KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Access Advokater Indiavej 1, København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet access.dk til klageren. Indklagedes påstand Afvisning. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 25. juni 2010 med seks bilag (bilag 1-6), svarskrift af 21. juli 2010 uden bilag, supplerende svarskrift af 28. juli 2010 uden bilag, replik af 13. august 2010 med et bilag (bilag 7) og duplik af 2. september 2010 fem bilag (bilag A-E). Registreringsdato: Domænenavnet access.dk er registreret den 31. januar Sagsfremstilling: Klageren har oplyst, at denne siden 21. juni 2010 har drevet advokatvirksomhed i kontorfællesskab under navnet Access advokater. I sit klageskrift har klageren desuden bl.a. oplyst, at denne har forsøgt at finde indklagede i CVR registret, hvilket ikke har været muligt. Klageren har desuden anført følgende: Registranten eksisterer derfor ikke, og det er derfor klagers opfattelse, at man ikke kan opretholde en registrering af domænenavnet 1

2 I CVR-registret findes der dog et lign. selskab under navnet E-Dimension Holding ApS, der befinder sig på samme adresse som den ikke-eksisterende registrant, jf. bilag 2. E-Dimension Holding ApS blev stiftet den 1. april 2009, altså tolv år efter registreringen af access.dk fandt sted, hvorfor det kan konkluderes, at heller ikke tilhører dette selskab. Klager tog kontakt til Allan Skovmand, der var angivet som kontaktperson, som meddelte, at han godt kunne huske at have registreret domænet, men at han ikke havde brugt det til noget. Han ville dog måske bruge det til noget erhvervsrelateret i fremtiden. Adspurgt om domænet var til salg svarede han, at han ikke vidste, hvor meget han ville sælge domænenavnet for, men at det nok blev ret dyrt. Det er dog klagers opfattelse, at Allan Skovmand slet ikke er berettiget til at modtage betaling for domænet, og ej heller er han bemyndiget til at overdrage det, idet [hverken] registranten eller fuldmægtigen eksisterer. Via The Wayback Machine (The Internet Archive) ses det tydeligt, at domænet aldrig har været benyttet, men blot har været parkeret på forskellige servere for at generere trafik [ ]. [ ] Klager har efterfølgende søgt efter yderligere registreringer foretaget af indklagede. Det viser sig, at indklagede har registreret 114 domæner i 1997, der alle er parkeret hos sedoparking.com [ ]. Det er klagers opfattelse, at der er tale om warehousing. Som bilag 2 har klageren fremlagt udskrift fra CVR-registret, som viser, at der på indklagedes adresse er registreret en virksomhed med navnet E-Dimension Holding ApS. Som bilag 6 har klageren desuden fremlagt en liste med 114 domænenavne, som alle er registreret af indklagede. Domænenavnene er stort set alle generiske betegnelser. Indklagede har i sit svarskrift bl.a. anført følgende: Jeg har som fuldmægtig for domænet erhvervet det retmæssigt, og iøvrigt anvendt det i fuld forening med god domæneskik. Domænet access.dk er (blandt andre) erhvervet som del af min virksomhed [med] at etablere og drive internetbaserede virksomheder. Jeg har igennem mere end 10 år systematisk erhvervet domæner som fælles er kendetegnede ved: 1) IKKE at været købt til videresalg 2) IKKE at stride mod varemærker idet de alle er generiske begreber 3) IKKE at have karakter af typosquatting. Som eksempler på virksomheder som jeg har skabet enten alene eller i forening med andre enten i eller uden for selskabsregi er; - Help.dk som en af de mest kendt[e] håndværkerportaler for udenlandsk arbejdskraft 2

3 - Booking.dk som er en dansk baseret hotel-booking virksomhed Klager har stiftet en virksomhed i januar i år, og har valgt et navn ikke på virksomheden men på et kontorfællesskab som [er] kendetegnet ved at indgå i mere en 90 danske selskaber (enkeltmandsvirksomheder ikke medregnet). Navnet baserer sig på et generisk begreb access som aldrig ville kunne opnå varemærkebeskyttelse og som er umuligt at anvende som et beskyttet virksomhedsnavn i henhold til både dansk og international ret. Jeg finder på det foreliggende grundlag at klagen både er fuldstændig ubegrundet og grebet ud i luften, men også at hvis den mod forventning ville skulle efterkommes ville danne en praksis på domænenavneområdet som fundamentalt ville ændre grundlaget for erhvervelse og ejerskab af domæner. Omkring det af klageren anførte omkring fejlagtige registrant oplysninger, har indklagede i sit supplerende svarskrift anført, at dette ikke er relevant for klagesagen, idet dette er en sag mellem DK Hostmaster A/S og indklagede. Endvidere har indklagede anført: b) Omkring anvendelsen af domænet access.dk kan jeg oplyse at domænet er erhvervet til [ ] Access-databasekonsulenter og historisk har været anvendt til dette. Den dag i dag har E- dimension Aps indtægter fra domænet på det grundlag, som dog aftager langsomt i efterspørgsel. Vi har derfor investeret circa programmeringstimer i en softwareløsning som lanceres på access.dk men jeg finder af konkurrencemæssige hensyn ikke at jeg på foreliggende grundlag vil oplyse yderligere detaljer om forretningsområdet, da nærværende klagesag vil ligge offentligt tilgængeligt når der foreligger en afgørelse. Imidlertid forventer jeg løsningen lanceret på det tidspunkt at en eventuel retssag om access.dk ville være blevet berammet. Da vil anvendelsen af domænet access.dk være åbenbar. c) Jeg erindrer ikke i detaljer telefonhenvendelsen fra Klager. Jeg forsøger generelt at være høflig og imødekommende i min afvisning om at sælge domænet. Jeg blev af klager opfordret til at gemme telefonnummeret og ringe tilbage desangående. Jeg forkastede dog dennes telefonnummer da jeg ikke fandt henvendelsen relevant for E-dimensions virksomhed, og har så vidt vides ikke haft mere dialog med Klager og/eller dennes repræsentanter. I sin replik har klageren bemærket, at indklagede den 7. juli 2010 har ladet E-Dimension ApS registrere som binavn til E-Dimension Holding ApS og har som bilag 7 fremlagt udskrift fra CVRregistret, hvor dette fremgår. I den anledning har klageren anført, at indklagede således først gyldigt har kunnet erhverve ret til domænenavnet access.dk fra den 7. juli 2010 og fremefter. Desuden har klageren anført følgende: Det relevante for nærværende sag er om registranten eksisterede på registreringstidspunktet og dermed har ret til domænenavnet, og om de af indklagede registrerede domænenavne alene er registreret med henblik på videresalg/udlejning 3

4 Indklagede nævner to eksempler, hvoraf kun ét domænenavn har været registreret af indklagede og anvendt nemlig help.dk. Der er således tale om ét ud af 114 mulige registrerede domænenavne, der er blevet anvendt siden Dette understøtter ikke indklagedes anbringende om, at domænenavnene ikke var købt med henblik på videresalg. Omkring registrantforholdene har indklagede i sin duplik anført, at indklagedes virksomhed har været genstand for en række virksomhedsoverdragelser siden registreringen af domænenavnet i 1997, hvilket begrunder registrantoplysningerne hos DK Hostmaster A/S. Endvidere har indklagede bl.a. anført følgende: - Virksomheden Sedo GMBH som klager henviser til, og som bl.a. hoster vores reklameservices på domænet access.dk, har 2 forretningsområder. Dels bistår de personer eller virksomheder som ønsker at sælge eller købe et domæne - hvilket i sådanne [tilfælde] tydeligt bliver annonceret på domænet som er til salg (se bilag [D] vedr domænet advokatbistand.dk). MEN Sedo GMBH tjener langt størstedelen af sine penge på at være annonce-broker for personer/virksomheder med domæner med høje trafiktal, og som ønsker at sælge reklameplads til annoncører. Da E-dimension netop IKKE har vores domæner til salg, og samtidig ønsker at optimere vores annonceindtjening på bl.a. domænet access.dk, har vi indgået et samarbejde med Sedo GMBH som foruden annonceindtjening også tilbyder vigtig viden for os i forhold til hvilken virksomhed vi bør drive på et givent domæne på en given tid. En viden som vi ramte ved et rent tilfælde med virksomheden Help.dk som i 2005 blev landskendte på TV bl.a. for Nyhederne TV2 og DR Rabatten (Bilag [C]). - Udover denne viden er annonceindtjeningen fra Sedo GMBH [et] vigtig forretningsområde for E-dimension, og vores sider er populære blandt brugerne som et supplement til f.eks. de gule sider eller Krak.dk. Tidligere eksempel (bilag [D]) Advokatbistand.dk rummer flere relevante reklamer for [advokatbistand] hvilket genererer annoncebaseret indtjening på lige fod med hovedparten af Internetbaserede virksomheder. - Klager bør endvidere notere sig at det er fuldt i overensstemmelse at købe og sælge internetdomæner, når blot dette ikke sker med videresalg for øje. Således køber E- dimension fortsat domæner som passer i selskabets strategi, ofte til relativt høje priser. Der ses som udspring fra E-dimension ApS mange forskellige kombinationer af iværksættervirksomheder som har det fælles kendetegn, at kernen i vores strategi er at anvende generiske begreber som virksomhedsnavne og dermed domænenavne, som ikke krænker og ikke kan risikere at krænke 3.mands interesser, men som i kraft af deres meget let genkendelige navn opnår god brand-værdi og en uvurderlig PR-effekt som f.eks. help.dk gjorde i kraft af sin TV premiere i Som bilag C har indklagede fremlagt udskrift af en artikel af 19. oktober 2005 fra med titlen: Spar penge på håndværkerregningen!. Artiklen omhandler brugen af udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med håndværksarbejde, og der henvises til bl.a. til 4

5 hjemmesiden i artiklen. Som bilag D har indklagede fremlagt udateret udskrift fra hjemmesiden på hvoraf fremgår, at domænenavnet er til salg. Som bilag E har indklagede fremlagt en udateret udskrift fra hjemmesiden på Sekretariatet har ved opslag på access.dk den 30. juni 2010 taget følgende kopi, som er i overensstemmelse med indklagedes bilag E: Ved fornyet opslag den 22. november 2010 var der ikke sket nogen ændringer på hjemmesiden. 5

6 Ved en søgning på betegnelsen access i Google den 22. november 2010 fremkom ca resultater, når søgningen afgrænsedes til resultater på dansk. En gennemgang af de først 50 resultater viste, at ingen af disse relaterede sig til nogen af parterne. Ved en søgning på betegnelsen access advokater (i citationstegn) i Google den 23. november 2010 fremkom et resultat. Dette relaterede sig ikke til nogen af parterne. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters Whois-database konstateret, at en advokat med samme adresse som klager den 17. juni 2010 har ladet domænenavnet accesadvokater.dk registrere. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren har en erhvervsmæssig interesse i domænenavnet access.dk, at E-Dimension Holding ApS først blev stiftet 12 år efter registreringen af domænenavnet, at E-Dimension ApS først blev registreret som binavn til E-Dimension Holding ApS den 7. juli 2010, at indklagede dermed ikke eksisterede på tidspunktet for registreringen af domænenavnet access.dk, at indklagede derfor ikke er berettiget til at optræde som registrant af domænenavnet, hvilket betyder, at indklagedes kontaktperson heller ikke kan påberåbe sig nogen rettigheder til domænenavnet, at domænenavnet aldrig har været benyttet aktivt for en hjemmeside, at indklagedes virksomhed med registrering og brug af andre domænenavne ikke har relevans for nærværende sag, at indklagede har registreret domænenavnet som led i warehousing, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1, og at indklagede har registreret domænenavnet med henblik på videresalg. Indklagede har gjort gældende, at betegnelsen access er en generisk betegnelse, som der ikke kan opnås kendetegnsrettigheder til, at access indgår i navnet på mere end 90 danske virksomheder, at indklagedes virksomhed har gennemgået adskillige virksomhedsoverdragelser, hvorfor registreringsoplysningerne tilknyttet domænenavnet access.dk ikke er korrekte, at det ikke har relevans for nærværendes sag, hvorvidt selskabsoplysningerne i registreringsoplysningerne tilknyttet domænenavnet er korrekte, at indklagede driver virksomhed inden for iværksætteri af forskellig art, hvor generiske domænenavne er relevante, at domænenavnet er erhvervet med henblik på brug i forbindelse med erhvervsvirksomhed for Access-konsulenter, at indklagede i nær fremtid lancerer en erhvervsmæssig løsning, hvor domænenavnet vil blive benyttet, 6

7 at indklagede benytter domænenavnet til brug for annoncering, at det er lovligt at købe og sælge domænenavne, og at domænenavnet ikke har været udbudt til salg og ikke er registret med henblik på videresalg eller udlejning. Nævnets bemærkninger: Det er efter det oplyste indklagedes indehaver, som har ladet domænenavnet access.dk registrere, og der er intet grundlag for at antage, at indklagede ikke skulle være rette registrant af domænenavnet på det tidspunkt, da klagen blev indgivet. Betegnelsen access, der er et engelsk ord, som på dansk bl.a. betyder adgang, har tilstrækkeligt særpræg for advokatvirksomhed til at opnå kendetegnsbeskyttelse. Klageren har oplyst, at denne siden juni 2010 har drevet advokatvirksomhed i et kontorfællesskab under navnet Access Advokater, men da der ikke under sagen er fremlagt dokumentation for, at klageren reelt benytter betegnelsen for sin virksomhed, finder klagenævnet ikke, at klageren har dokumenteret at have etableret kendetegnsrettigheder til navnet Access Advokater endsige til betegnelsen access. Dertil kommer, at der ingen holdepunkter er for at antage, at indklagede skulle påtænke at gøre brug af domænenavnet på en måde, som måtte stride mod klagerens brug af Access som navn for sin advokatvirksomhed. Som sagen er oplyst, giver den derfor alene anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 2. Det er i forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1, jf. Lovforslag L 165 for folketingsåret , s , bl.a. forudsat, at de forhold, der indgår i god skik-vurderingen, ikke alene kan angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at domænenavnet er registreret. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Det spiller i den forbindelse bl.a. en rolle, hvorledes et internet-domænenavn faktisk anvendes. Det hedder herom i forarbejderne bl.a.: Det ligger da også klart, at nogle af de mest værdifulde anvendelsesformer for internetdomænenavne netop er som grundlag for kommunikation via hjemmesider. Internetdomænenavne kan dog også anvendes til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. En sådan anvendelse kan også have en betydelig nytteværdi, men da e-post ofte sendes mellem parter, der kender hinanden, medens kommunikation til og fra hjemmesider ofte sker mellem parter, der ikke kender hinanden (og som derfor har behov for at kunne huske det relevante kontaktpunkt), har en sådan anvendelse ofte en mindre økonomisk værdi. Det kan f.eks. opleves som uhensigtsmæssigt, at internet-domænenavne med almene betegnelser som f.eks. industri.dk, udsalg.dk og bank.dk ikke er taget i en sådan praktisk brug, som deres signalværdi kunne indicere, men reelt fremstår som sat til salg af en privat virksomhed. De 7

8 forhold, der begrunder, at indehavere af sådanne værdifulde internet-domænenavne vælger ikke at anvende disse internetdomænenavne på en måde, der reflekterer navnenes reelle værdi, kan efter omstændighederne indgå i en vurdering af, om de pågældende registranter optræder i strid med god domænenavnsskik ved ikke at lade de pågældende internet-domænenavne afstå på rimelige vilkår til parter, for hvem det har større værdi at kunne tage disse navne i brug. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 12, stk. 1, i en sag som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning. Klagerens interesse i domænenavnet access.dk har sammenhæng med det stiftede kontorfællesskab under navnet Acces Advokater, idet klageren gerne vil benytte access.dk som domænenavn i forbindelse hermed. Klagerens interesser skal dog samtidig ses i lyset af, at betegnelsen access ikke p.t. på nettet ses at blive forbundet med klager. Det må ved interesseafvejningen tillige tillægges vægt, at klager i forvejen har registreret domænenavnet accessadvokater.dk, og at klager derfor har mulighed for at være til stede på nettet under dette navn. Klagerens interesse skal dernæst afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet access.dk involverer, herunder indklagedes kommercielle interesser. Indklagede har oplyst, at hans virksomhed består i at etablere og drive internetbaserede virksomheder, herunder at udvikle internetportaler, der anvender domænenavne, som er beskrivende for portalens indhold, som internetadresse. Som eksempel har klageren fremlagt dokumentation for, at dette bl.a. har været tilfældet med domænenavnet help.dk. Betegnelsen access er som nævnt et almindeligt engelsk ord, som betyder adgang, og betegnelsen kan derfor godt være relevant for kommende hjemmesider inden for en række forskellige områder. På trods af at indklagede endnu ikke har taget skridt til at tage domænenavnet access.dk i brug, kan det derfor ikke afvises, at indklagede alligevel har en reel interesse i domænenavnet i kraft af sin virksomheds særlige karakter. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser finder nævnet herefter, at klagerens interesser i domænenavnet access.dk ikke på nuværende tidspunkt kan antages væsentligt at overstige indklagedes. Ud fra sagens oplysninger finder klagenævnet endvidere ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering af domænenavnet access.dk skulle være sket med henblik på udlejning eller videresalg i strid med domænelovens 12, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Access Advokater, medhold i, at domænenavnet access.dk skal overdrages til klageren. Dato: 16. december

9 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 9

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0206 Klager: M.U.D. Trading ApS Østerbrogade 51 2100 København Ø Indklagede: Søren P. Skou Tjørnebakken 7 3540 Lynge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

Regulering af domænenavns- området?

Regulering af domænenavns- området? 2. april 2003 Regulering af domænenavns- området? Forfattere: Fuldmægtig Kaare Struve Specialkonsulent Mikael Francke Ravn Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DOMÆNENAVNSSYSTEMET... 5 2.1 ORGANISERING...5

Læs mere