Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 For ydelser til voksne borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, borgere med sindslidelse og borgere med særlige sociale problemer

2 1. Indledning 3 2. Målgruppe 4 3. Lovgrundlag 4 4. Klageadgang 4 5. Sagsbehandlingsfrister 5 6. Overordnede rammer for kvalitetsstandarder Egedal Kommunes værdigrundlag Overordnede visitationsprincipper 7 7. Kvalitetsstandarder for voksne med handicap Funktionsevnevurdering (metode) 8 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 Startpakke 12 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Motivering til oprydning og rengøring af boligen, herunder tøjvask 14 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Vedligeholdelse af boligen, herunder tøjvask 16 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Motivering til at opretholde/modtage behandlingstilbud 18 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 Opretholde/modtage behandlingstilbud 20 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 Mestring af handicap i hverdagen 22 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Motivering til hygiejne 24 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Planlægning af økonomi og forståelse for offentlige breve 26 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Motivering til indkøb af dagligvarer og større indkøb 28 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Støtte og vejledning til dagligvareindkøb 30 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Støtte og vejledning til større indkøb 32 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Støtte og vejledning til madlavning 34 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Motivering og/eller støtte til at deltage i aktiviteter 36 Kvalitetsstandarder 1

3 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Motivering og/eller støtte til at skabe og fastholde netværk 38 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Støtte og vejledning til at strukturere hverdagen 40 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance, Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance, 96,stk Kvalitetsstandard Ledsageordning, Kvalitetsstandard Ledsageordning som kontant tilskud, Kvalitetsstandard Kontaktperson til døvblinde, Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse, Kvalitetsstandard Tilskud,særlig specialiseret behandling, Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse, Kvalitetsstandard Aktivitets og Samværstilbud, Kvalitetsstandard Midlertidigt botilbud, Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud, Kvalitetsstandarder for voksne med sindslidelse eller særlige sociale problemer (Metode) 68 Kvalitetsstandard Støtte efter Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling, Kvalitetsstandard 102 Tilskud til særlig specialiseret behandling 84 Kvalitetsstandard 103 Beskyttet beskæftigelse 86 Kvalitetsstandard 104 Aktivitets og Samværstilbud 88 Kvalitetsstandard Midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard 108 Længerevarende ophold i botilbud _ 94 Kvalitetsstandard Alkoholbehandling, 141 (Sundhedsloven) 97 Kvalitetsstandarder 2

4 1. Indledning Egedal Kommune ønsker at yde en god og udviklingsorienteret indsats på det specialiserede socialområde som harmonerer med de politikker, som kommunen har anerkendt. Samtidig har Egedal Kommune, som mange andre kommuner, oplevet at udgifterne er steget siden Kommunalreformen, blandt andet på handicapområdet med årlige budgetoverskridelser til følge. For at sikre at Egedal Kommune kan levere en god og faglig forsvarlig indsats på det specialiserede socialområde, er det afgørende, at Egedal Kommune kan bryde den negative spiral med budgetoverskridelser, så der også i de kommende år kan ydes en god og stabil service på området. Kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at serviceniveauet for ydelserne til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, borgere med sindslidelse og borgere med særlige sociale problemer skal være bæredygtigt. Det vil sige, et serviceniveau, hvor faglige og økonomiske hensyn til enhver tid skal være nøje afbalanceret i forhold til hinanden, så der sikres sammenhæng til det vedtagne budget på området. Styring, prioritering og udvikling er nøgleord, hvis dette skal lykkes. Det serviceniveau og de visitationsprincipper, som er formuleret i kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde for målgruppen af voksne ( år), er således et udtryk for, at Egedal Kommune vil bruge sine ressourcer på området effektivt, ansvarligt, udviklingsorienteret og troværdigt inden for de tilstedeværende økonomiske rammer. Formålet med indførelse af kvalitetsstandarder er: Sikre at Egedal Kommunes serviceniveau på det specialiserede socialområde er fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet. Beskrive kommunens serviceniveau, så borgene kan se, hvilken service den enkelte kan forvente. Sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser, og at der er overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes støtte til. Kvalitetsstandarderne fungerer som arbejdsredskaber for ledere og medarbejdere. En sikker økonomistyring på den socialfaglige myndighedsfunktions ansvarsområder. Kvalitetsstandarder 3

5 2. Målgruppe Målgruppen for kvalitetsstandarderne på det specialiserede socialområde er borgere i alderen 18 år og opefter med betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer: Personer med fysisk handicap som følge af omfattende funktionsnedsættelse. Personer med psykisk handicap som følge af omfattende funktionsnedsættelse. Personer med sindslidelse Personer med alkoholmisbrug Personer med stofmisbrug Personer med særlige sociale problemer/udsatte voksne. I Egedal Kommune er det Center for Social Service, i afdelingerne Voksne med handicap og Psykiatri og misbrug der varetager området med de foranstaltninger, den viden og erfaring, der tilbydes. 3. Lovgrundlag Det overordnede formål med ydelser til voksne med særlige behov er, at borgeren bliver kompenseret eller opkvalificeret i forhold til sin funktionsnedsættelse til at kunne leve så normalt et liv som muligt i lighed med øvrige borgere i Kommunen med samme alder og samme livssituation. De ydelser, Voksne med handicap og Psykiatri og misbrug i Center for Social Service er ansvarlig for, er omfattet af: Lov om Social Service (Serviceloven) Sundhedsloven De konkrete lovparagraffer fremgår af kvalitetsstandarderne, og hvor der ikke er nævnt en lov, er det serviceloven, der refereres til. 4. Klageadgang Ved hver kvalitetsstandard er det angivet, hvor en eventuel klage skal sendes til. For ydelser efter serviceloven er den generelle klagevejledning: Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal afleveres til Egedal Kommune, Center for Social Service. Fristen for at klage er 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget denne afgørelse. Kommunen vil herefter revurdere sagen. Hvis kommunen ikke finder Kvalitetsstandarder 4

6 grund til at ændre sin afgørelse, sender kommunen klagen til Det Sociale Nævn, som herefter tager stilling til kommunens afgørelse.! 5. Sagsbehandlingsfrister Egedal Kommune har fastsat sagsbehandlingsfrister disse er tilgængelige dels på kommunens hjemmeside og dels fremgår de af de enkelte kvalitetsstandarder. Sagsbehandlingsfristen er den tid, der kan forventes at gå fra Egedal Kommune har modtaget ansøgningen og til der er truffet en afgørelse. 6. Overordnede rammer for kvalitetsstandarder De overordnede rammer for kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i Egedal Kommunes værdier og de vedtagne politikker (Sundhedspolitikken og Handicappolitikken). Der er 3 grundlæggende forudsætninger for kvalitetsstandarderne på det specialiserede socialområde: Vi holder loven Vi holder budgettet Vi styrer efter den vedtagne politik og kvalitetsstandarder. Hvad er en kvalitetsstandard En kvalitetsstandard skal ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandarder m.v.: Indeholde en beskrivelse af det serviceniveau som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om. Beskrivelsen af indhold, om fang og udførelse skal være præcis, og der skal samtidig opstilles kvalitetsmål (operationelle mål), som det efterfølgende er muligt for kommunalbestyrelsen af bedømme indsatsen efter. Opfølgning skal ske en gang årligt og ske på grundlag af de operationelle mål i kvalitetsstandarden, således at der følges op på de politiske mål for kommunens indsats, herunder de politiske mål for udviklingen i sygefravær og arbejdsmiljøet. Kvalitetsstandarden skal gøres til genstand for serviceinformation til brugerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Det bagvedliggende formål med indførelse af kvalitetsstandarder er således at sikre en sammenhæng mellem de politiske mål, indsatsen og de ydelser, brugeren modtager, inden for de givne økonomiske rammer. 6.1 Egedal Kommunes værdigrundlag Kvalitetsstandarder 5

7 Udgangspunktet er Egedal Kommunes 5 værdier, som i det følgende er relateret til det specialiserede socialområde. 1. Respekt Indsatsen på voksenområdet tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer med respekt for disse. Alle borgere mødes og respekteres som voksne og myndige personer, hvis værdighed ikke må krænkes. Medarbejderne møder borgerne med respekt og ligeværdighed, og samtidig forventes det, at borgerne møder de ansatte på en positiv måde. 2. Ansvarlighed Egedal Kommune udviser ansvarlighed i indsatsen på voksenområdet. Kommunen sikrer, at der bliver handlet på de beslutninger som bliver truffet, og har fokus på borgerens retssikkerhed. Egedal Kommune sikrer, at al hjælp og støtte skal være koordineret og af høj faglig kvalitet. De professionelle medarbejdere, som borgeren møder, er alle fagligt uddannet til at løse opgaven. Samtidigt forventes det også, at borgere og pårørende påtager sig et medansvar i forhold til egen situation og udnytter egne ressourcer. 3. Engagement Egedal Kommunes medarbejdere udviser engagement ved at sætte sig grundigt ind i borgerens situation og ved at tage ansvar for egen læring og udvikling. Det forventes, at borgeren udviser engagement ved at medvirke til belysning til egen situation. 4. Helhed Egedal Kommune har formuleret kvalitetsstandarderne således, at de giver plads til individuel målretning af indsatsen, og samtidigt at der opnås sammenhæng med andre ydelser på tværs i kommunen. For at sikre en helhedsorienteret indsats i ydelser fra kommunen, forventes det, at borgeren er åben omkring relevante oplysninger i forhold til egen situation. 5. Resultatorienteret og handlekraftig Formålet med en ydelse skal tydelig og klart angive, hvilken indsats der skal ydes for at målet kan nås. Den forventede varighed af ydelsen skal ligeledes angives. Kvalitetsstandarder 6

8 Egedal Kommune yder som udgangspunkt hjælp til, at borgeren kan klare sig mest muligt selv med mindst mulig hjælp. 6.2 Overordnede visitationsprincipper Det overordnede formål med ydelser til voksne med særlige behov er, at borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer til at kunne leve så normalt et liv som muligt. Ydelsen gives enten som naturalydelse, for eksempel som støtte i eget hjem, som en kontantydelse, hvor borgeren får dækket merudgifter som følge af handicappet, som et behandlingstilbud til borgere med misbrug eller som tilbud om bolig, dagtilbud m.m. Omfanget af ydelserne strækker sig fra mindre omfattende tilbud f.eks. støttekontaktpersonordning til meget omfattende tilbud for eksempel botilbud med døgnbehandling. Ydelserne i henhold til Serviceloven er uafhængige af borgerens indtægts- og formueforhold. For visse ydelser kan der dog godt fastsættes egenbetaling. En borger kan modtage mere end et tilbud, og der kan være tale om en kombination af ydelser fra flere afdelinger i Egedal Kommune. For at sikre et sammenhængende helhedsorienteret tilbud kræves det, at der sker en koordinering af indsatsen mellem afdelingerne, herunder en afklaring af, hvilken afdeling, der har tovholderrollen i hver enkelt sag. Rådgiverne i Voksne med handicap eller Psykiatri og misbrug har ansvaret for den koordinerende opgave i forhold til de sager, hvor de er ansvarlig for visitationen til de pågældende tilbud. Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser er en grundig helhedsorienteret udredning af borgerens situation sammenholdt med borgerens ansøgning, ønsker og behov samt økonomiske hensyn. Visitationsprincipper: Voksne borgere med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ligestilles med øvrige borgere i kommunen med samme alder og samme livssituation. Der træffes til enhver tid konkrete, individuelle afgørelser. Der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Der visiteres ensartet med udgangspunkt i gældende lov og ret. Faglighed og økonomi skal gå hånd i hånd, når der visiteres til tilbud. Kvalitetsstandarder 7

9 Rådgiverne skal arbejde hen imod videst mulig udnyttelse af støtteforanstaltninger i egen bolig, hvor dette er fagligt begrundet og hensigtsmæssigt for borgeren. Borgeren skal i så vid udtrækning som muligt have et tilbud lokalt, og kun hvor dette ikke er muligt, skal tilbud udenfor kommunen benyttes. Der visiteres som udgangspunkt ikke til førstegangsydelser for borgere over 65 år, med mindre der er tale om ganske særlige omstændigheder. Der findes særskilt kvalitetsstandard for Aktivitetscenteret. Visitationen sker i den Fælles Visitation for Ældre- og sundhedsområdet. Egedal Kommune ansætter professionelle medarbejdere til at varetage de tildelte ydelser, hvorfor pårørende som udgangspunkt ikke ansættes til at varetage disse ydelser. Der sættes fokus på resultater, således at indsatsen kan dokumenteres, evalueres og udvikles. 7. Kvalitetsstandarder for voksne med handicap I det følgende fremgår alle de kvalitetsstandarder for ydelser til voksne med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne i henhold til Lov om Social Service og Sundhedsloven. En kvalitetsstandard består af: Ydelsesbeskrivelser, der beskriver de enkelte ydelsers indhold og formål. Visitationskriterier, der bestemmer, hvilken grad af funktionsnedsættelse en borger skal have for at kunne blive visiteret til en ydelse, samt omfanget af ydelsen. 7.1 Funktionsevnevurdering (metode) Når en borger henvender sig til Voksne med Handicap for at søge om hjælp eller støtte, vil borgeren blive tilbudt en samtale. Samtalen kan foregå hjemme hos borgeren eller på rådhuset efter borgerens ønske. Kvalitetsstandarder 8

10 Ved samtalen gennemgås borgerens aktuelle funktionsniveau og i umiddelbar forlængelse af samtalen udfylder handicaprådgiveren skema til funktionsvurdering. Skemaet sendes herefter til borgeren til godkendelse. Efter aftale med borgeren indhenter handicaprådgiveren eventuelt yderligere oplysninger. På de følgende sider er ydelserne for Voksne med Handicap beskrevet. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaerne Lovgrundlag for ydelse Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Lov og paragraf Hvilket behov hos borgerne skal ydelsen dække? Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen? Hvilken målgruppe retter ydelsen sig mod Aktiviteter der ydes inden for ydelsen Aktiviteter der ikke kan ydes inden for ydelsen. Beskrivelse af hyppighed, omfang og tidspunkt på Døgnet, ydelsen kan visiteres indenfor. Beskrivelse af, i talkode, hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er udgangspunkt for udløsning Visitations- og bevillingskompetence Hvem kan træffe afgørelse om ydelsen Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen Opfølgning på indsatsen Sagsbehandlingsfrister Afgørelse, klage- og ankevejledning Andre ydelser/foranstaltninger Særlige bemærkninger Hvor er udgiften placeret Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter der kan indgå Her beskrives, hvem der leverer ydelsen Beskrivelse af, hvordan og hvor ofte ydelsen skal følges op. Beskriver den forventede sagsbehandlingstid efter alle oplysninger er modtaget Beskriver hvorledes borgeren kan klage over afgørelsen Beskrivelse af særlige forhold, f.eks. om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse. Beskriver eventuelle særlige forhold, der skal være tilstede for at ydelsen kan leveres. Funktionsvurderingen sker med baggrund i følgende funktionsniveauer: Niveau 0 Ingen funktionsnedsættelse/begrænsninger Borgeren klarer sig uden nogle former for hjælp eller støtte Niveau 1 Lettere funktionsnedsættelser Kan med let indsats som vejledning eller motivation selv klare opgaven Kvalitetsstandarder 9

11 Borgeren kan med let vejledning, rådgivning eller motivation få forbedret sit funktionsniveau eller vedligeholde det opnåede funktionsniveau Niveau 2 Moderate funktionsnedsættelser Kan med moderat støtte selv klare opgaven Borgeren kan med vejledning, struktur og motivation få forbedret sit funktionsniveau eller vedligeholde det opnåede funktionsniveau Niveau 3 Svære funktionsnedsættelser Kan med omfattende støtte selv klare opgaven Borgeren kan med støtte, struktur og motivation få forbedret sit funktionsniveau eller vedligeholde det opnåede funktionsniveau Niveau 4 Totale funktionsnedsættelser Kan ikke klare opgaven og er afhængig af, at andre klarer opgaven for sig Borgeren kan med massiv støtte vedligeholde sit funktionsniveau. Funktionsvurderingen sker i forhold til en række funktionsområder, der sikrer at hele borgerens livssituation bliver vurderet. Disse funktionsområder er 1. Personlig hygiejne og pleje 2. Kost, måltider, medicin, indkøb 3. Kommunikation/samvær med andre 4. Bolig 5. Fritid 6. Økonomi 7. Uddannelse/arbejde/undervisning 8. Færden uden for hjemmet 9. Hjælpemidler 10. Samvær med andre/netværk 11. Transport 12. Misbrug 13. Andet Funktionsvurderingen sikrer, at der for hver borger sker et konkret individuelt skøn af funktionsniveauet. Hvis en borger, således på grund af sit handicap har brug for lettere vejledning for at passe sin bolig (rengøring, oprydning m.v.) er koden for funktionsniveau 4.1, hvor 4 er tallet for funktionsområdet bolig, og 1 er tallet for funktionsniveauet. Afgørelsen om hjælp og omfanget træffes i visitationsudvalget, der holder møde en gang ugentligt med mindre andet er nævnt i den enkelte kvalitetsstandard. Lederen af Voksne med Handicap er formand for visitationsudvalget. Der deltager en økonomimedarbejder i visitationsmøderne for at sikre, at ydelserne registreres korrekt med henblik på budgetopfølgning. Økonomimedarbejderen har ikke indflydelse på beslutningen. I tvivlstilfælde kan formanden træffe den endelige afgørelse. Visitationsudvalget kan suppleres efter behov med eksperter udenfor myndighedsfunktionen (Voksne med Handicap). Kvalitetsstandarder 10

12 Borgeren vil modtage skriftlig besked, når der er truffet en afgørelse. Af afgørelsen vil det fremgå, hvilke behov, bevilling skal dække. Det afgørende er således ikke den tid, der er afsat, men det behov, der skal kompenseres. Kvalitetsstandarder 11

13 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 Startpakke Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen - At borgeren modtager støtte i en kort periode, hvor det fremtidige behov for støtte afdækkes - At borgeren i en afgrænset periode får støtte og vejledning til opstart og etablering i ny bolig Voksne over 18 år, der bor i egen bolig, eller skal flytte i egen bolig. Voksne med psykisk nedsat funktionsevne Støtte, der er behov for i en afgrænset periode eller indtil andet tilbud iværksættes. For eksempel: - Støtte til at gøre boligen indflytningsklar. - Støtte til at blive etableret i boligen, herunder udpakning af flyttekasser. - Kontakt til relevante netværk (ejendomsfunktionær, naboer, pårørende og omgivelser mv.). - Planlægning af fremtidigt samarbejde med pårørende, behandlingstilbud og øvrige tilbud. - Ledsagelse til behandlingstilbud inden for det etablerede behandlingssystem. - Ledsagelse (inden for en rimelig afstand fra boligen) i forbindelse med en aktivitet. - Udfærdigelse af pædagogisk handleplan. - Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelserne). - Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagers deltagelse. - Ledsagelse efter servicelovens 97. Ydelsens omfang Støtten ydes i dagtimerne; mandag til fredag kl I særlige tilfælde, og efter konkret aftale med lederen af udførerne, kan støtten ydes frem til kl Støtten ydes som en pulje over 1 3 måneder i særlige tilfælde kan perioden udvides til 6 måneder. Den samlede pulje kan udgøre op til 40 timer Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Alle funktionsområder med funktionsniveau 1-4 Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren. Ved ledsagelse og aktiviteter betaler borgeren for egne udgifter eksempelvis Kvalitetsstandarder 12

14 Leverandør af ydelsen transport, bespisning og entré Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven Opfølgning på indsatsen Handicaprådgiverne følger op på støtten, når bevillingsperioden udløber. Udførerne skal forinden udløb udarbejde skriftlig vurdering af hvilke behov hos borgeren en eventuel fremtidig støtte skal dække Sagsbehandlingsfrister Klagevejledning Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er 8 uger. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Udførerne kan foretage denne koordinering i bevillingsperioden. Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem skal derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Kvalitetsstandarder 13

15 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Motivering til oprydning og rengøring af boligen, herunder tøjvask Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen - At borgerens bolig holdes ryddelig og ren. - At borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at holde boligen med henblik - Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne - Give borgeren forståelse for vedligeholdelse af hjemmet. - Motivere til oprydning og rengøring af hjemmet. - Motivere til at klare tøjvask eller vaskeordning. - Planlægning af oprydning og rengøring af hjemmet. - Planlægning til at klare tøjvask. - Ydelser, der kan dækkes efter Servicelovens 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). - Hovedrengøring. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Ydelsen gives primært hverdage mellem kl Fra ¼ 1 time ugentlig. Fra 1 gang ugentlig 1 gang månedlig. Funktionsniveau: 4.1 og 4.2. Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren. Borgeren afholder selv udgifter til rengøringsartikler og udgifter i forbindelse med vask. Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven Opfølgning på indsatsen - Sagsbehandlerne følger op på ydelsen minimum én gang årligt. Sagsbehandlingsfrister Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der Kvalitetsstandarder 14

16 foreligger en afgørelse er 8 uger. Klagevejledning Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Voksne med Handicap skal orienteres hvis der sker dobbeltkompensation Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem til derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Rengøring af boligen sker ikke, hvis der ifølge en APV er behov for særlig specialrengøring. Kvalitetsstandarder 15

17 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Vedligeholdelse af boligen, herunder tøjvask Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen - At støtte og vejlede borgeren med at boligen holdes ryddelig og ren. - At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller udvikle færdigheder til selv at vedligeholde boligen med henblik på at klare sig i egen bolig. Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne - Igangsætte og støtte og vejlede borgeren med tøjvask. - Igangsætte og støtte og vejlede borgeren med oprydning og rengøring i hjemmet. - Strukturere vedligeholdelse af boligen, så borgeren kan varetage mest muligt selvstændigt - Udføreren deltager ikke i rengøring uden borgers deltagelse. - Hovedrengøring. - Ydelser, der kan dækkes efter Servicelovens 83, 84 og 86. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl Fra 1 2 timer ugentlig. Fra 1 2 gange ugentlig. Funktionsniveau: 4.3. Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Serviceet, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren. - Borgeren betaler udgifter i forbindelse med ydelsen, herunder rengøringsmidler og vaskepulver Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven Opfølgning på indsatsen - Sagsbehandlerne følger op på ydelsen minimum én gang årligt. Kvalitetsstandarder 16

18 Sagsbehandlingsfrister Klagevejledning Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er 8 uger. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Voksne med Handicap skal orienteres hvis der sker dobbeltkompensation Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem til derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Rengøring af boligen sker ikke, hvis der ifølge en APV er behov for særlig specialrengøring Kvalitetsstandarder 17

19 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Motivering til at opretholde/modtage behandlingstilbud Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen - At borgeren får den nødvendige behandling. - At borgerens almene tilstand bedres Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Motivere til at opretholde/modtage igangværende behandlingstilbud. - Hjælp til at overholde aftalte tider hos læge, tandlæge mv. - Motivere til og erindre om at tage medicin. - Medicinadministration, medmindre personalet har gennemgået særligt kursus. - Kun behandlingstilbud inden for det etablerede behandlingssystem. - Udføreren yder ikke behandling. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl eller når behandlingsstedet har åbent. Fra 5 30 minutter ugentlig. Fra 1 gang ugentlig - 1 månedlig. Kan i særlige situationer ydes dagligt i en kort periode. Funktionsniveau: 2.1, 2.2, 2.3, 12.1, 12.2, 13.1 og Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren. Borgeren betaler selv sin medicin Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven Opfølgning på indsatsen Sagsbehandlerne følger op på ydelsen minimum Kvalitetsstandarder 18

20 én gang årligt. Sagsbehandlingsfrister Klagevejledning Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er 8 uger. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Voksne med Handicap skal orienteres hvis der sker dobbeltkompensation. Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem til derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Der skal være opmærksomhed på magtanvendelse i forhold til levering af ydelsen. Kvalitetsstandarder 19

21 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 Opretholde/modtage behandlingstilbud Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen - At borgeren fastholder behandlingstilbud - At borgerens almene tilstand forbedres. Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Ledsagelse til behandlingstilbud, f.eks. læge, terapeuter og psykologer. - Trafiktræning til selv at kunne passe behandling. - Ledsagelse til behandlingstilbud uden for det etablerede behandlingssystem. - Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen. - Udføreren yder ikke behandling. Tilrettelægges ud fra det individuelle behov. Primært i hverdage mellem kl eller når behandlingsstedet har åbent. Fra 1 gang ugentlig 1 gang hver 3. måned. Kan ydes flere gange ugentligt i særlige situationer. Ved alvorlig sygdom kan der tildeles en pulje efter individuelt behov. Funktionsniveau: 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 12.3, 12.4, 13.3, Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren. - Borger betaler egne transportudgifter og udgifter til behandling. Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven. Opfølgning på indsatsen Sagsbehandlerne følger op på ydelsen minimum én gang årligt. Sagsbehandlingsfrister Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er 8 uger. Kvalitetsstandarder 20

22 Klagevejledning Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Voksne med Handicap skal orienteres hvis der sker dobbeltkompensation Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem til derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Der skal være opmærksomhed på magtanvendelse i forhold til levering af ydelsen. Kvalitetsstandarder 21

23 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 Mestring af handicap i hverdagen Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen - At borgeren får støtte til at leve med sit handicap. - At støtte borgeren til at forbedre sin funktionsevne ved at mestre sit handicap. Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Støttende samtaler Samtaler, behandling eller ydelser, der gives andet sted, f. eks. Psykiater, læge eller psykolog Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl , og i særligt begrundede tilfælde i weekenden mellem kl Fra ½ - 1 time ugentlig. Fra 1 gang ugentlig hver 14. dag. Støtten tilrettelægges under hensyntagen til behovet hos kontaktsvage. Funktionsniveau: Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven Opfølgning på indsatsen Sagsbehandlerne følger op på ydelsen minimum én gang årligt. Sagsbehandlingsfrister Klagevejledning Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er 8 uger. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Kvalitetsstandarder 22

24 Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Voksne med Handicap skal orienteres hvis der sker dobbeltkompensation. Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem til derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Kvalitetsstandarder 23

25 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Motivering til hygiejne Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen - At borgeren klarer egen personlig hygiejne. - At borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at varetage egen hygiejne. - Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der selv kan deltage. Motivering og vejledning til f. eks. at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barbering og vejledning i hensigtsmæssig påklædning - Praktisk hjælp til personlig hygiejne. Ydelser der kan dækkes efter Servicelovens 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl Fra ¼ - 1 time ugentlig. Fra 1 gang ugentlig hver 14. dag. Funktionsniveau: 1.1. og 1.2 og 1.3. Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren - Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven Opfølgning på indsatsen Sagsbehandlerne følger op på ydelsen minimum én gang årligt. Sagsbehandlingsfrister Klagevejledning Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er 8 uger. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Kvalitetsstandarder 24

26 Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Voksne med Handicap skal orienteres hvis der sker dobbeltkompensation. Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem til derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Kvalitetsstandarder 25

27 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Planlægning af økonomi og forståelse for offentlige breve Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen At borgeren klarer egne økonomiske dispositioner og kontakt til offentlige myndigheder At give forståelse for økonomisk planlægning og forståelse for modtaget post. - Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Budgetlægning og hjælp til administration, herunder betaling af regninger via PBS. - Gennemgå post, formidle forståelse, besvare post og organisere post. - Udføreren går ikke ærinder, ej heller i banken. - Udføreren administrerer ikke borgerens penge. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Ydelsen kan gives i gruppe eller netværkstilbud. Primært hverdage mellem kl Fra ½ - 1 time månedlig. Fra 1 2 gange månedlig. Funktionsniveau: Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven Opfølgning på indsatsen Sagsbehandlerne følger op på ydelsen minimum én gang årligt. Sagsbehandlingsfrister Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der Kvalitetsstandarder 26

28 foreligger en afgørelse er 8 uger. Klagevejledning Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Voksne med Handicap skal orienteres hvis der sker dobbeltkompensation. Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem til derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Der skal være opmærksomhed på mulighederne for administration i henhold til pensionsloven og værgemål samt frivillige administrationsaftaler. Kvalitetsstandarder 27

29 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Motivering til indkøb af dagligvarer og større indkøb Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen - At borgeren får købt ind. - At borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at klare egne indkøb, herunder også får fokus på sunde madvaner og dermed indkøb af sunde madvarer. - Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne - Vejledning og planlægning af indkøb af dagligvarer. - Vejledning og planlægning af større indkøb f.eks. tøj, indbo. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (herunder indkøbsordning). Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl Fra ¼ - ½ time ugentlig. Fra 1 gang ugentlig 1 gang månedlig. Kan samles til brug inden for en 3 måneders periode. Funktionsniveau: 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2. Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren - Borgeren betaler egne indkøb. Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven Opfølgning på indsatsen Sagsbehandlerne følger op på ydelsen minimum én gang årligt. Kvalitetsstandarder 28

30 Sagsbehandlingsfrister Klagevejledning Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er 8 uger. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Voksne med Handicap skal orienteres hvis der sker dobbeltkompensation Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem til derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Kvalitetsstandarder 29

31 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Støtte og vejledning til dagligvareindkøb Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen - At støtte og vejlede borgeren med at få købt ind. - At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at foretage indkøb. - Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne - Borgere, der ved optræning selv kan varetage egne indkøb. - Ledsagelse ved indkøb af dagligvarer. - Optræning til selv at klare indkøb. - Trafiktræning. - Udføreren foretager ikke indkøb uden borgerens deltagelse. - Ydelser, der kan dækkes efter Servicelovens 83, 84 og 86 (herunder indkøbsordning). - Ledsagelse efter servicelovens 97. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl , og i særligt begrundede tilfælde i weekender mellem kl Fra 1-1½ time ugentlig. Fra 1 4 gange månedlig. Funktionsniveau: 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 6.2, 6.3. Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren Borgeren betaler egne indkøb og egen transport. Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven Opfølgning på indsatsen Sagsbehandlerne følger op på ydelsen minimum én gang årligt. Sagsbehandlingsfrister Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der Kvalitetsstandarder 30

32 foreligger en afgørelse er 8 uger. Klagevejledning Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Voksne med Handicap skal orienteres hvis der sker dobbeltkompensation. Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem til derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Kvalitetsstandarder 31

33 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Støtte og vejledning til større indkøb Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Egenbetaling Leverandør af ydelsen At støtte og vejlede borgeren med at få købt ind. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at foretage større indkøb. - Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne - Ledsagelse og vejledning ved indkøb af større ting som f. eks. tøj og indbo. - Optræning til selv at klare indkøb. - Trafiktræning. - Hjælp til køb over internettet. - Udføreren foretager ikke indkøb uden borgerens deltagelse. - Ydelser, der kan dækkes efter Servicelovens 83, 84 og Ledsagelse efter servicelovens 97. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl Op til 4 timer pr. kvartal. Funktionsniveau: 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 6.2, 6.3. Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Støtten er gratis for borgeren. - Borgeren betaler egne indkøb. Der kan være følgeudgifter, som borgeren skal betale for udføreren, f.eks. transport. Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at købe støtten hos en privat leverandør beslutning om dette træffes i visitationsudvalget Borgeren har ikke frit valg af leverandør. Udførerne er fagligt uddannede til at varetage opgaven Opfølgning på indsatsen Sagsbehandlerne følger op på ydelsen minimum én gang årligt. Kvalitetsstandarder 32

34 Sagsbehandlingsfrister Klagevejledning Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er 8 uger. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse Såfremt der ydes hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86 parallelt med denne ydelse, skal der ske en koordinering, således at borgeren ikke dobbeltkompenseres. Voksne med Handicap skal orienteres hvis der sker dobbeltkompensation. Udførerne er underlagt arbejdsmiljøreglerne, og borgerens hjem til derfor være i en stand eller kunne bringes i en stand, hvor medarbejderen kan arbejde jf. gældende retningslinier. Egedal Kommune er røgfri, og borgeren må ikke ryge i den periode udføreren er tilstede i hjemmet. Kvalitetsstandarder 33

35 Kvalitetsstandard Støtte efter 85 - Støtte og vejledning til madlavning Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 85 Mål med ydelsen Målgruppe - At støtte og vejlede borgeren med at tilberede mad med særlig fokus på sund mad. - At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde færdigheder eller optræne et funktionsniveau til selv at tilberede mad. - Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne - Borgere, der kan optrænes til selv at tilberede mad. Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Planlægning, tilberedning og oprydning i en optræningsperiode. - Udføreren tilbereder ikke mad uden borgerens deltagelse. - Ydelser, der kan dækkes efter Servicelovens 83, 84 og 86, herunder madordning. Ydelsens omfang Tildeles individuelt eller i gruppe. Primært hverdage mellem kl , og i særligt begrundede tilfælde i weekender mellem kl Fra 1-2 timer ugentlig. Fra 1 2 gange ugentlig. Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Placering i budget Funktionsniveau: 2.1, 2.2, 2.3. Ydelsen kan tildeles individuelt til borgere med funktionsniveau 2.2. og 2.3., og i grupper til borgere med funktionsniveau 2.1. Visitationsudvalget i Voksne med Handicap træffer beslutning på baggrund af skriftlig indstilling fra handicaprådgiveren Center for Social Service, Voksne med Handicap Egenbetaling Støtten er gratis for borgeren - Borgeren betaler egne indkøb. Leverandør af ydelsen Støtten leveres af Egedal Kommunes støtteteams. I ganske særlige tilfælde kan Egedal Kommune vælge at Kvalitetsstandarder 34

Kvalitetsstandarder. for ydelser til. handicappede og sindslidende. Udfærdiget af:

Kvalitetsstandarder. for ydelser til. handicappede og sindslidende. Udfærdiget af: Kvalitetsstandarder for ydelser til handicappede og sindslidende Udfærdiget af: Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug Myndighedsenheden Torvegade 15 4200 Slagelse Godkendt i Handicap og Socialpsykiatriudvalget

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014

Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014 Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede rammer for kvalitetsstandarder... 4 2.1 Egedal Kommunes værdigrundlag... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013

Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013 Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013 Center for Borgerservice 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 6 2. Målgruppe... 6 3. Lovgrundlag... 6 4. Klageadgang... 7

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for 2015 for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet

Kvalitetsstandarder for 2015 for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandarder for 2015 for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 1 Læsevejledning Katalogets opbygning Del 1 er en generel orientering om Egedal Kommunes overordnede rammer for kvalitetsstandarder

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser. Langeland Kommune. Det specialiserede voksenområde

Serviceniveaubeskrivelser. Langeland Kommune. Det specialiserede voksenområde Serviceniveaubeskrivelser Langeland Kommune Det specialiserede voksenområde Juni 2014/opdateret juli 2015 Indhold 1. Forord... 2 2. Principper for indsatsen for det specialiserede område... 3 3. Serviceniveau...

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarter. Handicapkompenserende ydelser og udsatte voksne

Center for Social Service Kvalitetsstandarter. Handicapkompenserende ydelser og udsatte voksne Center for Social Service Kvalitetsstandarter Handicapkompenserende ydelser og udsatte voksne 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du som voksen oplever problemer og har behov for hjælp som følge af din

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Voksen handicap Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 16. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978813 Sags nr. 480-2014-145896 Indhold Indledning... 2 Voksenudredningsmetoden/takststruktur...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kære borger og pårørende Jeg er glad for at kunne præsentere Vesthimmerlands Kommunes nye kvalitetsstandarden for tilbud til voksne

Læs mere

SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2014. Udgivet første gang i 2012.

SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2014. Udgivet første gang i 2012. SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2014 Udgivet første gang i 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 Bærende principper... 4 Beskrivelse af lovgrundlaget... 4 Hjælp til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SERVICENIVEAU FOR HANDICAPPEDE OG UDSATTE VOKSNE REDIGERET 08-01-2014 UDARBEJDET AF HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI 2

INDHOLDSFORTEGNELSE SERVICENIVEAU FOR HANDICAPPEDE OG UDSATTE VOKSNE REDIGERET 08-01-2014 UDARBEJDET AF HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI 2 SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BÆRENDE PRINCIPPER... 4 Hjælp til selvhjælp og den rehabiliterende tilgang... 4 Alle har ret til

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Lov om Social Service 85 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 1 af 1 Indhold Forord... 4 Principper...

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært møde Udsatterådet Referat for ekstraordinært møde Udsatterådet Mødedato: Mandag den 19. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere