Referat fra havnebestyrelsesmødet nr august 2015 kl på havnekontoret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra havnebestyrelsesmødet nr. 384 19. august 2015 kl. 18.00 21.00 på havnekontoret."

Transkript

1 Referat fra havnebestyrelsesmødet nr august 2015 kl på havnekontoret. Tilstede: Preben Bjørn Madsen (PBM), Kurt Sjøgreen (KS), Stig Førsting (SF), Michael Roed (MR), Benny Stisen (BS), Peter Bjørn Hansen (PBH), Frederik Staal (FS), og Anne Tipsmark (AT). Afbud: Lars Nejrup (LN), Jørgen Nielsson (JN), Dirch Boesgaard (DB) 2797 Spørgetid. (Max 30 min) - Ingen fremmødte 2798 Godkendelse af referat nr Referaterne blev godkendt og underskrevet Orientering fra formanden. - Kommunen går nu lidt forsinket i gang med at forskønne Hummeren. I den forbindelse har det været nødvendigt at flytte en del stativer og både, så kommune kan komme til. -Der har været et par tilfælde, hvor vi frygtede olieslip. I det ene tilfælde viste det sig at være udskyllet bundvand fra en træbåd. Hér var ingen konsekvenser for vandkvaliteten eller for bådejeren. I det andet tilfælde var det også bundvand fra en båd der ved en mekanisk fejl var blevet lænset ud. Havnekontoret rekvirerede dykkere der konstaterede fejlen. Hér var heller ikke sket vandkvalitetsmæssig skade eller konsekvenser for bådejeren. Båden er nu på værft og bliver gennemgået. FS opfordre igen alle bådejere, men især ejere til både af ældre årgang, jævnligt at holde øje med evt. udslip af enhver art. -Indsejlingen har været tilsandet og det ser ud til at det endda er blevet forværret. Dette har forsaget ét tilfælde af grundstødning. Tilsandingen er et tilbagevendende problem, så der opfordres til generel opmærksomhed omkring dette sted. - Bro H01erenkelte steder angrebet af råd. Broen vil blive repareret hurtigst muligt, indtil da vil broen være afmærket med at færdsel sker på eget ansvar. -Vi har i den sidste tid forstærket indsatsen på at inddrive havnens tilgodehavender. Nogle gange lykkedes det at inddrive gælden eller at få en aftale om en afdragsordning. I andre tilfælde ser det så sort ud at vi må konstaterer at dette vil blive meget vanskeligt. (FS supplerer) Vi har i nogle tilfælde, som sidste udvej, fået overdraget brugerens båd til videresalg for at få dækket helt eller delvis det skyldte beløb Orientering fra havnefogeden. -FS har planer om at udvide området, overfor jollepladsen, til flere joller og til borgere der kommer og benytter slæbestedet til deres både på trailere. Dette området skal afhjælpe de trailere som sættes til parkering på forskellige steder på havnens område. Forhold og pris vedr. et rabat årskort, skal diskuteres og besluttes i repræsentantskabet. -For at gøre indsatsen mere effektivt for ankomst af akutberedskabet og andet trafik på havnen, opdeles havneøerne med P skilte med et nummer. Skiltene sættes områdevis så

2 det passer med de områder hvor der sættes både. Dette kan også fremme kommunikationen hvis en bådejer bliver anvist en vinterplads i området P4! FS vil benytte samme regel som f.eks. husnumre på en vej. Når man ankommer til havnen vil alle numre til højre, Søhesten, Være afmærket med P2, P4, P6,osv og modsat vil venstre side, Hummeren være afmærket med P1, P3, P5,osv. -Vi afventer stadig nyt om uddybning af vores indsejling. -Tempo bådhus har pga. pladsmangel til bådmessen, fået lov til at låne enkelte pladser i inder bassinet. Herunder nogle enkelte pladser på H01. Derfor påbegyndes arbejdet med udskiftning af brædder på H01, først i september Orientering fra kassereren. - Statistik (bilag 2801 a) vedr. balancen i salg/køb og opsigelser / udlejning, blev behandlet. Der viser sig en generel fremgang i oprettelser af nye kontrakter. Det fremhæves især både Jollekontrakter og opgraderinger af nuværende pladstyper. Ligeledes at der sket fremgang i direkte afregninger med privatsalg/overdragelser af andele. Der er hér afregnet 7 kontrakter i Der er ligeledes afregnet fra ventelisten med 13 andelshavere. Et skøn på udviklingen i salg og udlejning gennem de sidste 3 år er en fremgang på 31% på nuværende tidspunkt af Bestyrelsens umiddelbare holdning er at der er en positiv balance og fremgang, men målet med om en sund økonomi er ikke nået. -Bestyrelsen beslutter at indkalde udvalget for Salg / udleje af bådpladser til et møde med henblik på at sætte fokus på dette område Orientering fra udvalg. -BS nævnte at der ikke ligger en beredskabsplan gældende for S/I Ishøj havn. Kommunen skal i henhold til lovgivningen, én gang i hver valgperiode revidere og vedtage en beredskabsplan gældende for hele kommunen. Den nuværende plan er godkendt i kommunalbestyrelsen i Regnskabsrapporten for 1. halvår af Regnskabs rapporten (bilag 2803.) fra første halvår, blev behandlet, diskuteret og godkendt. Der er dog en blandet holdning i bestyrelsen til økonomiens status. -Bestyrelsen skønner at vi kan komme ud af året med et lille overskud, der er enkelte poster som kræver lidt opmærksomhed for at undgå overskridelse af budgettet Første drøftelse af budgetforslag for 2016 og Bestyrelsen havde overvejelser omkring havnens fremtidige budget. Det diskuteredes om driften og evt. nedlægning og af pladser der ikke er attraktive for salg og udlejning. Spørgsmålet vedrørende prisstigninger og etableringsomkostningerne skal diskuteres i repræsentantskabet. En etablering af WiFi kunne være en god udvikling for havnens brugere og gæster, skal ligeledes behandles i repræsentantskabet. Bestyrelsen behandler de nye forslag inden repræsentantskabsmødet i november. -Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til budgettet Forberedelse af Ren havn arrangement d. 22. august. -FS har det store overblik over opgaver til dagens arrangement. Der er bestil frokost på Hummeren bagefter. FS er på arbejdet men har mobiltelefonen på sig og holder kontoret lukket.

3 2806 Forberedelse af vores biddrag til Den flydende bådmasse d august. -Der er 3 frivillige der har meldt sig til at gå til hånde med opsamling af smidt skrald på havneområdet under messen. -Bestyrelsen har fået en stand som skal bruges til et reklamefremstød for klubberne og havnepladserne. Der er udfærdiget en vagtplan, så medlemmerne på skift kan betjene standen under hele messen. Havnekontoret har almindelig åbningstid og uddeler hér relevant materiale og information om pladser, priser og andet. AT holder kontoret åbent fra (eller efter behov) -Der er bestilt ekstra rengøring til toiletbygningerne lørdag og søndag fra kl De udstillere der har behov for bad, uden for messens åbningstid, kan købe et Tallykort, i automaten ved havnekontoret Evt. flytning af repræsentantskabsmødet i november. -På grund af afbud i bestyrelsen flyttes mødet frem til d. 11. november 2015 i SKS s klublokaler Ansøgning om tilladelse til husbåd(e) i Ishøj havn. -Der er indkommet en ansøgning om at få pladskontrakt på en husbåd. (Bilag 2807a) -FS fremhævede reglen om at lystbådene i havnen skal være registret som et lystfartøj. Flydende boliger kan registreres i skibsregisteret. En flydende bolig, der ikke kan bevæge sig ved egen drift registreres som en "pram". En flydende bolig, der er udstyret med motor og kan bevæge sig ved egen drift registreres som et "lystfartøj". kilde: SKAT -Bestyrelsen ser det som et spændende fremstød for miljøet i havnen. PBM vil prøve med en principiel forespørgsel hos kommunen. -Vi har i øjeblikket venteliste på folkeregisteradresse i havnen. -Ansøgningen afventer kommunens stillingtagen og der blev ikke givet tilladelse til at få kontrakt på husbåden Forslag om vedtægtsændring, så samme person kan eje flere pladser. - Ansøgning fra kontrakthaveren blev behandlet. -Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at der ses på mulighederne ved at ændre i vedtægterne under 1. (Bilag 2809a) 2810 Forslag om nye trækvogne til udlån på området. -Vores trækvogne er slidte og nogle defekte. Der indhentes priser og FS sørge for at indkøbe nye vogne til sæson Opkrævning af vores tilgodehavender. -Der arbejdes stadig hårdt på at indkræve vores tilgodehavender hos både nuværende og tidligere brugere. -Vores økonomisystem er nu om programmeret til at alarmerer om rykkerskrivelser. Rykker 1kommer efter restance i 30 dage og Rykker 2 kommer efter 60 dage. Herefter

4 forsøger FS sig med personlig henvendelse og til sidst sendes debitoren til retslig inkasso. Denne metode har den sidste tid nedbragt vores udestående med en del Udskiftning af RegMarina. -Vores kontrakthåndteringssystem mm. RegMarina kan ikke længere leve op til vores behov for administrationsopgaver. Derfor er der indhentet tilbud fra 2 leverandøre. -Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, om at der bevilges økonomi til at udskifte RegMarina med et nyt system Status vedr. videoovervågning og nye vedtægter for handel med huse og pladser. -Der fremsendes en ansøgning til kommunen fra I/S Ishøj havn og erhvervslivet på havnen, vedr. videoovervågning. FS er ansvarlig for denne ansøgning. - Ove Nielsen (SKS) er i sit virke som udvalgsmedlem i udvalget for Køb og salg af skråningshuse i gang med et udkast til regler herom Forslag om ændring af ordensreglerne vedr. El tilslutninger. -Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde i september Forslag til forbrugsbegrænsning vedr. badevand. -I forbindelse med vores store udgift til forbrug af badevandet i baderummene, har der været diskuteret besparelsesplaner. - Der er indhentet tilbud om ændring og udskiftning af nuværende tryksystem og Tallykort læser til brugerbetaling.(bilag 2815a) -Da toiletbygningerne er i ringe stand vil sagen blive udsat til vi kender kommunens planer om evt. renovering Vurdering af rengøringen af toiletterne efter firmaskifte. -Havnekontoret får en positiv tilbagemelding om kvaliteten af den nye rengøring. Men til tider kan der opleves en forskel i kvaliteten. Dette kan skyldes at firmaet har forskellige folk om opgaven som derfor giver forskellige resultater. AT har påtalt for firmaet at der skal noteres dato og tid efter endt rengøring. Dette er taget til efterretning. -Selvom bygningerne står som nedslidte skal bestyrelsen og havnekontoret sørger for at vi kan leve op til vores mål om pæne og rene toiletforhold Tilladelse til containere på havnens område. -FS har i et enkeltstående tilfælde givet en bruger lov til at leje landplads til en container. -Bestyrelsen er oplyst om lejebetingelserne og har taget tilladelsen til efterretning Ændring af dagsorden og sagsfremstilling til bestyrelsesmøderne. -For at effektiviserer tiden til bestyrelsesmøderne, foreslår PBH at punkterne til dagsordenen fremsendes pr. mail til medlemmerne, med uddybning og evt. indstillinger til beslutninger. Dette gør det nemmere at forberede og optimere møderne. -Denne metode afprøves til bestyrelsesmødet i september.

5 2819 Kajak og kano opbevaring -Havnekontoret har fået en del forespørgsler om kajak og kano opbevaring i Ishøj havn. FS indstiller til bestyrelsen om at give tilladelse til at udfærdige lejekontrakter til dette formål. -Bestyrelsen er positiv og vil lade repræsentantskabet beslutte lejeprisen. Indtil da vil FS opkræve en foreløbig lejepris Udbetaling af dusør Eventuelt. - En brugers krav om udbetaling af dusør kan ikke opfyldes da dusørordningen var en periodisk ordning der ophørte sidste år d. 31. december. -PBM sender svar til brugeren. -PBH fremlagde muligheden for at søge Nordea fonden for midler til nye projekter til gavn for havnens brugere. Bestyrelsesmedlemmerne fremlægger deres forslag på et senere møde og FS og PBH vil herefter arbejde videre med detaljerne og ansøgningerne. -PBH forslog at rette en henvendelse til Ishøj kommunes gartnerafdeling for at få dem til at give de grønne områder en ekstra kærlig hånd. Der tænkes hér på de områder der ikke i forvejen er ind tænkt i den område forskønnelse der er planlagt. Mødet sluttede kl Næste bestyrelsesmøde d. 28 oktober. Referat: Anne Tipsmark

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW.

Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW. Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW. Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino supp. Hans Indledningsvis startede bestyrelsen med at gennemgå tjeklisten over pålagte opgaver

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere