Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret"

Transkript

1 Speciale STK KN Henrik Christensen Syndikat Sun Tzu Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret Med udgangspunkt i Forsvarets nuværende procedurer analyseres det, hvorledes Forsvaret fremadrettet kan foretage en strategisk segmentering af sine leverandører. Reducer flaskehalsindkøb? Flaskehalsindkøb Strategiske indkøb Netværksteori? Strategiske partnerskaber? Transaktionsomkostningsteori? Standardindkøb Mængdeindkøb Multi eller single source? Indkøbets strategiske vigtighed

2 TITELSIDE Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2007/2008 Kaptajn H. Christensen 5. maj 2008 Specialets titel: Strategisk Leverandørsegmentering i Forsvaret Specialets problemformulering: Det søges belyst, om Forsvaret på strategisk niveau kan foretage en segmentering af sine leverandører og indkøb med det formål bedst muligt at fokusere de begrænsede ressourcer. Med udgangspunkt i ovenstående og opgavens overordnede formål søges følgende hovedspørgsmål besvaret: Hvorledes skal Forsvaret fremadrettet foretage leverandørsegmentering? For at kunne besvare problemstillingen søges følgende underspørgsmål besvaret: Hvordan ønsker Forsvaret at relatere sig til sine leverandører set i et strategisk perspektiv? Hvilke segmenteringsfaktorer er relevante for Forsvaret? Antal ord: Specialet:: Abstract: 196. Resumé: Eksklusiv abstract, resumé, indholdsfortegnelse og bilag. ii

3 ABSTRACT Present paper analyses strategic options for handling the organizations supplier relations. A strategic segmentation of supplier relations has the aim of focusing the organisations resources effectively when handling the purchase and supplier relations. The theoretical field of this paper lies within the subject of Supply Chain Management. In determining the overall approach to suppliers, is used Transaction Cost- and network theory. In determining how Danish Defence can conduct a strategic segmentation of suppliers, is used Ellram & Olsens Portfolio Model. The paper concludes that the Danish Defence can use both the Transaction Cost- and the network theory in terms of applying an overall supplier handling policy. But given the characteristic of the Danish Defence purchases, they should lean towards the network theory. The paper concludes that the Danish Defence can apply Ellram & Olsens Portfolio Model. The key issues of this model have all been found essential in relation to the Danish Defence, however additional parameters have been identified and applied to the model. The author recommends that the Danish Defence applies the reconstructed model, based on Ellram & Olsens Portfolio Model, in order to focus resources effectively and proportionally when handling purchases and supplier relations. iii

4 RESUMÉ Denne opgave handler om Forsvarets muligheder for at foretage en strategisk segmentering af sine leverandører. En strategisk leverandørsegmentering muliggør en fokusering af ressourcerne i relation til indkøb og leverandører. I en tid, hvor Forsvaret konstant skal søge effektiviseringer, synes det derfor relevant at undersøge, hvorledes Forsvaret fremadrettet kan segmentere sine leverandører, hvilket er denne opgaves problemformulering. Opgavens metodiske overvejelser beskrives i kapitel 2. I dette kapitel redegøres ligeledes for hvilken teori der er valgt og fravalgt herunder, hvorledes teorien operationaliseres og applikeres til opgavens problemstilling. I kapitel 3 gennemgås den anvendte teori mere detaljeret. Opgaven tager sit teoretiske fundament inden for faget Supply Chain Management (SCM), og i opgaven er transaktionsomkostnings- og netværksteorien anvendt til at analysere Forsvarets overordnede leverandørtilgang. Efterfølgende er porteføljeteorien anvendt med henblik på at undersøge, hvorvidt Forsvaret kan tage en bestemt leverandørsegmenteringsmodel i anvendelse. Hertil er der taget udgangspunkt i en tretrins model udviklet af Ellram og Olsen. Modellen fokuserer indledningsvis på at positionere indkøbet i fire forskellige kategorier, strategisk, leverage, flaskehals eller standardindkøb. Når indkøbet er positioneret fokuseres i næste trin på den aktuelle leverandørsituation, hvor leverandørens attraktivitet og styrken i relationen bestemmes og indplaceres i en matrix. I trin tre udarbejdes der handleplaner i forhold til indkøbets placering i tabellen samt leverandørens placering med henblik på at skabe samhørighed. Trin tre udarbejdes ikke i denne opgave. Opgavens kapitel 4 er redegørelseskapitlet, der viser, at Forsvaret ikke foretager en decideret leverandørsegmentering. Forsvaret foretager dog en segmentering af sine indkøbsmetoder i form af de såkaldte aktstykkestyrede og ikke aktstykkestyrede investeringer (tidligere FMP 1 og 2), samt de respektive indkøbsformers karakteristika identificeres. Vedrørende leverandørrelationer kan disse ikke identificeres i Forsvarets bestemmelsesgrundlag. I stedet er disse udledt i Forsvarets samt Forsvarets Materieltjeneste vision, mission og strategi. Analysen viser, at Forsvarets overordnede leverandørtilgang både kan tage udgangspunkt i såvel transaktionsomkostnings- som netværksteorien. En analyse af Forsvarets bestemmelsesgrundlag inden for emnefeltet samt Forsvarets vision, mission og strategi viser dog en overvægt af argumenter for netværksteorien, hvorfor Forsvaret i fremtiden bør basere sine leverandørrelationer ud fra parametrene samarbejde, tillid og gensidig afhængighed frem for pris, omkostningsreduktioner og kontrakter. Analysens anden del viser, at Forsvaret kan foretage en segmentering af sine indkøb og leverandører ud fra Ellram og Olsens Leverandørsegmenteringsmodel. Delanalysen identificerer de væsentligste og mest relevante faktorer som Forsvaret fremover bør anvende, når indkøb og leverandører skal vælges. Opgaven konkluderer, at Forsvaret i fremtiden med fordel kan foretage en leverandørsegmentering ud fra en model udviklet af Ellram og Olsen. Modellens segmenteringsfaktorer er tilpasset til Forsvaret iv

5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Problemstilling og motivation Problemformulering Afgrænsning Læsevejledning Begrebsafklaring Opgavens formalia m.m Grafisk illustration af opgavens struktur METODE, TEORIVALG OG OPERATIONALISERING Opgavens formål og niveau set fra en teoretisk synsvinkel Undersøgelsesdesign Valg af undersøgelsesdesign Empiri Kvalitativ metode Udvælgelse af interviewpersoner Interviewform Validitet og reliabilitet Validitet Reliabilitet Kildeanvendelse og kritik Teorivalg og operationalisering Teorivalg Operationalisering af teorien Skematisk fremstilling af operationaliseringen TEORI Transaktionsomkostningsteorien Netværksteori Porteføljeteori Ellram og Olsens porteføljemodel REDEGØRELSE Forsvaret Forsvarets Mission, Vision og Strategi Hovedstrategi Delstrategi Logistik Forsvarets struktur Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste indkøbstyper Aktstykkeinvesteringer Investeringer uden aktstykke Opsummering af del I v

6 4.6 Forsvarets direktiver og bestemmelser Forsvarsministeriets indkøbspolitik Forsvarsministeriets effektiviseringsstrategi Strategi for offentlig privat samarbejde EU Direktiv Øvrige forhold FMT Indkøbsparametre Opsummering af del II Samlet opsummering af kapitel ANALYSE Delanalyse I: Forsvarets leverandørrelationer Aktstykkestyrede investeringer i et transaktionsomkostningsperspektiv Aktstykkestyrede investeringer i et netværksperspektiv Ikke aktstykkestyrede investeringer i relation til transaktionsomkostningteorien Ikke aktstykkestyrede investeringer i relation til netværksteorien Forsvarets MVS og FMT mission og vision i forhold til teorierne Opsummering af overordnet leverandørtilgang Delkonklusion Delanalyse II: Relevante segmenteringsfaktorer for Forsvaret Trin 1: Analyse af Forsvarets indkøb Indkøbets strategiske vigtighed - interne faktorer Vanskeligheden ved at lede indkøbet - Eksterne faktorer Opsummering og sammenfatning af modellens trin Trin 2: Analyse af leverandørrelationen Leverandørattraktivitet - Interne faktorer Leverandørens styrke i forholdet - Eksterne faktorer Opsummering og sammenfatning af modellens trin Delkonklusion af delanalyse II Modeludvikling KONKLUSION PERSPEKTIVERING Bilag 1: Kort beskrivelse samt grafisk fremstilling af leverandørrelationer Bilag 2: Beskrivelse af trin 3 i Ellram og Olsen leverandørsegmenteringsmodel Bilag 3: Interviewguide. Medarbejder fra Handelsafdelingen Bilag 4: Interviewguide: Medarbejder fra Kapacitetscenter, Land. Tillæg A: Litteraturliste vi

7 1 INDLEDNING Forsvaret er en stor offentlig virksomhed med et årligt budget på kr. 19 mia., hvoraf ca. en tredjedel går til indkøb af materiel. Indkøbene spænder vidt, fra helt almindelige standardvarer til store, komplekse og meget avancerede materielsystemer og kapaciteter. Den mangfoldige og specialiserede mængde materiel stiller krav til leverandørstrukturen. Netop leverandørstrukturen samt leverandørrelationer vil være emnet for denne opgave. 1.1 Problemstilling og motivation. At bringe leverandørstrukturen i fokus synes relevant, særligt i en tid, hvor Forsvaret i en periode har mødt alvorlig kritik ved implementering af en række materielsystemer. En del af kritikken er rettet mod de senest anskaffede materielsystemer 2, hvor der i alle tilfælde nævnes dårlige aftaler eller uindfriede forventninger til leverandøren 3. Ovennævnte er alle eksempler på større og meget komplekse materielsystemer, men forfatteren af denne opgave har i sin tid som kompagnichef på hold 5 i Irak, samt efterfølgende erfaringer som sagsbehandler i logistikoperations-sektionen i Forsvarets Materieltjeneste (FMT), oplevet mangel på reservedele af alle typer til de kæmpende enheder. En anden årsag til at bringe leverandørstrukturen i fokus skal ses i lyset af de konstante rationaliseringer og effektiviseringer, som virksomheder, herunder Forsvaret står overfor. Forsvaret har netop gennemgået en større omstrukturering, hvilket medførte en rationalisering af støttestrukturen bl.a. blev indkøbsstrukturen reduceret med en tredjedel i forhold til den gamle materielkommandostruktur 4. Dette i sig selv indikerer, at der behov for ændringer i indkøbs/leverandørstrukturen, idet den enkelte indkøber i gennemsnit håndterer tre gange så mange varenumre end tidligere 5. FMT har allerede erkendt dette, og har i den henseende indført bl.a. LEAN, som har til formål at smidiggøre processerne for den enkelte medarbejder i relation til indkøb. Ovennævnte er dog kun tiltag på det operative niveau, hvorfor et andet indsatsområde kunne være det strategiske niveau med henblik på at skabe den nødvendige sammenhæng, men i ligeså høj grad sikre at de gennemførte rationaliseringer ikke påvirker effektiviteten og dermed også leveringssikkerheden. Der findes en række empiriske eksempler 6, der påviser at en gennemgang af leverandørstrukturen herunder differentiering af leverandører og reduktion i leverandørbasen fører til en mere effektiv og rationel forsyningskæde, som bl.a. sikrer en bedre leveringssikkerhed. Leveringssikkerhed gør denne opgave interessant. Leveringssikkerhed i Forsvaret har ikke samme betydning som i andre virksomheder. I civile virksomheder vil en manglen- 2 DACCIS, Tårnfalken, EH 101 Helikopterne. 3 Det må dog understreges, at kritikken af helikopterne er ny og at en endelig undersøgelse forestår. Dog har leverandøren været ude med kritik, hvilket kunne pege på et dårligt relationsforhold. 4 Samlet antal indkøbere i den gamle struktur (MAK) i forhold til den nuværende. 5 Ca. estimat baseret på en rundspørge blandt fire indkøbere i FMT forsyningsafdeling: M. Escbech, H. Flyger. C. Sjelle og T. Jensen. Endvidere er det en logisk konsekvens i forholdet til antallet af indkøbere i ny og gammel struktur. 6 Bl.a. IKEA (www.ikea.se ), B&O samt Westwood. 1

8 de leveringssikkerhed kun have betydning for resultatet på bundlinien. Anderledes er det for Forsvaret, hvor en manglende leveringssikkerhed i yderste konsekvens kan betyde tab af menneskeliv. Det er i dét perspektiv denne opgaves relevans skal ses. Sikring af leveringssikkerhed kræver en komplet og effektiv forsyningskæde, som går fra brugeren og helt tilbage til leverandøren og dennes underleverandører. Netop forsyningsleddet fra FMT til leverandøren synes at være et område, hvor der kan effektiviseres og udvikles yderligere, hvorfor opgavens fokus koncentreres her i mellem. At forholdet til Forsvarets leverandører kan være et indsatsområde underbygges yderligere af, at FMT for nærværende ikke foretager segmentering af leverandører 7. Konsekvensen heraf er, at FMT for nærværende ikke har overblik over, hvorledes indkøbene er positioneret, herunder, hvilke og hvorledes ressourcerne anvendes på såvel indkøb som leverandører 8. Inden en endelig skitsering af opgavens problemformulering synes det væsentligt at formulere formål med strategisk leverandørsegmentering, så læseren kan danne sig et indtryk af opgavens tilblivelse og dermed problemformuleringen 9. Formål med strategisk leverandørsegmentering: Indsigt i og forståelse af virksomhedens leverandørbase. Etablere et overblik over ressourceforbruget på den enkelte leverandør og dermed en mulighed for generelt at fokusere ressourcerne mere hensigtsmæssigt. Prioritering af leverandørens strategiske betydning for virksomheden. Øget indsigt til den enkelte leverandør og dermed bedre forudsætning for at fastlægge den bedste strategi overfor leverandøren. 1.2 Problemformulering. På baggrund af ovenstående vil denne opgave således fokusere på det strategiske niveau, idet det søges belyst, om Forsvaret på strategisk niveau kan foretage en segmentering af sine leverandører og indkøb med det formål bedst muligt at fokusere de begrænsede ressourcer. Med udgangspunkt i ovenstående og opgavens overordnede formål søges følgende hovedspørgsmål besvaret: Hvorledes skal Forsvaret fremadrettet foretage leverandørsegmentering? For at kunne besvare problemstillingen søges følgende underspørgsmål besvaret: Hvordan ønsker Forsvaret at relatere sig til sine leverandører set i et strategisk perspektiv? Hvilke segmenteringsfaktorer 10 er relevante for Forsvaret? 7 Dette er bekræftet i alle interview og samtaler, ligesom der ikke umiddelbart er fundet dokumenter i Forsvaret, der beskriver området. 8 Ressourceforbruget kan delvist identificeres via rammeaftaler, men det sker kun i meget begrænset omfang, og opgøres ikke i tid, øvrige ressourcer m.m.. Citat: KK J. Svendsen CH FSAFD/FMT. 9 Uddrag af formål ved strategisk leverandørsegmentering fra faget Supply Chain Management på HD ved Copen hagen Business school. 2

9 1.3 Afgrænsning. Der er behov for at afgrænse opgaven primært grundet opgavens givne omfang. Følgende afgrænsninger er valgt i opgaven: Der vil i opgaven ikke blive fokuseret på en konkret udpegning af hvilke leverandører forsvaret skal vælge, men udelukkende ud fra hvilken model forsvaret skal/kan anvende til segmentering af leverandører. Opgaven vil ikke beskæftige sig med underleverandører henset til opgavens omfang, selv om dette vil være konstruktivt set i et supply chain management (SCM) perspektiv 11. Vigtigheden af underleverandører i relation til leveringssikkerhed vil dog blive nævnt, hvor det findes relevant. Opgaven fokuserer ikke på, hvorvidt FMT interne organisation er sammensat til at håndtere strategisk leverandørsegmentering. Der vil ikke blive foretaget en konkret vægtning af de enkelte segmenteringsfaktorer, som modellen foreskriver. 1.4 Læsevejledning. Opgaven indeholder en række begreber og definitioner fra emnefeltet SCM, hvorfor disse vil blive forklaret nedenfor med henblik på at gøre opgavens mere læservenlighed og lette forståelsen. Afsnittet afrundes med en figur, der illustrerer opgavens overordnede struktur Begrebsafklaring. Der foretages en kort gennemgang af de begreber, som ikke nødvendigvis forudsættes kendt af læserne og som ikke er bredt anvendt i Forsvaret Strategisk leverandørsegmentering. Den overordnede langsigtede udvælgelse af leverandører. Det strategiske består i, at udvælgelsen af leverandørerne er baseret på nogle formulerede krav fra ledelsen, således at de udøvende aktører i organisationen er klar over ledelsens forventninger Supply Chain Management En videreudvikling og fortolkning af begrebet logistik. Definitionen på logistik har oftest været indforstået med en virksomheds interne forhold uden, at det har haft den ledelsesmæssige fokus. SCM går bredere, og betragter alle relationer i hele forsyningskæden, hvorfor én blandt mange definitioner på SCM kan formuleres således 13 : Ledelsen af opadgående og nedadgående relationer med leverandører og kunder for at levere perfekt kundeværdi til mindre omkostninger for forsyningskæden som en helhed Opgavens formalia m.m. Opgaven opfylder formalia som oplyst af Stabskursus uddannelsesdirektiv. I opgaven er der anvendt figurer, tabeller og modeller, som er udviklet af andre end forfatteren, 10 Den anvendte model kalder dem faktorer. I Forsvaret ville det nok være mere almindeligt at kalde det segmenteringskriterier. 11 Et moderne begreb for logistik, hvilket vil blive uddybet senere. 12 Turnbull (1990), A review of portfolio planning models for industrial marketing, s18f 13 Fundamentals of Logistics Management. M. Lambert, Stock og Ellram. Side 3. Egen oversættelse. 3

10 hvilket vil fremgå af noten til figurteksten. I de tilfælde, hvor forfatteren selv har udviklet en model eller figur, er det i noten beskrevet med teksten: Egen udvikling Grafisk illustration af opgavens struktur. Opgavens struktur og opbygning grafisk illustreret: Kapitel 1 Indledning & Problemstilling Kapitel 2 Metode & operationalisering Kapitel 3 Kapitel 4 Teori Redegørelse Delanalyse I: Forsvarets leverandørrelationer. Kapitel 5 - Analyse Delanalyse II: FSV relevante segmenteringsfaktorer. Modeludvikling Kapitel 6 Konklusion Kapitel 7 Perspektivering 4

11 2 METODE, TEORIVALG OG OPERATIONALISERING I dette kapitel gennemgås de metodemæssige overvejelser for besvarelse af opgavens problemstilling. Metodeafsnittet bidrager til at give opgaven sammenhæng, og leder læseren ind i en holistisk forståelse af opgavens problemfelt og konstruktion. I kapitlet beskrives den behandlingsmåde, der er anvendt til indsamling, bearbejdning, analyse og fortolkning af data, der er anvendt i opgaven 14. Kapitlet indeholder ligeledes en operationalisering af teorien, som har til formål at beskrive, hvordan opgavens problemformulering besvares. 2.1 Opgavens formål og niveau set fra en teoretisk synsvinkel. Helt grundlæggende er det væsentligt at identificere denne opgaves formål, da det samtidig er afgørende for hvad, hvordan og hvorfor der undersøges 15. I teorien er der beskrevet en række forskellige typer af formål i relation til undersøgelser bl.a. kan nævnes det beskrivende, det diagnosticerende formål etc. 16 Da formålet med denne opgave er, at undersøge muligheden for anvendelsen af en leverandørsegmenterings-model i Forsvaret, vil opgaven være af normativ karakter. Der tages udgangspunkt i nuværende forhold og bestemmelser i Forsvaret, udvalgt teori samt den erhvervede viden, og analyseres frem til, hvad der bedst kan bidrage til løsning af den skitserede problemstilling. I forlængelse heraf er det interessant at se på, hvilket vidensdannelsesniveau denne opgave befinder sig på. Vidensdannelsesniveauet kan inddeles i tre niveauer; praksis-, disciplin- samt videnskabsteoriniveauet 17. Praksisniveauet er for problemstillinger med en praktisk indgangsvinkel, hvilket kunne være den aktuelle indkøbsproces i Forsvaret. Disciplinniveauet er beskrevet med begreber som netværks- og transaktionsomkostningsteorier, samt et indhold af kvantitative/kvalitative metoder, modellering og evt. matematiske modeller 18. Da opgavens formål er forslag til en leverandørsegmenteringsmodel, indgår modellering i opgaven. Desuden behandler opgaven transaktionsomkostnings- og netværksteori, hvorfor det kan bestemmes, at denne opgave er placeret på disciplinniveauet. Det sidste niveau er det videnskabelige niveau, også kaldet metaniveauet, hvilket kan sidestilles med udvikling af ny teori/forskning, hvilket ikke vil være tilfældet for denne opgave. 2.2 Undersøgelsesdesign. Denne opgave søger at løse en defineret problemstilling i Forsvaret, hvorfor indgangsvinklen til denne opgave vil være en teoribaseret konsulentopgave 19. Alternativt kunne opgaven være en forskningsopgave, men jf. teorien vil dette betyde, at opgaven bl.a. bibringer læseren en ny generaliserende viden 20 eller en alternativ anvendelse af en teori, hvilket ikke vil være tilfældet i denne opgave. 14 Ib Andersen; Den skinbarlige virkelighed. Side Ibid 16 J. Arlbjørn. Et overblik over international forskning i logistik og SCM,. 17 Ibid 18 Ibid 19 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen. 20 Ibid 5

12 2.2.1 Valg af undersøgelsesdesign. Der tages i denne opgave udgangspunkt i et singlecase design. Casestudier anvendes til undersøgelser af sociale systemer herunder organisationer, hvor der kun undersøges ét fænomen 21, i dette tilfælde leverandørsegmentering. Et casestudie er en ofte anvendt metode, når det gælder undersøgelse af virksomheder. Dette er ikke argumentation i sig selv, men problemstillingen taget i betragtning, synes det naturligt at vælge casestudiet som undersøgelsesdesign. Årsagen hertil er, at et singlecasestudie tager udgangspunkt i ét reelt problem i virkelige omgivelser, hvor der samtidig er mulighed for at anvende flere informationskilder, som kan belyse problemet. Dét er tilfældet for denne opgave, og derfor vælges singlecasestudiet som metode til undersøgelse af leverandørsegmentering i Forsvaret. 2.3 Empiri. Empiri anvendes i denne opgave til at konkretisere opgavens problemstilling. Empiri dækker over et bredt felt af data lige fra direktiver, udsagn, dokumenter, rapporter og statistik 22. Empirien i denne opgave er primært fremskaffet via møder, samtaler og uddybende interviews med relevante nøglepersoner. Ligeledes anvendes forfatterens egne iagtagelser og erfaringer fra sin tid som sagsbehandler i FMT Logistikdivision 23. Herudover direktiver, bestemmelser og andre skriftlige arbejder udgivet af Forsvaret. Indsamlede data anvendes hovedsageligt i opgavens redegørelseskapitel (kapitel 4), men indgår også i væsentlige dele af kap 5, hvor den indsamlede empiri anvendes til analyse og supplerende udvikling af den forhåndskonstruerede model. 2.4 Kvalitativ metode. Som en del af metoden skal det ligeledes belyses, hvorvidt den kvantitative eller kvalitative metode anvendes. I denne opgave anvendes den kvalitative metode i form af interviews. Den kvalitative metode vurderes bedste egnet i denne opgave, da der kræves indgående kendskab til emnet, hvilket bedst kan afdækkes med interview frem for eksempelvis et spørgeskema (kvantitativ metode) 24. I relation til den kvalitative metode skal det således besluttes, hvilken interviewtype der skal anvendes, samt hvem, og hvor mange der skal interviewes. Forfatteren overvejede i den metodiske tilgang til opgaven, at anvende den kvantitative metode (spørgeskema). Efter at have studeret den valgte teori fandt forfatteren, at dette var uhensigtsmæssigt, idet dele af teorien omkring leverandørsegmentering er relativ kompleks at forklare gennem et spørgeskema. For ikke at modtage for mange uensartede og misforståede svar, har forfatteren fravalgte denne metode Udvælgelse af interviewpersoner. I denne opgave er der udvalgt to respondenter til gennemførelse af uddybende interviews. De er udvalgt på grund af deres ekspertise indenfor leverandørområdet. Første interviewperson, fremover benævnt som respondent A (ønsker at være anonym), er udvalgt på baggrund af vedkommendes beskæftigelse i FMT handelsafdeling. 21 Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed, side Rienecker, L & Jørgensen, P. Den gode opgave, side Forfatteren har været ansat i FMT LDIV i perioden september 2005 og frem til august Forfatteren har gjort tjeneste i både logistikplanlægningssektionen samt logistikoperationssektionen. 24 Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed, side 26. 6

13 Det er handelsafdelingen, der står for den merkantile og kommercielle del af Forsvarets indkøb. Respondent A er udvalgt på grund af sit kendskab til de juridiske forhold og dermed de forpligtigelser Forsvaret er underlagt if. med indkøb. Respondent B (Major B. Kongsbak) er udvalgt på baggrund af hans rolle som kapacitetsmanager i FMT kapacitetscenter, Land. Respondenten har stort kendskab til indkøb af materielsystemer samt modificering af disse bl.a. KVG og PIRANHA Interviewform. Et interview kan gennemføres på mange måder, og der eksisterer en række forskellige interviewformer. Fælles for de gennemførte interviews er, at jeg har valgt at anvende delvist strukturerede interviews 25. Karakteristisk for denne interviewform er, at det gennemføres åbent, hvilket vil sige, at forfatteren skal være åben overfor respondentens input, synsvinkler og holdninger, ligesom forfatteren skal være i stand til, at komme med uddybende spørgsmål til emner, som ikke er umiddelbart planlagt, men som kan have relevans for belysning af opgavens problemstilling. Selvom forfatteren anvender den delvist strukturerede interviewform i alle interviews, er det ikke de samme spørgsmål, der går igen. Disse varierer, afhængig af, hvem der interviewes og ikke mindst vedkommendes funktion i virksomheden. 2.5 Validitet og reliabilitet. Ved validitet forstås at der er så stor overensstemmelse mellem den anvendte teori og de empiriske data, som overhovedet muligt 26. Ligeledes er det vigtigt at indsamlede data er pålidelige, hvilket kaldes reliabilitet Validitet. Der er i opgaven anvendt teori og begreber, som dækker over den fundne problemstilling, og som via de empiriske data er anvendt til, dels at komme i dybden i analysen, samt dels til at fremkomme med forbedringsforslag til de identificerede problemer. I forhold til den udvalgte litteratur er der taget udgangspunkt i velkendt teori, som er meget anvendt i akademiske uddannelser bl.a. på HD i SCM. Dette er ikke en garanti for validitet, men det må alligevel antages, at teoriens fundament besidder den nødvendige kvalitet. I de tilfælde, hvor der har været kritik af teorien er denne forsøgt belyst og suppleret med anden teori, hvilket afbalancerer de nævnte svagheder. Det fremgår af afgrænsningen, at der er visse begrænsninger i den fulde teorianvendelse grundet pladsmangel, hvilket dog ikke ændrer forfatterens synspunkt om, at det udarbejdede produkt besidder en høj grad af validitet Reliabilitet. Som nævnt er reliabilitet et spørgsmål om pålidelighed, hvilket betyder, hvor sikkert og præcist der måles på det, som der forventes at måle på 28. En mulig måde at måle, hvorvidt en opgave besidder tilstrækkelig pålidelighed, ville være at lade en anden person udarbejde en tilsvarende opgave. Hvis opgavens resultat og konklusion var enslydende ville der være en stor grad af reliabilitet. Dette er ikke muligt, hvorfor nedenstående vil være en vurdering. 25 Ibid. 26 Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed, s Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed, s Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed, s. 81 7

14 Interviewene er bygget op ud fra problemstillingen og ikke forevist de interviewede på forhånd, hvorfor forudindtagede holdninger ikke har kunnet indtages af intervieweren. Ligeledes er de interviewede nøglepersoner i relation til problemstillingen, hvilket øger chancen for at udsagn er pålidelige. Dog kan det ikke udelukkes grundet emnets kompleksitet og omfang at andre nøglepersoner ville have givet andre svar i de gennemførte interview. Dette kan indikere en mindre grad af reliabilitet. Der er endvidere foretaget et gruppemøde med henblik på at sikre, at udsagn indenfor visse områder er godkendt af mere end én person på området. Samlet set vurderes opgaven at have den nødvendige grad af reliabilitet. 2.6 Kildeanvendelse og kritik. De interviewede personer arbejder til dagligt i FMT organisation, hvorfor de umiddelbart kan være subjektiv overfor de spørgsmål der bliver stillet 29. Endvidere kan det ikke udelukkes, at der i visse tilfælde er svaret politisk henset til vedkommendes position. Det er dog ikke forfatternes opfattelse, at det har været tilfældet jf. afsnit 2.4 og afsnit 2.5. Dette er heller ikke tilfældet, selv om den ene interviewperson har ønsket at være anonym, om end det giver muligheden for at fremkomme med postulater, som ikke er valide. Det er ikke forfatterens opfattelse, at anonymiteten har haft indflydelse på troværdigheden hos den interviewede, men skal blot opfattes som et ønske om ikke at blive promoveret. Forfatteren har som nævnt anvendt teori indenfor feltet SCM. Forfatteren har forholdt sig kritisk til teorivalgene samt forfatterne. I de tilfælde, hvor teorien synes for unuanceret er der valgt supplerede teori til at sikre en mere objektiv tilgang Teorivalg og operationalisering. I indeværende afsnit redegøres for valg af den teori, som anvendes til at behandle opgavens problemstilling. Der argumenteres for valg og fravalg af teori, ligesom det efterfølgende forklares, hvorledes teorien operationaliseres til besvarelse af opgavens hoved- og underspørgsmål. Detaljeret beskrivelse af de anvendte teorier foretages i opgavens kapitel Teorivalg. Nedenfor beskrives kort opgavens forskellige teorivalg. Teorivalgene er alle fundet i relation til emnet SCM og anvendes i forhold til leverandørsegmentering Transaktionsomkostningsteori. Transaktionsomkostningsteori i denne opgave anvendes primært til undersøgelse af Forsvarets nuværende leverandørrelationer. Transaktionsomkostningsteorien vurderer omkostninger, der er forbundet med de koblinger som findes mellem to adskilte enheder eksempelvis virksomheden og dens leverandør. Via teorien kan man fastlægge, hvorvidt en virksomhed skal lade markedet udføre transaktionerne, eller om de skal udføres internt. Transaktionsomkostningsteoriens arkitekt er Williamson, som tilbage i 1985 redegjorde for teorien 31. Williamson forklarer, at teorien bygger på to adfærdsmæssige forudsæt- 29 Rienecker, L & Jørgensen, P. Den gode opgave, side Ibid, side Arlbjøn, J. Grundbog i SCM, Side

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Risikostyring i anskaffelsesprojekter ved Forsvarets Materieltjeneste

Risikostyring i anskaffelsesprojekter ved Forsvarets Materieltjeneste Kaptajn A.C. Jørgensen Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L Stabskursus 2008/2009 Risikostyring i anskaffelsesprojekter ved Forsvarets Materieltjeneste En analyse af

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Værdiskabelse gennem indkøb. hos Forsvarets Materieltjeneste

Værdiskabelse gennem indkøb. hos Forsvarets Materieltjeneste Copenhagen Business School (CBS) HD Supply Chain management (HD SCM) Årgang 2008 Værdiskabelse gennem indkøb hos Forsvarets Materieltjeneste Opgaveskriver: Jens Jørgen Mølvig 03-02-1964 Vejleder: Anders

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Analyse af virkninger af den teknologiske udvikling - Review af effektstudier

Analyse af virkninger af den teknologiske udvikling - Review af effektstudier Projektsbekrivelse Analyse af virkninger af den teknologiske udvikling - Review af effektstudier Disruptionrådets sekretariat Den 28. juni 2017 J.nr. Der ønskes en analyse af effekterne af den teknologiske

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Kim Sundtoft Hald (ksh.om@cbs.dk) Lektor/PhD ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS Indhold 1. Kortlægning

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Gymnasieskolens musikundervisning på obligatorisk niveau

Gymnasieskolens musikundervisning på obligatorisk niveau Konferencerapport:Musikpædagogisk Forskning og Udvikling i Danmark Gymnasieskolens musikundervisning på obligatorisk niveau Rasmus Krogh-Jensen, stud. mag., Københavns Universitet, Musikvidenskabeligt

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Afsluttende projekt Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Bilag 2: Design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune

Bilag 2: Design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune Bilag 2: Design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune 0. Introduktion I dette bilag bliver Socialforvaltningens design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune, som lovet i

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

worksho opgave p WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP

worksho opgave p WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP EFTERÅR 2016 WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. worksho opgave p CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP VI TILBYDER

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere