Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg"

Transkript

1 Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering af klager, Beboeren, Beboerøkonomi, Beboerinterview og Samarbejde eksternt. De fysiske og sundhedsmæssige rammer, side 6 o Hygiejne og sikkerhed, Medicinadministration, Kost/motion og Rygning, alkohol og stofmisbrug. Organisation og medarbejderforhold, side 7 o Organisation, Ledelsesstruktur, Medarbejdersammensætning, Faglig udvikling, Arbejdsmiljø og samarbejde internt. Tilbudsportalen, side 9 Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra sidste tilsyn, side 9 Konklusion, anbefalinger og påbud Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutralt, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af det uanmeldte tilsyn på var neutralt. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Stokrosevej er et velfungerende botilbud, med plads til enkelte forbedringer. Botilbuddet har ikke efterlevet alle påbud fra sidste tilsyn. Det var tilsynets indtryk, at botilbuddet efterlever de oplysninger der står om på Viborg Kommunes hjemmeside samt i tilbuddets servicedeklaration, der dog kan skrives mere retvisende. Enkelte oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen stemmer ikke overens med de faktiske forhold i tilbuddet. Der var klarhed over målet med beboernes modtagelse af ydelsen og værdier i indsatsen over for målgruppen. Medarbejderne var etisk og fagligt velfunderede og havde indsigt i målgruppen, dennes behov samt faglige tilgange i arbejdet med målgruppen. Beboernes modtagelse af ydelser tilrettelægges individuelt for den enkelte beboer med udgangspunkt i beboernes 141 handleplaner og delhandleplaner. Delhandleplanerne og den øvrige skriftlige dokumentation af det pædagogiske arbejde var i orden (på nær en delhandleplan der ikke var færdig). Det var tilsynets indtryk, at der var beboerinddragelse og beboerindflydelse, et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og pårørende, samt at beboernes ret til selvbestemmelse blev efterlevet. Tilbuddets arbejdsplan var i orden. De fysiske-, sundheds- og sikkerhedsmæssige rammer var i orden. Botilbuddets administration af beboernes medicin var i orden, bortset fra mindre mangler på to områder. Botilbuddet medvirker ikke til administration af beboernes økonomi. Tilbuddet anvender ikke sikker mail i mailkorrespondancen med andre myndigheder. Personfølsomme oplysninger blev opbevaret forsvarligt, dog med en enkel undtagelse. Tilbuddet havde udarbejdet skriftlige samtykkeerklæringer med beboerne omkring videregivelse af oplysninger. Tilbuddet havde kendskab til tavshedspligten og lovgivningen vedrørende magtanvendelser. Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde var i orden. Medarbejderne oplyste, at arbejdsmiljøet og det interne samarbejde med kollegerne er godt og er blevet bedre, men at der fortsat er plads til forbedringer. Medarbejderne udtrykte tilfredshed med samarbejdet med afdelingslederen. Medarbejderne Side 1 af 9

2 Botilbuddet modtog supervision og havde gode muligheder for sparring og intern faglig udvikling. Medarbejderne havde det sidste år haft begrænsede muligheder for deltagelse i faglige kurser, hvilket forventes at blive bedre i Tilbuddet havde afviklet MUS i maj 2013 og APV var planlagt til gennemførelse i efteråret Arbejdstilsynet har i juli måned oplyst, at tilbuddet får en grøn smiley. Beboerne udtrykte både tilfredshed og utilfredshed med botilbuddet. Der var en god og behagelig stemning i botilbuddet. Tilsynet har følgende anbefalinger og påbud i forhold til videreudvikling af tilbuddet: Tilsynet anbefaler, at botilbuddet arbejder videre med den positive udvikling af arbejdsmiljøet/det interne samarbejde. Tilsynet anbefaler endvidere, at tilbuddet får aftalt mere klare rammer for kørsel med beboere, samt at tilbuddet får klarhed over kontaktpersonfunktionen. Tilsynet anbefaler, at botilbuddet arbejder videre med at motivere de beboere der falder uden for målgruppen til at flytte i bedre egnede tilbud. Tilsynet anbefaler, at botilbuddet sikrer at beboernes delhandleplaner er udarbejdet og påført dato. Tilsynet anbefaler, at botilbuddet forholder sig konstruktivt til beboernes udtalelser til tilsynet. Tilsynet påbyder fortsat, at botilbuddet anvender sikker mail i den skriftlige korrespondance med andre offentlige myndigheder. Der forefindes udførlig vejledning om brug af sikker mail på intranettet. Tilsynet påbyder, at personfølsomme oplysninger opbevares, så de ikke er offentligt tilgængelige. Tilsynet anbefaler, at beskrivelsen af målgruppen ved næste revidering af servicedeklarationen beskrives mere retvisende, og at trænings- og udviklingsperspektivet indarbejdes. Endvidere at det tilføjes i servicedeklarationen, at botilbuddet også leverer hjælp efter servicelovens 83. Tilsynet anbefaler fortsat, at botilbuddets procedurebeskrivelse for medicinhåndteringen er tilgængelig i tilbuddet. Endvidere påbyder tilsynet fortsat, at bemyndigelseslisten revideres, så den omfatter alle medarbejdere der arbejder i tilbuddet også tilkaldevikarer. Tilsynet påbyder fortsat, at tilbuddet sikrer at oplysninger om ansatte stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet, og at der registreres tre leveringsadresser med oplysning om, hvilke ydelser der leveres på hver adresse på Botilbuddet Søndermarken. Endvidere bør botilbuddets metodebeskrivelse revideres. Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Afdelingsleder Martin L. Sørensen (benævnes i rapporten A.) Medarbejderrepræsentanter: 2 medarbejdere deltog (benævnes i rapporten M.) Beboere: 2-3 beboere deltog. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved konsulent Lonni Stadsbjerg Egtved. Program for uanmeldt tilsyn den 26. august 2013: Kl Interview med medarbejdere Kl Interview med medarbejdere og afdelingsleder Kl Interview med afdelingsleder Kl Gennemgang af skriftlig dokumentation Kl Interview med beboere og besigtigelse af fysiske rammer Indledning Det uanmeldte tilsyn blev effektueret mandag den 26. august Ved tilsynsbesøget blev beboere, medarbejdere og afdelingsleder interviewet. Tilsynet besigtigede fællesarealerne. Deltagerne i tilsynet blev informeret om formålet med tilsynet og offentliggørelsen af tilsynsrapporten. Det var ikke muligt at lave observationer på samspillet mellem beboere og medarbejdere. Denne tilsynsrapport er en konklusion på Side 2 af 9

3 Botilbuddet interviewene, indtrykkene under besøget, det skriftlige materiale der forelå inden besøget, samt materialer forevist tilsynet på tilsynsbesøget. Tilsynsrapporten har været i høring i botilbuddet og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Tilsynsrapporten offentliggøres på Tilbudsportalen samt på Viborg Kommunes hjemmeside. Botilbuddet er beliggende i den sydlige del af Viborg by på adressen,. Botilbuddet består af to bygninger med en pladsnormering på i alt 24 (12 beboere i hver bygning). På tilsynsbesøget var der ingen ledige pladser (én plads var udlånt til et nærliggende botilbud). Botilbuddet er et døgndækket botilbud for voksne der på grund af sindslidelse har brug for hjælp til eller omsorg og pleje for at få hverdagslivet til at fungere. Tilbuddet drives efter Lov om almene boliger 105, stk. 2 og Servicelovens 85. Tilbuddets ledelse består af en afdelingsleder og en leder. Den generelle faglige indsats Kerneydelse M. og A. oplyste, at det overordnede mål med indsatsen i tilbuddet er, at støtte beboerne i at udvikle deres ressourcer og kompetencer, så beboerne kan komme til at leve så selvstændig en tilværelse som muligt og gerne med udflytning til egen bolig. A. og M. oplyste, at flere beboere de sidste år er flyttet ud i egen bolig. Overordnet er der fokus på udvikling, men for enkelte beboere er det overordnede mål vedligeholdelse af nuværende funktionsniveau og at der skabes rammer for en god livskvalitet. Indsatsen tilrettelægges individuelt for den enkelte beboer, og beboerne støttes i deres ønsker for eget liv. Der er fokus på at støtte beboerne i at få hverdagen til at fungere, og at beboerne skal gøre det de selv kan, og det beboerne ikke selv kan, får beboerne støtte til. Ud fra drøftelserne under tilsynet fremkom følgende værdier der efterleves i kommunikationen med og indsatsen over for målgruppen: individuel tilgang til beboerne og en individuelt tilrettelagt indsats, skabe tryghed, tydelig, ærlig og respektfuld kommunikation, gode relationer til beboerne, fokus på beboernes ressourcer, empati, respekt for beboernes selvbestemmelse, værdier og forskellige livsstile samt at beboerne skal have indflydelse og medbestemmelse. Tilbuddets primære metoder og tilgange i arbejdet med beboerne er en ressourcefokuseret og recovery orienteret tilgang, kognitive metoder, Liv i fokus, CAN og strukturskemaer. Beboerne har faste kontaktpersoner, der er tovholdere på konkrete opgaver som f.eks. delhandleplaner. Beboerne modtager påmindelse, motivation, vejledning og støtte til bl.a. økonomi, medicin, følgeskab til læge, psykiater m.fl., overholdelse af aftaler, at komme op og af sted om morgenen, læse post, socialt samvær, personlig hygiejne, tøjvask, indkøb, madbestilling, struktur-/ugeskemaer, tilknytning til tilbuddet i samfundet, at holde sig ude af misbrug, støttende samtaler/mestringsstrategier m.m. A. og M. oplyste, at ca. fire beboere modtager kompenserende hjælp ( 83). M. oplyste, at der er en fast struktur og systematik i det daglige arbejde. Der er udarbejdet et ugeskema for hver beboer, der beskriver opgaverne ved beboerne og tidspunkter for støtten. Ugeskemaet er lavet med udgangspunkt i delhandleplanen. M. oplyste, at der ikke er enighed om/klarhed over, om det skal tilstræbes at det er beboernes kontaktpersoner der skal besøge beboerne. Botilbuddet anvender kalender til at holde styr på tilkomne opgaver. Medarbejderne skriver rapportnotater og dagbogsnotater, som medarbejderne orienterer sig i, når man møder ind. På opslagstavlen i fællesrummet hang oversigt over, hvem der er på arbejde den pågældende uge, hvem der den konkrete dag er tovholder for de enkelte beboere og hvornår medarbejdere er ude af huset. M. og A. oplyste, at beboerne er meget forskellige både hvad angår alder, støttebehov og interesser. Der opstår ind imellem konflikter mellem beboerne, når forskellige livsstile kolliderer, og beboerne overtræder hinandens grænser. Medarbejderne støtter beboerne i at løse konflikter og forebygge at konflikter opstår. M. og A. vurderede, at 4 beboere ikke længere tilhører målgruppen i tilbuddet, eftersom beboerne har stort behov for pleje, og behovet for støtte til sindslidelsen er minimalt. Beboerne tilhører målgruppen i almindeligt Side 3 af 9

4 Botilbuddet plejecenter eller psykiatrisk plejecenter. A. oplyste, at botilbuddets og sagsbehandlernes udfordring er, at beboerne har egen lejekontrakt, og beboerne og/eller beboernes pårørende ikke ønsker, at beboerne skal flytte i plejecenter/psykiatrisk plejecenter, selvom det vurderes at beboerne vil få et bedre tilbud der. De pågældende beboere er blevet tilbudt/visiteret til andre tilbud. Skriftlig dokumentation M. og A. oplyste, at alle beboere har en 141 handleplan og en delhandleplan. Beboerne inddrages i udarbejdelsen af delhandleplanen, og er med til at prioritere indsatsområder og mål. Delhandleplanen udarbejdes med udgangspunkt i 141 handleplanen. Delhandleplaner bliver løbende drøftet og opdateret, når der indgås aftale med beboerne om nye indsatsområder og mål minimum en gang årligt. M. oplyste, at enkelte beboere ikke har ønsket en delhandleplan/at deltage i delhandleplansarbejdet. I disse situationer har medarbejderne udarbejdet delhandleplanerne. Tilsynet gennemgik 5 delhandleplaner i acadre. En delhandleplan var ikke skrevet færdig, og en delhandleplan manglede dato, ellers var delhandleplanerne i orden. Tilbuddets skriftlige dokumentation omfatter udover delhandleplaner, en ugeoversigt over besøgstidspunkter og opgaver ved den enkelte beboer, kalender til at holde styr på tilkomne opgaver og beskeder, referater af beboermøder, p-møder og teammøder, underskrevet samtykkeerklæring om videregivelse af oplysninger og rapportnotater og dagbogsnotater samt beboermapper hvor relevante oplysninger om beboerne er samlet. Botilbuddet har ikke noget IT-system udover acadre. Tilsynet gennemgik den skriftlige dokumentation, hvilken var i orden. Ikke alle medarbejdere i tilbuddet anvender sikker mail i mailkorrespondancen med andre offentlige myndigheder. Personfølsomme oplysninger blev forsvarligt opbevaret i aflåst kontor, med undtagelse af en beskrivelse af medarbejdernes indsats ved en konkret beboer i konkrete situationer, der hang tilgængeligt for alle på opslagstavlen i fællesarealet i det ene hus. Magtanvendelse og håndtering af klager Medarbejderne oplyste, at botilbuddet ikke har været nødsaget til at anvende magt over for beboerne siden sidste tilsyn. Medarbejderne havde kendskab til lovgivning om og indberetning af magtanvendelser. Medarbejderne trækker sig i situationer der potentielt vil kunne eskalere, og A. oplyste at medarbejderne i yderste konsekvens skal ringe efter politiet. Medarbejderne var i 2012 på konflikthåndteringskursus. Nyansatte medarbejdere vil løbende komme på konflikthåndteringskursus. A. og M. oplyste, at der ikke havde været deciderede klager over botilbuddet. Der har været enkelte henvendelser fra beboere og pårørende med spørgsmål til eller undren over indsatsen, hvilket er blevet besvaret/løst under dialog med de pågældende. Beboeren M. og A. oplyste, at beboerne har fuld selvbestemmelse over eget liv, - dog har enkelte beboere værgemål eller dom til behandling, som botilbuddet understøtter. Medarbejderne støtter op om beboernes behov ved at motivere, støtte og vejlede, men beboerne træffer selv beslutninger i/om eget liv. Beboerne har medindflydelse og medbestemmelse på fællesaktiviteter i tilbuddet, og beboerne planlægger derudover enkelte fællesaktiviteter uden medarbejdernes involvering og deltagelse. Der afvikles beboermøde hver 14. dag, hvor der er fast dagsorden med punkter som information fra ledelse og medarbejdere, siden sidst og beboernes punkter. På møderne aftales f.eks. fællesaktiviteter som grillaften, bowling eller julefrokost og der nedsættes jævnligt udvalg der arrangerer aktiviteten - evt. med deltagelse af medarbejder. Dagsorden og referat hænger på opslagstavle i fællesareal. Beboerne betaler ind til en fælles kasse, hvor beløbene anvendes til kaffe, lys, servietter osv. Beboerne har fuld bestemmelse over hvad beløbene anvendes til. Beboermøderne fungerer som botilbuddets bruger- og pårørenderåd. To gange årligt vælges beboere til at deltage i møde med Social udvalget. Beboerne har ønsket, at der ikke deltager pårørende. Side 4 af 9

5 Botilbuddet En gang årligt afvikles der afdelingsmøde i overensstemmelse med Lov om almene boliger. Til næste afdelingsmøde den 5. september har ejendomsadministratoren lavet udkast til en ny husorden, som skal drøftes med og godkendes af beboerne. M. og A. oplyste, at medarbejderne støtter beboerne i deres sociale relationer i og uden for botilbuddet, og i at beboerne gør brug af deres ressourcer og kompetencer ude i samfundet. ¼ af beboerne har skånejob, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, undervisningstilbud, arbejde og/eller går til motion. Der er ikke længere tilbud om ferieture, og fælles udflugter/ture ud af huset sjældent finder sted. Botilbuddet havde nøgle/adgang til beboernes lejligheder. Beboerne har i deres lejekontrakter givet samtykke hertil. Adgangen til lejlighederne anvendes kun i særlige tilfælde, og der er altid to medarbejdere der låser sig ind, hvis der er behov for adgang til beboernes lejligheder. Der udvises respekt for at det er beboernes eget hjem. M. og A. vurderede, at hovedparten af beboerne er glade for at bo i botilbuddet. Beboerøkonomi Botilbuddet medvirker ikke til administration af beboernes økonomi, men tilbyder rådgivning og vejledning om økonomiske forhold efter behov. Beboerinterview (enkeltvis) Beboerne oplyste, at det i det store hele er godt at bo i botilbuddet. En beboer oplyste, at der den sidste tid er blevet et bedre fællesskab beboerne i mellem og mellem medarbejdere og beboere. Beboerne oplyste, at medarbejderne er søde og rare. En beboer oplyste, at der på beboermøderne gives gode informationer om de ting der sker i botilbuddet. Beboeren oplyste, at afdelingslederen er god til at handle på beboernes ønsker som f.eks. at beboerne får nøgle til depotrum i kælderen og til modsat bygning af hvor beboeren bor, hvilket betød meget for beboeren. Beboeren oplyste at have gode muligheder for medindflydelse på f.eks. indretning af fællesarealerne, etablering af bålplads og opsætning af badebassin i gårdhaven. To beboere oplyste, at medarbejderne primært er i det ene hus, og havde ønske om at medarbejderne var synlige i begge huse. En beboer fandt at nogle medarbejdere mangler kompetencer i forhold til at arbejde med de yngre beboere der udelukkende har psykiatriske problemstillinger. En beboer oplyste at det at få hjælp til kørsel afhænger af, hvilken medarbejder der er på arbejde. Beboeren havde ønske om, at dette ikke var medarbejderafhængigt, og at der var klare rammer for kørslen. En beboer oplyste at have en delhandleplan, og at beboeren har været med til at udarbejde denne. Beboeren oplyste at have indflydelse på hvornår og hvordan/til hvad støtten gives, og at beboeren modtager den støtte beboeren har brug for (med undtagelse af kørsel). En beboer oplyste, at kunne tale med afdelingslederen, hvis der er noget beboeren er utilfreds med. Beboeren oplyste, at de fleste medarbejdere taler pænt med/til beboerne, men at der har været enkelte tilfælde hvor beboeren har følt sig talt ned til, hvilket beboeren har talt med afdelingslederen om. En beboer var utryg ved en anden beboer, efter beboeren var blevet overfaldet af en anden beboer, og som følge heraf ønskede beboeren at flytte. En beboer oplyste at det svinger, hvordan beboeren har det med at bo sammen med de andre beboere at det både kan være hyggeligt og anstrengende. Beboeren oplyste, at medarbejderne hjælper med at løse konflikter mellem beboerne. Beboeren oplyste, at medarbejderne respekterer beboernes private bolig og privatliv. Samarbejdsrelationer eksternt A. og M. oplyste at tilbuddet har et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Tilbuddet samarbejder primært med beboernes sagsbehandlere, læge, tandlæge, bank, værger, Kriminalforsorgen, behandlingspsykiatrien, politiet, somatisk sygehus og eksterne tilbud beboerne er tilknyttet. Botilbuddet fremhævede, at samarbejdet med behandlingspsykiatrien (retspsykiatrien) er blevet bedre det sidste år, og at der udarbejdes bedre koordineringsplaner omkring borgere med dom til behandling. A. og M. Side 5 af 9

6 Botilbuddet oplyste endvidere, at botilbuddet støtter de beboere der har børn i at varetage forældrerollen ved samtaler herom, samt ved at lave samarbejdsaftaler med beboeren og Familieafdelingen. Såfremt der er bekymring for beboernes børns ve og vel, laver botilbuddet underretning til Familieafdelingen i overensstemmelse med medarbejdernes skærpede underretningspligt. A. og M oplyste, at tilbuddet har et godt samarbejde med de få pårørende, botilbuddet har et samarbejde med. Beboerne er til stede, når medarbejderne taler med de pårørende. Tilbuddet afvikler ingen pårørendearrangementer. A. og M. vurderede, at de pårørende er tilfredse med botilbuddets indsats over for beboerne, eftersom tilbuddet ikke har hørt om pårørendes utilfredshed. Beboerne har ønsket at der ikke deltager pårørende i beboermøderne (som udgør tilbuddets bruger- og pårørenderåd). A. oplyste at alle medarbejdere kender tavshedspligten, og hvis der opstår tvivl drøftes den konkrete situation inden der handles. Botilbuddet har udarbejdet samtykkeerklæringer med alle beboere omkring videregivelse af oplysninger ved samarbejdspartner. Beboerne er orienteret om, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes eller ændres. Samtykkeerklæringerne fornys en gang årligt og efter behov. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Botilbuddet er beliggende i den sydlige del af Viborg by med ca. 10 minutters gang til centrum og 10 minutters gang til Søndersø. Botilbuddet ligger i umiddelbar nærhed af tre andre botilbud samt det uvisiterede værested Cafe Solstrålen, der har til huse i hovedbygningen der også rummer administrationslokaler. Botilbuddet består af to etplans bygninger der begge indeholder, 12 lejligheder, køkken/alrum, opholdsstue, rygerum, fælles terrasse, gangarealer, tre personalerum og et personaletoilet. I kælderen har beboerne hver et depotrum. Beboerlejlighederne er ca. 44 m2 og indeholder tekøkken, stue, soveværelse, badeværelse og terrasse. Afdelingslederen udtrykte tilfredshed med de fysiske rammer. A. udtrykte tilfredshed med de fysiske rammer. Dog vurderede A., at det ville være hensigtsmæssigt, hvis tilbuddet kunne tilbyde en beboer en lejlighed, der ikke lå så tæt op ad de øvrige beboeres lejligheder. Hygiejne og sikkerhed Botilbuddet er registreret ved Fødevareregion Vest som modtage-køkken, og havde glad smiley i begge køkkener. Den kommunale rengøringsenhed forestår rengøringen af fællesarealerne. Der var pænt opryddeligt, rent og hyggeligt i fællesarealerne. Botilbuddet har eksternt brandvarslingsanlæg og har løbende brandtilsyn. A. var ikke klar over om alle medarbejdere havde førstehjælpskursus. Botilbuddet havde i den 21. maj 2012 besøg af Arbejdstilsynet, der afgav straks påbud vedrørende sikkerhedsforhold i tilbuddet. Alle påbud er efterlevet og tilbuddet har i juli 2013 fået oplyst af Arbejdstilsynet, at tilbuddet får en grøn smiley. Alle medarbejdere er blevet udstyret med alarm. Medicinadministration Botilbuddet administrerer i varierende grad medicinen for flere beboere. 4 beboere får medicinen doseret af medarbejderne, og de fleste beboere har deres medicin i lejligheden. M. mente, at tilbuddet havde en skriftlig procedurebeskrivelse for medicinhåndteringen, men M. vidste ikke hvor denne kunne findes i tilbuddet. De oplysninger medarbejderen fremkom med om måden medicinen håndteres på, var i overensstemmelse med procedurebeskrivelsen. Tilsynet gennemgik botilbuddets skriftlige dokumentation af medicinhåndteringen. Botilbuddet anvender de skemaer der er vedtaget skal anvendes i HPU og som er godkendt af Embedslægen. Den skriftlige dokumentation var i orden bortset fra, at bemyndigelseslisten ikke var opdateret. Alle medarbejdere med en ikke-sundhedsfaglig uddannelse havde været på medicinkursus. M oplyste, at botilbuddet rapporterer utilsigtede hændelser i DPSD. M. beskrev hvordan tilbuddet støtter beboerne i at kunne administrere medicinen egenhændigt, og oplyste at tilbuddet har fokus på, at de beboere der kan lære det, selv skal administrere deres medicin. Side 6 af 9

7 Botilbuddet Kost/motion A. oplyste, at vejledning om kost, motion og sundhed gives til beboerne hvor det er relevant. Medarbejderne går jævnligt ture med beboerne. 80 % af beboerne har tilmeldt sig madordning, hvor maden leveres af det cateringfirma, beboerne har truffet beslutning om skal levere maden. Medarbejderne spiser ikke længere pædagogiske måltider med beboerne. Beboerne vælger selv om de vil spise i fælleskøkkenet eller i deres lejligheder. De beboere der ikke er med i madordningen klarer selv deres måltider. Rygning, alkohol- og stofmisbrug A. oplyste, at beboerne må ryge i deres lejligheder, i rygerummene og udenfor. Medarbejderne må ryge i rygerummene og udenfor. Botilbuddet har ikke problemer med alkohol. Der forekommer hashrygning, og tilbuddet beskrev håndtering heraf. Organisation og medarbejderforhold Organisation Socialpsykiatrien havde på tilsynstidspunktet gennemgået organisatoriske ændringer. Dette har medført, at der tidligere har haft en strategisk leder, der var strategisk leder for Psykiatri Specialiseret har fået en ny leder, der er leder for hele Socialpsykiatrien. Endvidere har tilbuddet fået ny afdelingsleder i april 2013, der har samme ledelsesområde som den tidligere leder. Socialpsykiatrien har udviklet en ny struktur for LMU og fagmed. Botilbuddet har fået retvisende budgetter, der er udarbejdet ud fra Viborg Kommunes politisk vedtagende serviceniveau/ressourcetildelingsmodel. Beboerne er blevet funktionsevnevurderet og er derefter blevet tildelt én af de 6 niveauer i ydelseskataloget. Fire beboere får niveau 3, 12 beboere får niveau 4, fem beboere får niveau 5 og to beboere får niveau 6. Siden sidste tilsyn er botilbuddet blevet to fuldtidsstillinger mindre som led i besparelse for at tilbuddet kunne overholde budgettet. Endvidere har tre medarbejdere selv opsagt deres stillinger, og der er ansat tre vikarer i tidsbegrænsede stillinger til den 31. oktober I efteråret opslås tre ledige stillinger til besættelse pr. 1. november M. oplyste, at alle skal-opgaver bliver løst, og at der efter en periode med hård prioritering og planlægning af opgaver igen er blevet tid til også at prioritere kan-opgaverne. A. og M. oplyste, at tilbuddets teamorganisering skulle drøftes på kommende personaledag med henblik på en ny inddeling i teams. Ledelsesstruktur Afdelingslederen forestår den daglige ledelse af botilbuddet og medarbejderne. Lederen er leder for hele psykiatrien. Ledelsesstrukturen/ansvarsdelingen er fortsat under udarbejdelse. Medarbejdersammensætningen A. oplyste, at tilbuddet har en 12 ugers norm/rulleplan. En medarbejder laver arbejdsplanen. A. oplyste, at der er ansat 18 fastansatte medarbejdere i tilbuddet. Heraf er 14 ansat på fuldtid, to er ansat på 32 timer/ugen og to er ansat i fleksjob på henholdsvis 18 og 20 timer/ugen. Derudover er der ansat en barselsvikar og tre vikarer i tidsbegrænsede stillinger til 31. oktober 2013 alle på fuldtid. Der opslås i efteråret tre faste fuldtidsstillinger til besættelse pr. 1. november Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde er 12 social- og sundhedsassistenter, 3 pædagoger, 2 ergoterapeuter, 3 sygeplejersker og 2 ufaglærte. M. oplyste, at der i hverdagene i dagtimerne er 4 medarbejdere (+1 medarbejder i fast vagt til en beboer) på arbejde, og i aftentimerne 3+1 medarbejder på arbejde. I weekenderne er der i både dag- og aftentimerne 3+1 medarbejdere på arbejde. Dog er der i tidsrummet kl. 7-9 og kl medarbejder på arbejde. Alle nætter er der 2 medarbejdere på arbejde. Nogle medarbejdere arbejder 12 timers vagter i weekenden. Botilbuddet havde oversigt over vikarer der kan tilkaldes. Grundet flere længerevarende sygemeldinger i tilbuddet har der i en længere periode været anvendt mange vikartimer. Ved den månedlige mødedag (pmøde, teammøde og supervision) dækker medarbejdere i nærliggende botilbud vagtplanen og vice versa. Side 7 af 9

8 Botilbuddet Faglig udvikling En gang ugentligt deltager afdelingslederen i ledermøde i Socialpsykiatrien, hvor leder og afdelingsledere deltager. Ledermøderne omhandler primært planlægning, koordinering og på tilsynstidspunktet ny struktur, men der er også mulighed for sparring. I dagligdagen har afdelingslederen mulighed for sparring med de to andre afdelingsledere i de nærliggende botilbud, og kan få supervision efter behov. Afdelingslederen er uddannet plejer, har en diplomuddannelse i ledelse og en 1 årig kognitiv efteruddannelse. Afdelingslederen afviklede MUS samtaler med medarbejderne i maj Medarbejderne har siden sidste tilsyn været på en temadag om konflikthåndtering, internat med teamsamarbejde som tema og har gennem ½ år modtaget supervision på samarbejdet ved erhvervspsykolog. En medarbejder skal i efteråret tage diplommodul i recovery screening. Der nedsættes en arbejdsgruppe i Socialpsykiatrien, der skal lave en screening af hvordan der arbejdes med psykosocial rehabilitering og en recovery orienteret tilgang i tilbuddene. Når tilbuddene er blevet screenet, vil der blive lagt en kursusplan for opkvalificering af medarbejderne i psykosocial rehabilitering og recovery orienteret tilgang. Medarbejderne modtager ekstern supervision en gang om måneden frem til nytår. Der laves ny plan for supervisionen fra Supervisionen vil også indeholde undervisningselementer. M. oplyste at have gode muligheder for faglig sparring med kollegerne i dagligdagen, hvor der er afsat ½ time til sparring og refleksion i henholdsvis dag- og aftenvagt. M. oplyste, at medarbejderne har gode faglige drøftelser og refleksioner, og at medarbejderne er blevet bedre til at stille spørgsmål om hinandens faglige tilgange, efter der er blevet en større åbenhed i medarbejdergruppen. Der afvikles en medarbejderdag om måneden, hvor der er teammøder i de to teams og supervision (½ dag) og p-møde (½ dag). P-møderne omhandler primært planlægning og koordinering og der deles relevante informationer. Teammøderne omhandler primært indsatsen omkring den enkelte beboer. Afdelingslederen deltager i p-møder og teammøder. To medarbejder varetager vejlederfunktionen for social- og sundhedsassistenteleverne i praktik i tilbuddet, og en medarbejder er klinisk vejleder for alle sygeplejestuderende i praktik i Socialpsykiatrien. Arbejdsmiljø og samarbejde internt A. oplyste, at der er planlagt APV i efteråret Botilbuddet havde i juli måned besøg af Arbejdstilsynet, der har stillet tilbuddet en grøn smiley i sigte, eftersom tilbuddet har efterlevet Arbejdstilsynets påbud. M. oplyste, at arbejdsmiljøet og det interne samarbejde fungerer godt og dermed er blevet bedre siden det sidste tilsyn, men at der fortsat er plads til forbedringer. M. oplyste, at der i medarbejdergruppen er blevet en større grad af åbenhed og tryghed, at kommunikationen er blevet bedre og at medarbejderne er blevet bedre til at hjælpe hinanden. M. oplyste, at det har medført flere udviklende faglige drøftelser, og at den daglige afsatte tid til refleksion og sparring har været givende. Endvidere oplyste M. at det gode samarbejde med afdelingslederen også har haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet og det interne samarbejde. M. oplyste, at der i medarbejdergruppen med hjælp fra supervisor har været mange gode værdidrøftelser om det gode samarbejde. A. oplyste, at der tages udgangspunkt i Viborg Kommunes personalepolitiske værdier. M. oplyste, at noget der tilbagevendende kan give negativ stemning i det interne samarbejde er uenighed om, hvornår medarbejderne kører med beboerne og om medarbejderne kører med i beboernes private biler. Dette medfører, at beboerne bliver frustrerede over, at nogle vil køre og andre ikke vil. Endvidere oplyste M. at der er forskellig tolkning af kontaktpersonfunktionen og at dette også kan give dårlig stemning. M. oplyste, at kørsel og teamorganisering er dagsordenssat til drøftelse på næstkommende p-møde. A. oplyste, at næsten alle medarbejdere til MUS samtalerne havde udtrykt at være glade for at gå på arbejde igen, og A. oplevede at der er blevet en større tryghed i medarbejdergruppen, og at det interne samarbejde fungerer meget bedre end tidligere. M. oplyste, at der er et godt samarbejde med afdelingslederen, at afdelingslederen er synlig, er god til at uddelegere opgaver/ansvar, og at A. har forventning om/tillid til at medarbejderne siger til, hvis noget ikke Side 8 af 9

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Grundtvigsvej N.F.S. Grundtvigsvej 15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Grundtvigsvej N.F.S. Grundtvigsvej 15 8800 Viborg Disposition Konklusion, forslag, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Botilbuddet Tårnly Egeskovvej 4 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Botilbuddet Tårnly Egeskovvej 4 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering af klager,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Aktivitetstilbud Skriversvej Skriversvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Aktivitetstilbud Skriversvej Skriversvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 Herunder Tema omkring IT sikkerhed 2. Formalia, side 3 3. Baggrundsinformation, side 3 1. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af botilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Viborg Krisecenter Kærsangervej 252 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Viborg Krisecenter Kærsangervej 252 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 2 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering af klager,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken VGHF Skaldehøjvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken VGHF Skaldehøjvej Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 1 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 Medarbejderforhold, side 4 Tilbudsportalen, side 5 Opfølgning på opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg Disposition Konklusion og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 2 Fysiske og sundhedsmæssige forhold, side 3 Organisation og medarbejderforhold, side 4 Tilbudsportalen,

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Tilsynets omfang og gennemførelse... 3 1.1 Interview, dokumentation og observationer... 3 1.2 Rapport... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 SOLGAVEN Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 15. oktober

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 3 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere