Borgerinddragelse i enheden for Områdeog Byfornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerinddragelse i enheden for Områdeog Byfornyelse"

Transkript

1 Borgerinddragelse i enheden for Områdeog Byfornyelse

2 Titel: Inspiration Borgerinddragelse i enheden for Område- og Byfornyelse Udgiver: Als Research Udgivelsesår: 2015 ISBN: Oplag: 100 eksemplarer Grafisk design: Mette Lauritzen Foto: Als Research, enheden for Områdeog Byfornyelse, RumOs, MindLab, TagTomat og GHB Landskabsarkitekter A/S Udarbejdet af Als Research i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Forsidefoto: Mads Boserup Lauritsen/TagTomat.dk

3 BYGNINGSFORNYELSEN KØBENHAVNS GÅRDHAVER OMRÅDEFORNYELSEN MIDLERTIDIGHED NYE ØJNE EN UDEFRAKOMMENDES BLIK KONTOR- OG ARBEJDSFÆLLESSKABER VANDRINGER MED BORGERNE POSTKORTUNDERSØGELSE DELTAGEROBSERVATION ETNOGRAFISKE INTERVIEWS

4 INDLEDNING Enheden for Område- og Byfornyelse bad i december 2014 Als Research se nærmere på den nuværende borgerinddragelsespraksis i enhedens tre indsatser Københavns Gårdhaver, Område- og Bygningsfornyelsen med henblik på at skabe inspiration til nye borgerinddragelsesmetoder. Som en del af projektet samledes medarbejdere fra de tre indsatser på inspirationsdagen "Rock the boat" d. 23 januar 2015 for at reflektere over den nuværende praksis, diskutere mulige samarbejdsflader og lade sig inspirere til at bruge nye metoder i borgerinddragelsen. I dette inspirationskatalog opsummeres inspirationsdagens indhold. Kataloget er desuden blevet til på baggrund af 11 interviews med medarbejdere i enheden for Områdeog Byfornyelse, borgere og samarbejdspartnere samt litteratur på området. Tak til alle der deltog. Inspirationskatalogets formål er at give medarbejdere i enhedens tre indsatser et overblik over den nuværende borgerinddragelsespraksis i enheden for Områdeog Byfornyelse, samt at give håndgribelig inspiration til nye borgerinddragelsesmetoder.

5 HVORFOR BORGERINDDRAGELSE Borgerinddragelse er en integreret del af enheden for Område- og Byfornyelses arbejde men hvorfor inddrage borgerne? Borgerinddragelse er en proces der kan anskues fra flere perspektiver, ligesom der kan være flere formål og forskellige måder at anvende inputs fra borgerne på. Borgerinddragelse er processer, hvor magt og indflydelse distribueres mellem det offentlige og resten af samfundet. Borgerinddragelse handler således om, at et større eller mindre antal af aktører får mere eller mindre indflydelse på planlægningen. Borgerinddragelse kan svinge fra reel indflydelse til blot at udgøre en form for legitimering af givne magtforhold. Annika Agger, Byens borgerinddragelse Litteraturstudie, Rambøll 2012, med udgangspunkt i Deltagelse og Demokrati Et borgerperspektiv på kvarterløft, Annika Agger,

6 Myndigheds-, borger- eller samfundsmæssigt perspektiv Anskuer man borgerinddragelsen fra et myndighedsperspektiv, kan processen give indsigt i lokale forhold, mobilisere lokale kræfter, forankre kommunale indsatser og fungere som en politisk legitimering. Fra et borgerperspektiv kan borgerinddragelsen fungere som en kilde til information om planlagte tiltag, en mulighed for at påvirke beslutninger, udvikle lokal identitet og skabe demokratisk dannelse. Set fra et overordnet samfundsmæssigt perspektiv, kan det støt stigende ønske om at involvere borgerne i den offentlige planlægning ses som et resultat af den måde samfundet ønsker at skabe demokratisk legitimitet. Et skift i styreform Udviklingen indenfor borgerinddragelse kan også ses i relation til en mere generel udvikling i samfundet. Her har man bevæget sig fra en klassisk offentlig styreform, der er hierarkisk og bureaukratisk og opererer med en skarp adskillelse af stat og civilsamfund, til en mere postmoderne offentlig styreform, der blandt andet er karakteriseret ved en mere uklar adskillelse. Kendetegnende for denne udvikling er, at flere beslutninger træffes i form af formelle og uformelle organiseringer, såsom partnerskaber og netværk med private og offentlige aktører, hvilket gør det lettere for borgere at deltage i beslutningsprocesser. Det stiller dog samtidig nye krav til det offentliges evne til at tilrettelægge gode borger- og brugerinddragelsesprocesser. 06

7 Fra demokratisk legitimitet til brugerdreven innovation? De seneste år er der sket en markant ændring i måden man tænker og foretager borgerinddragelse; en ændring som hænger sammen med synet på inddragelsens formål. Hvor man tidligere har set på borgerinddragelsen som noget, der primært skulle skabe medejerskabsfølelse, lokalt engagement og styrke demokratiske processer, er man nu i højere grad begyndt at anskue det som en metode til at opnå et kendskab til brugernes behov, for at optimere en offentlig service eller ydelse. Man ser altså en generel bevægelse fra borgerinddragelsen som demokratisk legitimering hen imod borgerinddragelse som en form for brugerdreven innovation. Borgerinddragelse i enheden for Område- og Byfornyelse et pædagogisk projekt eller en kilde til viden om borgernes behov? For at tage temperaturen på hvorvidt den borgerinddragelse, der foretages i enheden for Område- og Byfornyelsen følger denne bevægelse, blev deltagerne på inspirationsdagen "Rock the boat" spurgt, hvorvidt formålet med den borgerinddragelse som de foretager nu primært er et pædagogisk projekt, der skaber medejerskabsfølelse, fællesskab og lokalt engagement, eller om det primært er en metode til at give kommunen indsigt i borgernes ønsker og behov. I Områdefornyelsen og Københavns Gårdhaver var vandene delt nogenlunde ligeligt mellem de to formål, mens man i Bygningsfornyelsen havde en klar overvægt af medarbejdere, der mente at borgerinddragelsen primært er til for at give kommunen indsigt i borgernes ønsker og behov. Adspurgt om, hvorvidt den borgerinddragelse man burde foretage primært bør være et pædagogisk projekt eller en kilde til viden om borgernes behov, var holdningen hertil en ligelig fordeling mellem de to. Afstemningen affødte en debat om sammenhængen mellem de to formål og sammenhængen med indsatsernes formål. Generelt var der enighed om, at de to formål er svære at adskille. Ofte skal borgerne føle ejerskab for projektet, før man kan opnå viden om deres behov. Samtidig er indsatsernes arbejde af så forskellig art, at der nødvendigvis må være forskellige formål med inddragelsen mens man i Områdefornyelsen fx ønsker at skabe empowerment for at løfte kvarteret, ønsker man i Gårdhaverne stort ejerskab blandt beboerne med formålet, at projektet senere kan overdrages. Bygningsfornyelsens arbejde adskiller sig ved at være beboernes private hjem, hvorfor borgerinddragelsen i langt højere grad sigter mod at opfylde beboernes konkrete ønsker. Uanset forskelle og delte meninger om formålet med borgerinddragelsen i enheden for Områdeog Byfornyelse er en helt central pointe, at man må holde sig netop formålet for øje, når man udvælger sin borgerinddragelsesmetode. 07

8 K AT E G O R I S E R I N G A F BORGERINDDRAGELSESMETODER Borgerinddragelsen i enheden for Område- og Byfornyelse kan kategoriseres ud fra en række kriterier metodiske egenskaber, inddragelsesgrad eller målsætning for inddragelsen. De tre typer af kategoriseringer kan anvendes til at udvælge den mest hensigtsmæssige metode i den aktuelle situation. Metodiske egenskaber Forskellige metoder har forskellige forcer som kan være styrende, når en metode til borgerinddragelse vælges. Mens nogle metoder udemærker sig ved at skabe direkte kontakt til borgerne, er andre velegnede netop fordi borgerne kan inddrages "på afstand" uden, at deres fysiske tilstedeværelse kræves. Nogle metoder tager kort tid og giver mulighed for hurtige inputs, mens andre tager længere tid og måske skaber dybere indsigt. Nogle metoder skaber styrbare processer, mens andre skaber mere ustyrlige processer. Vælges metoden på baggrund af de metodiske egenskaber er det altså hovedsageligt de praktiske faktorer forbundet med metode og udbytte, som er styrende. Formålet med borgerinddragelse er at styr ke fællesskabet, at udvikle et demokratisk samfund. Øystein Leonardsen, projektchef ved Områdefornyelsen, Sundholmskvarteret Inddragelsesgrad deltagelsesstigens trin Man taler ofte om, at borgere kan inddrages i forskellige grader i et kontinuum som trin på deltagelsesstigen. Samtidig kan borgerinddragelsen inddeles i 6 involveringstyper, der afspejler deltagelsesstigens trin fra information til selvbestemmelse, uden dog at være direkte sammenlignelige. Vælges metoden på baggrund af denne kategorisering er det altså graden af indflydelse man ønsker at tildele borgeren, der er styrende. Formålet med borgerinddragelse er at finde ud af hvad det er, der giver værdi for borgerne. Mads Uldall, tidligere projektchef ved Områdefornyelsen, Skt. Kjelds kvarter 08

9 SELVBESTEMMELSE MEDBESTEMMELSE DIALOG INFORMATION INGEN INDDRAGELSE Netværksskabelse Kaffediplomati Tilstedeværelse Styregruppe Borgergruppe Gårdlaug Midlertidighed Udstillinger Byvandring Borgermøder Høringer Telefonhenvendelser Interviews og spørgeskemaer Observationer Sociale medier Tryksager og opslag Byggepladsbannere Digitale/elektroniske medier Efter Shelly Arnstein 1969 og Anikka Agger Deltagelsesstigen er en figur der anskueliggør borgernes inddragelse i og kontrol over lokale processer. De to nederste trin henviser til processer, hvor borgerne oplever forandringer, bliver informeret via envejskommunikation foldere eller hjemmesider eller hørt, uden en decideret inddragelse. Det midterste trin henviser til situationer, hvor borgeren høres fx på et borgermøde eller via og der skabes dialog, men hvor der ikke indgås noget egentligt samarbejde. De to øverste trin henviser til situationer, hvor en egentlig beslutningskompetence er uddelegeret til borgeren via deltagelse i arbejdsgrupper eller lokalråd og borgeren har delvis eller hel kontrol. Målsætning Den måske vigtigste form for kategorisering af borgerinddragelsesmetoder tager udgangspunkt i målsætningen for borgerinddragelsen i den aktuelle situation. Pointen, som kan synes banal, men som er helt central er, at man forud for valget af metode må gøre sig klart hvorfor man ønsker at borgerinddrage, hvem man ønsker at inddrage og hvad man vil have ud af borgerinddragelsen. Man må altså være sig bevidst om formålet og vælge sin metode i overensstemmelse med denne målsætning. Bevidstheden om at vælge sin metode på baggrund af formålet, er allerede udbredt i enheden for Område- og Byfornyelse. Ønsker man at tage temperaturen på den eksisterende praksis, er en god idé dog at teste, at der fortsat er overensstemmelse mellem inddragelsens formål og det metoderne egner sig til. Det er desuden relevant at være sig bevidst om den overordnede strategi for borgerinddragelsen sådan, at den enkelte aktivitet arbejder sammen med indsatsens resterende aktiviteter. 09

10 NUVÆRENDE PRAKSIS I ENHEDEN FOR OMRÅDE- OG BYFORNYELSE Københavns Kommunes enhed for Område- og Byfornyelse består af tre forskelligartede indsatser: Københavns Gårdhaver, Områdefornyelsen og Bygningsfornyelsen. De er alle tre forankret i byfornyelsesloven og arbejder med borgerinddragelse som et centralt element i byudviklingen. Borgerens rolle samt rammerne og skalaen for fornyelsen der gennemføres på de tre indsatsområder er af varierende karakter, hvorfor også borgernes involvering i processen er af varierende karakter og omfang. De metoder der anvendes i enheden afspejler disse forskelle, men der ses samtidig visse ligheder og fællestræk ved metoderne på tværs af enheden. 10

11 Skala Boligen Karréen Kvarteret Sfære Privat Halvprivat Offentlig Borgerrolle Ejer/lejer Medejer/lejer Borger/bruger Indsatstype Sagsbehandling/ byggeri Sagsbehandling/ byggeri 5 årigt lokalt projekt Metoder Informationsmateriale - Foldere - Avisannoncer - Hjemmeside - Plakater - Byggepladsbannere Informationsmateriale - Foldere - Avisannoncer - Nyhedsbreve - Projekt-hjemmesider /Facebookgrupper - Opslagstavler Informationsmateriale - Foldere - Avisannoncer - Elektroniske/ digitale medier - Plakater - Bøger Vidensindsamling - Spørgeskemaer Vidensindsamling - Interviews/ spørgeskemaer - Postkortundersøgelser (afstemning) Vidensindsamling - Interviews/ spørgeskemaer - Observationer - Særligt udviklede metoder: ABDC, AI, Kickstarter - Sociale medier: Facebook, Instagram 11

12 Metoder Møder - Møder med potentielle ansøgere - Møder med støttede ejendomme - Stormøder i områdefornyelsen - Orienteringsmøder i områdefornyelsen - Møder via administrationsselskaber - Møder via eksterne partnere - Telefoniske henvendelser Workshops/events - Bygningsvandring - Toiletparade Møder - Informationsmøder - Opstartsmøder - Dialog- og skitsemøder Workshops/events - Gårdtræf - Gårdvandringer - Skitseworkshops Arbejdsgrupper - Gårdgrupper - Gårdlaug Møder - Borgermøder - Offentlige møder - Høringer - Møder med udvalgte beboere Workshops/events - Workshops, traditionelle og utraditionelle - Midlertidige installationer og aktiviteter - Byvandringer - Torvedage/byfester - Udstillinger, kunst - Nye Øjne - Konkurrencer - Kurser Arbejdsgrupper - Bestyrelser - Rådgivere Arbejdsgrupper - Projekt- og aktivitetsgrupper - Styregrupper - Borgergrupper - Forandringsagenter Uformaliserede processer - Tilstedeværelse - Gentagende møder - Netværksundersøgelser - Kaffediplomati 12

13

14 BYGNINGSFORNYELSEN Borgerinddragelsen i Bygningsfornyelsen er præget af stor selvbestemmelse og dialog som følge af den fælles finansiering mellem borgere og kommune. Inddragelsen følger en fastlagt struktur og varetages i ansøgningsfasen, frem til den politiske behandling, af Bygningsfornyelsen, mens den resterende del af processen, inklusiv borgerinddragelsen, primært varetages af det tekniske rådgivningsfirma som foreningen selv vælger og hyrer. Kontakten mellem Bygningsfornyelsen og borgerne går herefter ofte gennem den tekniske rådgiver, der fungerer som bindeled. Borgerinddragelsen må derfor inddeles i den der varetages af Bygningsfornyelsen og den der varetages af den tekniske rådgiver. BYGNINGSFORNYELSEN GØR REKLAME VIA ANNONCER, SOCIALE- OG DIGITALE MEDIER, DELTAGELSE I MØDER FACILITERET AF ADMINISTRATIONSSELSKABER OG MØDER I REGI AF OMRÅDFORNYELSEN. BESTYRELSEN/TEKNISK RÅDGIVER ANSØGER ELEKTRONISK OM BYGNINGSFORNYELSE MED EN KORT IDÉBESKRIVELSE. ÅRLIG ANSØGNINGSFRIST FOR 1. RUNDE D. 1. OKTOBER. BYGNINGSFORNYELSEN INDKALDER TIL OG HOLDER MØDER MED ANSØGERENE, SOM KOMMER TIL TMF. ANSØGNINGERNE VURDERES. Bygningsfornyelsens borgerinddragelse er præget af møder, telefonsamtaler og besigtigelser, mens rådgiverens borgerinddragelse i tillæg anvender spørgeskemaer og illustrative aktiviteter på ejendommen fx prøveinstalleringer af vinduer, besøg hos producenter og bygningsvandringer på egne og andre ejendomme. ANSØGERNE MODTAGER FEEDBACK PÅ PROJEKTERNE. KOMMUNEN KOMMUNIKERER ENTEN DIREKTE MED FORENINGEN ELLER VIA TEKNISK RÅDGIVER. BESTYRELSEN/TEKNISK RÅDGIVER ANSØGER MED UDBYGGET PROJEKT. ANSØGNINGSFRIST FOR 2. RUNDE D. 1. FEBRUAR. POLITISK INDSTILLING OG GODKENDELSE AF PROJEKTET HOS TEKNIK OG MILJØUDVALGET, ØKONOMIUDVALGET OG BORGERREPRESENTATIONEN. TILSAGN OM STØTTE. EJENDOMMEN BESIGTIGES AF TMF OG RÅDGIVER. BESTYRELSEN DELTAGER HVIS MULIGT. BEBOERNE SAMARBEJDER MED TEKNISK RÅDGIVER, SOM PÅBEGYNDER PROJEKTERING OG OMBYGNING. BEBOERNE ER BYGHERRE. BYGNINGSFORNYELSEN GODKENDER LØBENDE BYGGERIET OG TIL SLUT REGNSKABET. 14

15 KØBENHAVNS GÅRDHAVER Borgerinddragelsen i Københavns Gårdhaver har karakter af høj medbestemmelse og er præget af ønsket om at skabe tilslutning og ejerskab blandt beboerne, der selv skal afholde udgifter til den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Gennemførsel af en sammenlægning kræver bred opbakning i karréen, hvilket bl.a. forsøges opnået via aktivering af ildsjæle. Inddragelsen af borgerne følger, ligesom bygningsfornyelsen, en fastlagt struktur og er i den indledende fase varetaget af Københavns Gårdhaver. Herefter overdrages projektet til forretningsføreren, der involverer et kommunikationsfirma, som varetager størstedelen af borgerinddragelsen og fungerer som beboerambassadør. Forløbet er præget af møder med den nedsatte gårdgruppe, og afhængig af kommunikationsfirmaet, suppleret med en række sociale og illustrative aktiviteter i idéfasen, såsom gårdtræf og gårdvandringer, samt mere undersøgende aktiviteter såsom prioriteringsworkshops og interviews. EJER/LEJER/FORENING/KARRÉ KONTAKTER/ ANSØGER KØBENHAVNS GÅRDHAVER OM GÅRDFORNYELSE. DER SIKRES BRED OPBAKNING VED UNDERSKRIFTINDSAMLING OG KARRÉEN SÆTTES PÅ VENTELISTE. ANSØGNINGEN BEHANDLES OG GODKENDES. EN PAKKE AF GÅRDFORNYELSESPROJEKTER UDBYDES TIL TOTALRÅDGIVER. TOTALRÅDGIVER VINDER EN PAKKE AF PROJEKTER OG OVERTAGER BORGERINDDRAGELSEN I SAMARBEJDE MED ET KOMMUNIKATIONSFIRMA INFORMATIONS/OPSTARTSMØDE AFHOLDES OG GÅRDGRUPPE ETABLERES. BORGERNE INDGÅR I DIALOG MED TOTALRÅDGIVEREN OG KOMMUNIKATIONSFIRMAET OM SKITSEFORSLAG FOR GÅRDHAVEN. POSTKORTUNDERSØGELSE GENNEMFØRES FOR AT SIKRE EN BRED TILSLUTNING BLANDT BEBOERE. BYFORNYELSESFORSLAGET GODKENDES AF TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. OFFENTLIGHEDSPERIODE MED MULIGHED FOR INDSIGELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG. ENDELIGT FORSLAG VEDTAGES AF TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. GÅRDHAVEN PROJEKTERES AF LANDSKABSARKITEKT OG PROJEKTET UDBYDES I LICITATION. GÅRDHAVEN ANLÆGGES AF ENTREPRENØRFIRMA. TOTALRÅDGIVEREN FØRER TILSYN MED ANLÆGSARBEJDET. GÅRDLAUG MED REPRÆSENTANTER FRA ALLE FORENINGER I KARRÉEN ETABLERES MED STØTTE FRA FORRETNINGSFØREREN. GÅRDEN OVERDRAGES TIL BEBOERNE 15

16 OMRÅDEFORNYELSEN Områdefornyelsen adskiller sig væsentligt fra de to andre indsatser ved at være en lokal femårig, helhedsorienteret indsats i et afgrænset udsat byområde. Beboernes ønsker og ressourcer har stor betydning for, hvordan indsatsen kommer til at forløbe og hvilke projekter der prioriteres. UDVÆLGELSESFASE: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET INDSTILLER, PÅ BAGGRUND AF EN SCREENING, ET OMRÅDE TIL OMRÅDEFORNYELSE. DER UDARBEJDES EN ANSØGNING TIL STATEN. RESERVERER STATEN STØTTE, ANSÆTTES EN PROJEKTCHEF OG SEKRETARIAT. Borgerinddragelsen foregår derfor kontinuerligt i alle udviklingsfaser og på alle niveauer lige fra information til selvbestemmelse. Områdefornyelsens medarbejdere, som er placeret på et sekretariat beliggende i det pågældende kvarter, opererer derfor med en bred palet af metoder og værktøjer til borgerinddragelse. Når et område er udvalgt til områdefornyelse, kan processen generelt opdeles i tre faser, hvorunder en række inddragelsesmetoder og aktiviteter kan tilknyttes. Hvilken type inddragelse, der anvendes i den enkelte områdefornyelse, afhænger af kvarterets beboersammensætning, det enkelte projekt og formålet med inddragelsen. OPSTARTSFASE: FORMULERING AF KVARTERPLAN. STYREGRUPPER ETABLERES. IMPLEMENTERINGSFASE: PROJEKTER KVALIFICERES, DETAILPLANLÆGGES OG UDFØRES. KONKRETE ANLÆGSPROJEKTER GENNEMFØRES. FORANKRINGSFASE: PLAN FOR VEDLIGEHOLD AF DE IGANGSATTE FYSISKE OG SOCIALE PROJEKTER. ERFARINGSOPSAMLING OG FREMADRETTET VIDENSDELING. 16

17 BORGERINDDRAGELSESMETODER I OMRÅDE- OG BYFORNYELSEN I enheden for Område- og Byfornyelse anvendes en lang række borgerinddragelsesmetoder nogle mere udbredte end andre. Her beskrives fem udvalgte, inspirerende metoder, som anvendes i den nuværende praksis på et eller flere indsatsområder i Områdeog Byfornyelsen. Formålet med borgerinddragelse er at for stå br ugerne, så man får nogle løsninger og services, der afspejler brugernes behov. Samtidig er formålet med borgerinddragelse at få demokratisk og lokal opbakning til nogle projekter, som brugerne og København har brug for, men som ikke kan gennemføres af en flok embedsmænd der vil mase det igennem. Christian Kahr Andersen, specialkonsulent ved Område- og Byfornyelsen 17

18 4 typer midlertidighed Afprøvning ideer og planer afprøves 1:1 inden de evt. udføres permanent Permanent midlertidighed med det formål at realisere projekter, der ikke kan opnå politisk legitimering Provokation fx en kunstinstallation eller en besked om at "her opføres et højhus". Aktivering af borgerne ved at rykke på deres faste rammer Aktivering af et sted fx en midlertidig anvendelsen af en byggetomt, hvor der er uudnyttet plads indtil et byggeri går i gang

19 MIDLERTIDIGHED Metodebeskrivelse Midlertidighed dækker over både midlertidige aktiviteter eller midlertidige fysiske installationer. Det er en metode, der kan skabe inspiration og som kan anvendes til at afprøve eller illustrere planer for et område. Ved at give et håndgribeligt og sommetider 1:1 eksempel på, hvordan et initiativ kan se ud i fremtiden, kan midlertidige installationer være en måde at inddrage borgeres inputs og samtidig skabe fælleskab og ejerskab. Midlertidige eksempler kan tage udgangspunkt i borgerinitiativer eller kommunens planer. Metoden kan med fordel anvendes, når man står overfor udfordringen at skabe forestillinger om et sted, der endnu ikke eksisterer. Midlertidighed kan også anvendes til at fastholde en bevidsthed om en igangværende proces i projekter med meget lange behandlingsperioder. Midlertidighed kan have til formål at få borgere i tale ved at skabe "rystelser" i deres hverdag. Når borgerne først er engageret via midlertidigheden, er det nemmere at fortsætte inddragelsen. En midlertidig aktivitet kan spænde fra små indslag i byrummet til en mini-festival. Begge dele har til formål at møde borgerne, hvor de er og inspirere dem til at bruge byen på en ny måde. SELVBESTEMMELSE MEDBESTEMMELSE DIALOG INFORMATION INGEN INDDRAGELSE Hvor og hvornår Midlertidige aktiviteter anvendes bredt i områdefornyelserne. I Sundholmskvarteret har man fx etableret en lommepark, bygget papkassehuse og lavet "dogville-planlægning" med tegnede kridtstreger som konkrete illustrationer af ideer. I 2013 afholdte Skt. Kjelds kvarter Bevægelsesmøbelfestivalen, hvor studerende dystede om at bygge møbler, der indbød til bevægelse og samvær. Møblerne blev placeret på den afspærrede Tåsinge Plads, for at skabe midlertidige rammer og illustrere pladsens fremtidige brug. Områdefornyelsen i Gl. Valby har anvendt midlertidighed i udviklingen af en nærgenbrugsstation og byrum på Herman Bangs Plads. Der er bl.a. blevet etableret et midlertidigt byrum med byttecentral, plantekasser og hyggecontainer for at teste og vise borgerne mulighederne ved et kommende byrum. Kontakt OMRÅDEFORNYELSEN Øystein Leonardsen Projektchef, Sundholmskvarteret / René Sommer Lindsay Projektchef, Skt. Kjelds Kvarter / Anne Ulrik Westergaard Projektleder, Gl. Valby / 19

20 NYE ØJNE EN UDEFRAKOMMENDES BLIK Metodebeskrivelse Nye øjne er en metode, der kan anvendes til at udfordre den normale og til tider fastgroede brug og opfattelse af et byrum eller område. Ved at lade udefrakommende personer fx kunstnere eller arkitektstuderende kaste et friskt blik på området opstår der ofte undren og spørgsmål som kan aktiveres til at udvikle nye idéer og projekter. Disse projekter kan enten føres ud i livet af kunstnerne selv, som en midlertidig installation, eller anvendes til at gå i dialog med borgerne. Metoden kan med fordel anvendes i situationer, hvor borgere eller kommune føler sig fastlåst i en tankeramme. En fare ved metoden er, at det kan være svært at kvalitetssikre projekter lavet af udefrakommende; en fare der kan mindskes ved at nedskalere projekterne eller tage en styrende rolle i processen. SELVBESTEMMELSE MEDBESTEMMELSE DIALOG INFORMATION INGEN INDDRAGELSE Hvor og hvornår I Skt. Kjelds kvarter indlogerede man et par måneder en gruppe udenlandske kunstnere, der havde til opgave at gøre området til et bedre sted at bo ved hjælp af kunst og aktiviteter på oversete steder. Ud fra samtaler med kvarterets borgere og egne observationer udarbejdede gruppen en række projekter af varierende karakter og levetid. Der blev både lavet skilte-kunst og arrangeret "instant hygge" søndagsmorgenmad hver uge på Tåsinge Plads. Dette inspirerede borgerne til at blive ved med at bruge områderne selv efter projektets afslutning. Det var ret smart. De kom helt udefra og så på nogle ting og tænkte: det er da mærkeligt det kan man gøre bedre! Og så lavede de noget kunst på de oversete steder. De sagde: hvorfor er der ikke nogen der bruger det her? Kontakt René Sommer Lindsay, projektchef i Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter OMRÅDEFORNYELSEN René Sommer Lindsay Projektchef, Skt. Kjelds Kvarter / 20

21 KONTOR- OG ARBEJDSFÆLLESSKABER Metodebeskrivelse At etablere et kontor- eller arbejdsfælleskab er en metode, der kan anvendes til at aktivere lokalområdets ressourcer og skabe et fælles løft af kvarteret. Ved at invitere lokale frivillige og projektmagere indenfor for at arbejde på egne projekter nås en type borgere, der ofte ikke deltager i den klassiske borgerinddragelse. Samtidig kommer kommune og borgere fysisk tættere på hinanden. Metoden kan derfor medvirke til at nedbryde det skel, der kan være mellem kommune og borgere. For borgerne kan dette være med til at afmystificere nogle af de processer, der foregår i kommunen, og kommunen kan samtidig få nye perspektiver på den daglige praksis. Metoden kan med fordel anvendes når man ønsker at facilitere samskabelse af aktiviteter og projekter og opbygge lokale netværk; at sidde sammen fysisk skaber grobund for faglig støtte, vejledning og sparring på projekter, der kan komme området til gode og bakke eksisterende indsatser op. Der understøttes en positiv udvikling af kvarteret, med fokus på samarbejde, innovation og vidensdeling. Ved at skabe en platform for kreativ tænkning og lokale projekter fremelskes et lokalt, kreativt miljø. Hvor og hvornår Områdefornyelserne i Skt. Kjelds kvarter og Fuglekvarteret har arbejdet med kontor- og arbejdsfællesskaber. Kontakt SELVBESTEMMELSE MEDBESTEMMELSE DIALOG INFORMATION INGEN INDDRAGELSE OMRÅDEFORNYELSEN René Sommer Lindsay Projektchef, Skt. Kjelds Kvarter / Isaac Abella Appelquist Projektchef, Fuglekvarteret / I Skt. Kjelds kvarter har man haft plads på sekretariatet til at lade en håndfuld nye og mere etablerede lokale initiativer få base i det gratis kontorfællesskab CENTRALEN. Både miljøprojekter, medieværksted, spiludviklere, kunstnere og studerende med interesse i byudvikling har haft plads her. Også kunstmagasinet Skt K har til huse her. Magasinet skriver om lokalt engagement, områdefornyelsens arrangementer og sætter fokus på Skt. Kjelds som et klimaog kunstkvarter. Magasinet dokumenterer på denne måde kvarterets liv og udvikling og opfordrer samtidig lokale kræfter til at tage del. I Fuglekvarteret har man etableret arbejdsfællesskaber i 3 tilstødende industribygninger, 8000 kvadratmeter i alt, hvor 7 separate foreninger står for driften. De tre bygninger går pt. under navnet Glentevej 70 og er beboet af 50 virksomheder, uetablerede, kreative iværksættere, studerende, jobsøgende og lokale ildsjæle. Man har begge steder oplevet overvældende interesse for arbejdsfællesskaberne. 21

22 22

23 23

24 VANDRINGER MED BORGERNE Metodebeskrivelse At tage på by- eller gårdvandring samt besigtigelsestur for at se på bygninger er en illustrativ metode, der kan anvendes til inspiration, til at skabe dialog og som en fælles referenceramme hos borgerne og kommune. At se fysiske eksempler på andre gårde, pladser eller byggerier kan være med til at afklare egne ønsker og behov i forbindelse med et anlægsarbejde. Samtidig kan det være medvirkende til at kortlægge potentialer og begrænsninger. Hvor og hvornår Landskabsarkitekter og kommunikationsfirmaer som udfører borgerinddragelsen for Københavns Gårdhaver anvender ofte gårdvandringer i skitseringsfasen. Her besøges nærliggende gårde med gårdhaver af forskellig karakter. På denne måde kan man ud fra bevoksning, læ og sol, indretning og stemninger diskutere, hvordan beboerne ønsker deres egen gård indrettet. Disse diskussioner anvendes som inspiration af arkitekterne. Metoden kan med fordel anvendes som en del af planlægningsarbejde, hvor en større gruppe borgere har behov for konkrete eksempler at tale ud fra. Vi br uger virkeligheden. Rigtig tit er vi ude på ejendommen, når vi holder møderne og der er det rigtig godt, at vi kan se de ting vi taler om. Birgitte Malthesen, arkitekt ved Gaihede A/S Kontakt KØBENHAVNS GÅRDHAVER Hans Jesper Langebæk Specialkonsulent / BYGNINGSFORNYELSEN Birgitte Maltesen Arkitekt MAA ved Gaihede A/S / OMRÅDE- OG BYFORNYELSEN SELVBESTEMMELSE MEDBESTEMMELSE DIALOG INFORMATION INGEN INDDRAGELSE Henrik Lyng Arkitekt / 24

25 POSTKORTUNDERSØGELSE Metodebeskrivelse SELVBESTEMMELSE MEDBESTEMMELSE DIALOG INFORMATION INGEN INDDRAGELSE Postkortundersøgelser er en metode, der kan anvendes som videns-indsamling i situationer, hvor man ønsker at inddrage borgere i forbindelse med et konkret tvivlsspørgsmål. Det kan være en mulighed for at veje stemningen blandt borgerne i forbindelse med et projekt og samtidig styrke bevidstheden om medbestemmelse. Metoden kan med fordel anvendes til at få en konkret tilbagemelding fra en større gruppe borgere. Kontakt OMRÅDE- OG BYFORNYELSEN Marianne Israelsen Arkitekt / Hvor og hvornår Man har for nyligt indført postkortundersøgelser i Københavns Gårdhaver som en metode til at give beboerne mulighed for at udtrykke deres interesse for projektet. Postkortundersøgelsen husstandsomdeles til beboerne i de berørte ejendomme for at undersøge om, der er tilstrækkelig tilslutning til gårdprojektet. Svarprocenten ligger pt. på ca. 50%. 25

26 NYE BORGER- INDDRAGELSESMETODER I enheden for Område- og Byfornyelse anvendes der samlet et meget bredt spektrum af borgerinddragelsesmetoder herunder afarter af metoderne som nævnes i denne sektion som nye, supplerende metoder til borgerinddragelse. For nogle medarbejdere vil metoderne altså være kendte, mens de for andre vil være mere ukendte. Ved at medtage dem i dette katalog ønsker vi at understrege de anvendte metoders værdi og opfordre til, at man tænker på metoderne som undersøgelsesværktøjer til videre refleksion. Metoderne blev på inspirationsdagen "Rock the boat" præsenteret af repræsentanter fra inudgeyou, Als Research og MindLab. Vi sidder selv med vores egen viden. Det er en vigtig pointe. Vi sidder selv med den samlede viden vi er blevet præsenteret for idag, vi skal bare anvende den. Deltager på inspirationsdagen 26

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse PROFESSION PÅ SPIL Om medlemsservice og medlemsskabelse - En kvalitativ undersøgelse Dansk Psykolog Forening maj 2015 1 INDHOLD FORORD s. 4 Baggrund Projektets organisering Etiske overvejelser Tak SUMMARY

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune - med Mausing som case Village Planning in Silkeborg Municipality Speciale i landskabsforvaltning efterår 2011 Lene Meklenborg LFK 08 001 Københavns Universitet Landsbyplanlægning

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

2.0 Fokus på forandring

2.0 Fokus på forandring DE SMÅ SKRIDTS METODE 2.0 Fokus på forandring Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode 2.0 Fokus på forandring Kolofon Publiseret af Landsforeningen af VæreSteder (LVS) Redaktion: Cliff Kaltoft,

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere