Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen Bergholdt erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. B. Formandens beretning Bestyrelsesformand Per Munch berettede om ABC s virksomhed siden seneste generalforsamling. Indledningsvis præsenterede Per Munch bestyrelsesmedlemmerne og de enkelte udvalg. Herefter orienterede han om den fokus, bestyrelsen havde haft på indtægter og udgifter i det forløbne år. Det er lykkes at vende de senere års underskud på grund af ombygninger til et overskud i Per Munch orienterede endvidere om den ulighed, der er i tilskudsordningerne fra kommunal side. Desuden orienterede Per Munch om følgende: Retssagen mod 10 tidligere medlemmer der havde meldt sig ud i en hel gruppe, og så ikke havde overholdt klubbens vedtægter. Udskiftning af halinspektør, hvor Kirsten Ove overtog jobbet i august Ny restauratør, Tina Fairlie, som tiltrådte midt i sæsonen. Opsigelse af vores administrative medarbejder Helle Sjørring Nielsen. Huslejesag anlagt af DIP. At bestyrelsen IKKE har opsagt nogen udlejningsbaner, som nogle medlemmer fejlagtigt har fortalt skulle være sket. Samt generel orientering om klubbens virke, herunder manglende opbakning til veteranafdelingen. Per Munch afsluttede sin beretning med en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmerne og andre medlemmer, der i året løb har deltaget i arbejdet for ABC. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning fra tilhørerne. 1

2 C. Udvalgenes beretninger Ungdomsafdelingen v. Susan Christensen: Det seneste år har været meget udfordrende pga. skolereformen, men der har været vist stor forståelse fra alle sider. USU har fået kr. fra Nordeafonden. De økonomiske resurser er dog stadig begrænsede, men alligevel er det lykkedes at afholde en del arrangementer. Miniton er velbesøgt USU har netop afholdt sin første turnering i DGI- regi. Stemningen i afdelingen er god, bl.a. takket være flotte indsatser af trænerne, Natasja og Nicklas. Flere detaljer kan læses i Susans beretning, som er vedlagt i bilag 1. Seniorafdelingen v. Morten Munch: 1. holdet forbliver i Danmarksserien, 2. holdet rykker ned i serie 1, mens 3. og 4. holdet rykker op i hhv. serie 1 og serie 3. Træningen forestås af Thomas Alm og Peter Thorberg, og der arbejdes på at de fortsætter i næste sæson. Kasper Nielsen, Morten Leth, Natasja Lund, Frederik Brockdorff og Lasse Wolsgård er holdledere. Intern aktivitet har bl.a. bestået af sæsonstartssamling, julefrokost, fredagsbar, klubmesterskaberne samt ABCafeen. Fra sæsonstart blev C- træningen startet op, men den måtte desværre hurtigt suspenderes igen pga. nogle kommunikationsfejl, og fordi nogle af banerne blev benyttet af andre spillere, som ikke ville flytte. SEU håber at kunne genopstarte C- træningen fra næste sæson, og vil drøfte dette med den ny bestyrelse. Flere af seniorspillerne arbejdede i det forgangne år på Dragør- markedet og serverede til en julefrokost, hvilket gav en indtægt til klubben på over kr. Flere detaljer kan læses i Mortens beretning, som er vedlagt i bilag 2. Veteranafdelingen v. Per Munch: Jørgen Bunder, der blev valgt til bestyrelsen ved seneste generalforsamling, har forladt sit arbejde for ABC efter få måneders tilstedeværelse uden stor succes. Der blev orienteret om veterantræningen om onsdagen, som er kommet godt i gang. Per Munch gav en general orientering om sektionen. 2

3 Motionistafdelingen v. Thomas Kledal: En del spillere har sagt farvel til holdet, men mange nye er samtidig kommet til med masser af ny energi og spilleglæde. Ny træner, Indra Strijbos fra Holland, blev ansat august Hun er dygtig og vellidt blandt spillerne, og aftalen er da også blevet forlænget til næste sæson. I Kbkr s serie 30- turnering ligger vi nr. 7 ud af 9 hold forud for den sidste kamp. Deltagelse i turneringskampene er en spændende og lærerig oplevelse for spillerne, og der er flere, der gerne vil spille, end der er plads til på holdet. Største udfordring har været den store niveauforskel på holdet. Tidligere var det svært at få opstillet nogle fornuftige kampe, især med nybegynderne, men på det seneste er det lykkedes at skabe nogle mere velfungerende grupperinger, inddelt efter niveau. Der arbejdes på at etablere yderligere træning mandag aften fra kl fra den kommende sæson. Vi er nået til enighed med træneren om vilkårene. D. Fremlæggelse af revideret årsregnskab Regnskabet blev sendt rundt og gennemgået af økonomiansvarlig Per Reslow Olsen. Årets resultat er et overskud på 8000 kr. Camilla Würtz spurgte om, hvad posten tab af kontingent dækker over, og Per Reslow svarede, at det dækker over afskrevne rykkergebyrer. Nogle medlemmer betaler kun den oprindelige opkrævning, når de får en rykker, og klubben har derfor en del gamle rykkerbetalinger til gode. Økonomiudvalget har valgt at afskrive nogle af disse betalinger, hvilket bl.a. skyldes, at Per Reslow fratræder. Dirch Holte kommenterede det generelle prisniveau, og nævnte at KMB er billigere end ABC. Han spurgte også om, hvorfor deltagerbetalingerne for de årige er opstillet som en selvstændig postering, og om det havde noget med seniortræningen at gøre. Per Munch svarede, at den gamle opdeling skyldes, at klubben tidligere kunne få tilskud for spillere i denne aldersgruppe, og at opdelingen intet har med seniortræningen at gøre. Henrik Kyhl spurgte om, hvor mange af pengene på SEU der går til bolde, og Per Reslow svarede, at boldforbruget udgør ca kr. Per Munch nævnte, at boldforbruget opgøres månedligt på sektioner. French Frederiksen spurgte, om klubben har tænkt sig at ændre tidsperioden for baneleje fra 50 min. til en time. Per Munch svarede, at det har vi ikke, og forklarede at det nødvendigvis ville betyde færre banelejer og give et indtægtstab, hvilket ville være ufornuftigt i lyset af den økonomiske situation, som klubben befinder sig i. 3

4 Mikael Rasmussen spurgte, om regnskabet er revideret. Per Reslow svarede, at regnskabet er revideret og påtegnet af den eksterne registrerede revisor samt af den interne revision, og læste den interne revisions bemærkninger op. Annalisa Møller Jørgensen spurgte, hvad en periodeafgrænsningspost dækker over. Per Reslow svarede, at det dækker over, at kontingentet for foråret opkræves i december, men først bogføres som indtægt det efterfølgende år som betalingen angår. French Frederiksen spurgte, om trænerlønningerne også indgår i personaleomkostningerne. Per Reslow svarede, at personaleomkostningerne dækker over aflønning af Martin Hindsbo, Helle Sjørring og Kirsten Ove, og at omkostningerne reduceres med kr. i 2015 som følge af den omstrukturering, der blev nævnt i Per Munchs beretning. Per Reslow forklarede, at aflønning af trænerne ikke indgår i personaleomkostnings- posten, men derimod bliver posteret på de respektive sektioner. Mogens Ginnerup- Nielsen spurgte, hvorfor regnskabet og budgettet ikke lægges på hjemmesiden. Det blev taget til efterretning af bestyrelsen. Inge Andersen bemærkede, at hun ikke kan godkende regnskabet, fordi hun ikke forstår det. Hun efterlyste ligeledes at regnskabet kunne have været offentliggjort på hjemmesiden, så medlemmerne kunne sætte sig ind i det på forhånd. Dette var der en vis enighed om blandt medlemmerne, men Steen Bergholdt pointerede omvendt, at regnskabet har været tilgængeligt i 10 dage på klubbens kontor i overensstemmelse med vedtægterne. Regnskabet blev godkendt med stort flertal for, mens tre stemte imod. E. Fremlæggelse af budget til orientering Budgettet for 2015 blev sendt rundt og gennemgået af Per Reslow. Ole Larsen undrede sig over de budgetterede indtægter af baneleje, og synes, det ser for optimistisk ud. Per Reslow tog det til efterretning. Det blev drøftet, om det er rimeligt og i overensstemmelse med vedtægterne, at medlemmer opkræves flere kontingenter, hvis de lejer flere baner. Flere medlemmer og bestyrelses- medlemmer havde indlæg om emnet, indtil Steen Bergholdt afbrød og konstaterede, at sagen ikke skal drøftes under budgettet, men under evt., hvor debatten således fortsatte. Referatet af hele debatten om flere kontingent- betalinger er derfor placeret under evt. F. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 4

5 G. Valg af bestyrelse Der blev ikke valgt en formand og en VEU- formand, da ingen kandidater stillede op. Der skal derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid. Alle på valg blev klappet ind. Thomas Kledal, økonomiansvarlig, blev valgt ind. Morten Munch, seniorformand, var ikke på valg. Susan Christensen, ungdomsformand, blev genvalgt. Thomas Kledal, motionistformand, blev genvalgt. Sacha Nørsø Pedersen, medlem, blev genvalgt. Julie Schramm Rasmussen, medlem, blev valgt ind. H. Valg af revisor og suppleant Interne revisorer: Jørgen Jensen og Steen Bergholdt fortsætter. Suppleant Claus Ishøj fortsætter. Eksterne revisorer: Bille & Buch- Andersen fortsætter. I. Evt. Jubilæer: 50 år: Robin Auscher Peter Wibrand Erik Wibrand Mikael Rasmussen 25 år: Inge Andersen Flemming Nielsen Bjørn Kleist Jes Rasmussen Flidspokalen gik til Clara Køel Enu Ebut. Gentlemanpokalen gik til Majken Dehn. 5

6 Per Reslow takkede Per Munch for hans mangeårige virke som formand. Dirch Holte uddelte ros til Flemming Nielsen for dennes ABC- sang. Morten Munch opfordrede til, at nogle veteraner melder sig til at bære bestyrelsesarbejdet videre. Dirch Holte spurgte, hvad der sker, hvis huslejesagen går ABC imod, og om bestyrelsen har tænkt over dette scenarie. Per Munch svarede, at vi naturligvis har drøftet det grundigt, og nævnte at vores advokat mener, at vi har en god sag. Per pointerede endvidere, at der er mulighed for at gøre noget på indtægtssiden, bl.a. at ansøge flere fonde, samt at gå i tæt dialog med Københavns Kommune med henblik på at få øget tilskuddet. Det kræver bare, at nogle medlemmer melder sig til at gøre arbejdet. Per Munch konstaterede, at der er for mange, der nyder, og for få, der yder. French Frederiksen foreslog at man skærer ned på udgifter, bl.a. trænerlønninger og boldforbrug. Det blev noteret af bestyrelsen. Erik Wibrand foreslog at prisstigninger meldes ud så hurtigt som muligt, så man undgår flere retssager. Det blev ligeledes noteret af bestyrelsen. Terese Mersebak spurgte, om man betaler et kontingent pr. bane, man lejer. Per Munch svarede bekræftende, og forklarede, at bestyrelsen for nogle år siden vedtog at opkræve det, dels fordi det var nemmere administrativt, dels fordi der ikke var nogen idé i at give rabat til spillere, der lejer flere baner. Der bliver givet rabat på ydertidspunkterne, men ikke for at leje flere baner. Inge Andersen nævnte, at hun allerede på generalforsamlingen sidste år havde rejst sagen om, at hun i nogle år havde betalt mere end ét kontingent. Hun nævnte, at hun først fik svar fra bestyrelsen i oktober. Efterfølgende har hun haft en mailkorrespondance med bestyrelsen, og på generalforsamlingen læste hun korrespondancen op. Den handlede blandt andet om, at hun forventede, at få de ekstra betalte kontingenter tilbage. Hun havde tidligere fået at vide af forretningsføreren, at man højst kan afkræves to kontingent- betalinger. Dette havde hun nævnt for formanden, men havde fået som svar, at der ikke er nogen begrænsning på antallet af betalinger. Inge havde forhørt sig om klubkontingenterne hos Badminton Danmark, som havde forklaret, at de var overgået til en anden opkrævningsmodel. Hun læste op af referatet fra bestyrelsesmødet den 21/8-14, bl.a. passagen om, at bestyrelsen var enige om, at kontingentet er forældet - netop fordi Badminton Danmark har ændret opkrævningen hos klubberne - og derfor skal drøftes på næste generalforsamling. Hun mente derfor, at bestyrelsen burde have bragt et ændringsforslag til afstemning på generalforsamlingen, og undrede sig over, at det ikke var sket. Sidsel Dueholm mente, at Inge Andersen selv kunne have indgivet et forslag til ændringer af vedtægterne. 6

7 Inge efterlyste et referat og en varsling af ændringerne fra 2010, hvor ændringen blev vedtaget. Inge synes, at en sådan beslutning skal tages på en generalforsamling og ikke på et bestyrelsesmøde. Hun nævnte endvidere, at hun af Per Munch havde fået at vide, at flere bestyrelsesbeslutninger tages over s mellem bestyrelsesmedlemmerne, og at ændringen derfor muligvis ikke er besluttet på et bestyrelsesmøde, og dermed heller ikke fremgår af noget referat. Inge efterspurgte et bestyrelsesmøde- referat, hvoraf beslutningen fremgår. Hun har gennemsøgt alle referater siden 2. halvår Morten svarede, at vi gerne vil prøve at grave det relevante referat frem. Inge foreslog desuden, at generalforsamlingen lægges i marts, så medlemmer kan tage stilling til, om de vil opsige deres baner inden 1. april, hvor der er opsigelsesfrist. Hun nævnte, at hun nu melder sig ud af klubben. Henrik Tholstrup foreslog ligeledes at lægge generalforsamlingen før 1. april. Morten svarede, at alle medlemmer kan indgive ændringsforslag op til en generalforsamling, herunder forslag vedr. tidsfristen for afholdelse af generalforsamlingerne. Per Munch forklarede, at regnskabet først skal være færdigt og påtegnet. Da det desuden skal foreligge 10 dage før generalforsamlingen afholdes, bliver det svært at nå i marts. Bestyrelsen ville gerne have lagt den i marts i år, men det var ikke muligt pga. revisionen. Inge foreslog også at flytte fristen for at opsige baner, hvortil Per Munch svarede, at alle kan indgive ændringsforslag. Mogens Ginnerup- Nielsen mente, at der ifølge klubbens vedtægter skal opkræves ét kontingent pr. medlem, og mente ikke at klubben lovligt kan opkræve for flere baner. Morten svarede, at det er vedtaget på en generalforsamling, at klubbens bestyrelse har bemyndigelse til at fastsætte kontingent og baneleje. Mogens mente kun, at bemyndigelsen gjaldt retten til at fastsætte kontingent og baneleje, ikke til at opkræve flere kontingenter. Morten var ikke enig i, at der var en sådan begrænsning i ordlyden af bemyndigelsen, og læste op af vedtægterne. Henrik Tholstrup var heller ikke enig i Mortens/bestyrelsens påstand om, at bestyrelsen må pålægge medlemmerne flere kontingenter, og pointerede, at der blandt medlemmerne var uenighed i bestyrelsens fortolkning af vedtægterne. Susan nævnte, at spørgsmålene har været grundigt drøftet i det forløbne år, og opfordrede til at folk fra veteranafdelingen melder sig til bestyrelsen, og at hun ikke ville acceptere at blive kaldt utroværdig. Klaus Bruun bemærkede, at det er vilkårene ved at sidde i en bestyrelse, og gentog Henrik Tholstrups påstand om, at der er en uenighed om fortolkningen af vedtægterne. Desuden nævnte han, at mange andre klubmedlemmer også har lavet frivilligt arbejde, bl.a. i bestyrelsen og i andre sammenhænge. Endelig mente han, at arbejdet i bestyrelsen skal adskilles fra påstanden om utroværdighed/uenighed om fortolkning. Michael Heede spurgte, om det er korrekt forstået, at alle med flere baner har betalt flere kontingenter siden 2010, uden at nogen har bemærket noget før nu. Per Munch svarede, at det kom op på generalforsamlingen sidste år. Michael udtrykte en undren, hvortil Inge 7

8 svarede, at det ikke er noget, man lægger mærke til i dagligdagen, men at hun opdagede, at hun betalte fem- dobbelt kontingent sidste år. Derudover synes hun, det er vigtigt, at der foreligger dokumentation for beslutningen. Michael mente, at problemet nok var begrænset, når man i fire år ikke har tænkt over det til hverdag. Henrik Tholstrup mente at al balladen blandt veteranerne bunder i utrolig dårlig kommunikation, og udtrykte utilfredshed med, at dem, der ikke retter ind, bliver hængt ud på hjemmesiden. Det har ifølge Henrik resulteret i, at en afdeling, som han og andre har brugt 16 år på at opbygge, nu er blevet smadret på tre måneder. Terese Mersebak syntes, at det må være i en kommende bestyrelses interesse at få sagen afklaret, så der ikke kommer flere diskussioner. Det må være i klubbens interesse at sagen kører korrekt, og Terese opfordrede til, at vi får noget hjælp af vores advokat, der sidder med inkassosagen. Steffen Bang Nielsen opfordrede alle til at arbejde for, at tillidskløften mellem veteranerne og resten af klubben bliver gjort mindre. Per Munch takkede Steen Bergholdt for god ledelse af mødet. Steen Bergholdt takkede alle for god ro og orden. Tiltrådt af dirigent Steen Bergholdt. 8

9 Bilag 1: Susan Christensens beretning fra USU. Mit navn er Susan Christensen og jeg er formand for ungdomsspillerudvalget i daglig tale kaldet USU. USU består af frivillige forældre til børn i klubben og trænerne Natasja og Nicklas. Tak for jeres indsats i det forgangne år. Derudover er jeg med i ABC s bestyrelse og mor til Hanne og Mette har været et år med ekstraordinære store udfordringer for USU og når jeg nævner ordet: SKOLEREFORM, ja så har det helt klart været et svært puslespil at få til at gå op. Omfanget, betydningen og konsekvensen kendte vi først i august måned, altså efter sommerferien, men jeg synes at vi i ABC har klaret skærene. Da hver skole har deres egen tolkning af reformen, ja så kunne vi bare vente til de unge mennesker kom tilbage og fortalte os hvornår de havde fri og hvornår de kunne være i klubben. Det betød også at hele ABC s bestyrelse straks gik i gang med at se på muligheder for at ændre træningstider, spørge banelejere om de ville se velvilligt på at spille lidt senere osv. Alt dette for at vi kunne fastholde de unge mennesker i klubben og tilbyde dem nye og senere træningstider. Heldigvis var de fleste positive og forstående for vores udfordring i Ungdomsafdelingen. Alle ungdomstrænerne forsøgte også at få de individuelle ønsker, som stort set hvert barn/ung kom med, til at gå op i en højere enhed, og det er lykkedes langt hen ad vejen. Det er også ganske få udmeldelser vi har modtaget på den baggrund, og det er vi stolte af. Også stor tak til de voksne spillere, som er blevet berørt af ændringerne, men alligevel har fastholdt deres medlemskab i ABC. Økonomisk har vi igen i 2014 haft udfordringer og vores budget er blevet skåret helt ind til benet. Der er ingen penge at rutte med. Vi har prioriteret trænerlønninger og bolde, men vi har alligevel afholdt mange arrangementer og med velvillige forældre til at deltage og bidrage, både økonomisk og praktisk, så er vi kommet igennem året. 9

10 F.eks. kan nævnes vores sommer camp den sidste uge i skolesommerferien, tur til Bornholm i efterårsferien, videoaften med overnatning i klubben og så den store juleafslutning med over 60 børn og unge og 2 trænere. Stor ros for at styre og tage ansvar for så mange. Vi har været opsøgende på lokale skoler og tilbudt formiddagsbesøg både her og på skolen og det har også betydet nye ungdomsmedlemmer. Efter sommerferien startede vi et Minitonhold for de 4-7 årige og deres forældre og det har været godt besøgt. Det er søndag formiddag fra kl. 11 til 12. Vi har tidligere søgt DGI om at afholde ungdomsturneringer, og vi har netop afviklet den første turnering i februar I 2016 gentager vi successen. Vi har også tidligere søgt Nordea Fonden og fået kr ,- hvilket har betydet at alle holdspillere i USU har fået en spilletrøje med tryk Amager ABC - og trykket er sponseret at dust to clean. Også tak for det. For os i USU gælder det om at have unge spillere, som både bliver bedre og dygtigere, men som også er gode kammerater på tværs af alder og køn. Den sociale side vægter tungt og i samarbejde med vores dedikerede trænere, som lærer vores børn at spille, men også at opføre sig ordentligt, ja så er der en rigtig god stemning, sammenhold og kammeratskab i USU. Dette ikke mindst ud fra den indsats som bl.a. Natasja og Nicklas lægger i deres trænergerning. At Nicklas påtog sig opgaven som cheftræner i en meget ung alder, ja det fortjener fortsat den allerstørste anerkendelse. Til slut vil jeg nævne, at jeg havde indstillet Nicklas til årets træner i DGI, men det blev han desværre ikke. Som formand for USU er jeg både stolt, men også ydmyg for alt det frivillige arbejde der bliver ydet og den nerve der er i USU. Det er med til at give os den succes vi har i øjeblikket. Det var ordene fra USU. 10

11 Bilag 2: Morten Munchs beretning fra SEU Notat Til: Fra: Dato: Vedr.: GF- referat Morten Munch, SEU- formand 7. april 2015 Seniorafdelingens beretning 2014/2015 Overordnet: Vi bliver i Danmarksserien To oprykninger og en nedrykning Fokus på udvikling SEU: SEU har i denne sæson haft undertegnede som formand og endvidere har holdlederne deltaget i udvalget. Begrænset mødeaktivitet. Det meste klares i hallen og ikke mindst pr. mail. Træning: I denne sæson har Thomas Alm og Peter Thorberg stået for træningen. Det var ikke muligt at tilbyde Mads Hallas de økonomiske vilkår, der skulle til for at han blev, men heldigvis har Peter Thorberg taget fint over og har desuden forstærket singlesiden på førsteholdet. 11

12 Træningskonceptet, hvor der inddeles i A/B, og herre/dame - træning, der ruller med tre ugers varighed, så alle får ens træningstider hen over en hel sæson, er videreført. Vi har talt om, at vi skal have hævet kvaliteten er træningen til næste sæson, og jeg har en plan om, at vi tager dette op som tema på sæsonstartsarrangementet. Ved sæsonstart blev vi stillet en C- træning i udsigt tirsdag aften fra kl og en time frem, da der var spillergrundlag til at øge kapaciteten, og det passede fint sammen med VETUs indførelse af veterantræning onsdag aften. Desværre viste det sig dog, at to af banerne med veteraner ikke var indstillet på at flytte, hvilket var i modstrid med VETUs oplysninger. I løbet af september måned forsøgte vi med forskellige løsningsmuligheder, og der blev afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på udredning af, hvad der var sket i VETU og etablering af fællestræning for veteraner onsdag aften. Der kom ikke nogen løsning ud af dette, og SEU besluttede derfor at suspendere C- træningen indtil videre, og der blev fundet alternativer, som betød at et par spillere har deltaget i veterantræningen og nogle ungdomsspilleres træningstid er blevet nedprioriteret lidt, hvilket vi håber på at få rådet bod på hurtigt. Der er som sædvanligt sommertræning fra og med maj måned. Træningen starter op igen i august. Vi arbejder på at finde en løsning med Thomas Alm og Peter Thorberg om at fortsætte som trænere til næste sæson. Vi arbejder på at få de sidste ting til at falde på plads, hvilket også afhænger af den nye bestyrelse, og særligt om der kan etableres en C- træning. Holdturnering: I år deltog der 4 hold i KBKr s holdturnering. ABC1 bliver i Danmarksserien efter at have vundet nedrykningsspillet sikkert. Det kunne endda have blevet til en plads i oprykningsspillet med en sejr ude mod Holbæk. Holdleder har været Kasper Nielsen og Thomas Alm og Peter Thorberg har stået for holdsætningen. 12

13 ABC2 har haft en forholdsvis hård sæson i Københavnsserien, hvor vi kom med på et afbud sidste sæson grundet opløsningen af SMASH. Det blev til en næstsidste plads i grundspillet og en 6. plads i nedrykningsspillet, som desværre betyder nedrykning til serie 1. Morten Leth har været holdleder for dette hold. ABC3 spillede i serie 2. ABC3 vandt puljen sikkert og rykker op i serie 1, hvor vi kan få lov til at deltage, da der er to puljer. I den sidste kamp mod Politiet2 skulle vi bruge 3 points for at vinde puljen. Vi vandt sikkert Efterfølgende opdagede vi, at modstanderne havde brugt en spiller under falsk navn, hvilket vi protesterede over med den konsekvens, at Politiet2 blev frataget alle points og tvangsnedrykkes. Natasja Lund og Frederik Brockdorff har været holdledere for holdet. ABC4 var et nyt hold og startede i serie 4. ABC4 var før sidste kamp sikre på oprykning, men der skulle en 9-3 sejr til for at vinde puljen i sidste kamp mod Posten. Den kom i hus og dermed en førsteplads og dermed oprykning til serie 3. En del af vores unge spillere har deltaget på holdet særligt vores gode ungdomspiger og det lover godt for fremtiden. Lasse Wolsgård har som holdleder sikret endnu en oprykning. Arbejde for ABC: En stor del af seniorspillerne var trukket i arbejdstøjet under Dragør- markedet med Sacha som anfører og tjente over kr ind til klubben. Derudover serverede flere seniorspillere til en julefrokost og tjente også flere tusinde. Endelig har vi indgået en sponsoraftale med Meyers, som sikrer, at klubbens bedste hold de kommende to sæsoner kommer til at spille i samme spilletøj og desuden har det også bidraget til en forbedring af klubbens økonomi i

14 Næste sæson: Vi er i gang med planlægningen og vil meget gerne gøre plads til nye spillere, så vi kan få endnu mere gang i seniorafdelingen. Intern aktivitet: Sæsonstartssamling Fredagsbar Julefrokost Klubmesterskaber Jeg skal også sige en stor tak til spillerne for at have benyttet restauranten efter vi var nødsaget til at skære i bespisningen efter holdkampene. Det er tydeligt, at kvaliteten har fået et løft, og at dette bliver værdsat. Afslutning: Tak for denne sæson særligt til SEU- spillerne. Der er ingen tvivl om, at årsagen til, at jeg gerne vil fortsætte i bestyrelsen alene er den positive stemning og klubånd, der er i SEU. Dette er heldigvis med til at opveje de mange negative oplevelser og det hårde arbejde, som jeg som SEU- formand har lagt i det øvrige bestyrelsesarbejdet i løbet af det seneste år. Jeg håber, at der nu vil være nogle veteranspillere, som er klar til at yde en indsats for ABC og gå ind i bestyrelsesarbejdet. For beretning 7. april 2015, Morten Munch, SEU- formand 14

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Beretning. Aflæggelse af beretning for clubbens virksomhed siden seneste generalforsamling. Formanden, Per Munch, beretter. Hovedpunkterne er:

Beretning. Aflæggelse af beretning for clubbens virksomhed siden seneste generalforsamling. Formanden, Per Munch, beretter. Hovedpunkterne er: Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2013 Tirsdag den 23. april kl. 19:30 Referent: Martin Borch Valg af dirigent Morten Nielsen vælges til dirigent uden modkandidat. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Onsdag den 20. maj 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Onsdag den 20. maj 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Onsdag den 20. maj 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen, Sacha

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent. Ole Weien Svendsen blev valgt Referent Karin Christiansen 2. Formandens beretning. Navneændring af klubben:

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club Tirsdag den 12. april 2016 kl

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club Tirsdag den 12. april 2016 kl Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.30. A) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Steen Bergholdt. Han vælges uden modkandidater. Steen erklærer, at

Læs mere

Generalforsamling HBK den 27. Maj 2014

Generalforsamling HBK den 27. Maj 2014 Generalforsamling HBK den 27. Maj 2014 Formanden bød velkommen til de 24 fremmødte medlemmer 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Bjørn Ravn der blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte.

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. Referat fra generalforsamlingen fredag den 6. marts 2015. Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. 1. Valg af dirigent Morten Esmann

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 28.02.2011 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent 2) Beretning af klubbens aktiviteter

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Odder lille Friskole Randlevvej 4 8300 Odder Onsdag den 22. april 2009 kl. 19:30 REFERAT Ad 1 Valg af dirigent og referent. Følgende valgtes enstemmigt som indstillet af bestyrelsen:

Læs mere

FSKBH Badminton Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013.

FSKBH Badminton Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. Dagsorden: 1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Afdelingens beretning

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere