KGP Resume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KGP 13-09-10 2010-39-0001. Resume"

Transkript

1 KGP Resume af modtagne eksempler og kriterier for brugen af sms samt af fremkomne synspunkter vedrørende myndigheders kommunikation med borgerne via sms 1. Modtagne eksempler på beskeder Danske Regioner har oplyst, at regionernes overordnede argument for at gøre brug af smspåmindelser er, at servicen til borgerne skal øges, hvilket gennem sms-påmindelser kun kan gøres, hvis de afsendte sms-påmindelser er meningsfyldte for regionerne i almindelighed og den enkelte borger i særdeleshed. Danske Regioner har anført, at en besked for at være meningsfyldt skal indeholde navn, oplysninger om hvor og hvornår patienten skal møde på hospitalet, og oplysninger om hvad patienten skal foretage sig i tilfælde af afbud. Region Hovedstaden har i sin udtalelse til Datatilsynet skitseret fire typer af påmindelser (type 0, 1, 1.5 og 2), som regionen ønsker tilsynets vurdering af. Påmindelsestype 0 indeholder udelukkende generelle informationer, f.eks. Husk din aftale [dato/kl.] på [X] Hospital. Påmindelsestype 1 indeholder en generel angivelse af mødested uden specifik sundhedsfaglig reference, f.eks. Husk din aftale [dato/kl.] på [X] Hospital, [adresse], Børneafdelingen, indgang [Y]. Påmindelsestype 1.5 indeholder en præcis angivelse af mødested uden direkte sundhedsfaglig reference, f.eks. Husk din aftale [dato/kl.] på [X] Hospital, [adresse], indgang [Y], og hvis du bliver forhindret, ring venligst afbud på tlf. [N]. Påmindelsestype 2 indeholder en præcis angivelse af mødested med reference til et specifikt sundhedsfagligt område, f.eks. Husk din aftale [dato/kl.] på [X] Hospital, Diabetes Ambulatoriet, indgang [Y]. Region Hovedstaden har anført, at en præcis angivelse af fremmødested er nødvendig for at opfylde formålet med sms-påmindelsen (dvs. en påmindelse af type 1.5 eller type 2). Baggrunden herfor er de organisatoriske og geografiske forhold for regionens hospitaler. Flere hospitaler har i dag udefunktioner med fysiske afdelinger på andre hospitalers matrikler. Endvidere er det ikke ualmindeligt, at der i et længere undersøgelsesforløb skal foretages undersøgelser vidt forskellige steder på et hospitals område. Det er derfor af største betydning for borgerne, at mødestedet angives helt præcist i sms en. Udeblivelser, der skyldes, at borgeren er gået forkert, er formodentlig hyppige. Region Midtjylland har fremsendt en række eksempler på aftalepåmindelser, som forskellige afdelinger under regionen sender til regionens patienter. Disse eksempler indeholder alle en præcis

2 2 angivelse af mødested, idet der enten angives en adresse, navnet på den afdeling, hvor patienten skal møde, eller både adressen og navnet på afdelingen. Der refereres således i flere tilfælde til et specifikt sundhedsfagligt område. Herudover indeholder flere af eksemplerne patientens fornavn. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Esbjerg, har til Datatilsynet indsendt en anmeldelse af et projekt, hvor effekten af fremsendelse af påmindelser om at tage medicin via sms bl.a. skal undersøges. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Esbjerg, har efter anmodning fra Datatilsynet fremsendt eksempler på indholdet af de sms-påmindelser, afdelingen ønsker at sende til de unge med psykiatriske lidelser. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har oplyst, at sms-påmindelser i sundhedsvæsenet opfattes som en service til borgerne, der har til formål dels at minde om en behandlingstid, dels at begrænse udeblivelser fra en behandling uden afbud, der er omkostningstunge såvel fagligt som økonomisk. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har understreget, at det vil være af væsentlig betydning for sundhedsvæsenets funktion, at sundhedsmyndigheder og privatpraktiserende sundhedspersoner kan sende sms-påmindelser til borgerne, der som minimum indeholder oplysninger om aftaletidspunkt, adresse og mødested, samt om hvad patienten skal foretages sig i tilfælde af afbud, f.eks. med angivelse af telefonnummer. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har således tilsluttet sig de synspunkter, som Region Hovedstaden har givet udtryk for. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har i en supplerende fælles udtalelse oplyst, at når sundhedsmyndighederne minder patienterne om deres aftaler, er det nødvendigt, at de angiver både tid, sted (f.eks. børnetandplejen, røntgenafdelingen, psykiatrisk afdeling) og adresse i sms-påmindelsen. Det er ministeriets, Danske Regioners og KL s opfattelse, at det ikke giver mening at sende en sms til patienten, uden at adressen på mødestedet indgår. Angivelse af sted er en serviceoplysning af væsentlig betydning for patienten, da flere forskellige funktioner inden for sundhedssektoren på både det kommunale og regionale område kan være samlet på samme adresse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har endvidere under henvisning til, at Region Hovedstaden i regionens forespørgsel til Datatilsynet vedrørende patientnotifikation angiver fire typer påmindelser: 0, 1, 1.5 og 2 oplyst, at type 1.5 og 2 er eksempler på tekst med angivelse af tid, sted og adresse, der er nødvendige for en meningsfuld påmindelse til en patient. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har i deres fælles udtalelse refereret tre cases, som skal give et billede af, at patienter ofte har kontakt med en regions sygehusvæsen på flere forskellige lokaliteter og derfor kan have stor gavn af sms-påmindelser med angivelse af både tid, sted og adresse. KL har oplyst, at kommunerne i dag bruger sms til at minde borgerne om deres aftaler med kommunen, bl.a. til aftaler med ungevejleder, jobcenter og børnetandpleje. Når kommunerne minder borgerne om deres aftaler, angiver de både tid, sted (f.eks. børnetandplejen) og adressen i sms en. Det er kommunernes vurdering, at det ikke giver mening at sende en sms til borgeren, uden at adressen på borgerens mødested indgår. Mange, særligt svagere stillede, borgere har møder med kommunerne på flere forskellige lokationer, f.eks. jobcenter, borgerservice og socialforvaltning. Angivelse af stedet er desuden en serviceoplysning af væsentlig betyd-

3 3 ning for borgeren, idet der i mange kommuner er flere forskellige funktioner samlet på samme adresse. KL har endvidere oplyst, at kommunerne også bruger sms til at hjemkalde biblioteksmateriale samt give besked om hjemkomsten af materialer. Her sender bibliotekerne titlen på det materiale, som borgeren skal aflevere henholdsvis hente. Da borgerne ofte låner flere bøger/materialer, giver det ikke mening ikke at angive titlen i en besked om hjemkomst eller i en hjemkaldelse. KL har endelig oplyst, at kommunerne fremadrettet også gerne vil kunne sende servicemeddelelser til borgerne a la Vi har indsat [boligstøtte/pension/kontanthjælp] kr ,- på din konto. Mvh. Sorø Kommune. KL har anført, at idet flere borgere modtager flere forskellige sociale ydelser, vil servicemeddelelsen ikke have stor værdi for borgeren uden angivelse af ydelsens art. Datatilsynet deltog den 19. april 2010 i den workshop for 11 kommuner, der arbejder med sms som kommunikationskanal i forhold til borgerne, som er omtalt i KL s udtalelse. Enkelte kommuner fremkom under workshoppen med eksempler på, hvilke typer beskeder kommunen ønsker at kunne sende til sine borgere via sms. Det blev i den forbindelse oplyst, at kommunerne især har behov for at anvende sms-kommunikation til at komme i kontakt med kommunens socialt udsatte borgere, både fordi kommunen oftest har behov for at komme i kontakt med netop disse borgere, og fordi de oftest er sværest at komme i kontakt med. Herudover nævnte kommunerne, at man påtænker at sende påmindelser om at tage medicin, Antabus og lignende til disse borgere. Århus Kommune har som supplement til eksemplerne fra KL oplyst, der på beskæftigelsesområdet, det sociale område, personaleområdet, jordforureningsområdet og børne- og ungeområdet i kommunen er ønsker om at sende servicemeddelelser til borgerne via sms. Kommunen har oplyst, at Ungdomsvejledningen har brug for at anvende sms-tjenester til at give den unge en reminder om, at der er aftalt møde. Sociallægerne og Virksomhedskonsulenterne har udtrykt ønske om også at kunne anvende sms-tjenester til påmindelser om aftalt tid. Herudover vil Socialforvaltningen gerne kunne benytte sms til at erindre borgerne om møder og aftaler på de sociale områder. Vedrørende sociale tilbud er der ønske om at anvende sms til at kommunikere med borgere på dag- og døgntilbud m.m. Der er også brug for sms til kommunikation med ledsagere og andre, der indgår i vikar- eller hjælperoller om opgaver, tid og sted m.m. Kommunen har oplyst, at en personaleafdeling i Teknik og Miljø kunne tænke sig at bruge sms til at sende påmindelser om forestående omsorgssamtaler. Kommunen har endvidere oplyst, at Teknik og Miljø overvejer at introducere en ny servicemulighed på jordforureningsområdet. Med henblik på at styrke samarbejdsrelationerne med f.eks. entreprenører, transportører og rådgivere har afdelingen i sinde at undersøge, hvorvidt disse aktører har interesse i, at afdelingen udvikler en /sms-service, der giver meddelelse om, at en aktuel tilladelse er ved at udløbe, eller at levering til jordtippen er ved at nå den ansøgte jordmængde. Herved får de mulighed for rettidigt at søge tilladelsen forlænget, hvis det er nødvendigt. Kommunen har oplyst, at den aktuelle /sms-service vil indeholde navn og adresse samt henvise til den givne tilladelse. For så vidt angår børne- og ungeområdet har Århus Kommune oplyst, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge har behov for at kunne bruge sms i de to systemer SkoleIntra og BørneIntra. Børn

4 4 og Unge finder, at det er af afgørende betydning for forældresamarbejdet, fraværsindsats og ikke mindst den generelle udnyttelse af afdelingens systemer, at de kan bruge mulighederne i smsafsendelse. Børn og Unge har nævnt en række eksempler på meddelelser, som der er behov for at kunne sende via sms i de to systemer. Et af eksemplerne i udtalelsen er, at der efter aftale med forældrene kan indgås en aftale om, at lærerteamet i klassen kan sende en sms til eleven og/eller forældrene om, at eleven ikke er mødt i skole den pågældende dag/om formiddagen. Teksten kan f.eks. være Camilla er ikke mødt i skole i dag. Et andet eksempel er, at afsendere af interne beskeder i Skole- og BørneIntra vælger at advisere modtageren om beskeden pr. sms. Dette kan dog kun lade sig gøre, såfremt modtageren har oprettet sit mobilnummer i SkoleIntra. Det tredje eksempel er, at der kan udsendes en sms til medarbejdere med påmindelse om gårdvagt og til bagvagten, hvis den vanlige gårdvagt er syg/fraværende. Det fjerde eksempel er, at der hver morgen i forbindelse med vikardækning udsendes sms til vikarer om, at vedkommende bookes til vikardækning. Teksten er f.eks. Dansk i 8.b, da Hanne er syg eller da Tom er på kursus men kan også være en mere nøgtern besked om Dansk, 4.c., lok. 586, kl. 9-9:45, Tranbjerg Skole. Endelig har kommunen som eksempel anført, at der kan udsendes påmindelser om samtaler til forældrene, f.eks. Forældresamtale, [sted, dato og klokkeslæt]. Thisted Kommune har oplyst, at kommunen påtænker at anvende sms til at kontakte borgerne på forskellige områder. Kommunen har i forbindelse med ekspedition på diverse fagområder af og til brug for at komme i hurtig og nem kontakt med borgerne. Kommunen ønsker derfor at sende sms er med eksempelvis følgende tekst til dens borgere: Du bedes kontakte Borgerservice vedrørende [dit kørekort/boligstøtte/pension]. På biblioteksområdet ønsker Thisted Kommune at kunne udsende en sms, når bestilt materiale er klar til afhentning, når materiale ikke kan skaffes, og når materiale skal hjemkaldes. Kommunen ønsker bl.a., at der i hjemkaldelsesmeddelelsen skal fremgå oplysninger om eventuel bødestørrelse. Styrelsen for Bibliotek og Medier har anført, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at en sms fra biblioteket ikke indeholder den for brugeren relevante information om, hvilket materiale der er hjemkommet eller bestilt, eller som lånetiden snart udløber for. Styrelsen har oplyst, at en hjemkomstmeddelelse eller en lånemeddelelse om, at lånetiden snart udløber for materialer, ikke er en obligatorisk meddelelse i henhold til bibliotekslovgivningen, men afsendes i brugerens interesse i henhold til en i bibliotekssektoren udviklet praksis. Styrelsen for Bibliotek og Medier har vedrørende hjemkomstmeddelelser anført, at en række kommuner har problemer med mange uafhentede materialer, hvorfor det er afgørende, at en bruger umiddelbart ved sms-svar kan afbestille materialer, som brugeren ikke har behov for. ATP har oplyst, at FerieKonto overvejer at indføre en sms-service, hvorefter lønmodtagerne bl.a. kan bestille saldooplysninger på en sms. FerieKonto ønsker at have mulighed for at sende løbende

5 5 saldooplysninger m.v. til tilmeldte lønmodtagere også uden en konkret bestilling. FerieKonto ønsker desuden at have mulighed for at benytte sms til at sende erindringer om uhævede feriepenge m.v., dog uden saldooplysninger eller andre fortrolige oplysninger. IT- og Telestyrelsen har anført, at det kan overvejes, hvorvidt der i et vist omfang bør åbnes op for, at sikkerhedsvejledningens krav om kryptering også på andre områder end i forhold til udsendelse af servicemeddelelser skal kunne fraviges i videre omfang, end det er tilfældet i dag, f.eks. i forhold til sager, hvor der træffes afgørelse. Styrelsen har således anført, at man kan forestille sig, at visse sagsbehandlingsskridt foretages med sms eller , uden at krypteringskravet skal iagttages. Dette kunne f.eks. dreje sig om partshøring og kontradiktion i mindre følsomme sager. På den baggrund har IT- og Telestyrelsen foreslået, at Datatilsynet ved en eventuel tilpasning af tilsynets sikkerhedsvejledning åbner op for, at der inden for visse grænser kan ske fravigelse af kravet om kryptering på andre områder end udsendelse af servicemeddelelser. 2. Modtagne forslag til kriterier for brugen af sms ATP har oplyst, at systemet til bestilling af saldooplysninger indrettes således, at man ved enhver henvendelse, der medfører udlevering af oplysninger til den registrerede, i fornødent omfang sikrer sig, at det er den rette person, man udleverer oplysninger til. Dette tænkes sikret ved, at tilmelding til FerieKontos sms-service sker via internettet med anvendelse af digital signatur for at få adgang til at indtaste sit mobiltelefonnummer og herefter ved anvendelse af cpr-nr. ved hver sms-bestilling af eksempelvis saldooplysninger. Herved sikres det, at når der bestilles saldooplysninger via sms, skal det fremsendte cpr-nr. matche afsendermobilnummer. Region Hovedstaden har anført, at de etablerede arbejdsgange i forbindelse med borgerens samtykke til servicetilbuddet om påmindelse via sms giver en passende sikring af den kommende modtagers identitet og af telefonnummerets validitet. Det fremgår af det af regionen fremsendte materiale, at såfremt en besked ikke når frem til en patient, vil dette blive påført i de supplerende personoplysninger, således at telefonnummeret kan blive rettet næste gang patienten kommer. Region Hovedstaden har oplyst, at regionens fremsendelse af beskeder vil ske via den fællesoffentlige NemSMS-løsning. Region Midtjylland har oplyst, at regionen anvender en anden løsning end den fællesoffentlige NemSMS-løsning til fremsendelse af påmindelser. Løsningen kan frit bruges af de afdelinger i regionen, som bruger bookningsmodulet Book-Plan. Region Midtjylland har videre oplyst, at mobiltelefonnumre bliver indhentet ved, at personalet i den pågældende afdeling spørger patienten, om en erindring ønskes fremsendt via sms. Patientens mobiltelefonnummer noteres herefter til brug for det specifikke forløb eller den specifikke aftale. Region Midtjylland har videre oplyst, at patienten med sin oplysning af mobiltelefonnummeret giver mundtligt samtykke, og at samtykket alene udstrækkes til det konkrete forløb eller den specifikke aftale i den pågældende afdeling. Da patientens samtykke alene er afgivet til brug for det konkrete forløb eller den konkrete aftale i den omhandlede afdeling, anser regionen det for ufornødent med en procedure til sikring af korrekt mobiltelefonnummer. Region Midtjylland har endelig oplyst, at der ikke i regionen på nuværende tidspunkt er overvejelser om også, eller i stedet, at sende påmindelser via e-post.

6 6 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har oplyst, at det forventes, at det offentlige sundhedsvæsen vil anvende den fællesoffentlige NemSMS-ordning til smspåmindelser, herunder også de informationssikkerhedskrav der stilles. Det forventes endvidere, at sygehusvæsenet vil integrere den fællesoffentlige Nem SMS-ordning i sygehusenes interne itsystemer til booking m.v. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har endvidere oplyst, at patienten altid vil blive spurgt, således at der er mulighed for at sige ja eller nej til en sms-påmindelse i forbindelse med en aftale. Som udgangspunkt skal borgerne selv tilmelde sig sms-servicen via NemSMS på Borger.dk. Da mange patienter imidlertid ikke benytter computer eller har anskaffet en digital signatur, vil personalet på hospitalerne kunne tilbyde at tilmelde patienterne til NemSMS. Dette kræver, at patienten er til stede, kan legitimere sig og erklærer sig indforstået med tilmeldingen. KL har oplyst, at der for at mindske risikoen for, at en sms kommer til uvedkommendes kendskab, f.eks. kan stilles krav om, at sms en slettes på datoen for den aftale, sms en vedrører. Det kunne på samme måde være et krav, at sms er fra bibliotekerne om hjemkomst eller hjemkaldelse af angivne materialetitler skulle slettes efter en nærmere angiven periode. Århus Kommune har oplyst, at kommunen forventer, at kommunens beskeder vil kunne fremsendes via den fællesoffentlige NemSMS-løsning. I forhold til den udsendelse af sms er, der vil blive anvendt på f.eks. skole-, fritids-, ungdomsskole- og dagtilbudsområdet påtænker kommunen dog ikke at fremsende beskeder via NemSMS-løsningen, idet sms-udsendelse er en indbygget funktion i f.eks. systemer som SkoleIntra og BørneIntra, som anvendes på børne- og ungeområdet. Århus Kommune har endvidere oplyst, at disse systemer er udviklet af UNI-C og Tabulex. På biblioteksområdet udsendes sms er til borgerne via gateway hos Computopic, da denne løsning tilbyder tovejskommunikation. Vedrørende ajourføring og validering af mobiltelefonnumre har Århus Kommune oplyst, at modtageren af sms en selv indtaster sit mobiltelefonnummer eller oplyser det til personalet, og at registrering af mobiltelefonnumre kun kan ske, hvis borgeren er logget ind på systemet vha. brugernavn og kodeord. Brugerne bliver hver 3. måned bedt om at verificere deres oplysninger. Gør de ikke det, vil deres adgang til systemet blive lukket, og deres eventuelle sms-accept vil blive deaktiveret. Århus Kommune har endvidere oplyst, at det er frivilligt for den enkelte borger, om vedkommende modtager beskeder via sms. Brugeren kan til enhver tid henholdsvis aktivere og deaktivere registreringen om ønsket af at modtage sms er. Der indhentes samtykke til anvendelse af sms ved at borgeren i forbindelse med registrering af mobiltelefonnummeret klikker Ja tak til at modtage sms er. Århus Kommune har endelig oplyst, at borgerne kan vælge at modtage beskederne via , enten som supplement eller alternativ til sms. Styrelsen for Bibliotek og Medier har oplyst, at eftersom en lang række biblioteker for længst har etableret sms-løsninger, er der kun i meget begrænset omfang et incitament til at benytte

7 7 NemSMS, der også udelukker den vigtige funktion i en hjemkomstmeddelelse, at brugeren ved sms-svar kan afbestille materialer, som brugeren ikke længere har behov for. Styrelsen oplyser dog, at der er mulighed for, at bibliotekerne vil være interesseret i ajourføring af mobiltelefonnumre til sms i lokale registre fra NemSMS mobiltelefonnummerregister. IT- og Telestyrelsen har anført, at det efter styrelsens opfattelse ved vurderingen af, om sikkerhedsvejledningens krav om kryptering i forhold til udsendelse af servicemeddelelser som både sms og kan lempes, blandt andet bør overvejes, hvorvidt der skal stilles krav om, at modtagelse af servicemeddelelser, der sendes som sms eller som (ukrypteret) bør være tilbud til borgerne, at udsendelse af servicemeddelelser alene bør ske efter et aktivt tilvalg fra den pågældende borger, at borgerne i forbindelse med tilbud om at modtage servicemeddelelser som beskrevet ovenfor informeres om, at forsendelsen sker ukrypteret, at borgere ikke bør risikere at lide et retstab eller at blive pålagt byrder ved ikke at modtage servicemeddelelser, at borgerne til enhver tid på en nem måde skal kunne fravælge at modtage servicemeddelelser, som de tidligere har tilvalgt, at myndighederne løbende skal sikre, at registrerede telefonnumre og -adresser, som ligger til grund for afsendelse af servicemeddelelser, er korrekte, at myndighederne i øvrigt ved indsamling og registrering af telefonnumre og adresser sikrer sig, at den pågældende borgere har legitimeret sig tilstrækkeligt, f.eks. ved personligt fremmøde eller ved anvendelse af digital signatur, at processen for afsendelse af servicemeddelelser i størst muligt omfang automatiseres, således at f.eks. beskedens indhold så vidt muligt autogeneres, og at valg af telefonnumre og -adresser ligeledes sker automatisk, og at det fortrolige indhold i servicemeddelelser begrænses mest muligt, idet der dog samtidig bør tages hensyn til, at teksten bliver tilstrækkelig informativ og serviceorienteret. 3. Synspunkter vedrørende myndigheders kommunikation med borgerne via sms Region Hovedstaden har oplyst, at regionens tekniske løsning indebærer, at fortrolige og følsomme oplysninger i overvejende grad transmitteres i krypteret form fra regionens systemer og videre ud i telenettene til sms-modtageren, om end der ikke er tale om en end-to-end krypteret session. På denne baggrund mener regionen, at risikoen for, at følsomme oplysninger kommer uvedkommende i hænde, er lille, og at det er forsvarligt at afsende påmindelser af type 0, 1, 1.5 og 2 ved brug af sms. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har anført, at det er af vital betydning, at det offentlige sygehusvæsen, herunder praktiserende sundhedspersoner, kan anvende smspåmindelser som led i kontakten med patienterne. Samlet set forventes det således, at den planlagte indførelse af sms-påmindelser i sundhedsvæsenet vil højne serviceniveauet over for patienterne, herunder ved at medvirke til kortere ventetider og bedre sammenhæng i patienternes behandlingsforløb. Sms-påmindelser vil også medføre økonomiske gevinster for såvel sygehusvæsenet som samfundet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har endvidere anført, at brugen af NemSMS-påmindelser i sundhedsvæsenet har flere funktioner. Der er først og fremmest tale om en serviceordning over for den patient, som får en påmindelse om sin aftale og derfor med større

8 8 sandsynlighed kommer rettidigt til undersøgelse og behandling m.v. Dertil kommer, at NemSMSpåmindelser, ved at reducere udeblivelser, reducerer behovet for erstatningstider, der skaber forlænget og unødig ventetid for efterfølgende patienter. Endeligt sikrer NemSMS-påmindelser, hvor disse reducerer udeblivelser, udnyttelsen af de afsatte ressourcer og begrænser den administrative byrde ved udeblivelser og deraf følgende bookning af erstatningstider. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har oplyst, at Rambøll Management i en analyse fra 2007 har estimeret, at såfremt indførelsen af sms-påmindelser kan reducere antallet af udeblivelser fra ambulante besøg med bare 15 %, vil sygehusene årligt kunne spare mellem 38 og 80 mio. kr. KL har oplyst, at det af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 fremgår, at kommunerne allerede i 2011 skal realisere potentialer via den nye Dokumentboks, som erstatter e-boks, og den nye, fællesoffentlige sms-løsning, NemSMS. Forventningen er, at NemSMS skal bruges til at sende sms-påmindelser til borgernes mobiltelefon og således tilbyde borgerne et væsentligt serviceløft, der samtidig reducerer postforsendte breve og dermed giver besparelser. KL forventer, at NemSMS også kommer til at indgå i økonomiaftalen for 2011 samt bliver et krav i edag4 i efteråret Brugen af sms er således en del af kommunernes økonomiske dagsorden, hvorfor KL oplever en stigende interesse i kommunerne for at bruge sms i dialogen med borgerne. KL har oplyst, at det generelt er kommunernes opfattelse, at det er en stor barriere for at kunne bruge sms er i dialogen med borgerne, at sms erne efter Datatilsynets opfattelse ikke må indeholde fortrolige og følsomme oplysninger. Dette bremser kommunerne i lovligt at realisere de forventede besparelsespotentialer. KL har endvidere anført, at hvis Datatilsynets holdning er udtryk for, at det er selve afsendelsen/transmissionen af sms en, der giver sikkerhedsmæssige problemer, er kommunerne uforstående over for, hvordan en sms adskiller sig fra en telefonopringning, idet telefonopkald gerne må anvendes til at aflevere både fortrolige og følsomme oplysninger. Styrelsen for Bibliotek og Medier har anført, at såfremt Datatilsynet giver dispensation vedrørende bibliotekers brug af , må man tilsvarende give dispensation vedrørende brug af sms, hvortil styrelsen bemærker, at Datatilsynet i sin skrivelse af 15. april 2010 til Københavns Kommune ligestiller e-post og sms-meddelelser. IT- og Telestyrelsen har bemærket, at styrelsen anser privatlivsbeskyttelsen, herunder fastholdelsen af et højt sikkerhedsniveau, som afgørende for en succesfuld udvikling af den digitale forvaltning i Danmark. Det er ligeledes afgørende, at eksisterende it-løsninger og udrulningen af nye initiativer til stadighed sikrer et sikkerhedsniveau, hvor borgernes tillid til forvaltningen opretholdes. IT- og Telestyrelsen har oplyst, at det for så vidt angår afsendelse af servicemeddelelser som sms, er styrelsens opfattelse, at det i praksis ikke er muligt at kryptere sms er i det fulde forløb mellem afsender og modtager. En fastholdelse af kravet om kryptering vil derfor have den konsekvens, at en række systemer og it-løsninger ikke kan anvendes som tiltænkt. Det må f.eks. forventes, at potentialet ved de fællesoffentlige løsninger NemSMS og Dokumentboks ikke fuldt ud vil kunne realiseres, og dermed indfries potentialet for edag3-initiativet heller ikke.

9 9 IT- og Telestyrelsen har oplyst, at problemstillingen for så vidt angår afsendelse af servicemeddelelser som ikke er ganske tilsvarende, idet s i langt højere grad vil kunne krypteres, end det er tilfældet med sms er. Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens vurdering, at mange borgere stadig oplever tekniske sikkerhedskrav som f.eks. kryptering som en barriere for kommunikationen med den offentlige sektor. Hertil kommer, at det ikke er muligt at modtage og sende krypterede s fra en række mobile enheder. En fastholdelse af krypteringskravet i forhold til servicemeddelelser kan således medføre betydelige begrænsninger i den faktiske anvendelse af sådanne -løsninger. IT- og Telestyrelsen har endvidere oplyst, at det er styrelsens vurdering, at en stor del af borgerne formentlig vil opfatte digitale servicemeddelelser som nyttige og serviceorienterede tilbud fra den offentlige sektor. Styrelsen har i den forbindelse bemærket, at der i den private sektor i vidt omfang sendes servicemeddelelser med fortrolige personoplysninger, f.eks. om læge- og tandlægebesøg. IT- og Telestyrelsen har anført, at mange borgere formentlig vil opfatte servicemeddelelser med følsomt eller fortroligt indhold som relativt harmløse. Hvis offentlige myndigheder ikke har mulighed for at sende sådanne sms-meddelelser, vil dette af borgerne formentligt opleves som ganske utidssvarende. IT- og Telestyrelsen har oplyst, at det er styrelsens vurdering, at risikoen for, at en sms opsnappes og læses af uvedkommende, er særdeles begrænset. Når en sms sendes mellem mobiltelefon og teleudbyderens net, er den krypteret, således at det er særdeles vanskeligt og kræver kostbart udstyr at aflytte radiokommunikationen. En sådan aflytning forudsætter endvidere en betydelig teknisk indsigt. Når sms en befinder sig i teleudbyderens net, er det kun lovligt for medarbejdere hos teleudbyderen at aflæse indholdet efter forudgående indhentelse af en dommerkendelse. Al øvrig indgriben er ulovlig. Når en sms er nået frem til modtageren, kan denne sikre sig mod uønsket adgang til sms en ved at sætte en adgangskode på telefonen. IT- og Telestyrelsens har endvidere oplyst, at det er styrelsens opfattelse, at der er grundlag for at lempe sikkerhedsvejledningens krav om kryptering i forhold til udsendelse af servicemeddelelser som både sms og . Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens opfattelse, at de samlede sikkerhedsforanstaltninger, der knytter sig til udsendelse af servicemeddelelser, til stadighed skal være udtryk for et højt sikkerhedsniveau. Der bør således være et øget fokus på en række andre (sikkerheds)foranstaltninger i forbindelse med udsendelse af servicemeddelelser.

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udeblivelser i psykiatrien Psykiatrien har gennem de

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Dokumentboks og NemSMS

Dokumentboks og NemSMS Dokumentboks og NemSMS IT-arkitekturkonferencen - 31. marts 2009, kl.13.00-14.00 v. Projektleder Anders Find, Økonomistyrelsen Tre vinkler på dokumentboks/nemsms 1. Introduktion hvad er Dokumentboks og

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Reducerer vi antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger sikrer vi, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

Reducerer vi antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger sikrer vi, at vi får mest mulig sundhed for pengene. N O T A T 30-11-2010 Aflyste operationer og eksempelkatalog Ses der udelukkende på operationer, er det en ud af tyve operationer, der bliver aflyst. Otte ud af ti aflysninger af operationer skyldes patienten.

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST Følgende betingelser gælder for brugen af Genvej (www.genvej.gentofte.dk) herunder e- mailløsningen NemPost (www.nempost.dk), som er en integreret del af Genvej.

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Vi får mere sundhed for pengene, når vi reducerer antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger. Aflysninger

Læs mere

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk Aalborg 31.03.06 Revision 1.2 Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk 1. Indledning Du finder spejderkorpsets SMS-service på http://sms.dbs.dk Servicen er oprettet med det formål at give førere

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 16. marts 2006 Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 1 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 om Terapiassistenter (fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

GOD BORGER- SERVICE GOD OG LETTILGÆNGELIG KOMMUNIKATION

GOD BORGER- SERVICE GOD OG LETTILGÆNGELIG KOMMUNIKATION *1 *2 I praksis er det blevet sådan, at folk husker penge, nøgler og mobilen, når de forlader hjemmet. 95% af alle mellem 16 og 74 år har en mobiltelefon! Kærlig hilsen CIM Mobility = GOD BORGER- SERVICE

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sendt til: kl@kl.dk

KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sendt til: kl@kl.dk KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt til: kl@kl.dk 24. april 2015 Vedrørende offentlige myndigheders kommunikation med borgerne via sms Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

ForældreIntra. Skole/hjem-samarbejde på internettet

ForældreIntra. Skole/hjem-samarbejde på internettet ForældreIntra Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Byrådet har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som

Læs mere

Beredskabsstyrelsen. Vejledning for tilmelding til Beredskabsstyrelsens SMS-varsling af døve og hørehæmmede

Beredskabsstyrelsen. Vejledning for tilmelding til Beredskabsstyrelsens SMS-varsling af døve og hørehæmmede Beredskabsstyrelsen Vejledning for tilmelding til Beredskabsstyrelsens SMS-varsling af døve og hørehæmmede Om SMS-varslingen De, som er tilmeldt ordningen, vil få tilsendt en sms-besked, når politiet f.eks.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering

Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering Målet med præsentationen: Overblik over behov, ejerskab og løsninger Udveksling af idéer: tænk, jeg har da egentlig et behov, der ligner hvis

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 348-201300 KSO/kso 29.10.2017 Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 1. Indledning Fonden Musikkens Hus og Musikkens Spisehus ApS

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST7

It-sikkerhedstekst ST7 It-sikkerhedstekst ST7 Overdragelse af faktorer ved udstedelse af et personligt login til en identificeret fysisk Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST7 Version 1 Februar

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet Forældreintra2 Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Vi anvender SkoleIntra, der består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som bruges til samarbejde mellem skolens personale. 2. Skolens hjemmeside.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet Enhed for Sundhedsinformatik Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Jan Petersen 05.12.2007 ctfrank@danskepatienter.dk Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

MailSMS Brugervejledning

MailSMS Brugervejledning Generelt: MailSMS Brugervejledning Denne vejledning beskriver installation og anvendelse af programmet DanaLogic MailSMS. Indhold: 1. Programmets virkemåde og anvendelsesområder 2. SMS-gateway hos Wannafind

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet er i høj grad reguleret af statslige regler, og kommunerne har længe efterspurgt

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Udrulning - Køreprøvebooking

Udrulning - Køreprøvebooking Dette dokument indeholder en generel orientering vedrørende implementering af den nye Køreprøvebooking-løsning. Dokumentet er målrettet brugerne af den kommende løsning, samt deres organisationer. 14.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

Tid og sted: Fredag den 28. juni

Tid og sted: Fredag den 28. juni Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd Y Tid og sted: Fredag den

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Guide: SMS-kommunikation (kun Web-udgave)

Guide: SMS-kommunikation (kun Web-udgave) Guide: SMS-kommunikation (kun Web-udgave) Udgave august 2016 Nedenfor beskrives mulighederne for, at kommunikere med klienten via SMS, samt muligheden for at tilbyde klienterne nogle selvbetjeningsfunktioner,

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere