BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN"

Transkript

1 Dr. Erik Braun Dr. Sebastian Zenker Jan-Jelle Witte MSc BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN RESUMÉ

2

3 Dr. Erik Braun Dr. Sebastian Zenker Jan-Jelle Witte MSc BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN RESUMÉ

4 2014byErasmusUniversityRotterdam DepartmentforUrban,PortandTransportEconomics/EuropeanInstitutefor ComparativeUrbanResearch(EURICUR) RoomH1601 P.O.Box DRRotterdam TheNetherlands

5 Indholdsfortegnelse 1.Introduktion Regionalbranding Erfaringerfrabestpracticeomtværnational place branding Vurderingafspektretaf place (stedlige)brandsigeografien Vurderingafregionensmålgrupper Analyseafinterne(identitets)ogeksterne(image)opfattelser Analyseaf place (stedlige)produktersomskal brandes StrategisktilgangtilbrandingafFemernBæltregionen Resuméafen5årspraktiskorienteretaktivitetsplan Anslåetbudget Organisatorisksetup SucceskriterierforbrandingafFemernBæltregionen...23 i

6 ii

7 1.Introduktion Der vil ske betydelige forandringer i Femern Bæltregionen, som omfatter Region Sjælland i Danmark, byen Lübeck og amterne Ostholstein og Plön i Tyskland, når Femern Bælttunnelen åbner i Tunnelen forventes at styrke forbindelsen mellemkøbenhavnoghamborg tostorecentreforbl.a.forretningoglogistik og vildanneenstorinternationalkorridormellemtysklandogskandinavien. Figur1.KortoverFemernBæltregionen Geografien for Femern Bæltregionen kan ses i figur 1. Området har lav synlighed blandt potentielle investorer, virksomheder, talenter og relevante offentlige interessenter. Derudover fungererfemernbæltregionenikkesom en grænseoverskridende region men denerudtrykforenvision,(endnu)ikke virkelig. Projektpartnerne, som repræsenterer de områder, der udgør denne region, er opmærksomme på disseudfordringerogharbesluttet,aten grundig analyse af det regionale udgangspunkt er nødvendig som grundlagforstrategiskebeslutningerom place branding.derforerderbehovfor en forundersøgelse til at bestemme, hvordan et bæredygtigt regionalt brand kanudviklesogslåigennemmedhenblik påattiltrække,fastholdeogudvide/udvikleinvesteringerogtalentfuldemennesker. Desuden bør forundersøgelsen omfatte en 5års aktivitetsplan i skitseform. ForundersøgelsenogaktivitetsplanenlavessomendelafINTERREGIVAprojektet Branding af Femern Bæltregionen. Det er vigtigt at bemærke, at branding af regionen over for turister ikke er inkluderet i denne undersøgelse, mens turismeinvesteringsmuligheder(foreksempelhoteller,kurbade, edutainment )kan overvejes. 1

8 Projektpartnerne har inviteret EURICUR, The European Institute for Comparative Urban Research, til at udføre denne opgave. Undersøgelsen omfatter ti arbejdspakkeranført i tabel 1 som er blevet gennemført i forbindelse med forundersøgelse. Næste afsnit indeholder en meget kort introduktion til place branding(brandingafsteder),efterfulgtafetresuméafarbejdspakkerne. Tabel1Detiarbejdspakker AP1 Erfaringerfrabestpracticeomtværnational place branding AP2 Vurderingafspektretaf place (stedlige)brandsigeografien AP3 Vurderingregionensmålgrupper AP4 Analyseafinterne(identitets)ogeksterne(image)opfattelser AP5 Analyseaf place (stedlige)produktersomskalbrandes AP6 StrategisktilgangtilbrandingafFemernBæltregionen AP7 Resuméafen5årspraktiskorienteretaktivitetsplan AP8 Anslåetbudget AP9 Organisatorisksetup AP10 Succeskriterier 2.Regionalbranding Brugen af place branding (branding af steder) vokser i hele Europa. En populær mådeatbeskriveetområdesbrandpåer nothingmoreandnothinglessthanthe good name of something that s on offer to the public 1. Når alt kommer til alt, eksistereretbrandsrysometsætafassociationerimålgrupperneshjerneriformaf såkaldt brandviden. Det er ikke et brand i sig selv dvs. i form af et navn eller symbol, der kan identificeres og differentieres men selve brandviden, der underbyggervoresanalyse.dabrandvideneksisterersometsætafassociationeri målgruppernes sind, er et place brand et spind af associationer i en målgruppes sind (se ordlisten som forklarer forskellen mellem marketing, promovering og brandingafsteder).dennefokuspåetområdesbrandervigtigt,dadetikkehandler om det kommunikerede brand eller de fysiske steder som tilbydes, men om opfattelsenafdisseudtryktimålgruppernestanker,derførertilmålebarevirkninger. Disse opfattelser af et sted (i form af brandviden) adskiller sig væsentligt i de forskellige målgruppers forskellige perspektiver og interesser (især mellem de interneogeksternemålgrupper).desudenkanstedligeopfattelservariereindenfor 1 Anholt,S.andHildreth,J.(2005), Letfreedomandcashregistersring:Americaasabrand, JournalofPlaceBrandingandPublicDiplomacy,Vol.1No.2,pp

9 en målgruppe. Det er derfor en stor udfordring at formidle et place brand, da forskelligeassociationerskalkommunikeresforatpassetilkundernesforventninger. Ordliste Place marketingbeskriveralleaktiviteter,institutionerogprocesserforatskabe, kommunikere, levere og udveksle tilbud, der har værdi for kunder, klienter, samarbejdspartnereogsamfundetometsted. Place promoveringbeskriver salg afetområde detafgrænseraltsåområdets marketingfremgangsmåde til en envejskommunikation overfor kunder, klienter, partnere,ogdetomkringliggendesamfundsometsted. Place brandingerendelafområdetsmarketingogbeskriverbevidstforvaltning afetområdesbrand. Place branderetspindafassociationerimålgruppernestankesætbaseretpådet visuelle, sproglige og adfærdsmæssige udtryk for et sted, der er indlejret i mål, kommunikation, værdier og den grundlæggende kultur for et områdes interessenterogdetbasaleområdes design. 3.Erfaringerfrabestpracticeomtværnational place branding Mens branding for byer, regioner og nationer bliver mere og mere populær, er tværnationaleområdersbranding(dvs.etbrandsomforbinderregionerpåtværsaf administrative og endda nationale grænser) et underudforsket område, og det er derfor tvivlsomt, om klassiske brandingstrategier nemt kan anvendes til disse situationer. Ikke desto mindre viste en undersøgelse af de grænseoverskridende regionale brandinginitiativer af steder i Europa, at i praksis er det et udbredt fænomen.de18senestetilfælde,someridentificeret,involverermereend20lande (figur2.).inæstenalledisseeksemplerergrænseoverskridendebrandingbloténaf aktiviteterne i disse partnerskaber, og økonomiske motiver (såsom tiltrækning af investorerogturister)eroftesekundæretilpolitiskemotiver.ideflestetilfælde(10 udaf18)erbrandingbegrænsettilområdespromovering(dvs.atsælgeetområde med det enkelte steds reklamer, se ordlisten), snarere end branding med en veldefineret brandstrategi (i form af image management). Desuden er det kun nogle af disse branding initiativer, der har en klar kommunikationsstrategi (udbredelse af branding materialer, direkte kommunikation til målgrupper, osv.). Medandreord,mensgrænseoverskridendebrandingeretalmindeligtfænomen,er eksemplerpåveludvikledeoggennemførtebrandingstrategierendnusjældne. 3

10 Deterogsåtydeligt,atdererenlangtraditionforgrænseoverskridendesamarbejde i Europa, og at det overvældende flertal udspringer af og i mange tilfælde er afhængigtafinterregfinansiering,ellerideskandinavisketilfældemednordic finansiering. Organisationer, der er ansvarlige for branding, har en tendens til at værerelativtsmå,oggenereltkanmansige,atbudgetternefor place brandingogså ersmåsammenlignetmed place brandingbudgetterforstorbyerellerbyregioneri denordiskeogvesteuropæiskelande. Figur2GrænseoverskridendebrandingiEuropa(benchmarkedetilfældeer markeretmedgult) Disse karakteristika ved grænse overskridende regionale brands blev yderligere undersøgt i tre benchmark casestudier (Bodensee, BothnianArc, BioValley). Disse best practicestudier viser, at grænseover skridende place branding samlet set er meget kompleks. Det er nødvendigt at inddrage mange interessenter, når brandingredskaber anvendes på (undertidenstore)regioner,derkrydser landegrænser.hverafdisseaktørerhar sineegneforventninger,incitamenterog (politiske) mandater. Derudover skaber de økonomiske, sociokulturelle og institutionelle rammer i de grænseoverskridende regioner muligheder og begrænsninger for udviklingen og implementeringen af regionale branding strategier. Best practicestudierne har meget forskellig tilgang til udviklingen af en branding strategi. På den ene side er Bodensees brandinginitiativet, som er udviklet og forvaltetafbodenseestandortmarketing(bsm),etafdebedsteeksemplerieuropa på et fuldt udviklet grænseoverskridende place brand. BSM har udviklet en omfattende brandingstrategi for at ramme flere målgrupper og give sine interessenterpraktiskebrandingværktøjer.pådenandensideafskalaenviserden BothnianArcbrandet,ateteffektivt place brandogsåkanstyresmedenmeread hocbaseret strategi med få retningslinjer. Dette synes velegnet til at opnå 4

11 interessenternesmålogpasserpådesocialøkonomiskekarakteristikaforregionen. Dogerdenskommunikationsstrategistærktbegrænsetafdettesetup. Casestudierne viser, at det er meget svært at få branding organisationers mange forskelligeprojekter ombrandudarbejdelseogudbredelseafbrandkendskab til athængesammen.interregfinansierermangeforskelligeprojekttyper,fraklynge studier til matchmaking events, som alle kan være nyttige for at iværksætte små brandingorganisationer,derellersikkeharmidlerogmandskabtilatudførederes branding strategier. Men INTERREGs finansieringsregler fremmer korte projekter, derinvolverersåmangeforskelligepartneresommuligtienbredvifteaftematiske områder.brandingorganisationerståroverforenudfordringmedatintegreredisse projekter i en sammenhængende brandingstrategi. Dette er meget vanskeligt i praksis, og kun BioValley kan rigtig betragtes som et godt eksempel på dette felt. Ved at fokusere på en sektor med stort potentiale i regionen, og ved klart at afgrænsedetområde,sombiovalleyønskeratdække,erdetlykkedesatopbyggeet klartogsammenhængendebrand.andrebrandskæmperforatopnåsammenhæng, hvor man prøver at gennemføre projekter med lidt eller ingen relationer til deres brandingstrategi,oghvormanikkefølgeroppåprojekterneefterprogramperioden (ogdermedfinansieringen)erudløbet. Endelig er finansiering et kritisk og centralt punkt for brandingorganisationer at væreopmærksompå.bodenseeeretpragteksempelpå,hvordanmansikrerrelativt stabilfinansiering,hvordanmanbrugeretlille,mentilstrækkeligtbudgetfralokale offentlige og private interessenter. Bodensee bruger kun INTERREGmidler til at gennemføreprojekter,ikketilatfinansieresinhovedorganisation.bothnianarchar også formået at reducere sin afhængighed af INTERREGfinansiering efter at have overbevidstdelokaleinteressenteromatøgefinansieringenihenholdtilensimpel formel (dets deltagende kommuner skal bidrage med 0,22 pr. indbygger). Men BothnianArc er stadig afhængig af finansiering fra Det nordiske Råd til sin hovedorganisation.detideelletilfældevilleværeforbådehovedorganisationenog projekter at være fuldt finansieret af lokale offentlige og private interessenter. BioValley er et negativt eksempel på, hvad der kan ske, hvis en branding organisation ikke bliver uafhængig af INTERREGfinansiering. INTERREG finansieringensluttedei2012,ogorganisationenståroverforatlukke,medmindre deneristandtilhurtigtatsikrelokalfinansiering. 5

12 4.Vurderingafspektretaf place (stedlige)brandsigeografien DerermangeegnedebrandsforenpositioneringafFemernBæltregionen,ogdet skalbemærkes,atdebrands,sompræsenteresher(sefigur3)kuneretudvalgfor at illustrere de mange forskellige brands der findes i geografien Femern Bælt regionen.dereringentværnationaleellersammenfattedebrandsforregionen,som repræsentererbådedendanskeogtyskedelaffemernbæltregionen.derudover er landskabet afbrandsspredtpåbeggesiderafgrænsen.dentyskedelaffemern Bæltregionen er ikke omfattet af en administrativ myndighed, og der er et sammensuriumafuafhængigebrands.pådendanskesideerderhelleringenreel brandsforsjællandsområdet. Figur3UdvalgafbrandsIFemernBæltregionen DesudenskalFemernBæltregionenpositioneresmellemtostærkebyområder,der klarer sig godt, og begge har meget stærke by brands (København og Hamborg). Styrkenafdissebrandserogsåafspejleti udbredelsen afderesbrands.dissebyer harudvidetdefinitionenafderesregion(københavnharogsåinkluderetsjællandi deresregion,mensstorbyområdetihamburgomfatterlübeckogostholstein),og områdertætpådissestorbyområderserfordeleneiatbrandesigsom(endelaf) København eller Hamborg. Flertallet af interessenter forventer, at den nye faste 6

13 forbindelsemellemdanmarkogtysklandviløgedenneproces,ogatdetvilbringe disse to byer tættere sammen både faktuelt og i opfattelsen hos investorer, erhvervslivet og mennesker. En væsentlig del af (men ikke alle) de berørte parter håberellerforudser,atdekanfå enbidafkagen afdenneudvikling.deprøverat positioneresigselvsomendelafdissestorbyregioner somenpragmatiskstrategi foratdragenytteafdenneudvikling.deterogsåforudset,atdennordligedelaf Ostholstein, Femern, LollandFalster og den sydligste del af Sjælland er fanget i midten,mensplönstadigvækkanværeforlangtvæktilatprofiterefradenfaste forbindelse, da infrastrukturinvesteringer, som skal binde Plön til den faste forbindelse,ikkeerpåpladsendnu. Hvad betyder dette for ideen med at udvikle et nyt tværnationalt Femern Bælt region brand? Der er en del overvejelser at gøre sig for at kunne kreere et nyt place brand.forventningener,atdefinansielleressourcertilatopbyggeetnyt Femern Bælt ikke er til stede, og endnu vigtigere, at der ikke er tilstrækkelig opbakning til et fælles place brand, da behovet for et integreret brand ikke er almindeligtanerkendt.mangeområderiregionenharogsåandremuligheder.dette eryderligereunderbyggetafdevanskeligheder,sominteressenterhariatfindeen fællesnævner for et tværnationalt brand for den tyske og danske del af Femern Bæltregionen. 5.Vurderingafregionensmålgrupper Eksisterende undersøgelser har identificeret forskellige centrale erhvervsklynger i regionen: sundhed og omsorg, fødevarer, bygge/anlæg og interiør, uddannelse og F&U,detailhandeloglogistik,(vind)energiogcleantech,ogturismeinvestering.Af disse klynger skiller fire sig ud i forhold til deres betydning på både den tyske og danskesideafregionen.detteomfattersundhedssektoren(isærdøgninstitutioner og hospitalsydelser, men også sundhedsrelateret produktion), fødevaresektoren (medfokuspåintensivtlandbrugoglandbrugsmaskinerpådendanskeside,ogen signifikant koncentration i mad og drikkedelsektoren), logistiksektoren (landtransport på den danske side, men også vandtransport og oplagring på den tyskeside),ogendeligturismeinvestering. I disse sektorer har den udvidede region ikke kun en betydelig koncentration af virksomheder,menogsåafforskningsoguddannelsesinstitutioner.hovedpunkteti dissesektorerharimidlertidtendenstilatliggeihenholdsviskøbenhavnmalmøog 7

14 Hamborg områderne, med mindre centre liggende i byer og områder, som er tætterepådenfremtidigefemernbælttunnel. Iinterviewsmedinteressenterogvirksomheder,såvelsomifokusgruppeinterviews, blevdissefiregruppernævntfleregange,menderblevogsågivetudtrykforstore forskelle mellem den danske og tyske del af regionen. Eksempelvis har Lübeck og Kalundborg en vigtig medicinsk sektor, men på forskellig vis: Lübeck har deres unikke universitet, som er i fokus, mens Kalundborg huser det største produktionsstedidenglobaleproduktionafinsulinfornovonordiska/sogandre biofarmaceutiske produkter. Et andet eksempel er fødevareproduktionen på Sjælland(stordriftslandbrug),økologiskelokalefødevarer(LollandFalster)ogmadi Lübeck(stordriftafindustrielfødevareproduktion).Såselvomderfindesklyngeri regionen,erdeikkehomogene. Medhensyntillogistiksektorenblevflereyderligereudfordringeridentificeret:Der er mangel på ledig plads nær forbindelsen på den tyske side og der er lavt investeringsafkast af sådanne selskaber. Endvidere er det fortsat tvivlsomt, om logistikvirksomheder vil placere sig i midten af Femern Bæltregionen tæt på tunnelen, i stedet for at vælge en beliggenhed tæt på en af de store byer eller i alleredeetableredeområdersomkøgepåsjællandellerlübeck. Under møder i fokusgrupperne og interviews blev muligheden og behovet for at tiltrække såkaldte talenter til regionen ofte nævnt. Talenter (dvs. veluddannet arbejdskraft)erafgørendeforeksisterendeogfremtidigevirksomhederbeliggendei området, og er godt egnet som en ekstra faciliterende kraft for regionen. For områderne tættere på de to storbyregioner kunne de høje levestandarder (en kombination af natur, ro og tilknytning til de større byer) være konkurrenceparametreforattiltrækketalenter,somerpåudkigefteretstedatslå signed. Enandenmulighed,somblevnævnt,vargrønenergi(herundervindenergi)oggrøn teknologi (såkaldt cleantech). Selvom denne klynge ikke i øjeblikket er meget udvikletiregionen,erdetenvoksendesektor,sompassergodttilregionensimage. EteksempelerinteressenforatudvikleencleantecherhvervsparknordforRoskilde. Sammenfattende kan man sige, at målgrupperne, der er af afgørende interesse for Femern Bæltregionen (i ikke prioriteret rækkefølge), er: (1) 8

15 turismeinvesteringer,(2)fødevareproduktion,(3)medicinaleselskaber,(4)talenter, (5)logistik,ogtilenvisgrad(6)grønenergioggrønteknologi. 6.Analyseafinterne(identitets)ogeksterne(image)opfattelser For at analysere opfattelsen af Femern Bæltregionen brugte vi metoden Topof Minds Associations i en online undersøgelse for interne og eksterne målgrupper medmereend1.600respondenter(study1).derudovermåltevidenforventelige imageændring med Femern Bælttunnelen i en undersøgelse (Study 2). For flere detaljersewp4(helerapporten). Etproblemgentagnegangevarenuklardefinitionaf FemernBæltregionen.Det forblev ofte uklart om respondenter mente øen, regionen mellem Hamborg og København,ellerombeggebyervarinkluderetiregionen.Ydermere,blevdetofte nævnt, at regionen (endnu) ikke bliver opfattet som en forenet region i respondenternesøjne. Detblevtydeligt,at turisme relateredeassociationerervigtigstidennuværende opfattelse af Femern Bæltregionen. Hvis alle adskilte dele af undersøgelsen sammenfattes,findesdertohovedtemaer:(1)detturismemæssigetemafordenne region, herunder natur, hav og ro, og (2) det grænseoverskridende tema, herunder grænseoverskridende samarbejde, hurtig forbindelse og Tyskland. Ikke desto mindre dominerer det turismemæssige tema fortsat, når man sammenlignertemaerne isærhvismansammenlignerdeforskelligeundergrupper (dansk/tysk/svenskellerintern/ekstern). Tunnelenbliverendnuikkeassocieretmed FemernBæltregionen.Endvidereblev det klart, at opfattelsen af regionen adskiller sig meget, når danske og tyske perspektiver sammenlignes: Mens tyskerne kun fokuserer på turismetemaer som natur og stilhed, ser danskerne regionen som en hurtig forbindelse til Tyskland, samtidigt med at området har potentiale for vækst. Negative associationer som dyrt og spild af penge findes hovedsageligt i den danske eksterne gruppe. Den svenske opfattelse har meget fokus på forbindelsen til Tyskland,mensdersamtidigerassociationertil shopping og mad. En anden udfordring med de mange associationer til et turismetema er, hvordan regionenplanlæggerattiltrækkeikketurismerelateredeselskaber.mens"tunnel", 9

16 "grænseoverskridende samarbejde" og "hurtig forbindelse" kunne være af stor værdifordissemålgrupper,sættesderstadigvæketspørgsmålstegnved,hvorvidt disse to forskellige temaer modarbejder hinanden. For at udforske de potentielle ændringeriopfattelsenafregionengennemtunnelenblevendnuenundersøgelse udarbejdet. I denne anden undersøgelse viste begge studier (tysk og dansk), at opfattelsen af dennyefemernbæltregion(medtunnelen)ervurderetlaverepåenscalaendden nuværende region (uden tunnelen). Det indikerer, at der er risiko for en negativ indflydelsepåopfattelsenaftunnelen. Den negative påvirkning fra tunnelen på opfattelsen af den nye Femern Bælt regionen kanforklaresmedtabetafpositiveassociationerrelaterettilnaturogro. Dettepassermedresultaternefradekvalitativeinterviewsogresultaternefraden førsteonlineundersøgelse,hvorhovedattraktioneniregionenvar landet, natur og hav,altsåetturistmæssigtsyn.associationerpåtunnelenhandlerprimærtom logistiktemaer med motorveje og især trafik. Dette modarbejder styrkerne i regionenogrejserspørgsmåletom,hvorvidtkundernesassociationeromregionen, såsom stille og fredeligt, stadig er up to date. Mens der i Study 1 ingen problemervarfordetturismemæssigetemaogdetgrænseoverskridendetemafor atsameksistere,kanderopståflerenegativeassociationermed tunnel projektet. Derfor vil det være vigtigt at vælge en anden form for budskab i forbindelse med Femern Bæltregionen, eller i det mindste at holde sig denne vigtige udfordring for øje i forbindelse med kommunikation i forhold til bekymringer om trafik/motorvejs problemer. Samletsetsættesderforalvorspørgsmålstegnvedbrugenafet onesizefitsall FemernBæltbrand,daopfattelsenerforskelligmellemdeanalyseredegrupper,og kun det turistmæssige image (og til en vis grad det grænseoverskridende samarbejde),synesatværeetretstabiltbillede. 7.Analyseaf place (stedlige)produktersomskal brandes Overordneterdetvigtigtatbemærke,atprodukter,derpassertilog/ellerstøtter den nuværende opfattelse af stedet, vil være den mest effektive form for kommunikation. Jo mere det kommunikerede produkt adskiller sig fra det nuværende(stedlige)image,jomeresandsynligtvildetvære,atkundenikkestøtter 10

17 ellertrorpådetnyeimage.derforerendrastiskimageforandringikkesåeffektiven løsning som et blødt og langsomt skub i den rigtige retning ( nudging ) vil være. Desudenerikkealleprodukterrelevanteforallemålgrupper:Etuniversitetkunne være et interessant produkt for virksomheder eller talenter, men er ikke af stor interesse fra et turismeinvesteringsperspektiv. Således kan det siges, at begge temaer (se figur 4) fungerer for alle de forskellige målgrupper, mens place produkterkunharinteressefrasærligemålgrupper. Somnævnttidligereerseksmålgrupperafafgørendeinteressefor FemernBælt regionen (i ikkeprioriteret rækkefølge): (1) turismeinvesteringer; (2) fødevareproduktion; (3) medicinalindustrien; (4) talenter; (5) logistik; og til en vis grad(6)grønenergioggrønteknologi.ideempiriskeundersøgelserfandtmanto hovedtemaer, som stod højt på lystavlen hos målgrupperne: (1) Natur, hav og turisme,samt(2)grænseoverskridendesamarbejdeog forbindelse somfigur4 sammenfatter. Figur4Kommunikationstemaerogmålgrupper Målgruppe 1: Turisme investering Målgruppe 2: Mad Målgruppe 3: Medicinal Målgruppe 4: Talenter Målgruppe 5: Logistik Målgruppe 6: Grøn teknologi Tema 2: Tema 1: Grænseoverskridende Natur,Hav og Ro samarbejdeog Forbindelse IStudy2blevdetvist,atdererenrisikofor,attunnelen,sometspecifiktstedligt ( place )produkt,kanhaveennegativpåvirkningpånaturtemaet,selvomdetville passe med det andet tema, Grænseoverskridende samarbejde og Forbindelse (se figur5).danaturogturismetemaeterafsåhøjrelevans,ikkekunformålgruppen turismeinvestering, men også for regionens tiltrækningskraft af talenter, skal det havehøjprioritetatarbejdeimoddennenegativeindflydelse.hvergangtunnelen inddragesikommunikationsøjemedskaldetderforbrugesmedforsigtighedforat undgåyderligereassociationeraftrafikogøkologiskødelæggelse.anvendtpåden rigtige måde kan tunnelen som place produkt være værdifuld for temaet om det grænseoverskridendesamarbejdeoverforalleseksmålgrupper. 11

18 Figur5Kommunikationstemaerogstedprodukter Tema 1: Natur,Hav og Ro Tema 2: Grænseoverskridende samarbejdeog Forbindelse Place Produkt 1: Tunnel Udover tunnelen er der også andre place produkter, der bør anvendes til at forbedre FemernBæltregionens image.disseprodukterskalbrugestilentenat styrke imaget af tema 1 (natur, hav, og ro) eller tema 2 (grænseoverskridende samarbejde og forbindelse) eller begge dele. I løbet af de kvalitative interviews, fokusgrupper og workshops for interessenterne blev følgende potentielle place produkternævnt: AtbohvorandreholderferieTema1(talenter) HurtigforbindelsetilHamborgogKøbenhavnTema2(allemålgrupper) Lübeck Universitet (særlig fokus på medicin) Ikke et tema endnu, forbindelsestemaetermuligt(medicinal) Lübeck(fremtidig)havnTema2(logistik) CODAN (medicinalvirksomhed, som arbejder i begge regioner) Tema 2 (medicinal) Fødevarerfraregionen(kombinationafdanskogtyskmad)Tema2(mad) UdvekslingaflærlingemellemTysklandogDanmarkTema2(talenter) FugleflugtslinjenTema1(turismeinvestering) Disse er blot nogle eksempler for at vise den underliggende mekanisme: For hver målgruppe skal der vælges et eller flere place produkter, som er af interesse for denneellerflereafdeseksmålgrupper,menkunhvisdetstedligeproduktstøtteren ellerbeggekommunikationstemaerudenatpåvirkedetandetnegativt. På grund af budgetmæssige begrænsninger kan nogen place produkter af høj interesse blive kommunikeret sammen med andre interessenter eller strategiske partnere(f.eks.fælleskommunikationomtunnelensammenmedfemerna/seller 12

19 sammen med CODAN om grænseoverskridende samarbejde). Med denne strategiske tilgang kan kommunikationen bruges fleksibelt, mens den stadig understøtterenunderliggendestrategi. 8.StrategisktilgangtilbrandingafFemernBæltregionen Hvadbetyderdisseresultaterogerfaringerfordenstrategisketilgangtilbrandingaf Femern Bæltregionen? To strategiske muligheder bliver diskuteret: En hvor projektpartnerneernødttilatinvesterekraftigtiopbygningenafetnytbrandfra bunden, og en, der er mere fleksibel, hvor brandingstrategien er mere i harmoni medresultaternefradeførstefemarbejdspakker. OpbygningafetnytFemernBæltbrandheltfrabunden Denførstemulighederatudvikleenny onesizefitsall FemernBæltbrandhelt frabunden.fraundersøgelserneerdetklart,atkendskabsgradentilfemernbælt regionenikkeersærligbred.dereringenfælleshistorieellerstærkøkonomiskeller kulturelinteraktionmellemdendanskeogdentyskedel,ogdeterivirkeligheden ikkeenregionendnu.detvilværeenvoldsomudfordringatinvesteretungtforat branderegionenfremforatudvikleengrænseoverskridenderegion.udviklingenaf den faste forbindelse kunne hjælpe, men er ikke i sig selv tilstrækkelig. Et sådant strategisk valg ville indebære store økonomiske investeringer for at øge brand kendskabet. Vores resultater viser, at behovet for at integrere eksisterende place brands ikke er almindeligt anerkendt. Dette gør det meget usandsynligt,atdefinansielleressourcerogstøtte,somvilværenødvendigeforat investerekraftigtforatøgebrandkendskabet,blivertilgængelige. Udfordringen bliver større, når man ser på brandkendskabet i Femern Bælt regionen. De fleste af målgrupperne opfatter ikke det definerede område som en region.tyskerneogdanskerneharforskelligeassociationer,ogdetervanskeligtat finde en fællesnævner for et brand (kun turismeinvestering ville være mulig). Endvidereerderikkestærkeogpositiveassociationer,somkunnebæreetbrand. Sådanne brand anchors (ankre) kendte associationer kan hjælpe med at opbyggeet place brand.hvismanmedtænkerdenmanglendestøttetilprocessen, bliverdetenenormudfordringatudvikleetfemernbæltbrandheltfrabunden.det sidsteargumenter,atderertostadigtstærkerebrands,somgrænseroptilselve 13

20 regionen: København og Hamborg, der overstråler den tyndtbefolkede region i mellem. Dette betyder selvfølgelig, at samarbejdet med både København og Hamborgs marketingorganisationer bliver vigtigere. Men det betyder ikke nødvendigvis, at disseområderbørmarkedsføresigsomkøbenhavnellerhamborg,menatdeaktivt børsættefemernbæltregionenpådagsordenenibeggebyer,vedattilpassesigog ifælleskabkommunikerefordelenevedområdet,ogdervedbrugederesressourcer mesteffektivt. SituationenernogetanderledesforamtetPlön,dadeermedlemafRegionKielog ikkestorbyområdethamborg.deterstadigtvivlsomt,omamtetplönkanfindeen balance mellem Region Kiel og Femern Bæltregionen. I løbet af interviews med interessenterogvirksomhederblevdetklart,atselveregionkielblevansetforat være for langt væk fra den faste forbindelse til at gavne imagemæssigt fra temaet forbindelse. Derfor vil det ikke være muligt inkorporere Region Kiel indenfor den strategiske ramme. For Plön betyder det, at de skal koncentrere sig mere om deres partnere Ostholstein og Lübeck med fremtidige målrettede og handelsrelateredeprojekter,ogbyggeetnetværkopmedsjælland.plönkanogså beslutteudelukkendeatfokuserepåregionkiel. Endifferentierettilgang:Ateksperimenteremeddenrumlige(spatiale)skalaog forbindelsenmellemhamborgogkøbenhavn Undersøgelsenviser,atdestærkeogattraktivebrandsHamborgogKøbenhavnikke kanignoreresaffemernbæltregionen.enafdevigtigstekonsekvenserafdennye tunnel er, at både rejsetiden og den mentale afstand mellem København og Hamborg bliver væsentligt kortere. Mange interessenter forventer, at begge byer ville drage fordel af den forbedrede forbindelse. Alle områder af Femern Bælt regionen i mellem disse to storbyer kan positionere sig som bindeled mellem KøbenhavnogHamborg,vedatbrugedissetokendtebyersom brandanchors i deres positioneringsstrategi. I denne strategiske tilgang kan byer og områder i FemernBæltregionenanvendeforskelligebrandingaktivitetertilforskelligerumlige (spatiale)niveauer(sefigur6). 14

21 Figur6.Brandingaktivitetertilforskelligerumligeniveauer InternationaltNiveau Mellemliggende Niveau SomendelafKøbenhavn Hamborgregionen Sombindeledet mellem KøbenhavnogHamborg Lokalt Niveau Målrettetvirksomhederoginvestorerpådetmellemliggendeniveau:Virksomheder og investorer i Tyskland, Danmark og Sverige har en mere indgående viden om regionengenerelt(endandreinternationalevirksomhederoginvestorer),menikke så god som de lokale virksomheder, der allerede er til stede i regionen. De forskelligeområder(f.eks.falster,ostholstein,lübeck)børsøgepartnereogforsøge at fokusere på salgsargumentet om samarbejde inden for hele Femern Bælt regionen. Beltfood netværket 2 er et godt eksempel på samarbejde. Det viser kompetencemassenogbestpracticefrafødevareindustrienifemernbæltregionen detforstærkerområdetsimageindenfordettefelt.derudovervilargumentetom atudgøreetbindeledmellemdetostorbyerhamborgogkøbenhavnværeeffektivt. Pålangtsigterdetpådettegeografiskeniveau,hvorchancenforatbliveansetsom énregionerdenmestlovende. Målrettet virksomheder og investorer på et internationalt niveau: Udenfor Danmark, Tyskland og Sverige er der et lavt brandkendskab til Femern Bælt regionen,ogdetgørdetnødvendigtatbrugekøbenhavnoghamborg(ogregionen sombindeledmellemdem)som brandanchors. Dennestrategisketilganggørdetmuligtatdifferentiere place brandetsbudskabtil forskelligemålgrupper.detervigtigtatunderstrege,atdifferentieringikkebetyder, atmanskalsendeheltforskelligebudskaber.resultaternefraundersøgelsernefor 2 Tomuligheder: somendelafkøbenhavneller Hamborgsstorbyområde målrettetspecifikke grupper/interessenter 15

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

30. marts 2011 Realdania Byens Brand

30. marts 2011 Realdania Byens Brand 30. marts 2011 Realdania Byens Brand Branding af kommuner hvorfor? 1. Øget konkurrence urbanisering, individualisering tiltrækning og fastholdelse af borgere, virksomheder, medarbejdere m.fl. 2. Accelererende

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf...

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf... Page 1 of 5 For at se denne e-mail som en web side, klik her. Nyt fra Destination Femernbælt Både på tysk og dansk side foregår der i sommer en række konkrete aktiviteter i forbindelse med projektet Destination

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere