Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund"

Transkript

1 Københavns Kommune Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund Teknisk rapport April 2010

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Københavns Kommune Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund Teknisk rapport April 2010 Dokumentnr p Version 20 Udgivelsesdato 29 april 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt UVA, ERP, JK, SAJ, SBJ, LOP, HEGL, JNLP FLLS, SIA, SBJ, ERP, CRJ, MAV; HTR UVA

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Sammenfatning 4 3 Udvælgelse af lokaliteter Metode Bruttoliste 16 4 Vurdering af de mulige placeringer Hydrografi, vandkvalitet og morfologiske forhold Bundvegetation og fauna, fisk, havpattedyr og fiskeriinteresser Fugle og Natura 2000-områder Marinarkæologi Råstofinteresser og klappladser Sejladsmæssige forhold, kollisionsrisiko, VTSsystemet og skibsovervågning Søkabler Luftfart Rekreative forhold Landskabelige forhold og visuelle effekter Vindressourcer 76 5 Foreløbige projektbeskrivelser Forudsætninger Vindfarm scenarier Nettilslutning Køge Bugt Aflandshage Nordre Flint Nivå Flak 92 rapportdocx

4 2 6 Økonomi Anlægsøkonomiske forudsætninger Samlet anlægsbudget Drift økonomiske forudsætninger Rentabilitet 99 7 Referencer 102 rapportdocx

5 3 1 Indledning Baggrund En samlet borgerrepræsentation vedtog i august 2009 Københavns Kommunes Klimaplan Planen indeholder 50 konkrete initiativer, som skal opfylde Københavns målsætning om 20 % CO 2 -reduktion i perioden Planen indeholder en ambition om, at København skal være CO 2 -neutral i 2025 For at nå målsætningerne i klimaplanen ønsker Københavns Kommune at gennemføre en indledende screening af mulige havvindmølleplaceringer i Øresund nær København For at opfylde Klimaplanens målsætninger skal der produceres ca 450 GWh i 2015 om året og 1272 GWh om året i 2025 Hvis man antager, at der vil være ca 4000 fuldlasttimer, betyder dette opstilling af ca 30 havvindmøller (3,6 MW installeret effekt) frem til 2015 og yderligere 58 møller i perioden frem til 2025, hvis det samlede behov skal dækkes med havvindmøller Københavns Kommune ønsker også at indgå samarbejder med andre kommuner om landbaserede vindmøller uden for København Det betyder, at havvindmøllerne ikke nødvendigvis skal dække det fulde behov Formål Formålet med denne screening er at udvælge mulige placeringer af havvindmøller i Øresund nær København Ved udvælgelsen skal der tages hensyn til vandgennemstrømning, geologi, miljøforhold, sikkerhed i forhold til skibstrafik, fiskeri- og råstofinteresser samt vindressourcer Herved sikres, at den fremtidige udbygning med havvindmøller ikke kolliderer med andre væsentlige samfundsinteresser Den mulige produktion fra havvindmøllerne er estimeret for at belyse mulighederne for at spare CO 2 og dermed leve op til målsætningerne i klimaplanen Endelig er der lavet overslag over omkostningerne i forbindelse med anlæg og drift af vindmøllerne rapportdocx

6 4 2 Sammenfatning Figur 21 Forslag til placeringer af havvindmøller i Øresund rapportdocx

7 5 De områder, der er udvalgt, er prioriteret efter samfundsmæssige interesser feks hensyn til sejlads, fiskeri, natur, landskab, råstofindvinding foruden de forventede omkostninger til nettransmission, etablering og drift af havvindmølleparkerne Fire områder er udvalgt som resultat af screeningen, se Tabel 21 og Figur 21 Tabel 21 Mulige områder for placering af af havvindmøller Nr Navn Areal (ha) Afstand til land (m) Vand dybde (m) Max antal møller Årsmiddelvindhastighed (m/s) 1 Køge Bugt ,6 2 Aflandshage ,9 3 Nordre Flint ,9 4 Nivå Flak ,5 Vindressourcerne på alle de mulige områder vil overordnet set være sammenlignelige med vindressourcerne ved Middelgrunden Generelt set vil vindressourcerne være bedst på lokaliteter, hvor afstanden til land mod vest/sydvest er størst Der er valgt en referencevindmølle, der er kommercielt tilgængelig som offshore mølle og som er velegnet til de vindforhold, der er i Øresund Møllens navhøjde er 95 m, rotordiameteren 112 m, totalhøjde 150 m og installeret effekt 3 MW Møllerne foreslås placeret efter følgende retningslinjer: Møllerne placeres i parallelle rækker der er svagt buede Denne formation giver erfaringsmæssigt et harmonisk udseende af mølleparken Rækkerne orienteres i videst muligt omfang vinkelret på den dominerende vindretning med henblik på at minimere lævirkning møllerne imellem, dvs rækkerne orienteres NV-SØ under hensyntagen til områdets form Afstanden mellem møllerækker er ca 10 gange rotordiameteren og afstanden mellem møllerne i rækkerne er ca 4,5 gange rotordiameteren Denne konfiguration giver en hensigtsmæssig udnyttelses af området, samtidig med at lævirkningen mellem møllerne er moderat Anvendes ovennævnte retningslinjer er det samlede antal mulige mølleplaceringer på de fire valgte områder som vist på Figur 23- Figur 26 Bruttoantallet af møller på de fire områder er i alt ca 170 (se Figur 21), hvilket er mere end, der er behov for i forhold til klimaplanen Ingen af områderne er dog store nok til alene at kunne rumme det nødvendige antal møller rapportdocx

8 6 Årsproduktionen ved fuld udbygning af de fire områder er angivet i Tabel 22 Tabel 22 Ydelse for vindmølle parker installeret på de fire områder Nr Navn Effekt MW Netto årsydelse GWh/år Fuldlast timer pr år Timer Reduktion af CO 2 udledning Ton/år 1 Køge Bugt Aflandshage Nordre Flint Nivå Flak Det totale potentiale på de fire områder er ca 550 MW svarer til en samlet årsydelse af størrelsesordenen 1850 GWh/år Potentialet for elproduktion med vindmøller på de fire områder, er større end målsætningerne i Kommunens klimaplan for energiproduktion med vedvarende energi Det bemærkes også, at et enkelt område ikke er stort nok til at dække behovet rapportdocx

9 7 Figur 22 Mulige vindmølleplaceringer i Øresund "Huller" i vindmøllerækkerne ved Aflandshage og Nordre Flint skyldes hhv et område med rester af søminer mv fra 2 Verdenskrig og tilstedeværelsen af søkabler rapportdocx

10 8 Figur 23 Kort over mulige vindmølleplaceringer i Område:1 Køge Bugt rapportdocx

11 9 Figur 24 Kort over mulige vindmølleplaceringer i Område 2: Aflandshage rapportdocx

12 10 Figur 25 Kort over mulige vindmølleplaceringer i Område 3: Nordre Flint rapportdocx

13 11 Figur 26 Kort over mulige vindmølleplaceringer i Område 4: Nivå Flak Vurdering af miljø- og samfundsmæssige forhold i de 4 områder Der optræder ikke så ekstreme forhold i vanddybder, strømningsforhold og bølger i Øresund og Køge Bugt, at havvindmøller ikke kan placeres Der er taget hensyn til, at vindmøllerne ikke placeres nærmere end 300 m spildevandsudløb Vindmøller placeret i større afstand fra udledningspunktet af betydende spildevandsudledninger vil ikke indvirke på spredningen af spildevandet i Øresundsområdet Alle de undersøgte alternativer ligger mere end 3 km fra udløb af større spildevandsudledninger En del af den mængde sediment der afgraves til fundamenterne vil spredes til omgivelserne, da det ikke er praktisk muligt at opsamle alt det afgravede materiale Selvom mængderne vurderes at være ubetydelige i forhold til en påvirkning af flora og fauna, kan anlægsarbejdet medføre, at de finkornede dele af sedimentet transporteres ind over ålegræsområder, der ligger nær de foreslåede placeringsområder Disse meget beskedne mængder vil kun have en temporær effekt Der vil udover mulighed for lokal erosion/sedimentation omkring fundamenterne ikke være nogen morfologisk påvirkning fra havvindmøllernes fundamenter rapportdocx

14 12 Det er vurderet, at betonfundamenterne til vindmøllerne ved Køge Bugt, Aflandshage og Nivå Flak primært vil tildække sandbund med Macomasamfund (bundfauna bestående af østersømusling) Denne effekt må karakteriseres som værende ubetydelig, da disse samfund er de mest udbredte i Øresund Det er vurderet, at vindmøllefundamenterne ved Nordre Flint vil tildække mindre arealer med tangskove, tætte blåmuslingebanker og områder med spredt forekomst af blåmuslinger Effekterne vil være midlertidige og moderate Hertil kommer at betonfundamenter og kabeloverlægning vil fungere som kunstige rev, idet de vil komme til at tjene som substrat for alger, blåmuslinger og anden epifauna På vindmøllefundamenterne vil der etableres et fastsiddende lag af dyr (isæt blåmuslinger) og alger, som vil kompensere for de ødelæggelser, der sker ved anlægsarbejdet Fundamenterne vil komme til at udgøre et værdifuldt stenrevs økosystem, der er mere sjældent forekommende end de samfund der ødelægges Overordnet vurderes det, at der kan etableres havvindmølleparker i alle fire foreslåede lokaliteter uden at bundvegetation, bundfauna, fisk og havpattedyr vil blive påvirket på længere sigt Der kan opstå midlertidige marginale effekter i større eller mindre grad, som vil forsvinde efter nogle få år Fiskeriinteresser kan blive påvirket i et ikke nærmere kendt omfang Risikoen fugles kollision med vindmøller i Øresund vurderes, at være størst for andefugle, særligt svaner og gæs, der trækker igennem Øresund eller bevæger sig mellem lokaliteterne i Øresund i lavere højder (0-200 m) Erfaringer fra fugleundersøgelserne ved vindmølleparkerne ved Horns Rev og ved Nysted viser, at risikoen for fuglenes kollisioner med vindmøllerne er meget lav Erfaringerne viser også, at flere vandfuglearter helt undgår vindmølleparkerne, når disse er i drift Det betyder, at møllernes tilstedeværelse kan reducere det areal, der er til rådighed til rast og fouragering Nordre Flint vurderes at være markant dårligere end de øvrige tre områder, fordi en placering her vil lægge beslag på et meget stort raste- og fødesøgningsområde Alle negative påvirkninger af fugle indenfor den centrale del af Øresund omkring Saltholm vil udgøre en potentiel risiko for tilstanden af de pågældende Natura 2000-områder og dermed deres bevaringsstatus Ved placering af vindmøller ved Nordre Flint vil der i forbindelse med detailprojektering og anlæg af vindmøllerne skulle tages hensyn til marinarkæologiske forhold Ingen af de øvrige placeringer vil indebære væsentlige konflikter med kendte marinarkæologiske fundsteder Ved udpegningen af vindmølleområderne er der taget hensyn til den mulige indvinding af råstoffer Der er endvidere taget hensyn til klappladser, søkabler og andre tekniske anlæg Vindmølleområderne er ikke i konflikt med højdebegrænsningen omkring Københavns Lufthavn Vindmølleområderne er udvalgt, så de ikke er i konflikt med overordnede sejlrender og ruter som benyttes af erhvervstrafikken For Nivå Flak, Nordre Flint rapportdocx

15 13 og især Aflandshage vil der dog blive tale om længere sejlruter for en lille erhvervstrafik Risikoen for kollision mellem erhvervstrafikken og vindmøllerne er for alle de betragtede områder acceptabel På dette punkt er området Køge Bugt bedst, mens risikoen er større for Aflandshage, Nivå Flak og Nordre Flint Rankingen for skibstrafik er opstillet ud fra de ovenfor omtalte gener for erhvervstrafikken og risikoen for kollision mod møllerne Det gælder generelt, at trafikken til og fra vindmølleområderne vil være lille sammenlignet med den generelle trafik i Øresund selv i anlægsfasen, hvor trafikken til havvindmøllerne er væsentligt større end i driftsfasen Forøgelsen i kollisionsrisikoen som følge af sejladsen til og fra vindmøllerne vil derfor generelt være lille i forhold til den nuværende kollisionsrisiko Det er fundet at ingen af havvindmølleområderne vil give problemer for Sound VTS, der overvåger skibstrafikken i Øresund Vindmølleområderne vurderes ikke at påvirke mulighederne for friluftsinteresser som havkajak og roning Vindmøllerne vil kunne ses fra mange badestrande ved Øresund, men vil ikke medføre direkte konflikter med friluftsinteresserne i disse områder Vindmøllerområderne er i alle tilfælde placeret så langt fra land, at de ikke vil påvirke badesikkerheden Der er foretaget en vurdering af generne for fritidsbådsejladsen, som tyder på, at Aflandshage er bedst og Nivå flak dårligst Ved udvælgelsen af områderne er det tilstræbt at finde en balance mellem hensynet til vanddybder, nettilslutning og dermed anlægsøkonomi, trafik- og miljøforhold og den visuelle påvirkning set fra land Der er således taget hensyn til øvrige karakteristiske landskabselementer, feks indblik og udsigtszoner omring havnene på Øresundskysten, offentlige tilgængelige områder på den danske kyst, kystområder med mange boliger, øvrige vindmøller i Københavnsområdet og Øresundsbroen Det er så vidt muligt undgået at placere møllerne tættere på kysten end ca 2 km Møllerne vil dog være synlige i en afstand af op til 20 km Sammenligning af alternativer Alle de fire udvalgte områder vurderes at udgøre realistiske placeringsmuligheder for havvindmøller Hvilke områder, der bør satses på i forbindelse med udbygningen af vindenergiforsyningen, er derfor i høj grad et politisk valg For enkelte områder kan der være interesser, der kan vanskeliggøre den videre planproces Det gælder således hensynet til internationale fuglebeskyttelsesinteresser ved Nordre Flint, som vil kræve en Natura 2000 konsekvensvurdering i forhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet rapportdocx

16 14 Tabel 23 Sammenligning af de undersøgte områder, vha ranking af de 4 områder mht forskellige interesser hvor, 1 er bedste, 4 er dårligste placering I de tilfælde hvor forslagene er ligeværdige, er de tildelt samme rank Område Hydraulik Marin biologi Fugle Øvrige Tekniske anlæg Visuelle forhold Marin arkæologi Skibstrafik Rekreative forhold Køge Bugt Aflandshage Nordre Flint Nivå Flak Økonomi Denne screening omfatter vurdering af fem scenarier hvor energiproduktionen tilnærmelsesvis svarer til Kommunens mål for energiproduktion med vedvarende energi Anlægsbudget pr MW er omtrent ens i de forskellige områder og svarer svarende til DKK mio pr MW inkl fundamenter og nettilslutning Anlægsprisen er omtrent ens på de forskellige områder, fordi funderingsforholdene er ens og fordi afstanden til land er af samme størrelsesorden for de valgte områder Driftsomkostninger for en havvindmøllepark omfatter en række udgifter inklusiv udgifter til servicefartøj og havnefaciliteter Driftsomkostningerne kan på grundlag af erfaringstal anslås at være af størrelsesordenen 3% pr år af de samlede anlægsomkostninger Produktionsprisen for el produceret med de vurderede havmølleparkområder og -scenarier varierer fra 0,51 DKK/kWh til 0,55 DKK/kWh Produktionspris og intern rente for hvert scenarie og for hver af de fire områder er summeret i Tabel 24 rapportdocx

17 15 Tabel 24 Sammenfatning af hovedtal for de vurderede optioner for vindmølle parker Option Nr Navn Samlet effekt Netto årsydelse Samlet investering Fuldl ast timer pr år Produktionspris CO2 reduktion pr år NPV Intern rente IRR MW GWh/år 3) Mio DKK 1) Timer DKK/kWh 2) kton/år Mio DKK % 2) 1 Scenarie 1 Nordre Flint og Aflandshage , ,7 2 Scenario 2 Køge Bugt, Aflandshage, Nordre Flint , ,8 3 Scenario 3 Nivå Flak, Nordre , ,9 4 Scenario 4 Køge Bugt,, Nivå Flak, Aflandshage, Nordre Flint , ,5 5 Scenario 5 Nordre Flint 4) , ,9 6 Køge Bugt , ,5 7 Aflandshage , ,8 8 Nordre Flint , ,5 9 Nivå Flak , ,0 1) Eltilslutningspris til nærmeste punkt på land 2) Kalkulationsrente på 7 % 3) Kommunens mål 1272 GWh/år 4) Alle møller på Nordre Flint; tættere placering af møller Scenarier 1-5 er opdelt i Faser i henhold til kommunens miljøplan for vedvarende energi rapportdocx

18 16 3 Udvælgelse af lokaliteter 31 Metode Undersøgelsesområdet i Øresund dækker den danske del af farvandet mellem Helsingør - Helsingborg og Stevns - Falsterbo Udvælgelse af mulige placeringer er sket på baggrund af eksisterende, tilgængelige data fra diverse publikationer og hjemmesider kombineret med specialistviden om de konkrete forhold i Øresund Følgende kriterier er indgået i udvælgelsen af de mulige vindmølleplaceringer: Bundsedimenter Vanddybder Hydrografi og vandgennemstrømning Natura 2000 områder Bundvegetation og bundfauna Overordnede trækruter for fugle Marinarkæologiske fundsteder Råstofinteresser Klappladser Udløb fra større kloakledninger Skibstrafik Luftfart Landskabelige og rekreative forhold Muligheder for fundering af havvindmøller Vindressourceforhold Nettilslutningsmuligheder 32 Bruttoliste Følgende lokaliteter blev i første omgang udvalgt som resultat af screeningen: Nivå Flak Taarbæk Rev Saltholm Flak Nordre Flint Aflandshage Køge Bugt Øst Køge Bugt Vest rapportdocx

19 17 Køge Bugt Strand Lokaliteterne fremgår af oversigtskort Figur 31 Figur 31 Oversigt over områderne på bruttolisten Efter drøftelser mellem Københavns Kommune, Københavns Energi og COWI blev det besluttet at arbejde videre med følgende 4 placeringer: Køge Bugt Aflandshage Nordre Flint/Saltholm Flak Nivå Flak rapportdocx

20 18 De øvrige placeringer er fravalgt pga følgende faktorer: Afsides beliggenhed i forhold til nettilslutning Jo større afstand til kysten desto større omkostninger til nettilslutning Visuelle påvirkninger set fra land Nærhed til kysten kan være et problem i forhold til kystmorfologiske processer og i forhold til visuelle interesser Et enkelt område var placeret kun ca 500 m fra kysten Omkostninger til fundering pga havdybder De foretrukne dybde er 4-10 m Områdernes størrelse Nogle af områderne var relativt små i forhold til mulighederne for at leve op til klimaplanens målsætninger rapportdocx

21 19 4 Vurdering af de mulige placeringer 41 Hydrografi, vandkvalitet og morfologiske forhold Havvindmøller vil i princippet kunne etableres hvor som helst i Øresund og Køge bugt, hvis alene de hydrografiske forhold betragtes Der optræder ingen steder så ekstreme forhold i vanddybder, strømningsforhold og bølger at havvindmøller ikke kan placeres Det samme gør sig gældende for vandkvalitet og morfologi, dog med det forbehold at nærhed til kysten kan få betydning 411 Metode De hydrografiske forhold er beskrevet ved strøm- og bølgeforhold De vandkvalitetsmæssige overvejelser begrænser sig til anlæggets effekt på større spildevandsudledninger samt eventuelt sedimentspild fra gravearbejdet i anlægsfasen De morfologiske forhold indeholder mulige interaktioner mellem havvindmøllerne og kystlinjeudvikling Hydrografi Strømforholdene er vurderet ved hjælp af resultater fra den hydrodynamiske model (MIKE21) der foreligger for Øresundsområdet Modellen har en grov opløsning (900x900m) og kan derfor kun bruges til at vurdere størrelsesordenen på strømhastigheden samt give overordnede strømningsmønstre Bølgeforholdene er beskrevet ved hjælp af modelresultater fra tilgængelige studier samt ud fra erfaringsværdier For hvert af de fire områder er den mulige blokeringseffekt for vand og salt vurderet på en simpel måde Det antages at blokeringseffekten kan repræsenteres ved den arealmæssige blokering som fundamenterne til havvindmøllerne giver anledning til i det vandområde de placeres i Til den simple vurdering af den arealmæssige blokering er tværsnitsarealet af de enkelte fundamenter beregnet, og skaleret op til den samlede antal fundamenter Der er anvendt en middelvanddybde på de fire lokaliteter, og der er taget hensyn til de dybder, der må afgraves før stenpude og fundament kan placeres Resultaterne af blokeringen opgøres relativt på en skala fra 1 til 3 der således angiver uvæsentlig blokering (0), middel blokering (1), og høj blokering (2) rapportdocx

22 20 Figur 41 Kort over vanddybder i Øresund Vandkvalitet Vandkvaliteten opdeles i effekt på betydende spildevandsudledninger, og effekt fra eventuelt sedimentspild ved afgravning Der er ikke taget hensyn til spildevandsbelastningens størrelse og sammensætning Der opdeles derfor i tre kategorier: 1) Ingen betydende spildevandsudledninger, 2) Betydende udledninger tilstede, men afstand hertil så stor at der in- rapportdocx

23 21 gen effekt er, og 3) Betydende udledninger tilstede, og afstand hertil gør at en effekt på påregnes I opgørelsen af en eventuel effekt fra sedimentspild under anlægsarbejdet er det vurderet, om sediment under normale hydrografiske forhold vil kunne transporteres til nærliggende sensitive områder med feks ålegræs Til denne vurdering gøres antagelser om den horisontale strømhastighed og retning samt om sedimentets faldhastighed Der opdeles i tre kategorier: 1) Ingen påvirkning, dvs sedimentfane kommer ikke i nærheden af følsomme områder, 2) Mulig påvirkning, og 3) Sikker påvirkning Med 'påvirkning' menes, at suspenderet sediment fra gravearbejdet vil forekomme i de følsomme områder, og ikke nødvendigvis om det vil have noget miljømæssig effekt Herudover opdeles i tre kategorier for sedimentspildets størrelse: 1) lille, 2) mellem, 3) stort Disse tre sidste udtrykker spildets relative størrelse imellem de fire udpegede områder Morfologi De morfologiske effekter opdeles i generelle morfologiske effekter i den åbne vand, og effekter på/fra kysten For de generelle morfologiske effekter vurderes om der kan forventes en effekt udover lokalt omkring fundamenterne eller ej (gives en værdi på 1 eller 0) For effekterne på/fra kysten antages det, at en effekt er mulig hvis anlægget etableres indenfor en minimumsafstand til kysten Denne minimumsafstand varierer fra område til område 412 Strømforhold Der er til vurderingen anvendt resultater fra en matematisk model (MIKE21) der er sat op for Øresund Det vurderes, at resultaterne kan anvendes til at få en størrelsesorden på strømhastighederne, og til at forstå de overordnede strømningsmønstre Dybderne i Øresund er vist på Figur 41 Det generelle strømningsmønster under indstrømning og udstrømning til Øresund er vist i hhv Figur 42 og Figur 43 rapportdocx

24 22 Figur 42 Strømningsmønster under indstrømning i Øresund rapportdocx

25 23 Figur 43 Strømningsmønster under udstrømning i Øresund 413 Køge Bugt Hydrografi Køge Bugt er karakteriseret ved generelt rolige strømforhold Der optræder en svag cirkulationsstrøm i den nordlige del af bugten, som er med uret ved indgående strøm i Øresund, og som generelt er mod uret ved udgående strøm Størrelsesordenen på de maksimale strømhastigheder er m/s, og 015 m/s i middel Figur 44 viser et typisk strømfelt i området under indstrømning til Øresund rapportdocx

26 24 Figur 44 Strømfelt, Køge Bugt ved indstrømning til Øresund Disse strømhastigheder vil ikke give problemer i forhold til placering af havvindmøller Da havvindmøllerne placeres udenfor Øresundstværsnittet, er det ikke relevant at tale om en blokerende effekt i forhold til vandudvekslingen i Øresund De signifikante bølgehøjder i Køge Bugt er større end i Øresund, og vil være af størrelsesordenen 3 m på de største vanddybder Denne bølgehøjde vil fortrinsvis optræde ved vind fra SE Da bølgehøjden er større end i Øresund, kan det stille krav om øget stenbeskyttelse af fundamenterne såfremt havvindmøllerne er placeret i Køge Bugt Som sådan vil bølgerne i Køge Bugt dog ikke give anledning til konstruktionsmæssige problemer Vandkvalitet De betydende spildevandstilledninger i området omkring Køge Bugt området er Avedøre kloakværk, samt de kommunale renseanlæg ved Mosede og Solrød Strand Det udpegede område til havvindmøller er imidlertid mere end 2 km fra disse udledningspunkter, og placeringen af møllerne vil derfor ingen effekt have på spildevandets opblanding i kystvandet En del af den mængde sediment der afgraves til fundamenterne vil spredes til omgivelserne, da det ikke er praktisk muligt at opsamle alt det afgravede materiale I forbindelse med Øresundsbroprojektet blev det stillet som et krav at sedimentspildet ikke blev højere en 5% and de totalt opgravede mængder Det antages derfor at et sedimentspild vil kunne holdes på under 5% af de totale mængder De totale afgravede mængder for 30 havmøllefundamenter vil i Køge Bugt området være af størrelsesordenen m 3 Dette er i sig selv en meget beskeden mængde i forhold til feks Øresundsprojektet hvor der totalt blev afgravet 75 mio m 3 Den andel der potentielt vil kunne spredes til omgivelserne vil derfor være af størrelsesordenen 1500 m 3, hvilket er ubetydeligt rapportdocx

27 25 En del af havbundssedimentet vil være moræneler, som med de givne hydrografiske forhold vil kunne spredes over længere afstande Selvom mængderne vurderes at være ubetydelige i forhold til en påvirkning af flora og fauna, kan anlægsarbejdet i Køge Bugt medføre, at de finkornede dele af sedimentet transporteres ind over ålegræsområdet, der ligger nord for det foreslåede placeringsområde Disse meget beskedne mængder vil kun have en temporær effekt Morfologi Kysten i Køge Bugt fra Jersie Strand og nordefter er en barrierekyst med flere bariereøer under stadig udvikling på en svagt skrånende havbund I den nordlige del af Køge Bugt er materialevandringen langs kysten mindre end i den sydlige del af bugten Dette skyldes primært kystens vinkel med de dominerende bølgeretninger, men også at bølgernes energi er beskeden inde ved kysten Havbunden i den nordlige del af bugten er meget flad Havvindmøllerne er placeret med en stor afstand (flere hundrede meter), og de er placeret flere kilometer fra kysten Dette gør, at det kan forudses, at der ikke vil være en påvirkning fra havvindmøllerne på kystmorfologien Havvindmøllernes fundamenter vil ikke ændre på de strøm- og bølgeforhold der er afgørende for kystlinjeudviklingen Hvis havvindmøllerne var placeret på et kunstigt rev tæt på kysten, eller hvis fundamenterne var meget tæt på kysten, skulle det undersøges nærmere om der ville blive en interaktion mellem havvindmøllerne og kysten Der vil udover mulighed for lokal erosion/sedimentation omkring fundamenterne ikke være nogen morfologisk påvirkning fra havvindmøllernes fundamenter 414 Aflandshage Hydrografi Området ved Aflandshage er ligesom i Køge Bugt præget af små strømhastigheder De maksimale strømhastigheder er ca 04 m/s, og 02 m/s i middel Strømhastighederne vil være størst i den østlige ende af de udpegede område Strømretningerne varierer, og er afhængig af om der er ind- eller udstrømning i Øresund, hvilket illustreres i Figur 45 og Figur 46 rapportdocx

28 26 Figur 45 Strømfelt, Aflandshage ved udstrømning fra Øresund Figur 46 Strømfelt ved Aflandshage ved indstrømning i Øresund Som ved Køge Bugt vil strømhastighederne ikke give vanskeligheder i forhold til placering af Vindmøller Bølgeforholdene må anses at være sammenlignelige med bølgerne i Køge Bugt området, hvorfor en signifikant bølgehøjde på 3 m kan forventes Med hensyn til en blokerende effekt af fundamenterne gøres den samme antagelse som i Køge Bugt, nemlig at der ingen blokerende effekt vil være rapportdocx

29 27 Vandkvalitet Den mest betydende spildevandsudledning i nærheden af Aflandshageområdet er Avedøre Kloakværk, samt udløbet fra Harrestrup Å Afstandene hertil er dog mindst 4 km, og der vil derfor ikke være en effekt af havmøllerne på fortyndingsprocesserne af spildevand på åbent hav De afgravede sedimentmængder vil være af samme størrelsesorden som i Køge Bugt, ca m 3 Det resulterende spild af fint sediment vil kunne transporteres til områderne med blåmuslinger og ålegræs nord for det udpegede havvindmølleområde Mængderne her antages dog at være så små, at der ingen effekt vil være på flora og fauna Morfologi På den sydlige del af Amager ved Aflandshage er der dannelse af en barrierekyst Havvindmøllerne vil blive placeret ca 3 km fra land, hvorfor der ikke vil være en påvirkning fra fundamenterne på kystliniens udvikling Der vil udover mulighed for lokal erosion/sedimentation omkring fundamenterne ikke være nogen morfologisk påvirkning fra havvindmøllernes fundamenter 415 Nordre Flint Strømningen ved Nordre Flint / Saltholm Flak området følger stort set formen af det udpegede område i langsgående retning Strømhastighederne er generelt størst ved indstrømning til Øresund Figur 47 viser typiske strømningsmønstre under indstrømning i Øresund Figur 47 Strømfelt, Nordre Flint / Saltholm Flak rapportdocx

30 28 Ud fra modelresultaterne skønnes det, at de maksimale strømhastigheder er 05 m/s i den nordlige ende, og 11 m/s i den sydlige ende af området Middelstrømhastigheden i nordlige ende 03 m/s hvorimod den vil være ca 06 m/s i den sydlige ende af det udpegede område Hastighederne er i dette område større end i Køge Bugt og ved Aflandshage, men af en størrelse hvor de ikke udgør et praktisk problem i forbindelse med anlægget Bølgerne i Øresund har en signifikant bølgehøjde på maksimum 2 m Denne vil variere i sundet afhængig af vindretningen Ved vind fra nord vil der fås de højeste bølger i nærheden af Nordre Flint Et tidligere studie, viser bølgehøjder på ca 16 m, se Figur 48 Helsingør Figur 48 Beregnede signifikante bølgehøjder i Øresund Vind fra N

31 29 Bølgehøjderne er lavere end i Køge Bugt og ved Aflandshage Dette kan betyde at stenstørrelse og -mængder til erosionsbeskyttelse af fundamenterne vil være mindre end i Køge Bugt Det er dog uvist om dette ophæves af at strømhastighederne er større i Øresund end i Køge Bugt Det udpegede område ligger i Øresundstværsnittet, og fundamenterne bidrager derfor med en blokerende effekt, om end denne skønnes at være lille Under Øresundsprojektet var det et krav, at den samlede blokering ikke måtte overstige 05 % Blokeringen inden kompensationsafgravning var ca 2 % Det altovervejende bidrag til blokeringen var den kunstige ø, og i mindre grad bropiller Havvindmøllefundamenter vil i denne sammenhæng være at betragte som bropiller Antallet af fundamenter er tilmed begrænset, så det forventes, at den absolutte blokering er ubetydelig I forhold til en rangordning af områderne Nordre Flint /Saltholm Flak og Nivå Flak, er den arealmæssige blokering søgt kvantificeret Dette er gjort ved at sætte tværsnitsarealet af det totale antal fundamenter i forhold til tværsnitsarealet i Øresund på det sted hvor møllerne skal placeres Tværsnitsarealet af samtlige 30 møller udgør ca 3600 m 2, Tværsnitsarealet på dette sted i Øresund er ca m 2 Dette giver en arealmæssig blokering på 21 % Den absolutte blokering for vand og salt er erfaringsmæssigt meget lavere, ofte en størrelsesorden Vandkvalitet Den mest betydende spildevandsudledning i nærheden af det udpegede område er udledningen fra Lynetten Denne udledning er placeret ca 5 km fra området Derfor vil der ingen effekt være af havvindmøllerne på spildevandsfortyndingen Det forventes at afgravningsdybden er en anelse mindre end i Køge Bugt og Aflandshage Denne vurdering er baseret på kendskab til havbundssedimenternes sammensætning Derfor vil de samlede sedimentmængder formentlig være mindre Dette gælder derfor også for spildets størrelse De totale afgravningsmængder er vurderet i størrelsesordenen m 3 Stort set overalt i det udpegede område, er der blåmuslinger eller tangskove Umiddelbart vest for området er der ålegræs Det betyder, at uanset spildets størrelse, vil der være en effekt på bunddyr og -vegetation Denne effekt vil højst sandsynlig være lille, og formodentlig uden nævneværdig betydning, da dyr og vegetation vil retableres over tid, og da der er tale om begrænsede sedimentmængder På grund af de højere strømhastigheder i forhold til Køge Bugt, vil sedimentspild kunne transporteres over længere afstande Det helt fine sediment vil kunne transporteres op til 8-10 km på langs i Øresund Udbredelsen på tværs i Øresund vil være mindre, men stor nok til at ålegræsområdet vest for området kan blive påvirket En del af spildet, der udgøres af sand, vil sedimentere indenfor få hundrede meter fra afgravningsstedet, og påvirke bundfaunaen direkte Dette til forskel for eventuelle sandfraktioner i Køge Bugt og Aflandshage rapportdocx

Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund

Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund Københavns Kommune Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund Teknisk rapport April 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune

Læs mere

Emne : Marinbiologisk dykkerbesigtigelse af anlægsområde, 9. November 2012

Emne : Marinbiologisk dykkerbesigtigelse af anlægsområde, 9. November 2012 Notat Udarbejdet for: Seacon Vesterbrogade 17 1620 Kbh K 06-02-2013 NATURFOCUS Christian B. Hvidt Tlf. direkte: 75757610 E-mail: cbh@naturfocus.com Dok. nr.p239 006 02 Report.docx Antal sider: 16 Sag :

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Miljøundersøgelser ved andre havmølleparker

Miljøundersøgelser ved andre havmølleparker Miljøundersøgelser ved andre havmølleparker Jesper Kyed Larsen Miljøkoordinator, Wind - Engineering 25 oktober 2007 Seminarium om Lillgrunds Kontrollprogram Indhold Miljøovervågningsprogrammet Horns Rev

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Vindmøller i Køge bugt området - på land og i bugten VE projektet i Københavns Energi Søren Thorpstrup Laursen

Vindmøller i Køge bugt området - på land og i bugten VE projektet i Københavns Energi Søren Thorpstrup Laursen Vindmøller i Køge bugt området - på land og i bugten VE projektet i Københavns Energi Søren Thorpstrup Laursen 1 Om Københavns Energi A/S Københavns Kommune ejer Københavns Energi Virksomheden består af

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Kumulative påvirkninger

Kumulative påvirkninger DCEAs miljøvurderingsdage 20. og 27. august 2014 Kumulative påvirkninger Head of Environmental Department Anders Bjørnshave Verdens længste sænketunnel ABJ 2 Sænketunnelen er samlet set den bedste løsning

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Jeanette Hallundbæk, Hallundbæk Consult ApS Iben Nielsen, Projektleder, Sønderborg Forsyning Peter Rathje, Direktør, ProjectZero Anne Eiby, Projektchef,

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Krog Consult ApS. Skæringvej 100. ck@krogconsult.dk

Krog Consult ApS. Skæringvej 100. ck@krogconsult.dk September 009 ANHOLT HAVMØLLEPARK Kortlægning af fiskearter/-bestande samt effektvurdering ved anlæggelse af Anholt Havmøllepark Krog Consult ApS Skæringvej 00 DK - 850 Lystrup ck@krogconsult.dk Carsten

Læs mere

Fiskerimæssige interesser i mølleområdet Rødsand 2

Fiskerimæssige interesser i mølleområdet Rødsand 2 Fiskerimæssige interesser i mølleområdet Rødsand 2 Foto : Junita Karlsen Januar 2007 Udarbejdet for DONG Energy af : Carsten Krog Krog Consult Forsknings- og Udviklingsparken Vest Niels Bohrs Vej 6 6700

Læs mere

Jagten på den gode økologiske tilstand

Jagten på den gode økologiske tilstand Jagten på den gode økologiske tilstand Om de grundvilkår der definerer bundhabitaten og om de kvalitetsparametre der bestemmer dens økologiske tilstand Hvordan tages der højde for disse i miljøvurderinger?

Læs mere

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 29 EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 29 EVENTUELLE MANGLER 1617 29.1 Det marine område 1617 29.2 Lolland 1619 29.3 Fehmarn 1620 29.4 Sammenfatning

Læs mere

Havvindmøller ved Sprogø

Havvindmøller ved Sprogø Havvindmøller ved Sprogø Fisk og fiskeri Bidrag til VVM - redegørelse Toplettet kultling Torsk Havkaruds Sild Sund & Bælt Rapport 27. juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Baggrund... 3

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

VVM-redegørelsen er udarbejdet for Sund & Bælt Holding A/S af Environmental Management Consultants, emc.

VVM-redegørelsen er udarbejdet for Sund & Bælt Holding A/S af Environmental Management Consultants, emc. Sprogø havvindmøller VVM-redegørelse - Vurdering af virkninger på miljøet September 2008 Sprogø Havvindmøller Vurdering af Virkninger på Miljøet VVM-redegørelse September 2008 Sund & Bælt Holding A/S Vester

Læs mere

Marinbiologiske undersøgelser ved Avedøre Holme 2008

Marinbiologiske undersøgelser ved Avedøre Holme 2008 Marinbiologiske undersøgelser ved Avedøre Holme 2008 Rekvirent DONG Energy A/S Teglholmen A.C: Meyers Vænge 9 2450 København SV Birte Hansen Telefon: 24 29 93 49 E-Mail: birha@dongenergy.dk Rådgiver Orbicon

Læs mere

VVM-redegørelse for havmøllepark ved Rødsand. Teknisk baggrundsrapport vedrørende fisk

VVM-redegørelse for havmøllepark ved Rødsand. Teknisk baggrundsrapport vedrørende fisk VVM-redegørelse for havmøllepark ved Rødsand Teknisk baggrundsrapport vedrørende fisk Udarbejdet for: SEAS Slagterivej 25 4690 Haslev Udarbejdet af: Bio/consult Johs. Ewalds Vej 42-44 820 Åbyhøj Tekst:

Læs mere

Resumé af scopingrapporten

Resumé af scopingrapporten Juni 2010 Resumé af forslag til miljøundersøgelsesprogram for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) Resumé af scopingrapporten Dansk version Juni 2010 Resumé af forslag til miljøundersøgelsesprogram

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 1360 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-7440-000025 Senere

Læs mere

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge. NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01310 Ref. thobk Den 3. oktober 2014 Sendt til: soematerialer@ncc.dk UDKAST TIL

Læs mere

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering Orientering om status på HOFOR's havvindmøllestrategi

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne.

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. Notat Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. 20. februar 2015 Projekt nr. 214379 Udarbejdet af JAD, LKP, MXJ Kontrolleret af LKR

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY KVITSØY KOMMUNE REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Stenrev i Denmark. Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012. DTU, Danmarks Tekniske Universitet

Stenrev i Denmark. Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012. DTU, Danmarks Tekniske Universitet Stenrev i Denmark Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012 DTU, Danmarks Tekniske Universitet Dansk kystlinie 7314 km 1 km / 10 km 2 land Omkring 500

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 4. juni 2014 Vores reference: 30.5227.51 Udarbejdet

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7.

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 7. januar 2008 Indsigelse mod kommuneplantillæg nr 24 - Forslag til tillæg

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøller og dyreliv

Vindmøller og dyreliv Vindmøller og dyreliv Fakta om Vindenergi Faktablad P9 Undersøgelser af vindmøllers effekt på dyrelivet peger alle i samme retning: Risikoen for at fugle kolliderer med vindmøller er minimal, de fleste

Læs mere

Bilag til EnergiØsts høringssvar

Bilag til EnergiØsts høringssvar Virksomheder 1 2 3 Bilag til EnergiØsts høringssvar 4 5 6 7 8 9 20.august 2012. HÅB_Screening_høringssvar.docx Høringssvar fra Havvind Århus Bugt A/S til rapport fra Havmølleudvalget Kystnære havmøller

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Januar 2010. Anholt Havmøllepark. Vurdering af virkninger på miljøet. Resumé af VVM-redegørelse

Januar 2010. Anholt Havmøllepark. Vurdering af virkninger på miljøet. Resumé af VVM-redegørelse Anholt Havmøllepark Januar 2010 Vurdering af virkninger på miljøet Resumé af VVM-redegørelse Udarbejdet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 info@energinet.dk www.energinet.dk Kort:

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler

Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler Status for kvælstof Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler, Indhold 1) Status for Danmarks kvælstofudledninger 2) Tidsforsinkelse og vejen tilbage til et godt

Læs mere

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. juni 2012 Poul Nordemann Jensen Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 5

Læs mere

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium Trin 1 Videncentret for Landbrug Trin1-Teknisk notat Juni 2013 Vand Miljø Sundhed Undersøgelse af spildevandsudledning

Læs mere

- Nordsøen. Marine Systemer

- Nordsøen. Marine Systemer Undervisning Fiskeribetjente, uge 23 2012, Hirtshals Marine Systemer - Nordsøen Fiskeriet i Nordsøen udgør ca. 4% af verdensfiskeriet Danmark stå for knap halvdelen af Nordsøfangsten 80% af det danske

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Havvindmøller Invasive arter Hvad ved vi og hvad tror vi? DSFMB/Dong Energy Power 8 maj 2008 Simon B. Leonhard, sbl@orbicon.dk

Havvindmøller Invasive arter Hvad ved vi og hvad tror vi? DSFMB/Dong Energy Power 8 maj 2008 Simon B. Leonhard, sbl@orbicon.dk Havvindmøller Invasive arter Hvad ved vi og hvad tror vi? DSFMB/Dong Energy Power 8 maj 2008 Simon B. Leonhard, sbl@orbicon.dk Invasive arter Definition Invasive arter er ikke-hjemmehørende arter, som

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Fisk lægger rigtig mange æg

Fisk lægger rigtig mange æg Fisk lægger rigtig mange æg Erik Hoffmann (eh@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havfiskeri Langt de fleste fisk formerer sig ved hjælp af æg der enten svæver frit i vandet eller synker

Læs mere

Havmølleparker og miljøet. Erfaringer fra Horns Rev og Nysted

Havmølleparker og miljøet. Erfaringer fra Horns Rev og Nysted Havmølleparker og miljøet Erfaringer fra Horns Rev og Nysted FORORD Fremtidens energikilde Vores fremtidige energiforsyning står over for en række udfordringer og er underlagt ustabile internationale forhold.

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv Af: Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium En del af oplysninger i denne tekst er kommet fra Vandplan 2010-2015. Køge Bugt.., Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Køge Bugt dækker et område på 735 km 2. Gennemsnitsdybden

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Resume... 2 3. Abstract... 2 4. Indledning.... 3 4.1. Problemformulering... 4 5. Materialer og Metoder... 4 5.1. Jura... 4 5.2. Lokaliteter... 5 5.3.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl.

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl. Memo Titel Dato 1 marts 2010 Til Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus Anton Iversen, Trafik & Veje COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 1 Kystvande SIDE 2 Fiskeriets betydning for miljøtilstanden og opfyldelse af miljømål i kystvandene

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Ålegræskonference 13. oktober 2010 Egholm, Ålborg Dorte Krause-Jensen Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet

Ålegræskonference 13. oktober 2010 Egholm, Ålborg Dorte Krause-Jensen Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet Ålegræssets historiske udbredelse i de danske farvande Ålegræskonference 13. oktober 2010 Egholm, Ålborg Dorte Krause-Jensen Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet Baggrundsfoto: Peter Bondo Christensen

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø e-post: nst@nst.dk Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej,

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

4. Regelgrundlag for miljøgodkendelsesprocedure 31

4. Regelgrundlag for miljøgodkendelsesprocedure 31 Indholdsoversigt 1. Indledning 4 2. Baggrund og status for havmølleudbygningen 7 3. Omø Stålgrunde - natur- og miljøforhold, sejladssikkerhed, fiskeri, råstofindvinding, marinarkæologi og visuelle forhold

Læs mere

Femern Bælt projektet og det kohæsive sediment. - udfordringer og foranstaltninger. Miljøkoordinator Bjarne Holm Jakobsen

Femern Bælt projektet og det kohæsive sediment. - udfordringer og foranstaltninger. Miljøkoordinator Bjarne Holm Jakobsen Femern Bælt projektet og det kohæsive sediment - udfordringer og foranstaltninger Miljøkoordinator Bjarne Holm Jakobsen Den faste forbindelse over Femern Bælt Femern A/S som bygherre og VVM processens

Læs mere

Høringssvar til Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten - Juni 2012

Høringssvar til Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten - Juni 2012 25. august 2012 Energistyrelsen ens@ens.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Miljøtilstanden i Køge Bugt

Miljøtilstanden i Køge Bugt Miljøtilstanden i Køge Bugt Der er ikke mange dyre og plantearter der er tilpasset livet i brakvand, og endnu færre arter kan tåle de store udsving i saltholdighed, som er karakteristisk for Køge Bugt.

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Natura 2000-basisanalyse for området Knudegrund, H203 (N203) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura 2000-basisanalyse for området Knudegrund, H203 (N203) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura 2000-basisanalyse for området Knudegrund, H203 (N203) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Knudegrund, ligger i det nordøstligste hjørne af Jammerland Bugt

Læs mere

Teknisk notat Biologisk screening, Masnedsund

Teknisk notat Biologisk screening, Masnedsund Teknisk notat Biologisk screening, Masnedsund Rekvirent Rambøll Teknikerbyen 31 DK 2830 Virum Telefon: E-mail: Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 08 12 E-mail bleo@orbicon.dk

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Bornholm Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg Juni 2014 Kolofon Titel: Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Bornholm Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S 4 Green Globe International I/S BJJ/06-02-01 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Februar 2001 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Dato: 07.06.10 Kriterier Behov for fabrikantdrevne områder frem til 2020 Hvad skal/bør afprøves på et fabrikantdrevet testområde Beskrivelse

Læs mere

Stenrev som marint virkemiddel

Stenrev som marint virkemiddel Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 177 Offentligt Stenrev som marint virkemiddel Anders Chr. Erichsen Senior Rådgiver, Afdelingen for Miljø og Økologi, DHI Danmark Henrik Fossing (Aarhus

Læs mere

FREMTIDIG DEPONERING AF OVERSKUDSJORD FRA KØBENHAVN

FREMTIDIG DEPONERING AF OVERSKUDSJORD FRA KØBENHAVN SUMMARY AF RAPPORT FREMTIDIG DEPONERING AF OVERSKUDSJORD FRA KØBENHAVN Projektets formål I perioden januar-maj 2016 har Københavns Kommune gennemført projektet "Fremtidig deponering af overskudsjord" med

Læs mere