September Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2014. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013."

Transkript

1 September 2014 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi.

2

3 Indholdsfortegnelse Forord og resume 2. Hovedtal de seneste 5 år 2.1 Elevtal 2.2 Overskud og overskudsgrader Indtægtssiden Omkostninger 3. Investering og finansiering 3.1 Investeringer 3.2 Finansiering 4. Produktivitet Skoler, der indgår i analysen Kontaktpersoner Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 3

4 En af privatskolernes største udfordringer er økonomien. Vores kerneopgave er at levere et godt pædagogisk produkt, men det er noget lettere at gøre, hvis der er styr på økonomien. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening 4

5 1. Forord og resume En af privatskolernes største udfordringer er økonomien. Vores kerneopgave er at levere et godt pædagogisk produkt, men det er noget lettere at gøre, hvis der er styr på økonomien. - Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening Deloitte har i lighed med tidligere år foretaget en analyse af økonomien ved 55 større frie grundskoler (herefter blot benævnt skolerne). Analysen er dermed en fortsættelse af vores analyse fra. Generelt har skolerne igen i oplevet en vækst i elevtal, og det gennemsnitlige overskud steg i til 1,8 mio.kr. Det akkumulerede overskud over perioden - udgør i gennemsnit 5,5 mio.kr. pr. skole. I oplevede tre skoler underskud, mod en skole i,mens skolerne er blevet mere driftmæssigt robuste over for fald i elevtal. Statstilskuddets andel af de samlede driftsomkostninger pr. elev er faldet i. Væsentlige hovedtal vedr. driften, gennemsnitstal Gennemsnit Overskud, mio.kr 1,8 1,3 1,1 0,6 0,8 Årselevtal Overskudsgrad 5,1 3,6 3,3 1,6 2,5 Skolerne har i de seneste år investeret betydelige beløb i faciliteter som ejendomme, undervisningsudstyr mv. I perioden - har skolerne samlet investeret for et beløb, der svarer til det dobbelte af det samlede overskud i samme periode. Skolerne har i vid udstrækning belånt anlægsaktiverne med langfristet gæld. Investeringerne i - er dog ikke i fuldt omfang finansieret med nye langfristede lån. Selv om skolerne har fået flere elever, ligger enkelte skoler stadig i farezonen med lav soliditetsgrad og overskudsgrad. 4 Skoler har en soliditetsgrad under 20% 3 skoler har en soliditetsgrad under 25% samtidig med en overskudsgrad under 2%. Skolerne har haft et godt resultat i, hvor særligt lockouten har givet lavere undervisningsomkostninger. Vi vil først se effekten af de ændrede arbejdstidsregler på skolerne i 2014-regnskaberne og fremefter. Vi ser en risiko for, at statstilskuddet ikke vil stige i samme takt som omkostningerne fremover. Denne usikkerhed må de frie skoler forholde sig til i budgetlægningen for 2015 og ved udarbejdelse af mere langsigtede prognoser. Bag om analysen Vi har hentet data til analysen fra regnskabsportalen. Der kan derfor være afvigelser i forhold til aflagte årsrapporter, og data er ikke verificeret med de faktiske årsrapporter. Vi har heller ikke vurderet evt. revisorforbehold mv. Derudover har vi anvendt data og tendenser fra elevfremskrivningerne fra ministeriets hjemmeside. Vi har endvidere interwievet Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening omkring skolernes generelle udvikling og de særlige udfordringer, som skolerne står overfor i fremtiden. Regnskabsmæssige begreber svarer til de begreber, der er defineret i regnskabsbekendtgørelsen. De statistiske begreber kvartiler henviser til de niveauer, hvor henholdsvis 25% (1. kvartil) og 75% (3. kvartil) af observationerne ligger. Både soliditetsgrad og finansieringsgrad er stort set uændret i perioden. Væsentlige hovedtal vedr. balancen Gennemsnit Soliditetsgrad 41,5 39,1 38,6 38,1 38,5 Finansieringsgrad 45,4 45,4 45,5 45,7 45,3 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 5

6 2. Hovedtal de seneste 5 år Vi har medtaget 5 års tal i analysen. En oversigt over de skoler, der indgår i analysen fremgår af bilaget. 2.1 Elevtal Skolerne har i i alt haft årselever af disse årselever var også tilmeldt skolernes SFO. I havde samme skoler årselever. Årselevtallet er således steget med 2 % fra. Antallet af årselever i SFO er steget med 2 % i. I gennemsnit har skolerne 560 årselever i og størrelsesmæssigt ligger de analyserede skoler spredt: Figur 1 Udvikling i antal årselever, gennemsnit pr. skole Som det fremgår af figur 1, ligger skolerne i 1. kvartil på 460 årselever i, mens 3. kvartil ligger på 620 års elever. Udviklingen viser, at gennemsnittet er steget alle år. Alle skoler har SFO. Det gennemsnitlige antal SFO-elever ligger på 176 i. Ni ud af de 55 skoler har oplevet et fald i antallet af års elever i, heraf drejer det sig kun om et fald på en-tre elever for fire skoler. Fem skoler har derimod oplevet et større fald i antal elever. Elevtallet i klassen bliver større. Det hænger ikke kun sammen med, at koblingstallet falder i disse år. Det kan også optimere produktet, hvis man har større bidrag fra flere elever. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening Ministeriet forventer fald i elevantal Ministeriets elevprognose frem mod 2024 viser, at de forventer, at antallet af elever i de frie grundskoler vil falde med ca elever frem mod Man forventer dermed, at markedet falder. Dog er der stor spredning mellem regionerne. En række af de større byskoler har udnyttet de fysiske rammer til fulde, og har ikke mulighed for at kunne bygge til pga. placering og lokalplaner mv. For disse skoler er fortsat vækst derfor ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Interessant bliver det også at følge folkeskolereformen. Vil det på sigt lykkes at få succes med at hæve det faglige niveau, og hvilke konsekvenser kan dette få for den enkelte skole? 6

7 2.2 Overskud og overskudsgrader Samlet set har skolerne de seneste 5 år haft en god økonomi målt i overskud. Alene i har de 55 skoler et samlet overskud på 97 mio.kr. svarende til 1,8 mio.kr. i gennemsnit. Det samlede overskud i perioden - er vist i figur 2. Figur 2 Akkumulerede overskud, gennemsnit Figur 3 Udvikling i overskudsgrader Akk. overskud, gennemsnit Den skole, der kommer ud af med det højeste overskud, har et overskud på 5,3 mio.kr. Det største underskud er på 1,4 mio.kr. Det bemærkelsesværdige er, at to skoler har haft et samlet underskud over perioden -, mens største akkumulerede overskud udgør 18 mio. kr. 15 skoler har haft "børnehave" i mod ni i. Overskud af "børnehaver" i udgør 5,8 mio.kr., hvor en skoles børnehave har et overskud på 3 mio.kr. På en række af byskolerne er de fysiske rammer en væsentlig udfordring i forhold til at udnytte muligheden for et etablere børnehave og vuggestue. Ét er overskud, noget andet er overskudsgrad, der viser skolens nettoindtægt i forhold til indtægterne i alt. Figur 3 viser, at skolerne oplevede et generelt fald i, hvor de fleste medtog dispositionsbegrænsningen. I er overskudsgraderne i gennemsnit steget, selv om skolernes statstilskudstakster er faldet betydeligt på grund af genopretningspakken, der har betydet faldende koblingsprocent, samt endnu en reduktion i dispositionsbegrænsning. En væsentlig forklaring på stigningen er reduktion i omkostninger på grund af lock-outen samt stigende skolepenge, hvilket vi vil komme ind på senere i analysen. Hele grundskoleområdet også folkeskolen skal levere. Vi bliver kun bedre, hvis folkeskolen også er god. Folkeskolereformen er en kærkommen lejlighed til at se på, hvad vi kan gøre anderledes. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 7

8 Høj overskudsgrad er nødvendig Enkelte skoler ligger med relativt høje overskudsgrader. Det kan være nødvendigt med relativt høje overskudsgrader for at sikre likviditet til låneafvikling og opsparing til investeringer. Skoler med lave eller negative overskudsgrader bliver sårbare over for takstreduktioner eller uforudsete omkostninger og har ikke luft til at kunne foretage nødvendige investeringer Indtægtssiden Skolerne har haft samlede indtægter på 1,97 mia. en stigning på ca. 2 % i forhold til.af indtægterne udgør 1,4 mia. kr. statstilskud svarende til 69 %. Vi kæmper med næb og kløer for at undgå at blive et tilbud kun for de rige. Det er en fare lige nu, hvor vi bliver nødt til at sætte skolepengene op. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening I forhold til antal årselever kan udviklingen illustreres således: Figur 4 Udvikling i indtægter pr. årselev (ekskl. børnehave) Af figuren fremgår, at indtægter pr. årselev løbende er steget over perioden, og gennemsnittet ligger på ca. 64 t.kr. i. Bemærk, at gennemsnittet og 3. kvartil er faldet i Indtægter pr. årselev indeholder både statstilskud som skolepenge og andre indtægter. Statstilskud omfatter grundtilskud, SFO-tilskud og undervisningstilskud mv. og tilskud til specialundervisning mv. Udviklingen af statstilskuddets andel af indtægterne kan illustreres således: 8

9 Figur 5 Udvikling i statstilskud i forhold til samlede indtægter ekskl. "børnehave" pr. årselev 0,76 0,74 0,72 0,7 0,68 0,66 0,64 Maksimum for skolepenge er nået Undervisningstilskuddet til skolerne faldt i 2014, som følge af kommunale besparelser og effektiviseringer i folkeskolen. Forslag til Finanslov 2015 viser dog pæne stigninger i taksterne, men det er usikkert om disse stigninger er tilstrækkelige til at dække merudgifter som følge folkeskolereformen. Det er sandsynligvis ikke realistisk, at skolerne i de kommende år kan forøge skolepengene i samme omfang som de seneste år, da der kan være et "psykologisk" maksimum for forældrebetalingerne. For nogle skoler er andre kilder til indtægter ikke udtømt, som f.eks. højere betaling for ekskursioner og materialer, oprettelse af børnehave mv. 0,62 Udviklingen viser, at andelen er faldet markant. Det betyder, at de andre indtægter som skolepenge er forøget. Udviklingen i skolepengene er vist nedenfor. Figur 6 Udvikling i skolepenge pr. årselev 22 T. kr Skolepenge pr. årselev (inkl. SFO-betaling) er steget over perioden, og der er en vis spredning mellem kvartilerne. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 9

10 2.2.2 Omkostninger Undervisningsomkostninger Omkostningerne på skolerne består primært af undervisningsomkostninger. Skolerne har afholdt undervisningsomkostninger på 1,42 mia. kr. i samme niveau som i. Undervisningsomkostningerne udgør ca % af indtægterne i alle årene, bortset fra, hvor de udgør 71,5 %. Lønninger til lærere og SFO-personale udgør den største andel af undervisningsomkostningerne. Ud af de samlede undervisningsomkostninger i på 1,4 mia. kr. udgør lønningerne 1,2 mia. kr., eller 86%. De indberettede lønninger omfatter såvel løn til lærere som til SFO-personale samt direkte lønomkostninger i form af pension, overtidsbetaling, vikarrefusioner mv. Udviklingen i nøgletallet lærerløn pr. årsværk kan illustreres således: Figur 7 Udvikling i undervisningsomkostning pr. årselev T. kr Gennemsnittet er faldet i. Gennemsnittet ligger på ca. 46 t.kr. i. En forklaring er dels forøget elevtal samt lock-outen i april. Beslutningskompetencerne er kommet tættere på ledelsen efter implementering af OK13. Det er ikke det samme, som at ledelsen kan skalte og valte efter forgodtbefindende med ressourcerne, men det er en mulighed for tættere dialog mellem lærer og ledelsen. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening 10

11 Figur 8 Udvikling i samlet lærerlønsomkostning pr. lærerårsværk 520 T. kr Gennemsnitslønomkostningen pr. lærerårsværk ligger på 464 t.kr. Overgangen til OK13 kan på sigt medføre, at ledelsesstilen på de enkelte skoler kan blive et konkurrence parameter i forhold til at tiltrække og fastholde de dygtigste lærere. Ledelsesstilen vil således være et af flere vigtige parameter til at markere den enkelte skoles særkende. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 11

12 Figur 9 Udvikling i ejendomsomkostninger pr. årselev 10,5 10!T. kr. De skoler, der anvender mest (3. kvartil) ligger på ca. 10 t.kr. pr. årselev og omkostningen er steget i, mens de skoler, der anvender mindst (1. kvartil) ligger på ca. 7-8 t.kr. 9,5 9 8,5 Der er ikke er stor spredning, selvom ejendommenes alder og vedligeholdelsesstand er forskellige. 8 7,5 7 6,5 6 Kostafdeling/kantine Som noget nyt skulle skolerne vise omkostninger til skolebod/kantine særskilt i. Otte skoler har vist omkostningerne vedr. skolebod/kantine, og omkostningerne udgør 6,4 mio. kr. i alt. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostningerne udgør som tidligere ca. 15 % af skolernes indtægter i. Skolerne har haft ejendomsomkostninger på 288 mio.kr. i, heraf 56 mio. kr. i vedligeholdelse og 43 mio. kr. i afskrivninger. Ser vi på ejendomsomkostningerne pr. årselev, ser udviklingen således ud: Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne udgør fortsat ca. 7 % af indtægterne. Der er samlet afholdt administrationsomkostninger på 137 mio.kr. i. Udviklingen i administrationsomkostningerne er vist i figur 10: Figur 10 Udvikling i administrationsomkostninger pr. årselev 5,5 5!T. kr. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 12

13 Vores tilskudssystem lider under, at koblingssystemet er røget ned på 71 %. Puljeordninger og incitamentstyringer leder kun til en meget offentligt styret skole, hvor lærere og forældre ikke bestemmer, hvad der foregår. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 13

14

15 Figur 11 Nulpunkt i resultat, antal elever der kan mistes Skolerne har et elevgrundlag, hvor det bør være muligt at have en balanceret drift. I er skolernes robusthed over for elevafgang også blevet styrket. I figur 11 er vist nulpunktet for, hvor mange årselever skolerne kan miste, hvis driften skal balancere alt andet lige på basis af -resultaterne. Figuren viser, at skolerne i gennemsnit kan miste 27 årselever før resultatet bliver 0 kr. Skoler i 1. kvartil kan dog være i farezonen driftsmæssigt, hvis der sker et mindre fald i elevtallet. Med vedtagelse af genopretningspakken blev ledelserne pålagt at finde besparelser, men skolerne er kommet godt igennem første "runde". Som ovenstående figurer viser, har de fleste skoler haft positiv drift i. Finansloven for 2014 bød på store takstreduktioner og dermed vil skolerne få behov for at finde effektiviseringer Fremadrettet må skolerne også forvente, at finansieringen af driften skal komme via vækst i elevtal eller andre indtægter. Figur 12 viser, at der fra skete et betydeligt fald i den andel af driftsomkostningerne, som statstilskuddet finansierer. Dette nøgletal er der delvist rettet op på i (1. kvartil og 3. kvartil er forøget, men gennemsnit uændret), men niveauet er fortsat under tidligere tiders niveauer. I gennemsnit finansierer statstilskuddet 75% af driftsomkostningerne i. Nøgletallet er dog påvirket positivt i pga. lockouten. Figur 12 Statstilskud pr. årselev i forhold til driftsomkosnting pr. årselev 0,82 0,8 0,78 0,76 0,74 0,72 0,7 0,68 0,66 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 15

16 3. Investering og finansiering 3.1 Investeringer Skolerne har i år primært investeret i ejendomme. To skoler ejer ikke deres skolebygninger. Den bogførte værdi af ejendomme (efter afskrivning) er steget med 82 mio. kr. i. Figur 13 Bogført værdi af ejendomme pr. årselev 90 T. kr Figuren viser, at skolerne i gennemsnit råder over ejendomme med en bogført værdi på 63 t. kr. pr. årselev. Investeringer binder penge, og store skoler må derfor forvente ny-investeringer. Da skolernes indtægt er baseret på antallet af elever, som vi har gennemgået tidligere i analysen, vil sunde investeringer som udgangspunkt være i faciliteter til udvidelser eller fastholdelse af elevtallet på kort eller langt sigt eller i energibesparende foranstaltninger, f.eks. solceller. Figur 14 viser skolernes investeringsomfang pr. årselev de seneste år. Figur 14 Udvikling i investeringer pr. årselev T. kr. Udviklingen viser, at gennemsnittet er faldet de seneste år, men steget i. Større investeringer kommer oftest ikke årligt men med jævne mellemrum. De skoler, der har investeret mest i ligger på ca t.kr. pr. årselev

17 3.2 Finansiering Skolernes investeringer bliver hvis muligt i høj grad finansieret ved optagelse af langfristet gæld. Skolernes samlede langfristede gæld (ekskl. kort del) havde en bogført værdi på ca. 976 mio.kr. pr Figur 15 Udvikling i den bogførte langfristede gæld Bogført værdi af langfristet gæld Mio. kr Skolerne har netto forøget den langfristede gæld med 45 mio.kr. i, hvilket står i kontrast til investeringerne på 143 mio. kr. En betydelig del af investeringerne må således være finansieret af andre finansieringskilder f.eks. egen likvidbeholdning eller optagelse af kortfristet gæld. Dette forhold påvirker finansieringsgraden (belåningsgraden). Figur 16 Udvikling i finansieringsgraden Finansieringsgraden er i gennemsnit uændret, mens 1. kvartil og 3. kvartil bevæger sig væk fra gennemsnittet. Figuren viser, at skolerne generelt har en lav finansieringsgrad. Ét er finansieringsgrad, noget andet er soliditetsgraden. Soliditetsgraden viser, hvor stor andel af aktiverne skolerne selv har finansieret med egenkapitalen. 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 17

18 Figur 17 Udvikling i soliditetsgrad Soliditeten er generelt høj for skolerne, men en række skoler ligger lavt - under 20%. Skolen med mindste soliditet er på 2 % i. Fire skoler har en soliditetsgrad under 20 % i, og tre skoler har en soliditetsgrad under 25 % kombineret med en overskudsgrad under 2 % - en uhensigtsmæssig cocktail. Nogle skoler har indgået finansielle kontrakter, f.eks. rente-swaps, som i disse år påvirker egenkapitalen negativt. Dog er der for de fleste kontrakter været en positiv udvikling i. Den samlede positive egenkapitalregulering er i på 31 mio.kr. Finansielle omkostninger Enkelte skoler har både renteindtægter og omkostninger, men i hovedtræk er skolerne låntagere og har dermed renteomkostninger. Optagelse af nye lån i - medfører forøgede renteomkostninger med mindre skolerne har variabelt forrentede lån. Udviklingen i renteomkostningerne pr. årselev er vist nedenfor. Vi skal være opmærksomme på, at vi lever i en konkurrencesituation. Det er ikke nok at have pengene og værdierne. Vi skal optimere produktet. Ellers kommer der ikke nogen kunder. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening 18

19 Figur 18 Udvikling i renteomkostning, netto, pr. årselev Udviklingen viser, at skolerne generelt har haft en stigende likviditetsgrad fra. 2,5 2 T. kr. Gennemsnittet ligger under 110 i, og skolerne i 1. kvartil ligger faretruende lavt. Mindste observation er 11 og otte skoler ligger under 30 i likviditetsgrad. Udviklingen i renteomkostning pr. elev viser en svagt faldende tendens. I forhold til de samlede driftsomkostninger pr. årselev er der ikke noget, der tyder på, at skolerne har en for høj rentebyrde. Den højeste rentebyrde udgør dog ca. 6 t. kr., hvilket kan være et faresignal. Et er finansieringsgrad og renteomkostning, noget andet er likviditetsgraden. Som nævnt ovenfor er investeringerne i - ikke finansieret med langfristet gæld i fuldt omfang. 1,5 1 0,5 0 Store investeringer uden finansiering med langfristet gæld Vi har ovenfor gennemgået udviklingen i skolernes investeringer og finansiering over perioden -. Skolerne har investeret betydelige beløb, hvilket svarer til ca. det dobbelte af overskuddene, og der er ikke sket en tilsvarende finansiering med langfristet gæld. Noget kan tyde på, at skolerne igen i enten selv har været i stand til at finansiere investeringerne med egne midler, eller at skolerne har haft sværere at opnå ekstern finansiering. Skoler i farezonen forstået som lav soliditetsgrad og/ eller likviditetsgrad kan således komme til at stå finansielt svagere i fremtiden, når de skal foretage nødvendige investeringer for at tiltrække eller fastholde elever, og når statstilskuddet bliver reduceret. Figur 19 Udvikling i likviditetsgraden Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 19

20 4. Produktivitet Ovenfor har vi analyseret på skolernes økonomiske nøgletal over de seneste 5 år. Bag ved skolernes økonomiske tal ligger også skolernes produktivitet. Nå ledelsen skal tage stilling til skolens forvaltning tager de også stilling til skolens produktivitet. Man kan opgøre produktivitet på mange måder, og den enkelte skole har egne mål og målepunkter. Skolerne skal dog oplyse ét nøgletal i deres årsrapport nøgletallet for Årselever pr. lærerårsværk eller Årselever pr. alle årsværk. Gennemsnittet ligger på 14 i, hvor største antal årselever pr. lærerårsværk i er over 18. Omfanget af specielle undervisningsaktiviteter,og skolernes forberedelse til Folkeskolereformen kan have betydning for tallet. Endvidere kan der være forskelle i, hvordan skolerne har indberettet de enkelte årsværk. Nøgletallet er samlet set løftet i perioden -. Udviklingen af nøgletallet for samlede antal årsværk kan illustreres således: Figur 20 Udvikling i årselever pr. lærerårsværk 15 14, , , ,

21 Figur 21 Udvikling i årselever pr. alle årsværk Udviklingen viser stort set status quo i hele perioden, dog med en stigning i. Væksten i elevtal har således også medført flere ansatte til andre funktioner (SFO, administration, pedel/rengøring mv.). Tallene viser ikke, hvor meget evt. børnehaver påvirker udviklingen. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 21

22 Skoler, der indgår i analysen Sankt Annæ Skole DIA Privatskole Kaptajn Johnsens Skole Bernadotteskolen Rygaards Skole Sct. Joseph Søstrenes Skole Kildegård Privatskole Taastrup Realskole Lyngby Private Skole Frederikssund Private Realskole Helsinge Realskole Marie Mørks Skole Johannesskolen Rungsted Private Realskole Stenløse Privatskole Greve Privatskole Køge Private Realskole Skt. Josefs Skole Holbæk Private Realskole Dyhrs Skole Sorø Privatskole Sankt Birgitta Skole Vor Frue Skole Nyborg Private Realskole Giersings Realskole Henriette Hørlucks Skole Marie Jørgensens Skole Odense Friskole Haahrs Skole Haderslev Realskole Esbjerg Realskole Fredericia Realskole Hulvej Skole Sct Ibs Skole Kolding Realskole Kirstine Seligmanns Skole Sct. Norberts Skole Midtjyllands Kristne Friskole Rathlouskolen C. La Cours Skole Randers Realskole Kornmod Realskole Skanderborg Realskole Elise Smiths Skole Forældreskolen i Århus Laursens Realskole N. Kochs Skole Skt Knuds Skole Interskolen Viborg Private Realskole Privatskolen i Frederikshavn Hjørring Private Realskole Klostermarksskolen Skipper Clement Skolen 22

23 Kontaktpersoner Revision Klaus Tvede-Jensen Tlf.: Værkmestergade Aarhus C Claus Kolin Tlf.: Tværkajen Odense C Søren Jensen Tlf.: Weidekampsgade København S Morten S. Kristiansen Tlf.: Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Peter Nørrevang Tlf.: Gøteborgvej Aalborg SV Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 23

24 Deloitte i Danmark Kundernes tillid i over 100 år har gjort Deloitte til Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirma. Vi servicerer vores kunder fra 19 lokale kontorer landet over de 3 i Grønland. Vores dybe brancheindsigt og viden om lovgivnings- og forretningsmæssige forhold bringer os i stand til at rådgive på mange niveauer. Vi er førende inden for vores felt, og vores godt medarbejdere hører til de dygtigste i branchen. De nyder udfordringer og er opdateret med den seneste viden. Med en professionel indstilling til etik og ansvarlighed løfter de engageret deres opgaver. Vi er lokalt forankret, har national indsigt og global udsigt. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Regnskabsanalyse 2011

Regnskabsanalyse 2011 ver. 2 Regnskabsanalyse 2011 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler december 2012, Friskolernes Kontor Regnskabsanalyse 2011 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabsanalyse 2012

Regnskabsanalyse 2012 ver. 2 Regnskabsanalyse 2012 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler februar 2014, Friskolernes Hus Regnskabsanalyse 2012 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Regnskabsanalyse 2010

Regnskabsanalyse 2010 ver. 2 Regnskabsanalyse 2010 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler januar 2012, Friskolernes Kontor Regnskabsanalyse 2010 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere