September Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2014. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013."

Transkript

1 September 2014 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi.

2

3 Indholdsfortegnelse Forord og resume 2. Hovedtal de seneste 5 år 2.1 Elevtal 2.2 Overskud og overskudsgrader Indtægtssiden Omkostninger 3. Investering og finansiering 3.1 Investeringer 3.2 Finansiering 4. Produktivitet Skoler, der indgår i analysen Kontaktpersoner Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 3

4 En af privatskolernes største udfordringer er økonomien. Vores kerneopgave er at levere et godt pædagogisk produkt, men det er noget lettere at gøre, hvis der er styr på økonomien. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening 4

5 1. Forord og resume En af privatskolernes største udfordringer er økonomien. Vores kerneopgave er at levere et godt pædagogisk produkt, men det er noget lettere at gøre, hvis der er styr på økonomien. - Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening Deloitte har i lighed med tidligere år foretaget en analyse af økonomien ved 55 større frie grundskoler (herefter blot benævnt skolerne). Analysen er dermed en fortsættelse af vores analyse fra. Generelt har skolerne igen i oplevet en vækst i elevtal, og det gennemsnitlige overskud steg i til 1,8 mio.kr. Det akkumulerede overskud over perioden - udgør i gennemsnit 5,5 mio.kr. pr. skole. I oplevede tre skoler underskud, mod en skole i,mens skolerne er blevet mere driftmæssigt robuste over for fald i elevtal. Statstilskuddets andel af de samlede driftsomkostninger pr. elev er faldet i. Væsentlige hovedtal vedr. driften, gennemsnitstal Gennemsnit Overskud, mio.kr 1,8 1,3 1,1 0,6 0,8 Årselevtal Overskudsgrad 5,1 3,6 3,3 1,6 2,5 Skolerne har i de seneste år investeret betydelige beløb i faciliteter som ejendomme, undervisningsudstyr mv. I perioden - har skolerne samlet investeret for et beløb, der svarer til det dobbelte af det samlede overskud i samme periode. Skolerne har i vid udstrækning belånt anlægsaktiverne med langfristet gæld. Investeringerne i - er dog ikke i fuldt omfang finansieret med nye langfristede lån. Selv om skolerne har fået flere elever, ligger enkelte skoler stadig i farezonen med lav soliditetsgrad og overskudsgrad. 4 Skoler har en soliditetsgrad under 20% 3 skoler har en soliditetsgrad under 25% samtidig med en overskudsgrad under 2%. Skolerne har haft et godt resultat i, hvor særligt lockouten har givet lavere undervisningsomkostninger. Vi vil først se effekten af de ændrede arbejdstidsregler på skolerne i 2014-regnskaberne og fremefter. Vi ser en risiko for, at statstilskuddet ikke vil stige i samme takt som omkostningerne fremover. Denne usikkerhed må de frie skoler forholde sig til i budgetlægningen for 2015 og ved udarbejdelse af mere langsigtede prognoser. Bag om analysen Vi har hentet data til analysen fra regnskabsportalen. Der kan derfor være afvigelser i forhold til aflagte årsrapporter, og data er ikke verificeret med de faktiske årsrapporter. Vi har heller ikke vurderet evt. revisorforbehold mv. Derudover har vi anvendt data og tendenser fra elevfremskrivningerne fra ministeriets hjemmeside. Vi har endvidere interwievet Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening omkring skolernes generelle udvikling og de særlige udfordringer, som skolerne står overfor i fremtiden. Regnskabsmæssige begreber svarer til de begreber, der er defineret i regnskabsbekendtgørelsen. De statistiske begreber kvartiler henviser til de niveauer, hvor henholdsvis 25% (1. kvartil) og 75% (3. kvartil) af observationerne ligger. Både soliditetsgrad og finansieringsgrad er stort set uændret i perioden. Væsentlige hovedtal vedr. balancen Gennemsnit Soliditetsgrad 41,5 39,1 38,6 38,1 38,5 Finansieringsgrad 45,4 45,4 45,5 45,7 45,3 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 5

6 2. Hovedtal de seneste 5 år Vi har medtaget 5 års tal i analysen. En oversigt over de skoler, der indgår i analysen fremgår af bilaget. 2.1 Elevtal Skolerne har i i alt haft årselever af disse årselever var også tilmeldt skolernes SFO. I havde samme skoler årselever. Årselevtallet er således steget med 2 % fra. Antallet af årselever i SFO er steget med 2 % i. I gennemsnit har skolerne 560 årselever i og størrelsesmæssigt ligger de analyserede skoler spredt: Figur 1 Udvikling i antal årselever, gennemsnit pr. skole Som det fremgår af figur 1, ligger skolerne i 1. kvartil på 460 årselever i, mens 3. kvartil ligger på 620 års elever. Udviklingen viser, at gennemsnittet er steget alle år. Alle skoler har SFO. Det gennemsnitlige antal SFO-elever ligger på 176 i. Ni ud af de 55 skoler har oplevet et fald i antallet af års elever i, heraf drejer det sig kun om et fald på en-tre elever for fire skoler. Fem skoler har derimod oplevet et større fald i antal elever. Elevtallet i klassen bliver større. Det hænger ikke kun sammen med, at koblingstallet falder i disse år. Det kan også optimere produktet, hvis man har større bidrag fra flere elever. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening Ministeriet forventer fald i elevantal Ministeriets elevprognose frem mod 2024 viser, at de forventer, at antallet af elever i de frie grundskoler vil falde med ca elever frem mod Man forventer dermed, at markedet falder. Dog er der stor spredning mellem regionerne. En række af de større byskoler har udnyttet de fysiske rammer til fulde, og har ikke mulighed for at kunne bygge til pga. placering og lokalplaner mv. For disse skoler er fortsat vækst derfor ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Interessant bliver det også at følge folkeskolereformen. Vil det på sigt lykkes at få succes med at hæve det faglige niveau, og hvilke konsekvenser kan dette få for den enkelte skole? 6

7 2.2 Overskud og overskudsgrader Samlet set har skolerne de seneste 5 år haft en god økonomi målt i overskud. Alene i har de 55 skoler et samlet overskud på 97 mio.kr. svarende til 1,8 mio.kr. i gennemsnit. Det samlede overskud i perioden - er vist i figur 2. Figur 2 Akkumulerede overskud, gennemsnit Figur 3 Udvikling i overskudsgrader Akk. overskud, gennemsnit Den skole, der kommer ud af med det højeste overskud, har et overskud på 5,3 mio.kr. Det største underskud er på 1,4 mio.kr. Det bemærkelsesværdige er, at to skoler har haft et samlet underskud over perioden -, mens største akkumulerede overskud udgør 18 mio. kr. 15 skoler har haft "børnehave" i mod ni i. Overskud af "børnehaver" i udgør 5,8 mio.kr., hvor en skoles børnehave har et overskud på 3 mio.kr. På en række af byskolerne er de fysiske rammer en væsentlig udfordring i forhold til at udnytte muligheden for et etablere børnehave og vuggestue. Ét er overskud, noget andet er overskudsgrad, der viser skolens nettoindtægt i forhold til indtægterne i alt. Figur 3 viser, at skolerne oplevede et generelt fald i, hvor de fleste medtog dispositionsbegrænsningen. I er overskudsgraderne i gennemsnit steget, selv om skolernes statstilskudstakster er faldet betydeligt på grund af genopretningspakken, der har betydet faldende koblingsprocent, samt endnu en reduktion i dispositionsbegrænsning. En væsentlig forklaring på stigningen er reduktion i omkostninger på grund af lock-outen samt stigende skolepenge, hvilket vi vil komme ind på senere i analysen. Hele grundskoleområdet også folkeskolen skal levere. Vi bliver kun bedre, hvis folkeskolen også er god. Folkeskolereformen er en kærkommen lejlighed til at se på, hvad vi kan gøre anderledes. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 7

8 Høj overskudsgrad er nødvendig Enkelte skoler ligger med relativt høje overskudsgrader. Det kan være nødvendigt med relativt høje overskudsgrader for at sikre likviditet til låneafvikling og opsparing til investeringer. Skoler med lave eller negative overskudsgrader bliver sårbare over for takstreduktioner eller uforudsete omkostninger og har ikke luft til at kunne foretage nødvendige investeringer Indtægtssiden Skolerne har haft samlede indtægter på 1,97 mia. en stigning på ca. 2 % i forhold til.af indtægterne udgør 1,4 mia. kr. statstilskud svarende til 69 %. Vi kæmper med næb og kløer for at undgå at blive et tilbud kun for de rige. Det er en fare lige nu, hvor vi bliver nødt til at sætte skolepengene op. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening I forhold til antal årselever kan udviklingen illustreres således: Figur 4 Udvikling i indtægter pr. årselev (ekskl. børnehave) Af figuren fremgår, at indtægter pr. årselev løbende er steget over perioden, og gennemsnittet ligger på ca. 64 t.kr. i. Bemærk, at gennemsnittet og 3. kvartil er faldet i Indtægter pr. årselev indeholder både statstilskud som skolepenge og andre indtægter. Statstilskud omfatter grundtilskud, SFO-tilskud og undervisningstilskud mv. og tilskud til specialundervisning mv. Udviklingen af statstilskuddets andel af indtægterne kan illustreres således: 8

9 Figur 5 Udvikling i statstilskud i forhold til samlede indtægter ekskl. "børnehave" pr. årselev 0,76 0,74 0,72 0,7 0,68 0,66 0,64 Maksimum for skolepenge er nået Undervisningstilskuddet til skolerne faldt i 2014, som følge af kommunale besparelser og effektiviseringer i folkeskolen. Forslag til Finanslov 2015 viser dog pæne stigninger i taksterne, men det er usikkert om disse stigninger er tilstrækkelige til at dække merudgifter som følge folkeskolereformen. Det er sandsynligvis ikke realistisk, at skolerne i de kommende år kan forøge skolepengene i samme omfang som de seneste år, da der kan være et "psykologisk" maksimum for forældrebetalingerne. For nogle skoler er andre kilder til indtægter ikke udtømt, som f.eks. højere betaling for ekskursioner og materialer, oprettelse af børnehave mv. 0,62 Udviklingen viser, at andelen er faldet markant. Det betyder, at de andre indtægter som skolepenge er forøget. Udviklingen i skolepengene er vist nedenfor. Figur 6 Udvikling i skolepenge pr. årselev 22 T. kr Skolepenge pr. årselev (inkl. SFO-betaling) er steget over perioden, og der er en vis spredning mellem kvartilerne. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 9

10 2.2.2 Omkostninger Undervisningsomkostninger Omkostningerne på skolerne består primært af undervisningsomkostninger. Skolerne har afholdt undervisningsomkostninger på 1,42 mia. kr. i samme niveau som i. Undervisningsomkostningerne udgør ca % af indtægterne i alle årene, bortset fra, hvor de udgør 71,5 %. Lønninger til lærere og SFO-personale udgør den største andel af undervisningsomkostningerne. Ud af de samlede undervisningsomkostninger i på 1,4 mia. kr. udgør lønningerne 1,2 mia. kr., eller 86%. De indberettede lønninger omfatter såvel løn til lærere som til SFO-personale samt direkte lønomkostninger i form af pension, overtidsbetaling, vikarrefusioner mv. Udviklingen i nøgletallet lærerløn pr. årsværk kan illustreres således: Figur 7 Udvikling i undervisningsomkostning pr. årselev T. kr Gennemsnittet er faldet i. Gennemsnittet ligger på ca. 46 t.kr. i. En forklaring er dels forøget elevtal samt lock-outen i april. Beslutningskompetencerne er kommet tættere på ledelsen efter implementering af OK13. Det er ikke det samme, som at ledelsen kan skalte og valte efter forgodtbefindende med ressourcerne, men det er en mulighed for tættere dialog mellem lærer og ledelsen. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening 10

11 Figur 8 Udvikling i samlet lærerlønsomkostning pr. lærerårsværk 520 T. kr Gennemsnitslønomkostningen pr. lærerårsværk ligger på 464 t.kr. Overgangen til OK13 kan på sigt medføre, at ledelsesstilen på de enkelte skoler kan blive et konkurrence parameter i forhold til at tiltrække og fastholde de dygtigste lærere. Ledelsesstilen vil således være et af flere vigtige parameter til at markere den enkelte skoles særkende. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 11

12 Figur 9 Udvikling i ejendomsomkostninger pr. årselev 10,5 10!T. kr. De skoler, der anvender mest (3. kvartil) ligger på ca. 10 t.kr. pr. årselev og omkostningen er steget i, mens de skoler, der anvender mindst (1. kvartil) ligger på ca. 7-8 t.kr. 9,5 9 8,5 Der er ikke er stor spredning, selvom ejendommenes alder og vedligeholdelsesstand er forskellige. 8 7,5 7 6,5 6 Kostafdeling/kantine Som noget nyt skulle skolerne vise omkostninger til skolebod/kantine særskilt i. Otte skoler har vist omkostningerne vedr. skolebod/kantine, og omkostningerne udgør 6,4 mio. kr. i alt. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostningerne udgør som tidligere ca. 15 % af skolernes indtægter i. Skolerne har haft ejendomsomkostninger på 288 mio.kr. i, heraf 56 mio. kr. i vedligeholdelse og 43 mio. kr. i afskrivninger. Ser vi på ejendomsomkostningerne pr. årselev, ser udviklingen således ud: Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne udgør fortsat ca. 7 % af indtægterne. Der er samlet afholdt administrationsomkostninger på 137 mio.kr. i. Udviklingen i administrationsomkostningerne er vist i figur 10: Figur 10 Udvikling i administrationsomkostninger pr. årselev 5,5 5!T. kr. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 12

13 Vores tilskudssystem lider under, at koblingssystemet er røget ned på 71 %. Puljeordninger og incitamentstyringer leder kun til en meget offentligt styret skole, hvor lærere og forældre ikke bestemmer, hvad der foregår. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 13

14

15 Figur 11 Nulpunkt i resultat, antal elever der kan mistes Skolerne har et elevgrundlag, hvor det bør være muligt at have en balanceret drift. I er skolernes robusthed over for elevafgang også blevet styrket. I figur 11 er vist nulpunktet for, hvor mange årselever skolerne kan miste, hvis driften skal balancere alt andet lige på basis af -resultaterne. Figuren viser, at skolerne i gennemsnit kan miste 27 årselever før resultatet bliver 0 kr. Skoler i 1. kvartil kan dog være i farezonen driftsmæssigt, hvis der sker et mindre fald i elevtallet. Med vedtagelse af genopretningspakken blev ledelserne pålagt at finde besparelser, men skolerne er kommet godt igennem første "runde". Som ovenstående figurer viser, har de fleste skoler haft positiv drift i. Finansloven for 2014 bød på store takstreduktioner og dermed vil skolerne få behov for at finde effektiviseringer Fremadrettet må skolerne også forvente, at finansieringen af driften skal komme via vækst i elevtal eller andre indtægter. Figur 12 viser, at der fra skete et betydeligt fald i den andel af driftsomkostningerne, som statstilskuddet finansierer. Dette nøgletal er der delvist rettet op på i (1. kvartil og 3. kvartil er forøget, men gennemsnit uændret), men niveauet er fortsat under tidligere tiders niveauer. I gennemsnit finansierer statstilskuddet 75% af driftsomkostningerne i. Nøgletallet er dog påvirket positivt i pga. lockouten. Figur 12 Statstilskud pr. årselev i forhold til driftsomkosnting pr. årselev 0,82 0,8 0,78 0,76 0,74 0,72 0,7 0,68 0,66 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 15

16 3. Investering og finansiering 3.1 Investeringer Skolerne har i år primært investeret i ejendomme. To skoler ejer ikke deres skolebygninger. Den bogførte værdi af ejendomme (efter afskrivning) er steget med 82 mio. kr. i. Figur 13 Bogført værdi af ejendomme pr. årselev 90 T. kr Figuren viser, at skolerne i gennemsnit råder over ejendomme med en bogført værdi på 63 t. kr. pr. årselev. Investeringer binder penge, og store skoler må derfor forvente ny-investeringer. Da skolernes indtægt er baseret på antallet af elever, som vi har gennemgået tidligere i analysen, vil sunde investeringer som udgangspunkt være i faciliteter til udvidelser eller fastholdelse af elevtallet på kort eller langt sigt eller i energibesparende foranstaltninger, f.eks. solceller. Figur 14 viser skolernes investeringsomfang pr. årselev de seneste år. Figur 14 Udvikling i investeringer pr. årselev T. kr. Udviklingen viser, at gennemsnittet er faldet de seneste år, men steget i. Større investeringer kommer oftest ikke årligt men med jævne mellemrum. De skoler, der har investeret mest i ligger på ca t.kr. pr. årselev

17 3.2 Finansiering Skolernes investeringer bliver hvis muligt i høj grad finansieret ved optagelse af langfristet gæld. Skolernes samlede langfristede gæld (ekskl. kort del) havde en bogført værdi på ca. 976 mio.kr. pr Figur 15 Udvikling i den bogførte langfristede gæld Bogført værdi af langfristet gæld Mio. kr Skolerne har netto forøget den langfristede gæld med 45 mio.kr. i, hvilket står i kontrast til investeringerne på 143 mio. kr. En betydelig del af investeringerne må således være finansieret af andre finansieringskilder f.eks. egen likvidbeholdning eller optagelse af kortfristet gæld. Dette forhold påvirker finansieringsgraden (belåningsgraden). Figur 16 Udvikling i finansieringsgraden Finansieringsgraden er i gennemsnit uændret, mens 1. kvartil og 3. kvartil bevæger sig væk fra gennemsnittet. Figuren viser, at skolerne generelt har en lav finansieringsgrad. Ét er finansieringsgrad, noget andet er soliditetsgraden. Soliditetsgraden viser, hvor stor andel af aktiverne skolerne selv har finansieret med egenkapitalen. 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 17

18 Figur 17 Udvikling i soliditetsgrad Soliditeten er generelt høj for skolerne, men en række skoler ligger lavt - under 20%. Skolen med mindste soliditet er på 2 % i. Fire skoler har en soliditetsgrad under 20 % i, og tre skoler har en soliditetsgrad under 25 % kombineret med en overskudsgrad under 2 % - en uhensigtsmæssig cocktail. Nogle skoler har indgået finansielle kontrakter, f.eks. rente-swaps, som i disse år påvirker egenkapitalen negativt. Dog er der for de fleste kontrakter været en positiv udvikling i. Den samlede positive egenkapitalregulering er i på 31 mio.kr. Finansielle omkostninger Enkelte skoler har både renteindtægter og omkostninger, men i hovedtræk er skolerne låntagere og har dermed renteomkostninger. Optagelse af nye lån i - medfører forøgede renteomkostninger med mindre skolerne har variabelt forrentede lån. Udviklingen i renteomkostningerne pr. årselev er vist nedenfor. Vi skal være opmærksomme på, at vi lever i en konkurrencesituation. Det er ikke nok at have pengene og værdierne. Vi skal optimere produktet. Ellers kommer der ikke nogen kunder. Kurt Ernst, Formand for Danmarks Privatskoleforening 18

19 Figur 18 Udvikling i renteomkostning, netto, pr. årselev Udviklingen viser, at skolerne generelt har haft en stigende likviditetsgrad fra. 2,5 2 T. kr. Gennemsnittet ligger under 110 i, og skolerne i 1. kvartil ligger faretruende lavt. Mindste observation er 11 og otte skoler ligger under 30 i likviditetsgrad. Udviklingen i renteomkostning pr. elev viser en svagt faldende tendens. I forhold til de samlede driftsomkostninger pr. årselev er der ikke noget, der tyder på, at skolerne har en for høj rentebyrde. Den højeste rentebyrde udgør dog ca. 6 t. kr., hvilket kan være et faresignal. Et er finansieringsgrad og renteomkostning, noget andet er likviditetsgraden. Som nævnt ovenfor er investeringerne i - ikke finansieret med langfristet gæld i fuldt omfang. 1,5 1 0,5 0 Store investeringer uden finansiering med langfristet gæld Vi har ovenfor gennemgået udviklingen i skolernes investeringer og finansiering over perioden -. Skolerne har investeret betydelige beløb, hvilket svarer til ca. det dobbelte af overskuddene, og der er ikke sket en tilsvarende finansiering med langfristet gæld. Noget kan tyde på, at skolerne igen i enten selv har været i stand til at finansiere investeringerne med egne midler, eller at skolerne har haft sværere at opnå ekstern finansiering. Skoler i farezonen forstået som lav soliditetsgrad og/ eller likviditetsgrad kan således komme til at stå finansielt svagere i fremtiden, når de skal foretage nødvendige investeringer for at tiltrække eller fastholde elever, og når statstilskuddet bliver reduceret. Figur 19 Udvikling i likviditetsgraden Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 19

20 4. Produktivitet Ovenfor har vi analyseret på skolernes økonomiske nøgletal over de seneste 5 år. Bag ved skolernes økonomiske tal ligger også skolernes produktivitet. Nå ledelsen skal tage stilling til skolens forvaltning tager de også stilling til skolens produktivitet. Man kan opgøre produktivitet på mange måder, og den enkelte skole har egne mål og målepunkter. Skolerne skal dog oplyse ét nøgletal i deres årsrapport nøgletallet for Årselever pr. lærerårsværk eller Årselever pr. alle årsværk. Gennemsnittet ligger på 14 i, hvor største antal årselever pr. lærerårsværk i er over 18. Omfanget af specielle undervisningsaktiviteter,og skolernes forberedelse til Folkeskolereformen kan have betydning for tallet. Endvidere kan der være forskelle i, hvordan skolerne har indberettet de enkelte årsværk. Nøgletallet er samlet set løftet i perioden -. Udviklingen af nøgletallet for samlede antal årsværk kan illustreres således: Figur 20 Udvikling i årselever pr. lærerårsværk 15 14, , , ,

21 Figur 21 Udvikling i årselever pr. alle årsværk Udviklingen viser stort set status quo i hele perioden, dog med en stigning i. Væksten i elevtal har således også medført flere ansatte til andre funktioner (SFO, administration, pedel/rengøring mv.). Tallene viser ikke, hvor meget evt. børnehaver påvirker udviklingen. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 21

22 Skoler, der indgår i analysen Sankt Annæ Skole DIA Privatskole Kaptajn Johnsens Skole Bernadotteskolen Rygaards Skole Sct. Joseph Søstrenes Skole Kildegård Privatskole Taastrup Realskole Lyngby Private Skole Frederikssund Private Realskole Helsinge Realskole Marie Mørks Skole Johannesskolen Rungsted Private Realskole Stenløse Privatskole Greve Privatskole Køge Private Realskole Skt. Josefs Skole Holbæk Private Realskole Dyhrs Skole Sorø Privatskole Sankt Birgitta Skole Vor Frue Skole Nyborg Private Realskole Giersings Realskole Henriette Hørlucks Skole Marie Jørgensens Skole Odense Friskole Haahrs Skole Haderslev Realskole Esbjerg Realskole Fredericia Realskole Hulvej Skole Sct Ibs Skole Kolding Realskole Kirstine Seligmanns Skole Sct. Norberts Skole Midtjyllands Kristne Friskole Rathlouskolen C. La Cours Skole Randers Realskole Kornmod Realskole Skanderborg Realskole Elise Smiths Skole Forældreskolen i Århus Laursens Realskole N. Kochs Skole Skt Knuds Skole Interskolen Viborg Private Realskole Privatskolen i Frederikshavn Hjørring Private Realskole Klostermarksskolen Skipper Clement Skolen 22

23 Kontaktpersoner Revision Klaus Tvede-Jensen Tlf.: Værkmestergade Aarhus C Claus Kolin Tlf.: Tværkajen Odense C Søren Jensen Tlf.: Weidekampsgade København S Morten S. Kristiansen Tlf.: Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Peter Nørrevang Tlf.: Gøteborgvej Aalborg SV Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers 23

24 Deloitte i Danmark Kundernes tillid i over 100 år har gjort Deloitte til Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirma. Vi servicerer vores kunder fra 19 lokale kontorer landet over de 3 i Grønland. Vores dybe brancheindsigt og viden om lovgivnings- og forretningsmæssige forhold bringer os i stand til at rådgive på mange niveauer. Vi er førende inden for vores felt, og vores godt medarbejdere hører til de dygtigste i branchen. De nyder udfordringer og er opdateret med den seneste viden. Med en professionel indstilling til etik og ansvarlighed løfter de engageret deres opgaver. Vi er lokalt forankret, har national indsigt og global udsigt. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012.

Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012. Oktober 2013 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi. Indhold 3 5 1. Forord og resume 2. Økonomisk oversigt 5 2.1. Elevtal 6 2.2. Overskud og overskudsgrader 13 2.3. Skolernes investeringer og

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6 Prins Henriks Skole (Lycde Francøis de Copenhtgue) Årsrapport for 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. 10 0 '&* f,å,wæ. -/{. \ "&" 01 { 06 Artal årselever i regnskabsåret: Folkeskolen Skolefritidsordningen

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen DAKOFA, 7. marts 2011 Formål Grundlaget for selskabet og stiftelse Grundlæggende regnskabsadskillelse Overvejelser ved selskabsdannelsen 2 Footer 1 Regnskabsmæssige

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Den selvejende institution Regnbueskolen Skolekode 711005. Årsrapport 2013

Den selvejende institution Regnbueskolen Skolekode 711005. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Den selvejende institution Regnbueskolen

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Årsrapport for 2008. Skolekode 461.078. Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense. 08-r001 MWJ LON 424005 08001.docx

Årsrapport for 2008. Skolekode 461.078. Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense. 08-r001 MWJ LON 424005 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense Skolekode 461.078

Læs mere

Regnskabsanalyse 2011

Regnskabsanalyse 2011 ver. 2 Regnskabsanalyse 2011 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler december 2012, Friskolernes Kontor Regnskabsanalyse 2011 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Årsrapport. Holbæk Private Realskole. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Holbæk Private Realskole. Indholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Holbæk Private Realskole Indholdsfortegnelse 1 Side Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Genereller oplysninger om skolen 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.017

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG. Årsrapport 2009

RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG. Årsrapport 2009 RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG Skolekode 397.010 Årsrapport 2009 (36. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger.

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger. Skat 2014 Individuelle aktielønsordninger. Alle virksomheder, der drives i selskabsform, kan tilbyde medarbejdere en aktielønsordning uanset selskabets størrelse, og uanset hvor mange medarbejdere der

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2009 SKOLEKODE 265.017

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Resultat af lodtrækning

Resultat af lodtrækning Resultat af lodtrækning Fordelingssekretariatet har foretaget lodtrækning blandt de skoler, der har ansøgt om tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden for 2014. Lodtrækningen er foretaget ved

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR EFTERSKOLER 2013 DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR OM ANALYSEN Ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside er der på Regnskabsportalen 222 efterskoler, som har indrapporteret deres økonomiske data for regnskabsåret

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2014 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER

TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER Beretning for 2012/13 Vi har hermed fornøjelsen af at kunne udsende beretning for indeholdende skoleår med regnskab for talentpleje blandt 18 DP-skoler

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Regnskabsanalyse 2012

Regnskabsanalyse 2012 ver. 2 Regnskabsanalyse 2012 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler februar 2014, Friskolernes Hus Regnskabsanalyse 2012 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301. Årsrapport 2012

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsrapport

Læs mere