Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret"

Transkript

1 Speciale STK KN Henrik Christensen Syndikat Sun Tzu Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret Med udgangspunkt i Forsvarets nuværende procedurer analyseres det, hvorledes Forsvaret fremadrettet kan foretage en strategisk segmentering af sine leverandører. Reducer flaskehalsindkøb? Flaskehalsindkøb Strategiske indkøb Netværksteori? Strategiske partnerskaber? Transaktionsomkostningsteori? Standardindkøb Mængdeindkøb Multi eller single source? Indkøbets strategiske vigtighed

2 TITELSIDE Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2007/2008 Kaptajn H. Christensen 5. maj 2008 Specialets titel: Strategisk Leverandørsegmentering i Forsvaret Specialets problemformulering: Det søges belyst, om Forsvaret på strategisk niveau kan foretage en segmentering af sine leverandører og indkøb med det formål bedst muligt at fokusere de begrænsede ressourcer. Med udgangspunkt i ovenstående og opgavens overordnede formål søges følgende hovedspørgsmål besvaret: Hvorledes skal Forsvaret fremadrettet foretage leverandørsegmentering? For at kunne besvare problemstillingen søges følgende underspørgsmål besvaret: Hvordan ønsker Forsvaret at relatere sig til sine leverandører set i et strategisk perspektiv? Hvilke segmenteringsfaktorer er relevante for Forsvaret? Antal ord: Specialet:: Abstract: 196. Resumé: Eksklusiv abstract, resumé, indholdsfortegnelse og bilag. ii

3 ABSTRACT Present paper analyses strategic options for handling the organizations supplier relations. A strategic segmentation of supplier relations has the aim of focusing the organisations resources effectively when handling the purchase and supplier relations. The theoretical field of this paper lies within the subject of Supply Chain Management. In determining the overall approach to suppliers, is used Transaction Cost- and network theory. In determining how Danish Defence can conduct a strategic segmentation of suppliers, is used Ellram & Olsens Portfolio Model. The paper concludes that the Danish Defence can use both the Transaction Cost- and the network theory in terms of applying an overall supplier handling policy. But given the characteristic of the Danish Defence purchases, they should lean towards the network theory. The paper concludes that the Danish Defence can apply Ellram & Olsens Portfolio Model. The key issues of this model have all been found essential in relation to the Danish Defence, however additional parameters have been identified and applied to the model. The author recommends that the Danish Defence applies the reconstructed model, based on Ellram & Olsens Portfolio Model, in order to focus resources effectively and proportionally when handling purchases and supplier relations. iii

4 RESUMÉ Denne opgave handler om Forsvarets muligheder for at foretage en strategisk segmentering af sine leverandører. En strategisk leverandørsegmentering muliggør en fokusering af ressourcerne i relation til indkøb og leverandører. I en tid, hvor Forsvaret konstant skal søge effektiviseringer, synes det derfor relevant at undersøge, hvorledes Forsvaret fremadrettet kan segmentere sine leverandører, hvilket er denne opgaves problemformulering. Opgavens metodiske overvejelser beskrives i kapitel 2. I dette kapitel redegøres ligeledes for hvilken teori der er valgt og fravalgt herunder, hvorledes teorien operationaliseres og applikeres til opgavens problemstilling. I kapitel 3 gennemgås den anvendte teori mere detaljeret. Opgaven tager sit teoretiske fundament inden for faget Supply Chain Management (SCM), og i opgaven er transaktionsomkostnings- og netværksteorien anvendt til at analysere Forsvarets overordnede leverandørtilgang. Efterfølgende er porteføljeteorien anvendt med henblik på at undersøge, hvorvidt Forsvaret kan tage en bestemt leverandørsegmenteringsmodel i anvendelse. Hertil er der taget udgangspunkt i en tretrins model udviklet af Ellram og Olsen. Modellen fokuserer indledningsvis på at positionere indkøbet i fire forskellige kategorier, strategisk, leverage, flaskehals eller standardindkøb. Når indkøbet er positioneret fokuseres i næste trin på den aktuelle leverandørsituation, hvor leverandørens attraktivitet og styrken i relationen bestemmes og indplaceres i en matrix. I trin tre udarbejdes der handleplaner i forhold til indkøbets placering i tabellen samt leverandørens placering med henblik på at skabe samhørighed. Trin tre udarbejdes ikke i denne opgave. Opgavens kapitel 4 er redegørelseskapitlet, der viser, at Forsvaret ikke foretager en decideret leverandørsegmentering. Forsvaret foretager dog en segmentering af sine indkøbsmetoder i form af de såkaldte aktstykkestyrede og ikke aktstykkestyrede investeringer (tidligere FMP 1 og 2), samt de respektive indkøbsformers karakteristika identificeres. Vedrørende leverandørrelationer kan disse ikke identificeres i Forsvarets bestemmelsesgrundlag. I stedet er disse udledt i Forsvarets samt Forsvarets Materieltjeneste vision, mission og strategi. Analysen viser, at Forsvarets overordnede leverandørtilgang både kan tage udgangspunkt i såvel transaktionsomkostnings- som netværksteorien. En analyse af Forsvarets bestemmelsesgrundlag inden for emnefeltet samt Forsvarets vision, mission og strategi viser dog en overvægt af argumenter for netværksteorien, hvorfor Forsvaret i fremtiden bør basere sine leverandørrelationer ud fra parametrene samarbejde, tillid og gensidig afhængighed frem for pris, omkostningsreduktioner og kontrakter. Analysens anden del viser, at Forsvaret kan foretage en segmentering af sine indkøb og leverandører ud fra Ellram og Olsens Leverandørsegmenteringsmodel. Delanalysen identificerer de væsentligste og mest relevante faktorer som Forsvaret fremover bør anvende, når indkøb og leverandører skal vælges. Opgaven konkluderer, at Forsvaret i fremtiden med fordel kan foretage en leverandørsegmentering ud fra en model udviklet af Ellram og Olsen. Modellens segmenteringsfaktorer er tilpasset til Forsvaret iv

5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Problemstilling og motivation Problemformulering Afgrænsning Læsevejledning Begrebsafklaring Opgavens formalia m.m Grafisk illustration af opgavens struktur METODE, TEORIVALG OG OPERATIONALISERING Opgavens formål og niveau set fra en teoretisk synsvinkel Undersøgelsesdesign Valg af undersøgelsesdesign Empiri Kvalitativ metode Udvælgelse af interviewpersoner Interviewform Validitet og reliabilitet Validitet Reliabilitet Kildeanvendelse og kritik Teorivalg og operationalisering Teorivalg Operationalisering af teorien Skematisk fremstilling af operationaliseringen TEORI Transaktionsomkostningsteorien Netværksteori Porteføljeteori Ellram og Olsens porteføljemodel REDEGØRELSE Forsvaret Forsvarets Mission, Vision og Strategi Hovedstrategi Delstrategi Logistik Forsvarets struktur Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste indkøbstyper Aktstykkeinvesteringer Investeringer uden aktstykke Opsummering af del I v

6 4.6 Forsvarets direktiver og bestemmelser Forsvarsministeriets indkøbspolitik Forsvarsministeriets effektiviseringsstrategi Strategi for offentlig privat samarbejde EU Direktiv Øvrige forhold FMT Indkøbsparametre Opsummering af del II Samlet opsummering af kapitel ANALYSE Delanalyse I: Forsvarets leverandørrelationer Aktstykkestyrede investeringer i et transaktionsomkostningsperspektiv Aktstykkestyrede investeringer i et netværksperspektiv Ikke aktstykkestyrede investeringer i relation til transaktionsomkostningteorien Ikke aktstykkestyrede investeringer i relation til netværksteorien Forsvarets MVS og FMT mission og vision i forhold til teorierne Opsummering af overordnet leverandørtilgang Delkonklusion Delanalyse II: Relevante segmenteringsfaktorer for Forsvaret Trin 1: Analyse af Forsvarets indkøb Indkøbets strategiske vigtighed - interne faktorer Vanskeligheden ved at lede indkøbet - Eksterne faktorer Opsummering og sammenfatning af modellens trin Trin 2: Analyse af leverandørrelationen Leverandørattraktivitet - Interne faktorer Leverandørens styrke i forholdet - Eksterne faktorer Opsummering og sammenfatning af modellens trin Delkonklusion af delanalyse II Modeludvikling KONKLUSION PERSPEKTIVERING Bilag 1: Kort beskrivelse samt grafisk fremstilling af leverandørrelationer Bilag 2: Beskrivelse af trin 3 i Ellram og Olsen leverandørsegmenteringsmodel Bilag 3: Interviewguide. Medarbejder fra Handelsafdelingen Bilag 4: Interviewguide: Medarbejder fra Kapacitetscenter, Land. Tillæg A: Litteraturliste vi

7 1 INDLEDNING Forsvaret er en stor offentlig virksomhed med et årligt budget på kr. 19 mia., hvoraf ca. en tredjedel går til indkøb af materiel. Indkøbene spænder vidt, fra helt almindelige standardvarer til store, komplekse og meget avancerede materielsystemer og kapaciteter. Den mangfoldige og specialiserede mængde materiel stiller krav til leverandørstrukturen. Netop leverandørstrukturen samt leverandørrelationer vil være emnet for denne opgave. 1.1 Problemstilling og motivation. At bringe leverandørstrukturen i fokus synes relevant, særligt i en tid, hvor Forsvaret i en periode har mødt alvorlig kritik ved implementering af en række materielsystemer. En del af kritikken er rettet mod de senest anskaffede materielsystemer 2, hvor der i alle tilfælde nævnes dårlige aftaler eller uindfriede forventninger til leverandøren 3. Ovennævnte er alle eksempler på større og meget komplekse materielsystemer, men forfatteren af denne opgave har i sin tid som kompagnichef på hold 5 i Irak, samt efterfølgende erfaringer som sagsbehandler i logistikoperations-sektionen i Forsvarets Materieltjeneste (FMT), oplevet mangel på reservedele af alle typer til de kæmpende enheder. En anden årsag til at bringe leverandørstrukturen i fokus skal ses i lyset af de konstante rationaliseringer og effektiviseringer, som virksomheder, herunder Forsvaret står overfor. Forsvaret har netop gennemgået en større omstrukturering, hvilket medførte en rationalisering af støttestrukturen bl.a. blev indkøbsstrukturen reduceret med en tredjedel i forhold til den gamle materielkommandostruktur 4. Dette i sig selv indikerer, at der behov for ændringer i indkøbs/leverandørstrukturen, idet den enkelte indkøber i gennemsnit håndterer tre gange så mange varenumre end tidligere 5. FMT har allerede erkendt dette, og har i den henseende indført bl.a. LEAN, som har til formål at smidiggøre processerne for den enkelte medarbejder i relation til indkøb. Ovennævnte er dog kun tiltag på det operative niveau, hvorfor et andet indsatsområde kunne være det strategiske niveau med henblik på at skabe den nødvendige sammenhæng, men i ligeså høj grad sikre at de gennemførte rationaliseringer ikke påvirker effektiviteten og dermed også leveringssikkerheden. Der findes en række empiriske eksempler 6, der påviser at en gennemgang af leverandørstrukturen herunder differentiering af leverandører og reduktion i leverandørbasen fører til en mere effektiv og rationel forsyningskæde, som bl.a. sikrer en bedre leveringssikkerhed. Leveringssikkerhed gør denne opgave interessant. Leveringssikkerhed i Forsvaret har ikke samme betydning som i andre virksomheder. I civile virksomheder vil en manglen- 2 DACCIS, Tårnfalken, EH 101 Helikopterne. 3 Det må dog understreges, at kritikken af helikopterne er ny og at en endelig undersøgelse forestår. Dog har leverandøren været ude med kritik, hvilket kunne pege på et dårligt relationsforhold. 4 Samlet antal indkøbere i den gamle struktur (MAK) i forhold til den nuværende. 5 Ca. estimat baseret på en rundspørge blandt fire indkøbere i FMT forsyningsafdeling: M. Escbech, H. Flyger. C. Sjelle og T. Jensen. Endvidere er det en logisk konsekvens i forholdet til antallet af indkøbere i ny og gammel struktur. 6 Bl.a. IKEA (www.ikea.se ), B&O samt Westwood. 1

8 de leveringssikkerhed kun have betydning for resultatet på bundlinien. Anderledes er det for Forsvaret, hvor en manglende leveringssikkerhed i yderste konsekvens kan betyde tab af menneskeliv. Det er i dét perspektiv denne opgaves relevans skal ses. Sikring af leveringssikkerhed kræver en komplet og effektiv forsyningskæde, som går fra brugeren og helt tilbage til leverandøren og dennes underleverandører. Netop forsyningsleddet fra FMT til leverandøren synes at være et område, hvor der kan effektiviseres og udvikles yderligere, hvorfor opgavens fokus koncentreres her i mellem. At forholdet til Forsvarets leverandører kan være et indsatsområde underbygges yderligere af, at FMT for nærværende ikke foretager segmentering af leverandører 7. Konsekvensen heraf er, at FMT for nærværende ikke har overblik over, hvorledes indkøbene er positioneret, herunder, hvilke og hvorledes ressourcerne anvendes på såvel indkøb som leverandører 8. Inden en endelig skitsering af opgavens problemformulering synes det væsentligt at formulere formål med strategisk leverandørsegmentering, så læseren kan danne sig et indtryk af opgavens tilblivelse og dermed problemformuleringen 9. Formål med strategisk leverandørsegmentering: Indsigt i og forståelse af virksomhedens leverandørbase. Etablere et overblik over ressourceforbruget på den enkelte leverandør og dermed en mulighed for generelt at fokusere ressourcerne mere hensigtsmæssigt. Prioritering af leverandørens strategiske betydning for virksomheden. Øget indsigt til den enkelte leverandør og dermed bedre forudsætning for at fastlægge den bedste strategi overfor leverandøren. 1.2 Problemformulering. På baggrund af ovenstående vil denne opgave således fokusere på det strategiske niveau, idet det søges belyst, om Forsvaret på strategisk niveau kan foretage en segmentering af sine leverandører og indkøb med det formål bedst muligt at fokusere de begrænsede ressourcer. Med udgangspunkt i ovenstående og opgavens overordnede formål søges følgende hovedspørgsmål besvaret: Hvorledes skal Forsvaret fremadrettet foretage leverandørsegmentering? For at kunne besvare problemstillingen søges følgende underspørgsmål besvaret: Hvordan ønsker Forsvaret at relatere sig til sine leverandører set i et strategisk perspektiv? Hvilke segmenteringsfaktorer 10 er relevante for Forsvaret? 7 Dette er bekræftet i alle interview og samtaler, ligesom der ikke umiddelbart er fundet dokumenter i Forsvaret, der beskriver området. 8 Ressourceforbruget kan delvist identificeres via rammeaftaler, men det sker kun i meget begrænset omfang, og opgøres ikke i tid, øvrige ressourcer m.m.. Citat: KK J. Svendsen CH FSAFD/FMT. 9 Uddrag af formål ved strategisk leverandørsegmentering fra faget Supply Chain Management på HD ved Copen hagen Business school. 2

9 1.3 Afgrænsning. Der er behov for at afgrænse opgaven primært grundet opgavens givne omfang. Følgende afgrænsninger er valgt i opgaven: Der vil i opgaven ikke blive fokuseret på en konkret udpegning af hvilke leverandører forsvaret skal vælge, men udelukkende ud fra hvilken model forsvaret skal/kan anvende til segmentering af leverandører. Opgaven vil ikke beskæftige sig med underleverandører henset til opgavens omfang, selv om dette vil være konstruktivt set i et supply chain management (SCM) perspektiv 11. Vigtigheden af underleverandører i relation til leveringssikkerhed vil dog blive nævnt, hvor det findes relevant. Opgaven fokuserer ikke på, hvorvidt FMT interne organisation er sammensat til at håndtere strategisk leverandørsegmentering. Der vil ikke blive foretaget en konkret vægtning af de enkelte segmenteringsfaktorer, som modellen foreskriver. 1.4 Læsevejledning. Opgaven indeholder en række begreber og definitioner fra emnefeltet SCM, hvorfor disse vil blive forklaret nedenfor med henblik på at gøre opgavens mere læservenlighed og lette forståelsen. Afsnittet afrundes med en figur, der illustrerer opgavens overordnede struktur Begrebsafklaring. Der foretages en kort gennemgang af de begreber, som ikke nødvendigvis forudsættes kendt af læserne og som ikke er bredt anvendt i Forsvaret Strategisk leverandørsegmentering. Den overordnede langsigtede udvælgelse af leverandører. Det strategiske består i, at udvælgelsen af leverandørerne er baseret på nogle formulerede krav fra ledelsen, således at de udøvende aktører i organisationen er klar over ledelsens forventninger Supply Chain Management En videreudvikling og fortolkning af begrebet logistik. Definitionen på logistik har oftest været indforstået med en virksomheds interne forhold uden, at det har haft den ledelsesmæssige fokus. SCM går bredere, og betragter alle relationer i hele forsyningskæden, hvorfor én blandt mange definitioner på SCM kan formuleres således 13 : Ledelsen af opadgående og nedadgående relationer med leverandører og kunder for at levere perfekt kundeværdi til mindre omkostninger for forsyningskæden som en helhed Opgavens formalia m.m. Opgaven opfylder formalia som oplyst af Stabskursus uddannelsesdirektiv. I opgaven er der anvendt figurer, tabeller og modeller, som er udviklet af andre end forfatteren, 10 Den anvendte model kalder dem faktorer. I Forsvaret ville det nok være mere almindeligt at kalde det segmenteringskriterier. 11 Et moderne begreb for logistik, hvilket vil blive uddybet senere. 12 Turnbull (1990), A review of portfolio planning models for industrial marketing, s18f 13 Fundamentals of Logistics Management. M. Lambert, Stock og Ellram. Side 3. Egen oversættelse. 3

10 hvilket vil fremgå af noten til figurteksten. I de tilfælde, hvor forfatteren selv har udviklet en model eller figur, er det i noten beskrevet med teksten: Egen udvikling Grafisk illustration af opgavens struktur. Opgavens struktur og opbygning grafisk illustreret: Kapitel 1 Indledning & Problemstilling Kapitel 2 Metode & operationalisering Kapitel 3 Kapitel 4 Teori Redegørelse Delanalyse I: Forsvarets leverandørrelationer. Kapitel 5 - Analyse Delanalyse II: FSV relevante segmenteringsfaktorer. Modeludvikling Kapitel 6 Konklusion Kapitel 7 Perspektivering 4

11 2 METODE, TEORIVALG OG OPERATIONALISERING I dette kapitel gennemgås de metodemæssige overvejelser for besvarelse af opgavens problemstilling. Metodeafsnittet bidrager til at give opgaven sammenhæng, og leder læseren ind i en holistisk forståelse af opgavens problemfelt og konstruktion. I kapitlet beskrives den behandlingsmåde, der er anvendt til indsamling, bearbejdning, analyse og fortolkning af data, der er anvendt i opgaven 14. Kapitlet indeholder ligeledes en operationalisering af teorien, som har til formål at beskrive, hvordan opgavens problemformulering besvares. 2.1 Opgavens formål og niveau set fra en teoretisk synsvinkel. Helt grundlæggende er det væsentligt at identificere denne opgaves formål, da det samtidig er afgørende for hvad, hvordan og hvorfor der undersøges 15. I teorien er der beskrevet en række forskellige typer af formål i relation til undersøgelser bl.a. kan nævnes det beskrivende, det diagnosticerende formål etc. 16 Da formålet med denne opgave er, at undersøge muligheden for anvendelsen af en leverandørsegmenterings-model i Forsvaret, vil opgaven være af normativ karakter. Der tages udgangspunkt i nuværende forhold og bestemmelser i Forsvaret, udvalgt teori samt den erhvervede viden, og analyseres frem til, hvad der bedst kan bidrage til løsning af den skitserede problemstilling. I forlængelse heraf er det interessant at se på, hvilket vidensdannelsesniveau denne opgave befinder sig på. Vidensdannelsesniveauet kan inddeles i tre niveauer; praksis-, disciplin- samt videnskabsteoriniveauet 17. Praksisniveauet er for problemstillinger med en praktisk indgangsvinkel, hvilket kunne være den aktuelle indkøbsproces i Forsvaret. Disciplinniveauet er beskrevet med begreber som netværks- og transaktionsomkostningsteorier, samt et indhold af kvantitative/kvalitative metoder, modellering og evt. matematiske modeller 18. Da opgavens formål er forslag til en leverandørsegmenteringsmodel, indgår modellering i opgaven. Desuden behandler opgaven transaktionsomkostnings- og netværksteori, hvorfor det kan bestemmes, at denne opgave er placeret på disciplinniveauet. Det sidste niveau er det videnskabelige niveau, også kaldet metaniveauet, hvilket kan sidestilles med udvikling af ny teori/forskning, hvilket ikke vil være tilfældet for denne opgave. 2.2 Undersøgelsesdesign. Denne opgave søger at løse en defineret problemstilling i Forsvaret, hvorfor indgangsvinklen til denne opgave vil være en teoribaseret konsulentopgave 19. Alternativt kunne opgaven være en forskningsopgave, men jf. teorien vil dette betyde, at opgaven bl.a. bibringer læseren en ny generaliserende viden 20 eller en alternativ anvendelse af en teori, hvilket ikke vil være tilfældet i denne opgave. 14 Ib Andersen; Den skinbarlige virkelighed. Side Ibid 16 J. Arlbjørn. Et overblik over international forskning i logistik og SCM,. 17 Ibid 18 Ibid 19 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen. 20 Ibid 5

12 2.2.1 Valg af undersøgelsesdesign. Der tages i denne opgave udgangspunkt i et singlecase design. Casestudier anvendes til undersøgelser af sociale systemer herunder organisationer, hvor der kun undersøges ét fænomen 21, i dette tilfælde leverandørsegmentering. Et casestudie er en ofte anvendt metode, når det gælder undersøgelse af virksomheder. Dette er ikke argumentation i sig selv, men problemstillingen taget i betragtning, synes det naturligt at vælge casestudiet som undersøgelsesdesign. Årsagen hertil er, at et singlecasestudie tager udgangspunkt i ét reelt problem i virkelige omgivelser, hvor der samtidig er mulighed for at anvende flere informationskilder, som kan belyse problemet. Dét er tilfældet for denne opgave, og derfor vælges singlecasestudiet som metode til undersøgelse af leverandørsegmentering i Forsvaret. 2.3 Empiri. Empiri anvendes i denne opgave til at konkretisere opgavens problemstilling. Empiri dækker over et bredt felt af data lige fra direktiver, udsagn, dokumenter, rapporter og statistik 22. Empirien i denne opgave er primært fremskaffet via møder, samtaler og uddybende interviews med relevante nøglepersoner. Ligeledes anvendes forfatterens egne iagtagelser og erfaringer fra sin tid som sagsbehandler i FMT Logistikdivision 23. Herudover direktiver, bestemmelser og andre skriftlige arbejder udgivet af Forsvaret. Indsamlede data anvendes hovedsageligt i opgavens redegørelseskapitel (kapitel 4), men indgår også i væsentlige dele af kap 5, hvor den indsamlede empiri anvendes til analyse og supplerende udvikling af den forhåndskonstruerede model. 2.4 Kvalitativ metode. Som en del af metoden skal det ligeledes belyses, hvorvidt den kvantitative eller kvalitative metode anvendes. I denne opgave anvendes den kvalitative metode i form af interviews. Den kvalitative metode vurderes bedste egnet i denne opgave, da der kræves indgående kendskab til emnet, hvilket bedst kan afdækkes med interview frem for eksempelvis et spørgeskema (kvantitativ metode) 24. I relation til den kvalitative metode skal det således besluttes, hvilken interviewtype der skal anvendes, samt hvem, og hvor mange der skal interviewes. Forfatteren overvejede i den metodiske tilgang til opgaven, at anvende den kvantitative metode (spørgeskema). Efter at have studeret den valgte teori fandt forfatteren, at dette var uhensigtsmæssigt, idet dele af teorien omkring leverandørsegmentering er relativ kompleks at forklare gennem et spørgeskema. For ikke at modtage for mange uensartede og misforståede svar, har forfatteren fravalgte denne metode Udvælgelse af interviewpersoner. I denne opgave er der udvalgt to respondenter til gennemførelse af uddybende interviews. De er udvalgt på grund af deres ekspertise indenfor leverandørområdet. Første interviewperson, fremover benævnt som respondent A (ønsker at være anonym), er udvalgt på baggrund af vedkommendes beskæftigelse i FMT handelsafdeling. 21 Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed, side Rienecker, L & Jørgensen, P. Den gode opgave, side Forfatteren har været ansat i FMT LDIV i perioden september 2005 og frem til august Forfatteren har gjort tjeneste i både logistikplanlægningssektionen samt logistikoperationssektionen. 24 Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed, side 26. 6

13 Det er handelsafdelingen, der står for den merkantile og kommercielle del af Forsvarets indkøb. Respondent A er udvalgt på grund af sit kendskab til de juridiske forhold og dermed de forpligtigelser Forsvaret er underlagt if. med indkøb. Respondent B (Major B. Kongsbak) er udvalgt på baggrund af hans rolle som kapacitetsmanager i FMT kapacitetscenter, Land. Respondenten har stort kendskab til indkøb af materielsystemer samt modificering af disse bl.a. KVG og PIRANHA Interviewform. Et interview kan gennemføres på mange måder, og der eksisterer en række forskellige interviewformer. Fælles for de gennemførte interviews er, at jeg har valgt at anvende delvist strukturerede interviews 25. Karakteristisk for denne interviewform er, at det gennemføres åbent, hvilket vil sige, at forfatteren skal være åben overfor respondentens input, synsvinkler og holdninger, ligesom forfatteren skal være i stand til, at komme med uddybende spørgsmål til emner, som ikke er umiddelbart planlagt, men som kan have relevans for belysning af opgavens problemstilling. Selvom forfatteren anvender den delvist strukturerede interviewform i alle interviews, er det ikke de samme spørgsmål, der går igen. Disse varierer, afhængig af, hvem der interviewes og ikke mindst vedkommendes funktion i virksomheden. 2.5 Validitet og reliabilitet. Ved validitet forstås at der er så stor overensstemmelse mellem den anvendte teori og de empiriske data, som overhovedet muligt 26. Ligeledes er det vigtigt at indsamlede data er pålidelige, hvilket kaldes reliabilitet Validitet. Der er i opgaven anvendt teori og begreber, som dækker over den fundne problemstilling, og som via de empiriske data er anvendt til, dels at komme i dybden i analysen, samt dels til at fremkomme med forbedringsforslag til de identificerede problemer. I forhold til den udvalgte litteratur er der taget udgangspunkt i velkendt teori, som er meget anvendt i akademiske uddannelser bl.a. på HD i SCM. Dette er ikke en garanti for validitet, men det må alligevel antages, at teoriens fundament besidder den nødvendige kvalitet. I de tilfælde, hvor der har været kritik af teorien er denne forsøgt belyst og suppleret med anden teori, hvilket afbalancerer de nævnte svagheder. Det fremgår af afgrænsningen, at der er visse begrænsninger i den fulde teorianvendelse grundet pladsmangel, hvilket dog ikke ændrer forfatterens synspunkt om, at det udarbejdede produkt besidder en høj grad af validitet Reliabilitet. Som nævnt er reliabilitet et spørgsmål om pålidelighed, hvilket betyder, hvor sikkert og præcist der måles på det, som der forventes at måle på 28. En mulig måde at måle, hvorvidt en opgave besidder tilstrækkelig pålidelighed, ville være at lade en anden person udarbejde en tilsvarende opgave. Hvis opgavens resultat og konklusion var enslydende ville der være en stor grad af reliabilitet. Dette er ikke muligt, hvorfor nedenstående vil være en vurdering. 25 Ibid. 26 Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed, s Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed, s Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed, s. 81 7

14 Interviewene er bygget op ud fra problemstillingen og ikke forevist de interviewede på forhånd, hvorfor forudindtagede holdninger ikke har kunnet indtages af intervieweren. Ligeledes er de interviewede nøglepersoner i relation til problemstillingen, hvilket øger chancen for at udsagn er pålidelige. Dog kan det ikke udelukkes grundet emnets kompleksitet og omfang at andre nøglepersoner ville have givet andre svar i de gennemførte interview. Dette kan indikere en mindre grad af reliabilitet. Der er endvidere foretaget et gruppemøde med henblik på at sikre, at udsagn indenfor visse områder er godkendt af mere end én person på området. Samlet set vurderes opgaven at have den nødvendige grad af reliabilitet. 2.6 Kildeanvendelse og kritik. De interviewede personer arbejder til dagligt i FMT organisation, hvorfor de umiddelbart kan være subjektiv overfor de spørgsmål der bliver stillet 29. Endvidere kan det ikke udelukkes, at der i visse tilfælde er svaret politisk henset til vedkommendes position. Det er dog ikke forfatternes opfattelse, at det har været tilfældet jf. afsnit 2.4 og afsnit 2.5. Dette er heller ikke tilfældet, selv om den ene interviewperson har ønsket at være anonym, om end det giver muligheden for at fremkomme med postulater, som ikke er valide. Det er ikke forfatterens opfattelse, at anonymiteten har haft indflydelse på troværdigheden hos den interviewede, men skal blot opfattes som et ønske om ikke at blive promoveret. Forfatteren har som nævnt anvendt teori indenfor feltet SCM. Forfatteren har forholdt sig kritisk til teorivalgene samt forfatterne. I de tilfælde, hvor teorien synes for unuanceret er der valgt supplerede teori til at sikre en mere objektiv tilgang Teorivalg og operationalisering. I indeværende afsnit redegøres for valg af den teori, som anvendes til at behandle opgavens problemstilling. Der argumenteres for valg og fravalg af teori, ligesom det efterfølgende forklares, hvorledes teorien operationaliseres til besvarelse af opgavens hoved- og underspørgsmål. Detaljeret beskrivelse af de anvendte teorier foretages i opgavens kapitel Teorivalg. Nedenfor beskrives kort opgavens forskellige teorivalg. Teorivalgene er alle fundet i relation til emnet SCM og anvendes i forhold til leverandørsegmentering Transaktionsomkostningsteori. Transaktionsomkostningsteori i denne opgave anvendes primært til undersøgelse af Forsvarets nuværende leverandørrelationer. Transaktionsomkostningsteorien vurderer omkostninger, der er forbundet med de koblinger som findes mellem to adskilte enheder eksempelvis virksomheden og dens leverandør. Via teorien kan man fastlægge, hvorvidt en virksomhed skal lade markedet udføre transaktionerne, eller om de skal udføres internt. Transaktionsomkostningsteoriens arkitekt er Williamson, som tilbage i 1985 redegjorde for teorien 31. Williamson forklarer, at teorien bygger på to adfærdsmæssige forudsæt- 29 Rienecker, L & Jørgensen, P. Den gode opgave, side Ibid, side Arlbjøn, J. Grundbog i SCM, Side

Risikostyring i anskaffelsesprojekter ved Forsvarets Materieltjeneste

Risikostyring i anskaffelsesprojekter ved Forsvarets Materieltjeneste Kaptajn A.C. Jørgensen Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L Stabskursus 2008/2009 Risikostyring i anskaffelsesprojekter ved Forsvarets Materieltjeneste En analyse af

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 4.1 Balancen mellem mange små indkøb og storindkøb. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 4.1 Balancen mellem mange små indkøb og storindkøb. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Balancen mellem mange små indkøb og storindkøb. Fig. 4.2 Faserne i indkøberens arbejde. Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning Kapitel 1 - Indledning I dette speciale vil jeg analysere grundliggende forudsætninger for og konkrete erfaringer med internethandel mellem virksomheder og forbrugere i Danmark. Baggrunden er min egen

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere