TimeTax NYHEDSBREV 26/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013"

Transkript

1 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Du kan undgå beskatning ved salg af dit andelsbevis hvis: Du anvender boligen som helårs- eller sommerbolig, og Hvis du opfylder betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens 8. (pacelhusreglen) Byretten har afsagt en dom, hvor der er en uforståelig adskillelse af beskatningen. Fast ejendom seneste praksis på området Side 4 EU Kommissionen vil lukke Luxembourgs og Frankrigs smuthul for moms e-bøger I sagen afstås kolonihavehuset, og i samme forbindelse sælges andelsbeviset i kolonihaveforeningen. SKAT og Landsskatteretten har den opfattelse, at kolonihavehuset kan sælges skattefrit efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens 8, hvorimod andelsbeviset skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Aktuelle kurser Vedtagne love og forordninger mv. Side 4 Side 5 Side 6 Baggrunden for at anse afståelsen af andelsbeviset for skattepligtigt er, at andelsbeviset alene vedrører brugsretten til en grund, og afståelse af en grund ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens 15 jf. ejendomsavancebeskatningslovens 8 stk. 4. Sagen er blevet indbragt for Østre Landsret. Det er vores opfattelse, at der ikke kan ske en opdeling, som foretaget af byretten, da afståelsen af et kolonihavehus naturligt betyder, at andelsbeviset til en grund i kolonihaveforeningen også afstås. Ofte vil det ikke være muligt, at afstå kolonihavehuset uden, at der samtidig sker en overdragelse af brugsretten/andelsbeviset til køberen af kolonihavehuset. Der er efter vores opfattelse tale om en samlet afståelse af en fast ejendom, der er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i aktieavancebeskatningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Indtil Østre Landsret kommer til et andet resultat, vil man som udgangspunkt beskattes af salget af et andelsbevis i en kolonihaveforening, hvorimod et samtidigt salg af kolonihavehuset kan ske skattefrit. Det er i øvrigt et krav, at selskabet i de tilfælde, hvor fejlskønnet er acceptabelt, får pant i det pågældende aktiv. Pantet skal være udstedt på markedsvilkår, det vil sige at forrentning og afdragsprofil skal være på markedsvilkår. Hvis der påtages en betalingsforpligtelse, og der ikke udstedes pant på markedsvilkår, er det SKATs opfattelse, at der skal ske betaling af forpligtelsen inden for normal kredittid. Normal kredittid er ifølge SKAT 1 3 måneder. 1

2 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? TimeTax A/S har været i audiens hos SKAT, hvor formålet var at drøfte SKATs fortolkning af reglen i ligningslovens 16E beskatning af aktionærlån der blev indført med virkning fra den 14. august 2012 for nye lån og hævninger i selskaber. Reglen gælder kun for personer, der direkte eller indirekte har den bestemmende indflydelse i selskabet. Vi har opnået at få SKATs fortolkning af nogle forskellige situationer og dem vil vi gerne dele med andre. Vi har drøftet følgende forhold med SKAT i forbindelse med aktionærlån: 1. En hovedaktionær hæver private udgifter på selskabets kreditkort. Fejlen opdages på følgende tidspunkter: a. Umiddelbart efter hævningen b. Når måneden er gået og opgørelse fra kortudsteder modtages c. Når kvartalet er gået og revisor foretager bogføring d. Når revisor udarbejder regnskab. Det er SKATs holdning, at hvis det kan dokumenteres, at der er tale om enkeltstående fejl, så kan der ske indbetaling til selskabet uden at det udløser beskatning af hovedaktionæren. Det gælder også selvom fejlen konstateres efter regnskabsårets udløb. Det er SKATs opfattelse, at det gælder i alle de ovenfor skitserede tilfælde, idet det efter SKATs vurdering er underordnet, hvornår fejlen opdages og korrigeres. MEN det vil altid være en konkret vurdering hos SKAT om den dokumentation, der fremlægges er tilstrækkelig til at SKAT vil acceptere at der var tale om en utilsigtet fejl. Det vil sige, at hvis der hver måned sker private køb på selskabets kreditkort, så er der ikke tale om enkeltstående og utilsigtede fejl, og der vil ske beskatning af hovedaktionæren. Tilsvarende gælder det, hvis selskabet har betalt en udgift for hovedaktionæren, og SKAT kan dokumentere, at hovedaktionæren ikke på erhvervelsestidspunktet havde økonomi til at betale erhvervelsen privat, så er der ikke tale om en utilsigtet fejl, men om et lån hos selskabet, der udløser skattepligt. 2. Banken udbetaler ved en fejl et beløb til hovedaktionæren i stedet for selskabet. Fejlen opdages på samme tidspunkter som under 1. Det er SKATs opfattelse, at her gælder samme vurdering som i spørgsmål 1. Der har været stor usikkerhed om i hvilke tilfælde, der vil være tale om et skattepligtigt aktionærlån eller ej. Det lette eksempel er, at når samhandel mellem aktionæren og selskabet sker på markedsmæssige vilkår, dvs. at aktionæren har samme betalingsfrister m.v. som selskabets øvrige kunder, så vil en evt. gæld til selskabet ikke være ulovligt aktionærlån. Hvis aktionærens virksomhed derimod får en længere kredittid m.m., så ændre gælden karakter fra en leverandørgæld til et ulovligt skattepligtigt aktionærlån. 2

3 Ved enkeltstående handler, f.eks. handel med fast ejendom, mellem hovedaktionær og selskab, er det vores opfattelse (jf. bemærkningerne til lovforslaget), at sådanne transaktioner kan ske på kredit, hvis det er en normal forretningsmæssig og markedsmæssig måde at handle på. Det viser sig, at SKAT læser dette anderledes og de er derfor ikke helt afklaret på nuværende tidspunkt. I SKM 2013, 113 SR accepterer SKAT ikke et pantebrev. Det viser sig dog, at der er specielle forhold, der gør sig gældende, men som ikke fremgår direkte af afgørelsen. Der kan i nogle tilfælde ske det, at selskabet og hovedaktionæren ikke handler til markedspris. Det er kun et problem i relation til aktionærlån, hvis aktionæren har købt et aktiv for billigt af selskabet. Eksempel: En aktionær køber en ejendom af selskabet for 4 mio. kr. og SKAT ansætter prisen til 4,3 mio. kr. og beskatter aktionæren af forskellen på 0,3 mio. kr. Det er lovgivers opfattelse, at forskellen ligger inden for den normale skønsusikkerhed ved værdiansættelse af fast ejendom. Når hovedaktionæren påtager sig at betale forskellen for at undgå beskatning, vil en sådan betalingsforpligtelse ikke blive anset for et ulovligt aktionærlån. Hvis der er tale om samme forhold, men hvor SKAT fastsætter ejendommens værdi til 5,3 mio. kr. så er det SKATs opfattelse, at der ikke er tale om et fejlskøn der ligger inden for begrebet skønsusikkerhed, og forskellen mellem den aftalte pris og SKATs værdiansættelse i tilfælde af, at der anmodes om betalingskorrektion blive anset for et ulovligt aktionærlån. Uanset om aktionæren påtager sig en betalingsforpligtelse eller ej, vil der ske beskatning, når skønudøvelsen har været bevidst forkert, idet udlodningsbeskatningen undgås, men hvor der i stedet indtræder beskatning af det ulovlige aktionærlån, der opstår i forbindelse med betalingsforpligtelsen. Eksemplerne betyder derfor, at beskatning af køb til underpris kun kan undgås, hvis den værdiansættelse som aktionær og selskab har aftalt, ligger inden for den normale skønsusikkerhed. Det er vanskeligt, at sige hvad grænsen er, og det vil derfor altid være en konkret vurdering af det enkelte forhold. Det er i øvrigt et krav, at selskabet i de tilfælde, hvor fejlskønnet er acceptabelt, får pant i det pågældende aktiv. Pantet skal være udstedt på markedsvilkår, d.v.s sige at forrentning og afdragsprofil skal være på markedsvilkår. Hvis der påtages en betalingsforpligtelse, er det SKATs opfattelse, at der skal ske betaling af forpligtelsen inden for normal kredittid. Normal kredittid er ifølge SKAT 1 3 måneder. Der er vores og andres opfattelse, at man kan udstede pantebreve på normale vilkår, da det igen er blevet kutyme, at udstede pantebreve mellem uafhængige parter. Der er altså usikkerhed om dette på nuværende tidspunkt, men vi håber, at vi på et tidspunkt kan melde klart ud om dette. Hvis der er spørgsmål, så står vi til rådighed med svar. 3

4 Fast ejendom seneste praksis på området Skatterådet har for nylig afsagt en række bindende svar indenfor området salg af fast ejendom. Påtænker en virksomhed at sælge fast ejendom, skal man være opmærksom på, hvorvidt der er tale om nye eller gamle bygninger. Det er samtidig vigtigt at se på formuleringerne af krav og de betingelser der stilles til køber før og efter overdragelsen, da de har afgørende betydning for den momsmæssige behandling. Nye sager vedrørende fast ejendom: SKAT fastslår i SKM SR at en kommunes salg af et bebygget grundareal er momsfritaget, da der er tale om en gammel bygning med tilhørende jord. I SKM SR bekræfter SKAT, at en kommunes salg af et parkeringsareal inkl. en p-kælder er momsfrit, da der er tale om salg af gamle bygninger. SKAT påpeger, at såfremt kommunen forpligter køber til at udnytte byggemuligheden i henhold til lokalplanen, vil der være tale om et momspligtigt salg af en byggegrund. Kommunens yderligere salg af et studenterhus bliver i samme sag momsfritaget, da der her er tale om en gammel bygning. Hvis købet er betinget af, at køber skal rive bygningen ned og opføre et nyt byggeri inden for en given frist, jf. lokalplanen, er salget momspligtigt. SKM SR vedrører salg af udlejningsejendom med garager. SKAT bekræfter, at bygningen kan sælges momsfrit, da der er tale om salg af gamle bygninger. Det forudsætter dog, at sælger ikke er involveret i nedrivning eller ombygning, og at det ikke fremgår af kontrakten at bygningerne erhverves med henblik på nedrivning. De bindende svar stemmer stort set med tidligere retspraksis. EU Kommissionen vil lukke Luxembourgs og Frankrigs smuthul for moms e-bøger Luxembourg og Frankrig har de laveste momssatser i EU på e-bøger. Dette har været gældende siden d. 1. januar For Luxembourg er der tale om 3 % og Frankrig 5,5 %. Det har naturligvis betydet, at flere virksomheder har etableret sig i et af de respektive lande, med det formål at levere e-bøger til forbrugere i Danmark og de øvrige medlemslande til lavere satser. Dette hænger sammen med at momsbeskatningsstedet for grænseoverskridende salg af e-bøger til private, er det sted hvor leverandøren er etableret. Det skal bemærkes, at det ikke gør sig gældende for salg af almindelige bøger. Her vil der være tale om salg af varer, som skal momses efter forbrugernes land. 4

5 Ifølge Kommissionen fører den lave sats på e-bøger til konkurrenceforvridning af betydning for de øvrige medlemslande. Kommissionen har pålagt Luxembourg og Frankrig at bringe deres lovgivning i overensstemmelse med Fællesskabsretten, ved at anvende deres normalsats på e-bøger, som for Luxembourg vil være 15 % og Frankrig 19 %. Eftersom landene har undladt at efterkomme kravene, har Kommissionen besluttet at anlægge en traktatbrudssag mod Luxembourg og Frankrig for overtrædelsen. Hvilken betydning har det for leverandørerne af e-bøger? Foreløbigt vil de nuværende regler i Luxembourg og Frankrig være gældende. For leverandører der er etableret i de omtalte lande, vil det stadig være muligt at levere e-bøger til EU-forbrugere til de pågældende momssatser. Leverandørerne skal være opmærksomme på, at der under alle omstændigheder vil træde nye regler i kraft den 1. januar 2015, for levering af e-bøger. Udgangspunktet vil være, at momsbeskatningsstedet er i det land, hvor forbrugeren bor. Det vil sige at uanset udfaldet af den verserende traktatbrudssag, vil momsfordelen bortfalde den 1. januar Automobil Kurset er et intensivt halv dags kursus hvor vi kommer hele vejen rundt, med hovedvægten på varevogne på gule plader. Formålet med kurset er at give et sammenfattende overblik over gældende moms og skatteregler samt en orientering om de nye regler og afgørelser. Kurset afholdes: Den 17. april 2013 Fredericia Den 23. april 2013 Glostrup Hvis du også deltager i ½ dags kurset Personalegoder Moms og Skat, vil den samlede pris være 2.975,- + moms. Kurserne afholdes samme dag og sted. Personalegoder Et intensivt halv dags kursus med hovedvægten på håndtering af dagligdags problemstillinger vedrørende fradragsret, beskatning etc. Kursets formål er at give et klart overblik over de seneste styresignaler fra SKAT samt de gældende moms og skatteregler. Kurset afholdes: Den 17. april 2013 Fredericia Den 23. april 2013 Glostrup Hvis du også deltager i ½ dags kurset Automobiler Moms og Skat, vil den samlede pris være 2.975,- + moms. Kurserne afholdes samme dag og sted 5

6 Ferieregler, barselsregler, ligestilling mv. Min fagforening siger, at jeg selv må bestemme, om jeg vil holde mine feriefridage som opsagt? Der er mange myter blandt medarbejdere om, hvad man som ansat har ret til og ikke mindst, hvad en arbejdsgiver ikke kan tillade sig. Hvis man selv har ansatte eller har et job, hvor personaleadministration indgår, er det derfor vigtigt at kridte skoen og vide, hvad der myte, og hvad der realitet. Det er meget at holde styr på. På dette kursus kan du få overblik over de vigtigste regler, og hvordan du hurtigt finder svar, hvis du i dagligdagen blive konfronteret med spørgsmål fra medarbejderne, du skal tage stilling til. Kurset afholdes: Den 9. april 2013 Den 18. april 2013 Vedtagne love og forordninger mv. Ingen vedtagne love og forordninger mv. i denne periode. Skat & momskurser Vore dygtige medarbejdere underviser også i kurser om moms- skat og andet. Kurserne er beskrevet på TimeLearnings hjemmeside: Uddybende artikler TimeTax har gennem tiden udarbejdet mange artikler om aktuelle emner. Se vores hjemmeside: Fra venstre: Fra Thorbjørn venstre: Helmo Thorbjørn Madsen, Helmo John Rasmussen Madsen, John Rasmussen og Søren Engers og Søren Pedersen Engers Pedersen TimeTax er en del af TimeGruppen, som tænker i helhedsløsninger, der kommer hele vejen rundt. En filosofi og et koncept, vi kalder 320 -rådgivning. Rent praktisk betyder det, at vi formidler kontakten til specialister og rådgivere, som professionelt løser en hvilken som helst kundeopgave. Det giver vores kunder tid og ressourcer til vækst og udvikling. 6

TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014

TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014 Årsopgørelsen 2013 Skattekontoen Virksomhedens skatteoplysninger i skattemappen Side 1 Side 1 Side 2 Udbytteangivelse på selskabsselvangivelsen for 2013 Side 2 AFGØRELSER - skat Side 2 AFGØRELSER moms

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere