fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr Flere gennemfører en uddannelse, hvis man kan finde vej gennem uddannelsesjunglen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.8. 2010. Flere gennemfører en uddannelse, hvis man kan finde vej gennem uddannelsesjunglen."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Flere gennemfører en uddannelse, hvis man kan finde vej gennem uddannelsesjunglen. LP ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. OK11 kravene er nu udvekslet mellem parterne. Parternes krav til de forestående forhandlinger på produktionsskoleområdet foreligger dermed også. Det drejer sig om fornyelsen af Organisationsaftalen for ledere og lærere ved produktionsskoler. De to parter er: 1

2 Arbejdsgiversiden: Finansministeriet, der har delegeret forhandlingerne ud til Forhandlingskontoret i UVM. Lønmodtagersiden: Lærernes Centralorganisation (LC), der her repræsenterer Uddannelsesforbundet. Undervisningsministeriets krav: 1. Forenkling af organisationsaftalen A. Sproglig og strukturel forenkling af organisationsaftalen, herunder bortfald af bestemmelser, der er reguleret andet sted. 2. Indførelse af nyt lønsystem. 3. Øget og mere fleksibel arbejdstid. 4. Decentralisering af reglerne om funktionsvederlag. 5. Forbehold for fremsættelse af modkrav, som følge af fremsættelse af krav fra Lærernes Centralorganisation. Samtidig opsiges organisationsaftalen af 19. maj 2008 til udløb pr. 31. marts Lærernes Centralorganisations krav: LC`s målsætning for overenskomstforhandlingerne i 2011 er fortrinsvis at sikre reallønnen for alle medlemmer via generelle procentvis lønstigninger. På denne baggrund fremsættes følgende specielle krav: 1. Der iværksættes et fælles arbejde med henblik på forbedring af lønstatistikken på området. 2. Indsats for reduktion af antallet af lærere m.fl., der lamgtidssygemeldes på grund af arbejdsrelaterede forhold og lærere m. fl., der forlader arbejdsmarkedet som følge af sygdom. 3. Lærer a. Et forbedret lønforløb b. Pensionsprocenten forhøjes c. Præcisering af organisationsaftalens dækningsområde, således at det tydeligt fremgår, at denne også dækker USB/STU. d. 81-cirkulæret om frihed til organisationsarbejde skal også gælde ikke-tjenestemænd. 4. Ledere a. Forhøjelse af intervallønnen for alle stillingskategorier. b. Pensionsprocenten forhøjes. 5. Uden for aftaleområdet a. Opfølgning på Finansministeriets tilkendegivelse ved overenskomstforhandlingerne i 2002, således at Lov om produktionsskoler ændres til, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i institutionsbestyrelser får samme afskedigelsesbeskyttelse som tillidsrepræsentanter. 6. Forbeholdskrav Der tages forbehold for konsekvenserne af ny lovgivning på LC`s forhandlingsområde. Så vidt de officielle udvekslinger af krav. Da LP jo ikke endnu har forhandlingsretten, har vi uofficielt overbragt Forhandlingskontoret de krav, vi ville have stillet, hvis vi havde haft forhandlingsretten. LP`s krav vedrørende produktionsskoleledere 1. Løndelen. a. Lønnen reguleres løbende, så lønudviklingen svarer til det private arbejdsmarked. b. Generel forbedring af lønintervallerne med 3% c. Fjernelse af intervalloftet for ledere ved meget store skoler. d. Definitionen af en årselev ændres til: En årselev opgøres som 1 elev i 30 timer om ugen i 40 uger. Skolens aktiviteter vedrørende indtægtsdækket virksomhed, EGU og STU aktiviteter indgår i grundlaget for indplaceringen. e. Loftet for resultatløn og merarbejdsgodtgørelse hæves til et niveau svarende til andre sammenlignelige ledergrupper. 2. Pensionsdelen. a. Pensionsprocenten hæves gradvis til 20 over 3 år. 2

3 b. Skolen indbetaler pensionsbidraget til det pensionsselskab den enkelte leder ønsker. Planer om 3 medlemsmøder. Vi vil selvfølgelig af forskellige kanaler forsøge at påvirke forhandlingerne. Set med lederøjne er situationen meget interessant, da det jo ikke er uden betydning for en leder, hvilket resultat der opnås både for lærer og ledere. LP har derfor planer om at holde tre medlemsmøde i løbet af januar fordelt med et i København, et i Trekantsområdet og et i det nordlige Jylland. Mere herom senere!! Diplomuddannelse i ledelse. Med diplomuddannelsen i ledelse får man en praksisnær, kompetencegivende og internationalt anerkendt uddannelse på 60 ECTS-point. Uddannelsen gennemføres mens man er i arbejde og relaterer hele tiden til lederens konkrete praksis. Diplomuddannelsen i ledelse er kompetenceudvikling for nuværende eller kommende ledere. Det er en kompetencegivende uddannelse, hvor du både får inspiration til nye handlinger og får ny forståelse af dit ledelsesrum. Ud fra et begreb om medledelse vil du gennem uddannelsen reflektere over dit lederskab og rammerne for dette, og du vil opleve at finde nye muligheder i din ledelsespraksis. Diplomuddannelsen er et seriøst studium på bachelorniveau, hvor du både kan vælge at tage hele uddannelsen, eller at tage enkelte moduler der har din særlige interesse. Du kan læse mere om uddannelsens formål, indhold og opbygning, eller du kan gå direkte til beskrivelser af de obligatoriske moduler, valgmodulerne eller afgangsprojektet. plomuddannelser/diplom+i+ledelse?sms_ss=em ail&at_xt=4cc95b71a4d2cca7, Nye optagelseskriterier på produktionsskoler Et netop fremsat lovforslag betyder, at optagelse på produktionsskolerne målrettes de unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse. Regeringen har fremsat et nyt lovforslag i Folketinget, der betyder en ændring af optagelseskriterierne for produktionsskoler. Fremover bliver optagelse på en produktionsskole målrettet den gruppe unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse. I dag tilbydes optagelse på produktionsskoler også til alle unge under 25 år, som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Det er dog normalt ikke nødvendigt at tilbyde optagelse på produktionsskoler til de unge, der blot skifter mellem to ungdomsuddannelser. Derfor betyder lovforslaget, at en afbrudt ungdomsuddannelse ikke længere i sig selv skal danne grundlag for tilbud om optagelse. Ændring af produktionsskoleydelse Lovforslaget betyder desuden, at størrelsen af produktionsskoleydelsen til deltagere over 18 år fremover vil afhænge af, om deltageren er hjemmeboende eller udeboende. Ydelsen for hjemmeboende deltagere over 18 år bliver med lovforslaget nedsat til 795 kroner per uge i niveau. Produktionsskoledeltagere, der er over 18 år og hjemmeboende, modtager i dag samme beløb i skoleydelse som udeboende produktionsskoledeltagere over 18 år. Lovforslaget udmønter Aftale om genopretning af dansk økonomi (maj 2010) indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Hvis det vedtages, skal lovforslaget træde i kraft den 1. januar 2011 Fra UVM`s nyhedsbrev 3

4 Vejrforhold, der forhindrer ansatte i at møde på arbejdet Trafikale problemer som følge af snevejr m.v. hindrer ansatte i at komme på arbejde eller påbegynde arbejdet rettidigt. Hvilke regler gælder der i en sådan situation? Hindret i at møde på arbejde En ansat, der ikke har mulighed for at møde på arbejdet på grund af vejret, anses for lovlig udeblevet. Den ansatte skal dog selv betale for fraværet enten ved brug af tilgodehavende frihed eller ved løntræk. Arbejdstidsopgørelsen I arbejdstidsopgørelsen medregnes den ansattes fravær med det antal timer, vedkommende skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for ansatte på deltid eller plustid et forholdsmæssigt timetal. Kontakt For yderligere information kan du kontakte Susanne Højgaard Mens på / , Lisa Engmann på / , Lidia Bay på / eller Marie Kastrup på / Fra personalestyrelsens nyhedsbrev Tina Nedergaard talte varmt for campus Undervisningsministeren var i Køge for at fortælle om sine politiske visioner for campusdannelser og bakkede op om en uddannelsescampus i kommunen. Tina Nedergaard beundrede tømrerelevernes arbejde, da hun blev vist rundt på EUC Sjælland. Direktør for EUC Sjælland Astrid Dahl og afdelingsleder Ivan Hansen fulgte ministeren. 4 Campusdannelser er en rigtig god idé. Det slog undervisningsminister Tina Nedergaard fast under et fyraftensmøde på EUC Sjælland i Køge den 29. november. Ud over lederne for de lokale uddannelser deltog blandt andre også Køges borgmester, Marie Stærke. Der er planer om at danne en uddannelsescampus i Køge, og i den forbindelse var ministeren inviteret til at fortælle om de politiske visioner for campusdannelser. Vi skal nå målsætningen om, at 95 procent af de unge får en ungdoms-uddannelse. Campus kan gøre frafald til omvalg "Campus giver mulighed for, at I kan løfte indsatsen for øget gennemførelse. I kan for eksempel samarbejde om lektiecafeer og mentorordninger og lære af hinandens gode erfaringer. Samtidig kan I udbyde valgfag på tværs af uddannelsesinstitutioner, sagde ministeren, der også fremhævede, at en campus er mere end et bygningsfællesskab. Det er et udstillingsvindue, som kan gøre frafald til omvalg: Vi ved, at et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne har stor indflydelse på, hvor hurtigt de unge, der falder fra en uddannelse, begynder på en ny. Køge Kommune har en udfordring Undervisningsministeren bakkede op om de lokale planer om en uddannelsescampus. Vi skal nå målsætningen om, at 95 procent af de unge får en ungdomsuddannelse. Rundt omkring i landet er man ved at nå delmålene, men der er Køge ikke endnu, så I har stadig en udfordring. Jeg synes derfor, at det er et godt tiltag, at kommunen, regionen og de lokale uddannelsesinstitutioner mødes på bestyrelsesplan for at drøfte, hvordan I kan styrke Køge som uddannelsesby. Jeg tror, at det lokale samarbejde er vejen frem, sagde ministeren. Det er i første omgang Køge Handelsskole, EUC Sjælland og Social- og Sundhedsskolen Sjælland, der deltager i campusplanerne. De har et ønske om, at også VUC, det almene gymnasium, 10. klasse og Sprogskolen i Køge på længere sigt bliver en del af campus.

5 Borgmester Marie Stærke opfordrede afsluttende til at afholde et såkaldt sættemøde, hvor de gode visioner kan forme sig til mere konkrete planer. Fra UVM`s nyhedsbrev Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntabsforsikring ved skolekonkurs LP har indgået en aftale med Willis om muligheden for at tegne en løntabsforsikring ved skolekonkurser. Materialet kan findes på LP`s hjemmeside. Løntjek. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Forhandlingskonto. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Mulighed for at tegne en løntabsforsikring ved skolekonkurs Kalender. Møder: 12/1-11 Bestyrelsesmøde Vejle Januar 11 3 medlemsmøder 15/3-11 Bestyrelsesmøde Odense 28/4-11 Generalforsamling Vingsted Kurser: 2/2-11 Administrativt Lederkursus 3/2-11 Modul IV (hold I) Vejle 2/ /3-11 Modul I (hold II) Vejle 12/ /4-11 Modul III (hold I) Vejle Se i øvrigt foreningens hjemmeside Undervisningsledernes Hus Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frederiksborggade 5A, 3. sal 1360 København K Telefonisk henvendelse bedes ske direkte til LP`s formand , eller Mail: 5

6 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot, sekretær Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Udklip. Så traves der igen Haderslev Ugeavis GÅTUR: Elever fra Produktionsskolen inviterer igen på gåtur med» Torsdagstraverne «. I morgen, torsdag, traves der med start fra kiosken for enden af Hejsager Strand.... Varighed er ca. 45 min. og ruten er tilrettelagt, så alle kan deltage -også selvom man er afhængig af stok eller rollator. Turen afsluttes med lidt frugt og lidt at drikke. Årgang 90 godt på vej Lokalavisen Frederikshavn Regeringens mål er, at 95 procent af en årgang unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse senest i UddannelsesparathedI vejledersystemet taler man om uddannelsesparathed. Det kan godt være, at Karl Emils faglige evner er i orden, men i et uddannelsesforløb uden for den kendte og trygge folkeskole har han måske svært ved at fungere personligt og ved socialt at indgå i et samspil med andre.... Måske skal der etableres en løsning med 6 en kombination af kurser på produktionsskole og EUC Nord. 19 kommunale projekter skal hjælpe udsatte unge til ungdomsuddannelse Haderslev Ugeavis UDDANNELSE: Alt for mange unge får ikke en ungdomsuddannelse, fordi de eksempelvis lider af ordblindhed, er skoletrætte eller har en social baggrund, der gør det svært at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse.... Det skal et forsøgsprojekt være med til at løse ved at vejlederne aktivt skal opsøge de unge, der hvor de er for at kunne fortælle dem, hvorfor egu kan være den helt rigtige løsning for dem.... Det har vist sig, at det er svært at bibeholde erhvervslivets engagement og finde nok praktikpladser til egu-eleverne. En situation, der er gældende for det meste af landet. De er almindelige unge mennesker Herning Folkeblad 80 procent til arbejde og uddannelse, fortæller Anne Sofie Søndergaard.... Afklare unge-de er helt almindelige unge mennesker under 25 år, der har behov for at overveje fremtiden, fastslår Anne Sofie Søndergaard om eleverne på Produktionsskolen i Herning Kommune. Hun er forstander på stedet og mener absolut ikke, at der hold i fordommene om produktionsskoleelever. Produktionsskolen optager elever, der er blevet henvist af Ungdomsuddannelsens Vejledning, fordi de enten har forladt en uddannelse eller ikke er kommet i gang. Jeg føler mig ikke længere dum Herning Folkeblad -Det er kun værelse nummer 13, der er ledigt, siger den uhyggelige hotelbestyrer med det kridhvide ansigt og blodet i mundvigen.... Halloweeninstallationen på Produktionsskolen i Herning Kommune er imponerende, men spørgsmålet er, hvad det giver skolens elever at være med. -Jeg er blevet en meget mere åben person, siger 17-årige Anja Gebauer Christiansen, der har gået på produktionsskole et halvt år.... Anja Gebauer Christiansen vidste ikke så meget om produktionsskolen, inden hun begyndte. Produktionsskolen tilbyder atter gratis parkering Jydske Vestkysten Fremover kan bilister, der ønsker at parkere på p- pladsen foran Produktionsskolen, gøre det gratis mod at hente et gæste-parkeringskort i skolens åbningstid.... Fra Produktionsskolens side er det vigtigt at understrege, at skolen ikke tjener penge på aftalen med P-service.... P-service opsagt Imidlertid kan Produktionsskolen informere alle om, at aftalen med P-service er sagt op, således at det efter opsigelsesperioden igen bliver tilladt at parkere foran skolen.... Det betyder, at man med gæsteparkeringskortet placeret synligt i bilens forrude lovligt kan parkere på p-pladsen foran Produktionsskolen, uanset om man skal til auktion

7 på Norgesvej, til fodbold på stadion eller koncert i Idrætscenteret. Af Karsten Rung Nielsen, Haderslev Produktionsskole, Norgesvej 51 Z, Haderslev, skriver: produktionsskolen -UdviklingsCenter Kolding, der har hjemme på Gl.... Elevernene bliver ofte henvist af UU-vejledere i Kolding Kommune, men også naboen - produktionsskolen. P-syndere tilbydes gratis rådgivning Jydske Vestkysten HADERSLEV: Advokatfirmaet Buch og Baruah rykker nu de uheldige bilister, der har fået en parkeringsbøde under søndagens superligakamp, til undsætning.... Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktøren for P-service i Ikast, Freddy Juhl, men han har tidligere sagt, at bilister kan tage kontakt til firmaet, hvis de mener, at skiltet ved produktionsskolen er for lille og forkert placeret. Balladen har fået endnu en konsekvens: I går eftermiddags meddelte produktionsskolen, at den har opsagt kontrakten med parkeringsfirmaet, så bilister efter opsigelsesperioden frit kan parkere ved skolen. Vågn op og gå i skole Nordjyske Stiftstidende SÆBY: Flertallet af de unge fortsætter ufortrødent fra et trygt liv i grundskolen og kaster sig ud i en ungdomsuddannelse.... Projektet er gennemført i et samarbejde mellem UU -Øst-Vest ( Jammerbugt og Brønderslev kommuner), UU Vendsyssel ( Hjørring og Frederikshavn kommuner), produktionsskolerne i Hjørring og Frederikshavn, EUC Nord og Center for Ungdomsforskning ( CEFU).... Der er udarbejdet en rapport med uddrag af interview med 25 elever på produktionsskoler og EUD-forløb ( erhvervsuddannelser).... " Man føler sig som sådan en fucking polakker, knokler røven ud af bukserne for en tyver i timen" Andre unge skammer sig over at gå på produktionsskole og fortæller det helst ikke til nogen. Vågn op og gå i skole Nordjyske.dk KONFERENCE: Udannelse er vejen frem, men hvordan er det lige, man motiverer og støtter de udsatte unge?... Projektet er gennemført i et samarbejde mellem UU - Øst-Vest (Jammerbugt og Brønderslev kommuner), UU Vendsyssel (Hjørring og Frederikshavn kommuner), produktionsskolerne i Hjørring og Frederikshavn, EUC Nord og Center for Ungdomsforskning (CEFU).... Der er udarbejdet en rapport med uddrag af interview med 25 elever på produktionsskoler og EUD-forløb (erhvervsuddannelser).... "Man føler sig som sådan en fucking polakker, knokler røven ud af bukserne for en tyver i timen"andre unge skammer sig over at gå på produktionsskole og fortæller det helst ikke til nogen. Anders og Melanie blev»samlet op«af EGU Kolding Ugeavis HJÆLP:»Jeg skulle bare have nogle penge....»det var frustrerende, da jeg ikke kunne komme ind på gymnasiet, fordi mine veninder startede dér, men med EGU har jeg fået øjnene op for, at man ikke behøver tage samme vej som alle andre.... Kommunen har imidlertid udliciteret den opgave til 7 Unge får hjælp til drømmene Sjællandske E n karriere i musikbranchen, i militæret eller et liv som selvstændig sælger af amerikanerbiler.... Til december afslutter de forløbet på UTA-holdet, og de er alle enige om, at tiden på Ungdomsskolen har været godt brugt. -Jeg vil helt sikkert opfordre andre til at melde sig, for det hjælper én med at blive afklaret, og man får nogle gode erfaringer via praktikken, siger John Clausen.... UTA-holdet er et samarbejde mellem Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne og Næstved Ungecenter og Produktionsskole. Vestegnens unge sakker bagud i uddannelsesniveau Folkebladet Glostrup Brøndby Vallensbæk HELE OMRÅDET: Det danske uddannelsesniveau skal øges markant, hvis vi skal sikre fremtidens velfærd.... Årsagerne kan både være manglen på faglige færdigheder, men også sociale og personlige kompetencer.... Vi vil have mindre hold på ungdomsuddannelserne, afskaffe begrebet " lærerfri timer" og sikre obligatoriske lektiecaféer, siger Sophie Hæstorp Andersen. -Men vi skal også sætte ind i folkeskolen, så de unge har det faglige niveau til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse. Skoleleder imødegår ny lovgivning Kalundborg Folkeblad Oven på finanskrisen indgik regeringen og Dansk Folkeparti i maj i år en aftale om genopretning af den danske økonomi.... Det forslag har fået forstanderen for Kalundborgegnens Produktionsskole på Saltoftevænge i Svebølle, Tupaarnaq Lennert, til at forfatte et langt debatindlæg, hvor hun dels forsvarer produktionsskolerne som skoleform, dels argumenterer for, hvorfor det vil være en dårlig idé at skære 3000 kroner af skoleydelsen til hjemmeboende over 18 år. Nederlag vendes til succesforstanderen argumenterer for det første imod forslaget om, at unge, der skifter mellem to uddannelser, skal udelukkes fra optagelse på en produktionsskole i den mellemliggende periode: -Det er min erfaring, at et produktionsskoleophold fungerer som en slags trampolin, der giver frafaldsunge et nødvendigt afsæt til, at uddannelsesskiftet forløber som det skal. -Med de muligheder, der ligger i vores produktionsskolelovgivning, kan overgangen mellem to uddannelser vendes fra nederlagsfølelse til succesoplevelse for den unge, pointerer Tupaarnaq Lennert. Skoleleder mod ny lovgivning Holbæk Amts Venstreblad Oven på finanskrisen indgik regeringen og Dansk Folkeparti i maj i år en aftale om genopretning af den danske økonomi.... Det forslag har fået forstanderen

8 for Kalundborgegnens Produktionsskole på Saltoftevænge i Svebølle, Tupaarnaq Lennert, til at forfatte et langt debatindlæg, hvor hun dels forsvarer produktionsskolerne som skoleform, dels argumenterer for, hvorfor det vil være en dårlig idé at skære 3000 kroner af skoleydelsen til hjemmeboende over 18 år. Forstanderen argumenterer for det første imod forslaget om, at unge, der skifter mellem to uddannelser, skal udelukkes fra optagelse på en produktionsskole i den mellemliggende periode: -Det er min erfaring, at et produktionsskoleophold fungerer som en slags trampolin, der giver frafaldsunge et nødvendigt afsæt til, at uddannelsesskiftet forløber som det skal. -Med de muligheder, der ligger i vores produktionsskolelovgivning, kan overgangen mellem to uddannelser vendes fra nederlagsfølelse til succesoplevelse for den unge, pointerer Tupaarnaq Lennert. Produktionsskolen bringer mester og lærling sammen Helsingør Dagblad HELSINGØR: Produktionsskolen Sundet bringer ofte eleven sammen med en mester og sørger dermed for, at der opstår enten en plads til en EGU-elev ( erhvervsgrunduddannelse, red.) eller en fuld læreplads.... Finere og finerehvert år går der ca. 200 elever igennem på Produktionsskolen Sundet, der har flere forskellige linjer at vælge imellem. Eleverne er typisk tabt i systemet, enten fordi de ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller fordi de ikke har kunnet finde job eller læreplads.... Skoler bliver lavet om til» akademier «, det hele bliver» finere og finere «og det er svært at blive maler i dag, hvis man som ung ikke er i stand til at følge med til en del teoretisk uddannelse også. - Vi bliver bedre mennesker Lolland-Falsters Folketidende NAKSKOV Det var via projektet " Fra sport til job", at socialpædagog og underviser på Lolland Produktionsskole, Jørgen " Rassi" Rasmussen, fik ideen: At sende en gruppe unge nydanskere på dommergrundkursus, så de kan lære regler, rammer og blive klogere på deres yndlingssport - fodbold.... Jørgen " Rassi" Rasmussen er enig. Og apropos skulderklap har han fået støtte fra DBU's særlige integrationspulje til at dække de to weekender, kurset varer. -Kurset er et led i de unges selvuddannelse -et bistik på vejen, som højner deres selvværd og lærer dem at begå sig i samfundet. Unge får hjælp til drømmene Sjællandske E n karriere i musikbranchen, i militæret eller et liv som selvstændig sælger af amerikanerbiler.... Til december afslutter de forløbet på UTA-holdet, og de er alle enige om, at tiden på Ungdomsskolen har været godt brugt. -Jeg vil helt sikkert opfordre andre til at melde sig, for det hjælper én med at blive afklaret, og man får nogle gode erfaringer via praktikken, siger John Clausen.... UTA-holdet er et samarbejde mellem Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne og Næstved Ungecenter og Produktionsskole. Elever får et skub i den rigtige retning Fyens Stiftstidende Søndersø: Nordfyn kæmper stadig med kulsorte statistikker, der viser at færre unge nordfynboer får en ungdomsuddannelse end det er tilfældet i resten af landet.... -Otte af vores elever fra produktionsskolen har netop været på et særligt indslusningsforløb på erhvervsskolens tømrerlinje, fortæller Jesper Gantzhorn, der er faglærer på produktionsskolen.... -Vores elever skriver under på, at vi må følge dem i fire måneder efter de har forladt produktionsskolen, og det betyder at vi kan hjælpe dem under opstarten på skolen.... På Syddansk Erhvervsskole er det Finn Skrydstrup der står for kontakten til de unge fra produktionsskolen, og han er ikke i tvivl om effekten. EGU vil være kendt Randers Amtsavis MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune har fået tilkendt kroner til at udvikle og støtte udbredelsen af Erhvervsgrunduddannelsen, EGU, i kommunen.... Især hvis den boglige side af uddannelsen er for tung.... Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og produktionsskolerne vil nu forsøge at ændre dette forhold ved at tilbyde flere og bedre EGUforløb.... Fortsætter bagefter»der er brug for unge med en afsluttet EGU på arbejdsmarkedet. Helt i top med hygiejnen Thisted Dagblad BRØNDERSLEV: Når franskbrødet eller syltetøjet er muggent, skal det smides ud!... Men på Produktionsskolen Midtvendsyssel kan eleverne fremover kalde sig uddannede i fødevarehygiejne.... Produktionsskolen Midtvendsyssel med afdelinger i Brønderslev, Pandrup og Dronninglund, er den første nordjyske produktionsskole, der må uddanne eleverne til hygiejnecertifikatet.... Han vil nemlig gerne fortsætte sin uddannelse som butiksassistent indenfor tøj eller legetøj, når han er færdig på produktionsskolen. Svage unge parkeres på handelsskoler Sjællandske Hver anden elev, som starter på handelsskolens merkantile grundforløb for butiks-og kontorelever på Tietgenskolen i Odense, kan kun læse på klasses niveau.... Men så mange unge i dén gruppe med faglige problemer er ikke udtryk for, at det faglige niveau generelt er faldet blandt handelsskoleleverne, således at erhvervslivet ikke kan få kvalificerede ansatte, siger formanden for Handelsskolernes Lærerforening, Søren Hoppe Christensen, til Ritzau.... Også lukning af mange produktionsskoler har ført til den udvikling.... Regeringens nye Ungdomspakke indebærer som noget nyt fra næste år, at også handelsskolelever skal godkendes som uddannelsesparate ligesom gymnasieelever, inden de får lov at komme ind. 8

9 Trind og tilbagelænet Weekendavisen»Jamen, velkommen,«siger formanden, griber et par fade med sandwich fra tagselvbordet og stiller dem midt på det ovale konferencebord.... Elite og klassekamp Næste stop er Produktionsskolen i Vordingborg.... Det trækker også, at et ophold på en produktionsskole er lønnet; til gengæld er der tale om en socialpolitisk indsats, og derfor skal man visiteres til en plads på skolen gennem uddannelsesvejlederen i kommunen....»jeg har været meget optaget af forfatteren og journalisten Lars Olsen og hans bøger om uddannelseseliten, der ikke bare sidder på alle pladserne i Folketinget og nøgleposterne i samfundet, men også gifter sig med hinanden og lever et liv, hvor de ' netter' med hinanden og bringer sig i afstand til den bredere middelbefolkning.... Her er vi selvfølgelig meget oppe på tæerne med at sige, at de uddannelser, dem tager vi ansvar for, ligesom vi tager ansvar for at få dem overenskomstdækket. Det er en kamp om potentielle medlemmer, det er organisationsstrategi.«selv tog Harald Børsting i sin tid otte modulers regnskab og økonomi, mens han var tillidsmand på fiskerifabrikken, og har på den måde så godt som taget en merkonom-uddannelse. Ligesom han også begyndte på statskundskab tilbage i første halvdel af 1970erne, hvor kulturchokket dog blev for stort, hvorfor han holdt op igen efter et års tid.... På den ene side vil han gerne give spørgeren ret i, at det er ærgerligt, at»enkelte forbund på den måde følger egne interesser og ikke firer lidt.«men man skal også være opmærksom på pressens rolle, og hvad det er for spørgsmål, Dennis Kristensen får, siger Børsting, der har god grund til at holde hånden over FOA, som var et af de forbund, som bakkede Børsting op ved formandsvalget. 160 ældre til ung julefrokost Frederiksborg Amts Avis 160 ældre borgere var i går samlet til en stor julefrokost på Produktionsskolen i Skibby.... -De unge gør det bare fantastisk.... Så det er rart at være her, siger Esther Teilmann, der var af sted med sin mand, Sverre Teilmann. Frederikssund Rolstruphus i alvorligt bekneb for elever Morsø Folkeblad Rolstruphus oplever markant nedgang i antallet af elever.... -På produktionsskolen taler vi uddannelse fra dag 1. Vi holder et møde med hver af de unge, hvor vi snakker om, hvilken uddannelse, der kan være interessant, og derfra laver vi uddannelses mål, så den unge kommer på rette spor.... Samtidig får eleverne mulighed for at følge almen undervisning i dansk og matematik efter behov og ud fra de uddannelsesønsker, de enkelte unge stiller op med. ud over den pædagogiske og uddannelsesmæssige fordel, produktionsskolerne ifølge Poul Boesen rummer i forhold til de forskellige aktiveringsprojekter, ser han også en økonomisk fordel for kommunerne i at sende de unge på produktionsskole.... Regeringen lægger i den nye finanslov op til, at tilskuddet til aktiveringsprojekter bliver reduceret og i nogle tilfælde falder helt bort, og det kan ifølge Poul 9 Boesen få kommunerne til at sadle om, så produktionsskolerne igen ses som mere attraktive. Franklin-sagen. Mistanken om vennetjenester Amager Bladet SFs FØRSTEMAND PÅ TÅRNBY RÅDHUS, Brian Franklin, er vild med Villy Søvndal.... AMAGER BLADET AFSLØREDE i sidste uge, at to projektmagere anklager Brian Franklin for at have udstedt garanti om ansættelse på kommunens kommende produktionsskole.... Derfor må man formode, at Brian Franklin kender alt til spillereglerne, når det handler om procedurer for ansættelser og afskedigelser, ligesom han som folkevalgt kommunalbestyrelsesmedlem bør have kendskab til ansættelsesprocedurerne i kommunen. Brian Franklin har nu afgivet forklaring. Franklin:» Jeg har ikke lovet noget «Projektmagere:» Vi havde en aftale «Amager Bladet TÅRNBY: SFs førstemand på Tårnby Rådhus, Brian Franklin, har lovet to projektmagere ansættelser på kommunens kommende produktionsskole., skrev Amager Bladet i sidste uge....» Og det er naturligvis den bestyrelse, der i sidste ende ansætter en leder til produktionsskolen, «siger Franklin, og afviser projektmagernes påstand om, at han har lovet mere end han kunne holde....» Det er klart, når der kommer interessenter og arbejder med projektet i flere måneder, så er det meget almindeligt, at de bliver ansat som konsulenter for at starte projektet op. «Oplagte konsulenter Tina Weber mener godt, at projektmagerne kunne blive ansat midlertidigt i fasen før processen med ansættelse af en leder af produktionsskolen.» Produktionsskolen er selvejende, og det er ikke kommunen, der ansætter folk til den. Samarbejde skal skaffe flere unge en uddannelse UgeAvisen NordFyn SØNDERSØ: Produktionsskolen i Søndersø vil med et nyt tiltag forsøge at hjælpe flere elever videre til en ungdomsuddannelse på Syddansk Erhvervsskole i Odense, og projektet ligner foreløbig en succes. -Otte af vores elever fra produktionsskolen har netop været på et særligt indslusningforløb på erhvervsskolens tømrerlinje, fortæller Jesper Gantzhorn, der er faglærer på produktionsskolen.... -Det er noget andet at komme herud, se skolen og lære nogle af de andre elever og lærere at kende, siger Jannik, der har gået på produktionsskolen i Søndersø i et år.... Efter de otte elevers ophold på erhvervsskolen har han også været på besøg på produktionsskolen i Søndersø for at følge op på forløbet. Regeringen smækker skoledøren for udsatte unge Ugebrevet A4 I Ringkøbing-Skjern Kommune har formanden for beskæftigelsesudvalget Erling Gaasdal ( V) det i øjeblikket ualmindeligt svært med at stå op for sine partifæller på Christiansborg....» Produktionsskolen har været et godt springbræt for mange til at komme videre med uddannelse eller arbejde,«konstaterer

10 Lennart Damsbo-Andersen og henviser til, at hver tredje unge fra en produktionsskole fortsætter på en kompetencegivende uddannelse, mens hver femte går videre i et ordinært job.... Den konservative uddannelsesordfører Charlotte Dyremose understreger, at intentionen ikke er at udelukke unge med behov for at komme på produktionsskoler men alene at begrænse tilgangen af de unge, der ifølge hende sagtens kunne klare sig uden et ophold på produktionsskolen.»otte procent af eleverne på produktionsskoler kommer umiddelbart fra en anden ungdomsuddannelse, og tanken har aldrig været, at de automatisk skal videre til en produktionsskole, bare fordi de er faldet fra en gymnasieuddannelse.... PRODUKTIONSSKOLER produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb på maksimalt et år, hvor vægten ligger på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. eleverne får heldagsundervisning - ofte i værksteder. sidste år var unge på produktionsskole. tilbuddet er til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, eller som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en. der er pædagogisk og social rådgivning samt hjælp til at afklare, hvad den unge skal efter skolen. 9 ud af 10 elever er under 21 år. som noget nyt kan unge gennemføre en erhvervsuddannelse på produktionsskolerne med praktik på skolens værksteder. mange skoler tilbyder også erhvervsgrunduddannelser ( egu). kilde i Undervisningsministeriet og Produktionsskoleforeningen. Den enkelte vs. flertallet Uddannelsesbladet En enkelt elev kan have så massive problemer, at han tager lige så meget af lærernes tid som fem andre elever.... Løber panden mod en murnogle elever på produktionsskolen er unge, der er gået lidt i stå med deres liv.... Andre er misbrugere, der har brug mere hjælp, end produktionsskolen kan give i sin åbningstid.... Den forholdsvis lille produktionsskole ville i det hele taget kunne give eleverne et bedre tilbud, hvis den kunne oprette et helt hold, der modtog undervisning i dansk, matematik og engelsk. Lovforslag. Svageste unge står for skud Ballerup Bladet BESPARELSE: De unge på Ballerup Herlev Produktionshøjskole rammes hårdt i regeringens nye lovforslag for produktionsskolerne.... Hvis de da får lov til at komme på produktionsskole. For med det aktuelle lovforslag skal Ungdommens Uddannelsesvejledning vurdere, at de unge har særlige behov, før produktionsskolerne må hjælpe dem.... Afstand mellem dem der kan klare en ungdomsuddannelse og dem der ikke umiddelbart kan, bliver større, og det bliver samtidig vanskeligere for produktionsskolerne at praktisere deres pædagogik, som bl. a. bygger på sammenhængen mellem den indsats, man yder, og den løn indsatsen udløser. Af Tina Jensen, forstander, Ballerup Herlev Produktionsskole Svinninge-model venter på nedlæggelse Holbæk Amts Venstreblad -Det er kun på tankestadiet, siger direktør Anders Asmind, Holbæk Kommune, om den model for Holbæk Naturskoles fremtid, der går ud på, at driften overtages af Nordvestsjællands Produktionsskole ( NV Pro) i Svinninge.... Produktionsskolen i Svinninge henvendte sig ifølge direktøren til Holbæk Kommune, da forslaget om at nedlægge naturskolen som led i jagten på besparelser blev kendt. Betalingsmodel er uafklaret - Produktionsskolen spurgte, om vi kunne finde ud af noget.... Produktionsskolerne sorterer under staten, men får et fast kommunalt grundtilskud, og Holbæk Byråd er repræsenteret i NV Pros bestyrelse ved Bjarne Kongsted ( V). Aage Langeland til EGU Hobro Avis Erhvervsgrunduddannelsen, EGU, er ikke videre kendt i breder kredse.... Dem er der mange af, men Ungdommens Uddannelsesvejledning ( UU) og produktionsskolerne vil nu forsøge at ændre dette forhold ved at tilbyde flere og bedre EGUforløb.... Dette niveau vil kommunens EGU-koordinator og UU Mariagerfjord, i samarbejde med kommunens to produktionsskoler, Hadsund Produktionsskole og Hobro Produktionshøjskole, ved en øget indsats forsøge at højne.... Behov for uddannede unge -Der er brug for unge med en afsluttet EGU på arbejdsmarkedet. 10

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Hos formanden Gravlevvej 16B Gravlev 98 39 30 00 Tidspunkt: Mandag den 25. juni 2012, kl. 10.00 til 14.00 Til stede: Aage Langeland (AL) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Den 14. december 2011, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Arne Pallisborg (AP) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP!

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP! Nr. 4. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere eller finde en løsning hvis de ikke kan blive enige. Husk at I skal samarbejde ude på skolerne efter konflikten. Tilsyn med eleverne: Det er meget

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010. Nr.5. 2010. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bestyrelsesformænd jages af Sven-Erik Hørmann I det seneste år har produktionsskolerne oplevet en stadig stigende tendens til, at Uddannelsesforbundet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: LU-sekretariat Frederiksborggade 5A, 3.sal 1360 København K Tlf. 33 93 21 19 Tidspunkt: Onsdag den 2. december kl. 12.30 til torsdag den 3. december kl. 11.00 2015, Til

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Petersen Tilgangen af elever til erhvervsgrunduddannelsen (egu) steg med over 30 pct. i 2009. Andelen af kvinder der påbegyndte

Læs mere

Konsekvenser af den nedsatte skoleydelse, FL17

Konsekvenser af den nedsatte skoleydelse, FL17 Konsekvenser af den nedsatte skoleydelse, FL17 Notat udarbejdet af Produktionsskoleforeningen, september 2017 I 2017 blev skoleydelsen på produktionsskolerne nedsat, så den nu er lavere end SU, uddannelseshjælp

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 10.00 til 15.00 Fraværende: Dagsorden. Susanne Talbot Jesper Lübbert Leif Jeppesen 1. Orientering og meddelelser.

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Dette er min femte årsberetning som formand for Forstanderkredsen. Beretningen er primært et kommenteret og vurderet tilbageblik på året, der er gået sat i relation til den handlingsplan,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Eleverne på produktionsskolerne skæres i ydelse - forstander frygter, at de svageste unge må betale prisen

Eleverne på produktionsskolerne skæres i ydelse - forstander frygter, at de svageste unge må betale prisen Eleverne på produktionsskolerne skæres i ydelse - forstander frygter, at de svageste unge må betale prisen På Elsesminde Produktions-Højskole i Odense frygter forstander Vibeke Nørby Mouridsen, at den

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Vej & Park Njalsgade 15 23 København S Att.: Gitte Hyldahl Nielsen København, november 24 Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Ordre: 26362 Periode: September 24 Publicitetsrapporten

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Statistik for skoleåret 2009-10

Statistik for skoleåret 2009-10 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2009-10 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2009/10 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med sidste års statistik... 3 Skoleåret

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser. - Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi

Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser. - Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser - Regeringens reformudspil: Program for orienteringsmødet: 9.30 ankomst og kaffe 10.00 til ca. 12.00 Status efter Regeringens udspil Ca. 12.00 til 12.45: Sandwich,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

Genvej til en ungdomsuddannelse

Genvej til en ungdomsuddannelse Genvej til en ungdomsuddannelse Udgivelse nr. 1 / November 2007 1 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne folder? Side 3: Side 5: Side 7: Vejledning på højskolerne... vejleder og elev lærer hinanden godt at

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr Personalestyrelsens faktaark om den netop indgåede aftale med CFU.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr Personalestyrelsens faktaark om den netop indgåede aftale med CFU. Nr2. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Personalestyrelsens faktaark om den netop indgåede aftale med CFU. En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere