Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund"

Transkript

1 Københavns Kommune Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund Teknisk rapport April 2010

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Københavns Kommune Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund Teknisk rapport April 2010 Dokumentnr p Version 20 Udgivelsesdato 29 april 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt UVA, ERP, JK, SAJ, SBJ, LOP, HEGL, JNLP FLLS, SIA, SBJ, ERP, CRJ, MAV; HTR UVA

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Sammenfatning 4 3 Udvælgelse af lokaliteter Metode Bruttoliste 16 4 Vurdering af de mulige placeringer Hydrografi, vandkvalitet og morfologiske forhold Bundvegetation og fauna, fisk, havpattedyr og fiskeriinteresser Fugle og Natura 2000-områder Marinarkæologi Råstofinteresser og klappladser Sejladsmæssige forhold, kollisionsrisiko, VTSsystemet og skibsovervågning Søkabler Luftfart Rekreative forhold Landskabelige forhold og visuelle effekter Vindressourcer 76 5 Foreløbige projektbeskrivelser Forudsætninger Vindfarm scenarier Nettilslutning Køge Bugt Aflandshage Nordre Flint Nivå Flak 92 rapportdocx

4 2 6 Økonomi Anlægsøkonomiske forudsætninger Samlet anlægsbudget Drift økonomiske forudsætninger Rentabilitet 99 7 Referencer 102 rapportdocx

5 3 1 Indledning Baggrund En samlet borgerrepræsentation vedtog i august 2009 Københavns Kommunes Klimaplan Planen indeholder 50 konkrete initiativer, som skal opfylde Københavns målsætning om 20 % CO 2 -reduktion i perioden Planen indeholder en ambition om, at København skal være CO 2 -neutral i 2025 For at nå målsætningerne i klimaplanen ønsker Københavns Kommune at gennemføre en indledende screening af mulige havvindmølleplaceringer i Øresund nær København For at opfylde Klimaplanens målsætninger skal der produceres ca 450 GWh i 2015 om året og 1272 GWh om året i 2025 Hvis man antager, at der vil være ca 4000 fuldlasttimer, betyder dette opstilling af ca 30 havvindmøller (3,6 MW installeret effekt) frem til 2015 og yderligere 58 møller i perioden frem til 2025, hvis det samlede behov skal dækkes med havvindmøller Københavns Kommune ønsker også at indgå samarbejder med andre kommuner om landbaserede vindmøller uden for København Det betyder, at havvindmøllerne ikke nødvendigvis skal dække det fulde behov Formål Formålet med denne screening er at udvælge mulige placeringer af havvindmøller i Øresund nær København Ved udvælgelsen skal der tages hensyn til vandgennemstrømning, geologi, miljøforhold, sikkerhed i forhold til skibstrafik, fiskeri- og råstofinteresser samt vindressourcer Herved sikres, at den fremtidige udbygning med havvindmøller ikke kolliderer med andre væsentlige samfundsinteresser Den mulige produktion fra havvindmøllerne er estimeret for at belyse mulighederne for at spare CO 2 og dermed leve op til målsætningerne i klimaplanen Endelig er der lavet overslag over omkostningerne i forbindelse med anlæg og drift af vindmøllerne rapportdocx

6 4 2 Sammenfatning Figur 21 Forslag til placeringer af havvindmøller i Øresund rapportdocx

7 5 De områder, der er udvalgt, er prioriteret efter samfundsmæssige interesser feks hensyn til sejlads, fiskeri, natur, landskab, råstofindvinding foruden de forventede omkostninger til nettransmission, etablering og drift af havvindmølleparkerne Fire områder er udvalgt som resultat af screeningen, se Tabel 21 og Figur 21 Tabel 21 Mulige områder for placering af af havvindmøller Nr Navn Areal (ha) Afstand til land (m) Vand dybde (m) Max antal møller Årsmiddelvindhastighed (m/s) 1 Køge Bugt ,6 2 Aflandshage ,9 3 Nordre Flint ,9 4 Nivå Flak ,5 Vindressourcerne på alle de mulige områder vil overordnet set være sammenlignelige med vindressourcerne ved Middelgrunden Generelt set vil vindressourcerne være bedst på lokaliteter, hvor afstanden til land mod vest/sydvest er størst Der er valgt en referencevindmølle, der er kommercielt tilgængelig som offshore mølle og som er velegnet til de vindforhold, der er i Øresund Møllens navhøjde er 95 m, rotordiameteren 112 m, totalhøjde 150 m og installeret effekt 3 MW Møllerne foreslås placeret efter følgende retningslinjer: Møllerne placeres i parallelle rækker der er svagt buede Denne formation giver erfaringsmæssigt et harmonisk udseende af mølleparken Rækkerne orienteres i videst muligt omfang vinkelret på den dominerende vindretning med henblik på at minimere lævirkning møllerne imellem, dvs rækkerne orienteres NV-SØ under hensyntagen til områdets form Afstanden mellem møllerækker er ca 10 gange rotordiameteren og afstanden mellem møllerne i rækkerne er ca 4,5 gange rotordiameteren Denne konfiguration giver en hensigtsmæssig udnyttelses af området, samtidig med at lævirkningen mellem møllerne er moderat Anvendes ovennævnte retningslinjer er det samlede antal mulige mølleplaceringer på de fire valgte områder som vist på Figur 23- Figur 26 Bruttoantallet af møller på de fire områder er i alt ca 170 (se Figur 21), hvilket er mere end, der er behov for i forhold til klimaplanen Ingen af områderne er dog store nok til alene at kunne rumme det nødvendige antal møller rapportdocx

8 6 Årsproduktionen ved fuld udbygning af de fire områder er angivet i Tabel 22 Tabel 22 Ydelse for vindmølle parker installeret på de fire områder Nr Navn Effekt MW Netto årsydelse GWh/år Fuldlast timer pr år Timer Reduktion af CO 2 udledning Ton/år 1 Køge Bugt Aflandshage Nordre Flint Nivå Flak Det totale potentiale på de fire områder er ca 550 MW svarer til en samlet årsydelse af størrelsesordenen 1850 GWh/år Potentialet for elproduktion med vindmøller på de fire områder, er større end målsætningerne i Kommunens klimaplan for energiproduktion med vedvarende energi Det bemærkes også, at et enkelt område ikke er stort nok til at dække behovet rapportdocx

9 7 Figur 22 Mulige vindmølleplaceringer i Øresund "Huller" i vindmøllerækkerne ved Aflandshage og Nordre Flint skyldes hhv et område med rester af søminer mv fra 2 Verdenskrig og tilstedeværelsen af søkabler rapportdocx

10 8 Figur 23 Kort over mulige vindmølleplaceringer i Område:1 Køge Bugt rapportdocx

11 9 Figur 24 Kort over mulige vindmølleplaceringer i Område 2: Aflandshage rapportdocx

12 10 Figur 25 Kort over mulige vindmølleplaceringer i Område 3: Nordre Flint rapportdocx

13 11 Figur 26 Kort over mulige vindmølleplaceringer i Område 4: Nivå Flak Vurdering af miljø- og samfundsmæssige forhold i de 4 områder Der optræder ikke så ekstreme forhold i vanddybder, strømningsforhold og bølger i Øresund og Køge Bugt, at havvindmøller ikke kan placeres Der er taget hensyn til, at vindmøllerne ikke placeres nærmere end 300 m spildevandsudløb Vindmøller placeret i større afstand fra udledningspunktet af betydende spildevandsudledninger vil ikke indvirke på spredningen af spildevandet i Øresundsområdet Alle de undersøgte alternativer ligger mere end 3 km fra udløb af større spildevandsudledninger En del af den mængde sediment der afgraves til fundamenterne vil spredes til omgivelserne, da det ikke er praktisk muligt at opsamle alt det afgravede materiale Selvom mængderne vurderes at være ubetydelige i forhold til en påvirkning af flora og fauna, kan anlægsarbejdet medføre, at de finkornede dele af sedimentet transporteres ind over ålegræsområder, der ligger nær de foreslåede placeringsområder Disse meget beskedne mængder vil kun have en temporær effekt Der vil udover mulighed for lokal erosion/sedimentation omkring fundamenterne ikke være nogen morfologisk påvirkning fra havvindmøllernes fundamenter rapportdocx

14 12 Det er vurderet, at betonfundamenterne til vindmøllerne ved Køge Bugt, Aflandshage og Nivå Flak primært vil tildække sandbund med Macomasamfund (bundfauna bestående af østersømusling) Denne effekt må karakteriseres som værende ubetydelig, da disse samfund er de mest udbredte i Øresund Det er vurderet, at vindmøllefundamenterne ved Nordre Flint vil tildække mindre arealer med tangskove, tætte blåmuslingebanker og områder med spredt forekomst af blåmuslinger Effekterne vil være midlertidige og moderate Hertil kommer at betonfundamenter og kabeloverlægning vil fungere som kunstige rev, idet de vil komme til at tjene som substrat for alger, blåmuslinger og anden epifauna På vindmøllefundamenterne vil der etableres et fastsiddende lag af dyr (isæt blåmuslinger) og alger, som vil kompensere for de ødelæggelser, der sker ved anlægsarbejdet Fundamenterne vil komme til at udgøre et værdifuldt stenrevs økosystem, der er mere sjældent forekommende end de samfund der ødelægges Overordnet vurderes det, at der kan etableres havvindmølleparker i alle fire foreslåede lokaliteter uden at bundvegetation, bundfauna, fisk og havpattedyr vil blive påvirket på længere sigt Der kan opstå midlertidige marginale effekter i større eller mindre grad, som vil forsvinde efter nogle få år Fiskeriinteresser kan blive påvirket i et ikke nærmere kendt omfang Risikoen fugles kollision med vindmøller i Øresund vurderes, at være størst for andefugle, særligt svaner og gæs, der trækker igennem Øresund eller bevæger sig mellem lokaliteterne i Øresund i lavere højder (0-200 m) Erfaringer fra fugleundersøgelserne ved vindmølleparkerne ved Horns Rev og ved Nysted viser, at risikoen for fuglenes kollisioner med vindmøllerne er meget lav Erfaringerne viser også, at flere vandfuglearter helt undgår vindmølleparkerne, når disse er i drift Det betyder, at møllernes tilstedeværelse kan reducere det areal, der er til rådighed til rast og fouragering Nordre Flint vurderes at være markant dårligere end de øvrige tre områder, fordi en placering her vil lægge beslag på et meget stort raste- og fødesøgningsområde Alle negative påvirkninger af fugle indenfor den centrale del af Øresund omkring Saltholm vil udgøre en potentiel risiko for tilstanden af de pågældende Natura 2000-områder og dermed deres bevaringsstatus Ved placering af vindmøller ved Nordre Flint vil der i forbindelse med detailprojektering og anlæg af vindmøllerne skulle tages hensyn til marinarkæologiske forhold Ingen af de øvrige placeringer vil indebære væsentlige konflikter med kendte marinarkæologiske fundsteder Ved udpegningen af vindmølleområderne er der taget hensyn til den mulige indvinding af råstoffer Der er endvidere taget hensyn til klappladser, søkabler og andre tekniske anlæg Vindmølleområderne er ikke i konflikt med højdebegrænsningen omkring Københavns Lufthavn Vindmølleområderne er udvalgt, så de ikke er i konflikt med overordnede sejlrender og ruter som benyttes af erhvervstrafikken For Nivå Flak, Nordre Flint rapportdocx

15 13 og især Aflandshage vil der dog blive tale om længere sejlruter for en lille erhvervstrafik Risikoen for kollision mellem erhvervstrafikken og vindmøllerne er for alle de betragtede områder acceptabel På dette punkt er området Køge Bugt bedst, mens risikoen er større for Aflandshage, Nivå Flak og Nordre Flint Rankingen for skibstrafik er opstillet ud fra de ovenfor omtalte gener for erhvervstrafikken og risikoen for kollision mod møllerne Det gælder generelt, at trafikken til og fra vindmølleområderne vil være lille sammenlignet med den generelle trafik i Øresund selv i anlægsfasen, hvor trafikken til havvindmøllerne er væsentligt større end i driftsfasen Forøgelsen i kollisionsrisikoen som følge af sejladsen til og fra vindmøllerne vil derfor generelt være lille i forhold til den nuværende kollisionsrisiko Det er fundet at ingen af havvindmølleområderne vil give problemer for Sound VTS, der overvåger skibstrafikken i Øresund Vindmølleområderne vurderes ikke at påvirke mulighederne for friluftsinteresser som havkajak og roning Vindmøllerne vil kunne ses fra mange badestrande ved Øresund, men vil ikke medføre direkte konflikter med friluftsinteresserne i disse områder Vindmøllerområderne er i alle tilfælde placeret så langt fra land, at de ikke vil påvirke badesikkerheden Der er foretaget en vurdering af generne for fritidsbådsejladsen, som tyder på, at Aflandshage er bedst og Nivå flak dårligst Ved udvælgelsen af områderne er det tilstræbt at finde en balance mellem hensynet til vanddybder, nettilslutning og dermed anlægsøkonomi, trafik- og miljøforhold og den visuelle påvirkning set fra land Der er således taget hensyn til øvrige karakteristiske landskabselementer, feks indblik og udsigtszoner omring havnene på Øresundskysten, offentlige tilgængelige områder på den danske kyst, kystområder med mange boliger, øvrige vindmøller i Københavnsområdet og Øresundsbroen Det er så vidt muligt undgået at placere møllerne tættere på kysten end ca 2 km Møllerne vil dog være synlige i en afstand af op til 20 km Sammenligning af alternativer Alle de fire udvalgte områder vurderes at udgøre realistiske placeringsmuligheder for havvindmøller Hvilke områder, der bør satses på i forbindelse med udbygningen af vindenergiforsyningen, er derfor i høj grad et politisk valg For enkelte områder kan der være interesser, der kan vanskeliggøre den videre planproces Det gælder således hensynet til internationale fuglebeskyttelsesinteresser ved Nordre Flint, som vil kræve en Natura 2000 konsekvensvurdering i forhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet rapportdocx

16 14 Tabel 23 Sammenligning af de undersøgte områder, vha ranking af de 4 områder mht forskellige interesser hvor, 1 er bedste, 4 er dårligste placering I de tilfælde hvor forslagene er ligeværdige, er de tildelt samme rank Område Hydraulik Marin biologi Fugle Øvrige Tekniske anlæg Visuelle forhold Marin arkæologi Skibstrafik Rekreative forhold Køge Bugt Aflandshage Nordre Flint Nivå Flak Økonomi Denne screening omfatter vurdering af fem scenarier hvor energiproduktionen tilnærmelsesvis svarer til Kommunens mål for energiproduktion med vedvarende energi Anlægsbudget pr MW er omtrent ens i de forskellige områder og svarer svarende til DKK mio pr MW inkl fundamenter og nettilslutning Anlægsprisen er omtrent ens på de forskellige områder, fordi funderingsforholdene er ens og fordi afstanden til land er af samme størrelsesorden for de valgte områder Driftsomkostninger for en havvindmøllepark omfatter en række udgifter inklusiv udgifter til servicefartøj og havnefaciliteter Driftsomkostningerne kan på grundlag af erfaringstal anslås at være af størrelsesordenen 3% pr år af de samlede anlægsomkostninger Produktionsprisen for el produceret med de vurderede havmølleparkområder og -scenarier varierer fra 0,51 DKK/kWh til 0,55 DKK/kWh Produktionspris og intern rente for hvert scenarie og for hver af de fire områder er summeret i Tabel 24 rapportdocx

17 15 Tabel 24 Sammenfatning af hovedtal for de vurderede optioner for vindmølle parker Option Nr Navn Samlet effekt Netto årsydelse Samlet investering Fuldl ast timer pr år Produktionspris CO2 reduktion pr år NPV Intern rente IRR MW GWh/år 3) Mio DKK 1) Timer DKK/kWh 2) kton/år Mio DKK % 2) 1 Scenarie 1 Nordre Flint og Aflandshage , ,7 2 Scenario 2 Køge Bugt, Aflandshage, Nordre Flint , ,8 3 Scenario 3 Nivå Flak, Nordre , ,9 4 Scenario 4 Køge Bugt,, Nivå Flak, Aflandshage, Nordre Flint , ,5 5 Scenario 5 Nordre Flint 4) , ,9 6 Køge Bugt , ,5 7 Aflandshage , ,8 8 Nordre Flint , ,5 9 Nivå Flak , ,0 1) Eltilslutningspris til nærmeste punkt på land 2) Kalkulationsrente på 7 % 3) Kommunens mål 1272 GWh/år 4) Alle møller på Nordre Flint; tættere placering af møller Scenarier 1-5 er opdelt i Faser i henhold til kommunens miljøplan for vedvarende energi rapportdocx

18 16 3 Udvælgelse af lokaliteter 31 Metode Undersøgelsesområdet i Øresund dækker den danske del af farvandet mellem Helsingør - Helsingborg og Stevns - Falsterbo Udvælgelse af mulige placeringer er sket på baggrund af eksisterende, tilgængelige data fra diverse publikationer og hjemmesider kombineret med specialistviden om de konkrete forhold i Øresund Følgende kriterier er indgået i udvælgelsen af de mulige vindmølleplaceringer: Bundsedimenter Vanddybder Hydrografi og vandgennemstrømning Natura 2000 områder Bundvegetation og bundfauna Overordnede trækruter for fugle Marinarkæologiske fundsteder Råstofinteresser Klappladser Udløb fra større kloakledninger Skibstrafik Luftfart Landskabelige og rekreative forhold Muligheder for fundering af havvindmøller Vindressourceforhold Nettilslutningsmuligheder 32 Bruttoliste Følgende lokaliteter blev i første omgang udvalgt som resultat af screeningen: Nivå Flak Taarbæk Rev Saltholm Flak Nordre Flint Aflandshage Køge Bugt Øst Køge Bugt Vest rapportdocx

19 17 Køge Bugt Strand Lokaliteterne fremgår af oversigtskort Figur 31 Figur 31 Oversigt over områderne på bruttolisten Efter drøftelser mellem Københavns Kommune, Københavns Energi og COWI blev det besluttet at arbejde videre med følgende 4 placeringer: Køge Bugt Aflandshage Nordre Flint/Saltholm Flak Nivå Flak rapportdocx

20 18 De øvrige placeringer er fravalgt pga følgende faktorer: Afsides beliggenhed i forhold til nettilslutning Jo større afstand til kysten desto større omkostninger til nettilslutning Visuelle påvirkninger set fra land Nærhed til kysten kan være et problem i forhold til kystmorfologiske processer og i forhold til visuelle interesser Et enkelt område var placeret kun ca 500 m fra kysten Omkostninger til fundering pga havdybder De foretrukne dybde er 4-10 m Områdernes størrelse Nogle af områderne var relativt små i forhold til mulighederne for at leve op til klimaplanens målsætninger rapportdocx

21 19 4 Vurdering af de mulige placeringer 41 Hydrografi, vandkvalitet og morfologiske forhold Havvindmøller vil i princippet kunne etableres hvor som helst i Øresund og Køge bugt, hvis alene de hydrografiske forhold betragtes Der optræder ingen steder så ekstreme forhold i vanddybder, strømningsforhold og bølger at havvindmøller ikke kan placeres Det samme gør sig gældende for vandkvalitet og morfologi, dog med det forbehold at nærhed til kysten kan få betydning 411 Metode De hydrografiske forhold er beskrevet ved strøm- og bølgeforhold De vandkvalitetsmæssige overvejelser begrænser sig til anlæggets effekt på større spildevandsudledninger samt eventuelt sedimentspild fra gravearbejdet i anlægsfasen De morfologiske forhold indeholder mulige interaktioner mellem havvindmøllerne og kystlinjeudvikling Hydrografi Strømforholdene er vurderet ved hjælp af resultater fra den hydrodynamiske model (MIKE21) der foreligger for Øresundsområdet Modellen har en grov opløsning (900x900m) og kan derfor kun bruges til at vurdere størrelsesordenen på strømhastigheden samt give overordnede strømningsmønstre Bølgeforholdene er beskrevet ved hjælp af modelresultater fra tilgængelige studier samt ud fra erfaringsværdier For hvert af de fire områder er den mulige blokeringseffekt for vand og salt vurderet på en simpel måde Det antages at blokeringseffekten kan repræsenteres ved den arealmæssige blokering som fundamenterne til havvindmøllerne giver anledning til i det vandområde de placeres i Til den simple vurdering af den arealmæssige blokering er tværsnitsarealet af de enkelte fundamenter beregnet, og skaleret op til den samlede antal fundamenter Der er anvendt en middelvanddybde på de fire lokaliteter, og der er taget hensyn til de dybder, der må afgraves før stenpude og fundament kan placeres Resultaterne af blokeringen opgøres relativt på en skala fra 1 til 3 der således angiver uvæsentlig blokering (0), middel blokering (1), og høj blokering (2) rapportdocx

22 20 Figur 41 Kort over vanddybder i Øresund Vandkvalitet Vandkvaliteten opdeles i effekt på betydende spildevandsudledninger, og effekt fra eventuelt sedimentspild ved afgravning Der er ikke taget hensyn til spildevandsbelastningens størrelse og sammensætning Der opdeles derfor i tre kategorier: 1) Ingen betydende spildevandsudledninger, 2) Betydende udledninger tilstede, men afstand hertil så stor at der in- rapportdocx

23 21 gen effekt er, og 3) Betydende udledninger tilstede, og afstand hertil gør at en effekt på påregnes I opgørelsen af en eventuel effekt fra sedimentspild under anlægsarbejdet er det vurderet, om sediment under normale hydrografiske forhold vil kunne transporteres til nærliggende sensitive områder med feks ålegræs Til denne vurdering gøres antagelser om den horisontale strømhastighed og retning samt om sedimentets faldhastighed Der opdeles i tre kategorier: 1) Ingen påvirkning, dvs sedimentfane kommer ikke i nærheden af følsomme områder, 2) Mulig påvirkning, og 3) Sikker påvirkning Med 'påvirkning' menes, at suspenderet sediment fra gravearbejdet vil forekomme i de følsomme områder, og ikke nødvendigvis om det vil have noget miljømæssig effekt Herudover opdeles i tre kategorier for sedimentspildets størrelse: 1) lille, 2) mellem, 3) stort Disse tre sidste udtrykker spildets relative størrelse imellem de fire udpegede områder Morfologi De morfologiske effekter opdeles i generelle morfologiske effekter i den åbne vand, og effekter på/fra kysten For de generelle morfologiske effekter vurderes om der kan forventes en effekt udover lokalt omkring fundamenterne eller ej (gives en værdi på 1 eller 0) For effekterne på/fra kysten antages det, at en effekt er mulig hvis anlægget etableres indenfor en minimumsafstand til kysten Denne minimumsafstand varierer fra område til område 412 Strømforhold Der er til vurderingen anvendt resultater fra en matematisk model (MIKE21) der er sat op for Øresund Det vurderes, at resultaterne kan anvendes til at få en størrelsesorden på strømhastighederne, og til at forstå de overordnede strømningsmønstre Dybderne i Øresund er vist på Figur 41 Det generelle strømningsmønster under indstrømning og udstrømning til Øresund er vist i hhv Figur 42 og Figur 43 rapportdocx

24 22 Figur 42 Strømningsmønster under indstrømning i Øresund rapportdocx

25 23 Figur 43 Strømningsmønster under udstrømning i Øresund 413 Køge Bugt Hydrografi Køge Bugt er karakteriseret ved generelt rolige strømforhold Der optræder en svag cirkulationsstrøm i den nordlige del af bugten, som er med uret ved indgående strøm i Øresund, og som generelt er mod uret ved udgående strøm Størrelsesordenen på de maksimale strømhastigheder er m/s, og 015 m/s i middel Figur 44 viser et typisk strømfelt i området under indstrømning til Øresund rapportdocx

26 24 Figur 44 Strømfelt, Køge Bugt ved indstrømning til Øresund Disse strømhastigheder vil ikke give problemer i forhold til placering af havvindmøller Da havvindmøllerne placeres udenfor Øresundstværsnittet, er det ikke relevant at tale om en blokerende effekt i forhold til vandudvekslingen i Øresund De signifikante bølgehøjder i Køge Bugt er større end i Øresund, og vil være af størrelsesordenen 3 m på de største vanddybder Denne bølgehøjde vil fortrinsvis optræde ved vind fra SE Da bølgehøjden er større end i Øresund, kan det stille krav om øget stenbeskyttelse af fundamenterne såfremt havvindmøllerne er placeret i Køge Bugt Som sådan vil bølgerne i Køge Bugt dog ikke give anledning til konstruktionsmæssige problemer Vandkvalitet De betydende spildevandstilledninger i området omkring Køge Bugt området er Avedøre kloakværk, samt de kommunale renseanlæg ved Mosede og Solrød Strand Det udpegede område til havvindmøller er imidlertid mere end 2 km fra disse udledningspunkter, og placeringen af møllerne vil derfor ingen effekt have på spildevandets opblanding i kystvandet En del af den mængde sediment der afgraves til fundamenterne vil spredes til omgivelserne, da det ikke er praktisk muligt at opsamle alt det afgravede materiale I forbindelse med Øresundsbroprojektet blev det stillet som et krav at sedimentspildet ikke blev højere en 5% and de totalt opgravede mængder Det antages derfor at et sedimentspild vil kunne holdes på under 5% af de totale mængder De totale afgravede mængder for 30 havmøllefundamenter vil i Køge Bugt området være af størrelsesordenen m 3 Dette er i sig selv en meget beskeden mængde i forhold til feks Øresundsprojektet hvor der totalt blev afgravet 75 mio m 3 Den andel der potentielt vil kunne spredes til omgivelserne vil derfor være af størrelsesordenen 1500 m 3, hvilket er ubetydeligt rapportdocx

27 25 En del af havbundssedimentet vil være moræneler, som med de givne hydrografiske forhold vil kunne spredes over længere afstande Selvom mængderne vurderes at være ubetydelige i forhold til en påvirkning af flora og fauna, kan anlægsarbejdet i Køge Bugt medføre, at de finkornede dele af sedimentet transporteres ind over ålegræsområdet, der ligger nord for det foreslåede placeringsområde Disse meget beskedne mængder vil kun have en temporær effekt Morfologi Kysten i Køge Bugt fra Jersie Strand og nordefter er en barrierekyst med flere bariereøer under stadig udvikling på en svagt skrånende havbund I den nordlige del af Køge Bugt er materialevandringen langs kysten mindre end i den sydlige del af bugten Dette skyldes primært kystens vinkel med de dominerende bølgeretninger, men også at bølgernes energi er beskeden inde ved kysten Havbunden i den nordlige del af bugten er meget flad Havvindmøllerne er placeret med en stor afstand (flere hundrede meter), og de er placeret flere kilometer fra kysten Dette gør, at det kan forudses, at der ikke vil være en påvirkning fra havvindmøllerne på kystmorfologien Havvindmøllernes fundamenter vil ikke ændre på de strøm- og bølgeforhold der er afgørende for kystlinjeudviklingen Hvis havvindmøllerne var placeret på et kunstigt rev tæt på kysten, eller hvis fundamenterne var meget tæt på kysten, skulle det undersøges nærmere om der ville blive en interaktion mellem havvindmøllerne og kysten Der vil udover mulighed for lokal erosion/sedimentation omkring fundamenterne ikke være nogen morfologisk påvirkning fra havvindmøllernes fundamenter 414 Aflandshage Hydrografi Området ved Aflandshage er ligesom i Køge Bugt præget af små strømhastigheder De maksimale strømhastigheder er ca 04 m/s, og 02 m/s i middel Strømhastighederne vil være størst i den østlige ende af de udpegede område Strømretningerne varierer, og er afhængig af om der er ind- eller udstrømning i Øresund, hvilket illustreres i Figur 45 og Figur 46 rapportdocx

28 26 Figur 45 Strømfelt, Aflandshage ved udstrømning fra Øresund Figur 46 Strømfelt ved Aflandshage ved indstrømning i Øresund Som ved Køge Bugt vil strømhastighederne ikke give vanskeligheder i forhold til placering af Vindmøller Bølgeforholdene må anses at være sammenlignelige med bølgerne i Køge Bugt området, hvorfor en signifikant bølgehøjde på 3 m kan forventes Med hensyn til en blokerende effekt af fundamenterne gøres den samme antagelse som i Køge Bugt, nemlig at der ingen blokerende effekt vil være rapportdocx

29 27 Vandkvalitet Den mest betydende spildevandsudledning i nærheden af Aflandshageområdet er Avedøre Kloakværk, samt udløbet fra Harrestrup Å Afstandene hertil er dog mindst 4 km, og der vil derfor ikke være en effekt af havmøllerne på fortyndingsprocesserne af spildevand på åbent hav De afgravede sedimentmængder vil være af samme størrelsesorden som i Køge Bugt, ca m 3 Det resulterende spild af fint sediment vil kunne transporteres til områderne med blåmuslinger og ålegræs nord for det udpegede havvindmølleområde Mængderne her antages dog at være så små, at der ingen effekt vil være på flora og fauna Morfologi På den sydlige del af Amager ved Aflandshage er der dannelse af en barrierekyst Havvindmøllerne vil blive placeret ca 3 km fra land, hvorfor der ikke vil være en påvirkning fra fundamenterne på kystliniens udvikling Der vil udover mulighed for lokal erosion/sedimentation omkring fundamenterne ikke være nogen morfologisk påvirkning fra havvindmøllernes fundamenter 415 Nordre Flint Strømningen ved Nordre Flint / Saltholm Flak området følger stort set formen af det udpegede område i langsgående retning Strømhastighederne er generelt størst ved indstrømning til Øresund Figur 47 viser typiske strømningsmønstre under indstrømning i Øresund Figur 47 Strømfelt, Nordre Flint / Saltholm Flak rapportdocx

30 28 Ud fra modelresultaterne skønnes det, at de maksimale strømhastigheder er 05 m/s i den nordlige ende, og 11 m/s i den sydlige ende af området Middelstrømhastigheden i nordlige ende 03 m/s hvorimod den vil være ca 06 m/s i den sydlige ende af det udpegede område Hastighederne er i dette område større end i Køge Bugt og ved Aflandshage, men af en størrelse hvor de ikke udgør et praktisk problem i forbindelse med anlægget Bølgerne i Øresund har en signifikant bølgehøjde på maksimum 2 m Denne vil variere i sundet afhængig af vindretningen Ved vind fra nord vil der fås de højeste bølger i nærheden af Nordre Flint Et tidligere studie, viser bølgehøjder på ca 16 m, se Figur 48 Helsingør Figur 48 Beregnede signifikante bølgehøjder i Øresund Vind fra N

31 29 Bølgehøjderne er lavere end i Køge Bugt og ved Aflandshage Dette kan betyde at stenstørrelse og -mængder til erosionsbeskyttelse af fundamenterne vil være mindre end i Køge Bugt Det er dog uvist om dette ophæves af at strømhastighederne er større i Øresund end i Køge Bugt Det udpegede område ligger i Øresundstværsnittet, og fundamenterne bidrager derfor med en blokerende effekt, om end denne skønnes at være lille Under Øresundsprojektet var det et krav, at den samlede blokering ikke måtte overstige 05 % Blokeringen inden kompensationsafgravning var ca 2 % Det altovervejende bidrag til blokeringen var den kunstige ø, og i mindre grad bropiller Havvindmøllefundamenter vil i denne sammenhæng være at betragte som bropiller Antallet af fundamenter er tilmed begrænset, så det forventes, at den absolutte blokering er ubetydelig I forhold til en rangordning af områderne Nordre Flint /Saltholm Flak og Nivå Flak, er den arealmæssige blokering søgt kvantificeret Dette er gjort ved at sætte tværsnitsarealet af det totale antal fundamenter i forhold til tværsnitsarealet i Øresund på det sted hvor møllerne skal placeres Tværsnitsarealet af samtlige 30 møller udgør ca 3600 m 2, Tværsnitsarealet på dette sted i Øresund er ca m 2 Dette giver en arealmæssig blokering på 21 % Den absolutte blokering for vand og salt er erfaringsmæssigt meget lavere, ofte en størrelsesorden Vandkvalitet Den mest betydende spildevandsudledning i nærheden af det udpegede område er udledningen fra Lynetten Denne udledning er placeret ca 5 km fra området Derfor vil der ingen effekt være af havvindmøllerne på spildevandsfortyndingen Det forventes at afgravningsdybden er en anelse mindre end i Køge Bugt og Aflandshage Denne vurdering er baseret på kendskab til havbundssedimenternes sammensætning Derfor vil de samlede sedimentmængder formentlig være mindre Dette gælder derfor også for spildets størrelse De totale afgravningsmængder er vurderet i størrelsesordenen m 3 Stort set overalt i det udpegede område, er der blåmuslinger eller tangskove Umiddelbart vest for området er der ålegræs Det betyder, at uanset spildets størrelse, vil der være en effekt på bunddyr og -vegetation Denne effekt vil højst sandsynlig være lille, og formodentlig uden nævneværdig betydning, da dyr og vegetation vil retableres over tid, og da der er tale om begrænsede sedimentmængder På grund af de højere strømhastigheder i forhold til Køge Bugt, vil sedimentspild kunne transporteres over længere afstande Det helt fine sediment vil kunne transporteres op til 8-10 km på langs i Øresund Udbredelsen på tværs i Øresund vil være mindre, men stor nok til at ålegræsområdet vest for området kan blive påvirket En del af spildet, der udgøres af sand, vil sedimentere indenfor få hundrede meter fra afgravningsstedet, og påvirke bundfaunaen direkte Dette til forskel for eventuelle sandfraktioner i Køge Bugt og Aflandshage rapportdocx

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Resume... 2 3. Abstract... 2 4. Indledning.... 3 4.1. Problemformulering... 4 5. Materialer og Metoder... 4 5.1. Jura... 4 5.2. Lokaliteter... 5 5.3.

Læs mere

Vindmøller og dyreliv

Vindmøller og dyreliv Vindmøller og dyreliv Fakta om Vindenergi Faktablad P9 Undersøgelser af vindmøllers effekt på dyrelivet peger alle i samme retning: Risikoen for at fugle kolliderer med vindmøller er minimal, de fleste

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Vegetation i farvandet omkring Fyn 2001

Vegetation i farvandet omkring Fyn 2001 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vegetation i farvandet omkring Fyn 21 Faglig rapport fra DMU, nr. 413 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vegetation i farvandet omkring

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk København, 22. marts 2013 Kære miljøminister Ida Auken Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife

Læs mere

209 KR KLUBBOGEN VEJL. PRIS 300 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015

209 KR KLUBBOGEN VEJL. PRIS 300 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015 MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015 WEILBACHS BOGKLUB KLUBBOGEN 288 SIDER, INDBUNDET BOG, SPÆKKET MED 360 SMUKKE FOTOGRAFIER OG MED FINE BESKRIVELSER TOLDBODGADE 35 1253 KØBENHAVN K. Tlf. 4023 8620 KUNDESERVICE@SEJLERKLUBBEN.DK

Læs mere

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Tillæg til rapport om Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Thomas Ruby Bentzen Torben Larsen DCE Contract Report No. 115 Institut for Byggeri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011

Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011 Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011 Side 1 Indledning Denne opdatering af Fremtidens Havmølleplaceringer 2025 er foretaget af Havmølleudvalget og

Læs mere

horns rev 2 havmøllepark vurdering af virkninger på miljøet resumé af vvm-redegørelse

horns rev 2 havmøllepark vurdering af virkninger på miljøet resumé af vvm-redegørelse horns rev 2 havmøllepark vurdering af virkninger på miljøet resumé af vvm-redegørelse oktober 2006 Horns Rev 2 Havmøllepark Vurdering af Virkninger på Miljøet Resumé af VVM-redegørelse Oktober 2006 Udarbejdet

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Miljø. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Miljø. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Miljø Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375510002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET CRJ, MOHR, LHJN, ERP, JNIR KONTROLLERET UVA, JGIM, TWA GODKENDT

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Socioøkonomi PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version Endelig udkast Dokument

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012. Endelig rapport

Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012. Endelig rapport Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012 Endelig rapport 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Baggrund... 6 3. Metode... 10 3.1 Bindings- og afvejningsområder...

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100 Kapitel 6 side 100 Fiskeri med bundgarn Bundgarnsfiskeri er en helt speciel form for fiskeri. Et bundgarn er en fælde, som fisken svømmer ind i, men ikke kan komme ud af igen. Bundgarnsfiskeri er udviklet

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER

VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER Til ENERGISTYRELSEN Dokumenttype RAPPORT Dato NOVEMBER 2012 VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER Revision 1 Dato 03-12-2012 Udarbejdet af JOM/JEES/RMH/CHZ Kontrolleret af MCAS Godkendt

Læs mere

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Big data Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Mogens Flindt Biologisk Institut Syddansk Universitet Aalborg d. 28/10-2014 Mogens Kandidat og PhD I akvatisk økologi Bach i datalogi. Forskning

Læs mere

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE Til Havvind Århus Bugt (HÅB) Dokumenttype VVM-redegørelse Dato Juli 2012 MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE Revision 05 Dato 2012-07-30 Udarbejdet af JCXS, MBK,

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri NOTAT Til Martin Andersen, NaturErhvervstyrelsen Vedr. Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri Fra Henrik Gislason 14. marts 2013 Journal nr. 12/09478 Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Materialet må ikke kopieres uden tilladelse fra SEAS Distribution A.m.b.A.

Materialet må ikke kopieres uden tilladelse fra SEAS Distribution A.m.b.A. Havmøllepark ved Rødsand Vurdering af Virkninger på Miljøet - VVM-redegørelse Juli 2000 Udarbejdet for: Energi E2 A/S Lautruphøj 5 2750 Ballerup Tlf.: + 45 44 80 60 00 Fax.: +45 44 80 60 10 e-mail-adr.:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere