdet, men mange nye er samtidig kommet til med masser af ny energi og spilleglæde. Ny træner, Indra Strijbos fra Holland, blev ansat august Hun er dygtig og vellidt blandt spillerne, og aftalen er da også blevet forlænget til næste sæson. I Kbkr s serie 30- turnering ligger vi nr. 7 ud af 9 hold forud for den sidste kamp. Deltagelse i turneringskampene er en spændende og lærerig oplevelse for spillerne, og der er flere, der gerne vil spille, end der er plads til på holdet. Største udfordring har været den store niveauforskel på holdet. Tidligere var det svært at få opstillet nogle fornuftige kampe, især med nybegynderne, men på det seneste er det lykkedes at skabe nogle mere velfungerende grupperinger, inddelt efter niveau. Der arbejdes på at etablere yderligere træning mandag aften fra kl fra den kommende sæson. Vi er nået til enighed med træneren om vilkårene. D. Fremlæggelse af revideret årsregnskab Regnskabet blev sendt rundt og gennemgået af økonomiansvarlig Per Reslow Olsen. Årets resultat er et overskud på 8000 kr. Camilla Würtz spurgte om, hvad posten tab af kontingent dækker over, og Per Reslow svarede, at det dækker over afskrevne rykkergebyrer. Nogle medlemmer betaler kun den oprindelige opkrævning, når de får en rykker, og klubben har derfor en del gamle rykkerbetalinger til gode. Økonomiudvalget har valgt at afskrive nogle af disse betalinger, hvilket bl.a. skyldes, at Per Reslow fratræder. Dirch Holte kommenterede det generelle prisniveau, og nævnte at KMB er billigere end ABC. Han spurgte også om, hvorfor deltagerbetalingerne for de årige er opstillet som en selvstændig postering, og om det havde noget med seniortræningen at gøre. Per Munch svarede, at den gamle opdeling skyldes, at klubben tidligere kunne få tilskud for spillere i denne aldersgruppe, og at opdelingen intet har med seniortræningen at gøre. Henrik Kyhl spurgte om, hvor mange af pengene på SEU der går til bolde, og Per Reslow svarede, at boldforbruget udgør ca kr. Per Munch nævnte, at boldforbruget opgøres månedligt på sektioner. French Frederiksen spurgte, om klubben har tænkt sig at ændre tidsperioden for baneleje fra 50 min. til en time. Per Munch svarede, at det har vi ikke, og forklarede at det nødvendigvis ville betyde færre banelejer og give et indtægtstab, hvilket ville være ufornuftigt i lyset af den økonomiske situation, som klubben befinder sig i. 3

4 Mikael Rasmussen spurgte, om regnskabet er revideret. Per Reslow svarede, at regnskabet er revideret og påtegnet af den eksterne registrerede revisor samt af den interne revision, og læste den interne revisions bemærkninger op. Annalisa Møller Jørgensen spurgte, hvad en periodeafgrænsningspost dækker over. Per Reslow svarede, at det dækker over, at kontingentet for foråret opkræves i december, men først bogføres som indtægt det efterfølgende år som betalingen angår. French Frederiksen spurgte, om trænerlønningerne også indgår i personaleomkostningerne. Per Reslow svarede, at personaleomkostningerne dækker over aflønning af Martin Hindsbo, Helle Sjørring og Kirsten Ove, og at omkostningerne reduceres med kr. i 2015 som følge af den omstrukturering, der blev nævnt i Per Munchs beretning. Per Reslow forklarede, at aflønning af trænerne ikke indgår i personaleomkostnings- posten, men derimod bliver posteret på de respektive sektioner. Mogens Ginnerup- Nielsen spurgte, hvorfor regnskabet og budgettet ikke lægges på hjemmesiden. Det blev taget til efterretning af bestyrelsen. Inge Andersen bemærkede, at hun ikke kan godkende regnskabet, fordi hun ikke forstår det. Hun efterlyste ligeledes at regnskabet kunne have været offentliggjort på hjemmesiden, så medlemmerne kunne sætte sig ind i det på forhånd. Dette var der en vis enighed om blandt medlemmerne, men Steen Bergholdt pointerede omvendt, at regnskabet har været tilgængeligt i 10 dage på klubbens kontor i overensstemmelse med vedtægterne. Regnskabet blev godkendt med stort flertal for, mens tre stemte imod. E. Fremlæggelse af budget til orientering Budgettet for 2015 blev sendt rundt og gennemgået af Per Reslow. Ole Larsen undrede sig over de budgetterede indtægter af baneleje, og synes, det ser for optimistisk ud. Per Reslow tog det til efterretning. Det blev drøftet, om det er rimeligt og i overensstemmelse med vedtægterne, at medlemmer opkræves flere kontingenter, hvis de lejer flere baner. Flere medlemmer og bestyrelses- medlemmer havde indlæg om emnet, indtil Steen Bergholdt afbrød og konstaterede, at sagen ikke skal drøftes under budgettet, men under evt., hvor debatten således fortsatte. Referatet af hele debatten om flere kontingent- betalinger er derfor placeret under evt. F. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 4

5 G. Valg af bestyrelse Der blev ikke valgt en formand og en VEU- formand, da ingen kandidater stillede op. Der skal derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid. Alle på valg blev klappet ind. Thomas Kledal, økonomiansvarlig, blev valgt ind. Morten Munch, seniorformand, var ikke på valg. Susan Christensen, ungdomsformand, blev genvalgt. Thomas Kledal, motionistformand, blev genvalgt. Sacha Nørsø Pedersen, medlem, blev genvalgt. Julie Schramm Rasmussen, medlem, blev valgt ind. H. Valg af revisor og suppleant Interne revisorer: Jørgen Jensen og Steen Bergholdt fortsætter. Suppleant Claus Ishøj fortsætter. Eksterne revisorer: Bille & Buch- Andersen fortsætter. I. Evt. Jubilæer: 50 år: Robin Auscher Peter Wibrand Erik Wibrand Mikael Rasmussen 25 år: Inge Andersen Flemming Nielsen Bjørn Kleist Jes Rasmussen Flidspokalen gik til Clara Køel Enu Ebut. Gentlemanpokalen gik til Majken Dehn. 5

6 Per Reslow takkede Per Munch for hans mangeårige virke som formand. Dirch Holte uddelte ros til Flemming Nielsen for dennes ABC- sang. Morten Munch opfordrede til, at nogle veteraner melder sig til at bære bestyrelsesarbejdet videre. Dirch Holte spurgte, hvad der sker, hvis huslejesagen går ABC imod, og om bestyrelsen har tænkt over dette scenarie. Per Munch svarede, at vi naturligvis har drøftet det grundigt, og nævnte at vores advokat mener, at vi har en god sag. Per pointerede endvidere, at der er mulighed for at gøre noget på indtægtssiden, bl.a. at ansøge flere fonde, samt at gå i tæt dialog med Københavns Kommune med henblik på at få øget tilskuddet. Det kræver bare, at nogle medlemmer melder sig til at gøre arbejdet. Per Munch konstaterede, at der er for mange, der nyder, og for få, der yder. French Frederiksen foreslog at man skærer ned på udgifter, bl.a. trænerlønninger og boldforbrug. Det blev noteret af bestyrelsen. Erik Wibrand foreslog at prisstigninger meldes ud så hurtigt som muligt, så man undgår flere retssager. Det blev ligeledes noteret af bestyrelsen. Terese Mersebak spurgte, om man betaler et kontingent pr. bane, man lejer. Per Munch svarede bekræftende, og forklarede, at bestyrelsen for nogle år siden vedtog at opkræve det, dels fordi det var nemmere administrativt, dels fordi der ikke var nogen idé i at give rabat til spillere, der lejer flere baner. Der bliver givet rabat på ydertidspunkterne, men ikke for at leje flere baner. Inge Andersen nævnte, at hun allerede på generalforsamlingen sidste år havde rejst sagen om, at hun i nogle år havde betalt mere end ét kontingent. Hun nævnte, at hun først fik svar fra bestyrelsen i oktober. Efterfølgende har hun haft en mailkorrespondance med bestyrelsen, og på generalforsamlingen læste hun korrespondancen op. Den handlede blandt andet om, at hun forventede, at få de ekstra betalte kontingenter tilbage. Hun havde tidligere fået at vide af forretningsføreren, at man højst kan afkræves to kontingent- betalinger. Dette havde hun nævnt for formanden, men havde fået som svar, at der ikke er nogen begrænsning på antallet af betalinger. Inge havde forhørt sig om klubkontingenterne hos Badminton Danmark, som havde forklaret, at de var overgået til en anden opkrævningsmodel. Hun læste op af referatet fra bestyrelsesmødet den 21/8-14, bl.a. passagen om, at bestyrelsen var enige om, at kontingentet er forældet - netop fordi Badminton Danmark har ændret opkrævningen hos klubberne - og derfor skal drøftes på næste generalforsamling. Hun mente derfor, at bestyrelsen burde have bragt et ændringsforslag til afstemning på generalforsamlingen, og undrede sig over, at det ikke var sket. Sidsel Dueholm mente, at Inge Andersen selv kunne have indgivet et forslag til ændringer af vedtægterne. 6

7 Inge efterlyste et referat og en varsling af ændringerne fra 2010, hvor ændringen blev vedtaget. Inge synes, at en sådan beslutning skal tages på en generalforsamling og ikke på et bestyrelsesmøde. Hun nævnte endvidere, at hun af Per Munch havde fået at vide, at flere bestyrelsesbeslutninger tages over s mellem bestyrelsesmedlemmerne, og at ændringen derfor muligvis ikke er besluttet på et bestyrelsesmøde, og dermed heller ikke fremgår af noget referat. Inge efterspurgte et bestyrelsesmøde- referat, hvoraf beslutningen fremgår. Hun har gennemsøgt alle referater siden 2. halvår Morten svarede, at vi gerne vil prøve at grave det relevante referat frem. Inge foreslog desuden, at generalforsamlingen lægges i marts, så medlemmer kan tage stilling til, om de vil opsige deres baner inden 1. april, hvor der er opsigelsesfrist. Hun nævnte, at hun nu melder sig ud af klubben. Henrik Tholstrup foreslog ligeledes at lægge generalforsamlingen før 1. april. Morten svarede, at alle medlemmer kan indgive ændringsforslag op til en generalforsamling, herunder forslag vedr. tidsfristen for afholdelse af generalforsamlingerne. Per Munch forklarede, at regnskabet først skal være færdigt og påtegnet. Da det desuden skal foreligge 10 dage før generalforsamlingen afholdes, bliver det svært at nå i marts. Bestyrelsen ville gerne have lagt den i marts i år, men det var ikke muligt pga. revisionen. Inge foreslog også at flytte fristen for at opsige baner, hvortil Per Munch svarede, at alle kan indgive ændringsforslag. Mogens Ginnerup- Nielsen mente, at der ifølge klubbens vedtægter skal opkræves ét kontingent pr. medlem, og mente ikke at klubben lovligt kan opkræve for flere baner. Morten svarede, at det er vedtaget på en generalforsamling, at klubbens bestyrelse har bemyndigelse til at fastsætte kontingent og baneleje. Mogens mente kun, at bemyndigelsen gjaldt retten til at fastsætte kontingent og baneleje, ikke til at opkræve flere kontingenter. Morten var ikke enig i, at der var en sådan begrænsning i ordlyden af bemyndigelsen, og læste op af vedtægterne. Henrik Tholstrup var heller ikke enig i Mortens/bestyrelsens påstand om, at bestyrelsen må pålægge medlemmerne flere kontingenter, og pointerede, at der blandt medlemmerne var uenighed i bestyrelsens fortolkning af vedtægterne. Susan nævnte, at spørgsmålene har været grundigt drøftet i det forløbne år, og opfordrede til at folk fra veteranafdelingen melder sig til bestyrelsen, og at hun ikke ville acceptere at blive kaldt utroværdig. Klaus Bruun bemærkede, at det er vilkårene ved at sidde i en bestyrelse, og gentog Henrik Tholstrups påstand om, at der er en uenighed om fortolkningen af vedtægterne. Desuden nævnte han, at mange andre klubmedlemmer også har lavet frivilligt arbejde, bl.a. i bestyrelsen og i andre sammenhænge. Endelig mente han, at arbejdet i bestyrelsen skal adskilles fra påstanden om utroværdighed/uenighed om fortolkning. Michael Heede spurgte, om det er korrekt forstået, at alle med flere baner har betalt flere kontingenter siden 2010, uden at nogen har bemærket noget før nu. Per Munch svarede, at det kom op på generalforsamlingen sidste år. Michael udtrykte en undren, hvortil Inge 7

8 svarede, at det ikke er noget, man lægger mærke til i dagligdagen, men at hun opdagede, at hun betalte fem- dobbelt kontingent sidste år. Derudover synes hun, det er vigtigt, at der foreligger dokumentation for beslutningen. Michael mente, at problemet nok var begrænset, når man i fire år ikke har tænkt over det til hverdag. Henrik Tholstrup mente at al balladen blandt veteranerne bunder i utrolig dårlig kommunikation, og udtrykte utilfredshed med, at dem, der ikke retter ind, bliver hængt ud på hjemmesiden. Det har ifølge Henrik resulteret i, at en afdeling, som han og andre har brugt 16 år på at opbygge, nu er blevet smadret på tre måneder. Terese Mersebak syntes, at det må være i en kommende bestyrelses interesse at få sagen afklaret, så der ikke kommer flere diskussioner. Det må være i klubbens interesse at sagen kører korrekt, og Terese opfordrede til, at vi får noget hjælp af vores advokat, der sidder med inkassosagen. Steffen Bang Nielsen opfordrede alle til at arbejde for, at tillidskløften mellem veteranerne og resten af klubben bliver gjort mindre. Per Munch takkede Steen Bergholdt for god ledelse af mødet. Steen Bergholdt takkede alle for god ro og orden. Tiltrådt af dirigent Steen Bergholdt. 8

9 Bilag 1: Susan Christensens beretning fra USU. Mit navn er Susan Christensen og jeg er formand for ungdomsspillerudvalget i daglig tale kaldet USU. USU består af frivillige forældre til børn i klubben og trænerne Natasja og Nicklas. Tak for jeres indsats i det forgangne år. Derudover er jeg med i ABC s bestyrelse og mor til Hanne og Mette har været et år med ekstraordinære store udfordringer for USU og når jeg nævner ordet: SKOLEREFORM, ja så har det helt klart været et svært puslespil at få til at gå op. Omfanget, betydningen og konsekvensen kendte vi først i august måned, altså efter sommerferien, men jeg synes at vi i ABC har klaret skærene. Da hver skole har deres egen tolkning af reformen, ja så kunne vi bare vente til de unge mennesker kom tilbage og fortalte os hvornår de havde fri og hvornår de kunne være i klubben. Det betød også at hele ABC s bestyrelse straks gik i gang med at se på muligheder for at ændre træningstider, spørge banelejere om de ville se velvilligt på at spille lidt senere osv. Alt dette for at vi kunne fastholde de unge mennesker i klubben og tilbyde dem nye og senere træningstider. Heldigvis var de fleste positive og forstående for vores udfordring i Ungdomsafdelingen. Alle ungdomstrænerne forsøgte også at få de individuelle ønsker, som stort set hvert barn/ung kom med, til at gå op i en højere enhed, og det er lykkedes langt hen ad vejen. Det er også ganske få udmeldelser vi har modtaget på den baggrund, og det er vi stolte af. Også stor tak til de voksne spillere, som er blevet berørt af ændringerne, men alligevel har fastholdt deres medlemskab i ABC. Økonomisk har vi igen i 2014 haft udfordringer og vores budget er blevet skåret helt ind til benet. Der er ingen penge at rutte med. Vi har prioriteret trænerlønninger og bolde, men vi har alligevel afholdt mange arrangementer og med velvillige forældre til at deltage og bidrage, både økonomisk og praktisk, så er vi kommet igennem året. 9

10 F.eks. kan nævnes vores sommer camp den sidste uge i skolesommerferien, tur til Bornholm i efterårsferien, videoaften med overnatning i klubben og så den store juleafslutning med over 60 børn og unge og 2 trænere. Stor ros for at styre og tage ansvar for så mange. Vi har været opsøgende på lokale skoler og tilbudt formiddagsbesøg både her og på skolen og det har også betydet nye ungdomsmedlemmer. Efter sommerferien startede vi et Minitonhold for de 4-7 årige og deres forældre og det har været godt besøgt. Det er søndag formiddag fra kl. 11 til 12. Vi har tidligere søgt DGI om at afholde ungdomsturneringer, og vi har netop afviklet den første turnering i februar I 2016 gentager vi successen. Vi har også tidligere søgt Nordea Fonden og fået kr ,- hvilket har betydet at alle holdspillere i USU har fået en spilletrøje med tryk Amager ABC - og trykket er sponseret at dust to clean. Også tak for det. For os i USU gælder det om at have unge spillere, som både bliver bedre og dygtigere, men som også er gode kammerater på tværs af alder og køn. Den sociale side vægter tungt og i samarbejde med vores dedikerede trænere, som lærer vores børn at spille, men også at opføre sig ordentligt, ja så er der en rigtig god stemning, sammenhold og kammeratskab i USU. Dette ikke mindst ud fra den indsats som bl.a. Natasja og Nicklas lægger i deres trænergerning. At Nicklas påtog sig opgaven som cheftræner i en meget ung alder, ja det fortjener fortsat den allerstørste anerkendelse. Til slut vil jeg nævne, at jeg havde indstillet Nicklas til årets træner i DGI, men det blev han desværre ikke. Som formand for USU er jeg både stolt, men også ydmyg for alt det frivillige arbejde der bliver ydet og den nerve der er i USU. Det er med til at give os den succes vi har i øjeblikket. Det var ordene fra USU. 10

11 Bilag 2: Morten Munchs beretning fra SEU Notat Til: Fra: Dato: Vedr.: GF- referat Morten Munch, SEU- formand 7. april 2015 Seniorafdelingens beretning 2014/2015 Overordnet: Vi bliver i Danmarksserien To oprykninger og en nedrykning Fokus på udvikling SEU: SEU har i denne sæson haft undertegnede som formand og endvidere har holdlederne deltaget i udvalget. Begrænset mødeaktivitet. Det meste klares i hallen og ikke mindst pr. mail. Træning: I denne sæson har Thomas Alm og Peter Thorberg stået for træningen. Det var ikke muligt at tilbyde Mads Hallas de økonomiske vilkår, der skulle til for at han blev, men heldigvis har Peter Thorberg taget fint over og har desuden forstærket singlesiden på førsteholdet. 11

12 Træningskonceptet, hvor der inddeles i A/B, og herre/dame - træning, der ruller med tre ugers varighed, så alle får ens træningstider hen over en hel sæson, er videreført. Vi har talt om, at vi skal have hævet kvaliteten er træningen til næste sæson, og jeg har en plan om, at vi tager dette op som tema på sæsonstartsarrangementet. Ved sæsonstart blev vi stillet en C- træning i udsigt tirsdag aften fra kl og en time frem, da der var spillergrundlag til at øge kapaciteten, og det passede fint sammen med VETUs indførelse af veterantræning onsdag aften. Desværre viste det sig dog, at to af banerne med veteraner ikke var indstillet på at flytte, hvilket var i modstrid med VETUs oplysninger. I løbet af september måned forsøgte vi med forskellige løsningsmuligheder, og der blev afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på udredning af, hvad der var sket i VETU og etablering af fællestræning for veteraner onsdag aften. Der kom ikke nogen løsning ud af dette, og SEU besluttede derfor at suspendere C- træningen indtil videre, og der blev fundet alternativer, som betød at et par spillere har deltaget i veterantræningen og nogle ungdomsspilleres træningstid er blevet nedprioriteret lidt, hvilket vi håber på at få rådet bod på hurtigt. Der er som sædvanligt sommertræning fra og med maj måned. Træningen starter op igen i august. Vi arbejder på at finde en løsning med Thomas Alm og Peter Thorberg om at fortsætte som trænere til næste sæson. Vi arbejder på at få de sidste ting til at falde på plads, hvilket også afhænger af den nye bestyrelse, og særligt om der kan etableres en C- træning. Holdturnering: I år deltog der 4 hold i KBKr s holdturnering. ABC1 bliver i Danmarksserien efter at have vundet nedrykningsspillet sikkert. Det kunne endda have blevet til en plads i oprykningsspillet med en sejr ude mod Holbæk. Holdleder har været Kasper Nielsen og Thomas Alm og Peter Thorberg har stået for holdsætningen. 12

13 ABC2 har haft en forholdsvis hård sæson i Københavnsserien, hvor vi kom med på et afbud sidste sæson grundet opløsningen af SMASH. Det blev til en næstsidste plads i grundspillet og en 6. plads i nedrykningsspillet, som desværre betyder nedrykning til serie 1. Morten Leth har været holdleder for dette hold. ABC3 spillede i serie 2. ABC3 vandt puljen sikkert og rykker op i serie 1, hvor vi kan få lov til at deltage, da der er to puljer. I den sidste kamp mod Politiet2 skulle vi bruge 3 points for at vinde puljen. Vi vandt sikkert Efterfølgende opdagede vi, at modstanderne havde brugt en spiller under falsk navn, hvilket vi protesterede over med den konsekvens, at Politiet2 blev frataget alle points og tvangsnedrykkes. Natasja Lund og Frederik Brockdorff har været holdledere for holdet. ABC4 var et nyt hold og startede i serie 4. ABC4 var før sidste kamp sikre på oprykning, men der skulle en 9-3 sejr til for at vinde puljen i sidste kamp mod Posten. Den kom i hus og dermed en førsteplads og dermed oprykning til serie 3. En del af vores unge spillere har deltaget på holdet særligt vores gode ungdomspiger og det lover godt for fremtiden. Lasse Wolsgård har som holdleder sikret endnu en oprykning. Arbejde for ABC: En stor del af seniorspillerne var trukket i arbejdstøjet under Dragør- markedet med Sacha som anfører og tjente over kr ind til klubben. Derudover serverede flere seniorspillere til en julefrokost og tjente også flere tusinde. Endelig har vi indgået en sponsoraftale med Meyers, som sikrer, at klubbens bedste hold de kommende to sæsoner kommer til at spille i samme spilletøj og desuden har det også bidraget til en forbedring af klubbens økonomi i

14 Næste sæson: Vi er i gang med planlægningen og vil meget gerne gøre plads til nye spillere, så vi kan få endnu mere gang i seniorafdelingen. Intern aktivitet: Sæsonstartssamling Fredagsbar Julefrokost Klubmesterskaber Jeg skal også sige en stor tak til spillerne for at have benyttet restauranten efter vi var nødsaget til at skære i bespisningen efter holdkampene. Det er tydeligt, at kvaliteten har fået et løft, og at dette bliver værdsat. Afslutning: Tak for denne sæson særligt til SEU- spillerne. Der er ingen tvivl om, at årsagen til, at jeg gerne vil fortsætte i bestyrelsen alene er den positive stemning og klubånd, der er i SEU. Dette er heldigvis med til at opveje de mange negative oplevelser og det hårde arbejde, som jeg som SEU- formand har lagt i det øvrige bestyrelsesarbejdet i løbet af det seneste år. Jeg håber, at der nu vil være nogle veteranspillere, som er klar til at yde en indsats for ABC og gå ind i bestyrelsesarbejdet. For beretning 7. april 2015, Morten Munch, SEU- formand 14

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Onsdag den 20. maj 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Onsdag den 20. maj 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Onsdag den 20. maj 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen, Sacha

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere