BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN"

Transkript

1 Dr. Erik Braun Dr. Sebastian Zenker Jan-Jelle Witte MSc BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN RESUMÉ

2

3 Dr. Erik Braun Dr. Sebastian Zenker Jan-Jelle Witte MSc BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN RESUMÉ

4 2014byErasmusUniversityRotterdam DepartmentforUrban,PortandTransportEconomics/EuropeanInstitutefor ComparativeUrbanResearch(EURICUR) RoomH1601 P.O.Box DRRotterdam TheNetherlands

5 Indholdsfortegnelse 1.Introduktion Regionalbranding Erfaringerfrabestpracticeomtværnational place branding Vurderingafspektretaf place (stedlige)brandsigeografien Vurderingafregionensmålgrupper Analyseafinterne(identitets)ogeksterne(image)opfattelser Analyseaf place (stedlige)produktersomskal brandes StrategisktilgangtilbrandingafFemernBæltregionen Resuméafen5årspraktiskorienteretaktivitetsplan Anslåetbudget Organisatorisksetup SucceskriterierforbrandingafFemernBæltregionen...23 i

6 ii

7 1.Introduktion Der vil ske betydelige forandringer i Femern Bæltregionen, som omfatter Region Sjælland i Danmark, byen Lübeck og amterne Ostholstein og Plön i Tyskland, når Femern Bælttunnelen åbner i Tunnelen forventes at styrke forbindelsen mellemkøbenhavnoghamborg tostorecentreforbl.a.forretningoglogistik og vildanneenstorinternationalkorridormellemtysklandogskandinavien. Figur1.KortoverFemernBæltregionen Geografien for Femern Bæltregionen kan ses i figur 1. Området har lav synlighed blandt potentielle investorer, virksomheder, talenter og relevante offentlige interessenter. Derudover fungererfemernbæltregionenikkesom en grænseoverskridende region men denerudtrykforenvision,(endnu)ikke virkelig. Projektpartnerne, som repræsenterer de områder, der udgør denne region, er opmærksomme på disseudfordringerogharbesluttet,aten grundig analyse af det regionale udgangspunkt er nødvendig som grundlagforstrategiskebeslutningerom place branding.derforerderbehovfor en forundersøgelse til at bestemme, hvordan et bæredygtigt regionalt brand kanudviklesogslåigennemmedhenblik påattiltrække,fastholdeogudvide/udvikleinvesteringerogtalentfuldemennesker. Desuden bør forundersøgelsen omfatte en 5års aktivitetsplan i skitseform. ForundersøgelsenogaktivitetsplanenlavessomendelafINTERREGIVAprojektet Branding af Femern Bæltregionen. Det er vigtigt at bemærke, at branding af regionen over for turister ikke er inkluderet i denne undersøgelse, mens turismeinvesteringsmuligheder(foreksempelhoteller,kurbade, edutainment )kan overvejes. 1

8 Projektpartnerne har inviteret EURICUR, The European Institute for Comparative Urban Research, til at udføre denne opgave. Undersøgelsen omfatter ti arbejdspakkeranført i tabel 1 som er blevet gennemført i forbindelse med forundersøgelse. Næste afsnit indeholder en meget kort introduktion til place branding(brandingafsteder),efterfulgtafetresuméafarbejdspakkerne. Tabel1Detiarbejdspakker AP1 Erfaringerfrabestpracticeomtværnational place branding AP2 Vurderingafspektretaf place (stedlige)brandsigeografien AP3 Vurderingregionensmålgrupper AP4 Analyseafinterne(identitets)ogeksterne(image)opfattelser AP5 Analyseaf place (stedlige)produktersomskalbrandes AP6 StrategisktilgangtilbrandingafFemernBæltregionen AP7 Resuméafen5årspraktiskorienteretaktivitetsplan AP8 Anslåetbudget AP9 Organisatorisksetup AP10 Succeskriterier 2.Regionalbranding Brugen af place branding (branding af steder) vokser i hele Europa. En populær mådeatbeskriveetområdesbrandpåer nothingmoreandnothinglessthanthe good name of something that s on offer to the public 1. Når alt kommer til alt, eksistereretbrandsrysometsætafassociationerimålgrupperneshjerneriformaf såkaldt brandviden. Det er ikke et brand i sig selv dvs. i form af et navn eller symbol, der kan identificeres og differentieres men selve brandviden, der underbyggervoresanalyse.dabrandvideneksisterersometsætafassociationeri målgruppernes sind, er et place brand et spind af associationer i en målgruppes sind (se ordlisten som forklarer forskellen mellem marketing, promovering og brandingafsteder).dennefokuspåetområdesbrandervigtigt,dadetikkehandler om det kommunikerede brand eller de fysiske steder som tilbydes, men om opfattelsenafdisseudtryktimålgruppernestanker,derførertilmålebarevirkninger. Disse opfattelser af et sted (i form af brandviden) adskiller sig væsentligt i de forskellige målgruppers forskellige perspektiver og interesser (især mellem de interneogeksternemålgrupper).desudenkanstedligeopfattelservariereindenfor 1 Anholt,S.andHildreth,J.(2005), Letfreedomandcashregistersring:Americaasabrand, JournalofPlaceBrandingandPublicDiplomacy,Vol.1No.2,pp

9 en målgruppe. Det er derfor en stor udfordring at formidle et place brand, da forskelligeassociationerskalkommunikeresforatpassetilkundernesforventninger. Ordliste Place marketingbeskriveralleaktiviteter,institutionerogprocesserforatskabe, kommunikere, levere og udveksle tilbud, der har værdi for kunder, klienter, samarbejdspartnereogsamfundetometsted. Place promoveringbeskriver salg afetområde detafgrænseraltsåområdets marketingfremgangsmåde til en envejskommunikation overfor kunder, klienter, partnere,ogdetomkringliggendesamfundsometsted. Place brandingerendelafområdetsmarketingogbeskriverbevidstforvaltning afetområdesbrand. Place branderetspindafassociationerimålgruppernestankesætbaseretpådet visuelle, sproglige og adfærdsmæssige udtryk for et sted, der er indlejret i mål, kommunikation, værdier og den grundlæggende kultur for et områdes interessenterogdetbasaleområdes design. 3.Erfaringerfrabestpracticeomtværnational place branding Mens branding for byer, regioner og nationer bliver mere og mere populær, er tværnationaleområdersbranding(dvs.etbrandsomforbinderregionerpåtværsaf administrative og endda nationale grænser) et underudforsket område, og det er derfor tvivlsomt, om klassiske brandingstrategier nemt kan anvendes til disse situationer. Ikke desto mindre viste en undersøgelse af de grænseoverskridende regionale brandinginitiativer af steder i Europa, at i praksis er det et udbredt fænomen.de18senestetilfælde,someridentificeret,involverermereend20lande (figur2.).inæstenalledisseeksemplerergrænseoverskridendebrandingbloténaf aktiviteterne i disse partnerskaber, og økonomiske motiver (såsom tiltrækning af investorerogturister)eroftesekundæretilpolitiskemotiver.ideflestetilfælde(10 udaf18)erbrandingbegrænsettilområdespromovering(dvs.atsælgeetområde med det enkelte steds reklamer, se ordlisten), snarere end branding med en veldefineret brandstrategi (i form af image management). Desuden er det kun nogle af disse branding initiativer, der har en klar kommunikationsstrategi (udbredelse af branding materialer, direkte kommunikation til målgrupper, osv.). Medandreord,mensgrænseoverskridendebrandingeretalmindeligtfænomen,er eksemplerpåveludvikledeoggennemførtebrandingstrategierendnusjældne. 3

10 Deterogsåtydeligt,atdererenlangtraditionforgrænseoverskridendesamarbejde i Europa, og at det overvældende flertal udspringer af og i mange tilfælde er afhængigtafinterregfinansiering,ellerideskandinavisketilfældemednordic finansiering. Organisationer, der er ansvarlige for branding, har en tendens til at værerelativtsmå,oggenereltkanmansige,atbudgetternefor place brandingogså ersmåsammenlignetmed place brandingbudgetterforstorbyerellerbyregioneri denordiskeogvesteuropæiskelande. Figur2GrænseoverskridendebrandingiEuropa(benchmarkedetilfældeer markeretmedgult) Disse karakteristika ved grænse overskridende regionale brands blev yderligere undersøgt i tre benchmark casestudier (Bodensee, BothnianArc, BioValley). Disse best practicestudier viser, at grænseover skridende place branding samlet set er meget kompleks. Det er nødvendigt at inddrage mange interessenter, når brandingredskaber anvendes på (undertidenstore)regioner,derkrydser landegrænser.hverafdisseaktørerhar sineegneforventninger,incitamenterog (politiske) mandater. Derudover skaber de økonomiske, sociokulturelle og institutionelle rammer i de grænseoverskridende regioner muligheder og begrænsninger for udviklingen og implementeringen af regionale branding strategier. Best practicestudierne har meget forskellig tilgang til udviklingen af en branding strategi. På den ene side er Bodensees brandinginitiativet, som er udviklet og forvaltetafbodenseestandortmarketing(bsm),etafdebedsteeksemplerieuropa på et fuldt udviklet grænseoverskridende place brand. BSM har udviklet en omfattende brandingstrategi for at ramme flere målgrupper og give sine interessenterpraktiskebrandingværktøjer.pådenandensideafskalaenviserden BothnianArcbrandet,ateteffektivt place brandogsåkanstyresmedenmeread hocbaseret strategi med få retningslinjer. Dette synes velegnet til at opnå 4

11 interessenternesmålogpasserpådesocialøkonomiskekarakteristikaforregionen. Dogerdenskommunikationsstrategistærktbegrænsetafdettesetup. Casestudierne viser, at det er meget svært at få branding organisationers mange forskelligeprojekter ombrandudarbejdelseogudbredelseafbrandkendskab til athængesammen.interregfinansierermangeforskelligeprojekttyper,fraklynge studier til matchmaking events, som alle kan være nyttige for at iværksætte små brandingorganisationer,derellersikkeharmidlerogmandskabtilatudførederes branding strategier. Men INTERREGs finansieringsregler fremmer korte projekter, derinvolverersåmangeforskelligepartneresommuligtienbredvifteaftematiske områder.brandingorganisationerståroverforenudfordringmedatintegreredisse projekter i en sammenhængende brandingstrategi. Dette er meget vanskeligt i praksis, og kun BioValley kan rigtig betragtes som et godt eksempel på dette felt. Ved at fokusere på en sektor med stort potentiale i regionen, og ved klart at afgrænsedetområde,sombiovalleyønskeratdække,erdetlykkedesatopbyggeet klartogsammenhængendebrand.andrebrandskæmperforatopnåsammenhæng, hvor man prøver at gennemføre projekter med lidt eller ingen relationer til deres brandingstrategi,oghvormanikkefølgeroppåprojekterneefterprogramperioden (ogdermedfinansieringen)erudløbet. Endelig er finansiering et kritisk og centralt punkt for brandingorganisationer at væreopmærksompå.bodenseeeretpragteksempelpå,hvordanmansikrerrelativt stabilfinansiering,hvordanmanbrugeretlille,mentilstrækkeligtbudgetfralokale offentlige og private interessenter. Bodensee bruger kun INTERREGmidler til at gennemføreprojekter,ikketilatfinansieresinhovedorganisation.bothnianarchar også formået at reducere sin afhængighed af INTERREGfinansiering efter at have overbevidstdelokaleinteressenteromatøgefinansieringenihenholdtilensimpel formel (dets deltagende kommuner skal bidrage med 0,22 pr. indbygger). Men BothnianArc er stadig afhængig af finansiering fra Det nordiske Råd til sin hovedorganisation.detideelletilfældevilleværeforbådehovedorganisationenog projekter at være fuldt finansieret af lokale offentlige og private interessenter. BioValley er et negativt eksempel på, hvad der kan ske, hvis en branding organisation ikke bliver uafhængig af INTERREGfinansiering. INTERREG finansieringensluttedei2012,ogorganisationenståroverforatlukke,medmindre deneristandtilhurtigtatsikrelokalfinansiering. 5

12 4.Vurderingafspektretaf place (stedlige)brandsigeografien DerermangeegnedebrandsforenpositioneringafFemernBæltregionen,ogdet skalbemærkes,atdebrands,sompræsenteresher(sefigur3)kuneretudvalgfor at illustrere de mange forskellige brands der findes i geografien Femern Bælt regionen.dereringentværnationaleellersammenfattedebrandsforregionen,som repræsentererbådedendanskeogtyskedelaffemernbæltregionen.derudover er landskabet afbrandsspredtpåbeggesiderafgrænsen.dentyskedelaffemern Bæltregionen er ikke omfattet af en administrativ myndighed, og der er et sammensuriumafuafhængigebrands.pådendanskesideerderhelleringenreel brandsforsjællandsområdet. Figur3UdvalgafbrandsIFemernBæltregionen DesudenskalFemernBæltregionenpositioneresmellemtostærkebyområder,der klarer sig godt, og begge har meget stærke by brands (København og Hamborg). Styrkenafdissebrandserogsåafspejleti udbredelsen afderesbrands.dissebyer harudvidetdefinitionenafderesregion(københavnharogsåinkluderetsjællandi deresregion,mensstorbyområdetihamburgomfatterlübeckogostholstein),og områdertætpådissestorbyområderserfordeleneiatbrandesigsom(endelaf) København eller Hamborg. Flertallet af interessenter forventer, at den nye faste 6

13 forbindelsemellemdanmarkogtysklandviløgedenneproces,ogatdetvilbringe disse to byer tættere sammen både faktuelt og i opfattelsen hos investorer, erhvervslivet og mennesker. En væsentlig del af (men ikke alle) de berørte parter håberellerforudser,atdekanfå enbidafkagen afdenneudvikling.deprøverat positioneresigselvsomendelafdissestorbyregioner somenpragmatiskstrategi foratdragenytteafdenneudvikling.deterogsåforudset,atdennordligedelaf Ostholstein, Femern, LollandFalster og den sydligste del af Sjælland er fanget i midten,mensplönstadigvækkanværeforlangtvæktilatprofiterefradenfaste forbindelse, da infrastrukturinvesteringer, som skal binde Plön til den faste forbindelse,ikkeerpåpladsendnu. Hvad betyder dette for ideen med at udvikle et nyt tværnationalt Femern Bælt region brand? Der er en del overvejelser at gøre sig for at kunne kreere et nyt place brand.forventningener,atdefinansielleressourcertilatopbyggeetnyt Femern Bælt ikke er til stede, og endnu vigtigere, at der ikke er tilstrækkelig opbakning til et fælles place brand, da behovet for et integreret brand ikke er almindeligtanerkendt.mangeområderiregionenharogsåandremuligheder.dette eryderligereunderbyggetafdevanskeligheder,sominteressenterhariatfindeen fællesnævner for et tværnationalt brand for den tyske og danske del af Femern Bæltregionen. 5.Vurderingafregionensmålgrupper Eksisterende undersøgelser har identificeret forskellige centrale erhvervsklynger i regionen: sundhed og omsorg, fødevarer, bygge/anlæg og interiør, uddannelse og F&U,detailhandeloglogistik,(vind)energiogcleantech,ogturismeinvestering.Af disse klynger skiller fire sig ud i forhold til deres betydning på både den tyske og danskesideafregionen.detteomfattersundhedssektoren(isærdøgninstitutioner og hospitalsydelser, men også sundhedsrelateret produktion), fødevaresektoren (medfokuspåintensivtlandbrugoglandbrugsmaskinerpådendanskeside,ogen signifikant koncentration i mad og drikkedelsektoren), logistiksektoren (landtransport på den danske side, men også vandtransport og oplagring på den tyskeside),ogendeligturismeinvestering. I disse sektorer har den udvidede region ikke kun en betydelig koncentration af virksomheder,menogsåafforskningsoguddannelsesinstitutioner.hovedpunkteti dissesektorerharimidlertidtendenstilatliggeihenholdsviskøbenhavnmalmøog 7

14 Hamborg områderne, med mindre centre liggende i byer og områder, som er tætterepådenfremtidigefemernbælttunnel. Iinterviewsmedinteressenterogvirksomheder,såvelsomifokusgruppeinterviews, blevdissefiregruppernævntfleregange,menderblevogsågivetudtrykforstore forskelle mellem den danske og tyske del af regionen. Eksempelvis har Lübeck og Kalundborg en vigtig medicinsk sektor, men på forskellig vis: Lübeck har deres unikke universitet, som er i fokus, mens Kalundborg huser det største produktionsstedidenglobaleproduktionafinsulinfornovonordiska/sogandre biofarmaceutiske produkter. Et andet eksempel er fødevareproduktionen på Sjælland(stordriftslandbrug),økologiskelokalefødevarer(LollandFalster)ogmadi Lübeck(stordriftafindustrielfødevareproduktion).Såselvomderfindesklyngeri regionen,erdeikkehomogene. Medhensyntillogistiksektorenblevflereyderligereudfordringeridentificeret:Der er mangel på ledig plads nær forbindelsen på den tyske side og der er lavt investeringsafkast af sådanne selskaber. Endvidere er det fortsat tvivlsomt, om logistikvirksomheder vil placere sig i midten af Femern Bæltregionen tæt på tunnelen, i stedet for at vælge en beliggenhed tæt på en af de store byer eller i alleredeetableredeområdersomkøgepåsjællandellerlübeck. Under møder i fokusgrupperne og interviews blev muligheden og behovet for at tiltrække såkaldte talenter til regionen ofte nævnt. Talenter (dvs. veluddannet arbejdskraft)erafgørendeforeksisterendeogfremtidigevirksomhederbeliggendei området, og er godt egnet som en ekstra faciliterende kraft for regionen. For områderne tættere på de to storbyregioner kunne de høje levestandarder (en kombination af natur, ro og tilknytning til de større byer) være konkurrenceparametreforattiltrækketalenter,somerpåudkigefteretstedatslå signed. Enandenmulighed,somblevnævnt,vargrønenergi(herundervindenergi)oggrøn teknologi (såkaldt cleantech). Selvom denne klynge ikke i øjeblikket er meget udvikletiregionen,erdetenvoksendesektor,sompassergodttilregionensimage. EteksempelerinteressenforatudvikleencleantecherhvervsparknordforRoskilde. Sammenfattende kan man sige, at målgrupperne, der er af afgørende interesse for Femern Bæltregionen (i ikke prioriteret rækkefølge), er: (1) 8

15 turismeinvesteringer,(2)fødevareproduktion,(3)medicinaleselskaber,(4)talenter, (5)logistik,ogtilenvisgrad(6)grønenergioggrønteknologi. 6.Analyseafinterne(identitets)ogeksterne(image)opfattelser For at analysere opfattelsen af Femern Bæltregionen brugte vi metoden Topof Minds Associations i en online undersøgelse for interne og eksterne målgrupper medmereend1.600respondenter(study1).derudovermåltevidenforventelige imageændring med Femern Bælttunnelen i en undersøgelse (Study 2). For flere detaljersewp4(helerapporten). Etproblemgentagnegangevarenuklardefinitionaf FemernBæltregionen.Det forblev ofte uklart om respondenter mente øen, regionen mellem Hamborg og København,ellerombeggebyervarinkluderetiregionen.Ydermere,blevdetofte nævnt, at regionen (endnu) ikke bliver opfattet som en forenet region i respondenternesøjne. Detblevtydeligt,at turisme relateredeassociationerervigtigstidennuværende opfattelse af Femern Bæltregionen. Hvis alle adskilte dele af undersøgelsen sammenfattes,findesdertohovedtemaer:(1)detturismemæssigetemafordenne region, herunder natur, hav og ro, og (2) det grænseoverskridende tema, herunder grænseoverskridende samarbejde, hurtig forbindelse og Tyskland. Ikke desto mindre dominerer det turismemæssige tema fortsat, når man sammenlignertemaerne isærhvismansammenlignerdeforskelligeundergrupper (dansk/tysk/svenskellerintern/ekstern). Tunnelenbliverendnuikkeassocieretmed FemernBæltregionen.Endvidereblev det klart, at opfattelsen af regionen adskiller sig meget, når danske og tyske perspektiver sammenlignes: Mens tyskerne kun fokuserer på turismetemaer som natur og stilhed, ser danskerne regionen som en hurtig forbindelse til Tyskland, samtidigt med at området har potentiale for vækst. Negative associationer som dyrt og spild af penge findes hovedsageligt i den danske eksterne gruppe. Den svenske opfattelse har meget fokus på forbindelsen til Tyskland,mensdersamtidigerassociationertil shopping og mad. En anden udfordring med de mange associationer til et turismetema er, hvordan regionenplanlæggerattiltrækkeikketurismerelateredeselskaber.mens"tunnel", 9

16 "grænseoverskridende samarbejde" og "hurtig forbindelse" kunne være af stor værdifordissemålgrupper,sættesderstadigvæketspørgsmålstegnved,hvorvidt disse to forskellige temaer modarbejder hinanden. For at udforske de potentielle ændringeriopfattelsenafregionengennemtunnelenblevendnuenundersøgelse udarbejdet. I denne anden undersøgelse viste begge studier (tysk og dansk), at opfattelsen af dennyefemernbæltregion(medtunnelen)ervurderetlaverepåenscalaendden nuværende region (uden tunnelen). Det indikerer, at der er risiko for en negativ indflydelsepåopfattelsenaftunnelen. Den negative påvirkning fra tunnelen på opfattelsen af den nye Femern Bælt regionen kanforklaresmedtabetafpositiveassociationerrelaterettilnaturogro. Dettepassermedresultaternefradekvalitativeinterviewsogresultaternefraden førsteonlineundersøgelse,hvorhovedattraktioneniregionenvar landet, natur og hav,altsåetturistmæssigtsyn.associationerpåtunnelenhandlerprimærtom logistiktemaer med motorveje og især trafik. Dette modarbejder styrkerne i regionenogrejserspørgsmåletom,hvorvidtkundernesassociationeromregionen, såsom stille og fredeligt, stadig er up to date. Mens der i Study 1 ingen problemervarfordetturismemæssigetemaogdetgrænseoverskridendetemafor atsameksistere,kanderopståflerenegativeassociationermed tunnel projektet. Derfor vil det være vigtigt at vælge en anden form for budskab i forbindelse med Femern Bæltregionen, eller i det mindste at holde sig denne vigtige udfordring for øje i forbindelse med kommunikation i forhold til bekymringer om trafik/motorvejs problemer. Samletsetsættesderforalvorspørgsmålstegnvedbrugenafet onesizefitsall FemernBæltbrand,daopfattelsenerforskelligmellemdeanalyseredegrupper,og kun det turistmæssige image (og til en vis grad det grænseoverskridende samarbejde),synesatværeetretstabiltbillede. 7.Analyseaf place (stedlige)produktersomskal brandes Overordneterdetvigtigtatbemærke,atprodukter,derpassertilog/ellerstøtter den nuværende opfattelse af stedet, vil være den mest effektive form for kommunikation. Jo mere det kommunikerede produkt adskiller sig fra det nuværende(stedlige)image,jomeresandsynligtvildetvære,atkundenikkestøtter 10

17 ellertrorpådetnyeimage.derforerendrastiskimageforandringikkesåeffektiven løsning som et blødt og langsomt skub i den rigtige retning ( nudging ) vil være. Desudenerikkealleprodukterrelevanteforallemålgrupper:Etuniversitetkunne være et interessant produkt for virksomheder eller talenter, men er ikke af stor interesse fra et turismeinvesteringsperspektiv. Således kan det siges, at begge temaer (se figur 4) fungerer for alle de forskellige målgrupper, mens place produkterkunharinteressefrasærligemålgrupper. Somnævnttidligereerseksmålgrupperafafgørendeinteressefor FemernBælt regionen (i ikkeprioriteret rækkefølge): (1) turismeinvesteringer; (2) fødevareproduktion; (3) medicinalindustrien; (4) talenter; (5) logistik; og til en vis grad(6)grønenergioggrønteknologi.ideempiriskeundersøgelserfandtmanto hovedtemaer, som stod højt på lystavlen hos målgrupperne: (1) Natur, hav og turisme,samt(2)grænseoverskridendesamarbejdeog forbindelse somfigur4 sammenfatter. Figur4Kommunikationstemaerogmålgrupper Målgruppe 1: Turisme investering Målgruppe 2: Mad Målgruppe 3: Medicinal Målgruppe 4: Talenter Målgruppe 5: Logistik Målgruppe 6: Grøn teknologi Tema 2: Tema 1: Grænseoverskridende Natur,Hav og Ro samarbejdeog Forbindelse IStudy2blevdetvist,atdererenrisikofor,attunnelen,sometspecifiktstedligt ( place )produkt,kanhaveennegativpåvirkningpånaturtemaet,selvomdetville passe med det andet tema, Grænseoverskridende samarbejde og Forbindelse (se figur5).danaturogturismetemaeterafsåhøjrelevans,ikkekunformålgruppen turismeinvestering, men også for regionens tiltrækningskraft af talenter, skal det havehøjprioritetatarbejdeimoddennenegativeindflydelse.hvergangtunnelen inddragesikommunikationsøjemedskaldetderforbrugesmedforsigtighedforat undgåyderligereassociationeraftrafikogøkologiskødelæggelse.anvendtpåden rigtige måde kan tunnelen som place produkt være værdifuld for temaet om det grænseoverskridendesamarbejdeoverforalleseksmålgrupper. 11

18 Figur5Kommunikationstemaerogstedprodukter Tema 1: Natur,Hav og Ro Tema 2: Grænseoverskridende samarbejdeog Forbindelse Place Produkt 1: Tunnel Udover tunnelen er der også andre place produkter, der bør anvendes til at forbedre FemernBæltregionens image.disseprodukterskalbrugestilentenat styrke imaget af tema 1 (natur, hav, og ro) eller tema 2 (grænseoverskridende samarbejde og forbindelse) eller begge dele. I løbet af de kvalitative interviews, fokusgrupper og workshops for interessenterne blev følgende potentielle place produkternævnt: AtbohvorandreholderferieTema1(talenter) HurtigforbindelsetilHamborgogKøbenhavnTema2(allemålgrupper) Lübeck Universitet (særlig fokus på medicin) Ikke et tema endnu, forbindelsestemaetermuligt(medicinal) Lübeck(fremtidig)havnTema2(logistik) CODAN (medicinalvirksomhed, som arbejder i begge regioner) Tema 2 (medicinal) Fødevarerfraregionen(kombinationafdanskogtyskmad)Tema2(mad) UdvekslingaflærlingemellemTysklandogDanmarkTema2(talenter) FugleflugtslinjenTema1(turismeinvestering) Disse er blot nogle eksempler for at vise den underliggende mekanisme: For hver målgruppe skal der vælges et eller flere place produkter, som er af interesse for denneellerflereafdeseksmålgrupper,menkunhvisdetstedligeproduktstøtteren ellerbeggekommunikationstemaerudenatpåvirkedetandetnegativt. På grund af budgetmæssige begrænsninger kan nogen place produkter af høj interesse blive kommunikeret sammen med andre interessenter eller strategiske partnere(f.eks.fælleskommunikationomtunnelensammenmedfemerna/seller 12

19 sammen med CODAN om grænseoverskridende samarbejde). Med denne strategiske tilgang kan kommunikationen bruges fleksibelt, mens den stadig understøtterenunderliggendestrategi. 8.StrategisktilgangtilbrandingafFemernBæltregionen Hvadbetyderdisseresultaterogerfaringerfordenstrategisketilgangtilbrandingaf Femern Bæltregionen? To strategiske muligheder bliver diskuteret: En hvor projektpartnerneernødttilatinvesterekraftigtiopbygningenafetnytbrandfra bunden, og en, der er mere fleksibel, hvor brandingstrategien er mere i harmoni medresultaternefradeførstefemarbejdspakker. OpbygningafetnytFemernBæltbrandheltfrabunden Denførstemulighederatudvikleenny onesizefitsall FemernBæltbrandhelt frabunden.fraundersøgelserneerdetklart,atkendskabsgradentilfemernbælt regionenikkeersærligbred.dereringenfælleshistorieellerstærkøkonomiskeller kulturelinteraktionmellemdendanskeogdentyskedel,ogdeterivirkeligheden ikkeenregionendnu.detvilværeenvoldsomudfordringatinvesteretungtforat branderegionenfremforatudvikleengrænseoverskridenderegion.udviklingenaf den faste forbindelse kunne hjælpe, men er ikke i sig selv tilstrækkelig. Et sådant strategisk valg ville indebære store økonomiske investeringer for at øge brand kendskabet. Vores resultater viser, at behovet for at integrere eksisterende place brands ikke er almindeligt anerkendt. Dette gør det meget usandsynligt,atdefinansielleressourcerogstøtte,somvilværenødvendigeforat investerekraftigtforatøgebrandkendskabet,blivertilgængelige. Udfordringen bliver større, når man ser på brandkendskabet i Femern Bælt regionen. De fleste af målgrupperne opfatter ikke det definerede område som en region.tyskerneogdanskerneharforskelligeassociationer,ogdetervanskeligtat finde en fællesnævner for et brand (kun turismeinvestering ville være mulig). Endvidereerderikkestærkeogpositiveassociationer,somkunnebæreetbrand. Sådanne brand anchors (ankre) kendte associationer kan hjælpe med at opbyggeet place brand.hvismanmedtænkerdenmanglendestøttetilprocessen, bliverdetenenormudfordringatudvikleetfemernbæltbrandheltfrabunden.det sidsteargumenter,atderertostadigtstærkerebrands,somgrænseroptilselve 13

20 regionen: København og Hamborg, der overstråler den tyndtbefolkede region i mellem. Dette betyder selvfølgelig, at samarbejdet med både København og Hamborgs marketingorganisationer bliver vigtigere. Men det betyder ikke nødvendigvis, at disseområderbørmarkedsføresigsomkøbenhavnellerhamborg,menatdeaktivt børsættefemernbæltregionenpådagsordenenibeggebyer,vedattilpassesigog ifælleskabkommunikerefordelenevedområdet,ogdervedbrugederesressourcer mesteffektivt. SituationenernogetanderledesforamtetPlön,dadeermedlemafRegionKielog ikkestorbyområdethamborg.deterstadigtvivlsomt,omamtetplönkanfindeen balance mellem Region Kiel og Femern Bæltregionen. I løbet af interviews med interessenterogvirksomhederblevdetklart,atselveregionkielblevansetforat være for langt væk fra den faste forbindelse til at gavne imagemæssigt fra temaet forbindelse. Derfor vil det ikke være muligt inkorporere Region Kiel indenfor den strategiske ramme. For Plön betyder det, at de skal koncentrere sig mere om deres partnere Ostholstein og Lübeck med fremtidige målrettede og handelsrelateredeprojekter,ogbyggeetnetværkopmedsjælland.plönkanogså beslutteudelukkendeatfokuserepåregionkiel. Endifferentierettilgang:Ateksperimenteremeddenrumlige(spatiale)skalaog forbindelsenmellemhamborgogkøbenhavn Undersøgelsenviser,atdestærkeogattraktivebrandsHamborgogKøbenhavnikke kanignoreresaffemernbæltregionen.enafdevigtigstekonsekvenserafdennye tunnel er, at både rejsetiden og den mentale afstand mellem København og Hamborg bliver væsentligt kortere. Mange interessenter forventer, at begge byer ville drage fordel af den forbedrede forbindelse. Alle områder af Femern Bælt regionen i mellem disse to storbyer kan positionere sig som bindeled mellem KøbenhavnogHamborg,vedatbrugedissetokendtebyersom brandanchors i deres positioneringsstrategi. I denne strategiske tilgang kan byer og områder i FemernBæltregionenanvendeforskelligebrandingaktivitetertilforskelligerumlige (spatiale)niveauer(sefigur6). 14

21 Figur6.Brandingaktivitetertilforskelligerumligeniveauer InternationaltNiveau Mellemliggende Niveau SomendelafKøbenhavn Hamborgregionen Sombindeledet mellem KøbenhavnogHamborg Lokalt Niveau Målrettetvirksomhederoginvestorerpådetmellemliggendeniveau:Virksomheder og investorer i Tyskland, Danmark og Sverige har en mere indgående viden om regionengenerelt(endandreinternationalevirksomhederoginvestorer),menikke så god som de lokale virksomheder, der allerede er til stede i regionen. De forskelligeområder(f.eks.falster,ostholstein,lübeck)børsøgepartnereogforsøge at fokusere på salgsargumentet om samarbejde inden for hele Femern Bælt regionen. Beltfood netværket 2 er et godt eksempel på samarbejde. Det viser kompetencemassenogbestpracticefrafødevareindustrienifemernbæltregionen detforstærkerområdetsimageindenfordettefelt.derudovervilargumentetom atudgøreetbindeledmellemdetostorbyerhamborgogkøbenhavnværeeffektivt. Pålangtsigterdetpådettegeografiskeniveau,hvorchancenforatbliveansetsom énregionerdenmestlovende. Målrettet virksomheder og investorer på et internationalt niveau: Udenfor Danmark, Tyskland og Sverige er der et lavt brandkendskab til Femern Bælt regionen,ogdetgørdetnødvendigtatbrugekøbenhavnoghamborg(ogregionen sombindeledmellemdem)som brandanchors. Dennestrategisketilganggørdetmuligtatdifferentiere place brandetsbudskabtil forskelligemålgrupper.detervigtigtatunderstrege,atdifferentieringikkebetyder, atmanskalsendeheltforskelligebudskaber.resultaternefraundersøgelsernefor 2 Tomuligheder: somendelafkøbenhavneller Hamborgsstorbyområde målrettetspecifikke grupper/interessenter 15

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Fysiske forhold. Ikke fysiske forhold

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Fysiske forhold. Ikke fysiske forhold FØR DU GÅR I GANG Hvad skal arven efter eventen være? Hvorfor vil I afholde en sportevent? Hvordan bringer I eventen sikkert i hus? Hvor skal eventen afholdes? Lever venue op til de internationale krav?

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere