Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008"

Transkript

1 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede Koncernen Dækningsomfang Udvidelser Undtagelser Definition af krav Definition af tidspunktet for hvornår et krav er rejst Anmeldelsesfrist Ret til køb af afløbsdækning Afløbsdækning for fratrådte ledelsesmedlemmer Geografisk område Dækningssum og selvrisiko Maksimumdækning for seriekrav Anmeldelse af forsndringer Anmeldelse af forsikringsbegivenheder Anden forsikring Præmiens betaling Informationer afgivet af sikrede Forsikringens opsigelse eller forlængelse Forsikringstagerens oplysningsforpligtigelse Værneting og lovvalg... 9 For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 999 af 15. oktober 2006 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt det ikke er 1 Sikrede Sikrede er koncernens tidligere, nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrelse, direktion, repræsentantskab eller lignende ledelsesorgan i koncernen samt tidligere nuværende eller kommende medarbejdere i koncernen, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar. I tilfælde af at en sikret afgår ved døden, erklæres konkurs, erklæres insolvent eller umyndiggøres, udvides sikrede til at omfatte sikredes bo, efterlevende ægtefælle, 2 Koncernen Koncernen er forsikringstageren og selskaber, som forsikringstageren kontrollerer på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse. Ved betegnelsen kontrol forstås i hele bestemmelsen fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. samlever, arvinger eller juridiske repræsentanter. Denne udvidelse gælder alene for krav, der ville være dækningsberettigede, såfremt kravene var blevet rejst mod de under pkt. 1, stk.1 nævnte. Forsikringen dækker endvidere koncernens udgifter i form af en lovlig forpligtelse til at skadesløsholde sikrede for formuetab omfattet af pkt. 3, for et af forsikringen i øvrigt omfattet krav, der er rejst mod sikrede. Forsikringsbetingelser for bestyrelsesansvar : a. besidder flertallet af stemmerettighederne, Side 1

2 b. er virksomhedsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i bestyrelsen, c. er virksomhedsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabets driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med selskabet, d. er virksomhedsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller e. besidder kapitalandele i selskabet og udøver en bestemmende indflydelse over dennes driftsmæssige og finansielle ledelse. Ved betegnelsen virksomhedsdeltager forstås i hele bestemmelsen Forsikringsbetingelser for bestyrelsesansvar : En aktionær, anpartshaver eller andre, der ejer kapitalandele i en virksomhed. Koncernen omfatter datterselskaber, som defineret i pkt. 2, stk. 1 som forsikringstageren etablerer eller opkøber efter forsikringens ikrafttræden, forudsat at det etablerede/opkøbte selskab ikke a) er børsnoteret, b) har andre værdipapirer noteret på noget marked eller nogen børs, herunder over the counter, i USA, c) er en finansiel institution herunder men ikke begrænset til bank, 3 Dækningsomfang Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes ansvar for formuetab som følge af sikredes uagtsomme handlinger eller undladelser i sikredes egenskab af bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden position i koncernen, der kan påføre sikrede et personligt ledelsesansvar. Det præciseres, at ansvar for formuetab ikke omfatter ansvar for faktisk eller påstået: 4 Udvidelser A. Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes ansvar for formuetab forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing eller factoring selskab, når forsikringstageren ikke er en sådan finansiel institution, d) har samlede aktiver på købstidspunktet, der overstiger 25% af koncernens aktiver på tidspunktet for opkøbet. e) er registreret eller stiftet i USA, eller f) er registreret eller stiftet i lande, hvor det ikke er lovligt at forsikre ledelsen i det nye selskab fra Danmark. Forsikringstageren skal underrette forsikringsgiveren om etablerede og opkøbte selskaber i løbet af et forsikringsår. Anmeldelse skal ske senest 2 måneder inden policens hovedforfald. Er sådan anmeldelse ikke sket i tide, hæfter forsikringsgiveren ikke efter fornyelsen, for krav der skyldes eller baseres på forhold vedrørende disse selskaber. Falder et datterselskab ind under pkt. 2, stk. 2, a) til f) dækkes disse automatisk i 30 dage fra etablerings- eller overtagelsesdatoen. Er forsikringsgiver og forsikringstager efter udløb af de 30 dage ikke blevet enige om omstændighederne for en dækning i den resterende del af forsikringstiden bortfalder dækningen med retroaktiv effekt efter udløb af de 30 dage. Dækning for krav rejst mod en sikret i et datterselskab, gælder alene handlinger eller undladelser begået i det tidsrum, hvor selskabet er en del af koncernen. a) personskade, fysisk eller psykisk sygdom, dødsfald, lidelse af enhver art eller lignende. b) skade på eller ødelæggelse af ethvert håndgribeligt aktiv, inklusiv tab af anvendelsesmulighed deraf. som følge af sikredes uagtsomme handlinger eller undladelser i sikredes egenskab af bestyrelsesmedlem udpeget af koncernen i øvrige selskaber. Side 2

3 Ved betegnelsen øvrige selskaber forstås i hele bestemmelsen Forsikringsbetingelser for bestyrelsesansvar : 1) Selskaber, hvori et eller flere selskaber i koncernen på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse og gennem hele forsikringsperioden er virksomhedsdeltager, og hvor det pågældende selskab ikke falder ind under definitionen i pkt. 2, stk. 1 og 2) ikke-erhvervsdrivende fonde, foreninger, laug, råd og lignende non-profit organisationer. B. Bestyrelsesposter i øvrige selskaber, som sikrede indtræder i efter forsikringens ikrafttræden, er tillige omfattet af dækningen i pkt. 4, stk. 1 A., hvis sikrede indtræder i bestyrelser i selskaber der ikke: a) er børsnoteret, b) har andre værdipapirer noteret på noget marked eller nogen børs, herunder over the counter, i USA, c) er en finansiel institution herunder men ikke begrænset til bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing eller factoring selskab, når forsikringstageren ikke er en sådan finansiel institution, d) er registreret eller stiftet i USA, eller e) er registreret eller stiftet i lande, hvor det ikke er lovligt at forsikre ledelsen i det nye selskab fra Danmark. Forsikringstageren skal underrette forsikringsgiveren om etablerede bestyrelsesposter under pkt. 4, stk. 1, B. Anmeldelse skal ske senest 2 måneder inden policens hovedforfald. Er anmeldelsen ikke sket i tide i, hæfter forsikringsgiveren ikke efter fornyelsen, for krav der skyldes eller baseres på forhold vedrørende disse bestyrelsesposter. C. Dækningen under pkt. 4, stk. 1, A. og B. finder udelukkende anvendelse for krav rejst mod sikrede på baggrund handlinger eller undladelser begået i den periode, hvor sikrede er udpeget af koncernen til at sidde i bestyrelsen i øvrige selskaber, og hvor forsikringen er i kraft. D. Dækningen er subsidiær i forhold til enhver bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring der dækker: a) de øvrige selskaber selv, b) skadesløsholdelse ydet af det øvrige selskab og c) skadesløsholdelse ydet af koncernen i henhold til pkt. 1, stk. 3. A. Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes ansvar for formuetab og ansvar for psykisk skade eller følelsesmæssig forstyrrelse som følge af sikredes uagtsomme handlinger eller undladelser, der skyldes ansættelsesrelaterede forhold vedrørende tidligere, nuværende, kommende eller mulige fremtidige ansatte i koncernen, samt jobansøgere. Ved betegnelsen ansættelsesrelaterede forhold forstås i hele bestemmelsen Forsikringsbetingelser for bestyrelsesansvar : Forhold baseret på diskrimination, chikane, forskelsbehandling eller lignende, herunder manglende vedtagelse af personalepolitik eller fejlagtig personalepolitik. B. Definitionen af sikrede i henhold til pkt. 1, stk. 1, udvides for pkt. 4, stk. 2 til også at omfatte arbejdstagere i koncernen. C. Forsikringen dækker ikke ansættelsesrelaterede krav mod sikrede baseret på løn i opsigelsesperioden samt krav, der er kontraktbaserede, herunder men ikke udtømmende optioner og bonusaftaler. Forsikringen dækker ikke krav mod sikrede der skyldes punitive-damages, eller lignende pønale sanktioner pålagt sikrede som følge af ansættelsesrelaterede forhold. 5 Undtagelser Forsikringen dækker ikke krav: Side 3

4 Der skyldes at sikrede eller disses nærtstående har opnået eller søgt at opnå personlig fortjeneste, fordel, vederlag eller skaffet eller søgt at skaffe andre uretmæssig fortjeneste, fordel eller vederlag, når dette er fastslået ved endelig dom, anden endelig afgørelse eller sikredes indrømmelse. At én sikrets handlinger er omfattet af ovenstående, påvirker ikke de øvrige sikredes dækning. Der skyldes: a) sikredes forsætlige ansvarspådragende handlinger eller undladelser, b) sikredes strafbare handlinger (herunder strafbare overtrædelser af særlovgivning) eller c) sikredes forsætlige forsøg på strafbare handlinger, når dette er fastslået ved endelig dom, anden endelig afgørelse eller sikredes indrømmelse. At én sikrets handlinger er omfattet af ovenstående påvirker ikke de øvrige sikredes dækning. Der skyldes bøder, skatter eller afgifter, medmindre kravet er rejst af skattemyndigheder i forbindelse med selskaber i koncernens konkurs, insolvens, betalingsstandsning eller afvikling. Forhold, der ikke er forsikringsbare efter gældende ret, dækkes ikke. Stk. 4 A. Der skyldes faktisk, påstået eller truende a) forurening, b) miljøskade af enhver art, c) radioaktiv bestråling eller d) radioaktiv forurening, hvis kravet rejses i USA eller under anvendelse af lovgivningen i USA. Dog dækkes: a) krav rejst af aktionærer på vegne af koncernen (Shareholder derivative actions ), når kravet rejses med påstand om erstatning for formuetab påført koncernen eller aktionærerne. b) Sagsomkostninger. Dækningssummen herfor er dog begrænset til 15% af den samlede forsikringssum dog maksimalt 25 mio. kr. uden at den samlede forsikringssum i øvrigt forhøjes. B. Der skyldes eller relaterer sig til brud på den amerikanske Employee Retirement Income Securities Act of 1974 (ERISA), Securities Act of 1933 eller Securities Exchange Act of 1934 samt senere tilføjelser til disse bestemmelser. Stk. 5 Der skyldes eller relaterer sig til: a) faktiske eller påståede forhold, der har været anmeldt til en tidligere forsikringsgiver som omstændigheder, der ville kunne give anledning til et krav, b) tidligere eller verserende retssager pr. policens første ikrafttrædelsesdato, som angivet på policen, eller i det væsentlige samme omstændigheder som påstået i tidligere eller verserende retssager og c) kendte handlinger eller undladelser, der ellers ville være dækket i henhold til Forsikringsbetingelser for Bestyrelsesog direktionsansvarsforsikring nr , når disse handlinger eller undladelser var kendt af sikrede inden eller på tidspunktet for indgåelsen af forsikringsaftalen. Stk. 6 Rejst af eller på vegne af koncernen eller sikrede eller et øvrigt selskab, når kravet er rejst i USA eller under henvisning til lovgivningen i USA. Det gælder dog ikke følgende: a) krav om regres for en erstatning, der er en direkte følge af et krav som i øvrigt er omfattet af nærværende forsikring og som den pågældende er pålagt at betale b) ansættelsesrelaterede krav rejst af en sikret c) afledte aktionærkrav (shareholder derivative suits) rejst eller opretholdt på vegne koncernen uden anmodning eller deltagelse af sikrede eller koncernen Side 4

5 d) krav rejst af kurator/bobestyrer uden anmodning eller deltagelse af sikrede eller koncernen e) krav rejst af tidligere sikrede uden anmodning eller deltagelse af sikrede eller koncernen. f) Sagsomkostninger afholdt af sagsøgte sikrede medmindre det er fastslået ved endelig dom, voldgift eller sikredes indrømmelse, at kravet var rejst på anmodning, med frivillig medvirken, med deltagelse eller med assistance af sikrede. Dækningssummen herfor er dog begrænset til maksimalt 50 mio. kr. uden at den samlede forsikringssum i øvrigt forhøjes. Stk. 7 Der skyldes eller relaterer sig til køb eller salg eller tilbud om køb eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen ved et offentligt udbud. Herunder men ikke begrænset til mangelfulde, urigtige eller misvisende oplysninger i et prospekt, 6 Definition af krav Ved betegnelsen krav forstås i hele bestemmelsen Forsikringsbetingelser for bestyrelsesansvar den handling, der ligger i: a) ethvert søgsmål eller lignende retsskridt, registreringsdokument eller tilbudsdokument eller lignende udarbejdet dokument eller meddelelse, samt krav der skyldes eller relaterer sig til manglende påkrævet registrering hos en hvilken som helst myndighed. Nærværende stk. 7 finder ikke anvendelse for krav: a) der skyldes eller relaterer sig til værdipapirer udstedt før policens første ikrafttrædelse, som angivet på policen. b) rejst af - koncernens aktionærer eller - indehavere af optioner, warrants eller lignende tegningsrettigheder, når aktier eller optioner, warrants eller lignende tegningsrettigheder er erhvervet inden datoen for køb eller salg eller tilbud om køb eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen ved et offentligt udbud. b) enhver skriftlig henvendelse, c) enhver administrativ eller offentlig procedure samt d) enhver undersøgelse eller efterforskning. 7 Definition af tidspunktet for hvornår krav er rejst Forsikringen dækker, i henhold til pkt. 3 og 4, krav rejst i forsikringsåret. A. Et krav anses for at være rejst på det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse herom. B. Bliver sikrede eller koncernen opmærksom på omstændigheder, der med rimelighed kan forventes at kunne udvikle sig til et krav, og udvikler sådanne omstændigheder sig til et krav, der anmeldes til forsikringstageren, anses et sådan krav for at være rejst på tidspunktet, hvor sådanne omstændigheder anmeldes til forsikringsgiveren med fyldestgørende oplysninger om grundlaget for kravet. 8 Anmeldelsesfrist Krav rejst i henhold til pkt. 7, stk. 2, A. i et forsikringsår, som anmeldes til forsikringsgiveren senere end 12 måneder efter forsikringsårets ophør, dækkes ikke. Side 5

6 Anmeldes omstændigheder defineret i pkt. 7, stk. 2, B. til forsikringsgiveren efter udløbet af det forsikringsår, hvori omstændighederne konstateredes, dækkes krav opstået på baggrund af sådanne omstændigheder ikke. Krav omfattet af pkt. 10 skal anmeldes til forsikringsgiveren inden 72 måneder efter udløbet af det forsikringsår, hvori ledelsesmedlemmet pensioneredes. 9 Ret til køb af afløbsdækning Hvis forsikringsgiver eller forsikringstager ikke ønsker at forny policen, har forsikringstageren og sikrede ret til at købe en afløbsdækning, der giver dækning for krav rejst i 12, 24 eller 36 måneder efter udløb af forsikringstiden, betinget af at den ansvarspådragende handling eller undladelse er begået inden udløb af Dækningerne i stk. 1 ydes på identiske vilkår som gældende umiddelbart inden udløb af forsikringstiden, dog således at der ikke stilles en ny forsikringssum til rådighed. Retten til køb af afløbsdækning i henhold til stk. 1 gælder ikke, hvis væsentlige risikoforandringer, jfr. pkt. 14, opstår i forsikringsåret, eller hvis forsikringstageren fornyer lignende type forsikring hos et andet forsikringsselskab. Forsikringstager skal give skriftlig meddelelse om køb af afløbsdækning inden 14 dage efter udløb af Præmien for afløbsdækningen skal være betalt inden 30 dage efter udløb af Præmien for 12 måneders afløbsdækning i pkt. 9, stk. 1 svarer til 75 % af årspræmien gældende umiddelbart inden udløb af Præmien for 24 måneders afløbsdækning i pkt. 9, stk. 1 svarer til 125 % af årspræmien gældende umiddelbart inden udløb af Præmien for 36 måneders afløbsdækning i pkt. 9, stk. 1 svarer til 150 % af årspræmien gældende umiddelbart inden udløb af 10 Afløbsdækning for pensionerede ledelsesmedlemmer Forsikringen dækker krav rejst efter forsikringsårets ophør mod sikrede, der pensioneres fra deres ledelseserhverv i koncernen før ophørsdatoen for forsikringen,: a) hvis et sådan krav ikke rejses senere end 72 måneder efter udløbet af det forsikringsår, hvori ledelsesmedlemmet pensioneredes, 11 Geografisk område Med mindre andet er angivet i policen, er det geografiske område hele verden. b) hvis forsikringstageren ikke har købt lignende type dækning i et andet forsikringsselskab, c) hvis forsikringstageren ikke fornyer policen hos forsikringsgiveren, og d) hvis det rejste krav alene baseres på handlinger eller undladelser begået i forsikringsåret, hvori ledelsesmedlemmet pensioneredes, og før pensionsdatoen. Side 6

7 12 Dækningssum og selvrisiko Policens dækningssum er den højeste grænse for forsikringsgivers forpligtelse for krav, som efter pkt. 7 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår. Sagsomkostninger relateret til et dækningsberettiget krav dækkes i tillæg til forsikringssummen, når sagsomkostningerne afholdes med forsikringsgiverens skriftlige accept. Tillægget er 25% af forsikringssummen. Overstiger sagsomkostningerne 25% af forsikringssummen vil yderligere sagsomkostninger blive dækket under forsikringssummen i det omfang denne ikke er anvendt til udbetaling af dækkede krav. I forbindelse med koncernens skadesløsholdels af sikrede i USA i henhold til pkt. 4, stk. 2 gælder en selvrisiko på kr. pr. forsikringsbegivenhed. Stk. 4 Såfremt et krav kun er delvist forsikret skal forsikringsgiver yde forholdsmæssig dækning under behørig hensyntagen til vurdering af den endelige ansvarsfordeling. 13 Maksimumdækning for seriekrav Erstatningskrav, som efter pkt. 7 er rejst mod sikrede i anledning af formuetab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (seriekrav). Seriekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. pkt. 7. Er første krav i serien rejst forud for denne 14 Anmeldelse af forandringer Forsikringstageren er forpligtiget til at underrette forsikringsgiveren, hvis der opstår risikoforandringer. Udover de i Forsikringsaftaleloven gældende bestemmelser herom gælder, at følgende altid er at anse som en risikoforandring: a) Hvis en person, fysisk eller juridisk: - opnår kontrol med forsikringstageren, - fusionerer med forsikringstageren, eller - køber en væsentlig del af forsikringstagerens aktiver. b) Hvis forsikringstageren går konkurs, går i betalingsstandsning eller likvidation. polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af seriekravet dækket under denne police. I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører handlinger eller undladelser, der er begået før datoen for forsikringens første ikrafttræden, som angivet på policen, dækker forsikringen ikke. c) Hvis et selskab udsteder eller registrerer værdipapirer,: - når selskabet er en del af koncernen, som defineret i pkt. 2, stk. 1, eller - når selskabet er et øvrigt selskab og koncernen har udpeget et eller flere medlemmer af bestyrelsen i det øvrige selskab. Indtræder en risikoforandring, som defineret i pkt. 14, stk. 1, dækker forsikringen udelukkende krav rejst på baggrund af handlinger og undladelser begået før datoen for risikoforandringen uanset øvrige bestemmelser i betingelserne. 15 Anmeldelse af forsikringsbegivenheder Side7

8 Så snart sikrede får viden om eller må formode, at der vil blive rejst krav imod sikrede, skal der uden ugrundet ophold ske skriftlig anmeldelse herom til forsikringsgiveren. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med forsikringsgivers samtykke, og forsikringsgiver træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. Sikrede er forpligtet til uden at kunne kræve særskilt betaling herfor, at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Stk. 4 Forsikringsgiver er berettiget til at betale erstatningen direkte til skadelidte, medmindre denne allerede er fyldestgjort af de sikrede. Stk. 5 Forsikringsgiver har en ret og en pligt til at forsvare sikrede mod krav omfattet af forsikringen. 16 Anden forsikring I det omfang, der er tegnet forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. 17 Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de i policen anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke efter første påkrav, sender forsikringsgiver en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning 18 Informationer afgivet af sikrede Forsikringen tegnes og fornyes på grundlag af de oplysninger, som er givet til selskabet da forsikringen blev tegnet, og ved efterfølgende fornyelser. Enhver oplysning, som er afgivet ved forsikringens tegning og dens fornyelse, anses tillige for afgivet ved Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist. Stk. 4 En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder forsikringsgivers dækningspligt. Stk. 5 Har forsikringsgiver udsendt en sådan påmindelse, er forsikringsgiver berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. fremtidige fornyelser. Oplysningerne betragtes som afgivet af hver enkelt sikret. Med hensyn til disse oplysninger skal oplysninger afgivet af én sikret eller denne sikredes viden ikke påvirke andre sikredes dækning. 19 Forsikringens opsigelse eller forlængelse Side 8

9 Med mindre andet er aftalt kan parterne skriftligt opsige forsikringen med en måneds varsel til en præmieforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke fornys den automatisk for et år ad gangen. 20 Forsikringstagerens oplysningsforpligtelse Forsikringstageren er på forsikringsgivers foranledning forpligtet til at fremsende årsregnskaber for koncernen samt øvrige selskaber. 21 Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Side9

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Bestyrelsesansvar

Bestyrelsesansvar Bestyrelsesansvarsforsikring i tillæg til Advokatforsikring forsikringsbetingelser 1995. Afsnit Indhold Side nr. Definitioner... 1 1 Sikrede... 1 2 Dækningsomfang... 1 3 Geografisk område... 2 4 Undtagelser...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring 1.0 Sikrede 1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Bestyrelsesansvar forsikring

Bestyrelsesansvar forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bestyrelsesansvar forsikring Forsikringsbetingelser R361 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 6 Bestyrelsesansvar afsnit 13-16 Side 8 Erstatningsregler

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade 12 1620 København V KUNDENR: 10136163 POLICENR: 900 287 2223 PROF. ANSVARSFORSIKRING 05.04.2016 Vi sender hermed jeres nye Prof. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDELSESANSVAR

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDELSESANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 3 4. Forsikringsperiode... 4 5. Geografisk område... 4 6. Udvidelser... 4 7. Undtagelser... 10 8.

Læs mere

23. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

23. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 23.

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 1. DEFINITIONER I denne forsikring forstås ved 1.1 Selskab: Den juridiske enhed, som har tegnet forsikringen. Hvis forsikringen er tegnet af en juridisk

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING

VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING DF20912-1 December 2015 VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20912-1 December 2015 2 Personoplysninger m.v Som

Læs mere

Kombineret netbank- og cyberforsikring

Kombineret netbank- og cyberforsikring Kombineret netbank- og cyberforsikring Forsikringsbetingelser 10.2016 1 Sikrede 1.1 Sikrede på policen er forsikringstagers erhvervskunder og disses datterselskaber. 1.2 Som datterselskab forstås selskaber,

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS Netbankforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem Betingelser nr. 701101 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01 Netbankforsikring Skjern Bank Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 14. Diskriminationsforsikring. Willis Wordings SME Bilag 14 Version

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 14. Diskriminationsforsikring. Willis Wordings SME Bilag 14 Version WIP - Willis Insurance Pool BILAG 14 Diskriminationsforsikring Willis Wordings SME-2010 Bilag 14 Version 2010.11.19 Side 1 / 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sikrede...4 1.1...4 1.2...4 1.3...4 1.4...4 2.0 Forsikringens

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01 WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4 Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 4 Version 2011.01.01 Side 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forsikringens omfang...3 2. Forsikringens ikrafttræden...4

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DISKRIMINATIONSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DISKRIMINATIONSFORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Forsikringsperiode... 6 5. Geografisk område... 6 6. Udvidelser... 6 7. Undtagelser... 7 8. Forsikringssum...

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere