fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr Flere gennemfører en uddannelse, hvis man kan finde vej gennem uddannelsesjunglen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.8. 2010. Flere gennemfører en uddannelse, hvis man kan finde vej gennem uddannelsesjunglen."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Flere gennemfører en uddannelse, hvis man kan finde vej gennem uddannelsesjunglen. LP ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. OK11 kravene er nu udvekslet mellem parterne. Parternes krav til de forestående forhandlinger på produktionsskoleområdet foreligger dermed også. Det drejer sig om fornyelsen af Organisationsaftalen for ledere og lærere ved produktionsskoler. De to parter er: 1

2 Arbejdsgiversiden: Finansministeriet, der har delegeret forhandlingerne ud til Forhandlingskontoret i UVM. Lønmodtagersiden: Lærernes Centralorganisation (LC), der her repræsenterer Uddannelsesforbundet. Undervisningsministeriets krav: 1. Forenkling af organisationsaftalen A. Sproglig og strukturel forenkling af organisationsaftalen, herunder bortfald af bestemmelser, der er reguleret andet sted. 2. Indførelse af nyt lønsystem. 3. Øget og mere fleksibel arbejdstid. 4. Decentralisering af reglerne om funktionsvederlag. 5. Forbehold for fremsættelse af modkrav, som følge af fremsættelse af krav fra Lærernes Centralorganisation. Samtidig opsiges organisationsaftalen af 19. maj 2008 til udløb pr. 31. marts Lærernes Centralorganisations krav: LC`s målsætning for overenskomstforhandlingerne i 2011 er fortrinsvis at sikre reallønnen for alle medlemmer via generelle procentvis lønstigninger. På denne baggrund fremsættes følgende specielle krav: 1. Der iværksættes et fælles arbejde med henblik på forbedring af lønstatistikken på området. 2. Indsats for reduktion af antallet af lærere m.fl., der lamgtidssygemeldes på grund af arbejdsrelaterede forhold og lærere m. fl., der forlader arbejdsmarkedet som følge af sygdom. 3. Lærer a. Et forbedret lønforløb b. Pensionsprocenten forhøjes c. Præcisering af organisationsaftalens dækningsområde, således at det tydeligt fremgår, at denne også dækker USB/STU. d. 81-cirkulæret om frihed til organisationsarbejde skal også gælde ikke-tjenestemænd. 4. Ledere a. Forhøjelse af intervallønnen for alle stillingskategorier. b. Pensionsprocenten forhøjes. 5. Uden for aftaleområdet a. Opfølgning på Finansministeriets tilkendegivelse ved overenskomstforhandlingerne i 2002, således at Lov om produktionsskoler ændres til, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i institutionsbestyrelser får samme afskedigelsesbeskyttelse som tillidsrepræsentanter. 6. Forbeholdskrav Der tages forbehold for konsekvenserne af ny lovgivning på LC`s forhandlingsområde. Så vidt de officielle udvekslinger af krav. Da LP jo ikke endnu har forhandlingsretten, har vi uofficielt overbragt Forhandlingskontoret de krav, vi ville have stillet, hvis vi havde haft forhandlingsretten. LP`s krav vedrørende produktionsskoleledere 1. Løndelen. a. Lønnen reguleres løbende, så lønudviklingen svarer til det private arbejdsmarked. b. Generel forbedring af lønintervallerne med 3% c. Fjernelse af intervalloftet for ledere ved meget store skoler. d. Definitionen af en årselev ændres til: En årselev opgøres som 1 elev i 30 timer om ugen i 40 uger. Skolens aktiviteter vedrørende indtægtsdækket virksomhed, EGU og STU aktiviteter indgår i grundlaget for indplaceringen. e. Loftet for resultatløn og merarbejdsgodtgørelse hæves til et niveau svarende til andre sammenlignelige ledergrupper. 2. Pensionsdelen. a. Pensionsprocenten hæves gradvis til 20 over 3 år. 2

3 b. Skolen indbetaler pensionsbidraget til det pensionsselskab den enkelte leder ønsker. Planer om 3 medlemsmøder. Vi vil selvfølgelig af forskellige kanaler forsøge at påvirke forhandlingerne. Set med lederøjne er situationen meget interessant, da det jo ikke er uden betydning for en leder, hvilket resultat der opnås både for lærer og ledere. LP har derfor planer om at holde tre medlemsmøde i løbet af januar fordelt med et i København, et i Trekantsområdet og et i det nordlige Jylland. Mere herom senere!! Diplomuddannelse i ledelse. Med diplomuddannelsen i ledelse får man en praksisnær, kompetencegivende og internationalt anerkendt uddannelse på 60 ECTS-point. Uddannelsen gennemføres mens man er i arbejde og relaterer hele tiden til lederens konkrete praksis. Diplomuddannelsen i ledelse er kompetenceudvikling for nuværende eller kommende ledere. Det er en kompetencegivende uddannelse, hvor du både får inspiration til nye handlinger og får ny forståelse af dit ledelsesrum. Ud fra et begreb om medledelse vil du gennem uddannelsen reflektere over dit lederskab og rammerne for dette, og du vil opleve at finde nye muligheder i din ledelsespraksis. Diplomuddannelsen er et seriøst studium på bachelorniveau, hvor du både kan vælge at tage hele uddannelsen, eller at tage enkelte moduler der har din særlige interesse. Du kan læse mere om uddannelsens formål, indhold og opbygning, eller du kan gå direkte til beskrivelser af de obligatoriske moduler, valgmodulerne eller afgangsprojektet. plomuddannelser/diplom+i+ledelse?sms_ss=em ail&at_xt=4cc95b71a4d2cca7, Nye optagelseskriterier på produktionsskoler Et netop fremsat lovforslag betyder, at optagelse på produktionsskolerne målrettes de unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse. Regeringen har fremsat et nyt lovforslag i Folketinget, der betyder en ændring af optagelseskriterierne for produktionsskoler. Fremover bliver optagelse på en produktionsskole målrettet den gruppe unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse. I dag tilbydes optagelse på produktionsskoler også til alle unge under 25 år, som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Det er dog normalt ikke nødvendigt at tilbyde optagelse på produktionsskoler til de unge, der blot skifter mellem to ungdomsuddannelser. Derfor betyder lovforslaget, at en afbrudt ungdomsuddannelse ikke længere i sig selv skal danne grundlag for tilbud om optagelse. Ændring af produktionsskoleydelse Lovforslaget betyder desuden, at størrelsen af produktionsskoleydelsen til deltagere over 18 år fremover vil afhænge af, om deltageren er hjemmeboende eller udeboende. Ydelsen for hjemmeboende deltagere over 18 år bliver med lovforslaget nedsat til 795 kroner per uge i niveau. Produktionsskoledeltagere, der er over 18 år og hjemmeboende, modtager i dag samme beløb i skoleydelse som udeboende produktionsskoledeltagere over 18 år. Lovforslaget udmønter Aftale om genopretning af dansk økonomi (maj 2010) indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Hvis det vedtages, skal lovforslaget træde i kraft den 1. januar 2011 Fra UVM`s nyhedsbrev 3

4 Vejrforhold, der forhindrer ansatte i at møde på arbejdet Trafikale problemer som følge af snevejr m.v. hindrer ansatte i at komme på arbejde eller påbegynde arbejdet rettidigt. Hvilke regler gælder der i en sådan situation? Hindret i at møde på arbejde En ansat, der ikke har mulighed for at møde på arbejdet på grund af vejret, anses for lovlig udeblevet. Den ansatte skal dog selv betale for fraværet enten ved brug af tilgodehavende frihed eller ved løntræk. Arbejdstidsopgørelsen I arbejdstidsopgørelsen medregnes den ansattes fravær med det antal timer, vedkommende skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for ansatte på deltid eller plustid et forholdsmæssigt timetal. Kontakt For yderligere information kan du kontakte Susanne Højgaard Mens på / , Lisa Engmann på / , Lidia Bay på / eller Marie Kastrup på / Fra personalestyrelsens nyhedsbrev Tina Nedergaard talte varmt for campus Undervisningsministeren var i Køge for at fortælle om sine politiske visioner for campusdannelser og bakkede op om en uddannelsescampus i kommunen. Tina Nedergaard beundrede tømrerelevernes arbejde, da hun blev vist rundt på EUC Sjælland. Direktør for EUC Sjælland Astrid Dahl og afdelingsleder Ivan Hansen fulgte ministeren. 4 Campusdannelser er en rigtig god idé. Det slog undervisningsminister Tina Nedergaard fast under et fyraftensmøde på EUC Sjælland i Køge den 29. november. Ud over lederne for de lokale uddannelser deltog blandt andre også Køges borgmester, Marie Stærke. Der er planer om at danne en uddannelsescampus i Køge, og i den forbindelse var ministeren inviteret til at fortælle om de politiske visioner for campusdannelser. Vi skal nå målsætningen om, at 95 procent af de unge får en ungdoms-uddannelse. Campus kan gøre frafald til omvalg "Campus giver mulighed for, at I kan løfte indsatsen for øget gennemførelse. I kan for eksempel samarbejde om lektiecafeer og mentorordninger og lære af hinandens gode erfaringer. Samtidig kan I udbyde valgfag på tværs af uddannelsesinstitutioner, sagde ministeren, der også fremhævede, at en campus er mere end et bygningsfællesskab. Det er et udstillingsvindue, som kan gøre frafald til omvalg: Vi ved, at et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne har stor indflydelse på, hvor hurtigt de unge, der falder fra en uddannelse, begynder på en ny. Køge Kommune har en udfordring Undervisningsministeren bakkede op om de lokale planer om en uddannelsescampus. Vi skal nå målsætningen om, at 95 procent af de unge får en ungdomsuddannelse. Rundt omkring i landet er man ved at nå delmålene, men der er Køge ikke endnu, så I har stadig en udfordring. Jeg synes derfor, at det er et godt tiltag, at kommunen, regionen og de lokale uddannelsesinstitutioner mødes på bestyrelsesplan for at drøfte, hvordan I kan styrke Køge som uddannelsesby. Jeg tror, at det lokale samarbejde er vejen frem, sagde ministeren. Det er i første omgang Køge Handelsskole, EUC Sjælland og Social- og Sundhedsskolen Sjælland, der deltager i campusplanerne. De har et ønske om, at også VUC, det almene gymnasium, 10. klasse og Sprogskolen i Køge på længere sigt bliver en del af campus.

5 Borgmester Marie Stærke opfordrede afsluttende til at afholde et såkaldt sættemøde, hvor de gode visioner kan forme sig til mere konkrete planer. Fra UVM`s nyhedsbrev Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntabsforsikring ved skolekonkurs LP har indgået en aftale med Willis om muligheden for at tegne en løntabsforsikring ved skolekonkurser. Materialet kan findes på LP`s hjemmeside. Løntjek. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Forhandlingskonto. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Mulighed for at tegne en løntabsforsikring ved skolekonkurs Kalender. Møder: 12/1-11 Bestyrelsesmøde Vejle Januar 11 3 medlemsmøder 15/3-11 Bestyrelsesmøde Odense 28/4-11 Generalforsamling Vingsted Kurser: 2/2-11 Administrativt Lederkursus 3/2-11 Modul IV (hold I) Vejle 2/ /3-11 Modul I (hold II) Vejle 12/ /4-11 Modul III (hold I) Vejle Se i øvrigt foreningens hjemmeside Undervisningsledernes Hus Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frederiksborggade 5A, 3. sal 1360 København K Telefonisk henvendelse bedes ske direkte til LP`s formand , eller Mail: 5

6 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot, sekretær Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Udklip. Så traves der igen Haderslev Ugeavis GÅTUR: Elever fra Produktionsskolen inviterer igen på gåtur med» Torsdagstraverne «. I morgen, torsdag, traves der med start fra kiosken for enden af Hejsager Strand.... Varighed er ca. 45 min. og ruten er tilrettelagt, så alle kan deltage -også selvom man er afhængig af stok eller rollator. Turen afsluttes med lidt frugt og lidt at drikke. Årgang 90 godt på vej Lokalavisen Frederikshavn Regeringens mål er, at 95 procent af en årgang unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse senest i UddannelsesparathedI vejledersystemet taler man om uddannelsesparathed. Det kan godt være, at Karl Emils faglige evner er i orden, men i et uddannelsesforløb uden for den kendte og trygge folkeskole har han måske svært ved at fungere personligt og ved socialt at indgå i et samspil med andre.... Måske skal der etableres en løsning med 6 en kombination af kurser på produktionsskole og EUC Nord. 19 kommunale projekter skal hjælpe udsatte unge til ungdomsuddannelse Haderslev Ugeavis UDDANNELSE: Alt for mange unge får ikke en ungdomsuddannelse, fordi de eksempelvis lider af ordblindhed, er skoletrætte eller har en social baggrund, der gør det svært at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse.... Det skal et forsøgsprojekt være med til at løse ved at vejlederne aktivt skal opsøge de unge, der hvor de er for at kunne fortælle dem, hvorfor egu kan være den helt rigtige løsning for dem.... Det har vist sig, at det er svært at bibeholde erhvervslivets engagement og finde nok praktikpladser til egu-eleverne. En situation, der er gældende for det meste af landet. De er almindelige unge mennesker Herning Folkeblad 80 procent til arbejde og uddannelse, fortæller Anne Sofie Søndergaard.... Afklare unge-de er helt almindelige unge mennesker under 25 år, der har behov for at overveje fremtiden, fastslår Anne Sofie Søndergaard om eleverne på Produktionsskolen i Herning Kommune. Hun er forstander på stedet og mener absolut ikke, at der hold i fordommene om produktionsskoleelever. Produktionsskolen optager elever, der er blevet henvist af Ungdomsuddannelsens Vejledning, fordi de enten har forladt en uddannelse eller ikke er kommet i gang. Jeg føler mig ikke længere dum Herning Folkeblad -Det er kun værelse nummer 13, der er ledigt, siger den uhyggelige hotelbestyrer med det kridhvide ansigt og blodet i mundvigen.... Halloweeninstallationen på Produktionsskolen i Herning Kommune er imponerende, men spørgsmålet er, hvad det giver skolens elever at være med. -Jeg er blevet en meget mere åben person, siger 17-årige Anja Gebauer Christiansen, der har gået på produktionsskole et halvt år.... Anja Gebauer Christiansen vidste ikke så meget om produktionsskolen, inden hun begyndte. Produktionsskolen tilbyder atter gratis parkering Jydske Vestkysten Fremover kan bilister, der ønsker at parkere på p- pladsen foran Produktionsskolen, gøre det gratis mod at hente et gæste-parkeringskort i skolens åbningstid.... Fra Produktionsskolens side er det vigtigt at understrege, at skolen ikke tjener penge på aftalen med P-service.... P-service opsagt Imidlertid kan Produktionsskolen informere alle om, at aftalen med P-service er sagt op, således at det efter opsigelsesperioden igen bliver tilladt at parkere foran skolen.... Det betyder, at man med gæsteparkeringskortet placeret synligt i bilens forrude lovligt kan parkere på p-pladsen foran Produktionsskolen, uanset om man skal til auktion

7 på Norgesvej, til fodbold på stadion eller koncert i Idrætscenteret. Af Karsten Rung Nielsen, Haderslev Produktionsskole, Norgesvej 51 Z, Haderslev, skriver: produktionsskolen -UdviklingsCenter Kolding, der har hjemme på Gl.... Elevernene bliver ofte henvist af UU-vejledere i Kolding Kommune, men også naboen - produktionsskolen. P-syndere tilbydes gratis rådgivning Jydske Vestkysten HADERSLEV: Advokatfirmaet Buch og Baruah rykker nu de uheldige bilister, der har fået en parkeringsbøde under søndagens superligakamp, til undsætning.... Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktøren for P-service i Ikast, Freddy Juhl, men han har tidligere sagt, at bilister kan tage kontakt til firmaet, hvis de mener, at skiltet ved produktionsskolen er for lille og forkert placeret. Balladen har fået endnu en konsekvens: I går eftermiddags meddelte produktionsskolen, at den har opsagt kontrakten med parkeringsfirmaet, så bilister efter opsigelsesperioden frit kan parkere ved skolen. Vågn op og gå i skole Nordjyske Stiftstidende SÆBY: Flertallet af de unge fortsætter ufortrødent fra et trygt liv i grundskolen og kaster sig ud i en ungdomsuddannelse.... Projektet er gennemført i et samarbejde mellem UU -Øst-Vest ( Jammerbugt og Brønderslev kommuner), UU Vendsyssel ( Hjørring og Frederikshavn kommuner), produktionsskolerne i Hjørring og Frederikshavn, EUC Nord og Center for Ungdomsforskning ( CEFU).... Der er udarbejdet en rapport med uddrag af interview med 25 elever på produktionsskoler og EUD-forløb ( erhvervsuddannelser).... " Man føler sig som sådan en fucking polakker, knokler røven ud af bukserne for en tyver i timen" Andre unge skammer sig over at gå på produktionsskole og fortæller det helst ikke til nogen. Vågn op og gå i skole Nordjyske.dk KONFERENCE: Udannelse er vejen frem, men hvordan er det lige, man motiverer og støtter de udsatte unge?... Projektet er gennemført i et samarbejde mellem UU - Øst-Vest (Jammerbugt og Brønderslev kommuner), UU Vendsyssel (Hjørring og Frederikshavn kommuner), produktionsskolerne i Hjørring og Frederikshavn, EUC Nord og Center for Ungdomsforskning (CEFU).... Der er udarbejdet en rapport med uddrag af interview med 25 elever på produktionsskoler og EUD-forløb (erhvervsuddannelser).... "Man føler sig som sådan en fucking polakker, knokler røven ud af bukserne for en tyver i timen"andre unge skammer sig over at gå på produktionsskole og fortæller det helst ikke til nogen. Anders og Melanie blev»samlet op«af EGU Kolding Ugeavis HJÆLP:»Jeg skulle bare have nogle penge....»det var frustrerende, da jeg ikke kunne komme ind på gymnasiet, fordi mine veninder startede dér, men med EGU har jeg fået øjnene op for, at man ikke behøver tage samme vej som alle andre.... Kommunen har imidlertid udliciteret den opgave til 7 Unge får hjælp til drømmene Sjællandske E n karriere i musikbranchen, i militæret eller et liv som selvstændig sælger af amerikanerbiler.... Til december afslutter de forløbet på UTA-holdet, og de er alle enige om, at tiden på Ungdomsskolen har været godt brugt. -Jeg vil helt sikkert opfordre andre til at melde sig, for det hjælper én med at blive afklaret, og man får nogle gode erfaringer via praktikken, siger John Clausen.... UTA-holdet er et samarbejde mellem Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne og Næstved Ungecenter og Produktionsskole. Vestegnens unge sakker bagud i uddannelsesniveau Folkebladet Glostrup Brøndby Vallensbæk HELE OMRÅDET: Det danske uddannelsesniveau skal øges markant, hvis vi skal sikre fremtidens velfærd.... Årsagerne kan både være manglen på faglige færdigheder, men også sociale og personlige kompetencer.... Vi vil have mindre hold på ungdomsuddannelserne, afskaffe begrebet " lærerfri timer" og sikre obligatoriske lektiecaféer, siger Sophie Hæstorp Andersen. -Men vi skal også sætte ind i folkeskolen, så de unge har det faglige niveau til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse. Skoleleder imødegår ny lovgivning Kalundborg Folkeblad Oven på finanskrisen indgik regeringen og Dansk Folkeparti i maj i år en aftale om genopretning af den danske økonomi.... Det forslag har fået forstanderen for Kalundborgegnens Produktionsskole på Saltoftevænge i Svebølle, Tupaarnaq Lennert, til at forfatte et langt debatindlæg, hvor hun dels forsvarer produktionsskolerne som skoleform, dels argumenterer for, hvorfor det vil være en dårlig idé at skære 3000 kroner af skoleydelsen til hjemmeboende over 18 år. Nederlag vendes til succesforstanderen argumenterer for det første imod forslaget om, at unge, der skifter mellem to uddannelser, skal udelukkes fra optagelse på en produktionsskole i den mellemliggende periode: -Det er min erfaring, at et produktionsskoleophold fungerer som en slags trampolin, der giver frafaldsunge et nødvendigt afsæt til, at uddannelsesskiftet forløber som det skal. -Med de muligheder, der ligger i vores produktionsskolelovgivning, kan overgangen mellem to uddannelser vendes fra nederlagsfølelse til succesoplevelse for den unge, pointerer Tupaarnaq Lennert. Skoleleder mod ny lovgivning Holbæk Amts Venstreblad Oven på finanskrisen indgik regeringen og Dansk Folkeparti i maj i år en aftale om genopretning af den danske økonomi.... Det forslag har fået forstanderen

8 for Kalundborgegnens Produktionsskole på Saltoftevænge i Svebølle, Tupaarnaq Lennert, til at forfatte et langt debatindlæg, hvor hun dels forsvarer produktionsskolerne som skoleform, dels argumenterer for, hvorfor det vil være en dårlig idé at skære 3000 kroner af skoleydelsen til hjemmeboende over 18 år. Forstanderen argumenterer for det første imod forslaget om, at unge, der skifter mellem to uddannelser, skal udelukkes fra optagelse på en produktionsskole i den mellemliggende periode: -Det er min erfaring, at et produktionsskoleophold fungerer som en slags trampolin, der giver frafaldsunge et nødvendigt afsæt til, at uddannelsesskiftet forløber som det skal. -Med de muligheder, der ligger i vores produktionsskolelovgivning, kan overgangen mellem to uddannelser vendes fra nederlagsfølelse til succesoplevelse for den unge, pointerer Tupaarnaq Lennert. Produktionsskolen bringer mester og lærling sammen Helsingør Dagblad HELSINGØR: Produktionsskolen Sundet bringer ofte eleven sammen med en mester og sørger dermed for, at der opstår enten en plads til en EGU-elev ( erhvervsgrunduddannelse, red.) eller en fuld læreplads.... Finere og finerehvert år går der ca. 200 elever igennem på Produktionsskolen Sundet, der har flere forskellige linjer at vælge imellem. Eleverne er typisk tabt i systemet, enten fordi de ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller fordi de ikke har kunnet finde job eller læreplads.... Skoler bliver lavet om til» akademier «, det hele bliver» finere og finere «og det er svært at blive maler i dag, hvis man som ung ikke er i stand til at følge med til en del teoretisk uddannelse også. - Vi bliver bedre mennesker Lolland-Falsters Folketidende NAKSKOV Det var via projektet " Fra sport til job", at socialpædagog og underviser på Lolland Produktionsskole, Jørgen " Rassi" Rasmussen, fik ideen: At sende en gruppe unge nydanskere på dommergrundkursus, så de kan lære regler, rammer og blive klogere på deres yndlingssport - fodbold.... Jørgen " Rassi" Rasmussen er enig. Og apropos skulderklap har han fået støtte fra DBU's særlige integrationspulje til at dække de to weekender, kurset varer. -Kurset er et led i de unges selvuddannelse -et bistik på vejen, som højner deres selvværd og lærer dem at begå sig i samfundet. Unge får hjælp til drømmene Sjællandske E n karriere i musikbranchen, i militæret eller et liv som selvstændig sælger af amerikanerbiler.... Til december afslutter de forløbet på UTA-holdet, og de er alle enige om, at tiden på Ungdomsskolen har været godt brugt. -Jeg vil helt sikkert opfordre andre til at melde sig, for det hjælper én med at blive afklaret, og man får nogle gode erfaringer via praktikken, siger John Clausen.... UTA-holdet er et samarbejde mellem Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne og Næstved Ungecenter og Produktionsskole. Elever får et skub i den rigtige retning Fyens Stiftstidende Søndersø: Nordfyn kæmper stadig med kulsorte statistikker, der viser at færre unge nordfynboer får en ungdomsuddannelse end det er tilfældet i resten af landet.... -Otte af vores elever fra produktionsskolen har netop været på et særligt indslusningsforløb på erhvervsskolens tømrerlinje, fortæller Jesper Gantzhorn, der er faglærer på produktionsskolen.... -Vores elever skriver under på, at vi må følge dem i fire måneder efter de har forladt produktionsskolen, og det betyder at vi kan hjælpe dem under opstarten på skolen.... På Syddansk Erhvervsskole er det Finn Skrydstrup der står for kontakten til de unge fra produktionsskolen, og han er ikke i tvivl om effekten. EGU vil være kendt Randers Amtsavis MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune har fået tilkendt kroner til at udvikle og støtte udbredelsen af Erhvervsgrunduddannelsen, EGU, i kommunen.... Især hvis den boglige side af uddannelsen er for tung.... Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og produktionsskolerne vil nu forsøge at ændre dette forhold ved at tilbyde flere og bedre EGUforløb.... Fortsætter bagefter»der er brug for unge med en afsluttet EGU på arbejdsmarkedet. Helt i top med hygiejnen Thisted Dagblad BRØNDERSLEV: Når franskbrødet eller syltetøjet er muggent, skal det smides ud!... Men på Produktionsskolen Midtvendsyssel kan eleverne fremover kalde sig uddannede i fødevarehygiejne.... Produktionsskolen Midtvendsyssel med afdelinger i Brønderslev, Pandrup og Dronninglund, er den første nordjyske produktionsskole, der må uddanne eleverne til hygiejnecertifikatet.... Han vil nemlig gerne fortsætte sin uddannelse som butiksassistent indenfor tøj eller legetøj, når han er færdig på produktionsskolen. Svage unge parkeres på handelsskoler Sjællandske Hver anden elev, som starter på handelsskolens merkantile grundforløb for butiks-og kontorelever på Tietgenskolen i Odense, kan kun læse på klasses niveau.... Men så mange unge i dén gruppe med faglige problemer er ikke udtryk for, at det faglige niveau generelt er faldet blandt handelsskoleleverne, således at erhvervslivet ikke kan få kvalificerede ansatte, siger formanden for Handelsskolernes Lærerforening, Søren Hoppe Christensen, til Ritzau.... Også lukning af mange produktionsskoler har ført til den udvikling.... Regeringens nye Ungdomspakke indebærer som noget nyt fra næste år, at også handelsskolelever skal godkendes som uddannelsesparate ligesom gymnasieelever, inden de får lov at komme ind. 8

9 Trind og tilbagelænet Weekendavisen»Jamen, velkommen,«siger formanden, griber et par fade med sandwich fra tagselvbordet og stiller dem midt på det ovale konferencebord.... Elite og klassekamp Næste stop er Produktionsskolen i Vordingborg.... Det trækker også, at et ophold på en produktionsskole er lønnet; til gengæld er der tale om en socialpolitisk indsats, og derfor skal man visiteres til en plads på skolen gennem uddannelsesvejlederen i kommunen....»jeg har været meget optaget af forfatteren og journalisten Lars Olsen og hans bøger om uddannelseseliten, der ikke bare sidder på alle pladserne i Folketinget og nøgleposterne i samfundet, men også gifter sig med hinanden og lever et liv, hvor de ' netter' med hinanden og bringer sig i afstand til den bredere middelbefolkning.... Her er vi selvfølgelig meget oppe på tæerne med at sige, at de uddannelser, dem tager vi ansvar for, ligesom vi tager ansvar for at få dem overenskomstdækket. Det er en kamp om potentielle medlemmer, det er organisationsstrategi.«selv tog Harald Børsting i sin tid otte modulers regnskab og økonomi, mens han var tillidsmand på fiskerifabrikken, og har på den måde så godt som taget en merkonom-uddannelse. Ligesom han også begyndte på statskundskab tilbage i første halvdel af 1970erne, hvor kulturchokket dog blev for stort, hvorfor han holdt op igen efter et års tid.... På den ene side vil han gerne give spørgeren ret i, at det er ærgerligt, at»enkelte forbund på den måde følger egne interesser og ikke firer lidt.«men man skal også være opmærksom på pressens rolle, og hvad det er for spørgsmål, Dennis Kristensen får, siger Børsting, der har god grund til at holde hånden over FOA, som var et af de forbund, som bakkede Børsting op ved formandsvalget. 160 ældre til ung julefrokost Frederiksborg Amts Avis 160 ældre borgere var i går samlet til en stor julefrokost på Produktionsskolen i Skibby.... -De unge gør det bare fantastisk.... Så det er rart at være her, siger Esther Teilmann, der var af sted med sin mand, Sverre Teilmann. Frederikssund Rolstruphus i alvorligt bekneb for elever Morsø Folkeblad Rolstruphus oplever markant nedgang i antallet af elever.... -På produktionsskolen taler vi uddannelse fra dag 1. Vi holder et møde med hver af de unge, hvor vi snakker om, hvilken uddannelse, der kan være interessant, og derfra laver vi uddannelses mål, så den unge kommer på rette spor.... Samtidig får eleverne mulighed for at følge almen undervisning i dansk og matematik efter behov og ud fra de uddannelsesønsker, de enkelte unge stiller op med. ud over den pædagogiske og uddannelsesmæssige fordel, produktionsskolerne ifølge Poul Boesen rummer i forhold til de forskellige aktiveringsprojekter, ser han også en økonomisk fordel for kommunerne i at sende de unge på produktionsskole.... Regeringen lægger i den nye finanslov op til, at tilskuddet til aktiveringsprojekter bliver reduceret og i nogle tilfælde falder helt bort, og det kan ifølge Poul 9 Boesen få kommunerne til at sadle om, så produktionsskolerne igen ses som mere attraktive. Franklin-sagen. Mistanken om vennetjenester Amager Bladet SFs FØRSTEMAND PÅ TÅRNBY RÅDHUS, Brian Franklin, er vild med Villy Søvndal.... AMAGER BLADET AFSLØREDE i sidste uge, at to projektmagere anklager Brian Franklin for at have udstedt garanti om ansættelse på kommunens kommende produktionsskole.... Derfor må man formode, at Brian Franklin kender alt til spillereglerne, når det handler om procedurer for ansættelser og afskedigelser, ligesom han som folkevalgt kommunalbestyrelsesmedlem bør have kendskab til ansættelsesprocedurerne i kommunen. Brian Franklin har nu afgivet forklaring. Franklin:» Jeg har ikke lovet noget «Projektmagere:» Vi havde en aftale «Amager Bladet TÅRNBY: SFs førstemand på Tårnby Rådhus, Brian Franklin, har lovet to projektmagere ansættelser på kommunens kommende produktionsskole., skrev Amager Bladet i sidste uge....» Og det er naturligvis den bestyrelse, der i sidste ende ansætter en leder til produktionsskolen, «siger Franklin, og afviser projektmagernes påstand om, at han har lovet mere end han kunne holde....» Det er klart, når der kommer interessenter og arbejder med projektet i flere måneder, så er det meget almindeligt, at de bliver ansat som konsulenter for at starte projektet op. «Oplagte konsulenter Tina Weber mener godt, at projektmagerne kunne blive ansat midlertidigt i fasen før processen med ansættelse af en leder af produktionsskolen.» Produktionsskolen er selvejende, og det er ikke kommunen, der ansætter folk til den. Samarbejde skal skaffe flere unge en uddannelse UgeAvisen NordFyn SØNDERSØ: Produktionsskolen i Søndersø vil med et nyt tiltag forsøge at hjælpe flere elever videre til en ungdomsuddannelse på Syddansk Erhvervsskole i Odense, og projektet ligner foreløbig en succes. -Otte af vores elever fra produktionsskolen har netop været på et særligt indslusningforløb på erhvervsskolens tømrerlinje, fortæller Jesper Gantzhorn, der er faglærer på produktionsskolen.... -Det er noget andet at komme herud, se skolen og lære nogle af de andre elever og lærere at kende, siger Jannik, der har gået på produktionsskolen i Søndersø i et år.... Efter de otte elevers ophold på erhvervsskolen har han også været på besøg på produktionsskolen i Søndersø for at følge op på forløbet. Regeringen smækker skoledøren for udsatte unge Ugebrevet A4 I Ringkøbing-Skjern Kommune har formanden for beskæftigelsesudvalget Erling Gaasdal ( V) det i øjeblikket ualmindeligt svært med at stå op for sine partifæller på Christiansborg....» Produktionsskolen har været et godt springbræt for mange til at komme videre med uddannelse eller arbejde,«konstaterer

10 Lennart Damsbo-Andersen og henviser til, at hver tredje unge fra en produktionsskole fortsætter på en kompetencegivende uddannelse, mens hver femte går videre i et ordinært job.... Den konservative uddannelsesordfører Charlotte Dyremose understreger, at intentionen ikke er at udelukke unge med behov for at komme på produktionsskoler men alene at begrænse tilgangen af de unge, der ifølge hende sagtens kunne klare sig uden et ophold på produktionsskolen.»otte procent af eleverne på produktionsskoler kommer umiddelbart fra en anden ungdomsuddannelse, og tanken har aldrig været, at de automatisk skal videre til en produktionsskole, bare fordi de er faldet fra en gymnasieuddannelse.... PRODUKTIONSSKOLER produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb på maksimalt et år, hvor vægten ligger på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. eleverne får heldagsundervisning - ofte i værksteder. sidste år var unge på produktionsskole. tilbuddet er til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, eller som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en. der er pædagogisk og social rådgivning samt hjælp til at afklare, hvad den unge skal efter skolen. 9 ud af 10 elever er under 21 år. som noget nyt kan unge gennemføre en erhvervsuddannelse på produktionsskolerne med praktik på skolens værksteder. mange skoler tilbyder også erhvervsgrunduddannelser ( egu). kilde i Undervisningsministeriet og Produktionsskoleforeningen. Den enkelte vs. flertallet Uddannelsesbladet En enkelt elev kan have så massive problemer, at han tager lige så meget af lærernes tid som fem andre elever.... Løber panden mod en murnogle elever på produktionsskolen er unge, der er gået lidt i stå med deres liv.... Andre er misbrugere, der har brug mere hjælp, end produktionsskolen kan give i sin åbningstid.... Den forholdsvis lille produktionsskole ville i det hele taget kunne give eleverne et bedre tilbud, hvis den kunne oprette et helt hold, der modtog undervisning i dansk, matematik og engelsk. Lovforslag. Svageste unge står for skud Ballerup Bladet BESPARELSE: De unge på Ballerup Herlev Produktionshøjskole rammes hårdt i regeringens nye lovforslag for produktionsskolerne.... Hvis de da får lov til at komme på produktionsskole. For med det aktuelle lovforslag skal Ungdommens Uddannelsesvejledning vurdere, at de unge har særlige behov, før produktionsskolerne må hjælpe dem.... Afstand mellem dem der kan klare en ungdomsuddannelse og dem der ikke umiddelbart kan, bliver større, og det bliver samtidig vanskeligere for produktionsskolerne at praktisere deres pædagogik, som bl. a. bygger på sammenhængen mellem den indsats, man yder, og den løn indsatsen udløser. Af Tina Jensen, forstander, Ballerup Herlev Produktionsskole Svinninge-model venter på nedlæggelse Holbæk Amts Venstreblad -Det er kun på tankestadiet, siger direktør Anders Asmind, Holbæk Kommune, om den model for Holbæk Naturskoles fremtid, der går ud på, at driften overtages af Nordvestsjællands Produktionsskole ( NV Pro) i Svinninge.... Produktionsskolen i Svinninge henvendte sig ifølge direktøren til Holbæk Kommune, da forslaget om at nedlægge naturskolen som led i jagten på besparelser blev kendt. Betalingsmodel er uafklaret - Produktionsskolen spurgte, om vi kunne finde ud af noget.... Produktionsskolerne sorterer under staten, men får et fast kommunalt grundtilskud, og Holbæk Byråd er repræsenteret i NV Pros bestyrelse ved Bjarne Kongsted ( V). Aage Langeland til EGU Hobro Avis Erhvervsgrunduddannelsen, EGU, er ikke videre kendt i breder kredse.... Dem er der mange af, men Ungdommens Uddannelsesvejledning ( UU) og produktionsskolerne vil nu forsøge at ændre dette forhold ved at tilbyde flere og bedre EGUforløb.... Dette niveau vil kommunens EGU-koordinator og UU Mariagerfjord, i samarbejde med kommunens to produktionsskoler, Hadsund Produktionsskole og Hobro Produktionshøjskole, ved en øget indsats forsøge at højne.... Behov for uddannede unge -Der er brug for unge med en afsluttet EGU på arbejdsmarkedet. 10

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010. Nr.5. 2010. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bestyrelsesformænd jages af Sven-Erik Hørmann I det seneste år har produktionsskolerne oplevet en stadig stigende tendens til, at Uddannelsesforbundet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tillidsrepræsentanten medspiller eller modspiller? Af Sven-Erik Hørmann Nr.4. 2010.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tillidsrepræsentanten medspiller eller modspiller? Af Sven-Erik Hørmann Nr.4. 2010. Nr.4. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tillidsrepræsentanten medspiller eller modspiller? Af Sven-Erik Hørmann Hjælp mig af med min genstridige tillidsmand på flere af produktionsskolerne

Læs mere

fra Nr.6. 2010. --0-- Spørgsmål og svar --0-- Fortsat dækning i Forenede Gruppeliv i 3 år efter fratræden på grund af sygdom.

fra Nr.6. 2010. --0-- Spørgsmål og svar --0-- Fortsat dækning i Forenede Gruppeliv i 3 år efter fratræden på grund af sygdom. Nr.6. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Administrativt Lederkursus. Interessen for kurset har været helt overvældende. I skrivende stund er der tæt på 40 tilmeldinger, hvilket har betydet,

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 12. 2013.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 12. 2013. Nr. 12. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Formålet fra Finansministeriets side har været at styrke ledelsen på institutionerne, og samtidig flytte fokus fra at tælle timer, til at løse

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2009.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2009. Nr.5. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Barns 1. og 2. sygedag Fortolkningsbidraget er udarbejdet med henblik på at skabe klarhed over reglerne om barnets 1. og 2. sygedag. Det fremgår

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav Nr. 9. 2012. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere 2. Ophævelse af særregler om arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år. II. Generelle krav 3. Ændring af perioden for optjening af tillæg mv.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2014. Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2014. Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler -0- Nr. 7. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler Organisationsaftalen af 1. november 2011 mellem Undervisningsministeriet og Lærernes

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2014. Nr. 6. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Lars forlænget 10 gange og fyret: "Surt!" 60-årig fik næsten en halv million i godtgørelse fra Rigshospitalet, fordi han efter mange år som tidsbegrænset

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2012.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2012. Nr. 7. 2012. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere It-rygsæk skal hjælpe ordblinde elever Ordblinde elever i ungdomsuddannelserne skal have en itrygsæk ved studiestart, så de kan få hjælp til at

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014. Nr. 8. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler Lærernes nye arbejdstidsregler på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0- Nr. 6. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tilstedeværelse 37 timer på skolen, og ledelsens ret til at tilrettelægge arbejdet herunder med den nødvendige forberedelsestid. Lockout fortsat.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.3. marts 2015. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Enighed om den fælles målsætning, at parterne i overenskomstperioden fra 2018 vil udligne forskellen i lønudviklingen mellem den statslige

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014. Nr. 1. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0- Nr. 10. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014. Nr. 4. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere mandag den 5. maj 2014, kl. 13.00

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 3. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 3. 2014. Nr. 3. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere mandag den 5. maj 2014, kl. 14.00

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012. Nr. 8. 2012. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Vejledning til medlemmerne Nedenfor bringes Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning omkring løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler.

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Øje på uddannelse. Status på egu en interviewundersøgelse. København Ballerup Århus Viborg Randers

Øje på uddannelse. Status på egu en interviewundersøgelse. København Ballerup Århus Viborg Randers Øje på uddannelse Status på egu en interviewundersøgelse i fem kommuner København Ballerup Århus Viborg Randers Øje på uddannelse, 2006/01 DEL, januar 2006 Lektor Ole Dibbern Andersen Lektor Johannes Jensen

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Indvielsesreception i Undervisningsledernes Hus. September 08. Forhandlingsret. Spørgsmål og svar.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Indvielsesreception i Undervisningsledernes Hus. September 08. Forhandlingsret. Spørgsmål og svar. September 08. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Indvielsesreception i Undervisningsledernes Hus. Vi regner stadig med at holde en indvielsesreception i de nye lokaler i november eller december.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.10. 2014. Løntilbageholdenhed og de lokale kerneopgaver i fokus

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.10. 2014. Løntilbageholdenhed og de lokale kerneopgaver i fokus Nr.10. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere sidste ende kan højere lønstigninger i den offentlige sektor end i den private sætte leverancen af offentlige ydelser under pres. Der må derfor

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere