E-LÆRINGS FEMTID PÅ UNIVERSITETER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-LÆRINGS FEMTID PÅ UNIVERSITETER"

Transkript

1 E-LÆRINGS FEMTID PÅ UNIVERSITETER Undervisning og læring med multimedier på de videregående uddannelsesinstitutioner SPECIALE VEJLEDER: CLAUS WITFELT SPECIALE UDARBEJDET AF: TILLIKE MARTHE JØRGENSEN, DDK IT UNIVERSITETET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 1. INDLEDNING 1.1. Problemformulering Afgrænsning 1.3. Definitioner E-læring Pædagogiske scenarier Five-stage model 1.4. Specialets opbygning METODE Scenariobaseret læringsdesign Analyse og evaluering TEORIER E-læring Historisk tilbageblik FIKS-modellen Scenarioprincippet trins model CASE Case Konklusion af undersøgelsen Perspektivering Diskussion.. 5. E-LÆRINGS SCENARIODESIGN Scenario Læring med blended learning Software Sammenfatning 5.2. Scenario Fra en retro til en pædagogisk scenariodesign Ændringsforslag Sammenfatning 5.3. Scenario Fremtidsscenariodesign Sammenfatning 5.3. Sammenfatning.. 6. WORKSHOP Workshoppens design Evaluering af e-learning-workshop.dk Resumé for workshoppen Workshoppens formål Workshoppens aktiviteter og format 6.3. Analyse Virtuel Workshop Indhold Opsamling af forløbet efter Gilly Salmons 5 trins model Kritik af Workshoppen 6.4. Konklusion / Workshop Perspektivering den virtuelle workshop Workshoppens fremtid Alternativ fremgangsmåde Workshoppens fremtidige formål

3 7. E-LÆRING PÅ UNIVERSITETER ITU CBS Learning Lab KU Center for Web-baseret Læring Evaluering for e-læring på universiteter.. 8. KONKLUSION Perspektivering LITTERATURLISTE 10. BILAG.

4 RESUMÉ Temaet for dette speciale er anvendelse af IKT på universiteter samt højere læreanstalter et begreb som også kendes under navnet e-læring. Undervisere er generelt motiverede til at anvende IKT men besidder ikke et generelt overblik over hvilke muligheder e-læringen kan give dem herunder f.eks. IT læringsfagligt indblik samt viden om praktiske anvendelsesmuligheder af softwareprodukter. Specialet behandler spørgsmålene: Hvordan løses problemet med manglende tradition og erfaring ved e-learning for at optimere IKT i undervisningen og hvordan løftes e- lærings faglige kompetencer hos undervisere på relativ kort tid? Der er to elementer som udgør fundamentet af e-læring. Disse består af hhv. læringsdesign og softwaredesign. Selve softwaren har ligeledes to komponenter: interfacedesign og teknikken bagved. Specialet kigger hovedsageligt på læringsdesignet og sekundært på softwaren som udgør en uundgåelig basis for afvikling af elektroniske aktiviteter. Specialets formål er at belyse problemfeltet i brugen af IKT på universiteter og tager udgangspunkt i en konkret case fra IT Universitetet. Via en analyse af den aktuelle situation og ved at sammenligne med andre universiteters metoder og anerkendte forskningsresultater, giver specialet nogle løsningsmuligheder for, hvordan multimediakompetencer kan løftes. For at få svar på de spørgsmål specialet stiller, har jeg anvendt udvalgte kvalitative undersøgelsesmetoder som består af hhv. en case, tre scenariobaserede læringsdesign samt en virtuel workshop som kan ses på Forløbet er blevet analyseret og evalueret sammen med artiklerne fra udvalgte universiteters egne e-læringsundersøgelser og - strategier. Specialet tager således udgangspunkt i, at anvendelse af IKT har påvirket undervisningens og læringens udvikling, og således har fremgangsmåden også ændret sig. Derfor opstår nye begreber som e-læring, e-pædagogik og e-didaktik. Ved design af kursusforløb med netbaseret undervisning kan man anvende forskellige modeller som fx pædagogiske scenariodesign, FIKSmodellen (Andresen 2000) og 5 trins modellen (Salmon 2004). Analysen viser, at der er startsvanskeligheder i forbindelse med at anvende e-læring. Specialets hypotese går ud på, at problemerne kan løses ved at gribe ind før kurserne starter samt i startfasen, og hjælpe underviserne med at udvikle deres kursusdesign i samarbejde med eksperter. Disse eksperter kan coache i løbet af kurserne. Desuden viser analysen at det vil være hensigtsmæssigt at indføre en ad hoc hjælpefunktion. Udover disse startsvanskeligheder påpeger analysen også visse organisatoriske problemer forbundet med e-læring på universiteter, herunder problemer med manglende incitament samt aflønning af underviserens ekstra indsats for at udarbejde sit kursus med IKT. Specialet konkluderer således at disse vanskeligheder sandsynligvis kan løses ved at oprette en e-lærings supportenhed, som har til formål at coache undervisere og studerende i nærmiljøet og de organisatoriske problemer skal løses på et højere plan, hos universiteternes ledelse eller på ministerielt niveau. Den virtuelle workshop har fået positiv modtagelse fra deltagerne og derfor fortsætter workshoppens aktiviteter efter sommerferien. Workshoppens mål er at være et åbent diskussionsforum til uformel netkommunikation for erfaringsudveksling om e-læring.

5 1. INDLEDNING I nyere tid sker en stor del af kompetenceudvikling via informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Gennem tiden er der anvendt mange begreber om læring, som understøttes af IKT fra fjernundervisning, teknologistøttet undervisning, blended learning, mobil learning etc. Jeg har valgt at bruge betegnelsen e-læring for alle former for IKT-støttet læring. Der er stor interesse for e-læring, og årsagen til denne skyldes det potentiale, der ligger i mere fleksible læringsformer, hvad enten det drejer sig om fleksibilitet i tid og rum eller fleksibilitet i forhold til de studerendes individuelle læringsforudsætninger eller hverdagslivsbetingelser. E-læring kan forstås som overbegreb for tids- og stedsfleksibel læring hvor samarbejde og vejledning foregår i et virtuelt læringsrum eller i en kombination af fysisk og virtuelt læringsrum (Andresen, 2000). Fordele og muligheder ved e-læring er: Fleksibilitet (uafhængighed af tid og sted, samt nem adgang til og overblik over læringsressourcer) Pædagogisk merværdi (muligheder for differentiering, øget refleksivitet, videndeling, nye undervisningsformer) Bedre tilrettelæggelse (videndeling på tværs af institutter mellem undervisere, adgang til flere undervisningsressourcer og -materialer, lettere samarbejde med eksterne undervisere) Besparelser og effektivisering (færre udgifter til kopiering, studieadministrative lettelser ved mulighed for netkommunikation) (Heiberg, 2004) En kombination af min interesse for design og konceptudvikling og mine aktiviteter som tidligere italiensklærer, nuværende web-designer og studerende på IT Universitetet (ITU) har gjort mig interesseret i e-læring. Under mine studier på Københavns Universitet og på IT Universitetet kunne jeg observere, hvordan informationsteknologien vinder større udbredelse på videregående uddannelser, Højere Læreanstalter. Jeg har deltaget i diverse kurser med mulitimedieret undervisningsform og undersøgt dem nærmere. Det viste sig, at der var et stort behov for at løse diverse vanskeligheder som opstår i opstarten og under afviklingen af kurser med anvendelse af e-læring primært på grund af uerfarenhed med de nye medier, som kræver omstilling til e-pædagogik og e-didaktik. Det medfører også et behov for at udvikle et helt nyt begrebsapparat. De dygtige undervisere i face-2-face-undervisning skal tilegne sig nye metoder. Denne problematik, som berører e-learningsfeltet, er grundlaget for mit speciale.

6 Der er et behov for at styrke IKT på videregående uddannelser. I juni 2007 har Videnskabsministeriet defineret et program angående e-læring med ønsket om at øge indsatsen for at fremme anvendelsen af IKT således: Infrastrukturen er på plads, De studerende har et højt niveau af IKT-færdigheder og Der et er stort uudnyttet potentiale for e-læring på de videregående uddannelsesinstitutioner. De videregående uddannelser skal udnytte e- læring for at nå pædagogiske og strategiske mål. (National strategi for IKT-støttet læring, juni 2007) Som aktiv universitetsstuderende kan jeg konstatere, at undervisning med IKT er godt i gang, men der er samtidig en række grundlæggende problemer forbundet med at anvende det. Det viser bl.a. den undersøgelse jeg har udarbejdet forud for mit speciale, som var et observationsstudie af et Blended Learnings forløb (12 uges projekt). Dette studie har jeg valgt at inddrage som en del af empirien i mit speciale, idet emnet længe har interesseret mig. Jeg har tidligere udarbejdet adskillige IKT forslag og undervisningsmaterialer indenfor området, heriblandt et grammatikprogram/software for italiensk sætningsanalyse, ITUpedia, et online netværk og videnbase for ITU studerende, Multimedia samtalerum, et forslag til sprogundervisning med henblik på at øge IKT brugen i undervisningen og skifte de gamle elementer ud som fx det gammeldags sproglaboratorie. Sammen med andre studerende fra Læring og IT kurset har vi udarbejdet et e-learning community for spanskstuderende, projektet La Comunidad. [Billede 3.] Disse projekters konklusion er og eftertanken blev, at trods deltagernes og undervisernes udmærkede evner til at bruge IKT, blev mulighederne ved e-læring ikke tilfredsstillende og optimalt udnyttet. Det kunne jeg bl.a. se ved, at man i sprogundervisningen ikke anvendte mediernes fordele. F.eks. bruger Sproglaboratorierne stadigvæk gammeldags kassettebånd til at øve sig på. Spørgsmålet er, hvordan denne situation kan forbedres fremover. Mange af de forskere, hvis artikler eller bøger jeg har læst i de sidste tre år, er kommet til den konklusion, at der er akut behov for videreuddannelse af undervisere, således at de opnår øgede IKT og multimediadidaktiske kompetencer. Teachers needs for new competencies grouped into ICT literacy and multimedia didactical literacy. ICT literacy is the technical competency that everybody should possess, whereas multimedia didactical literacy deals only with the very special competencies that relate to using multimedia in school. (Witfelt 2000). Der er udkommet en del bøger, som kan bruges som håndbøger for dem, som er interesserede i at lære mere om e-læring. Væksten i læring der foregår helt eller delvist i virtuelle rammer, har ført til, at der er opstået et stort behov for en håndbog med designprincipper, som kan danne udgangspunkt for uddannelsesinstitutionernes og kursusudbyderes valg af en pædagogisk bæredygtig indførelse af e-læring. (Andresen, 2000). Der kendes efterhånden

7 både teorier og adskillige modeller til at designe e-lærings aktiviteter. Rasmus Blok fra Syddansk Universitet har udarbejdet en guide i 2005, som både praktisk og teoretisk fokuserer på læringssituationen, underviserrollen, studenterrollen og på undervisningens opgaver ud fra en pædagogisk og didaktisk perspektiv. Problemet er bare, at teknologien presser hurtigere og hurtigere på. Benyttelse af medier i undervisning og læring har stor succes. De mange medier gør undervisningen og læringen mere interessant og alsidig. Fordelen med e-læring er en kendsgerning som det også ses i undervisningsministeriets beskrivelse (National strategi for IKT støttet læring 2007): Vi kaster os ud i virtuelle undervisning, men mange gange er der problemer med, hvordan den klasseværelsebaserede pædagogik og didaktik kan eller skal overføres til multimedial e- pædagogik og e-didaktik. Ved didaktik forstås i denne sammenhæng, hvilket mål og indhold skal den pågældende fagdisciplin have og ved begrebet pædagogik forstås, hvilke undervisningsmetoder skal anvendes. Specialet vil pege på blandt andet de muligheder Andresens FIKS model og Salmons 5 trins model kan bruges til i udarbejdelse af kursusdesign. Jeg vil vende tilbage til disse modeller og gennemgå dem i dybden i teoriafsnittet og i scenarier Problemformulering I løbet af min kandidatuddannelse på ITU har jeg haft rig mulighed for at afprøve forskellige medier, som understøtter undervisning og læring - herunder medier som Power Point præsentationer, videoklip eller interaktive medier, som f.eks. kursushjemmesider, weblogs samt netbaseret undervisning. Forud for mit speciale har jeg udarbejdet en undersøgelse som handlede om netbaseret undervisning med seminar, et såkaldt Blended Learning. Undersøgelsen gik ud på at belyse, hvilken kommunikationsform man med fordel kan anvende i et netbaseret læringsmiljø, samt hvilken e-platform der understøtter læringen mest effektivt. Ved betegnelsen e-platform forstår jeg konferencerum, chat, , opgaveafleveringssektioner og kommentarsektioner. I dette projekt har jeg fokuseret mest på kommunikation og samarbejde i det virtuelle læringsmiljø og mindre om didaktikken og pædagogikken, målet med indhold og metoder at undervise på. Mine analyseresultater viste, at der var flere kritikpunkter ved internetmedieret undervisning. Kritikpunkterner var: at det er svært at sætte kommunikationen i gang at kommunikationsformerne chat, debat og konference aldrig kom rigtig i gang i nogen af platformerne indenfor observationens tidsrum, at selvom der er blevet oprettet grupper for samarbejde, kom der ikke meget ud af det, at det ikke var muligt at kommentere hinandens opgaveløsninger i lighed med underviseren. Dette betød, at denne form for kommunikation blev begrænset, hvor

8 læring kunne have fundet sted og kunne have fremmet dialogen mellem de studerende, at underviseren, efter hendes udsagn, ikke var klar over, hvordan hun kunne øge gruppeaktiviteterne, at der ikke var klar adskillelse af indholdet fra f2f og netundervisning. at selve softwareprogrammet Luvit gjorde mange af aktørerne, både underviseren og deltagerne, utilfredse. Disse kritikpunkter peger på, at der mangler tradition og erfaring i e-læring både fra undervisers og de studerendes side. Softwarens kvalitet har også stor betydning. Dette er et generelt problem på universiteter og sandsynligvis på andre undervisningsinstitutioner. Birgitte Heiberg, tidligere medarbejder af CBS Learning Lab, omtaler lignende problematik i sin artikel E-learning og kompetenceudvikling fra I artiklen diskuterer Heiberg barrierer for e-læring. Disse barrierer er: Manglende mål og vision for e-læring Manglende kompetencer og viden om pædagogisk anvendelse af e-læring Manglende tid og ressourcer både til udvikling og til at følge med i netdiskussioner Manglende motivation samt skepsis Tekniske problemer Copyright problemer Vi kan antage at kompetenceudvikling af undervisere samt de organisatoriske forbedringer kan overkomme disse barrierer. Til gengæld ligger den pædagogiske udfordring i at udvikle en didaktik hvor underviseren inddrager elevens mediekulturelle kompetence og samtidig fastholder det specifikt faglige perspektiv (Gynther, 2005). I afsnittet, hvor jeg kigger på, hvilke løsningsmodeller og fremtidsplaner som f.eks. Københavns Universitet, CBS og ITU opererer med, vil jeg beskrive det generelle billede nærmere. I forhold til casen om kurset Grundlæggende Grafisk design vil jeg evaluere de ovennævnte kritikpunkter og søge svar på; Hvordan løses problemet med manglende tradition og erfaring med e-learning for at For bedre optimere IKT i undervisningen, og hvordan løfter vi e-lærings faglige kompetencer hos at kunne undervisere på relativ kort tid? belyse problemstillingen og få mulighed for et konkret svar sætter jeg en yderligere undersøgelse i gang i form af en workshop. Formålet med undersøgelsen vil være at få flere stemmer til at markere sig, både fra undervisere, eksperter og studerende. Jeg vil også præsentere nogle artikler, som handler netop om implementering af e-læring på universiteter samt deres strategi. Med de tiltag håber jeg at få bedre mulighed for at diskutere, hvordan vi kan hjælpe

9 undervisere med at vælge de mest egnede virtuelle medier og metoder i undervisningen i et pædagogisk og didaktisk perspektiv. Min hypotese er, at de beskrevne problemer kan løses effektivt ved at gribe ind før kurserne starter såvel som i startfasen, og hjælpe undervisere med at udvikle deres kursusdesign i samarbejde med eksperter. Disse eksperter skal stå til rådighed under kursusforløbet for at coache både undervisere og studerende, når behovet opstår. Eksperterne må gerne høre under universiteternes LL (Laerning Lab), men skal fungere som en help-desk, derfor kalder jeg den enhed IT E-læring Support svarende til teknisk help-desk, også kaldet IT Teknisk Support. Når IT E-læring Support også gøres til et begreb, vil undervisere og studerende føle sig trygge og dermed mere motiverede. Eksperter/ konsulenter skal varetage institutternes eller liniernes (fx på ITU) lokale pædagogiske og didaktiske problemer. For at be- eller afkræfte min hypotese opretter jeg en workshop, hvis mål netop er at se på problemernes omfang og afprøve om min hypotese holder Afgrænsning Der findes et hav af forskningslitteratur omkring e-læring som fokuserer på alle fordelene ved e-læring. I specialet vil jeg beskæftige mig med den del af e-læring, hvor vanskelighederne opstår. Analyseresultatet fra casen viser, at vi har brug for her og nu-handling for at udnytte potentialet i IKT fuldt ud. Som det første vil jeg kigge på e-lærings forskningsresultater på feltet i søgen efter nye koncepter. Dernæst vil jeg anvende scenarier, hvor jeg tager udgangspunkt i problematiske læringssituationer. Endelig vil jeg igangsætte en virtuel workshop for at drøfte e-læring ud fra min case og scenarier. Workshoppens forløb og indhold vil jeg derefter analysere og evaluere. Den virtuelle workshop udgør specialets nye empiri. Problemerne der skal tages stilling til: e-didaktik - læringsdesign e-pædagogik - undervisningsmetoder/læringsprincipper adfærd ved brug af IKT fx deltagelse og evnen til at acceptere frihed på nettet teknologi Teknologien kan man ikke undgå at berøre, når emnet drejer sig om e-læring, men i specialet vælger jeg dette område fra og vil udelukkende fokusere på de lærings- og undervisningsfremmede elementer. Jeg vil kigge på de situationer i casen hvor problematikken opstår, og jeg vil angive løsningsforslag ved at fremstille udvalgte fremtidsscenarier. Jeg vil præsentere og diskutere Gilly Salmons 5 trinsmodel, samt Bent B. Andresens FIKS model. Jeg vil uddybe disse teorier nærmere i teoridelen og i den givne sammenhæng. Min fremgangsmåde består i at indsamle og bearbejde informationer for at nå frem til at besvare spørgsmålet stillet i problemformuleringen. Jeg har valgt tre metoder for at afklare ovennævnte spørgsmål. Den ene er scenariobaseret læringsdesign, og de andre to er en

10 kombination af analyse og evalueringsmetoden. Først vil jeg reflektere over emnet Grundlæggende Grafisk Designs netbaseret kursusforløb med seminar i efteråret 2007 som case og udarbejde fremtidsscenarier. Ved pædagogisk scenario forstås: en organiseret række tænkte begivenheder til belysning af en udvikling og en fremtidig situation, hvor der foregår en læringsproces (Andresen, 2000). For det første vil evalueringen redegøre for erfaringerne fra de observerede undervisningssituationer, scenarier med særlig henblik på underviserens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse af undervisningsforløbet med multimedier og de studerendes tilfredshed med brugen af medierne. Casen og scenariodesignet afprøves i en virtuel workshop. For det andet bliver workshoppen, som repræsenterer den ny empiri, analyseret og dernæst evalueret. For det tredje vil jeg kigge på, hvilke erfaringer udvalgte universiteter har haft med e-læring samt deres planer for fremtiden. Til sidst vil jeg kunne opstille en konklusion og give et bud på mulige løsningsforslag med forklarende billeder ud fra den nuværende situation Definitioner E-læring. E-læring er en måde at tilrettelægge læringsforløb på, der er kendetegnet ved, at mål og indhold bestemmer rammerne for læringen, herved forbedrer læringens kvalitet. Hvis disse visioner skal realiseres, forudsætter det en pædagogisk omstilling. (Andresen 2000) Jeg har valgt denne definition blandt mange andre, fordi denne direkte beskriver specialets emne om pædagogisk omstilling som konsekvens af indførelse af internetmedieret undervisning Pædagogiske scenarier er en organiseret række tænkte begivenheder til belysning af en udvikling og en fremtidig situation, hvor der foregår en læreproces. De tænkte begivenheder er en del af en pædagogisk praksis (Andresen, 2000). Meningen med det er, at de studerende skal udvikle kundskaber, færdigheder, værdier e.l. under forløbet. For at kunne organisere et forløb er der blevet udviklet en planlægningsmodel, den såkaldte fleksibelt IT-integrerede kompetencesystem, FIKS-modellen. Systemet er bygget på nogle bestemte sammenhængende og forbundne elementer som udgør et kompetencesystem, en ordnet helhed af kompetente mennesker og deres metoder til samarbejde, kommunikation og videndeling (Andresen, 2000). Disse elementer er: læringsprincipper, organiseringsformer og softwaregenre Five-stage model 5 trins model (Salmon 2004, Blok 2005), som er en trinvis, struktureret model der lægger vægt på at fremme interaktion mellem deltagere i læreprocessen.

11 Underviserens primære rolle er at facilitere de studerendes tilegnelse af ny viden, i særdeleshed ved at fremme videnskabelse i mindre grupper. I specialets teoridel beskrives modellen. Workshoppens forløb blev afviklet efter denne model. Det er beskrevet i workshoppens evaluering. Desuden kommenteres det i forbindelse med underviserens nye rolle i forhold til de studerende Specialets opbygning Jeg har nu præsenteret de problemfelter, som jeg vurderer savner afklaring og løsninger. I kapitel 2 beskriver jeg de metoder, som fører specialet til at afklare problemfeltet. I kapitel 3 vil jeg præsentere de teorier, som hjælper os til at forstå problemfeltet og indfører os i et begrebsapparat for at beskrive, analysere og evaluere empirien. I kapitel 4 indeholder den empiri som et grundlag for den første undersøgelse specialet bygger på. Casen og scenarier fører os videre til det 6 kapitel som er dedikeret til den virtuelle workshop. Workshoppens mål er at reflektere over casen og de udvalgte scenarier samt at tage stilling til, hvorvidt min hypotese er bæredygtig. Kapitel 7 beskæftiger sig med, hvilke erfaringer nogle af universiteter har haft og deres planer til fremtiden. Derefter vil jeg i kapitel 8 samle op på delkonklusioner under konklusionen. Med undersøgelsens endelige resultater afslutter jeg specialet med perspektivering. 2. METODE Keywords: scenariobaseret konceptudviklingsdesign, analyse, evaluering, virtuel workshop som diskussionsforum, pædagogiske scenarier, fremtidsscenario, kvalitativ undersøgelse. Min fremgangsmåde har bestået i at indsamle og bearbejde informationer for at besvare spørgsmålene stillet i problemformuleringen samt besvare min hypotese, hvorvidt aktiv hjælp og løbende coaching til afvikling af e-lærings forløb er en brugbar idé. Specialet bygger på tre typer empiri. Den første er en Case som er et observationsstudie af et blended learning kursusforløb, Grundlæggende Grafisk Design, på IT Universitetet. Den anden er en online Workshop udarbejdet i forbindelse med specialets problemformulering. Den tredje består af en sammenligning af udvalgte artikler fra tre universiteter: Københavns Universitet /KU, Handelshøjskolen i København / CBS og IT Universitetet /ITU udgør disse kilder. Disse artikler omhandler netop problematikken omkring kompetenceudvikling som er dette speciales emne. Jeg vurderer at netop disse tre empiri er særligt velegnede til at undersøge nærmere. Til den første empiri anvendes scenariobaserede læringsdesign og til de andre to en kombination af analyse- og evalueringsmetode Scenariobaseret læringsdesign

12 Forud for det scenariobaserede læringsdesign har jeg udført både en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse med konkrete og åbne spørgsmål samt observation af et netbaseret kursusforløb I kapitel 4 i Casen uddyber jeg hele forløbet og de analyseresultater, som er grundlag for de tre scenarier, som jeg gennemgår i kapitel 5. Der findes to typer scenarier, og jeg skelner mellem det pædagogiske scenario og fremtidsscenariet. Det pædagogiske scenario er en organiseret række tænkte begivenheder til belysning af en udvikling og en fremtidig situation, hvor der foregår en læringsproces (Andresen, 2000). Pædagogiske scenarier vedrører typisk en udvikling, der foregår i løbet af den tid, som følger kort efter den nuværende tid. Fremtidsscenarier vedrører typisk en udvikling på mellemlang eller længere sigt. Scenario 1 er inspireret af det pædagogiske scenario type men udformet som en retroperspektiv tankegang. Jeg konfronterer den skete situation med de muligheder som kunne have givet bedre resultater i GGD s kursusforløb. Scenario 2 er et typisk pædagogisk scenario, mens scenario 3 er et fremtidsscenario. Det er et idealiseret billede af et netbaseret eller blended learning forløb Analyse og evaluering Som nævnt har Casen fra det tidligere projekt allerede været genstand for en analyse. Analysen gik ud på at undersøge læringsfremmede interaktioner i et web-baseret læringsmiljø. Casen fokuserede udelukkende på internetkommunikation som emne, men analyseresultatrene viste, at den svage internetkommunikation skyldtes uerfarenhed med e-læring og deltagerne kunne ikke læne sig op ad en egentlig tradition på området. Dette problemfelt fandt jeg interessant at gøre til genstand for en nærmere undersøgelse, og det var oplagt at gå videre til et pædagogisk- og et fremtidsscenariodesign. Jeg har nu afprøvet et af scenarierne i en workshop med repræsentative deltagere og gennemført en kvalitativ analyse, hvor deltagerne har beskrevet deres oplevelser med det fremlagte emne. På den ene side er scenarier objekter for workshoppens opgave og på den anden side udarbejdes workshoppen med et lignende design som scenario 3. Derfor kalder jeg den et metapædagogisk scenariodesign. Selvom scenario 3 er betegnet som et fremtidsscenario, bliver det i workshoppens case til et pædagogisk scenario. Samtidig valgte jeg at analysere og evaluere workshoppens aktiviteter efter bl.a. 5 trins modellen. I den tredje fase sammenlignede jeg udvalgte artikler fra hhv. CBS, KU og ITU. Disse artikler viser et aktuelt billede om e-læring på deres universiteter og fremtidsstartegier. Analysen af disse artikler berørte problemfelterne med e-læring på universiteter og så nærmere på de strategier, de formulerede for at løse disse problemfelter samt hvilke visioner de har til fremtiden.

13 Metoder har både styrker og svagheder. Fx er scenariodesignet et fleksibelt værktøj, men for undervisere kan det virke uoverskueligt, fordi det kræver stor baggrundsviden, og udførelse i praksis volder også problemer. Problemerne som fremkom i workshoppen præsenterer jeg nærmere i kapitel TEORIER I kapitel 2 har jeg beskrevet hvilken fremgangsmåde, jeg benytter mig af for at analysere og evaluere specialets empiri. For at kunne gøre det skal jeg anvende relevante teorier som beskriver, forklarer og forudsiger e-lærings fænomener. Jeg har indsamlet oplysninger og samtidig iagttaget et netbaseret undervisningsforløb og selv erfaret nogle problemstillinger ved e-læring. I dette kapitel vil jeg se på lidt historisk tilbageblik. Afsnittets formål er at give et hurtigt indblik i e-læringens korte liv og give et billede af, hvordan udviklingen accelererer i forbindelse med teknologiens og mediernes fremgang. Derefter uddyber jeg planlægnings- og analysemodellen FIKS-modellen, scenarioprincippet og 5 trins modellen. De teorier og modeller anvender jeg for at kunne fortolke de problemer, der opstod både omkring GGD s kursusforløb og den virtuelle workshops forløb. Endvidere vil jeg bruge teorien om scenarioprincippet som redskab til udvikling af undervisningsdesign i udarbejdelse og afprøvning af specifikke fremtidsmuligheder. 5 trins modellen er et mentalt og praktisk redskab som hjælper med til at afvikle et internetbaseret kursusforløb. Denne model vil jeg beskrive i dette kapitel og anvende i workshoppens eksperimenterende forløb. Keywords: læringsprincipper, organiseringsformer, software, scenariodesign, e-tiviteter, e- moderator, e-struktør 3.1. E-læring En kort definition om e-læring fra Bent B. Andresen fra sin artikel i Tematidskrift 1: Hvorfor e- læring? : E-læring er en måde at tilrettelægge læringsforløb på, der er kendetegnet ved, at mål og indhold bestemmer rammerne for læringen, herved forbedrer læringens kvalitet. Hvis disse visioner skal realiseres, forudsætter det en pædagogisk omstilling. En væsentlig begrundelse for at indføre e-læring har to hovedoverskrifter: øget kvalitet i læring og bedre udnyttelse af ressourcer. Jeg har valgt denne definition blandt mange andre, fordi denne klart

14 beskriver specialets emne om nødvendigheden af en pædagogisk omstilling som direkte konsekvens af indførelsen af internetmedieret undervisning Historisk tilbageblik Definitionen på netbaseret undervisning er en særlig form for undervisning som foregår via nettet - underforstået internettet. Denne undervisningsform har en historie, som ikke går længere tilbage end til internettets etablering i 1960'ne - og i praksis ikke længere tilbage end til slutningen af 1980'ne, hvor undervisningsinstitutionerne fik - og internetadgang. Netbaseret undervisning forudsætter at der anvendes computere som kommunikationsredskab. Vi skal frem til sidste halvdel af 1990'ne, før almindelige husholdninger begynder at være koblet op på internettet. Til gengæld har fjernundervisningen en lang tradition bag sig og den sætter i høj grad rammerne for den netbaserede undervisning. Dens pædagogiske metode er baseret på den skriftlige kommunikation og derfor ligner den på mange punkter den nuværende netbaserede undervisning. Forskellen i dag er dog, at kommunikationen generelt foregår i et hurtigere tempo. Selvom den netbaserede undervisning overvejende foregår via skriftlig kommunikation, varer det sandsynligvis ikke længe, før vi vil se den ændre sig til mere fleksible medieformer, som f.eks. videocasting m.m.. En anden inspiration til netbaseret undervisning kommer fra udviklingen inden for området: Computer Supported Collaborative Learning CSCL som er tæt forbundet med forskningsområdet: Computer Supported Cooperative Work CSCW. Fokus for begge er udviklingen af IT-løsninger til støtte for samarbejde om arbejdsopgaver herunder også systemer til arkivering, deling og distribution af viden. Et eksempel på CSCW kan læses i artiklen: Collaborative Learning though Multimedia in a Community of Geo-scientist by Lone-Dirckinck-Holmfeld m.fl. (1997) Siden slutningen af 1990 ne har e-læring været i fokus i et forsøg på at integrere koncepterne for IT-støttet fjernundervisning og CSCL. E-læring blev svaret på ikke bare uddannelsessektorens problemer, men også på læring i organisationer og på læring i et livslangt perspektiv. Grundlæggende ses undervisning og læring i et konstruktivistisk perspektiv, hvor den aktive deltagelse af elever og studerende er helt central. I praksis kommer den konstruktivistiske grundholdning frem ved undervisningens faglige emne som udfolder sig mellem underviser og studerende og mellem studerende indbyrdes. Det er i dialogen at den lærendes refleksion over nye informationer initieres og dermed bearbejdes i forhold til allerede eksisterende viden. Ofte anvendes projektarbejde i grupper som katalysator til at sætte dialogen i gang. (Bang, 2003). Det fører os videre til spørgsmålet, hvordan undervisningsforløbet skal planlægges/designes så projektarbejdet i grupper kan lykkes. I de næste tre afsnit vil jeg præsentere tre modeller som på hver sin måde søger at opnå det samme formål, nemlig det at udføre et velbegrundet kursusforløb for at fremme læringen.

15 3.2. FIKS-modellen Andresens definition om e-læring siger, at den forudsætter en pædagogisk omstilling. Det kræver underviserens overvejelser omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter. Undervisers rolle skifter til at være instruktør og formidler. Det er en stor udfordring for undervisere at mestre og at medvirke til at udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis. Derfor blev der udviklet en planlægnings- og analysemodel kaldet FIKSmodellen - et fleksibelt IT-integrerende kompetencesystem. (Andresen 1999). FIKS-modellen bygger på en opfattelse af lærings- og kompetencemiljøer som systemer der er løst koblet til andre systemer lokalt, på landsplan og internationalt. (Andresen 2000) Systemet er et sammenhængende hele af indbyrdes forbundne elementer. Kompetencesystemet er en ordnet helhed af kompetente mennesker og deres metoder til samarbejde, kommunikation og videndeling. Modellen lægger op til, at e-lærere overvejer følgende tre spørgsmål, se figur 1.: 1. hvilke læringsprincipper skal ligge til grund for forløbet? 2. hvilke organiseringsformer skal appliceres? 3. hvilke digitale redskaber, kommunikations- og læremidler skal indgå? Disse overvejelser bruger jeg i min Caseanalyse. Først vil jeg bruge modellen til at kortlægge casens oprindelige situation. Derefter vil jeg designe andre modeller som vil forbedre kursusforløbet. Disse modeller vil jeg implementere i mit scenariodesign. Softwaregenre Organiseringsform Læringsprincipper Figur: 1. Begrebet læringsprincip forstås i denne sammenhæng måden, hvorpå de lærende tager aktivt del i processen for at udvikle kompetencer, som de har brug for. Ved udvikling af e læringskoncepter kan man fx vælge et eller flere af følgende læringsprincipper (Andresen 2003): procesorienteret læring, forståelsesorienteret læring,

16 erfaringsbaseret læring, induktiv læring (eller en kombination af induktiv og deduktiv læring), casebaseret læring, problemorienteret læring, projektorganiseret læring, dialogorienteret læring. Disse principper kan stå alene eller kan kombineres i et kursusforløb. Valg af læringsprincip(per) har umiddelbart konsekvenser for, hvilke læremidler, baggrundsmaterialer og beskrivelser af åbne opgaver, cases, eksempler, projekter mv., deltagerne får mulighed for at arbejde med under forløbet. I specialet fokuserer jeg på de overordnede principper i planlægnings- og analysearbejdet og jeg går derfor ikke ned i specifikke detaljer omkring disse typer af læring. Se afsnittet om scenarier i kapitel 5. De valgte læringsprincipper har desuden betydning for beslutninger om organisering af forløbet som fx blanding af tilstedeværelse og netbaseret læring, teamlæring, underviserens rolle som formidler, vejleder og sparringspartner samt omfanget heraf, forløbets varighed og opdeling i faser etc. Disse principper kan ses i scenario modellerne. Det første scenario er konstrueret efter kursusforløbet i Casen. Det viser Teamlæring, Procesorienteret læring og Projektorienteret læring. Fx var Teamlæring planlagt, men lykkedes ikke. Det vil sige, at når vi konstruerer efter en FIKS-model, og dermed foretager en evaluering, kan vi forholde os konkret til, hvor processen gik galt og hvor indsatsen skal forstærkes. Når man har truffet de første valg af læringsprincipper og organiseringsformer kan disse valg justeres løbende. Herved er det i princippet muligt at opnå de e-didaktiske mål og indhold som bestemmer rammerne for læringen. Jeg præsenterede i kapitel 5 en tabel, der viser hvordan jeg har brugt FIKS modellen til at udtrykke intentionsgraden fx med organiseringsformer fra hierarki til anarki og softwaregenre fra statisk konferencesystem til mere brugerdefineret blog koncepter. Disse forhold er nærmere beskrevet i teorien om scenarier Scenarioprincippet

17 Jeg har valgt et scenariobaseret pædagogisk konceptudviklingsdesign med det formål at kunne evaluere min case: netbaseret kursus med seminar. Jeg har i den forbindelse valgt at fremstille to fremtidsscenarier (scenario 2 og 3) som løsningsmodeller. Fremtidsscenario 3 fungerer i specialet som pædagogisk scenario for den virtuelle workshop. Begge scenarier er bygget op ved med inspiration fra FIKS-modellen. FIKS-modellen konstrueres for at beskrive et fremtidigt kursusforløb. Der er behov for detailplanlægning og koordinering af de mange aktiviteter som foregår i forbindelse med undervisning og læring. Derfor må lærerens didaktiske kompetence omfatte en udbygget scenariekompetence, dvs. evnen til at gennemtænke pædagogiske scenarier fra start til slut. Når man Definitioner: supplerer Ved pædagogisk scenario kan i denne sammenhæng forstås: en organiseret række scenarier tænkte begivenheder til belysning af en udvikling og en fremtidig situation hvor der foregår en læreproces. med FIKSmodellen Et pædagogisk scenario omfatter derfor en beskrivelse af, hvilke kompetencer eller værdier det er hensigten, at de studerende skal udvikle under forløbet. får man et stærkt Pædagogiske scenarier vedrører typisk en udvikling, der foregår i løbet af den tid som følger kort efter den nuværende tid. værktøj. Men det Fremtidsscenarier vedrører typisk en udvikling på mellemlang eller længere sigt. kan jo ske, (Andresen 2000) at disse teorier holder ikke i det virkelige liv. Derfor er det vigtig at evaluere kursusforløbet løbende. Og når underviseren ikke kan løse problemet kan en ekspert yde support. Underviseren kan udarbejde et nyt scenario i samarbejde med sin coach og senere diskutere den løbende og ændre på planen hvis det er nødvendigt. Et andet værktøj som også kan være værdifuldt for en underviser er Salmons 5 trins model Five-stage-model eller 5 trins model Specialets problemfelt kredser om den kendsgerning at undervisere og studerende, mangler tradition og erfaringer når de deltager i et e-læringsforløb. Undersøgelser fra fx CBS og Københavns Universitet, bekræfter denne påstand. I Kapitel 7 gennemgår jeg disse undersøgelser nærmere. E-læring kræver, at vi tænker over, hvordan vi kan gennemføre undervisning online. For det første viser vores erfaringer med GGD s kursets undersøgelse,

18 at det ikke er muligt at opnå succesfuld undervisning online ved at benytte de former for undervisning, som vi normalt anvender i universitetsundervisning med fysisk tilstedeværelse, dvs. dialogbaseret forelæsning og holdundervisning, hvor underviseren er den primære leverandør af facts og viden. I casen har vi nemlig et eksempel på den, hvor underviseren er den styrende autoritær person, opfordrer til selvstændighed men viser ikke vejen frem, hvad de studerende skulle gøre. Underviseren gentager enddapå nettet det samme undervisningsprocesse som på seminar og omvendt. For det andet har samfundsforholdene ændret sig, og IT og media kompetencer er i dag i høj kurs og kræver at studerende udvikler nye kompetencer til at begå sig. I en af kommentarerne i workshoppen ser vi, at også de studerende fra ITU forventer at have høje IT og media kompetencer. Selvom underviserne måske har deltaget på adskillige opdateringskurser er det ikke sikkert, at de kan magte at designe et optimalt forløb. Derfor er det praktisk at anvende teorier som fx 5 trins modellen som guideline. En tidssvarende model for online universitetsundervisning er Salmons model, se Figur 2. Denne model anviser guidelines til undervisere og studerende og giver således mulighed for at udvikle disse kompetencer. Ved e-læring må undervisningen i højere grad baseres på mulighed for aktiv interaktion og dialog mellem studerende og undervisere, hvor læring er noget man som studerende selv er med til at skabe. Via e-læringsteknologi er det muligt at lære ved at skabe kontakter og opsøge netværk samt indgå kvalificeret i disse. Men det kræver, at online undervisning er tilrettelagt sådan, at de studerende kan udnytte mulighederne.

19 Figur: 2. Gilly Salmon (2004) peger på, at netstuderende har flere udfordringer end on-line studerende, fordi de på samme tid skal lære at bruge et e-læringssoftware (Learning Management System), koncentrere sig om at tilegne sig det faglige indhold af et kursus, og samtidig overkomme den udfordring det er udelukkende at kommunikere skriftligt. Derfor er der, ifølge Gilly Salmon, brug for en undervisningsmodel, der tager højde for netstuderendes særlig situation. Beskrivelse af niveauer inspireret af Rasmus Blok (Blok 2005): Underviseren er e-moderator, dvs. har ansvaret for at igangsætte og være moderator af diskussioner i e-læringsforløbet. Det sker i praksis ved, at underviseren på forhånd har lavet e- tiviteter (online læringsaktiviteter), som de studerende skal udføre undervejs i kurset. Desuden skal e-moderatoren være den, der samler op i diskussionerne ved løbende at lave resuméer, hvor hun eller han fremhæver, hvad der har været diskuteret undervejs og kommer med faglige synspunkter og nye vinkler (fx ved at slutte af med nye faglige spørgsmål til diskussion blandt de studerende). Med sin faglige ekspertise og overblik faciliterer underviseren dermed de studerendes læring. Rasmus Blok kalder e-moderator for e-struktø efter Samon. Jeg foretrækker betagnelsen e-moderator. E-tiviteter forløber over fem trin i modellen (Figur 2), hvor hvert trin indeholder et læringsmål for de studerende samt en beskrivelse af de tilhørende moderator opgaver på dette trin. Som eksempel kan nævnes, at på trin 1 i modellen er formålet, at de studerende logger på e- læringssystemet og får adgang til kurset. Moderatorens opgave på trin 1 er at sørge for at byde de studerende velkommen og være opmuntrende. Aktiviteter i denne sammenhæng kaldes hos Salmon e-tivities og hos Blok e-tiviteter. E-tiviteter på trin 1 vil derfor være et velkomst indlæg, som de studerende skal svare på. Alle e-tiviteter har en deadline for udførelse. De efterfølgende

20 trin rummer e-tiviteter, der er forskellige i deres læringsmål, men som alle er med til at lede de studerende frem til at kunne arbejde kollaborativt og deltage aktivt i en faglig dialog. Modellen viser de enkelte trin med moderatorens opgaver (se i øverste del til højre af hvert trin) og læringsmål for de studerende (se i nederste venstre del af hvert trin). Aktivitetsindikatoren til højre for trinene viser, hvilken forventning der er til intensitet i interaktionen på de enkelte trin. På et kursus, der varer 10 uger, kan underviseren fx fordele e-tiviteter inden for de fem stadier således: stadie 1-3 i to uger, stadie 4-5 i otte uger. Salmon anbefaler, at modellen implementeres på kurser, der varer mindst 10 uger, da det ellers vil betyde, at der ikke vil være tid nok til at arbejde sig igennem samtlige stadier (Salmon 2004). For det første planlagde og evaluerede jeg workshoppen som om det var et e-læringsforløb efter principperne i scenario 3 og for det andet efter 5 trins modellen. Workshoppen varede kun en uge, derfor kunne den ikke udvikle sig efter det planlagte mål. Den nødvendige tid var ikke til rådighed. Den virtuelle workshop blev sat i gang som et eksperiment for at afprøve bloggens muligheder og effekt. I løbet af efteråret skal jeg afholde lignende workshops som varer to uger. Derfor er disse erfaringer absolut brugbare. I kapitel 6 beskrives workshoppens forløb efter 5 trins modellen. 5 trins modellens detaljerede beskrivelse kan ses i Bilagsektionen. Bilag CASE

21 Billede 1. Emne: Grundlæggende Grafisk Design E2007, netbaseret undrevisning med seminar Beskrivelse I efteråret 2007 undersøgte jeg et netbaseret kursus, Grundlæggende Grafisk Design på ITU, i forbindelse med et 12 ugers projekt. De studerende på GGD var meget erfarne på internettet. Alle deltagerne havde tilgang til internettet, ikke kun fra Universitetet, men også hjemmefra. Det var et vigtigt element, fordi de kunne være aktive på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Læringsrummet på internettet brugte et LMS (Learning Management System) Luvit. Brugen af Luvit var ikke udelukkende positiv. Dog understøttede læringsmiljøet læringen via kommunikation og iagttagelse trods nogle tekniske problemer i starten, og ikke meget tilfredsstillende brugergrænseflade. De studerende syntes positivt om den netbaseret undervisningsform. Opgaveafleveringer og kommentarer på disse opgaver lagde primært basis for læringen under kursusforløbet. Her skal understreges systemets gennemsigtighed som tillader alle at se hinandens opgaver, lærerens kommentarer og nye forslag. Det første kritikpunkt var, at der blev savnet incitament og mulighed for at arbejde med hinandens opgaver, som kunne have været lærerig og samtidig sjovt. Det andet kritikpunkt var, at, ITU har brugt Luvit i 7 år som er et statisk program og der ingen mulighed er for opdatering til en forbedret udgave. Vi ved, at teknologien udvikler sig hele tiden og kommer med nye og bedre produkter. De studerende, som er erfarne brugere af IT, forventer, at det anvendte LMS vil benytte sig af de bedste elementer af de nye produkter og som allerede bruger i andre programmer. Her kan nævnes måden at chatte på med medstuderende som kendt fra Life Messenger eller fra Skype og endda udvidet med webcam, fildelig m.m. Undersøgelsen gik ud på at belyse, hvilken kommunikationsform der anvendes i læringsmiljøet og dermed også som platform, der understøtter læringen mere effektivt.

22 Under betegnelsen platform forstår jeg konference, chat, forum, , opgaveafleverings sektionen, kommentar sektionen etc. Når kurset havde den begrænsning, at opgaverne ikke skulle løses i grupper, men enkeltvis, blev min konklusion begrænset til denne form for netlæring. Selvom der ikke tales om gruppeprojekter, betragter jeg læringsmetoden som CSCL (Computer Supported Collaborative Learning), fordi læringen foregår i et virtuelt fællesskab med iagttagelse af alle kursusdeltagernes opgaveløsninger og lærerens kommentarer af disse samt muligheden for diskussion. LMS er et stærkt værktøj, det samler de studerende på deres læringsmiljø. Gennemsigtigheden i det virtuelle læringsmiljø gjorde, trods kursusforløbet var kort, at mængden af gennemgåede læringsmaterialer var oplagret i store mængder og de var tilgængelige i hele perioden, og det var muligt at arbejde med dem under hele kursusforløbet, studeres og reflekteres asynkront på fleksible tidspunkter. En anden fordel ved det virtuelle læringsmiljø var, at alle kunne være med, lige meget hvor aktiv man var og hvor man befandt sig henne, i periferien eller i centrum af læringsmiljøet. Mit mål var med observationen og spørgeskemaundersøgelsen at være i stand til at finde kommunikations- og læringsmønstre ved analysen af de indsamlede oplysninger. Det blev bekræftet, at der finder læring sted i et virtuelt læringsmiljø, i vores case først og fremmest ved at reflektere over kursets indhold. Her kan nævnes tilfredsheden med at kunne se alle afleverede opgaveløsninger samt lærerens kommentarer og forslag til andre løsningsmuligheder. Iagttagelsen blev vurderet som et af de vigtigste punkter i læringsprocessen. Iagttagelsen foregik i læringsmiljøets læring management system LMS, hvor data opbevares under hele kursusforløbet. Arbejdsrummet vil jeg kalde procesplatform. Læringen forekommer også via diskussion med medstuderende og læreren. Derved opbygger de studerende deres viden i fællesskab og lærer selv at reflektere over kursets indhold og opbygger derved viden i fællesskab. Iagttagelse Virtuelt Læringsmiljø Procesplatform Kommunikation Refleksion Privat arbejdsplatform Diskussionsplatform

23 Figur 3. Kommunikations og læringsmønster i et medieret perspektiv Den visuelle gengivelse af læringsmiljøet stammer fra Gynthers diagram (Gynther. Blended Learning, 2005, København) men jeg har udvidet det med flere detaljer. Jeg opdeler det virtuelle læringsmiljø i platforme. Ideen med det er at kunne afgrænse konkret, hvor læring foregår og i hvilket omfang. Fra diagrammet kan aflæses, at læreprocessen er dynamisk, man bevæger sig fra den ene platform til den anden og vender tilbage med en ny form for indsigt. I Procesplatformen, hvor de afleverede opgaver præsenteres, foregår iagttagelsen. Gynther henter sin inspiration fra Luhman som mener, at iagttagelsen er, at man faktisk sanser noget, hæfter sig ved noget, vælger noget ud som er interessant. Den studerende reflekterer over de iagttagede materialer fx billeder. Derefter bearbejder han/hun de nye ideer sammen med informationer fra Diskussionsplatforme i sin Privat arbejdsplatform og lægger sit nye produkt frem i Procesplatformen. I et virtuelt læringsmiljø er fællesskabet en drivkraft. I vores case opstår fællesskabet med bidragene, opgaverne fra de studerende, som lægges i en fælles pulje i Procesplatformen. Fællesskabet og dermed interaktionen opstår i læringsmiljøet, fremmer læringen på grund af muligheden for iagttagelse, diskussion og refleksion. Dette udsagn bekræftes i min observation og i spørgeskemaundersøgelsen. Læringen kommer ved gentagelse af de ovennævnte aktiviteter. Muligheden for refleksion øver læringspotentialet. I den skriftlige diskussionsform, hvor diskussionen, refleksionen og dermed læringen typisk forløber over længere tid, er der også mere tid til refleksion. Ligeledes kan der være forskel på, om man læser andres indlæg i en elektronisk konference, eller om man også selv deltager med indlæg i debatten og derved skal formulere sig og reflektere over emnet. En anden forskel på skriftlig og mundtlig debat er, at den skriftlige debat bevares hele kurset igennem, hvor man efter behov kan vende tilbage og læse den igen. Afleveringer og kommentarer var grundlæggende for kurset. De to platforme blev flittigt brugt. I spørgeskemaundersøgelsen kommer det udtrykkeligt frem, at de studerende savnede muligheden for selv at gå ind og kommentere hinandens opgaver. Hvis der var afsat en platform for den mulighed, ville denne have været brugt Konklusion af undersøgelsen Konklusioner er, at det er essentielt at sætte kommunikation i gang og at selve designet af læringsplatformen pædagogisk og didaktisk designopgave - er vigtig og at internetmedieret kommunikation fremmer læreprocessen ved: 1. Asynkron skriftlig kommunikation 2. Læring via samarbejde, CSCL, social konstruktions- og forhandlingsproces 3. Velegnet platform Den asynkrone skriftlige kommunikation har særdeles store læringspotentialer. Fordelen er, at den kræver mere bevidste overvejelser over de synspunkter eller argumenter, man vil gøre

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer

Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer en praktisk målrettet analyse af mulighederne for netbaseret uddannelse og læring på Master of Drug Management uddannelsen Use and design

Læs mere

Integration af informationskompetencer i projektforløb på de gymnasiale uddannelser

Integration af informationskompetencer i projektforløb på de gymnasiale uddannelser INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract... 4 Indledning... 5 Gymnasiereformen... 5 Undervisning... 6 E-læring... 6 Indkredsning af case... 7 Problemformulering... 8 Metode... 9 Empiri... 9 Valg af teori... 10 Planlægning

Læs mere

Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen

Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen Et digitalt løft Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen Indhold Forord 3 Resume 5 Indledning 8 1. Hvorfor digitalisering? De digitale læringsteknologiers potentialer 12 2. Erhvervsakademiernes

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Fjernundervisning i Prak sis

Fjernundervisning i Prak sis FKOPUB PS. 180-10 Fjernundervisning i Prak sis Fjernundervisning i Praksis Fjernundervisning i Praksis er udgivet af Forsvarsakademiet, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik og Center

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt rapport. Resumé (abstract)

Projekt rapport. Resumé (abstract) Projekt rapport Resumé (abstract) This paper revolves around a project about a competence skill lifting learning program for the employees at Viborg Bibliotekerne. The project was meant to find out what

Læs mere

Speciale Fjernundervisning i forsvaret

Speciale Fjernundervisning i forsvaret FORSVARSAKADEMIET Institut for Pædagogik STK - VUT II/L 2009/2010 kaptajn P.S. Pedersen Syndikat Corbett 2010-05-17 Speciale Fjernundervisning i forsvaret Hvordan anvendes fjernundervisning ved videreuddannelsestrin

Læs mere

Professionshøjskolen UCC læreruddannelsen. Blaagaard/KDAS Forside til BA. Motivation og Læring gennem Geogebra. Studienummer. Birgitte Henriksen

Professionshøjskolen UCC læreruddannelsen. Blaagaard/KDAS Forside til BA. Motivation og Læring gennem Geogebra. Studienummer. Birgitte Henriksen Professionshøjskolen UCC læreruddannelsen Forside til BA Eksamenstermin Maj-juni 2015 Titel skal oplyses med maksimalt 80 anslag. Titel: Motivation og Læring gennem Geogebra Navn Ali Karaman Linjefag:

Læs mere

E-læring Klinisk Meningsfuld Kodning

E-læring Klinisk Meningsfuld Kodning 2011 E-læring Klinisk Meningsfuld Kodning Klinisk Meningsfuld Kodning hvis lægerne og lægesekretærerne registrerer klinisk meningsfuldt, så får vi de penge i kassen.fristende at registrere således, at

Læs mere

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk CNCL OCCASIONAL PAPER 1.7/2002 ISSN 1602-334X Portefølje Scenario Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk Nina Tange nina@tange.dk CNCL, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

Tidsskrift for universiteternes UNEV.dk efter- og videreuddannelse

Tidsskrift for universiteternes UNEV.dk efter- og videreuddannelse Tidsskrift for universiteternes UNEV.dk efter- og videreuddannelse Undervisningsformer på nettet Red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen Nr. 1 2003 ISSN 1603-5518 Tidsskrift for universiteternes

Læs mere

Skoleliv med SkoleIntra

Skoleliv med SkoleIntra Skoleliv med SkoleIntra Skoleliv med SkoleIntra Redaktion: Martin Hovbakke Sørensen og Ole Windeløv Illustrationer: Paul Neale Grafisk arbejde: Jens Kragelund Tryk: Scanprint a/s, Århus ISBN: 87-7252-305-0

Læs mere

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015 18-5-2015 UCSYD HADERSLEV BACHELOR 2015 BILLEDKUNST Antal anslag i opgaven: 90.672 Linjefagsvejleder: Bo Alstrup Jensen Pædagogisk vejleder: Karina Elsig Thøgersen på en kvalitativ og motiverende måde

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Informatik E14. ipads i folkeskolen

Informatik E14. ipads i folkeskolen 1 ipads i folkeskolen Efterår 2014 46901 Amphon Phoruen 49356 Emilie Marianne Møller Matthiesen 46120 Hammóu Ben Mohamed 46864 Mohammed Saleh 49385 Sabina Louise Macura Le Fevre Vejleder Bent K. Slot 2

Læs mere

Afsnit 1: Indholdsfortegnelse! 2! Indledning! 2! Antagelser og problemformulering! 3! Metodeovervejelser! 4! Teori! 4! Resumé! 4!

Afsnit 1: Indholdsfortegnelse! 2! Indledning! 2! Antagelser og problemformulering! 3! Metodeovervejelser! 4! Teori! 4! Resumé! 4! Afsnit 1: Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Antagelser og problemformulering 3 Metodeovervejelser 4 Teori 4 Resumé 4 Afsnit 2: Begrebsafklaring 6 Nøglebegreber 6 Medialisering 6 Digital kompetence 6 Didaktik

Læs mere

Udvikling af virtuelt møderum for deltagere i folkeoplysning og Virtuelt læringsrum for særlige målgrupper

Udvikling af virtuelt møderum for deltagere i folkeoplysning og Virtuelt læringsrum for særlige målgrupper Udvikling af virtuelt møderum for deltagere i folkeoplysning og Virtuelt læringsrum for særlige målgrupper Projektrapport udarbejdet af Martin Hansen, NETOP juni 2010 Denne projektrapport er udgivet af:

Læs mere

Digital dannelse. Afleveringstidpunkt 5/12 2011. De studerendes navne: Christina Skovgaard 162591. Antal tegn 51323. Lotte Holm-Barreth 162595

Digital dannelse. Afleveringstidpunkt 5/12 2011. De studerendes navne: Christina Skovgaard 162591. Antal tegn 51323. Lotte Holm-Barreth 162595 Digital dannelse Modulets navn: IT og mediepædagogik Afleveringstidpunkt 5/12 2011 De studerendes navne: Christina Skovgaard 162591 Lotte Holm-Barreth 162595 Antal tegn 51323 Peter Jørgensen 162592 Vejlederens

Læs mere

R E C I T. Elevers oplevelse af IT i gymnasiet og HF. Annette Lorentsen & Mia Bech. Rådgivnings- og Evalueringscenter for IT-omstilling

R E C I T. Elevers oplevelse af IT i gymnasiet og HF. Annette Lorentsen & Mia Bech. Rådgivnings- og Evalueringscenter for IT-omstilling R E C I T Rådgivnings- og Evalueringscenter for IT-omstilling Elevers oplevelse af IT i gymnasiet og HF - belyst gennem diskussionsværksteder med elever fra DDNs virtuelle gymnasieprojekt Annette Lorentsen

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

It Håndværk og design Bachelorprojekt 07-08-2014

It Håndværk og design Bachelorprojekt 07-08-2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Faget håndværk og design... 3 Hvorfor er it relevant i folkeskolen?... 7 It- og mediedidaktik... 8 Fire forudsætninger for integration

Læs mere

E(lektronisk)-læring i SiD

E(lektronisk)-læring i SiD E(lektronisk)-læring i SiD Perioden august december 2001 Projektrapport Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation og strategi 5 Beskrivelse af projektets forløb og resultater 6 Omfang 7 Arbejdsgrupper

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Samspil om kompetenceudvikling

Samspil om kompetenceudvikling Samspil om kompetenceudvikling Pernille Bottrup & Bruno Clematide learning lab DENMARK id:03 learning lab DENMARK id:03 Samspil om kompetenceudvikling Pernille Bottrup & Bruno Clematide Formidlingshæfte

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere