Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering"

Transkript

1 VIA University College Dato: 10. marts 2015 Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent Thisted 82% Svarprocent Viborg 59% Handleplan vedrørende Ledelse og organisering af uddannelsen: Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Uddannelsen er alt i alt velstruktureret Nemt at finde relevant information om uddannelsen Rettidig information om skemaændringer Mål Hvad skal opnås At de studerende oplever at kunne finde relevant information om uddannelsen Indikator Indeks på samlet ledelse og organisering af uddannelsen er steget til 65 Konkret aktivitet/proces Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Uddannelsesdokumenterne er siden studentertilfredshedsundersøgelsen 2014 flyttet til studienet og findes nu i det LMS system, de studerende arbejder med dagligt. i gang Er igangsat Hvem er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning på den konkrete aktivitet Beskriv hvordan, hvor og til hvem der skal informeres 1/10

2 Modulansvarlige viser modulbeskrivelsen og vejen til de samlede uddannelsesdokumenter ved modulstart. I læseplanen på modul 1-3 skrives en kort vejledning til hvor uddannelsesdokumenter kan findes. Eks. Modulbeskrivelsen og øvrige uddannelsesdokumenter finder du i studienet under uddannelse og studieværktøjer. Gøres ved hver modulstart Udføres ved næste modulstart. Modulansvarlige og undervisere på modulet Modulansvarlige som udarbejder læseplanen og undervisere på modulet er informeret Uddannelsesdokumenter for modulerne er revideret ift. Gennemskuelighed og læsevenlighed At de studerende oplever at planlagte skemaændringer gives med en uges varsel At de studerende oplever uddannelsen som velstruktureret Pensumlister og anbefalede bogkøb gøres tilgængelige 4 uger før modulstart Ved akutte ændringer bruges smsog mailbeskedfunktion. Derudover bruges beskedfunktionen på holdwebstedet i studienet. Skemaændring rettes i læseplanen. Forventningsafstemning med de studerende, hvor man bl.a. opfordrer dem til at tilmelde sig sms- besked. Dette skal være et punkt i introduktion til hvert modul Til introduktionen præsenteres en oversigt over alle 10 uger. Giver overblik over indhold og sammenhæng imellem fagene. Underviserne i de enkelte fag henviser løbende til andre fag- drager paralleller og ekspliciterer sammenhænge imellem fagene. Modulansvarlig Undervisere Drøftes på studerendes 2/10

3 Handleplan vedrørende Undervisning Kategorien undervisning er grøn med få opmærksomhedsfelter: Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skabe sammenhæng mellem de forskellige faglige forløb på uddannelsen God kobling mellem teori og praksis i undervisningen Inddrage viden fra professions- eller aftagerfeltet Lytte til de studerendes forslag til ændringer Mål Indikator Konkret aktivitet/proces Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres at der er sammenhæng mellem de forskellige faglige forløb på uddannelsen 75 I undervisning på modul 1-3 er opmærksomme på i højere grad at inddrage viden fra andre vidensområder end eget i gang Hvem er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning på den konkrete aktivitet Modulkoordinatorer og modulansvarlige Beskriv hvordan, hvor og til hvem der skal informeres Det besluttes på koordinationsudvalgsmøde og der orienteres om det på studerendes I undervisningen på modul 5 er der opmærksomhed på meningsfuldhed ift. det tværprofessionelle forløb og sammenhæng til resten af modulet. I undervisningen på modul 6 inddrages sundhedsplejerskerne i den teoretiske del af 3/10

4 uddannelsen I undervisningen på modul 9 og 10 er det et opmærksomhedspunkt både i introduktion og undervejs i forløbet. Der henvises til tidligere og kommende undervisning. at der er sammenhæng mellem teori og oplevelser i praksis og vise versa at undervisningen inddrager viden fra professions- eller aftagerfelt Undervisergruppen vil inddrage viden fra klinisk praksis og i højere grad italesætte klinisk praksis i undervisningen. Desuden skabes der sammenhæng til klinisk praksis ved at anvende cases og eksterne undervisere fra klinisk praksis. Desuden implementeres studieværktøjet VIA Connect med samarbejde om udfordringer fra klinisk praksis. At de studerende ser der bliver lyttet til de forslag til ændringer, de giver Efter evaluering og behandling af evaluering på modulgruppemøde og i de studerendes råd, skal de studerende gøres opmærksomme på hvilke Uddannelsesleder og Modulansvarlige Evalueringsresultater offentliggøres på studienet til de studerende jf. procedurebeskrivelse, evaluering af undervisning 4/10

5 At de studerende videndeler om brug af eportfolio Afdeling Thisted større sammenhæng mellem teori og praksis tiltag, der gøres på baggrund af evaluering af modulet Der er fortsat systematisk introduktion til brug af eportfolio og studerende længere fremme i uddannelsen videndeler deres erfaring I efteråret 2015 planlægger undervisere i sygepleje og anatomi/fysiologi et undervisningsforløb der skal skabe en større sammenhæng mellem de to fag. Undervisningen i udvalgte emner vil koble fagene samt koble teori og praksis, blandt andet ved at anvende SaKS. Evalueres ved modulgruppemøde sidst i 2015 Modulansvarlig Underviser i sygepleje og underviser i A/F i Thisted Handleplan vedrørende Udstyr og materialer Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Det tekniske udstyr fungerer tilfredsstillende Adgang til relevant undervisningsmateriale i god tid før den studerende skal bruge det God support til uddannelsesstedets tekniske udstyr Mål Hvad skal opnås Indikator Konkret aktivitet/proces Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal i gang Hvem er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning på den konkrete aktivitet Beskriv hvordan, hvor og til hvem der skal informeres 5/10

6 At teknisk udstyr fungerer når det skal anvendes involveres 70 Kommer til drøftelse på campusledermøde med henblik på handleplan på campusniveau og henvendelse til ITafdelingen i VIA 16. marts 2015 Evalueres i efteråret 2015 på campusledermøde Uddannelsesleder og campuskoordinator Der informeres om det på lærermøde og studerendes At de studerende får hjælp eller bliver henvist til hvem der kan hjælpe ved problemer med teknisk udstyr Undervisere har gjort det tekniske udstyr klar inden undervisningen. Tydeliggøre information om hvem der kan hjælpe med hvad på studienet Sygeplejerskeuddannelsens It-pædagogiske superbrugere Drøftes i itsuperbrugergruppen på sygeplejerskeuddannelsen og på campusniveau At de studerende oplever at undervisningsmateriale er til rådighed når det skal anvendes I ordinær uddannelse kontrolleres adgang til undervisningsmateriale af underviser forud for undervisningen For netuddannelsen kontrolleres adgang til læringsressourcer systematisk 14 dage forud for undervisningen. Sygeplejerskeuddannelsen pædagogisk It-ansvarlig gennemgår modulguiden for netuddannelsen systematisk for ikke fungerende links/undervisningsmaterialer Undervisere opmærksomhed på at kontrollere egne undervisningsmaterialer Er igangsat Undervisergruppen og de studerende Tydelighed i den skriftlige kommunikation, hvis der er en pædagogisk grund til, at det lægges senere ud Læseplan og pensumliste skal være klar senest 14 dage før modulstart. 6/10

7 Efter aftale kan underviserens præsentationsmateriale gøres tilgængelig før undervisning Handleplan vedrørende æstetisk miljø Indrette undervisningslokale, så det virker inspirerende Mål Hvad skal opnås undervisningslokaler som inspirerende Indikator Konkret aktivitet/proces Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres 55 De studerende inviteres til at komme med konkrete ønsker til undervisningslokaler Afdeling Viborg i gang Hvem er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning på den konkrete aktivitet 4. maj 2015 De studerendes råd og uddannelsesleder Beskriv hvordan, hvor og til hvem der skal informeres De studerendes råd Handleplan vedrørende Socialt miljø Afdeling Viborg At være en del af fællesskabet Udvise socialt medansvar på uddannelsen over for andre studerende Yderligere sociale arrangementer Mål Hvad skal opnås Indikator Konkret aktivitet/proces Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres i gang Hvem er ansvarlig for gennemførelse Beskriv hvordan, hvor og og opfølgning til hvem der skal infor- på den konkrete aktivitet 7/10 meres

8 At studerende tager ansvar når studiegrupper ikke fungerer 75 I foråret arbejder modulgruppe 1 og studievejleder med at understøtte de studerendes gruppedannelse på modul 1-3 herunder hører samarbejdet og det fælles ansvar for klassens trivsel og læring forventes derfor at have en afsmittende effekt på oplevelse af medansvar og fællesskab Studievejleder og arbejder med området i forårssemesteret 2015 Evalueres ved modulafslutning i uge 16 og 26 Primært studievejleder og modulansvarlige, sekundært øvrige undervisere på modulerne Evaluering af tiltag drøftes på modulgruppemøde i maj og august At studerende føler sig godt tilpas på studiet at der sker flere sociale arrangementer I midterste og sidste del af uddannelse afsættes ligeledes specifikke lektioner til at arbejde med gruppeprocesser Studerende tilbydes en studiesamtale med underviser om trivsel på studiet i forhold til at være studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Synliggøre de sociale arrangementer på campus Udpege sociale ambassadører i klasserne som er hovedansvarlig for at planlægge sociale arrangementer i det første år af uddannelsen Evalueres i efteråret 2015 efter modul 3 De involverede undervisere Campuskoordinator, de studerendes råd og campus DSR Sociale ambassadører, de studerendes råd Der orienteres om det på studerendes råds møde Drøftet på studerendes Opfordre til deltagelse og udforske årsager til evt. manglende deltagelse Uddannelsesleder, modulansvarlige, studievejleder og de studerendes råd At nytilkomne studerende på holdet og studerende i de tværprofessionelle Opmærksomhed på at facilitere samarbejde og skabe sociale processer for nytilkomne studerende i sygeplejerskeuddannelsen og For nytilkomne studerende i sygeplejerskeuddannelsen: Modulansvarlig, studievejleder og holdet 8/10 Drøftet på studerendes

9 forløb føler sig velkomne at have et ansvar overfor andre studerende på uddannelsen for studerende på tværs af uddannelser i det tværprofessionelle forløb Undervisere har fokus på det sociale samspil i undervisningen, og i forbindelse med gruppedannelser. For studerende på tværs af uddannelser: De involverede undervisere og holdet Uddannelsesleder, modulansvarlige og studievejleder Drøftet på studerendes Handleplan vedrørende Socialt miljø Afdeling Thisted Kategorien er grøn med få opmærksomhedsfelter: At være en del af fællesskabet Udvise socialt medansvar på uddannelsen over for andre studerende Mål Hvad skal opnås at være en del af fællesskabet Indikator Konkret aktivitet/proces Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres 75 I foråret arbejder modulgruppen og studievejleder med at understøtter de studerendes gruppedannelse på modul 1-3 herunder hører samarbejdet og det fælles ansvar for gruppens trivsel og læring i gang Hvem er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning på den konkrete aktivitet Uddannelsesleder, modulansvarlig og studievejleder Beskriv hvordan, hvor og til hvem der skal informeres Der orienteres om det på studerendes råds møde At nytilkomne studerende på holdet og studerende i de tværprofessionelle forløb føler sig velkomne Opmærksomhed på at facilitere samarbejde og skabe sociale processer for nytilkomne studerende i sygeplejerskeuddannelsen og for studerende på tværs af uddannelser i det tværprofessionelle forløb For nytilkomne studerende i sygeplejerskeuddannelsen: Modulansvarlig, studievejleder og holdet For studerende på tværs 9/10 Drøftet på studerendes

10 af uddannelser: De involverede undervisere og holdet Studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering og handleplanen har været behandlet i følgende fora: Modulgruppemøder for undervisere d. 25. februar 2015 Studerendes Råd d. 17. marts 2015 Koordinationsudvalget d. 11. marts 2015 MEDudvalg d. 4. maj /10

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014 Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan vedrørende: Studentertilfredsundersøgelse Repræsentanter for de studerende medlemmer af De

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 51% (21/15747) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Undervisningsmiljøvurdering 2009 University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Undervisningsmiljøvurdering 2009 University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisningsmiljøvurdering 2009 University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle MIO/31.maj 2010 1 Indhold Introduktion... 3 Formål... 3 Procedure for undervisningsmiljøvurderingen... 4 Tidsplan:...

Læs mere

VIA UC Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA UC Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund... 2 Vision og værdier... 2 Formål med kvalitetssikringssystemet... 3 Kvalitetsmål for uddannelsen... 3 Strategi og overblik over evaluering på uddannelsen... 3 Principper

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

NOTAT. Notat. Resumé. Fastholdelse og gennemførelse på VIA Pædagoguddannelsen. VIA University College

NOTAT. Notat. Resumé. Fastholdelse og gennemførelse på VIA Pædagoguddannelsen. VIA University College VIA University College Notat Til: VIA Rektorsekretariat Cc: [Navn] Vedr.: Fastholdelse i VIA Pædagoguddannelsen Resumé På VIA Pædagoguddannelsen arbejdes der intensivt for at fastholde de studerende. Der

Læs mere

Arbejdsmiljøvurdering på Læreuddannelsen i Århus

Arbejdsmiljøvurdering på Læreuddannelsen i Århus Århus marts 2011 Arbejdsmiljøvurdering på Læreuddannelsen i Århus Der blev - som i alle VIA s enheder - gennemført en spørgeskema undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø fra d. 27. januar til d. 15.

Læs mere

Uddannelse: Pædagoguddannelsen i Ikast

Uddannelse: Pædagoguddannelsen i Ikast Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Denne handlingsplan er udarbejdet på baggrund af resultatet af tilfredshedsundersøgelsen 2014. Processen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Der er udarbejdet et opfølgningsnotat, hvor de primære resultater ved VIA og ved uddannelsen er opsummeret og munder ud i en række spørgsmål.

Der er udarbejdet et opfølgningsnotat, hvor de primære resultater ved VIA og ved uddannelsen er opsummeret og munder ud i en række spørgsmål. Få tankerne ned VIA University College Dato: 30. april 2015 Handlingsplan Opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelsen ved VIA Kort- og landmålingstekniker E14. Deltagere: Uddannelsesleder Ole Lynggaard

Læs mere

Fra handlingsplan til virkelighed. 2012 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Fra handlingsplan til virkelighed. 2012 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Fra handlingsplan til virkelighed 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere