Pladshavermøde i Marselisborg Havn I/S onsdag d. 30. marts 2011 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pladshavermøde i Marselisborg Havn I/S onsdag d. 30. marts 2011 kl. 19.00"

Transkript

1 Pladshavermøde i Marselisborg Havn I/S onsdag d. 30. marts 2011 kl Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om fondens virke, Orientering om økonomi, budget og takster 5. Havnechefen orienterer 6. Debat af indkomne forslag/spørgsmål 7. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen 8. Udpegning af kritisk revisor 8a. Marsejler redaktionen informerer 8b. Vagtordning 8c. X Eventuelt 1 og 2. Velkomst og Valg af dirigent (CM) Formand for fondens bestyrelse, Carsten Mikkelsen (CM), indledte med at præsentere bestyrelsen samt Havnens medarbejdere. Dernæst foreslog CM bestyrelsens kandidat til dirigent for aftenen, Jørgen Carøe (JC). JC blev valgt af forsamlingen. JC indledte med at konstatere at pladshavermødet er indkaldt rettidigt iht fondens vedtægter. Indkaldelsen skete d. 7. marts, og dermed mere end 14 dage før pladshavermødet. 3. Bestyrelsens beretning for 2010 (CM) CM indledte sin beretning med at konstatere, at det iht Fondens vedtægter påhviler bestyrelsen at indkalde til ordinært Pladshavermøde i marts. Her skal bestyrelsen aflægge beretning for det forløbne år, samt orientere om økonomi, budget og takster. Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som vælges af pladshaverne - dog udpeges ét medlem af Århus Kommune. Kommunen er således pt repræsenteret ved Lars Lyngsdal. Inden CM forsatte sin formandsberetning, præsenterede han ganske få fakta: Havnen har pt 430 pladshavere og 20 udlejningspladser. Dermed er havnen stort set udsolgt og bestyrelsen har kun kendskab til at ganske få, mindre pladser er til salg. Havnens indtægter udgjorde i tkr. 584 tkr. mere end budget. Havnen udgifterne beløb sig til tkr tkr. mere end budget Og årets resultat blev således et overskud på 33 tkr. 9 tkr. bedre end budget. For yderligere information om økonomien se arsnit 4. I 2009 år ændrede havnen regnskabsprincip, hvilket har været med til at skabe et betydeligt bedre økonomisk grundlag og bedre rammer og forudsætninger for den fortsatte drift o Således har havnens økonomi tidligere været belastet af stigende afskrivninger. Men ved sidste år at udligne selve havneanlægget med de af pladshaverne indbetalte indskud, samt i øvrigt rydde op og færdigafskrive en række gamle investeringer, blev afskrivningerne reduceret til et mere normal niveau.

2 reducerede afskrivninger er lig reducerede udgifter, hvilket har givet et større råderum for ordinære drift. Herefter fulgte beretningen: Det forbedrede økonomisk råderum sikrede det nødvendige grundlag for, at havnen i 2010 kunne udføre mere vedligehold på havnen og for blot at nævne nogle af de større tiltag fra 2010: renovering af y-bomme tally key opgradering renovering af broer og hamre tag på masteskurene udskiftning af zinkanoder etablering af p-pladser (ejerforeningen) Samlet er der i forhold til tidligere år brugt næsten det dobbelte på vedligehold og projekter. Dette vurderes imidlertid at være nødvendigt, hvis kvaliteten af havnen skal opretholdes og gerne også forbedres. Og sådan vil det også forsætte i Der er hele tiden opgaver, som trænger sig på og nogle gange endda uden varsel, som fx stormen i februar, der tog sig godt af østmolen inkl. fyret. Alle omkostninger og alle udgifter er udgiftsført direkte over driften. I 2010 er der altså ikke foretaget investeringer, som vil belaste regnskabet med afskrivninger i de kommende år. Dette er i overensstemmelse med bestyrelsens politik; kun for meget store projekter vil det komme på tale at afskrive udgiften over en kortere eller længere årrække. I øjeblikket afskrives på værkstedsbygningen (30 år), snerydder (10 år), Manitou (10 år) og tankanlæg (5 år). Bestyrelsen arbejder med rullende oversigter over vedligeholdelses- og projektarbejder for løbende at have det fulde overblik; nogle vedligeholdelsesopgaver skal bare laves, mens andre drøftes og besluttes. Denne proces er helt central på hvert bestyrelsesmøde. I 2010 i august måned afviklede Havnen den flydende bådudstilling med. Udstillingen gav 130 tkr. som generelt vederlag og som betaling for timer leveret af Havnens personale. Fremtiden En anden helt central del af bestyrelsesarbejdet er den lidt mere langsigtede strategi. Havnen bor som bekendt på et areal, som er stillet vederlagsfrit til rådighed af Aarhus Kommune. Det gratis lejemål udløber i Ikke alene er lejemålet gratis, men havnen får også indirekte støtte via udlejning af de arealer, hvorpå bygningerne på havnen er opført. Der er tale om 3 bygningskomplekser: Ejendommen ud mod vejen, med porten i midten, som ejes af Karsten Ree. Bygningerne på øen som ejes af en privat investor (bortset fra de lokaler som havnen selv disponerer omkring havnekontoret) og endelig bygningen øst for søsætningskajen, som også ejes af en privat investor. Ca. 1/3 af havnens indtægter kommer fra udlejning af disse grundarealer. Såfremt lejemålet med Kommunen ophører i 2025, så ophører bygningsejernes lejemål med havnen, og de er forpligtet til at fraflytte deres respektive bygninger uden kompensation. Det er naturligvis en usikker situation for bygningsejerne. Derfor presser de på for allerede nu at få en længerevarende løsning, og særligt vil de gerne have mulighed for at købe de grundarealer, som deres bygninger ligger på. Derved kan de sikre deres ejendomsret for altid.

3 Såfremt bygningsejerne overtager ejendomsretten til de bebygggede grundarealer, mister havnen således 1/3 af sin indtægt. På den anden side har havnen også en interesse i at få en afklaring af den fremtidige aftale med Kommunen, herunder en forlængelse. Umiddelbart er der langt tid til Men i det politiske system er 14 år slet ikke så lang tid endda. Kommunen ønsker ikke at fortsætte den nuværende model, hvor havnen gratis får et areal stillet til rådighed med mulighed for videreudlejning en del af arealet. Derfor har havnen også en interesse i at indgå i forhandlinger med Kommunen om en forlængelse af den gældende låne-/lejeaftale, og dermed også få en afklaring i forhold til bygningsejerne. Såfremt havnen mister grundlejeindtægterne, skal der findes alternative indtægtskilder, såfremt regningen ikke skal sendes til pladshaverne. Derfor arbejder bestyrelsen med planer om en havneudvidelse, fordi flere pladshavere giver flere indtægter. På info-mødet i november 2010 præsenterede bestyrelsen sine tanker og ideer for udvidelsen. Og i seneste nummer af Marsejleren gav CM en status på udviklingen. Siden processen blev igangsat, er der sket mindre justeringer. Men overordnet handler det stadig om o en dækmole meter ude mod SØ i forlængelse af havnens østmole, som vil bidrage til at skabe en form for lagune o en større halvø omkring sejlklubbens nuværende klubhus m.h.p. at etablere et egentligt maritimt center for sejlere, kajak, roere, dykkere osv. o forbindelse fra Rita kajen mod syd til en ny ø tidligere tanker om maritimt naturcenter og servicefaciliteter har ikke højeste prioritet i etableringsfasen o nyt bassin udenfor bro 10/nuværende østmole og gennembrud ved bro 10 med gangtunnel under til at forbinde de 2 øer o evt. opfyld og landplads mod øst Planerne er dog fortsat kun på skitseniveau. Finansieringen af planerne om en havneudvidelse hænger sammen med de førnævnte grundlejeindtægter, som forsvinder såfremt kommunen vil sælge de grundarealer, hvorpå bygningerne ligger. Bygningsejerne kan imidlertid ikke se bort fra den nuværende lejeaftale med havnen; aftalen løber yderligere 14 år. Havnen har derfor tilbudt bygningsejerne at komme ud af lejeaftalen ved at betale et beløb, som modsvarer den kapitaliserede værdi af havnens grundlejeindtægt i restløbetiden. Dvs beregner det beløb, bygningsejerne skal betale, såfremt havnen skal have lejeindtægten for de kommende godt 14 år udbetalt på én gang i dag. På tidspunktet for pladshavermødet kunne CM ikke oplyse nærmere om det provenu, havnen står til at modtage, såfremt den nuværende lejeaftale skal annuleres. Men alle involverede parter har et ret præcist billede af beløbsstørrelsen. Det er hensigten at anvende provenuet fuldt ud til en udvikling og udvidelse af havnen. Havnen forventer i øvrigt at hente en del tilskud fra diverse fonde, specielt til etableringen af det maritime center. En udvidelse af havnen forventes at omfatte 250 nye pladser. Disse skal ikke nødvendigvis etableres på én gang. Havnen forventer ikke at få problemer med at sælge op til 250 nye pladser. Dette skyldes bla. at havnen kan konstatere, at finanskrisen ikke har haft nogen nævneværdig indflydelse pladsernes omsættelighed.

4 Bliver havnen ikke udvidet og mister havnen grundlejeindtægterne i 2025, så er det hævet over enhver tvivl, at der sendes en betydelig regning til pladshaverne. Udvidelsesplanerne er ikke bare økonomisk dikteret: Det er bestyrelsens ambition, at skabe grundlag for flere maritime aktiviteter havnens unikke beliggenhed forpligter og ved at tilvejebringe de rigtige rammer ønsker havnen at give mulighed for, at alle former for maritime aktiviteter har de bedste muligheder for at lade sig udfolde på Århus Bugten. Bestyrelsen vil også gerne skabe en havn med gode muligheder for events af forskellig karakter: Bådudstillingen er et godt eksempel. Aftalen med Danboat løber fra Større regattaer. Bla for kølbåde, der ofte har problemer at finde en havn med plads til både eller flere. Grunden til at events spiller en rolle, er først og fremmest, at det giver goodwill langt omkring: Hos kommunen, hvilket er helt afgørende for de forhandlinger havnen er i gang med, hos udenbys sejlere, som vil møde en havn af højeste kvalitet, hos brancheorganisationer; bl.a. kan bestyrelsen konstatere, at de relationer, der er etableret i forb.m. bådudstillingen 2010, er af stor betydning i planlægningen af den kommende udstilling, hos nye pladshavere, som opdager vores havn i forbindelse med events. Aktuel status Siden info mødet i november har bestyrelsen arbejdet koncentreret på at beskrive planerne for fremtiden, på at indhente den nødvendige basis viden, samt på at være i kontakt med en række interessenter. Den indhentede viden fra denne proces, komme til at danne grundlag for den formelle henvendelse til kommunen, men også for afsøgning af mulighederne for at opnå tilskud fra diverse fonde. Bestyrelsen er klar til at sende den formelle henvendelse til kommunen mhp. at få den politiske stillingtagen; denne forventes senest i august måned forud for eller i forbindelse med kommunens budgetforhandlingerne Når bestyrelsen (forhåbentlig) har den politiske godkendelse forestår et omfattende forarbejde med lokalplan, måske en VVM undersøgelse, inden byggestart er i bedste fald ultimo CM lovede at holde pladshaverne løbende orienteret om udviklingen i projektet. Formanden sluttede sin beretning af med at takke bestyrelsen for en stor og engageret indsats. Samt takke havnens medarbejdere for en ihærdig indsats. Spørgsmål til formandsberetningen Inge Abildgaard spurgte om vedligeholdelsestilskuddene fra bygningsejerne er medtaget i havnens økonoske beregninger for fremtiden. CM svarede, at disse tilskud er medtaget i kalkulerne, men at det pga de igangværende forhandlinger ikke er muligt at kommentere yderligere. Ole Helgren stillede efterfølgende flere spørgsmål: Er der truffet endenlig beslutning om udbygningsplanen? CM svarede, at der som omtalt i beretningen er behov for at foretage sig noget inden Derfor er svaret reelt ja!.

5 Udbygningsplan hvilke planer foreligger for landanlæg? CM svarede at fokus pt er på vandarealerne, men at der er mulighed for at udvide ved at modtage brokker fra byens øvrige byggepladser. Udbygningsplan - tilkørselsforhold fra Chr Filtenborgsplads? CM svarede, at bestyrelsen er klar over udfordringerne vedr trafikafvikling, men at man fra havnen side har vurderet, at det pt ikke er rette tidspunkt at spille dette kort ifht forhandlingerne med Kommunen. Står de øvrige havne i Kommunen med samme problem? CM svarede at vilkårene for de 4 havne er meget forskellige, hvorfor de andre havne ikke står med samme udfordrin og at havnene behandles individuelt af Kommunen. Henrik Oschätzen spurgte, om bestyrelsen har med i betragtningerne, at de nye bynære boligarealser og bådpladser tæt på byen kan blive en konkurrent? CM svarede, at han ikke er vidende om, at der etableres faste bådpladser i de bynære arealser, hvorfor han ikke anser byggeriet på de nye bynære arealer som en konkurrent. Anne Bjorte Helgren spurgte, hvorfor bestyrelsen ikke blot ventede til 2025 med at foretage sig noget? CM svarende, at der er behov for at kapitalisere de mistede lejeindtægter nu. For venter havnen med at indgå en aftale, reduceres provenuet i takt med at tidshorisonten for den nuværende aftale bliver kortere. Ole Helgren spurgte, hvorfor havnen ikke frikøber arealerne fra Kommunen? CM svarende, at det forventes at kommunen i såfald vil sætte en pris på havnen som pladshaverne/mh ikke har råd til. 4. Orientering om økonomi, budget og takster (TDF) Havnechef Thomas D. Fog orienterede efterfølgende om økonomi m.m. Alle pladshavere har modtaget regnskab 2010 og budget 2011 med posten sammen med indkaldelsen til pladsahavermødet. Modulpriser reguleres med nettoprisindekset, svarende til 1,79%. Detaljer om modulpriser, årsafgifter og gæsteleje fremgår af hjemmesiden, Efterfølgende gennemgik TDF i korte træk regnskabet for 2010, og havde følgende bemærkninger til enkelte poster Indtægter: Med en indtægt på 725 t.dkk var gæste- og månedsleje markant over budget. Indtægtsposten vedr. søsætning og optagning andrager 289 t.dkk. Beløbet indeholder reelt indtægter vedr. serviceafgifterog Talley kort, og har intet med søsætning og optagning at gøre. Indtægter fra Bådudstillingen var ikke budgetteret, men bidrog med 130 t.dkk. Udgifter: Ejendomsudgifter på 322 t.dkk omfatter fællesudgifter (223 t.dkk), vand/varme (38 t.dkk) samt skat (52 t.dkk) Vedligehold 859 t.dkk omfatter havneanlæg og bygninger Projekter t.dkk omfatter bl.a. Talley Key anlæg (400 t.dkk), mastetag (100 t.dkk), el-arbejder (200 t.dkk), renovering af Y-bomme (257 t.dkk). Kontorhold 206 t.dkk omfatter EDB, videoovervågning samt etablering af ekstra arbejdspladser. Revision og bogføring 178 t.dkk omfatter udgifter til revision, bogføring samt uddannelse af Anette Magnussen. Advokat 10 t.dkk hvilket er lavere end forventet. Til gengæld afventer havnen afklaring af sag i Renter af anlægslån 122 t.dkk. Bestyrelsen har valgt at indfri restgælden i Tårnet ved at nedbringe indestående i pengeinstitut. Dermed reduceres renteudgifterne med 32 t.dkk.

6 Budgette for 2011 andrager 131 t.dkk iht det udsendte materiale. Men iflg TDF forventes resultatet at bliver forebedret med 20 t.dkk. På vegne af de kritiske revisorer, Claus Ankerø og Jens Lyhne, orienterede Claus Ankerø (CA): Generelt kan revisorerne konkludere, at der er styr på havnens økonomi, og besøg på havnekontoret har ikke afdækket unøjagtigheder i regnskabsførelsen. Således bemærkede CA følgende: Daglig bogføring er forbedret og fremstår gennemskueligt Likviditet kører lidt op og ned i takt med aktivitetsniveau dette er ikke unaturligt. Honorarer til bestyrelsen søges ikke skjult og ligger under løn og honorarer Stikprøver har ikke vist unøjagtigheder Talleykort systemet vil på sigt betyde, at udgifter til el, vand og varme reduceres De kritiske revisorer modtager referater fra best.møder jfr vedtægter 5. Havnechefen orienterer (TDF) Efter gennemgangen af økonomien fortalte havnechef TDF om de opgaver, der er løst i det forgangne år og de første måneder af Nedenfor er nævnt nogle af de væsentligste: Servicebroen er nu funktionsdygtig med alle faciliteter. Diesel. Iflgt et EU direktiv skal al diesel tilsættes biodiesel fra d. 1. juli. Biodielsel udgør en risiko for dieselpest. Derfor er der indgået aftale mellem bugtens havne og Q8 om, at der kan købes havne dielsel uden tilsætning af biodiesel. Dermed elimineres risikoen for pest. Tanken på servicekajen er blevet renset, inden havne dieselen er blevet fyldt på. Derfor er der ingen risiko ved at tanke fra den ny-rensede tank. Sugeanlægget på servicebroen er blevet efterset. Og der er skiftet membraner, ligesom der er installeret et manometer til aflæsning af tryk. Hovedhaner på flere centrale steder med tilhørende skiltning Nye fenderbrædder på servicebro Infotavler, 3 stk i alt disse er alle nøglestyrede Oversigter over redningsudstyr opsat vær opmærksom herpå! Hjertestarter og 1. hjælpskasse i entre ved toiletterne på øen Talleykey opgradet til T+ i Nuværende kort udvløber 31/5, og fremover vil man selv kunne opdatere kortene i automaten ved havnekontoret El-standere på bro 9 og 10 er udskiftet til betalingsstandere. Ledningerne er trukket på broens yderside. Nyt loft i store baderum + urinaler på det store herrebaderum Forbedring af vendepladsen på bro 10 så vandet kan løbe fra uden at ødelægge bassinet Tag på mastestativerne færdiggjort Nedgang til Bro 4 er udskiftet Havnen har fået ny hjemmeside mere herom nedenfor For 2011 er der bl.a. følgende opgaver: Etablering af nyt fyr på molehovedet (LED lanterne) samt renovering af molehovedet. Fyt og mole blev beskadiget i forb.m. storm i uge 7 Maling af diverse arealer Renovering af hamrene er næsten tilendebragt og bro 6 og 8 forventes færdig i 2011

7 Bro 6 forlænges en lille smule På bro 10etableres nye pladser ud for vendepladsen. Disse får pæle (borerør) i stedet for Y-bomme. Udskiftning af ca 60 anoder Bygning af randhuse ved værkstedsbygningen Fortsat renovering af Y-bomme Afspærring og indkørsel ved sving Etablering af toilet ved jollepladsen Etablering af depotplads ved værkstedet Renovering af rem ved Creperiet Reparation af belægning på flere broer Renovering af nedgange til flere flydebroer (udskifte træ-nedgange med nedgange af metal) Desuden informerede TDF om følgende: Pæleorm. Havnen benytter sig af en ny metode til kvalitetstest af pælene; det er nemlig muligt at anvende ultralyd, og test på bro 4 har vist, at metoden er enkel og sikker. Nye vinterstativer. Fremover skal alle nye pladshavere benytte de af havnen indkøbte standardstativer. Nuværende pladshavere kan fortsat benytte egne stativer, indtil disse skal udskiftes. I forb.m. udskiftning af nuværende stativer,skal nuværende pladshavere overgå til havnens nye standard stativer. Der er flere fordele for havnen ved de nye stativer; de kan bla. stables og er lettere at håndtere end de nuværende forskelligartede stativer. Flydende Bådudstilling Datoen for den Flydende Bådudstilling er d september, og havnen lukkes i perioden fra d. 31. august 5. september. Igen i 2011 afvikles udstillingen i Vest-bassinet og bådene fra vestbassinet flyttes i år til øst-bassinet, således at alle pladshavere kan forblive i Marselisborg Havn. Mere information følger i Marsejleren. Havnens hjemmeside. Hjemmesiden er blevet om-programmeret og har fået et nyt layout. Hjemmesiden er opdelt i en pladshaver-del og en gæste-del for at kunne sikre formidling af relevant information og links til disse to forskellige brugergrupper. Nyhedsbrev på hjemmesiden. Der etableres et nyheddsbrev på hjemmesiden, og fremover vil alle pladshavere, der har oplyst mailadresse, modtage nyhedsbrevene elektronisk fra havnen. Man kan afmelde disse nyhedsbreve på havnens hjemmeside. Skriftlig information. Sammen med invitationen til Pladshavermødet har alle pladshavere modtaget vedtægter, pladsretsbestemmerlser og havnereglement. Hertil kommer en mærkat med havnen kontaktoplysninger i forb.m. vending af skilte til rød/grøn. Vinterpladsen skal være ryddet inden d. 1. juni husk at rydde alt op! TBT maling er ulovlig og kan medføre bortvisning. Ansvarsforsikring er obligatorisk. Efterfølgende havde nogle pladshavere spørgsmål til TDF. Spm: Er havnen fortsat imod vandscootere? Svar: Ja, fremmede vandscootere er ikke velkomne i havnen og må ikke krydse bommen ved indkørslen. Men nogle pladshavere har en vandscooter og må gerne anvende disse mod at udvise forsigtighed og agere hensynsfuldt.

8 Spm: Er det korrekt at der er indgået aftale med Danbout vedr Bådudstilling frem til og med 2013? Svar: Ja, det er korrekt der er indgået en 4-årig aftale. Spm: Er det korrekt at man som gæst og pladshaver kan benytte gratis internet? Svar: Ja, i udstyrsbutikken kan man hente en voucher, der gælder i 3 dage. Spm: Kan havnen gøre noget ved belægningen ved Bro 1, der flyver rundt i blæsevejr? Svar: TDF svarede at belægningerne er Kommunens, men at havnen har rettet henvendelse til Kommunen om problemet. Spm: Kan anduvningsbøjet flyttes? Den står ikek hensigtsmæssigt ifht den prektiske sejlads? Svar: Nej, bøjen flyttes ikke, idet den er placeret som anvist fra Farvandsdirektoratet. Spm: Hvorfor køber MH de nye standard stativer hvorfor ikke lade pladshaverne selv købe? Svar: TDF svarede at havnen køber stativerne at praktiske årsager (kan tildele pladshavere vilkårlige stativer) og fordi det i så fald er havnen ansvar at sikre stativerne forsvarligehed. Årslejen for et stativ bliver 600 kroner for de mindste. 6. Debat af indkomne forslag Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen spørgsmål, hvorfor punktet bortfaldt. 7. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bent Smed Nete Nielsen Thomas Storgaard Alle tre modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater. 8. Udpegning af kritisk revisor Kritisk revisor Claus Ankerø var på valg og modtog genvalg. Claus Ankerø blev genvalgt uden modkandidater. 8a. Marsejler redaktionen informerer Pernille Vrang Laursen, medlem af Marsejler redaktionen redegjorde for Marsejleren forvandling. Marsejleren har gennemgået en fysisk og layout-mæssig forvandling fra A5 til A4 og desuden fra sort/hvid til farveudgivelse. Fremover udkommer Marsejleren 4 gange om året. Den lavere udgivelsesfrekvens forventes ikke at få negativ indflydelse på informationsniveauet fra havn og sejlklub, idet begge fremover planlægger at benytte nyhedsbreve i mere udstrakt grad. Dertil kommer, at aktuelle information altid er at finde på havnens (og sejlklubbens) hjemmeside(r). 8b. Vagtordning Claus Ankerø og TDF fortalte om arbejdet med at finde en ny vagtordning. Alternativet står mellem egen ordning eller en professionel (betalings) ordning. Professionelle ordninger koster fra 2.500/md (rundering) til /md (fast vagt). Hvad ønsker pladshaverne og hvad er pladshaverne villige til at betale for?

9 Man kan også montere overvågnings- og sensor udstyr på båden, der overvåger båden og dens bevægelser. Claus Ankerø og TDF vurderede, at det kan gøre det vanskeligt at indføre en ensartet ordning, idet bådene er forskellige i størrelse og af varierende værdi, og ikke alle bådejere har samme interesse. TDF oplyste også at havnen arbejder med andre præventive metoder som f.eks. opsætning af nye kameraer og lys rundt om på havnen. Pladshaverne støttede TDF s forslag om at etablere en forsøgsordning med med vagt. Erfaringerne herfra kan indgå i beslutningen om, hvilken metode havnen vælger. En pladshaver spurgte, hvor mange tilfælde af tyveri havnen har årligt. TDF svarede at havnen har kendskab til ca 25 årlige tilfælde. 8c. X35 verdensmesterskabet 2011 Per Hjerrild, formand for sejlklubbens kapsejlerudvalg, orienterede om, at havnen i perioden august lgger land- og vandarealer til afholdelse af verdensmesterskabet for X35 både. Mesterskabet afholdes i regi af Sailing Aarhus og Marselisborg Sejlklub investerer hovedparten af de nødvendige ressourcer. Det forventes, at ca. 40 både ankommer til havnen. De forsøges placeret i øst-bassinet nær klubhuset. Hver båd har 7 besætningsmedlemmer. Hetil kommer officials og frivillige. Så der bliver travlhed på havnen og per Hjerrild appelerede til forståelse hos de pladshavere, som vil blive flyttet midlertidigt i forb.m. afholdelse af arrangementet. 9. Eventuelt Der var ikke nogen af de fremmødte, der havde noget til punktet eventuelt. Derfor kunne formand Carsten Mikkelsen slutte pladshavermødet kort før kl. 21 med en tak til de fremmødte pladshavere og til bestyrelsen og havnen ansatte for et veloverstået pladshavermøde.

Referat fra Marselisborg Havns pladshavermøde den 29. marts 2012.

Referat fra Marselisborg Havns pladshavermøde den 29. marts 2012. Referat fra Marselisborg Havns pladshavermøde den 29. marts 2012. Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om fondens virke 4. Orientering om økonomi, budget

Læs mere

Pladshavermødet 2010 12.04.2010

Pladshavermødet 2010 12.04.2010 Pladshavermødet 2010 12.04.2010 Fonden Marselisborg Lystbådehavn afholdt torsdag den 25. marts 2010 pladshavermøde jfr. vedtægtens pkt. 5. Mødet blev afholdt på Viby bibliotek. Der deltog ca. 104 personer,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21.

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21. Referat Møde 2/09, Mandag den 8.06.2009 kl. 09:00 12:00 Mødested: Klubhus Nord, 1. sal, sejlklubbens lokale. Tilstede: Jens Ive, Niels de bang, Jette Ebro, Birgitte Scherning Poulsen, Lars Bing, Jens Dam,

Læs mere

Efter en kort velkomst fra fondens formand Carsten Mikkelsen fortsattes med aftenens andet punkt:

Efter en kort velkomst fra fondens formand Carsten Mikkelsen fortsattes med aftenens andet punkt: Pladshavermøde 2015 Den 26. marts 2015 afholdtes det årlige pladshavermøde i Fonden Marselisborg Havn, og i år blev mødet afholdt i salen på Rodulf Steiner skolen. 71 pladshaver havde fundet vej og i alt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Torsdag den 10. Marts 2011 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2011:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen.

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen. VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN: KANALHAVNEN UNDER NÆSTVED SEJLKLUB 1. : NAVN OG TILHØRSFORHOLD. Afdelingens navn er: Kanalhavnen., herefter kaldet afdelingen. Afdelingen er etableret i henhold til "Vedtægter

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand Bendt

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Skipper Larsen, der blev valgt til dirigent. Dirigenten fandt generalforsamlingen lovlig varslet og indkaldt. 2. Formandens beretning Formanden Kenneth Bøggild

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget 4) Aktuel status

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Formøde, den 17. januar 2011

Formøde, den 17. januar 2011 Formøde, den 17. januar 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere