Revideret: Juni På vej mod en bedre kommunikation juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret: Juni 2012. På vej mod en bedre kommunikation juni 2012 1"

Transkript

1 Revideret: Juni 2012 På vej mod en bedre kommunikation juni

2 INDHOLD Indhold 2 Målsætning 3 Politikker 4 Overordnede politikker 4 Krisekommunikation 4 Målgrupper 5 Målgrupper for den eksterne kommunikation 5 Målgrupperne for intern kommunikation: 5 Budskaber 6 Lede til Jesus leve i Ham 6 Ansvarsfordeling 7 Indre Missions Hovedbestyrelse 7 Generalsekretæren 7 Ledende sekretærer og konsulenter 7 Indre Missions sekretariat 7 Missionærer og konsulenter 8 Indre Missions Tidende 8 Virksomhedsledere 8 Økonomiafdelingen 9 Mediekonsulenten 9 Indsamlings og markedsføringskonsulent 9 IT-afdelingen 9 Medier 10 Politik 10 LENFO 10 egne Hjemmesider 10 Eksterne hjemmesider og nettjenester 11 Lokale Hjemmesider Politik for 11 Sociale medier og indholdsdeling på internettet 12 Netmission 12 Video 12 Nyhedsbreve 12 Pressemeddelelser 13 Indbydelser, foldere og brochurer 13 Udstillingsstande, plakater og uddelingsmaterialer 13 Pressestrategi 13 Fælles design 14 2 På vej mod en bedre kommunikation juni 2012

3 MÅLSÆTNING Indre Mission skal over for venner, ansatte, samarbejdspartnere og den øvrige offentlighed være en troværdig, initiativrig og relevant aktør i det kirkelige landskab og dermed også være en betydningsfuld og nutidig missionsbevægelse i mødet med det omgivende samfund. Målet for kommunikationsstrategien er at skabe de bedste forudsætninger for formidling af Indre Missions vision (se side 6). Strategiske mål med den eksterne kommunikation er: at skabe opbakning og forståelse omkring Indre Missions arbejde og de vedtagne visioner og målsætninger at sikre, at Indre Mission udgør en tydelig røst i den kirkelige debat at være en stærk og progressiv vækkerrøst i Danmark at fortælle de positive historier Strategiske mål med den interne kommunikation er: at opbygge og sikre et højt informationsniveau og en høj grad af åbenhed og dialog at give kendskab til og forståelse for de vedtagne visioner og mål at sikre vidensdeling og understøtte en god kommunikationskultur at skabe engagement, stolthed, fællesskabsfølelse og giversind over for bevægelsen at motivere medarbejderne og understøtte deres aktive medvirken i udviklingen af deres arbejdsplads/- område På vej mod en bedre kommunikation juni

4 POLITIKKER OVERORDNEDE POLITIKKER Vi ønsker at vores kommunikation skal være: Åben og ærlig også når det gælder de svære og følsomme emner Aktuel og rettidig når og hvor det er hensigtsmæssigt Tilpasset målgruppen både hvad angår form, omfang og sprog Respektfuld dvs. imødekommende og anerkendende KRISEKOMMUNIKATION Vi vil kommunikere aktivt og offensivt i sager om intern uenighed, fejlslagne satsninger eller manglende evne til at efterleve egne idealer. Det vil vi gøre for at sikre et troværdigt og åbent kommunikationsmiljø og undgå rygtedannelser. Vi vil altid være omhyggelige med ikke at lække personfølsomme oplysninger. I sager, der kan være skadelige for Indre Missions omdømme, kommunikerer vi åbent og ærligt og med nødvendig hensyntagen til involverede personer. Erkendelse af de faktiske omstændigheder bliver så vidt muligt fulgt op med konkrete handlingsplaner for, hvordan vi kan løse krisen og forhindre, at den vender tilbage. Der udarbejdes særskilte handlingsplaner til at imødegå følgende krisesituationer: Alvorlige personalesager, herunder overgreb Alvorlig offentlig kritik af medarbejdere, arbejdsgrene og lokalafdelinger I krisesituationer skal den interne og eksterne kommunikation drøftes med nærmeste overordnede. Generalsekretæren inddrages i alvorlige tilfælde. Er der begået fejl, undskylder vi uden tøven. I håndtering af kritik gælder GÅRIMA-princippet: 1. Gå hen til ham/hende og aflever kritikken ansigt til ansigt 2. Ring kun hvis ovenstående ikke kan lade sig gøre 3. Mail kun hvis de ovenstående ikke kan lade sig gøre 4 På vej mod en bedre kommunikation juni 2012

5 MÅLGRUPPER MÅLGRUPPER FOR DEN EKSTERNE KOMMUNIKATION Befolkningen i almindelighed uanset alder, køn, tro og etnicitet Regionale, lokale, nationale og kirkelige medier (TV, aviser, blade, netsider) Den Danske Folkekirke, herunder præster, biskopper, menighedsråd og valgmenigheder Kirkelige organisationer, institutioner og selskaber, herunder søsterorganisationer i andre lande Politiske beslutningstagere og offentlige myndigheder MÅLGRUPPERNE FOR INTERN KOMMUNIKATION: Indre Missions venner Kredsbestyrelser og samfundsbestyrelser Valgmenigheder, frimenigheder, institutioner og skoler med tilknytning til Indre Mission Indre Missions Unge (IMU) Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) Ansatte i Indre Mission, herunder også fritidsansatte og pensionerede medarbejdere Indre Missions virksomheder og administration Indre Missions ansatte opdeles i følgende målgrupper: Sekretærer og landsdækkende konsulenter Missionærer og konsulenter Ansatte på Indre Missions Hus Virksomhedsledere Fritidsansatte og pensionerede medarbejdere På vej mod en bedre kommunikation juni

6 BUDSKABER LEDE TIL JESUS LEVE I HAM Indre Mission har en mission og et formål: Vi vil Lede til Jesus - leve i ham. Vi ønsker, at fastholde vores mission i fire kerneværdier, som skal gennemsyre vores kommunikation: 1. Fællesskab der favner Indre Mission er både lokalt og på landsplan et åbent og imødekommende socialt og åndeligt fællesskab for alle, der søger et kristent fællesskab. Uanset om man er afklaret eller forholder sig spørgende til kristendommen. Og uanset om man deler Indre Missions bibelsyn og øvrige formulerede synspunkter. Indre Mission tilbyder gennem talrige arbejdsgrene åbne kristne fællesskaber til mennesker i alle aldre og livssituationer, både lokalt og på landsplan. Indre Mission ønsker ud fra et kristent menneskesyn og en diakonal grundholdning at hjælpe og støtte alle mennesker i det danske samfund, som har det svært. Indre Mission ønsker lokalt og nationalt at være en positiv og aktiv medspiller i folkekirken og i det øvrige samfund. 2. Forkyndelse der frigør Med udgangspunkt i en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse ønsker Indre Mission at forkynde budskabet om frelse gennem dåb og tro til alle. Vi ønsker, at evangeliet skal nå ud til hele verden. Derfor skal forkyndelsen også appellere til international mission på tværs af kulturer og landegrænser. 3. Fundament der fastholder Indre Missions arbejde hviler på Bibelen og folkekirkens bekendelsesskrifter. Indre Mission læser Bibelen som Guds klare budskab og vejledning om tro og liv til mennesker til alle tider. Indre Mission bakker aktivt op, når kirkelige, politiske eller andre meningsdannere træffer beslutninger eller udtaler sig i tråd med Bibelen og folkekirkens bekendelsesskrifter. Indre Mission siger aktivt fra, når kirkelige, politiske eller andre meningsdannere træffer beslutninger eller udtaler sig i klar strid med centrale dele af Bibelen og folkekirkens bekendelsesskrifter. 4. Forvaltning der forandrer Indre Mission er i alle arbejdsgrene og virksomheder en loyal og troværdig samarbejdspartner med høje etiske standarder. Indre Mission forvalter dygtigt og ansvarligt de indsamlede gaver i overenstemmelse med ISOBROs retningslinjer Indre Mission ønsker at gå foran, når det gælder omsorg for lønnede og frivillige medarbejdere over hele landet. Indre Mission vil inspirere til gavmildhed og ansvarlighed i forhold til de svagest stillede både her i landet og i resten af verden. Gennem Indre Missions arbejde ønsker vi, at danskerne skal møde Jesus og få evigt liv. Gennem ord og handling vil vi vise, hvem Jesus er og lede mennesker til ham. 6 På vej mod en bedre kommunikation juni 2012

7 ANSVARSFORDELING Ledere og mellemledere har ansvar for, at kommunikationsindsatsen bliver prioriteret højt i dagligdagen og er indsat som punkt på diverse dagsordener. Informationsniveauet skal være højt. Kommunikationsindsatsen for hele Indre Mission koordineres i forbindelse med hovedbestyrelsesmøder, HBstabsmøder og ledermøder. Spørgsmålet om kommunikation indgår som et fast punkt på disse møders dagsorden. Aktører INDRE MISSIONS HOVEDBESTYRELSE Formanden udtaler sig på vegne af hovedbestyrelsen og besvarer spørgsmål fra pressen. Alle hovedbestyrelsesmedlemmer kan udtale sig på egne vegne, så længe det sker i loyalitet over for hovedbestyrelsens beslutninger, medarbejdere og arbejdsgrene og ikke vedrører følsomme emner (f.eks. personalesager). GENERALSEKRETÆREN Repræsenterer i samspil med formanden Indre Mission over for pressen mv. Formidler hovedbestyrelsens beslutninger, med mindre der i konkrete tilfælde er indgået en anden aftale. Er ansvarlig for den interne og eksterne kommunikation. Er dermed også ansvarlig for, at både bestyrelser og enkeltpersoner i baglandet kan komme i dialog med ledelsen om aktuelle emner. Er ansvarlig for at synliggøre IM og præsentere aktuelle tanker og budskaber både til Indre Missions venner, til pressen og til offentligheden. LEDENDE SEKRETÆRER OG KONSULENTER Repræsenterer i samspil med generalsekretæren Indre Mission over for pressen mv. Er ansvarlige for at sikre et højt informationsniveau inden for de specifikke arbejdsområder. Har til opgave at videreformidle beretninger og oplevelser fra arbejdet, så Indre Missions venner kan bliver holdt opdateret om, hvordan de indsamlede midler bliver forvaltet. Denne formidling kan f.eks. ske gennem Indre Missions Tidende, nyhedsbreve og informationer ved møder. Er ansvarlige for, at der bliver opstillet mål for kommunikationen, samt at der sker en løbende evaluering. INDRE MISSIONS SEKRETARIAT Besvarer daglige administrative henvendelser. Varetager den daglige kommunikation mellem ledelse, medarbejdere og vennerne. Er ansvarlig for, at den skriftlige formidling er personlig og vedkommende (se appendiks). På vej mod en bedre kommunikation juni

8 MISSIONÆRER OG KONSULENTER Har medansvar for at videreformidle beretninger og oplevelser fra arbejdet, så Indre Missions venner kan bliver holdt opdateret om, hvordan de indsamlede midler bliver forvaltet. Denne formidling kan f.eks. ske gennem Indre Missions Tidende, nyhedsbreve og informationer ved møder Har også et medansvar for at videreformidle beretninger og oplevelser fra det lokale arbejde i den lokale presse, med henblik på at oplyse offentligheden om Indre Missions arbejde og visioner. INDRE MISSIONS TIDENDE Er et vigtigt og uomgængeligt medie i forbindelse med Indre Missions kommunikation. Er forpligtet på at lave oplysende, kritisk, skarp og væsentlig journalistik inden for et organisationsblads rammer. Det tilstræbes, at journalistikken er på omgangshøjde med tiden, den aktuelle virkelighed og IMvennernes behov. Der er redaktionel frihed til at skrive om alle emner, så længe det sker ud fra en grundlæggende loyalitet over for Indre Missions ledelse og værdigrundlag. Er Indre Missions ansigt udadtil og kan dermed anvendes som et vigtigt redskab i den strategiske og ledelsesmæssige kommunikation. Ledelsen har ret til at få sine budskaber kommunikeret igennem Indre Missions Tidende. Er som udgangspunkt imødekommende, spørgende og interesseret, når ledelse, arbejdsgrene, virksomheder samt frivillige og lønnede medarbejdere i Indre Mission kommer med ønsker og ideer til artikler og budskaber, der ønskes kommunikeret ud gennem bladet. Er forpligtet på at vurdere og prioritere relevans og muligheder i de ideer til artikler og budskaber, som kommer fra forskellige dele af Indre Mission. Har redaktionel frihed til at vinkle og afvise ideer ud fra journalistiske kriterier med skyldig hensyntagen til Indre Missions Tidendes placering og afgørende betydning som organisationens blad og talerør. Er med ekspertise og arbejdskraft til rådighed for ledelsens kommunikation gennem andre medier, for eksempel i form af hjælp til udformning af pressemeddelelser, udtalelser og læserbreve. Er en proaktiv sparringspartner for ledelsen i dennes eksterne og interne strategiske kommunikation. Er indstillet på at lade eventuelle konflikter, som kan opstå i spændingen mellem at være et foreningsblad og et journalistisk produkt, erstatte af en dialog, som har til formål at finde de fælles holdninger og mål og nå frem til en form og et indhold, som alle kan leve med. Kan dette ikke lade sig gøre, har Indre Missions Tidendes ansvarshavende redaktør det afgørende ord. Indre Missions ledelse har, efter at bladet er skrevet og trykt, ret til at kritisere redaktionens konkrete valg og prioriteringer, ligesom redaktionen/redaktøren har ret og, når det efterspørges, pligt til at begrunde disse. VIRKSOMHEDSLEDERE Virksomhedslederen er kommunikationsansvarlig for sin egen virksomhed. Er ansvarlige for, at der bliver opstillet mål for ekstern og intern kommunikation, samt at der sker en løbende evaluering. Er ansvarlig for, at de vedtagne handlingsplaner følges i krisesituationer. 8 På vej mod en bedre kommunikation juni 2012

9 ØKONOMIAFDELINGEN Er i samarbejde med indsamlingskonsulenten ansvarlig for kommunikation vedrørende indsamlingsarbejdet. Besvarer daglige administrative henvendelser vedrørende økonomiske spørgsmål. Informerer Indre Missions medarbejdere om personalemæssige, økonomiske og skattemæssige forhold, der er relevante for ansættelsesforholdet i IM. Dette sker blandt andet via medarbejdermappen. Informerer det lokale arbejde (primært kassererne) om juridiske, økonomiske og skattemæssige forhold, der har betydning for giverne og det lokale arbejde herunder missionshusene. Sørger for, at der informeres bredt via IMT om væsentlige emner, der har betydning for det lokale arbejde og giverne. Informerer om Indre Missions økonomiske forhold (budget, regnskab mv.) MEDIEKONSULENTEN Er ansvarlig for samspillet mellem og udviklingen af Indre Mission centrale hjemmesider Er ansvarlig for redaktion og vedligehold af indremission.dk samt de øvrige relevante digitale medier. Herunder video. INDSAMLINGS OG MARKEDSFØRINGSKONSULENT Er i samarbejde med økonomiafdelingen ansvarlig for kommunikationen vedrørende indsamlingsarbejdet. Er i samarbejde med virksomhedslederne ansvarlig for PR og markedsføring af Indre Missions virksomheder. Er ansvarlig for, at den skriftlige formidling er personlig, vedkommende, korrekt og let forståelig. IT-AFDELINGEN Er ansvarlig for drift og udstyr til brug ved den internetbaserede og elektroniske kommunikation (se s. 11ff.). På vej mod en bedre kommunikation juni

10 MEDIER POLITIK Indre Mission ønsker at gøre brug af alle tilgængelige og veludviklede kommunikationsteknologier, hvis teknologien virker hensigtsmæssig i forhold til de aktuelle målgrupper. Vi anser internettet for at være en afgørende kommunikationsplatform i dag. Det gælder både i forhold til den interne og den eksterne kommunikation. Derfor vil vi stille de nødvendige værktøjer til rådighed og tilbyde undervisning til både ansatte og frivillige medarbejdere. Elektroniske medier LENFO LENFO (Indre Missions Leder og Netværksforum) er Indre Missions interne internetbaserede kommunikationsværktøj for både ansatte og frivillige medarbejdere. LENFO skal opfylde behovet for: Netværk Et katalog over både ansatte og frivilliges data og kompetencer Information En central for intern information fra Indre Missions ledelse og arbejdsgrene Samarbejde Et forum for samarbejde og ressourcedeling på tværs af alle medarbejdergrupper LENFO udvikles løbende til at opfylde de behov, der er for en effektiv og brugervenlig dialog mellem ledelse og alle Indre Missions medarbejdere. Ansatte medarbejdere er ansvarlige for at holde deres personlige profil på LENFO opdateret og for at holde sig ajour med meddelelser og informationer, som lægges ud på LENFO. Via LENFO udsendes regelmæssigt en nyhedsmail med aktuelle informationer og nyheder målrettet Indre Missions frivillige medarbejdere. EGNE HJEMMESIDER Alle arbejdsgrene, virksomheder og lokale afdelinger er ansvarlige for at præsentere sig for offentligheden og vennerne via egne hjemmesider eller via indremission.dk. Indre Mission stiller brugsvenlige skabeloner og cms-systemer til rådighed for både lokale og landsdækkende afdelinger, som selv står for udvikling og vedligehold. IT-afdelingen yder dog support til alle, som bruger det anbefalede cms-system. Desuden tilbyder Indre Mission standardiserede alias-domæner til alle lokale hjemmesider. Indre Missions officielle hjemmeside, er et afgørende organ for Indre Missions for information til offentligheden. Indremission.dk skal indeholde: Klare og lettilgængelige præsentationer af Indre Missions forkyndelse og budskaber Faktuel information om Indre Missions formål, historie, arbejdsgrene, afdelinger og medarbejdere Aktuelle strategiske meddelelser om organisatoriske forhold, holdninger og beslutninger 10 På vej mod en bedre kommunikation juni 2012

11 Aktuelle nyheder og reportager, der giver et bredt dækkende indtryk af Indre Missions arbejde Digitale ressourcer såsom lydfiler (taler og podcast), billeder, præsentationer, videoer og forkyndelsesmaterialer Mulighed for donationer / gaver Indremission.dk skal i design og sprog præsentere Indre Mission som en moderne, dynamisk og engageret missionsbevægelse. Sproget og indholdet skal generelt være tilgængeligt for teenagere på 14 år. EKSTERNE HJEMMESIDER OG NETTJENESTER Indre Mission vil løbende holde sig ajour med informationer om bevægelsen på eksterne netsteder såsom nyhedsmedier, net-leksika, kataloger osv. I de tilfælde hvor informationen er mangelfuld eller misvisende, foretages en vurdering af behovet for at reagere. Vi vil særlig have fokus på: Landsdækkende nyhedssites Folkekirken.dk og lign. religionsportaler Katalogsider såsom Google, De Gule Sider o.lign. Undervisningsportaler og ressourcesider for studerende, f.eks. Wikipedia og LOKALE HJEMMESIDER Via indremission.dk præsenterer Indre Mission de lokale arbejdsgrene og afdelinger og tilbyder enkle hjemmeside-løsninger for lokale samfund. Herunder en mødekalender, som via et samarbejde med KultuNaut eksponeres bredt til danske kulturkalendere. Lokale brugere af systemet betaler et gebyr for servicen. Indre Mission vil fremme brugen af frem for papir-post og vil undgå papir-print af korrespondancen, hvor det ikke er nødvendigt. Indre Missions sekretariat bruger fortrinsvis direkte i den individuelle dialog med de ansatte medarbejdere og LENFO, når det drejer sig om mere generel information. Alle ansatte medarbejdere i Indre Mission skal have en tjenstlig -konto som kun bruges til arbejdsrelateret kommunikation og er i øvrigt ansvarlige for at administrere deres tjenstlige e- mail-adresse efter de gældende retningslinjer. POLITIK FOR Indre Mission anser for at være en kommunikationsform, der skal behandles med samme seriøsitet og juridiske validitet som papirpost. Indre Mission stiller en -konto til rådighed for alle ansatte medarbejdere. Kontoen skal bruges til arbejdsrelateret korrespondance, som i hovedreglen holdes adskilt fra privat korrespondance På arbejdsdage bør alle personlige henvendelser så vidt muligt besvares - eller kvitteres for inden 24 timer efter modtagelsen. På vej mod en bedre kommunikation juni

12 Ved ferie eller fravær bør der oprettes en automatisk svar-service, der meddeler, hvornår en kan forventes besvaret. Filer på mere end 5 mb bør ikke vedhæftes s, men sendes via en særskilt fildelings-tjeneste. Alle medarbejdere er pligtige til at installere og vedligeholde antivirus-programmer og tilsvarende software efter anbefalinger fra Indre Missions IT-afdeling. SOCIALE MEDIER OG INDHOLDSDELING PÅ INTERNETTET Vi forventer, at Indre Missions medarbejdere ikke formulerer sig i modstrid med Indre Missions budskaber og værdier, når de færdes på internettet og f.eks. benytter sociale medier som Facebook og Twitter. Vi vil udforme regelmæssigt opdaterede strategier for, hvordan Indre Mission aktivt kan synliggøre sit arbejde og sine værdier gennem de mest brugte internet-fora, såsom Facebook, Twitter og blog-forummer. Vi vil desuden - i videst muligt omfang - distribuere aktuelle budskaber og informationer fra Indre Mission ved hjælp af indholdsdeling og åbne standarder, som gør det muligt for alle at abonnere på og integrere opdateringer og nyheder fra Indre Missions hjemmesider. NETMISSION Indre Mission bruger internettet til evangeliserende mission ved at skabe hjemmesider og andre internettjenester, der forkynder evangeliet og bliver et mødested for mennesker. Aktuelt fokuserer vi på: Hjemmesider SMS-tjenester Korte videoer med forkyndelse, refleksion og vidnesbyrd VIDEO Indre Missions Videoværksted skal producere korte video-programmer, der kan integreres i både informations, indsamlings- og forkyndelsesarbejdet. Videoerne stilles til rådighed via internettet og kan benyttes frit. Skriftlige medier NYHEDSBREVE Indre Mission anser nyhedsbrevet for en vigtig kommunikationsform, der skal prioriteres højt. Nyhedsbrevet bør indgå i alle arbejdsgrenes kommunikations-strategier og udsendes via forskellige mediekanaler (f.eks. e- mail, hjemmeside, RSS/webfeed, Facebook, Twitter, SMS mv.). Nyhedsbrevene skal formuleres i et personligt, lettilgængeligt og udadvendt sprog tilpasset deres primære målgruppe, så de sikres bredest muligt gennemslag hos modtagerne. Til udsendelse af regelmæssige nyhedsbreve skal der benyttes en særlig mailliste-server, som Indre Missions IT-afdeling stiller til rådighed. Indre Mission udsender følgende nyhedsbreve: Månedlig til frivillige medarbejdere via LENFO (se ovenfor) 12 På vej mod en bedre kommunikation juni 2012

13 Lejlighedsvis til presse og organisationer Medarbejderbrev 3 gange årligt papirbrev til samfundsråd og tillidsfolk PRESSEMEDDELELSER Vi anser pressemeddelelser som et strategisk kommunikationsværktøj og vil derfor arbejde målrettet med sproget, formen og indholdet, sådan at der i hver pressemeddelelse er fokus på én god og interessant historie om Indre Mission. Pressemeddelelser udsendes kun, når der er relevante historier eller nyheder at fortælle. Pressemeddelelserne udformes, så de uden videre kan sættes i de aviser, de er skrevet til. Det vil sige, at de skal skrives med den journalistiske distance og tone, som er typisk for dagens avisartikler. Hovedpointen skal præsenteres i pressemeddelelsens indledende underrubrik. INDBYDELSER, FOLDERE OG BROCHURER Tryksager er supplerende og støttende mediekanaler for tilhørende netsteder, hvor den opdaterede og udvidede information findes. Af samme grund skal papir-tryksager begrænse sig til den mest nødvendige information. Alle tryksager skal indeholde oplysning om: Dato Ansvarlig arrangør eller udgiver Kontaktoplysninger ( , hjemmeside, tlf.) UDSTILLINGSSTANDE, PLAKATER OG UDDELINGSMATERIALER Ved produktion af udstillingsmateriale skal omkostninger og ressourceforbrug nøje gennemtænkes i forhold til nytten og effekten af materialerne. Vi skal producere materialer, som tåler at blive brugt mange gange, og som er enkle at opdatere. Udstillingsmaterialer skal produceres og udformes, så det er relevant og let at bruge i offentlige sammenhænge, fx på biblioteker, ved messer og lign. arrangementer. De skal være lette at transportere og opstille af forskellige medarbejdere i forskellige sammenhænge. PRESSESTRATEGI Vi ønsker at fortælle de gode historier og pege på, at Indre Mission er en nutidig og samfundsorienteret bevægelse. Derfor skal vi være velforberedte og give pressen en god service. Vi anerkender, at den gode historie skal målrettes journalistens læsere, lyttere eller seere. Generelt indeholder en god historie nogle eller flere af disse elementer: Aktualitet. Hvad er det nye? Hvad sker der lige nu? Væsentlighed. På hvilken måde har det nye betydning for målgruppen? Identifikation. Hvad kan andre genkende eller let sætte sig ind i? Sensation. På hvilken måde er historien unik? Hvad er aldrig set eller sket før? Konflikter. Hvem er uenige? På vej mod en bedre kommunikation juni

14 Vi besvarer alle henvendelser fra pressen og stiller os til rådighed med synspunkter og baggrundsviden om relevante emner og historier, med mindre det er til skade for Indre Mission og beslægtede organisationer og enkeltpersoners navn og omdømme. Vi bestræber os på altid at give ærlige og korrekte oplysninger, fordi en god historie er en sand historie. De ledende medarbejdere (se afsnittet Aktører og ansvarsfordeling) har ansvar for at opdyrke et netværk af journalistiske kontakter på fagblade, dagblade og landsdækkende radio/tv. Vi planlægger løbende, hvordan Indre Missions aktiviteter kan synliggøres gennem kronikker, debatindlæg, pressemeddelelser m.v. FÆLLES DESIGN Der udarbejdes en designmanual som detaljeret beskriver opsætning af fx breve, hjemmesider, kuverter, fonte, artikler, mapper, rapporter, logoer, farver, brochurer og andet informationsmateriale. 14 På vej mod en bedre kommunikation juni 2012

På vej mod en bedre kommunikation

På vej mod en bedre kommunikation På vej mod en bedre kommunikation 1 INDHOLD Indhold 2 Målsætning 3 Politikker 3 Overordnede politikker 3 Krisekommunikation 4 Målgrupper 5 Målgrupper for den eksterne kommunikation 5 Målgrupperne for intern

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

1 Godt stof 2 Når journalisten ringer 3 Sådan arbejder medierne

1 Godt stof 2 Når journalisten ringer 3 Sådan arbejder medierne PRESSEKONTAKT 1 Presse kontakt Gode råd til samarbejde med medierne 1 Godt stof 2 Når journalisten ringer 3 Sådan arbejder medierne Til forskere, læger og andre fagpersoner på Aarhus Universitet og i Region

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside.

Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside. Presseteam Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside. Hvorfor har KLF et presse-team i mit netværksområde? Vi ønsker at synliggøre KLF

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem?

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? Interesseret i arbejdet. God samarbejdspartner. Kan fatte sig i korthed Åben omkring ressourcer, tid mål og evner Aktiv og interesseret

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Bilag til pkt. 6 Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Opdateret september2012 1 Baggrund Lynettefællesskabets (LF) kommunikationsstrategi omfatter den interne såvel som den eksterne kommunikation.

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere