Svendborg garanteret uden oplevelser?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg garanteret uden oplevelser?"

Transkript

1 Svendborg garanteret uden oplevelser? City branding, anti-branding og co-branding Karen Hvidtfeldt Madsen, lektor, Syddansk Universitet, Odense Mere mellem øerne er den tvetydige titel på en pjece, som Svendborg har udsendt for at profilere sig som Cittaslow. Cittaslow betyder langsom by og begrebet er opstået i forlængelse af den italienske slow food-bevægelse omkring årtusindskiftet. Siden har Cittaslow udviklet sig til et internationalt netværk af mellemstore provinsbyer. Svendborg ønsker gennem sin tilknytning til Cittaslowbevægelsen at fremstå som et intelligent (fra)valg; et sted, hvor man kan man leve i sit eget tempo: Sydfyn er kontrasten til storbyens opskruede tempo. Jeg nyder at have tid til at gå morgentur i skoven og fremstille mine egne fårepølser, udtaler f.eks. kreativ direktør Mette Marie Stender i folderen, hvor Cittaslow kædes sammen med begreber som menneskelighed, bæredygtig udvikling og det gode liv. 1 Skynd dig langsomt lyder den paradoksale opfordring fra Svendborg, der har taget den internationale Cittaslowbevægelses snegl til sig som nyt logo. 1. Svendborg glokalt Svendborgs Cittaslowprojekt er således på en gang lokalt og internationalt forankret. Som Cittaslow tager Svendborg udgangspunkt i det helt særlige ved den sydfynske natur: havet, den nydelse og sanselighed, der knytter sig hertil, og det hensigtsmæssige ved at få alle væsentlige behov udfyldt på et og samme sted. På den ene side er der fokus på det enkelte individs behov og på den anden side på de nye fællesskaber, som engagementet i det lokale kan føre med sig. Samtidig er det et internationalt projekt, idet Cittaslow er et netværkssamarbejde mellem et større antal byer i mere end 15 lande verden over, med såvel strukturelle karakteristika som strategiske satsninger tilfælles. Begrebet Glokalisering refererer til et karakteristisk men paradoksalt forhold mellem global homogenisering og lokal heterogenisering: Jo mere kulturen bliver globaliseret, jo større bliver subjektets behov for lokal forankring; det globale subjekt har behov for at høre til og være forankret et konkret sted. Måske kan Cittaslow ligeledes indholdsmæssigt karakteriseres som dobbelt: det oplevelseshungrende globale subjekts længsel efter oplevelsens modsætning: stilhed, ro, kvalitet, tid til fordybelse og eftertanke, i modsætning til den udviklingsorientering, fremdrift og stress, som således tilskrives den senmoderne verden i almindelighed: Vi skal leve livet i respekt for fremtidige 1

2 generationer. Kigge ud over havet mod resten af verden. Hente inspiration og viden til at fastholde og udvikle basis for det gode liv Svendborg i oplevelses- og transformationsøkonomien Begrebet oplevelsesøkonomi er slået igennem i de senere år både i kulturlivet og i samfundsudviklingen i bredere forstand. Umiddelbart kunne det se ud som om, Svendborg med Cittaslowstrategien har valgt det diametralt modsatte, nemlig at profilere sig som en antioplevelsesby, det vil sige som et sted, hvis særkende og kvalitet er, at der ikke sker ret meget. Her er langsommelighed, stilhed og eftertanke i højsædet. Men hvis man ser nærmere på oplevelsesbegrebet, som det aktuelt bliver diskuteret og anvendt i kulturforskningen, så er der faktisk langt hen ad vejen overensstemmelse med Cittaslows målsætning ikke mindst hvis man inddrager begrebet transformationsøkonomi, der er bragt i spil som oplevelsesøkonomiens afløser. Hvis man skulle kortlægge, hvad man kunne kalde oplevelseskulturbegrebets kulturhistorie, synes den aktuelt at kunne inddeles i tre forskellige faser: I den første fase forstås oplevelse først og fremmest som underholdning knyttet til kultur- og underholdningsindustriens stigende fokus på kropslige, sanselige og emotionelle aspekter og effekter, men samtidig på anvendelsen af samme strategier til branding af varer og serviceydelser. Pine og Gilmores sammenligning mellem råvareprisen på kaffe og prisen på den kop kaffe, der serveres på en café, er blevet et klassisk eksempel på den store økonomiske effekt, som oplevelsesfaktoren kan have. Pine og Gilmore skitserer selv oplevelesesøkonomien inden for en række overordnede økonomier (landbrugs-, industriel-, service, oplevelses- og transformationsøkonomi), som delvist eksisterer side om side, men som samtidig betegner en historisk udvikling. Og det er forholdet mellem Pine og Gilmores to sidste økonomier, der kan siges at blive udfordret i en række danske tilgange, der sammen udgør, hvad man kunne kalde oplevelsesbegrebets anden fase. Her defineres oplevelsen som et brud på dagligdagens rutiner og forstås som en emotionel og bevidsthedsmæssig bearbejdning af sanselige indtryk, der (af)bryder vante forestillinger og rutiner og på den måde kan have erfaringsdannende potentiale (Lund m.fl. 2005). En oplevelse defineres ifølge Jantzen og Vetner som et paradoksalt begreb, der eksisterer i spændingsfeltet mellem det nye og det velkendte, mellem overraskelse og tryghed, spænding og forudsigelighed, stress og ikkestress. Det handler ifølge Jantzen og Vetner om at overskride egne grænser: Den gode eller store oplevelse får vi, når grænserne for vores kropslige eller intellektuelle formåen er blevet udvidet. Den gode oplevelse, påpeger de samtidig, fremmer læring: Via oplevelser bliver viden kropsliggjort. (Jantzen og Vetner in Bærenholdt 2007). Hvor Pine og Gilmore argumenterer for et oplevelsesbegreb, forstået som en økonomisk værdi, der tidligere ikke blev hverken anerkendt eller udnyttet i tilstrækkeligt omfang, læner Jantzen og Vetner sig i høj grad op af Gerhard Schultzes bredere kulturelle kontekstualisering af, hvad en oplevelse er. Hos Schultze relateres den aktuelle 2

3 oplevelsesorientering til den generelle æstetisering af hverdagslivet, som kendetegner de vestlige samfund i efterkrigstiden: Kulturel frisættelse fra tidligere tiders autoritære normer, demokratisering af smagen og en gradvis anerkendelse af ikkeelitære kulturformer. Denne kulturelle frisættelse følges af en usikkerhed i forhold til præferencer og forbrug: Det er frem til i dag blevet stadig mere tydeligt, at vi hver især skal skabe os selv og herunder konstruere en meningsfuld og sammenhængende fortælling om det liv, vi lever, idet der er stadig færre overleverede traditioner at følge. Jagten på disse fortællinger er også en del af oplevelseskulturen. En tredje fase, transformationsøkonomien, der varsles af Pine og Gilmore i deres The Experience Economy Work is Theatre and Every Business a Stage (1999), ligger i klar forlængelse heraf. Her forstås oplevelse ikke som underholdning, men netop som rammer for erkendelse, identitetskonstruktion og forandring: With transformations, the economic offering of a company is the individual person or company changed as the result of what the company does. With transformations, the customer is the product! The individual buyer of the transformation essentially says, change me (Pine & Gilmore 1999). Kunden skal ikke alene have en god oplevelse, men transformeres til et bedre menneske undervejs, siger direktøren for Experimentarium i København, Asger Høegh: You visit Experimentarium to transform your self into a better person on the road to realize your self. 3 Forestillingen om, at Svendborg skal give indbyggerne mulighed for at forvandle sig til bedre mennesker, der lever det gode liv, peger direkte ind i definitionen af transformationsøkonomien i kraft af stikord som menneskelighed, balance og omtanke og Svendborgs særlige fokus på det maritime, det sunde og det kreative liv ; En Cittaslow skaber rammerne for det gode liv. 4 Ligeledes knytter byens markante fokus på sundhed igennem bevægelse, naturdyrkelse samt rå- og fødevarekvalitet an til et øget fokus på kroplighed og sanselighed, der er i tråd med den aktuelle forståelse af oplevelsen og dens betydning. 3. Cittaslow som anti-brand Idet Svendborg i kraft af sin Cittaslowstatus vil udmærke og adskille sig i kraft af menneskelighed og ansvarlighed, fremstår Cittaslow i udgangspunktet som en protest eller en modkultur i forhold til den senmoderne samfundsudvikling i bred forstand. Den canadiske journalist Naomi Klein foretager i sin efterhånden vidt berømmede bog No Logo en politisk protest i forhold til forbrugersamfundet og karakteriserer sin kritik i fire adskilte slagord. No space refererer til en generel privatisering af det offentlige rum, idet en række globale mærkevarer (f.eks. Coca Cola, McDonald s, Nike) synes at være overalt, ikke bare i form af varetilbud og reklamer men også som sponsorer af alt fra events til legepladser og undervisningsmaterialer. No choice henviser til den globale homogenisering af varer og kulturformer: at man kan få den samme type burgermeal over hele kloden og se de samme spillefilm overalt. Under overskriften No 3

4 jobs argumenterer Klein for, at virksomheder svigter deres ansvar over for de ansatte, idet de forpligtende ansættelsesformer i stadig større grad afløses af kontrakt- og freelancerelationer, og hun anklager virksomhedernes outsourcing af arbejdspladser for at føre til skånselsløs udnyttelse af arbejderne i den tredje verden. Cittaslow kan ligesom No logo forstås som en protest. Man kan se Cittaslow som en kamp for at genvinde space og choice, dvs. generobre territorium fra mærkerne til menneskene i kraft af bevægelsens eksplicit humanitære og miljø- og klimabevidste fokus. Men samtidig er det paradoksalt, som påpeget af Andrew Potter og Joseph Heath i bogen Rebel. Modkultur som globalt brand, at no logo-bevægelsen jo også selv er et brand, idet det at være modkultur må forstås som en del af forbrugerkulturens dialektik. Således er Kleins No Logo selv en international bestseller, og således er også modkulturen kapitaliseret, argumenterer Potter og Heath. Antikapitalisterne har deres egne moderigtige uniformeringer, og forbrugeren brander sig, hvad enten det er som mainstream eller som oprører (Potter & Heath 2006: 220). Den kreative klasse, som man kan bryste sig af at have så store andele af i Svendborg, er en vigtig del af byens befolkning, fordi det at være cool er vigtigt. At være cool er det dominerende udtryk for en kulturel position, der skiftevis denoteres som skæv, alternativ og hip. Når man er cool, skiller man sig ud, men det er vanskeligt både at opnå og at fastholde denne eftertragtede status. At være cool er som moden: Det spreder sig som en virus og er under konstant forandring (Potter & Heath 2006: 225). Men samtidig er det væsentligt at indse, påpeger Potter og Heath, at kapitalismens dominans ikke trues af de coole : den kreative klasse. Mod- og antikulturen er således ikke en reel trussel mod den eksisterende kultur. Et modbrand giver kun mening som kontrast til det eksisterende, og Svendborg som Cittaslow kan derfor hverken forstås eller realiseres uden opmærksomhed på de byer, som man gennem Cittaslowstrategien forsøger at gå i konkurrence med. 4. Cittaslow som citybrand Cittaslow er også et led i Svendborgs branding- og markedsføringsstrategi. Provinsbyer af enhver art har i disse år travlt med at overgå hinanden i city branding med det formål at positionere byen i forhold til andre byer og fange nuværende og potentielle indbyggere, erhvervsliv og turisters opmærksomhed. Fænomenet branding er ikke nyt, men nyt er alligevel det omfang, hvori branding i dag er udtalt på en række forskellige niveauer: Hvert enkelt individ brander sig selv (ikke bare medieog popstjerner, men også ganske almindelige mennesker, f.eks. på Facebook), varer, virksomheder (corporate branding), organisationer og steder: nationer, regioner, byer (place branding). Steder og lokaliteter må i denne sammenhæng forstås som varer, der udbyder sig selv til salg for at tiltrække kunder. Hvor man vælger at holde ferie eller beslutter sig for at bo, er et forbrugsvalg, og place brands sætter symbolske rammer for et sådant forbrug. 4

5 Et steds brand er på en gang en varedeklaration og en vision, skriver Søren Buhl Pedersen, Christian Tangkjær og Anders Linde-Laursen i artiklen Mellem postkort og politisk strategi branding af nationer, regioner og byer, hvori de argumenterer for, at place branding opererer i en dobbelthed, der kan karakteriseres ved at adskille begreberne branding og bordering : ( ) branding, der organiserer territoriet gennem en symbolsk repræsentation i forhold til en kommerciel markedslogik med sigte på at byde velkommen og invitere til deltagelse, og den anden bordering, der forsøger at markere og reproducere grænser for territoriet og de institutionelle former som allerede er etableret i territoriet. (Pedersen m.fl. 2003: 16) Svendborg vælger med Cittaslowstrategien, hvad man kunne kalde et antibrand, men det er jo netop lige så vel et brand, som når Odense udnævner sig selv til Danmarks kreative by eller Danmarks cykelby, eventyrby eller legeby, Fredericia som Danmarks børneby, Vejle som mikropolzone osv. Cittaslow-Svendborg tilbyder på en gang det gode liv og det gode brand, hvor man som beboer eller tilflytter både køber tryghed, sundhed, glæde og nydelse og med i købet får rammerne for at skabe sig en cool og trendy identitet. Men spørgsmålet er, om man i Svendborg har gjort sig klart, hvem man egentlig profilerer og markedsfører sig i forhold til? Et blik på andre eksempler på city branding og de markedsføringsstrategier, der knyttes hertil, viser, at man typisk lægger en strategi, der overskrider det lokale og regionale perspektiv: Således vælger Vejle betegnelsen mikropolzone for at positionere sig i forhold til metropolen og varsler, at byen vil være synlig fra månen i kraft af noget så bemærkelsesværdigt som et isbjerg. Fredericia annoncerer på bybusserne i København med budskabet om, at byen er Danmarks bedste børneby. Og hvor provinsbyerne profilerer sig i og i forhold til hovedstaden, positionerer København sig internationalt: På Wonderful Copenhagens hjemmeside udråber man byen som (nomineret til) Europas miljøhovedstad og som en af Europas førende hovedstæder inden for gastronomi. Pointen i denne sammenhæng er, at hvor markedsføringsstrategierne nødvendigvis skal ud over hjemmemarkedet for at få effekt, så tyder meget på, at Cittaslow ikke i nævneværdig grad har givet Svendborg pressedækning uden for Fyn, hvilket peger på en svaghed i branding-strategien. Jeg vil afsluttende se på, om der ligger nogle indbyggede problemer i Svendborgs budskaber om Cittaslow, og om ændringer i kommunikationsstrategier og formidlingspraksis kunne føre til større gennemslagskraft. 5. Sneglen som brand Som en del af Cittaslowidentiteten har Svendborg taget et gennemgående visuelt symbol til sig, nemlig Cittaslowbevægelsens fælles logo, den enkle, orangefarvede snegl. Sneglehuset har form som en rund, organisk spiral, den har fremadrettede følehorn, og på sneglehusets runding er en by afbildet i form af et antal tæt placerede huse i for- 5

6 skellige højder. Sneglen er umiddelbart et godt og letforståeligt symbol. Spiralformen peger på bevægelse og udvikling, følehornene ligner antenner og konnoterer udsyn og opmærksomhed. Og i kraft af sine sindige bevægelser passer sneglen indlysende godt til en Cittaslow. Men samtidig kunne man, med oplevelses- og transformationsøkonomien in mente, overveje, om netop denne entydighed er et problem, fordi snegleimaget ikke umiddelbart tilfører byen hverken den dimension af oplevelse i form af udvikling og viden, som Jantzen og Vetner taler om, eller den (selv)ironiske distance, som bl.a. Pedersen, Tangkjær og Linde-Laursen efterlyser: Den form som budskabet har, foregiver at repræsentere stedet, men reelt er formen alene til for at tiltrække opmærksomhed om budskabet at stedet er så meget mere end reklamen er i stand til at rumme. (Pedersen m.fl. 2003: 10) og videre, at Stedet skal ( ) kunne etablere en distance til sig selv, som balancerer mellem ironi og sentimentalitet. (Pedersen m.fl. 2003: 22). Cittaslowsneglen fremtræder ikke (selv)ironisk, og der er ikke meget oplevelsesværdi eller transformationspotentiale i en snegl. Tværtimod har sneglen den særlige egenskab, at den kan sove i flere år ad gangen og desuden glide hen over knivskarpe kanter uden at komme til skade overhovedet, hvilket næppe kan siges at være egenskaber, der arbejder med i forhold til et dynamisk og vitalt citybrand. 5 I modsætning til sneglelogoet har selve begrebet Cittaslow en påfaldende modsætning indskrevet i sig: by, der i hvert fald i moderne forstand konnoterer bevægelse og dynamik, over for langsom. Samtidig med at være et ord, der er sammensat af to forskellige nationalsprog, er det i stilistisk forstand et oxymoron, der ligesom udtrykket skynd dig langsomt er paradoksalt og i den forstand stiller spørgsmålstegn ved sig selv. Således kan man sige, at det internationalt begribelige udtryk, Cittaslow, rummer en distance til sig selv, som er anvendeligt til et citybrand. Hvis Svendborg skal begå sig i transformationsøkonomiens æra som Cittaslow, vil det nok være hensigtsmæssigt med mere fokus på muligheden for forandring end på langsommelighed, ligesom bruddet eller det overraskende, som er en del af oplevelsens væsen, kunne profileres tydeligere i materialet. Ligeledes må det overvejes, om de byer, som Svendborg i kraft af Cittaslownetværket co-brander med, er hensigtsmæssige i forhold til det brand, som byen ønsker sig, eller om man skal stille større krav til sig selv og de andre i samarbejdet, f.eks. i forhold til fælles branding-strategier. 6. Cittaslow som co-branding I forbindelse med det store H.C. Andersen-jubilæum i 2005 var co-branding valgt som en central del af markedsføringsstrategien, og det forløb ikke uden problemer. 6

7 Cittaslow, som internationalt netværk, kan i nogen grad forstås som co-branding, og spørgsmålet er, om man i denne sammenhæng kan drage nytte af erfaringerne fra HCA Begrebet co-branding dækker over den praksis, at to eller flere i forvejen kendte (virksomheds-)brands går sammen med det formål at drage fordel af hinandens symbolske betydning, som f.eks. når McDonald s lægger Disneyfigurer i deres børnemenuer. Co-branding kan ifølge Blackett og Boad (1999) antage mange forskellige former, men er karakteriseret ved, at de to parter, der co-brander, har et højt sammenfald af værdier. De foreslår ægteskabet som metafor for samarbejdet mellem to brands : Man udvælger partneren med stor omhu og har store forventninger til forbindelsen. Som i et ægteskab kræver co-branding personlig investering af hver af parterne, og succesen forudsætter, at begge er indstillet på at investere tid og energi i forholdet. Hver af parterne bevarer sin egen identitet, men forventer at få symbolsk og/eller økonomisk merværdi som udbytte af relationen. På den ene side tjener Cittaslowbrandet til at afgrænse Svendborg fra konkurrerende byer, på den anden side sætter Cittaslow i sig selv Svendborg i forbindelse med de andre Cittaslowbyer; det er på en gang branding og co-branding. Så spørgsmålet er, om det er så fordelagtigt for Svendborgs brand, hvis man sammenligner Svendborgs relation til en af de andre byer i den internationale Cittaslowbevægelse med et (arrangeret) ægteskab? Støtter det identiteten hos beboeren og muligheden for at transformere sig til et bedre menneske? Styrker det byens brand som cool? Læren fra HCA 2005-fejringen var, at man skal passe på, hvem man indgår den type alliancer med. Markedsføringen af HCA-2005 var i vid udstrækning baseret på co-branding, bl.a. med et stort antal inden- og udenlandske ambassadører. Men det viste sig at være ufordelagtigt for HCA-fonden at co-brande med nok så kendte kunstnere eller sportsfolk, hvis det blev kendt, at de ikke delte værdigrundlag med fonden, f.eks. i forhold til velgørenhed, eller hvis det blev afsløret, at ambassadørerne ikke i tilstrækkelig grad kunne demonstrere indsigt i danske forhold eller i Andersens forfatterskab. HCA-fonden gennemførte en for så vidt vellykket co-branding-strategi, men co-brandede i for høj grad med de forkerte. Eller med for mange, fordi man ikke havde ressourcer til at gå i så nært samarbejde med de mange ambassadører, som et ægteskab kræver (Madsen 2007). Disse problemer, relateret til HCA-fejringen, rejser indirekte forskellige spørgsmål til Svendborgs tilknytning til det internationale Cittaslownetværk: Er netværket for omfattende, således at der, ligesom tilfældet var hos HCA-2005, er for mange alliance partnere? Har Cittaslowbyerne overhovedet til hensigt at interagere, og har man overskud til at pleje relationerne i tilstrækkeligt omfang? Spørgsmålet er også, om de byer, der indgår i Cittaslownetværket, tilfører Svendborgs brand det, man ønsker? Man må som udgangspunkt spørge sig selv, om forbrugeren, i dette tilfælde nuværende og kommende svendborgensere, overhovedet kender de pågældende byer (f.eks. Waldkirsch, Wirsberg, Überlingen eller Schwartzenbruch i Tyskland)? Sammenfattende kan det siges, at Svendborg bør overveje, hvordan man mest hensigtsmæssigt indgår i det 7

8 internationale Cittaslownetværk, der alt andet lige vil fungere som en co-branding for byen i kraft af Cittaslowbetegnelsen og brugen af logoet. Indtil videre er Svendborg den eneste Cittaslow i Danmark, men det er også et væsentligt spørgsmål, hvad der sker med brandet, hvis der kommer flere danske Cittaslowbyer? For den danske forbruger vil brandet Svendborg uundgåeligt tage farve af de danske byer, der fremover kommer til at bruge Cittaslowbetegnelsen. Hvis Svendborg vil profitere markedsføringsmæssigt af at være blevet Cittaslow, må man, som Pedersen m.fl. (2003) påpeger, søge efter at tegne et billede af sig selv som et sted, der er mere end reklamen : en by, der ikke bare er et glittet og stiliseret billede af mennesker, der har fundet den eneste rigtige måde at leve på, eller et lukket bysamfund, som har alle de rigtige svar på forhånd. Snarere skulle Svendborg som Cittaslow fremstå som en by, der er åben for forandringer og overraskelser, en by, der er befolket af vitale, dynamiske spørgende og søgende mennesker, og som er åben for endnu flere. Noter 1. Pjecen: Mere mellem øerne Svendborg Danmarks første Cittaslow. 2. Pjecen: Mere mellem øerne Svendborg Danmarks første Cittaslow Pjecen: Mere mellem øerne Svendborg Danmarks første Cittaslow. 5. Litteratur Blackett, T. & Boad, B. (red.) (1999): Co-Branding. The Science of Alliance. Basingstoke, Macmillian Press Ltd. Bærenholdt, Jørgen Ole og Sundbo, Jon (2007): Oplevelsesøkonomi produktion, forbrug, kultur. 1. udgave, Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. Böhme, Gernot (1995): Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Suhrkamp. Due, Brian (2006): Er anti-brand brandet en umulighed?. dk/default.asp?articleid=12494 Florida, Richard (2005): Den kreative klasse: og hvordan den forandrer arbejde, fritid, samfund og hverdagsliv. Århus, Klim. Gumbrecht, Hans Ulrich (2004): Production of Presence: what meaning cannot convey. Stanford University Press, California. Heath, Joseph & Potter, Andrew (2006): Rebel. Modkultur som globalt brand. Århus, Husets forlag. Klein, Naomi (2002): No Logo: mærkerne, magten, modstanden. Århus, Klim. 8

9 Lund, Nielsen, Porse, Goldschmidt, Dahl & Martinsen (2005): Følelsesfabrikken Oplevelsesøkonomi på dansk. 1. udgave. 1. oplag, København, Børsens Forlag A/S. Madsen, Karen Hvidtfeldt (2007): Co-branding som kommunikationsstrategi i Johs. Nørregaard Frandsen (red.): Nu skulle vi høre! Sammenfatning og analyser af H.C. Andersen Odense, Syddansk Universitetsforlag. Morsing, Mette (2003): Corporate Branding Basics. asp?articleid=5302 Pedersen, S. B., Tangkjær, C. og Linde-Laursen, A. (2003): Mellem postkort og politisk strategi branding af nationer, regioner og byer. CBS. Pine, Joseph & Gilmore, James (1999): The Experience Economy Work is Theatre and Every Business a Stage. Boston, Harvard business School Press. Schulze, Gerhard (2000): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt/New York, Campus Verlag. 9

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

NR. 15 MARTS 2006 NR. 17 OKTOBER 2006

NR. 15 MARTS 2006 NR. 17 OKTOBER 2006 NR. 15 MARTS 2006 s y m b o l ø k o n o m i s k e n y h e d e r NR. 17 OKTOBER 2006 the rebel sells Le Logo! Er markedsanalyse sund fornuft? Velkommen til link.sdu! Kan erhversforskningscentret og erhvervslivet

Læs mere

Speciale af Betina Kristensen

Speciale af Betina Kristensen 1.0. Indledning: 2 1.2. Problemformulering: 4 2.0. Dream Society: 5 2.1. Drømmesamfundets konsekvenser for en virksomheds kommunikation: 14 2.2. Storytelling og branding: 18 3.0. Fortællingens funktion:

Læs mere

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad Provinsbyen der vil være kulturhovedstad en en undersøgelse af af Århus potentiale som vækstlagsby i forbindelse med processen frem mod Europæisk Kulturhovedstad 2017. 2017 A provincial town aspiring to

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

innovation i det glokale (øl)marked side 4 fra forretningsstrategi til kommunikationsstrategi lyd er den stærkeste sans, vi har

innovation i det glokale (øl)marked side 4 fra forretningsstrategi til kommunikationsstrategi lyd er den stærkeste sans, vi har NR. 3 BEEZZ BUSINESS REVIEW 2014 innovation i det glokale (øl)marked Magasinet udgives af Innovation Network Market Communication Consumption, som er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation. side

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

eller kunst? Det kan være svært at se, hvad der er hvad

eller kunst? Det kan være svært at se, hvad der er hvad SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER Branding eller kunst? Det kan være svært at se, hvad der er hvad By Branding Det holder ikke med endnu et maratonløb. Besværlige forbrugere Værdibaseret forbrug gør ikke livet

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Oplevelsesøkonomi i Nordjylland Maria Hasselgaard Pedersen Vejleder: Margrethe Mondahl Februar 2009 A N T A L N O R M A L S I D E R :77 Abstract: Experience Economy in Northern

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

- Konceptudvikling i en partnerskabsånd - Søren Gyllström. Louise Dyhre Helles. Sara Kvetny. Bo Thomasen. Vejleder: Ian Wisler-Poulsen

- Konceptudvikling i en partnerskabsånd - Søren Gyllström. Louise Dyhre Helles. Sara Kvetny. Bo Thomasen. Vejleder: Ian Wisler-Poulsen STORBYENS EVENT - Konceptudvikling i en partnerskabsånd - af Søren Gyllström Louise Dyhre Helles Sara Kvetny Bo Thomasen Vejleder: Ian Wisler-Poulsen Performance Design - Roskilde Universitetscenter -

Læs mere

København - Som Eventdestination

København - Som Eventdestination København - Som Eventdestination Jesper Wiinholdt Glasius Bachelorprojekt Virksomhedsstudier, 5. semester Afleveret 20. december 2007 Vejleder: Svend Tychsen Copenhagen as an event destination This project

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten

Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten Københavns Universitet Institut for Film- og Medievidenskab Medievidenskab Cathrine Elle & Johanne Høegh Langvad

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr i Norden... 4 Problemformulering... 4 Problemstillinger...

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

K&K. Nr. 109 Årgang 2010 AARHUS UNIVERSITETSFORLAG DEN SENMODERNE BY

K&K. Nr. 109 Årgang 2010 AARHUS UNIVERSITETSFORLAG DEN SENMODERNE BY K&K Nr. 109 Årgang 2010 DEN SENMODERNE BY AARHUS UNIVERSITETSFORLAG K&K Kultur og Klasse Nr. 109 Årgang 2010 DEN SENMODERNE BY Redaktion Mikkel Bolt (Københavns Universitet), Jacob Bøggild (Aarhus Universitet),

Læs mere

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL MANUAL Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL URBANE SPIL PhD-projekt af Tobias Løssing Arkitektskolen Aarhus Institut for Design August 2005 Vejleder: Lektor Morten Daugaard, cand. phil. Arkitektskolen

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Jesper Larsen, Bornholms Højskole

Jesper Larsen, Bornholms Højskole Evalueringsrapport efter afholdt orlov i FFD regi 2010 Jesper Larsen, Bornholms Højskole Jeg blev bevilliget 3 måneders orlov fra FFD, og denne orlov havde jeg flere formål med. Samlet set ville jeg reflektere

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere