Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer:"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: a. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen b. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger c. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater 2. Basisramme og ekstraramme Kontrakten indeholder en basisramme og en ekstraramme. Det maksimale beløb, der kan udbetales er kr. i basisramme og kr. i ekstraramme. 3. Indsatsområder Indsatsområderne skal afspejle Varde Gymnasiums Virksomhedsgrundlag og skolens aktuelle udfordringer. Basisramme: a. Studieretningsprofilering (stx) Overordnet set er det vigtigt, at den enkelte studerende får et undervisnings- og læringsforløb, der bliver tonet af den valgte studieretning. Derfor er det betydningsfuldt, at de enkelte fag bliver defineret ud fra studieretningsfagene og ud fra den samlede fagrække på retningen. Det skal blandt andet komme til udtryk gennem studieretningsintegrerede fagsamarbejder (tværfaglige og fagintegrerede). Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer: 1. Fagintegration, hvor et fag bidrager til at løse et andet fags problem. Herved integreres det andet fag i ens eget fag. 2. Flerfaglighed / parallellæsning, hvor to eller flere fag arbejder med samme tema, men det sker med hver deres faglige tilgang, så der arbejdes med særskilte og forskellige problemstillinger. 3. Fællesfaglighed, hvor flere fag arbejder sammen for at belyse eller besvare en fælles problemstilling.

2 Toning: Hvert fag arbejder med temaer, der passer ind i studieretningens profil eller har udblik til andre fag i studieretningen. Samarbejds- og toningsaktiviteter: Særlige studieretningsdage, fællestimearrangementer, gæstelærere, samarbejde med lokale institutioner, ekskursioner, studierejser, konkurrencer. Der er afsat en økonomisk ressource til hver klasse til gennemførelsesdelen. Resultatopfyldelse: At den enkelte studieretning hos studerende (10%) og lærere (15%) træder skarpere frem. Vægt: 25% - måling gennem spørgeskemaundersøgelse i april- maj % positiv besvarelse af de indkomne besvarelser regnes for 100% målopfyldelse. b. HF Varde Gymnasium arbejder på at forme et nyt HF. Det nye HF består af følgende hovedelementer: 1. En skarp HF- profil og en klar HF- identitet for de studerende 10% 2. At indoptage den tidligere lektie / hjemmeforberedelse i undervisningen og læringsprocessen på skolen 10% 3. Profil som innovationsklasse henholdsvis anvendelsesorienteret klasse 20% 4. Øget opmærksomhed på HF og et øget samarbejde mellem ledelse på den ene side og lærere, lærerteam og studievejledere på den anden side 10% For at sikre en skarp profil fra dag ét bliver der lavet et særskilt introduktionsforløb med blandt andet idrætsfaglig overnatningstur, en ekskursion i nærområdet for at markere forbindelsen mellem skole og lokalsamfund og en HF- aktivitets- og festaften for hele HF- afdelingen. Endvidere vil opstarten være præget af værkstedstimer, tutorsamtaler og oprettelse af studiebog, ligesom en ledelsesrepræsentant under hele HF- forløbet vil være inde i klasserne og tale med de studerende om HF, det nye HF og om de krav, som det stiller de studerende. Skolen kan aldrig blive helt lektiefri. Selv om der er skriveværkstedsmoduler i fagene med skriftlige afleveringer, vil omkring halvdelen af opgaverne skulle udarbejdes som hjemmearbejde. Men den største del af den tidligere daglige forberedelse vil nu blive klaret sammen med klassekammeraterne og lærerne. Den nye ordning fordrer, at der udarbejdes nye undervisningsforløb og lektionsplaner, hvori der er indbygget understøttet læsning af lærebogstekster, præcis gennemgang af nye temaer og forskelligartede øvelser, der træner stoffet. Alt skal finde sted med en gennemtænkt sekventering. Alle 1 HF- lærere får tildelt ekstra

3 timer til at planlægge og forberede dette i samarbejde inden for faget eller faggruppen, ligesom der vil være en række særlige HF- møder løbende. De to klasser vil blive tonet forskelligt. I innovationsklassen vil man blandt andet sammen med Ungehuset iværksætte aktiviteter og brande dem, så de studerende ud over indlæring af det faglige stof får mulighed for at udvikle deres innovative og kreative evner. I den anvendelsesorienterede klasse vil der være fokus på sammenhængen mellem teori praksis. Et tema vil være landbrug, hvorunder de studerende skal besøge såvel et konkret landbrug som Kjærgaard Landbrugsskole. Desuden vil der blive etableret et samarbejde med pædagogstudiet på University College i Esbjerg og med et par dagsinstitutioner i nærområdet. Endvidere ønsker vi et samarbejde med Varde Kaserne. Der vil være en tæt kontakt mellem skolens ledelse og de implicerede lærere. Resultatopfyldelse: At det nye HF bliver til virkelighed i begge 1 HF- klasserne i den skitserede form. Vægt: 50% c. Evaluering Varde Gymnasium gennemfører i skoleåret en Arbejdspladsvurdering (APV) og en Undervisningsmiljøvurdering (UMV). Resultaterne vil munde ud i en samlet handleplan indeholdende konkrete fokuspunkter. Ved at sammenfatte de to undersøgelser vil lærerne komme i centrum, da det netop er lærerstaben, der udgør bindeleddet. Ligeledes vil bevidstheden om skolehelheden blive øget. Ved skoleårets slutning vil lærerne og ledelsen i fællesskab stå for en evaluering med vægt på undervisning og læring i de enkelte fag. Resultatopfyldelse: At den dobbelte evaluering bliver gennemført, at den munder ud i en konkret handleplan, og at den giver ledelsen og lærerne et godt grundlag at handle ud fra i de følgende år. Vægt: 25% - gennemførsel af undersøgelserne 15%, handleplan 10% Ekstraramme a. En målrettet indsats mod frafald Det er væsentligt på et gymnasium, at der er en tæt sammenhæng mellem en udviklende skolekultur og en sprudlende ungdomskultur. Er det tilfældet vil frafaldet være lavt. Ledelsen kan bidrage væsentligt gennem synlighed og tilstedeværelse i dagligdagen kort sagt gennem den daglige kontakt med vores studerende.

4 Skolen fortsætter i skoleåret en række tiltag mod frafald: - Lektiecaféer - Skrivefængsel - Særlig task force i rektorrégi for enkeltstuderende med ekstraordinært store problemer - Anti- mobbe- aktiviteter - Mentorordning - Særlig indmeldeordning til rektor fra faglærerne i forbindelse med manglende aflevering af skriftlige arbejder - Tæt daglig kontakt mellem studievejlederne og ledelsen (rektor) i forbindelse med fravær og fraværsregistrering - Særlig teamlæreropmærksomhed på fravær og frafald - Tæt samarbejde mellem teamlærere- faglærere- studievejledere om klasserne og de enkelte studerende - Tæt samarbejde mellem studievejledere og udefrakommende ekspertise i forbindelse med særlige problemer af psykisk eller social karakter Overskriften er rettidig omhu og tagen vare på de studerende i dagligdagen. Frafaldet på VG er normalt beskedent. Vi arbejder i det daglige ihærdigt på at bibeholde det lave frafald i en del af Danmark, hvor vi har mange ikke- boglige hjem. Vi kan næppe komme længere ned i frafaldsprocent. Hele ledelsen satser i det daglige på stor kontakt til de studerende, så ledelsen har føling med de studerendes tankegang og væremåde. Det bliver opfyldt gennem stor åbenhed, grundlæggende respekt og gennem varetagelse af undervisning. Resultatopfyldelse: At rektor har mere end 1250 regulære samtaler med de studerende hen over året. Vægt: 25% - forholdstalsmæssig udmøntning b. Implementering af OK 13 på gymnasieområdet prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid Rektor ser gerne, at det er muligt at indføre helhedsskole og heldagsskole på VG. Desværre har der hidtil ikke været den fornødne opbakning, men det er lykkedes at opnå bred forståelse for, at lærernes engagement i skolelivet skal basere sig på nærvær og nærhed. I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve det øgede udviklingsarbejde, som lærerne i fællesskab udfører. Vi har indført fast fixtid til det udvidede lærersamarbejde, hvor alle lærere er til stede på skolen. Desuden vil vi med den indførte tidsregistrering illustrere, at læringskulturen i dag gør, at lærerne opholder sig mere på skolen end tidligere. Yderligere kommer hertil omlægning af en del af den skriftlige

5 dimension. Endvidere har skolen valgt direkte at konvertere en del af den tidligere afsatte forberedelsestid til kontakttid (undervisning og vejledning). Resultatopfyldelse: Lærertilstedeværelse målt ud fra tidsregistrering sat i forhold til tidligere pligtig tilstedeværelse (kontakttid) Vægt: 25% c. Idrætsfaciliteter Det videre arbejde består i udarbejdelse af et udkast til forslag til Lokalplan for området, så det gøres muligt at opføre en idrætshal som ønsket. Endvidere vil der blive lavet et udbudsmateriale, så projektet kan komme i udbud, så snart Lokalplanen er godkendt af Varde Kommunalbestyrelse. Vægt: 25% - de to dele vægtes ligeligt d. Campus- samarbejdet Campus- Varde bygger på kombinationen af samhørighed og særkende i en dagligdag båret af læringsprocesser, faglig formidling og et godt socialt miljø. For skoleåret satser vi på: Elevarrangementer, lærerarrangementer, sportsaktiviteter, lærersamarbejder, ledelsessamarbejde, lærerudlån, pædagogikum m.v. Ambitionerne i forbindelse med Campus gør, aktivitetsrammen er større og mere krævende end på et traditionelt gymnasium. Resultatopfyldelse: At Campus- samarbejdet fastholdes og gradvist udbygges. Vægt: 25% - oprettelse af eksisterende aktiviteter 20%, tilføjelse af to nye aktiviteter 5% Samlet resultatopfyldelse: Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med institutionslederen. Den samlede bestyrelse træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

6 Engangsvederlag Bestyrelsen kan udbetale engangsvederlag på maksimalt kr. for eventuelt merarbejde / en særlig indsats. Det er bestyrelsen, der tager stilling til omfanget og honoreringen af eventuelt merarbejde og særlig indsats. Engangsvederlag kan bruges til at belønne varetagelsen af uforudsete opgaver eller opnåelse af ekstraordinære resultater. Torben Rosenørn, bestyrelsesformand Finn Olsen, rektor

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Af Karsten Sørensen og Børge Koch

Af Karsten Sørensen og Børge Koch Den Sundheds fremmende Skole et inspirationsmateriale til teori og praksis Af Karsten Sørensen og Børge Koch, Videncenter for Sundhedsfremme University College Syd og Det nationale videncenter KOSMOS Den

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere