Vej, Park og Forsyning Rottehandleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vej, Park og Forsyning Rottehandleplan 2013-2015"

Transkript

1 Vej, Park og Forsyning Rottehandleplan Handlingsplan for rottebekæmpelse og forebyggelse

2 INDHOLD FORMÅL OG LOVGRUNDLAG... 3 HANDLEPLANENS OVERORDNEDE MÅL... 4 SUCCESKRITERIER... 4 ORGANISERING OG STATUS... 5 ANTAL ANMELDELSER OG ÅRSAG... 6 VÆSENTLIGE ÅRSAGER OG TENDENSER... 7 SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER... 8 ROTTESPÆRRER... 9 BUDGET... 9 KONKRETE TILTAG HANDLEPLANENS VIDERE FORLØB ROTTEHANDLEPLAN

3 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG Furesø Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden Heraf fremgår Kommunens overordnede mål for rottebekæmpelsen, samt det der skal udgøre de målbare succeskriterier for rottebekæmpelsen. Formålet med handlingsplanen er at synliggøre de aktiviteter, der skal sikre, at kommunens mål for rottebekæmpelsen kan realiseres. Handlingsplanen indeholder derfor en beskrivelse af konkrete tiltag. Rottehandlingsplanen indledes med Furesø Kommunes overordnede mål og succeskriterier. Herefter følger en kort beskrivelse af status for rotteområdet i Furesø Kommune. I det efterfølgende redegøres der mere indgående for kommunens succeskri-terier og konkrete tiltag for at nå målene. I henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 696 af 26/06/2012) skal handlingsplanen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter indeholde følgende: Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål Beskrivelse af særlige indsatsområder, hvor det er relevant, vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: Ejendomme i landzone Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder Fødevarevirksomheder Kloakker og stikledninger (herunder anvendelse af kloakblokke og rottespærrer) Havnearealer Kommunale genbrugsstationer Lossepladser og deponier Vildtfodringspladser Desuden skal opsætning af rottespærrer og anvendelse af giftblokke fremgå af handlingsplanen. ROTTEHANDLEPLAN

4 HANDLEPLANENS OVERORDNEDE MÅL Furesø Kommune har fastlagt et overordnet mål for rottebekæmpelsen: Reduktion af rotter til et acceptabelt niveau på ca. 500 anmeldelser om året ved miljøforsvarlig bekæmpelse. Antallet af rotteanmeldelser var 909 i 2012, se endvidere tabel 1. SUCCESKRITERIER Furesø Kommune anerkender at der er mange faktorer der indvirker på rottebestanden, og det er derfor nødvendigt, at der sættes ind på flere områder. Succeskriterierne og de valgte konkrete tiltag tager derfor fat i flere områder, for at opnå den største effekt. Succeskriterierne for opnåelse af det overordnede mål i rottebekæmpelsen er følgende: 1 Udfase/nedbringe brugen af gift for at have fokus på miljøforsvarlig rottebekæmpelse. 2 Mekaniske fælder (eksempelvis WiseTraps) skal i større omfang benyttes til rottebekæmpelse i kloakkerne. 3 Mindst 90 % af alle rotteanmeldelser indberettes direkte af borgere og virksomheder i Pestikom via selvbetjening på Furesø Kommunes hjemmeside, for at reducere antallet af fejlanmeldelser. I 2012 blev 77 % af anmeldelserne indberettet via selvbe-tjeningsløsningen. 4 Nedbringe forekomsten af rotter ved husstande, der fodrer fugle ved forebyggelse frem for bekæmpelse. Tiltagene for opnåelse af de ovenstående succeskriterier fremgår af afsnittet Konkrete tiltag. ROTTEHANDLEPLAN

5 ORGANISERING OG STATUS Furesø Kommune ønsker at yde borgerne en god service i forbindelse med rottebekæmpelse. En god service tilstræbes ved, at tilsyn ved forekomst af rotter foretages hurtigt efter anmeldelse. Ved anmeldelse af rotter i beboelsesrum foretages tilsynet senest efterfølgende hverdag. Øvrige tilsyn foretages senest 3 hverdage efter anmeldelsen. Furesø udfører selv rottebekæmpelsen. En fast medarbejder udfører tilsyn, bekæmpelse af rotter og informere borgerne om forebyggelse. Rottebekæmperen benytter en hund til lokalisering af rotter på de adresser, hvor der er anmeldt rotter. Rottebekæmperen udfører tilsynsbesøg ved modtagelse af anmeldelse om rotter og tilsynsbesøg på ejendomme i landzone eller landbrugsejendomme i byzone, efter reglerne i bekendtgørelsen og registrerer foranstaltninger foretaget i kommunen for bekæmpelse af rotter. Desuden opstiller, flytter og servicere rottebekæmperen de nuværende 24 elektroniske fælder (WiseTraps, se figur 1) i kommunen. Der benyttes 15 fælder i et forsøgsområde i Hareskovby og 10 fælder til lokal strategisk bekæmpelse. I Furesø Kommune benyttes IT-værktøjet Pestikom til at håndtere rotteanmeldelserne, hvorved alle anmeldelser registreres i ét system, som kan danne grundlag for analyser af geografiske og tidsmæssige sammenhænge. Samtidig sikres det, at både kommune og rottebekæmperen har adgang til den samme, opdaterede information om hver enkelt henvendelse. I Pestikom kan anmelderen angive årsagen til anmeldelsen. Det er således muligt at følge udviklingen i antallet af anmeldelser fordelt på årsag. Dermed kan de registrerede data benyttes til at udvælge særlige indsatsområder for rottebekæmpelsen, og udviklingen bliver målbar. Figur 1. Eksempel på elektronisk fælde i kloakrør I Furesø Kommune ønskes der en miljøvenlig rottebekæmpelse, som tilskyndet af Naturstyrelsen, og der benyttes ikke gift til generel bekæmpelse i kloakker. Kun i særlige tilfælde, hvor en intensiveret rottebekæmpelse er nødvendig benyttes giftblokke i kloakken. Indendørs benyttes kun mekanisk rottebekæmpelse ved brug af smækfælder. Der er ikke problemer med rotter på genbrugspladserne. ROTTEHANDLEPLAN

6 ANTAL ANMELDELSER OG ÅRSAG I Furesø Kommune opleves et stigende antal anmeldelser af rotter. Det vurderes, at årsagerne til dette overvejende er de tre følgende grunde: 1. Der har gennem de seneste år været mere opmærksomhed på rotter i diverse medier Det formodes, at den øgede opmærksomhed medfører, at der i højere grad end tidligere anmeldes rotter, så snart rotterne observeres af borgere. Eksempelvis modtager Rottebekæmperen også anmeldelser vedr. strejfende rotter og ikke kun anmeldelser i forbindelse med egentlige tilholdssteder for rotter. 2. Ændret praksis i forbindelse med registrering af anmeldelser Det har siden 2011 været muligt for borgerne at benytte selvbetjeningsløsning via Kommunens hjemme-side til at anmelde rotter. Selvbetjeningsløsningen betyder, at den samme sag/ejendom kan optræde som flere anmeldelser i systemet, hvis selvbetjeningsløsningen benyttes, hver gang borgeren henvender sig om den igangværende bekæmpelse vedr. den konkrete sag/ejendom. Dette ses ved en højere forekomst af anmeldelser på samme ejendom/adresse indenfor en kortere periode, hvor rottebekæmpelsen er gennemført ved gentagende kontakt mellem anmelder og rottefænger. Ved telefonisk kontakt fra borgeren registreres henvendelse på den eksisterende sag. Antallet af anmeldelser før og efter 2011 er derfor ikke direkte sammenlignelige. Besøg af skadedyr Andet skadedyr Mosegrise Mus Rotter I alt Tabel 1. Udviklingen i skadedyrsanmeldelser En reel stigning af rotter Såkaldte rotte-år. Mange kommuner har oplevet en stigning af rotteanmeldelser i de seneste år. Almindeligvis svinger antallet af rotter op og ned, når der ses over en årrække. Forekomsten af rotter afhænger grundlæggende af de fodermuligheder rotterne har i området. Rotterne flytter sig derfor, når fodermuligheden er udtømt. Ved rigelige fodermuligheder er der grundlag for gode forhold for flere rotter. Dette kombineret med flere observerede rotter i overfladen. Rotter der bliver i kloakkerne anmeldes ikke, men når rotterne observeres over jorden, og værst indendørs, bliver de et problem. Et af de store rottebekæmpelsesfirmaer peger bl.a. på, at dårligt vedligeholdte kloakker og deraf defekte kloakker og kloakbrud, er en væsentlig årsag til, at borgerne oplever en øget forekomst af rotter. Desuden vurderes det, at rotterne søger mod overfladen, når der er meget vand i kloakkerne. De seneste års hyppige forekomst af skybrud og kraftige regnskyl kan i nogle tilfælde få flere rotter til overfladen. Omvendt kan de kraftige regnskyl også forårsage, at rotterne drukner i kloakkerne. Det er dog svært at pege på en konkret forklaring på, hvorfor der anmeldes flere rotter, da årsagerne kan være meget lokalt betonet. I Tabel 1 ses antallet af rotteanmeldelser fra 2009 til Det ses af tabellen af nogle anmeldelser efter tilsynsbesøg viser sig at vedrøre andre skadedyr. Andre skadedyr end rotter bekæmpes ikke af kommunen. Antallet af rotteanmeldelser har været stigende i løbet af de seneste 4 år. Dog kan antallet før og efter 2011 ikke sammenlignes direkte, som redegjort for ovenfor i punkt 2. ROTTEHANDLEPLAN

7 VÆSENTLIGE ÅRSAGER OG TENDENSER De største rotteproblemer opleves i byområderne, hvorimod der på landet ikke vurderes at være de store problemer med rotter. I Kirke Værløse og i Jonstrup er der dog ikke problemer med rotter i kloakkerne, hvilket formodes at skyldes svovlbrinteforekomst i kloaksystemet. Det fremgår af rottebekæmperens rapporter, at en væsentlig årsag til rotteanmeldelserne er fejl på private kloakker og afløbsinstallationer. Typiske fejl er brud på kloak, utæt tagnedløb eller åben udluftsrør fra toilettes nedfaldsstamme. Indsatsen vedrørende udbedring af fejl på de private kloakker koordineres med Furesø Spildevand A/S. Der fremgår endvidere af rapporterne, at der i stigende grad konstateres uhensigtsmæssig fodring af fugle, hønsehold og kompostering. Problemer med rotter i forbindelse med husdyrhold som f.eks. høns og kaniner kan forekomme på grund af uhensigtsmæssig opbevaring af foderet eller overfodring. Figur 2. Rotte i kloak ROTTEHANDLEPLAN

8 SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER I Furesø Kommune er der iværksat forsøg i to områder, henholdsvis Hareskovby og Farums gamle bydel. I de to indsatsområder benyttes to forskellige rottebekæmpelsesmetoder. Indsatsområde 1 - Hareskovby Hareskovby er et område med mange rotteanmeldelser. Derfor er et område i Hareskovby udvalgt til forsøg med kloakbekæmpelse med Wise Traps. Wise Trap er en elektronisk rottefælde der placeres direkte i kloakrøret (se figur 1). Rottens bevægelse og kropsvarme aktiverer fælden til at udskyde et bundt spyd med stor kraft (se figur 2). Spyddene trækkes herefter op, og fælden er funktionsklar igen. Fælden påvirker ikke flowet i kloakken. Spyddene er designet til at knække rottens knogler, uden at gå gennem pelsen. Rotten aflives hurtigt og smertefrit og skylles væk med kloakvandet. Indsatsområde 2 Farums gamle bydel Den gamle bydel i Farum er ligeledes et område med mange rotteanmeldelser. Her gennemføres forsøg med kloakbekæmpelse med giftblokke. Området omfatter Kastanie Alle, Lindegårdsvej, Gedevasevej og Kålundsvej. I hver brønd nedsættes op til tre giftblokke. Brønden efterses og påfyldes med giftblokke cirka hver 4. uge. Forsøget følges og evalueres ud fra mængden af gift, som rotterne spiser, og ud fra antallet af anmeldelser fra området. Forsøget evalueres årligt, dvs. første gang i juni Al drift og vedligehold, herunder klargøring, nedsættelse, batteriskift og funktionscheck, foretages af Furesø Kommunes rottebekæmper. Fælderne flyttes rundt efter behov og tilses og serviceres løbende. Antallet af fældernes skud registreres og er bestemmende for, hvornår fælderne flyttes. Når fælden ikke længere smækker flyttes den. Området strækker sig fra kommunegrænsen ved Brunsøvej og Rolighedsvej og bevæger sig mod vest i takt med, at Wise Traps flyttes. Forsøget følges og evalueres ud fra Wise Traps aktivitet (antal skud). Furesø Kommune vil i planperioden indlede et samarbejde med Wisecon A/S med henblik på optimal strategisk udnyttelse af Kommunens Wise Traps. Forsøget evalureres årligt, dvs. første gang i august Figur 3. WiseTrap fælde med udskudt spyd ROTTEHANDLEPLAN

9 ROTTESPÆRRER Furesø Kommune vil opsætte rottespærrer på de kommunale ejendomme, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Dette gennemføres efter en prioriteret rækkefølge, som er: 1. Ejendomme med eksisterende rotteproblemer 2. Institutioner, skoler og plejehjem 3. Ejendomme med stor offentlig tilgang, eksempelvis sportsanlæg 4. Øvrige bygninger BUDGET I budgettet for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Furesø Kommune er der afsat midler til årlige udgifter på 1.1 mio. kr. Dette omfatter indkøb af fælder, gift mm., samt uddannelse af personale, lønudgifter til egne folk til arbejde med rottebekæmpelse og administrationsudgifter. Gebyrindtægter til dækning af rotteområdets udgifter beløber sig på 0,028 promille af ejendomsværdien (år 2013). Furesø Kommunen forventer at opsætte ca. 50 rottespærrer om året. ROTTEHANDLEPLAN

10 KONKRETE TILTAG Til opnåelse af den overordnede målsætning, fremgår her kommunens succeskriterier og tiltag som iværksættes. De valgte succeskriterier og tiltag er følgende: 1 Udfase/nedbringe brugen af gift for at have fokus på miljøforsvarlig rottebekæmpelse Tiltag: Furesø Kommune har allerede iværksat initiativ med at nedbringe brugen af gift. Denne indsats fastholdes og skærpes i planperioden. Brugen af giftblokke i kloakker nedbringes yderligere, ligesom gift på overfladen reduceres. Furesø Kommune vil i stigende grad benytte mekanisk rottebekæmpelse, i form af smækfælder, elektroniske fælder og andre alternative bekæmpelsesformer, hvor muligt. 2 Mekaniske fælder (eksempelvis WiseTraps) skal i større omfang benyttes til rottebekæmpelse i kloakkerne Tiltag: Furesø Kommune afsætter midler til indkøb, opstilling og løbende service af 100 stk. Wise Traps. I den forbindelse udarbejdes en plan for strategisk benyttelse af fælderne, så de har mest mulig effekt. Furesø Kommune ønsker at inddrage Wisecon A/S s ekspertise på området i arbejdet med strategisk benyttelse af WiseTraps for optimal udnyttelse af fælderne. 3 Mindst 90 % af alle rotteanmeldelser indberettes direkte af borgere og virksomheder i Pestikom via Furesø Kommunes hjemmeside, for at reducere antallet af fejlanmeldelser Tiltag: Furesø Kommune vil oplyse borgere og virksomheder om, hvordan der anmeldes i Pestikom. Det er hensigten, at borgere og virksomheder ved at anmelde direkte i Pestikom bedre kan guides til at genkende spor efter rotter, og at fejlanmeldelser (muldvarper, mus mv.) dermed reduceres. I forbindelse med anmeldelsen i Pestikom vises eksempler på spor efter rotter. I 2012 udgjorde online anmeldelser 77 % målet er 90 % ved planperiodens udløb i Nedbringe forekomsten af rotter ved husstande, der fodrer fugle ved forebyggelse frem for bekæmpelse Tiltag: Furesø Kommune vil gennemføre en målrettet kampagne i planperioden vedr. hensigtsmæssig fuglefodring. Relevante borgere skal informeres om, hvordan man kan fodre fugle og undgå rotter. I særlige tilfælde vil Furesø give påbud mod fuglefodring. Kommunen undersøger de bedste virkemidler for gennemførsel af en kampagne. ROTTEHANDLEPLAN

11 HANDLEPLANENS VIDERE FORLØB Handleplanens succeskriterier og indsatsområder evalueres løbende i planperioden. Handleplanen revideres hvert tredje år, dvs. i 2015, som foreskrevet i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 696 af 26/06/2012). ROTTEHANDLEPLAN

12 Rottehandleplan Godkendt af Byrådet d. 4. september 2013 Furesø Kommune Stiager Værløse Oplag: 15 Udgivet: 6. maj 2014 Redaktion: Heidi Juhl Hansen Foto: Furesø Egedal Forsyning ROTTEHANDLEPLAN

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2016-2018

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2016-2018 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 15. marts 2016 ERHVERV OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2016-2018 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har d. 7. december 2015 vedtaget Frederiksberg Kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018.

Kommunalbestyrelsen har d. 7. december 2015 vedtaget Frederiksberg Kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Frederiksberg Kommune 2016-2018 Kommunalbestyrelsen har d. 7. december 2015 vedtaget Frederiksberg Kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan 2016-2018. Rottebekæmpelse i Albertslund Kommune. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Rottehandlingsplan 2016-2018. Rottebekæmpelse i Albertslund Kommune. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund Rottebekæmpelse i Albertslund Kommune Miljø & Teknik Rottehandlingsplan 2016-2018 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 Indhold Indledning... 4 Handlingsplan

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Halsnæs Kommune 2013-2015

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Halsnæs Kommune 2013-2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Natur og Udvikling Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Halsnæs Kommune 2013-2015 1 Baggrund... 1 1.1 Indledning...

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Handlingsplanens opbygning...3 Status på rotteområdet....3 Organisering af den kommunale rottebekæmpelse...3

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning - rotter og handlingsplan...3 Organisering og økonomi...4 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Gentofte Kommunes. Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018

Gentofte Kommunes. Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Gentofte Kommunes Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 I henhold til bekendtgørelse nr. 1904 af 29. december 2015 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 6, samt Naturstyrelsens Vejledning om forebyggelse

Læs mere

2008 rekordår for antallet af anmeldelser

2008 rekordår for antallet af anmeldelser 28 rekordår for antallet af anmeldelser De årlige indberetninger for 28 fra kommunerne til By- og Landskabsstyrelsen om rottebekæmpelse i kommunerne er nu indsamlet. Statistik over rottebekæmpelse siden

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

ERFA-MØDE OM GEOENVIRON ROTTER

ERFA-MØDE OM GEOENVIRON ROTTER ERFA-MØDE OM GEOENVIRON ROTTER MARIA AMALIA HEINESEN MORTEN HESTHAVEN OLE VILLUMSEN TROELS KREIPKE DAGSORDEN 15.05.2014 KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:05 SIDSTE NYT FRA GEOKON

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE 2016-2018 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE 2016-2018 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER SILKEBORG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter...

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter 2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter Nyt kapitel Resumé I 2013 var der mere bevægelse i de kommunale skatter end i de foregående år. 13 kommuner valgte at sætte skatten op, mens 11 satte

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Q i Det Energipolitiske Udvalg. Den 15. april 2010

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Q i Det Energipolitiske Udvalg. Den 15. april 2010 Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 241 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Q i Det Energipolitiske Udvalg Den 15. april 2010 Spørgsmål

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014.

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014. Redegørelse vedrørende sager om i Ældreområdet 2014. Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende indenfor Ældreområdet. Ældre Bevillingsenheden Tlf. 46 11

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 9 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, før det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse 0.5 2016-03-04 ASHD, BDK Første udkast på baggrund

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Overvægt udgør et stadigt stigende folkesundhedsproblem. Hele 47 % af den voksne befolkning er overvægtige heraf er 13 % svært overvægtige.

Overvægt udgør et stadigt stigende folkesundhedsproblem. Hele 47 % af den voksne befolkning er overvægtige heraf er 13 % svært overvægtige. N O TAT Mål for udviklingen i danskernes sundhed s- tilstand KL s bud 1. De sundhedsmæssige udfordringer Den danske middellevetid ligger fortsat under OECD-gennemsnittet. De seneste tal fra 2009 viser

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Vejledning for fjerkræhold i boligområder.

Vejledning for fjerkræhold i boligområder. Vækst og Bæredygtighed Dato: 21/10/2015 Vejledning for fjerkræhold i boligområder. For yderligere information kontakt Holbæk Kommune ved: Landbrugsteamet Telefon: 72362505 Mail: landbrug@holb.dk 0 Indhold:

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Side 1 af 8 1. Sammendrag har været inde i en god udvikling. Der er sat fokus på pædagogisk udvikling, den enkelte medarbejders kompetencer og hvordan disse bliver

Læs mere

Eventstrategi for Assens Kommune 2015-2016

Eventstrategi for Assens Kommune 2015-2016 Eventstrategi for Assens Kommune 2015-2016 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til Vækst realiseres gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her. Vækst og udvikling og Alle får en uddannelse. Et

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering ArbejdsPladsVurdering Vejledning om reglerne for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, herunder metode og indhold samt sikkerhedsudvalgets rolle. ARBEJDSMILJØVEJLEDNING NR.3 OKT. 2004 Statens Luftfartsvæsen

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013 Natur og Udvikling Kanalstrategi Hvert år håndterer Halsnæs Kommune rigtig mange henvendelser til og fra borgere

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen Dialogbaseret aftale mellem Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen 2016 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R. J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2012 Sagsbehandler Kenneth L. Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 E-mail keno@esbjergkommune.dk Kommunikationsstrategi

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og følge op på i 2010. Den internt ansvarlige for den

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07

RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07 RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Arbejdstilsynets styring af tilsynsfunktionen (beretning nr. 14/99) 1. I mit supplerende

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ 2013 Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ Niels Jakob Woersaa og Heidi Kristensen Kolding Kommune 21-05-2013 Er netop gået på efterløn og har endnu ikke

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 KLOAKFORNYELSE 4 1.1 Principper 4 1.2 Strategi 4 1.3 Vurdering af behov 4 1.4 Klimaforandringer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap og Samstyrken Godkendelse 19 april 2016 Udvalget for Social og Sundhed Revidering

Læs mere

Bilag - Undersøgelse af sagen vedr. charter for flere kvinder i ledelse

Bilag - Undersøgelse af sagen vedr. charter for flere kvinder i ledelse Bilag - Undersøgelse af sagen vedr. charter for flere kvinder i ledelse Formålet med Charter for flere kvinder i ledelse er: At sikre, at kvinder og mænd har lige muligheder for at gøre lederkarriere.

Læs mere

Formålet: at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet: at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26. januar 2015 Socialpsykiatrisk Center, Herning Leder Susanne Østergård Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014 Tilsynets berigtigelse:

Læs mere

Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015

Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015 Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015 IT-afsnittet SK Godthåbsgade 8 9931 4040 9400 Nørresundby Servicedesk-sk@aalborg.dk Indledning It og digitalisering er i dag

Læs mere

Strategi for Indsatser og Anbringelse

Strategi for Indsatser og Anbringelse Strategi for Indsatser og Anbringelse - I Børne- og Familieafdelingen, Hjørring Kommune Indeværende strategi er en naturlig forlængelse af Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik. Strategien

Læs mere

Vejledning for fjerkræhold i boligområder

Vejledning for fjerkræhold i boligområder Vejledning for fjerkræhold i boligområder Indhold: FØR DU ANSKAFFER DIG FJERKRÆ 3 EN HØNE BLEV TIL FEM KLAGER 3 REGLER OG RETNINGSLINJER 4 ROTTER 4 GØDNING 5 HØNS 5 DUER 6 ANDET FJERKRÆ 6 FUGLEINFLUENZA

Læs mere

Virksomheder uden ArbejdsMiljøOrganisation:

Virksomheder uden ArbejdsMiljøOrganisation: De nye regler om virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed er blevet til efter et trepartssamarbejde mellem Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter i 2009. De grundlæggende regler om arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 24. september 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet.

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 036-12 Revideret økonomiprotokollat for Overenskomst om psykologhjælp

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Udviklingen i administrative ressourcer i Region Sjælland

Udviklingen i administrative ressourcer i Region Sjælland Dato: 16. maj 2013 Brevid: 2051437 Udviklingen i administrative ressourcer i Region Sjælland Region Sjælland har i sit budget hvert år haft mål om effektivisering af udgifterne til de fælles administrative

Læs mere

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Måske kan jeg hjælpe dig En mentor er én, du kan snakke med om alt muligt. Jeg er ansat i Pleje og Omsorg

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 513 Offentligt J.nr. BLS-401-00804 Den 28. april 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund.

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund. Generelle oplysninger Ansøger: Sundhedsplejen i Svendborg Kommune Projektets titel: GO`start gennem fælles indsats Projekt start: 1/9-2011 Projekt slut: 1/9-2013 Resumé af projektet Formålet med projektet

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. november 2004 via Magistraten Tlf. : 8940 1553 Jour. : 00.01A00 - ÅKV/2004/02397

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere