Direktionens strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionens strategiplan 2014-2017"

Transkript

1 Direktionens strategiplan november

2 Direktionens strategiplan I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode. Strategiplanen vil årligt blive drøftet i koncernledelsen med henblik på opfølgning og revision af indsatsen. I efteråret 2017 påbegyndes forberedelserne til direktionens strategiplan Planen beskriver de overordnede strategiske indsatsområder, som direktionen ønsker at sætte og fastholde fokus på. For at sikre forankringen af indsatsområderne beskrives for hvert enkelt område en række konkrete initiativer, som ønskes gennemført i perioden. Målet er samtidig, at effekten af de enkelte initiativer kan måles, og at resultatet derved er tydeligt. Direktionens strategiplan suppleres af konceptet for aftalestyring i Syddjurs Kommune, notat om kommunens administrative organisering samt ledelsesgrundlag. Direktionen har besluttet, at der fokuseres på følgende strategiske indsatområder i perioden Resultatbaseret styring og balanceret økonomisk udvikling 2. Kvalitet og medskabelse 3. Beskæftigelse, erhverv og uddannelse 4. Innovative og attraktive arbejdspladser Indsatsområderne er overordnede sigtepunkter, der samtidig understøttes af en fokuseret indsats på at: Understøtte og sikre en strategisk arbejdende ledelse i Syddjurs Kommune. Koncernledelsen har en særlig opgave med hensyn til at sikre den tværgående strategiske udvikling af organisation og kommune. Indgå i, etablere og udvikle netværk på tværs af kommuner og regioner og sektorer med henblik på udvikling og drift af Syddjurs Kommune. 2

3 I. Resultatbaseret styring og balanceret økonomisk udvikling Syddjurs Kommune er økonomisk og servicemæssigt udfordret fra flere sider. Demografien tilsiger betydelige forskydninger mellem kommunens servicemæssige målgrupper, med færre børn og unge og flere ældre borgere. Det medfører behov for omstilling på institutionsniveau herunder forskellige udviklinger i den vidtstrakte kommunale geografi med hensyn til behov for tilbud. Det økonomiske udgiftspres i Syddjurs Kommune er også tæt sammenhængende med det service og kvalitetsniveau, der leveres og er blevet leveret på en række områder. På beskæftigelsesområdet, social- og voksenhandicapområdet og endelig familieområdet har service og kvalitetsniveauet medført et markant højere omkostningsniveau. Direktionen ønsker at fremme en mere resultatbaseret styring der følges og understøttes af en finansiel styring. Denne styringsmodel skal sikre en tæt kobling mellem den faglige indsats, en vurdering af potentialer og risiko samtidig med en balanceret økonomisk styring. Centrale virkemidler hertil er kvalitet og faglighed i indsatsen, styrket ledelsesindsats og investering i tilbud, personaleressourcer og kompetenceudvikling. Dertil kommer en tæt integration med og udvikling af finansielle styringsmetoder. Som en del af budgetaftalen for 2015 har Byrådet besluttet, at der skal gennemføres analyser på en lang række af kommunens områder. Analyserne skal afdække mulighederne for optimere driften og derved tilvejebringe et økonomisk råderum for den videre udvikling af de kommunens opgaveløsninger. Byrådet har endvidere i budget 2015 afsat midler til investeringsprojekter på både beskæftigelses- og familieområdet. De tilførte ressourcer skal dels styrke områderne personalemæssigt og servicemæssigt, men samtidig sikre den nødvendige faglighed på områderne, der sikrer at vi bruger ressourcerne optimalt, og at de ønskede resultater nås. Investeringerne følges tæt, og det er centralt at der styres efter hvad der virker. At ressourcerne bruges bedst muligt betyder også, at det løbende skal sikres at de rigtige kompetencer er til stede i organisationen og at der leveres de rette tilbud. Løbende justeringer i og effektivisering af arbejdsgange med brug af digitale løsninger er en integreret del af omstillingen af såvel medarbejdere som organisation. Investeringsprojekterne understreger direktionens målsætning om at der skal ske en bevægelse fra de 1-årige budgetlægninger til en mere langsigtet og strategisk styring af økonomien. For på sigt at skabe en solid økonomi i balance er der behov for et længere økonomisk perspektiv med fagligt afsæt. For at understøtte investeringer i serviceområder og udvikling af disse, suppleres den finansielle styring med potentiale- og risikovurderinger forud for drøftelser omkring investering på udvalgte områder, hvor der opleves et pres eller hvor større økonomiske rationaler kan indhøstes. Direktionen ønsker fortsat at økonomistyringen og overholdelsen af budgettet som mål indgår som naturligt element i aftalestyringen. Men det er vigtigt at bruge økonomistyringen strategisk afsæt for en fremadrettet strategisk politikudvikling. Ved risikoafdækning og strategiske investeringer skal vi indhøste de økonomiske rationaler og derved understøtte den fortsatte tværgående udvikling af Syddjurs Kommune. Det langsigtede mål er således at få hævet indtægterne og reduceret omkostningerne, og vi sikrer den optimale udnyttelse af ressourcerne til gavn for borgere og virksomheder. 3

4 Indsats og effekter Direktionen arbejder med en overordnet strategi for en 4-årig budgetperiode, hvor der i de enkelte års budgetlægning gøres nedslag på udvalgte områder, som kan være økonomisk udfordrede, eller hvor der kan indhentes større økonomiske rationaler. Herved opnås budgetmæssig stabilitet til at udvikle organisationen. Der gennemføres analyser af de enkelte fagområder for afdække mulighederne for en optimering og effektivisering af opgaveløsningen. Analyserne indgår i arbejdet med budget Det fælles ledelsesinformationssystem (FLIS) skal implementeres, og Syddjurs Kommune vil indgå i samarbejdet om udviklingen af systemet. Ledelsen opnår herved bedre overblik over og får bedre mulighed for styring af områderne. Aftalestyringskonceptet revideres, således at det i højere grad indgår som et styringsredskab for organisationen. MED-organisationen skal inddrages tidligere i budgetprocessen, for dels at sikre involvering og innovation omkring potentialer men også for at kunne understøtte medejerskab til de valgte løsninger. Investerings- og risikostyring udvikles og forankres styringsmæssigt i forhold til alle områder i kommunen, men med særligt og initial fokus på beskæftigelses-, social- og familieområderne. Der etableres et innovationsprogram til sikring af innovation og udvikling på serviceområderne. I udfoldelse af innovationsprogrammet skal praksis udfordres og innovation sikres, for blandt andet at kunne kvalitetsudvikle serviceproduktionen og effektivisere denne. Der arbejdes med risikostyring som integreret element i innovationsprogrammet. II. Kvalitet og medskabelse Både borgere og erhvervsliv forventer, at Syddjurs Kommune yder opgaveløsning og service af høj faglig kvalitet, der samtidig er tilgængelig og anvendelig i forhold til borgerens og virksomhedens dagligdag og virkelighed. Dette skal ske i samspil og med tæt dialog med borgerne og virksomhederne, hvor det er afgørende at sikre muligheder for medskabelse. Et vigtigt virkemiddel hertil er at kommunens kommunikation omkring service og ydelser er tydelig. Byrådet har en målsætning om at tiltrække flere virksomheder og understøtte de eksisterende virksomheders vækst og udviklingspotentiale, og dermed øge indtægtsgrundlaget i kommunen. Direktionen har derfor fokus på, at denne vækstrettede erhvervspolitik understøttes af organisationen, og, at kommunen opleves som en effektiv, løsningsorienteret samarbejdspartner både for etablerede virksomheder, og for virksomheder, der ønsker at etablere sig. Vi skal skabe rammer og udviklingsmuligheder, der gør det attraktivt at placere og udvikle erhverv i Syddjurs Kommune. Samtidig skal eksisterende lovgrundlag og praksis udfordres, således at vækst og udviklingspotentialet hos virksomhederne får bedst mulige vilkår indenfor rammerne. Erhvervsvenligheden skal styrkes ved bl.a. at sikre korte sagsbehandlingstider for byggesager og landbrugstilladelser og gennemskuelig lokalplanlægning. Udvikling af lettere digitale løsninger er et vigtigt redskab i denne sammenhæng. Der er i Syddjurs Kommune stort fokus på udviklingen og implementeringen af digitale løsninger. Løsningerne skal dels skabe effektive arbejdsgange og medvirke til at optimere driften, men i særdeleshed skal de digitale løsninger gøre det nemmere for borgere og virksomheder at få 4

5 kontakt med kommunen og i højere grad kunne løse deres opgaver selv og på det tidspunkt, de selv ønsker det. For Syddjurs Kommune er fokus borgerens evne til selv at mestre eget liv. Dette hvad enten borgeren er uden for beskæftigelse og uddannelse, har sociale eller helbredsmæssige problemer, psykisk - fysisk eller socialt er udfordret. Syddjurs Kommune skal tydeliggøre serviceniveau og muligheder for at understøtte borgernes mestring af eget liv. Syddjurs Kommune har en helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger, der skal sikre en tværfaglig og koordineret indsats på tværs af områder mv. Med baggrund i kommunens tilgang omkring mestring og medinddragelse, vil Syddjurs Kommune støtte og styrke et mangfoldigt civilsamfund baseret på udvikling af medborgerskab med rum og rammer til alle, der ønsker at yde en frivillig indsats og dermed hjælpe andre medborgere eller lokalsamfund. Som en integreret del af opgaveudviklingen arbejder Syddjurs Kommune med at konkurrenceudsætte dele af den kommunale opgaveløsning. Hvor kvaliteten i opgaveløsningen kan sikres og opgave løses med brug af andre aktører afprøves dette. Indsats og effekter Der etableres klare og tilgængelige beskrivelser af kommunes service og serviceniveau på kommunens opgavemæssige kerneområder. Borgere og erhvervsliv oplever, at der er synlige og forståelige servicebeskrivelser, der letter adgangen til at blive involveret, og understøtter at der træffes gode og hurtige afgørelser mv. Den eksterne kommunikation styrkes, og der udarbejdes en overordnet kommunikationsstrategi for Syddjurs Kommune som understøtter involvering af borgere, virksomheder og organisationer mv. Der er en løbende kommunikation med blandt andet borgere og presse, der synliggør Syddjurs Kommunes indsats på kommunens kerneområder, og et fokus på effekter af indsatsen, så der skabes en viden om, at Syddjurs Kommunes indsatser gavner. Udbud af kommunale opgaver frigør ressourcer, der bl.a. kan bruges til at øge kvaliteten af ydelserne og servicen til borgerne eller som tilvejebringer et råderum til investering i nye tiltag og områder. Konkurrenceudsættelse med tilhørende kontrolbud sikrer billigste løsninger til kvaliteten III. Beskæftigelse, erhverv og uddannelse. For at styrke væksten og udviklingen i kommunen er det centralt at fokusere på områderne beskæftigelse, erhverv og uddannelse og hvorledes disse områder hænger sammen. Direktionen vil have fokus på kommunens overordnede målsætninger som er; En hurtigere og mere erhvervsrettet indsats for ledighedsramte og dermed en øget beskæftigelsesgrad og et større rekrutteringsgrundlag for virksomheder i lokalområdet og Østjylland som helhed. En tidligere indsats og tæt opfølgning ift. sygemeldte skal sikre arbejdspladsfastholdelse, og at en tilknytning til arbejdsmarkedet fastholdes tidligere i forløbet At ledigheden blandt unge nedbringes via ordinære job eller uddannelse Der er igangsat et stort investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet, der skal sikre flere borgere en beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats. Målsætningen er, at flere borgere skal 5

6 være i beskæftigelse eller uddannelse. For at sikre resultaterne vil udviklingen blive fulgt tæt, og indsatsen blive tilpasset på baggrund af opfølgning ved både ledige og virksomheder. Den tætte kontakt til virksomhederne vil gøre det muligt at vurdere, hvorvidt den uddannelsesmæssige indsats skal justeres. En øget beskæftigelse vil både gavne den enkelte borger og kommunen som helhed i kraft af øgede indtægter. Det er derfor helt centralt at Syddjurs Kommune går helhjertet ind i samarbejdet med andre aktører på så mange områder som muligt. Vi skal understøtte udviklingen af eksisterende erhverv og hele tiden have fokus på, hvor nye erhvervs- og vækstområder kan opdyrkes. Syddjurs Udviklingspark vil være et centralt omdrejningspunkt for dette arbejde. Aarhus Universitet vil også være en naturlig samarbejdspartner både hvad angår erhvervsudvikling og uddannelse, men ingen muligheder må forblive uprøvede. Indsats og effekter Styrket indsats for at fastholde og tiltrække virksomheder og erhverv Tiltrækningen og fastholdelsen af erhverv til kommunen vil øge beskæftigelsen og dermed kommunens økonomi Der udarbejdes en handleplan/katalog med muligheder for at øge erhvervsvenligheden, og dermed styrke Syddjurs Kommunes brand som en erhvervsvenlig kommune. Etablere tætte og hyppige dialogmøder med virksomheder, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv. for at sikre medskabelse omkring indsatsen til gavn for den enkelte borger og virksomhederne Øgede muligheder for uddannelse for unge på Djursland Ved at sikre uddannelse for unge på Djursland understøttes kommunens strategi om at tiltrække og fastholde bosætning af familier på Djursland. Øgede muligheder for uddannelse og efteruddannelse på erhvervsområdet At Syddjurs Kommune som arbejdsgiver får en øget mulighed for at understøtte tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling IV. Innovative og attraktive arbejdspladser Den vigtigste ressource i Syddjurs Kommune er de fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. I hele organisationen skal der være fokus på fastholdelsen og tiltrækningen af dygtige medarbejdere, som bidrager til den fortsatte udvikling af kommunen. Den igangværende samling af administrationen og ombygningen af administrationsbygninger sigter mod at skabe rammerne for fremtidens arbejdsplads. Målet er tværgående vidensudveksling og effektive arbejdsgange. Syddjurs Kommune skal være kendetegnet ved en resultatorienteret servicekultur, hvor vi leverer ydelser af høj faglig kvalitet. Det stiller krav til den enkelte medarbejder, men afhænger i endnu højere grad af opbygningen af en stærk faglig ledelseskultur. På alle ledelsesniveauer er kravet faglig og daglig ledelse, der understøtter og sikrer kvaliteten i opgaveløsningen. Dette forudsætter fokus på roller og ansvarsfordelingen i organisationen. Direktionen vil løbende udfordre organisationen, og i samspil med koncernledelsen sikre den nødvendige dimensionering af områderne og de rette kompetencer med henblik på den fortsatte strategiske udvikling af kommunen. Indsats og effekter 6

7 Ledelsesevaluering og trivselsundersøgelser fastholdes som et centralt element af ledelsesudviklingen i Syddjurs Kommune. I forlængelse heraf etableres forløb omkring lederudvikling i Syddjurs Kommune, der bl.a. indeholder tiltag omkring karriere- og kompetenceudvikling for ledere. Sygefraværet nedbringes generelt i organisationen, og områder med udfordringer understøttes i dette arbejde. Der udarbejdes et nyt ledelsesgrundlag for Syddjurs Kommune 7

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi.

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi. Budgetaftale 2014 (15-17) 17) Sorø, den 24. september 2013. Vækst gennem udvikling De økonomiske rammer for den kommunale økonomi vil også i de kommende år være snævre. Derfor er det afgørende at der i

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation.

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation. 1 Forord Nytænkning og vilje til forandring er vores mulighed for at møde de udfordringer, som vi står overfor: Flere børn og ældre i kombination med en dalende arbejdsstyrke. Allerede fra 2011 vil dobbelt

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Katalog over politiske mål og indsatser - udviklingsstrategien del 2

Katalog over politiske mål og indsatser - udviklingsstrategien del 2 Katalog over politiske mål og indsatser - udviklingsstrategien del 2 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser

Læs mere