Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken"

Transkript

1 Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50 for en schweizerfranc betyder, at kommunen har en restgæld på ca. 91 mio. kr. 1 Schweizerfranc andelen udgør 20 pct. af den samlede låneportefølje, hvilket betyder, at retningslinjerne for kommunens økonomiske politik er overholdt, eftersom niveauet befinder sig mellem 0-25 pct. CHF har tidligere været en populær lånevaluta pga. den lave rente. Norddjurs Kommune har i mange år haft lån i CHF, og har som følge heraf også haft store rentebesparelser. Renteforskellen mellem danske kroner (DKK) og CHF er i dag omkring 1,50 pct., hvorfor gevinsten er mindre end tidligere, og i øjeblikket kan dette ikke opveje risikoen for udsving i CHF/DKK valutakursen. Norddjurs Kommune har følgende muligheder: A) Gå ud af CHF lånet Ved at gå ud af CHF lånet med det samme, vil kommunen skulle afholde en merudgift, som vil fremgå i regnskab Kurstabet for at gå ud af lånet ved forskellige kursniveauer er vist i tabellen nedenfor. CHF/DKK Nedlukningspris (i mio. DKK) 5,50 16,29 5,75 19,75 6,00 23,71 6,66 33,21 7,00 39,55 7,50 47,46 CHF/DKK har inden for de sidste tre måneder fluktueret mellem 6,04 7,13. Til nedlukningsprisen skal tillægges kursværdien af det underliggende lån. Da dette lån er variabelt vil kursen være på Grundlæggende er lånene optaget som lån i kroner, men der er indgået en SWAP-aftale i schweizerfranc henover lånene, som betyder, at lånene virker som lån i schweizerfranc og derfor i dette notat omtales som schweizerfranclån (CHF-lån). I kommunens CHF/DKK valutaswap betaler kommunen renter og afdrag i CHF og modtager renter og afdrag i DKK. Dette betyder, at stiger CHF/DKK bliver kommunens betalinger dyrere målt i DKK. Kommunens underliggende lån ( ) er indgået i en større låneomlægning i juni 2011 og udløbstidspunktet er derfor 2027, mens valutaswappen (846861) kun løber til Lånet er derfor ikke afdækket til CHF i den fulde løbetid, og der vil være en uafdraget restgæld ved udløb af valutaswappen i S00 11/2279 1

2 1. Valutakurstabet kan indregnes som et løbende rentetillæg til det underliggende lån, hvormed betalingerne fordeles over resten af swap ens løbetid (år 2019). 2. Kurstabet kan også dækkes ved at forhøje det underliggende lån ved Kommune Kredit, og derved fordele tabet over en længere løbetid (år 2027). B) Uændret situation Kommunen følger udviklingen i valutakursen, og betaler den højere kvartalsvise ydelse på lånet, hvis kursen stiger og vise versa, hvis kursen falder. Omkostningerne ved at beholde CHF-lånet, vil være ydelserne ud fra den pågældende valutakurs samt kurstabet af swap en i C) Forsikring mod stigende valutakurs På kortsigt er det muligt at anskaffe sig en forsikring mod en stigende valutakurs også kaldet en option. Det vil sige, at kommunen betaler en præmie her og nu for at sikre at ydelserne i CHF ikke stiger til uanede højder. Præmien kan også fordeles over lånets løbetid. En sådan forsikring er typisk et værktøj, der anvendes i kortere perioder, hvor det forventes at markedet er meget ustabilt. Nordea s tilbuds eksempel: Køb af en FX-option, er køb af en mulighed (ikke en pligt). Præmien betales med det samme, og når optionen udløber benytter man den, hvis kursen er højere end optionskursen (strike), ellers har man "tabt" præmien, og kan købe valutaen i markedet. Optioner er relativt dyre i øjeblikket, fordi kursen svinger så meget, men det kan være brugbart, hvis man er usikker på kursudsvingene på en kortere periode. Eksempel på en option: Produkt: Køb af en Call option i CHF/DKK Options kurs: 7,00 (strike pris) Udløb: Om 6 måneder Pris for denne rettighed: 4,1 mio. DKK (prisniveau pr ) Det vil sige kommunen har retten, men ikke pligten, til at købe CHF på kurs 7,00 om 6 måneder. Kursen skal op over 7,26, før det er en god ide at have købt denne mulighed/option. Kommune Kredit: S00 11/2279 2

3 Kommune Kredit er blevet adspurgt, men kan ikke tilbyde en sådan forsikring. D) Exitstrategi En exitstrategi, kunne være at nedlukke en del af kommunens CHF portefølje ved fastsatte niveauer. Denne strategi anbefales af Nordea og Kommune Kredit. Følgende eksempel er udarbejdet i samråd med Nordea. Eksempel på en exitstrategi: Kommunen fastsætter et niveau for at nedlukke for eksempel 1/3 CHF-eksponeringen. Hvis niveauet nås, fastsættes et nyt niveau til den næste nedlukning. De nedenfor nævnte niveauer kan rykkes og eksempelvis starte, hvis kursen bryder 7,00, afhængigt af hvor gerne kommunen vil ud af CHF, eller hvor meget is i maven man ønsker at have. Stop- øvre -niveauer kunne være 7,30, 7,50 og 7,70 Niveau 7,30: o Niveau 7,50: o Niveau 7,70: o Dette niveau begrundes med, at hvis kursen bryder dette niveau, så er det ikke lykkedes den Schweiziske Nationalbank at svække kursen, og risikoen er en yderligere styrkelse. Dette niveau er der hvor CHF = EUR. Det kan være sådan et niveau markedet "kigger" efter. Man kan risikere at den kun skal op og kigge og derefter ned igen. Det er rent finansielmarkedspsykologi. Sættes niveauet på 7,70 er markedet nået et niveau, hvor alt kan ske. Risikoen ved en stop-loss exit-strategi er, at man i sagens natur kommer til at lukke noget af lånet ned, og typisk på et højt niveau. Omvendt opnås en reduceret risiko når markedet er ustabilt. Sammen med fastsættelse af en øvre grænse foreslås det, at der også sættes en nedre grænse. Stop- nedre -niveauer kunne være 6,50 eller 6,00 Nås dette nedre niveau så nedlukkes 1/3 af CHF-eksponeringen S00 11/2279 3

4 Alternativet til at have en nedre grænse, eller sammen med denne løsning, kan være at rykke den øvre stopgrænse ned i takt med at kursen svækkes. Eksempel: Det vil sige, kommer kursen ned på 6,30, så rykkes det første stopniveau ned fra 7,30 til 7,10. Og igen, hvis kursen svækkes til 6,10, så rykkes første stopniveau ned igen fra 7,10 til 6,90. På denne måde opnår kommunen fortsat at have en exitstrategi, men samtidig også have muligheden for at følge med ned, når/hvis valutakursen falder. Denne løsning har den bedste effekt, hvis nedbringelsen af lånet foregår mekanisk, ved at kommunens rådgivere har bemyndigelsen til at sælge CHF i det øjeblik kursen rammer et fast aftalt niveau. E) Valutakurv med beskyttelse, frem for kun én valuta (CHF) med ubegrænset risiko Løsningen bygger på a) at begrænse risikoen ved at have et maksimum for ydelserne og b) at sprede risikoen ved at anvende en kurv af valutaer, frem for at være bundet på en enkelt valuta. Det kan sammenlignes med, at man på aktivsiden gør brug af en investeringsforening frem for at investere i en enkelt aktie. Deutsche Bank er pt. den eneste, som tilbyder dette produkt. Valutakurv-løsningen kort fortalt Valutakurven sammensættes af valutaer for de 12 lande med største BNP. o Dog er Rusland erstattet af Sydafrika Der lånes i de to valutaer med laveste renter, og der placeres i de to med højeste renter. o Herved opnås den største rentebesparelse Der allokeres ligeligt iblandt disse valutaer Sammensætningen justeres løbende således, at der kontinuerligt gøres brug af de mest hensigtsmæssige valutaer. Ovenstående sammensætning foretages hver måned og holdes i tre måneder. o Det vil sige, at hver måned justeres 1/3 af kurven. På den måde opnås en hensigtsmæssig spredning og kommunen er ikke afhængig af udviklingen i blot en valuta (CHF). Der er indbygget maksimale ydelserne (en maksimal udgift), som ligger lidt over den forventede udgift til kommunens nuværende ydelser der kommer ingen ekstra regning. Ved at omlægge lånet til en valutakurv ophører kommunens eksisterende følsomhed overfor CHF, både i positiv og negativ retning. Skulle CHF svækkes, hvilket er en fordel set ud fra kommunens nuværende situation, forventes det at valutakurven ligeledes vil udvikle sig fordelagtigt S00 11/2279 4

5 Udover risikospredningen er det også muligt at opnå en rentebesparelse. Renteforskellene i valutakurven er typisk højere end renteforskellen mellem CHF og DKK, hvor forskellen i øjeblikket er 1,50 pct. Denne løsning kan både give en mer- og mindreudgift i forhold til den givne situation, men kommunen bliver garanteret en maksimal ydelse, worst-case scenarie, hvilket giver en større budgetsikkerhed, som ikke eksisterer på nuværende tidspunkt. Nedenstående figur viser, hvorledes valutakurven forventes at udvikle sig (ud fra historiske data) sammenlignet med kommunens konkrete lån i CHF inklusiv det underliggende DKK lån ud fra den aktuelle situation (terminskurser). Norddjurs Kommunes sammenlignings ydelser ud fra markedets forventninger. Mio. kr. 14,0 Sammenligning ydelser Mio.kr. 14,0 12,0 12,0 10,0 10,0 8,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,0 2,0 2,0 0, Eksisterende Optimeret forventet Maksimum 0,0./. Ud fra markedets forventninger 2 ventes det, at kommunens samlede ydelser på CHF-lånet vil blive omkring 109 mio. kr. (de blå søjler). Hvis kommunen i stedet ønsker, at anvende en valutakurv vil det betyde, at den samlede ydelsesbetaling vil være ca. 67 mio. kr. Den optimerede ydelse (valutakurven) viser kommunens fremtidige ydelse, hvis valutakurven performer, som den gennemsnitligt har gjort over de seneste 10 år (de røde søjler). Selvfølgelig er det 2 CHF lån ellers swaps har en markedsværdi / kursværdi / nutidsværdi. Den kan udregnes på to måder, som selvfølgelig giver samme resultat: A) Fremtidige CHF beløb diskonteres tilbage til i dag med CHF renter og ganges med spot kursen for at få nutidsværdien i danske kroner. B) Fremtidige CHF beløb omregnes til danske kroner med terminskurserne og diskonteres tilbage til i dag med danske renter. Terminskurserne vokser med renteforskellen, hvilket præcis modsvares af, at diskonteringsfaktorerne i danske kroner er forholdsmæssigt lavere end diskonteringsfaktorerne i CHF. Metode B) er anvendt af hensyn til at kunne lave sammenligninger med andre beløb i danske kroner S00 11/2279 5

6 ikke muligt at spå om fremtiden ud fra den historiske performance, men det kan give en indikation om et performance niveau. Som det fremgår af bilag, ventes det, at valutakurven performer bedre end kommunens nuværende situation selv ved en CHF/DKK kurs på 4,50. Samtidig med at kommunen har muligheden for at reducere ydelserne på CHF-lånet, garanteres det, at den samlede ydelse ikke overstiger 115 mio. kr. (maksimum ydelsen), og kommunen vil ikke lide de evt. tab, som en kursstigning vil medføre (den blå linie)../. Det har ikke været muligt, at få en kommentar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om hvorvidt valutakurv-løsningen er lovlig i forhold til den gældende lovgivning på området. Deutsche Bank har dog garanteret, at de kan stå inde for, at forretningen er lovlig under de gældende regler. Se dokumentationen i bilag. Det fremgår af Udvalgsrapporten om kommunernes anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter fra juni 2011 side 24, at: Udvalget foreslår derfor, at der ved en kommende ændring af lånebekendtgørelsen indarbejdes en overgangsbestemmelse med henblik på, at eksisterende engagementer i anden valuta end danske kroner og euro inden for de gældende løbetidsregler fortsat kan omlægges i anden udenlandsk valuta, hvorfor Deutsche Bank mener, at den angivne valutakurv-løsning til risikoreduktion falder ind under den eksisterende såvel som den forventede nye lovgivning. Vælges valutakurv-løsningen kræver det, at kommunes økonomiske finansielle politikker skal ændres, da låneporteføljen vil sprede sig over flere forskellige valutaer. Nuværende retningslinjer: Forslag til nye retningslinjer: Finansieringsvaluta Min.-Maks. Finansieringsvaluta Min.-Maks. DKK pct. DKK pct. CHF 0-25 pct. Øvrig valuta 0-40 pct. Øvrig valuta 0-15 pct. Forslag til tekst-ændring i Norddjurs Kommunes økonomiske finansielle politik: Hovedparten af låneporteføljen baseres på danske kroner. Andre valutaer kan benyttes i et vist omfang, når ovenstående betingelser er opfyldt. Formålet med at inddrage fremmed valuta i låneporteføljen er at opnå en rentebesparelse. For at begrænse valutarisikoen skal låneporteføljen holdes indenfor de fastsatte rammer S00 11/2279 6

7 Fortroligt 26. August 2011 Sikkerhed og optimering et konkret eksempel Risikostyring De blå søjler angiver en kommunes fremtidige ydelses betalinger, hvis valutakursen CHF/DKK er 5.50 i hele perioden Den lyseblå linie angiver kommunens maksimum ydelse, d.v.s. uafhængigt at den fremtidige valutakursudvikling kan kommunens ydelser aldrig overstige denne grænse De røde søjler angiver kommunens fremtidige ydelses betalinger, hvis indekset performer gennemsnitligt, som det har gjort over de seneste godt 10 år siden 30. april 2000 NB: Historisk performance er ingen garanti for fremtidig performance 2019 CHF lån og 2027 DKK lån For internal use only 9

8 Fortroligt 26. August 2011 Sikkerhed og optimering et konkret eksempel Risikostyring 2019 CHF lån og 2027 DKK lån De blå søjler angiver en kommunes fremtidige ydelses betalinger, hvis valutakursen CHF/DKK er 4.50 i hele perioden Den lyseblå linie angiver kommunens maksimum ydelse, d.v.s. uafhængigt at den fremtidige valutakursudvikling kan kommunens ydelser aldrig overstige denne grænse De røde søjler angiver kommunens fremtidige ydelses betalinger, hvis indekset performer gennemsnitligt, som det har gjort over de seneste godt 10 år siden 30. april 2000 NB: Historisk performance er ingen garanti for fremtidig performance For internal use only 10

9 29. august, 2011 Deutsche Bank må udelukkende indgå transaktioner der falder under gældende lovgivning, og bruger store ressourcer i form af interne jurister og eksterne lokale jurister for at dokumentere, at samtlige transaktioner følger lovgivningen globalt og lokalt. Derfor optager Deutsche Bank før indgåelse af enhver transaktion en legal opinion fra et lokalt advokat kontor, i Danmark Gorrissen Federspiel (Danmarks bedst rated advokatfirma), som dokumenterer transaktionens legalitet. For de kommuner, der allerede har indgået valutavælgeren, er der optaget positive legal opinions, som bekræfter, at valutavælgeren falder under gældende lovgivning. En sådan vil Deutsche Bank ligeledes optage før indgåelse af en transaktion med Norddjurs Kommune og denne vil blive stillet til rådighed Norddjurs kommune. med venlig hilsen / best regards Lars Kähler Olesen Deutsche Bank AG Havnegade 39,1058 København Tel: Mob: Fax:

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Strategioplæg Schweizerfranc NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE 1. Indledning Formålet med dette notat er at drøfte med Økonomiudvalget, om den nuværende valgte strategi for håndtering af kommunens eksponering

Læs mere

Direktionscenter Økonomi

Direktionscenter Økonomi Direktionscenter Økonomi Den 22. august 2012 Notatark Notat vedr. lån i schweizerfranc mv. KommuneKredit udsendte medio 2011 en anbefaling til sine rådgivningskunder om, at etablere handlingsplaner for

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 4. kvartal 2012 Markedsføringsmateriale 5. oktober 2012 Makroøkonomiske udsigter side 2 Krisen lever endnu med nye runder op og nedture på finansmarkederne. Ny europæisk

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere