KGP Resume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KGP 13-09-10 2010-39-0001. Resume"

Transkript

1 KGP Resume af modtagne eksempler og kriterier for brugen af sms samt af fremkomne synspunkter vedrørende myndigheders kommunikation med borgerne via sms 1. Modtagne eksempler på beskeder Danske Regioner har oplyst, at regionernes overordnede argument for at gøre brug af smspåmindelser er, at servicen til borgerne skal øges, hvilket gennem sms-påmindelser kun kan gøres, hvis de afsendte sms-påmindelser er meningsfyldte for regionerne i almindelighed og den enkelte borger i særdeleshed. Danske Regioner har anført, at en besked for at være meningsfyldt skal indeholde navn, oplysninger om hvor og hvornår patienten skal møde på hospitalet, og oplysninger om hvad patienten skal foretage sig i tilfælde af afbud. Region Hovedstaden har i sin udtalelse til Datatilsynet skitseret fire typer af påmindelser (type 0, 1, 1.5 og 2), som regionen ønsker tilsynets vurdering af. Påmindelsestype 0 indeholder udelukkende generelle informationer, f.eks. Husk din aftale [dato/kl.] på [X] Hospital. Påmindelsestype 1 indeholder en generel angivelse af mødested uden specifik sundhedsfaglig reference, f.eks. Husk din aftale [dato/kl.] på [X] Hospital, [adresse], Børneafdelingen, indgang [Y]. Påmindelsestype 1.5 indeholder en præcis angivelse af mødested uden direkte sundhedsfaglig reference, f.eks. Husk din aftale [dato/kl.] på [X] Hospital, [adresse], indgang [Y], og hvis du bliver forhindret, ring venligst afbud på tlf. [N]. Påmindelsestype 2 indeholder en præcis angivelse af mødested med reference til et specifikt sundhedsfagligt område, f.eks. Husk din aftale [dato/kl.] på [X] Hospital, Diabetes Ambulatoriet, indgang [Y]. Region Hovedstaden har anført, at en præcis angivelse af fremmødested er nødvendig for at opfylde formålet med sms-påmindelsen (dvs. en påmindelse af type 1.5 eller type 2). Baggrunden herfor er de organisatoriske og geografiske forhold for regionens hospitaler. Flere hospitaler har i dag udefunktioner med fysiske afdelinger på andre hospitalers matrikler. Endvidere er det ikke ualmindeligt, at der i et længere undersøgelsesforløb skal foretages undersøgelser vidt forskellige steder på et hospitals område. Det er derfor af største betydning for borgerne, at mødestedet angives helt præcist i sms en. Udeblivelser, der skyldes, at borgeren er gået forkert, er formodentlig hyppige. Region Midtjylland har fremsendt en række eksempler på aftalepåmindelser, som forskellige afdelinger under regionen sender til regionens patienter. Disse eksempler indeholder alle en præcis

2 2 angivelse af mødested, idet der enten angives en adresse, navnet på den afdeling, hvor patienten skal møde, eller både adressen og navnet på afdelingen. Der refereres således i flere tilfælde til et specifikt sundhedsfagligt område. Herudover indeholder flere af eksemplerne patientens fornavn. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Esbjerg, har til Datatilsynet indsendt en anmeldelse af et projekt, hvor effekten af fremsendelse af påmindelser om at tage medicin via sms bl.a. skal undersøges. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Esbjerg, har efter anmodning fra Datatilsynet fremsendt eksempler på indholdet af de sms-påmindelser, afdelingen ønsker at sende til de unge med psykiatriske lidelser. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har oplyst, at sms-påmindelser i sundhedsvæsenet opfattes som en service til borgerne, der har til formål dels at minde om en behandlingstid, dels at begrænse udeblivelser fra en behandling uden afbud, der er omkostningstunge såvel fagligt som økonomisk. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har understreget, at det vil være af væsentlig betydning for sundhedsvæsenets funktion, at sundhedsmyndigheder og privatpraktiserende sundhedspersoner kan sende sms-påmindelser til borgerne, der som minimum indeholder oplysninger om aftaletidspunkt, adresse og mødested, samt om hvad patienten skal foretages sig i tilfælde af afbud, f.eks. med angivelse af telefonnummer. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har således tilsluttet sig de synspunkter, som Region Hovedstaden har givet udtryk for. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har i en supplerende fælles udtalelse oplyst, at når sundhedsmyndighederne minder patienterne om deres aftaler, er det nødvendigt, at de angiver både tid, sted (f.eks. børnetandplejen, røntgenafdelingen, psykiatrisk afdeling) og adresse i sms-påmindelsen. Det er ministeriets, Danske Regioners og KL s opfattelse, at det ikke giver mening at sende en sms til patienten, uden at adressen på mødestedet indgår. Angivelse af sted er en serviceoplysning af væsentlig betydning for patienten, da flere forskellige funktioner inden for sundhedssektoren på både det kommunale og regionale område kan være samlet på samme adresse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har endvidere under henvisning til, at Region Hovedstaden i regionens forespørgsel til Datatilsynet vedrørende patientnotifikation angiver fire typer påmindelser: 0, 1, 1.5 og 2 oplyst, at type 1.5 og 2 er eksempler på tekst med angivelse af tid, sted og adresse, der er nødvendige for en meningsfuld påmindelse til en patient. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har i deres fælles udtalelse refereret tre cases, som skal give et billede af, at patienter ofte har kontakt med en regions sygehusvæsen på flere forskellige lokaliteter og derfor kan have stor gavn af sms-påmindelser med angivelse af både tid, sted og adresse. KL har oplyst, at kommunerne i dag bruger sms til at minde borgerne om deres aftaler med kommunen, bl.a. til aftaler med ungevejleder, jobcenter og børnetandpleje. Når kommunerne minder borgerne om deres aftaler, angiver de både tid, sted (f.eks. børnetandplejen) og adressen i sms en. Det er kommunernes vurdering, at det ikke giver mening at sende en sms til borgeren, uden at adressen på borgerens mødested indgår. Mange, særligt svagere stillede, borgere har møder med kommunerne på flere forskellige lokationer, f.eks. jobcenter, borgerservice og socialforvaltning. Angivelse af stedet er desuden en serviceoplysning af væsentlig betyd-

3 3 ning for borgeren, idet der i mange kommuner er flere forskellige funktioner samlet på samme adresse. KL har endvidere oplyst, at kommunerne også bruger sms til at hjemkalde biblioteksmateriale samt give besked om hjemkomsten af materialer. Her sender bibliotekerne titlen på det materiale, som borgeren skal aflevere henholdsvis hente. Da borgerne ofte låner flere bøger/materialer, giver det ikke mening ikke at angive titlen i en besked om hjemkomst eller i en hjemkaldelse. KL har endelig oplyst, at kommunerne fremadrettet også gerne vil kunne sende servicemeddelelser til borgerne a la Vi har indsat [boligstøtte/pension/kontanthjælp] kr ,- på din konto. Mvh. Sorø Kommune. KL har anført, at idet flere borgere modtager flere forskellige sociale ydelser, vil servicemeddelelsen ikke have stor værdi for borgeren uden angivelse af ydelsens art. Datatilsynet deltog den 19. april 2010 i den workshop for 11 kommuner, der arbejder med sms som kommunikationskanal i forhold til borgerne, som er omtalt i KL s udtalelse. Enkelte kommuner fremkom under workshoppen med eksempler på, hvilke typer beskeder kommunen ønsker at kunne sende til sine borgere via sms. Det blev i den forbindelse oplyst, at kommunerne især har behov for at anvende sms-kommunikation til at komme i kontakt med kommunens socialt udsatte borgere, både fordi kommunen oftest har behov for at komme i kontakt med netop disse borgere, og fordi de oftest er sværest at komme i kontakt med. Herudover nævnte kommunerne, at man påtænker at sende påmindelser om at tage medicin, Antabus og lignende til disse borgere. Århus Kommune har som supplement til eksemplerne fra KL oplyst, der på beskæftigelsesområdet, det sociale område, personaleområdet, jordforureningsområdet og børne- og ungeområdet i kommunen er ønsker om at sende servicemeddelelser til borgerne via sms. Kommunen har oplyst, at Ungdomsvejledningen har brug for at anvende sms-tjenester til at give den unge en reminder om, at der er aftalt møde. Sociallægerne og Virksomhedskonsulenterne har udtrykt ønske om også at kunne anvende sms-tjenester til påmindelser om aftalt tid. Herudover vil Socialforvaltningen gerne kunne benytte sms til at erindre borgerne om møder og aftaler på de sociale områder. Vedrørende sociale tilbud er der ønske om at anvende sms til at kommunikere med borgere på dag- og døgntilbud m.m. Der er også brug for sms til kommunikation med ledsagere og andre, der indgår i vikar- eller hjælperoller om opgaver, tid og sted m.m. Kommunen har oplyst, at en personaleafdeling i Teknik og Miljø kunne tænke sig at bruge sms til at sende påmindelser om forestående omsorgssamtaler. Kommunen har endvidere oplyst, at Teknik og Miljø overvejer at introducere en ny servicemulighed på jordforureningsområdet. Med henblik på at styrke samarbejdsrelationerne med f.eks. entreprenører, transportører og rådgivere har afdelingen i sinde at undersøge, hvorvidt disse aktører har interesse i, at afdelingen udvikler en /sms-service, der giver meddelelse om, at en aktuel tilladelse er ved at udløbe, eller at levering til jordtippen er ved at nå den ansøgte jordmængde. Herved får de mulighed for rettidigt at søge tilladelsen forlænget, hvis det er nødvendigt. Kommunen har oplyst, at den aktuelle /sms-service vil indeholde navn og adresse samt henvise til den givne tilladelse. For så vidt angår børne- og ungeområdet har Århus Kommune oplyst, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge har behov for at kunne bruge sms i de to systemer SkoleIntra og BørneIntra. Børn

4 4 og Unge finder, at det er af afgørende betydning for forældresamarbejdet, fraværsindsats og ikke mindst den generelle udnyttelse af afdelingens systemer, at de kan bruge mulighederne i smsafsendelse. Børn og Unge har nævnt en række eksempler på meddelelser, som der er behov for at kunne sende via sms i de to systemer. Et af eksemplerne i udtalelsen er, at der efter aftale med forældrene kan indgås en aftale om, at lærerteamet i klassen kan sende en sms til eleven og/eller forældrene om, at eleven ikke er mødt i skole den pågældende dag/om formiddagen. Teksten kan f.eks. være Camilla er ikke mødt i skole i dag. Et andet eksempel er, at afsendere af interne beskeder i Skole- og BørneIntra vælger at advisere modtageren om beskeden pr. sms. Dette kan dog kun lade sig gøre, såfremt modtageren har oprettet sit mobilnummer i SkoleIntra. Det tredje eksempel er, at der kan udsendes en sms til medarbejdere med påmindelse om gårdvagt og til bagvagten, hvis den vanlige gårdvagt er syg/fraværende. Det fjerde eksempel er, at der hver morgen i forbindelse med vikardækning udsendes sms til vikarer om, at vedkommende bookes til vikardækning. Teksten er f.eks. Dansk i 8.b, da Hanne er syg eller da Tom er på kursus men kan også være en mere nøgtern besked om Dansk, 4.c., lok. 586, kl. 9-9:45, Tranbjerg Skole. Endelig har kommunen som eksempel anført, at der kan udsendes påmindelser om samtaler til forældrene, f.eks. Forældresamtale, [sted, dato og klokkeslæt]. Thisted Kommune har oplyst, at kommunen påtænker at anvende sms til at kontakte borgerne på forskellige områder. Kommunen har i forbindelse med ekspedition på diverse fagområder af og til brug for at komme i hurtig og nem kontakt med borgerne. Kommunen ønsker derfor at sende sms er med eksempelvis følgende tekst til dens borgere: Du bedes kontakte Borgerservice vedrørende [dit kørekort/boligstøtte/pension]. På biblioteksområdet ønsker Thisted Kommune at kunne udsende en sms, når bestilt materiale er klar til afhentning, når materiale ikke kan skaffes, og når materiale skal hjemkaldes. Kommunen ønsker bl.a., at der i hjemkaldelsesmeddelelsen skal fremgå oplysninger om eventuel bødestørrelse. Styrelsen for Bibliotek og Medier har anført, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at en sms fra biblioteket ikke indeholder den for brugeren relevante information om, hvilket materiale der er hjemkommet eller bestilt, eller som lånetiden snart udløber for. Styrelsen har oplyst, at en hjemkomstmeddelelse eller en lånemeddelelse om, at lånetiden snart udløber for materialer, ikke er en obligatorisk meddelelse i henhold til bibliotekslovgivningen, men afsendes i brugerens interesse i henhold til en i bibliotekssektoren udviklet praksis. Styrelsen for Bibliotek og Medier har vedrørende hjemkomstmeddelelser anført, at en række kommuner har problemer med mange uafhentede materialer, hvorfor det er afgørende, at en bruger umiddelbart ved sms-svar kan afbestille materialer, som brugeren ikke har behov for. ATP har oplyst, at FerieKonto overvejer at indføre en sms-service, hvorefter lønmodtagerne bl.a. kan bestille saldooplysninger på en sms. FerieKonto ønsker at have mulighed for at sende løbende

5 5 saldooplysninger m.v. til tilmeldte lønmodtagere også uden en konkret bestilling. FerieKonto ønsker desuden at have mulighed for at benytte sms til at sende erindringer om uhævede feriepenge m.v., dog uden saldooplysninger eller andre fortrolige oplysninger. IT- og Telestyrelsen har anført, at det kan overvejes, hvorvidt der i et vist omfang bør åbnes op for, at sikkerhedsvejledningens krav om kryptering også på andre områder end i forhold til udsendelse af servicemeddelelser skal kunne fraviges i videre omfang, end det er tilfældet i dag, f.eks. i forhold til sager, hvor der træffes afgørelse. Styrelsen har således anført, at man kan forestille sig, at visse sagsbehandlingsskridt foretages med sms eller , uden at krypteringskravet skal iagttages. Dette kunne f.eks. dreje sig om partshøring og kontradiktion i mindre følsomme sager. På den baggrund har IT- og Telestyrelsen foreslået, at Datatilsynet ved en eventuel tilpasning af tilsynets sikkerhedsvejledning åbner op for, at der inden for visse grænser kan ske fravigelse af kravet om kryptering på andre områder end udsendelse af servicemeddelelser. 2. Modtagne forslag til kriterier for brugen af sms ATP har oplyst, at systemet til bestilling af saldooplysninger indrettes således, at man ved enhver henvendelse, der medfører udlevering af oplysninger til den registrerede, i fornødent omfang sikrer sig, at det er den rette person, man udleverer oplysninger til. Dette tænkes sikret ved, at tilmelding til FerieKontos sms-service sker via internettet med anvendelse af digital signatur for at få adgang til at indtaste sit mobiltelefonnummer og herefter ved anvendelse af cpr-nr. ved hver sms-bestilling af eksempelvis saldooplysninger. Herved sikres det, at når der bestilles saldooplysninger via sms, skal det fremsendte cpr-nr. matche afsendermobilnummer. Region Hovedstaden har anført, at de etablerede arbejdsgange i forbindelse med borgerens samtykke til servicetilbuddet om påmindelse via sms giver en passende sikring af den kommende modtagers identitet og af telefonnummerets validitet. Det fremgår af det af regionen fremsendte materiale, at såfremt en besked ikke når frem til en patient, vil dette blive påført i de supplerende personoplysninger, således at telefonnummeret kan blive rettet næste gang patienten kommer. Region Hovedstaden har oplyst, at regionens fremsendelse af beskeder vil ske via den fællesoffentlige NemSMS-løsning. Region Midtjylland har oplyst, at regionen anvender en anden løsning end den fællesoffentlige NemSMS-løsning til fremsendelse af påmindelser. Løsningen kan frit bruges af de afdelinger i regionen, som bruger bookningsmodulet Book-Plan. Region Midtjylland har videre oplyst, at mobiltelefonnumre bliver indhentet ved, at personalet i den pågældende afdeling spørger patienten, om en erindring ønskes fremsendt via sms. Patientens mobiltelefonnummer noteres herefter til brug for det specifikke forløb eller den specifikke aftale. Region Midtjylland har videre oplyst, at patienten med sin oplysning af mobiltelefonnummeret giver mundtligt samtykke, og at samtykket alene udstrækkes til det konkrete forløb eller den specifikke aftale i den pågældende afdeling. Da patientens samtykke alene er afgivet til brug for det konkrete forløb eller den konkrete aftale i den omhandlede afdeling, anser regionen det for ufornødent med en procedure til sikring af korrekt mobiltelefonnummer. Region Midtjylland har endelig oplyst, at der ikke i regionen på nuværende tidspunkt er overvejelser om også, eller i stedet, at sende påmindelser via e-post.

6 6 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har oplyst, at det forventes, at det offentlige sundhedsvæsen vil anvende den fællesoffentlige NemSMS-ordning til smspåmindelser, herunder også de informationssikkerhedskrav der stilles. Det forventes endvidere, at sygehusvæsenet vil integrere den fællesoffentlige Nem SMS-ordning i sygehusenes interne itsystemer til booking m.v. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har endvidere oplyst, at patienten altid vil blive spurgt, således at der er mulighed for at sige ja eller nej til en sms-påmindelse i forbindelse med en aftale. Som udgangspunkt skal borgerne selv tilmelde sig sms-servicen via NemSMS på Borger.dk. Da mange patienter imidlertid ikke benytter computer eller har anskaffet en digital signatur, vil personalet på hospitalerne kunne tilbyde at tilmelde patienterne til NemSMS. Dette kræver, at patienten er til stede, kan legitimere sig og erklærer sig indforstået med tilmeldingen. KL har oplyst, at der for at mindske risikoen for, at en sms kommer til uvedkommendes kendskab, f.eks. kan stilles krav om, at sms en slettes på datoen for den aftale, sms en vedrører. Det kunne på samme måde være et krav, at sms er fra bibliotekerne om hjemkomst eller hjemkaldelse af angivne materialetitler skulle slettes efter en nærmere angiven periode. Århus Kommune har oplyst, at kommunen forventer, at kommunens beskeder vil kunne fremsendes via den fællesoffentlige NemSMS-løsning. I forhold til den udsendelse af sms er, der vil blive anvendt på f.eks. skole-, fritids-, ungdomsskole- og dagtilbudsområdet påtænker kommunen dog ikke at fremsende beskeder via NemSMS-løsningen, idet sms-udsendelse er en indbygget funktion i f.eks. systemer som SkoleIntra og BørneIntra, som anvendes på børne- og ungeområdet. Århus Kommune har endvidere oplyst, at disse systemer er udviklet af UNI-C og Tabulex. På biblioteksområdet udsendes sms er til borgerne via gateway hos Computopic, da denne løsning tilbyder tovejskommunikation. Vedrørende ajourføring og validering af mobiltelefonnumre har Århus Kommune oplyst, at modtageren af sms en selv indtaster sit mobiltelefonnummer eller oplyser det til personalet, og at registrering af mobiltelefonnumre kun kan ske, hvis borgeren er logget ind på systemet vha. brugernavn og kodeord. Brugerne bliver hver 3. måned bedt om at verificere deres oplysninger. Gør de ikke det, vil deres adgang til systemet blive lukket, og deres eventuelle sms-accept vil blive deaktiveret. Århus Kommune har endvidere oplyst, at det er frivilligt for den enkelte borger, om vedkommende modtager beskeder via sms. Brugeren kan til enhver tid henholdsvis aktivere og deaktivere registreringen om ønsket af at modtage sms er. Der indhentes samtykke til anvendelse af sms ved at borgeren i forbindelse med registrering af mobiltelefonnummeret klikker Ja tak til at modtage sms er. Århus Kommune har endelig oplyst, at borgerne kan vælge at modtage beskederne via , enten som supplement eller alternativ til sms. Styrelsen for Bibliotek og Medier har oplyst, at eftersom en lang række biblioteker for længst har etableret sms-løsninger, er der kun i meget begrænset omfang et incitament til at benytte

7 7 NemSMS, der også udelukker den vigtige funktion i en hjemkomstmeddelelse, at brugeren ved sms-svar kan afbestille materialer, som brugeren ikke længere har behov for. Styrelsen oplyser dog, at der er mulighed for, at bibliotekerne vil være interesseret i ajourføring af mobiltelefonnumre til sms i lokale registre fra NemSMS mobiltelefonnummerregister. IT- og Telestyrelsen har anført, at det efter styrelsens opfattelse ved vurderingen af, om sikkerhedsvejledningens krav om kryptering i forhold til udsendelse af servicemeddelelser som både sms og kan lempes, blandt andet bør overvejes, hvorvidt der skal stilles krav om, at modtagelse af servicemeddelelser, der sendes som sms eller som (ukrypteret) bør være tilbud til borgerne, at udsendelse af servicemeddelelser alene bør ske efter et aktivt tilvalg fra den pågældende borger, at borgerne i forbindelse med tilbud om at modtage servicemeddelelser som beskrevet ovenfor informeres om, at forsendelsen sker ukrypteret, at borgere ikke bør risikere at lide et retstab eller at blive pålagt byrder ved ikke at modtage servicemeddelelser, at borgerne til enhver tid på en nem måde skal kunne fravælge at modtage servicemeddelelser, som de tidligere har tilvalgt, at myndighederne løbende skal sikre, at registrerede telefonnumre og -adresser, som ligger til grund for afsendelse af servicemeddelelser, er korrekte, at myndighederne i øvrigt ved indsamling og registrering af telefonnumre og adresser sikrer sig, at den pågældende borgere har legitimeret sig tilstrækkeligt, f.eks. ved personligt fremmøde eller ved anvendelse af digital signatur, at processen for afsendelse af servicemeddelelser i størst muligt omfang automatiseres, således at f.eks. beskedens indhold så vidt muligt autogeneres, og at valg af telefonnumre og -adresser ligeledes sker automatisk, og at det fortrolige indhold i servicemeddelelser begrænses mest muligt, idet der dog samtidig bør tages hensyn til, at teksten bliver tilstrækkelig informativ og serviceorienteret. 3. Synspunkter vedrørende myndigheders kommunikation med borgerne via sms Region Hovedstaden har oplyst, at regionens tekniske løsning indebærer, at fortrolige og følsomme oplysninger i overvejende grad transmitteres i krypteret form fra regionens systemer og videre ud i telenettene til sms-modtageren, om end der ikke er tale om en end-to-end krypteret session. På denne baggrund mener regionen, at risikoen for, at følsomme oplysninger kommer uvedkommende i hænde, er lille, og at det er forsvarligt at afsende påmindelser af type 0, 1, 1.5 og 2 ved brug af sms. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har anført, at det er af vital betydning, at det offentlige sygehusvæsen, herunder praktiserende sundhedspersoner, kan anvende smspåmindelser som led i kontakten med patienterne. Samlet set forventes det således, at den planlagte indførelse af sms-påmindelser i sundhedsvæsenet vil højne serviceniveauet over for patienterne, herunder ved at medvirke til kortere ventetider og bedre sammenhæng i patienternes behandlingsforløb. Sms-påmindelser vil også medføre økonomiske gevinster for såvel sygehusvæsenet som samfundet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har endvidere anført, at brugen af NemSMS-påmindelser i sundhedsvæsenet har flere funktioner. Der er først og fremmest tale om en serviceordning over for den patient, som får en påmindelse om sin aftale og derfor med større

8 8 sandsynlighed kommer rettidigt til undersøgelse og behandling m.v. Dertil kommer, at NemSMSpåmindelser, ved at reducere udeblivelser, reducerer behovet for erstatningstider, der skaber forlænget og unødig ventetid for efterfølgende patienter. Endeligt sikrer NemSMS-påmindelser, hvor disse reducerer udeblivelser, udnyttelsen af de afsatte ressourcer og begrænser den administrative byrde ved udeblivelser og deraf følgende bookning af erstatningstider. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har oplyst, at Rambøll Management i en analyse fra 2007 har estimeret, at såfremt indførelsen af sms-påmindelser kan reducere antallet af udeblivelser fra ambulante besøg med bare 15 %, vil sygehusene årligt kunne spare mellem 38 og 80 mio. kr. KL har oplyst, at det af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 fremgår, at kommunerne allerede i 2011 skal realisere potentialer via den nye Dokumentboks, som erstatter e-boks, og den nye, fællesoffentlige sms-løsning, NemSMS. Forventningen er, at NemSMS skal bruges til at sende sms-påmindelser til borgernes mobiltelefon og således tilbyde borgerne et væsentligt serviceløft, der samtidig reducerer postforsendte breve og dermed giver besparelser. KL forventer, at NemSMS også kommer til at indgå i økonomiaftalen for 2011 samt bliver et krav i edag4 i efteråret Brugen af sms er således en del af kommunernes økonomiske dagsorden, hvorfor KL oplever en stigende interesse i kommunerne for at bruge sms i dialogen med borgerne. KL har oplyst, at det generelt er kommunernes opfattelse, at det er en stor barriere for at kunne bruge sms er i dialogen med borgerne, at sms erne efter Datatilsynets opfattelse ikke må indeholde fortrolige og følsomme oplysninger. Dette bremser kommunerne i lovligt at realisere de forventede besparelsespotentialer. KL har endvidere anført, at hvis Datatilsynets holdning er udtryk for, at det er selve afsendelsen/transmissionen af sms en, der giver sikkerhedsmæssige problemer, er kommunerne uforstående over for, hvordan en sms adskiller sig fra en telefonopringning, idet telefonopkald gerne må anvendes til at aflevere både fortrolige og følsomme oplysninger. Styrelsen for Bibliotek og Medier har anført, at såfremt Datatilsynet giver dispensation vedrørende bibliotekers brug af , må man tilsvarende give dispensation vedrørende brug af sms, hvortil styrelsen bemærker, at Datatilsynet i sin skrivelse af 15. april 2010 til Københavns Kommune ligestiller e-post og sms-meddelelser. IT- og Telestyrelsen har bemærket, at styrelsen anser privatlivsbeskyttelsen, herunder fastholdelsen af et højt sikkerhedsniveau, som afgørende for en succesfuld udvikling af den digitale forvaltning i Danmark. Det er ligeledes afgørende, at eksisterende it-løsninger og udrulningen af nye initiativer til stadighed sikrer et sikkerhedsniveau, hvor borgernes tillid til forvaltningen opretholdes. IT- og Telestyrelsen har oplyst, at det for så vidt angår afsendelse af servicemeddelelser som sms, er styrelsens opfattelse, at det i praksis ikke er muligt at kryptere sms er i det fulde forløb mellem afsender og modtager. En fastholdelse af kravet om kryptering vil derfor have den konsekvens, at en række systemer og it-løsninger ikke kan anvendes som tiltænkt. Det må f.eks. forventes, at potentialet ved de fællesoffentlige løsninger NemSMS og Dokumentboks ikke fuldt ud vil kunne realiseres, og dermed indfries potentialet for edag3-initiativet heller ikke.

9 9 IT- og Telestyrelsen har oplyst, at problemstillingen for så vidt angår afsendelse af servicemeddelelser som ikke er ganske tilsvarende, idet s i langt højere grad vil kunne krypteres, end det er tilfældet med sms er. Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens vurdering, at mange borgere stadig oplever tekniske sikkerhedskrav som f.eks. kryptering som en barriere for kommunikationen med den offentlige sektor. Hertil kommer, at det ikke er muligt at modtage og sende krypterede s fra en række mobile enheder. En fastholdelse af krypteringskravet i forhold til servicemeddelelser kan således medføre betydelige begrænsninger i den faktiske anvendelse af sådanne -løsninger. IT- og Telestyrelsen har endvidere oplyst, at det er styrelsens vurdering, at en stor del af borgerne formentlig vil opfatte digitale servicemeddelelser som nyttige og serviceorienterede tilbud fra den offentlige sektor. Styrelsen har i den forbindelse bemærket, at der i den private sektor i vidt omfang sendes servicemeddelelser med fortrolige personoplysninger, f.eks. om læge- og tandlægebesøg. IT- og Telestyrelsen har anført, at mange borgere formentlig vil opfatte servicemeddelelser med følsomt eller fortroligt indhold som relativt harmløse. Hvis offentlige myndigheder ikke har mulighed for at sende sådanne sms-meddelelser, vil dette af borgerne formentligt opleves som ganske utidssvarende. IT- og Telestyrelsen har oplyst, at det er styrelsens vurdering, at risikoen for, at en sms opsnappes og læses af uvedkommende, er særdeles begrænset. Når en sms sendes mellem mobiltelefon og teleudbyderens net, er den krypteret, således at det er særdeles vanskeligt og kræver kostbart udstyr at aflytte radiokommunikationen. En sådan aflytning forudsætter endvidere en betydelig teknisk indsigt. Når sms en befinder sig i teleudbyderens net, er det kun lovligt for medarbejdere hos teleudbyderen at aflæse indholdet efter forudgående indhentelse af en dommerkendelse. Al øvrig indgriben er ulovlig. Når en sms er nået frem til modtageren, kan denne sikre sig mod uønsket adgang til sms en ved at sætte en adgangskode på telefonen. IT- og Telestyrelsens har endvidere oplyst, at det er styrelsens opfattelse, at der er grundlag for at lempe sikkerhedsvejledningens krav om kryptering i forhold til udsendelse af servicemeddelelser som både sms og . Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens opfattelse, at de samlede sikkerhedsforanstaltninger, der knytter sig til udsendelse af servicemeddelelser, til stadighed skal være udtryk for et højt sikkerhedsniveau. Der bør således være et øget fokus på en række andre (sikkerheds)foranstaltninger i forbindelse med udsendelse af servicemeddelelser.

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk Aalborg 31.03.06 Revision 1.2 Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk 1. Indledning Du finder spejderkorpsets SMS-service på http://sms.dbs.dk Servicen er oprettet med det formål at give førere

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

MailSMS Brugervejledning

MailSMS Brugervejledning Generelt: MailSMS Brugervejledning Denne vejledning beskriver installation og anvendelse af programmet DanaLogic MailSMS. Indhold: 1. Programmets virkemåde og anvendelsesområder 2. SMS-gateway hos Wannafind

Læs mere

Beredskabsstyrelsen. Vejledning for tilmelding til Beredskabsstyrelsens SMS-varsling af døve og hørehæmmede

Beredskabsstyrelsen. Vejledning for tilmelding til Beredskabsstyrelsens SMS-varsling af døve og hørehæmmede Beredskabsstyrelsen Vejledning for tilmelding til Beredskabsstyrelsens SMS-varsling af døve og hørehæmmede Om SMS-varslingen De, som er tilmeldt ordningen, vil få tilsendt en sms-besked, når politiet f.eks.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST7

It-sikkerhedstekst ST7 It-sikkerhedstekst ST7 Overdragelse af faktorer ved udstedelse af et personligt login til en identificeret fysisk Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST7 Version 1 Februar

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

GOD BORGER- SERVICE GOD OG LETTILGÆNGELIG KOMMUNIKATION

GOD BORGER- SERVICE GOD OG LETTILGÆNGELIG KOMMUNIKATION *1 *2 I praksis er det blevet sådan, at folk husker penge, nøgler og mobilen, når de forlader hjemmet. 95% af alle mellem 16 og 74 år har en mobiltelefon! Kærlig hilsen CIM Mobility = GOD BORGER- SERVICE

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken.

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken. ClinicCare Produktblad August 2013 Online Booking Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. o God service for patienter o Brug

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

SMS-løsninger. Til den finansielle branche

SMS-løsninger. Til den finansielle branche SMS-løsninger Til den finansielle branche Conscius e-finance Kontakt dine kunder med SMS News 92% af danskerne ejer en mobiltelefon og bruger den som et naturligt redskab i dagligdagens kommunikation.

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

User Management System UMS web brugervejledning

User Management System UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning... 3 Skift password... 4 Skift password for en anden... 5 Opret gruppe... 7 Aktivitetslister... 9 SMS send... 12 Flettebreve... 12 Registrer telefonnummer

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Log ind... 2 Glemt kodeord... 2 Ny bruger... 2 Tilmeld dig et møde... 3 Arrangementsdetaljer... 4 Valg af priser og ydelser... 5 Valg af betalingsadresse...

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Fortroligt dokument. Matematisk projekt

Fortroligt dokument. Matematisk projekt Fortroligt dokument Matematisk projekt Briefing til Agent 00-DiG Velkommen til Kryptoafdeling 1337, dette er din første opgave. Det lykkedes agenter fra Afdelingen for Virtuel Efterretning (AVE) at opsnappe

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til afsendere TNT Express Import system Et enkelt onlineværktøj, der gør det lettere for afsender og modtager at håndtere importforsendelser. TNTs Express Import system

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet

Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet Et interaktivt administrativt system til håndtering af jord / spor J Kristian Lei Kaltoft, Aarhus Kommune Et bud på en nyt system Hvorfor? Hvad er fælles

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Notat Trafikselskabet Sydtrafik CVR nr.: 29 94 28 97 EAN nr.: 5798002186802 07. januar 2015 Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Handelsbetingelser Flextur/Flexrute administreres

Læs mere