Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg"

Transkript

1 Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering af klager, Beboeren, Beboerøkonomi, Beboerinterview og Samarbejde eksternt. De fysiske og sundhedsmæssige rammer, side 6 o Hygiejne og sikkerhed, Medicinadministration, Kost/motion og Rygning, alkohol og stofmisbrug. Organisation og medarbejderforhold, side 7 o Organisation, Ledelsesstruktur, Medarbejdersammensætning, Faglig udvikling, Arbejdsmiljø og samarbejde internt. Tilbudsportalen, side 9 Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra sidste tilsyn, side 9 Konklusion, anbefalinger og påbud Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutralt, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af det uanmeldte tilsyn på var neutralt. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Stokrosevej er et velfungerende botilbud, med plads til enkelte forbedringer. Botilbuddet har ikke efterlevet alle påbud fra sidste tilsyn. Det var tilsynets indtryk, at botilbuddet efterlever de oplysninger der står om på Viborg Kommunes hjemmeside samt i tilbuddets servicedeklaration, der dog kan skrives mere retvisende. Enkelte oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen stemmer ikke overens med de faktiske forhold i tilbuddet. Der var klarhed over målet med beboernes modtagelse af ydelsen og værdier i indsatsen over for målgruppen. Medarbejderne var etisk og fagligt velfunderede og havde indsigt i målgruppen, dennes behov samt faglige tilgange i arbejdet med målgruppen. Beboernes modtagelse af ydelser tilrettelægges individuelt for den enkelte beboer med udgangspunkt i beboernes 141 handleplaner og delhandleplaner. Delhandleplanerne og den øvrige skriftlige dokumentation af det pædagogiske arbejde var i orden (på nær en delhandleplan der ikke var færdig). Det var tilsynets indtryk, at der var beboerinddragelse og beboerindflydelse, et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og pårørende, samt at beboernes ret til selvbestemmelse blev efterlevet. Tilbuddets arbejdsplan var i orden. De fysiske-, sundheds- og sikkerhedsmæssige rammer var i orden. Botilbuddets administration af beboernes medicin var i orden, bortset fra mindre mangler på to områder. Botilbuddet medvirker ikke til administration af beboernes økonomi. Tilbuddet anvender ikke sikker mail i mailkorrespondancen med andre myndigheder. Personfølsomme oplysninger blev opbevaret forsvarligt, dog med en enkel undtagelse. Tilbuddet havde udarbejdet skriftlige samtykkeerklæringer med beboerne omkring videregivelse af oplysninger. Tilbuddet havde kendskab til tavshedspligten og lovgivningen vedrørende magtanvendelser. Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde var i orden. Medarbejderne oplyste, at arbejdsmiljøet og det interne samarbejde med kollegerne er godt og er blevet bedre, men at der fortsat er plads til forbedringer. Medarbejderne udtrykte tilfredshed med samarbejdet med afdelingslederen. Medarbejderne Side 1 af 9

2 Botilbuddet modtog supervision og havde gode muligheder for sparring og intern faglig udvikling. Medarbejderne havde det sidste år haft begrænsede muligheder for deltagelse i faglige kurser, hvilket forventes at blive bedre i Tilbuddet havde afviklet MUS i maj 2013 og APV var planlagt til gennemførelse i efteråret Arbejdstilsynet har i juli måned oplyst, at tilbuddet får en grøn smiley. Beboerne udtrykte både tilfredshed og utilfredshed med botilbuddet. Der var en god og behagelig stemning i botilbuddet. Tilsynet har følgende anbefalinger og påbud i forhold til videreudvikling af tilbuddet: Tilsynet anbefaler, at botilbuddet arbejder videre med den positive udvikling af arbejdsmiljøet/det interne samarbejde. Tilsynet anbefaler endvidere, at tilbuddet får aftalt mere klare rammer for kørsel med beboere, samt at tilbuddet får klarhed over kontaktpersonfunktionen. Tilsynet anbefaler, at botilbuddet arbejder videre med at motivere de beboere der falder uden for målgruppen til at flytte i bedre egnede tilbud. Tilsynet anbefaler, at botilbuddet sikrer at beboernes delhandleplaner er udarbejdet og påført dato. Tilsynet anbefaler, at botilbuddet forholder sig konstruktivt til beboernes udtalelser til tilsynet. Tilsynet påbyder fortsat, at botilbuddet anvender sikker mail i den skriftlige korrespondance med andre offentlige myndigheder. Der forefindes udførlig vejledning om brug af sikker mail på intranettet. Tilsynet påbyder, at personfølsomme oplysninger opbevares, så de ikke er offentligt tilgængelige. Tilsynet anbefaler, at beskrivelsen af målgruppen ved næste revidering af servicedeklarationen beskrives mere retvisende, og at trænings- og udviklingsperspektivet indarbejdes. Endvidere at det tilføjes i servicedeklarationen, at botilbuddet også leverer hjælp efter servicelovens 83. Tilsynet anbefaler fortsat, at botilbuddets procedurebeskrivelse for medicinhåndteringen er tilgængelig i tilbuddet. Endvidere påbyder tilsynet fortsat, at bemyndigelseslisten revideres, så den omfatter alle medarbejdere der arbejder i tilbuddet også tilkaldevikarer. Tilsynet påbyder fortsat, at tilbuddet sikrer at oplysninger om ansatte stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet, og at der registreres tre leveringsadresser med oplysning om, hvilke ydelser der leveres på hver adresse på Botilbuddet Søndermarken. Endvidere bør botilbuddets metodebeskrivelse revideres. Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Afdelingsleder Martin L. Sørensen (benævnes i rapporten A.) Medarbejderrepræsentanter: 2 medarbejdere deltog (benævnes i rapporten M.) Beboere: 2-3 beboere deltog. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved konsulent Lonni Stadsbjerg Egtved. Program for uanmeldt tilsyn den 26. august 2013: Kl Interview med medarbejdere Kl Interview med medarbejdere og afdelingsleder Kl Interview med afdelingsleder Kl Gennemgang af skriftlig dokumentation Kl Interview med beboere og besigtigelse af fysiske rammer Indledning Det uanmeldte tilsyn blev effektueret mandag den 26. august Ved tilsynsbesøget blev beboere, medarbejdere og afdelingsleder interviewet. Tilsynet besigtigede fællesarealerne. Deltagerne i tilsynet blev informeret om formålet med tilsynet og offentliggørelsen af tilsynsrapporten. Det var ikke muligt at lave observationer på samspillet mellem beboere og medarbejdere. Denne tilsynsrapport er en konklusion på Side 2 af 9

3 Botilbuddet interviewene, indtrykkene under besøget, det skriftlige materiale der forelå inden besøget, samt materialer forevist tilsynet på tilsynsbesøget. Tilsynsrapporten har været i høring i botilbuddet og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Tilsynsrapporten offentliggøres på Tilbudsportalen samt på Viborg Kommunes hjemmeside. Botilbuddet er beliggende i den sydlige del af Viborg by på adressen,. Botilbuddet består af to bygninger med en pladsnormering på i alt 24 (12 beboere i hver bygning). På tilsynsbesøget var der ingen ledige pladser (én plads var udlånt til et nærliggende botilbud). Botilbuddet er et døgndækket botilbud for voksne der på grund af sindslidelse har brug for hjælp til eller omsorg og pleje for at få hverdagslivet til at fungere. Tilbuddet drives efter Lov om almene boliger 105, stk. 2 og Servicelovens 85. Tilbuddets ledelse består af en afdelingsleder og en leder. Den generelle faglige indsats Kerneydelse M. og A. oplyste, at det overordnede mål med indsatsen i tilbuddet er, at støtte beboerne i at udvikle deres ressourcer og kompetencer, så beboerne kan komme til at leve så selvstændig en tilværelse som muligt og gerne med udflytning til egen bolig. A. og M. oplyste, at flere beboere de sidste år er flyttet ud i egen bolig. Overordnet er der fokus på udvikling, men for enkelte beboere er det overordnede mål vedligeholdelse af nuværende funktionsniveau og at der skabes rammer for en god livskvalitet. Indsatsen tilrettelægges individuelt for den enkelte beboer, og beboerne støttes i deres ønsker for eget liv. Der er fokus på at støtte beboerne i at få hverdagen til at fungere, og at beboerne skal gøre det de selv kan, og det beboerne ikke selv kan, får beboerne støtte til. Ud fra drøftelserne under tilsynet fremkom følgende værdier der efterleves i kommunikationen med og indsatsen over for målgruppen: individuel tilgang til beboerne og en individuelt tilrettelagt indsats, skabe tryghed, tydelig, ærlig og respektfuld kommunikation, gode relationer til beboerne, fokus på beboernes ressourcer, empati, respekt for beboernes selvbestemmelse, værdier og forskellige livsstile samt at beboerne skal have indflydelse og medbestemmelse. Tilbuddets primære metoder og tilgange i arbejdet med beboerne er en ressourcefokuseret og recovery orienteret tilgang, kognitive metoder, Liv i fokus, CAN og strukturskemaer. Beboerne har faste kontaktpersoner, der er tovholdere på konkrete opgaver som f.eks. delhandleplaner. Beboerne modtager påmindelse, motivation, vejledning og støtte til bl.a. økonomi, medicin, følgeskab til læge, psykiater m.fl., overholdelse af aftaler, at komme op og af sted om morgenen, læse post, socialt samvær, personlig hygiejne, tøjvask, indkøb, madbestilling, struktur-/ugeskemaer, tilknytning til tilbuddet i samfundet, at holde sig ude af misbrug, støttende samtaler/mestringsstrategier m.m. A. og M. oplyste, at ca. fire beboere modtager kompenserende hjælp ( 83). M. oplyste, at der er en fast struktur og systematik i det daglige arbejde. Der er udarbejdet et ugeskema for hver beboer, der beskriver opgaverne ved beboerne og tidspunkter for støtten. Ugeskemaet er lavet med udgangspunkt i delhandleplanen. M. oplyste, at der ikke er enighed om/klarhed over, om det skal tilstræbes at det er beboernes kontaktpersoner der skal besøge beboerne. Botilbuddet anvender kalender til at holde styr på tilkomne opgaver. Medarbejderne skriver rapportnotater og dagbogsnotater, som medarbejderne orienterer sig i, når man møder ind. På opslagstavlen i fællesrummet hang oversigt over, hvem der er på arbejde den pågældende uge, hvem der den konkrete dag er tovholder for de enkelte beboere og hvornår medarbejdere er ude af huset. M. og A. oplyste, at beboerne er meget forskellige både hvad angår alder, støttebehov og interesser. Der opstår ind imellem konflikter mellem beboerne, når forskellige livsstile kolliderer, og beboerne overtræder hinandens grænser. Medarbejderne støtter beboerne i at løse konflikter og forebygge at konflikter opstår. M. og A. vurderede, at 4 beboere ikke længere tilhører målgruppen i tilbuddet, eftersom beboerne har stort behov for pleje, og behovet for støtte til sindslidelsen er minimalt. Beboerne tilhører målgruppen i almindeligt Side 3 af 9

4 Botilbuddet plejecenter eller psykiatrisk plejecenter. A. oplyste, at botilbuddets og sagsbehandlernes udfordring er, at beboerne har egen lejekontrakt, og beboerne og/eller beboernes pårørende ikke ønsker, at beboerne skal flytte i plejecenter/psykiatrisk plejecenter, selvom det vurderes at beboerne vil få et bedre tilbud der. De pågældende beboere er blevet tilbudt/visiteret til andre tilbud. Skriftlig dokumentation M. og A. oplyste, at alle beboere har en 141 handleplan og en delhandleplan. Beboerne inddrages i udarbejdelsen af delhandleplanen, og er med til at prioritere indsatsområder og mål. Delhandleplanen udarbejdes med udgangspunkt i 141 handleplanen. Delhandleplaner bliver løbende drøftet og opdateret, når der indgås aftale med beboerne om nye indsatsområder og mål minimum en gang årligt. M. oplyste, at enkelte beboere ikke har ønsket en delhandleplan/at deltage i delhandleplansarbejdet. I disse situationer har medarbejderne udarbejdet delhandleplanerne. Tilsynet gennemgik 5 delhandleplaner i acadre. En delhandleplan var ikke skrevet færdig, og en delhandleplan manglede dato, ellers var delhandleplanerne i orden. Tilbuddets skriftlige dokumentation omfatter udover delhandleplaner, en ugeoversigt over besøgstidspunkter og opgaver ved den enkelte beboer, kalender til at holde styr på tilkomne opgaver og beskeder, referater af beboermøder, p-møder og teammøder, underskrevet samtykkeerklæring om videregivelse af oplysninger og rapportnotater og dagbogsnotater samt beboermapper hvor relevante oplysninger om beboerne er samlet. Botilbuddet har ikke noget IT-system udover acadre. Tilsynet gennemgik den skriftlige dokumentation, hvilken var i orden. Ikke alle medarbejdere i tilbuddet anvender sikker mail i mailkorrespondancen med andre offentlige myndigheder. Personfølsomme oplysninger blev forsvarligt opbevaret i aflåst kontor, med undtagelse af en beskrivelse af medarbejdernes indsats ved en konkret beboer i konkrete situationer, der hang tilgængeligt for alle på opslagstavlen i fællesarealet i det ene hus. Magtanvendelse og håndtering af klager Medarbejderne oplyste, at botilbuddet ikke har været nødsaget til at anvende magt over for beboerne siden sidste tilsyn. Medarbejderne havde kendskab til lovgivning om og indberetning af magtanvendelser. Medarbejderne trækker sig i situationer der potentielt vil kunne eskalere, og A. oplyste at medarbejderne i yderste konsekvens skal ringe efter politiet. Medarbejderne var i 2012 på konflikthåndteringskursus. Nyansatte medarbejdere vil løbende komme på konflikthåndteringskursus. A. og M. oplyste, at der ikke havde været deciderede klager over botilbuddet. Der har været enkelte henvendelser fra beboere og pårørende med spørgsmål til eller undren over indsatsen, hvilket er blevet besvaret/løst under dialog med de pågældende. Beboeren M. og A. oplyste, at beboerne har fuld selvbestemmelse over eget liv, - dog har enkelte beboere værgemål eller dom til behandling, som botilbuddet understøtter. Medarbejderne støtter op om beboernes behov ved at motivere, støtte og vejlede, men beboerne træffer selv beslutninger i/om eget liv. Beboerne har medindflydelse og medbestemmelse på fællesaktiviteter i tilbuddet, og beboerne planlægger derudover enkelte fællesaktiviteter uden medarbejdernes involvering og deltagelse. Der afvikles beboermøde hver 14. dag, hvor der er fast dagsorden med punkter som information fra ledelse og medarbejdere, siden sidst og beboernes punkter. På møderne aftales f.eks. fællesaktiviteter som grillaften, bowling eller julefrokost og der nedsættes jævnligt udvalg der arrangerer aktiviteten - evt. med deltagelse af medarbejder. Dagsorden og referat hænger på opslagstavle i fællesareal. Beboerne betaler ind til en fælles kasse, hvor beløbene anvendes til kaffe, lys, servietter osv. Beboerne har fuld bestemmelse over hvad beløbene anvendes til. Beboermøderne fungerer som botilbuddets bruger- og pårørenderåd. To gange årligt vælges beboere til at deltage i møde med Social udvalget. Beboerne har ønsket, at der ikke deltager pårørende. Side 4 af 9

5 Botilbuddet En gang årligt afvikles der afdelingsmøde i overensstemmelse med Lov om almene boliger. Til næste afdelingsmøde den 5. september har ejendomsadministratoren lavet udkast til en ny husorden, som skal drøftes med og godkendes af beboerne. M. og A. oplyste, at medarbejderne støtter beboerne i deres sociale relationer i og uden for botilbuddet, og i at beboerne gør brug af deres ressourcer og kompetencer ude i samfundet. ¼ af beboerne har skånejob, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, undervisningstilbud, arbejde og/eller går til motion. Der er ikke længere tilbud om ferieture, og fælles udflugter/ture ud af huset sjældent finder sted. Botilbuddet havde nøgle/adgang til beboernes lejligheder. Beboerne har i deres lejekontrakter givet samtykke hertil. Adgangen til lejlighederne anvendes kun i særlige tilfælde, og der er altid to medarbejdere der låser sig ind, hvis der er behov for adgang til beboernes lejligheder. Der udvises respekt for at det er beboernes eget hjem. M. og A. vurderede, at hovedparten af beboerne er glade for at bo i botilbuddet. Beboerøkonomi Botilbuddet medvirker ikke til administration af beboernes økonomi, men tilbyder rådgivning og vejledning om økonomiske forhold efter behov. Beboerinterview (enkeltvis) Beboerne oplyste, at det i det store hele er godt at bo i botilbuddet. En beboer oplyste, at der den sidste tid er blevet et bedre fællesskab beboerne i mellem og mellem medarbejdere og beboere. Beboerne oplyste, at medarbejderne er søde og rare. En beboer oplyste, at der på beboermøderne gives gode informationer om de ting der sker i botilbuddet. Beboeren oplyste, at afdelingslederen er god til at handle på beboernes ønsker som f.eks. at beboerne får nøgle til depotrum i kælderen og til modsat bygning af hvor beboeren bor, hvilket betød meget for beboeren. Beboeren oplyste at have gode muligheder for medindflydelse på f.eks. indretning af fællesarealerne, etablering af bålplads og opsætning af badebassin i gårdhaven. To beboere oplyste, at medarbejderne primært er i det ene hus, og havde ønske om at medarbejderne var synlige i begge huse. En beboer fandt at nogle medarbejdere mangler kompetencer i forhold til at arbejde med de yngre beboere der udelukkende har psykiatriske problemstillinger. En beboer oplyste at det at få hjælp til kørsel afhænger af, hvilken medarbejder der er på arbejde. Beboeren havde ønske om, at dette ikke var medarbejderafhængigt, og at der var klare rammer for kørslen. En beboer oplyste at have en delhandleplan, og at beboeren har været med til at udarbejde denne. Beboeren oplyste at have indflydelse på hvornår og hvordan/til hvad støtten gives, og at beboeren modtager den støtte beboeren har brug for (med undtagelse af kørsel). En beboer oplyste, at kunne tale med afdelingslederen, hvis der er noget beboeren er utilfreds med. Beboeren oplyste, at de fleste medarbejdere taler pænt med/til beboerne, men at der har været enkelte tilfælde hvor beboeren har følt sig talt ned til, hvilket beboeren har talt med afdelingslederen om. En beboer var utryg ved en anden beboer, efter beboeren var blevet overfaldet af en anden beboer, og som følge heraf ønskede beboeren at flytte. En beboer oplyste at det svinger, hvordan beboeren har det med at bo sammen med de andre beboere at det både kan være hyggeligt og anstrengende. Beboeren oplyste, at medarbejderne hjælper med at løse konflikter mellem beboerne. Beboeren oplyste, at medarbejderne respekterer beboernes private bolig og privatliv. Samarbejdsrelationer eksternt A. og M. oplyste at tilbuddet har et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Tilbuddet samarbejder primært med beboernes sagsbehandlere, læge, tandlæge, bank, værger, Kriminalforsorgen, behandlingspsykiatrien, politiet, somatisk sygehus og eksterne tilbud beboerne er tilknyttet. Botilbuddet fremhævede, at samarbejdet med behandlingspsykiatrien (retspsykiatrien) er blevet bedre det sidste år, og at der udarbejdes bedre koordineringsplaner omkring borgere med dom til behandling. A. og M. Side 5 af 9

6 Botilbuddet oplyste endvidere, at botilbuddet støtter de beboere der har børn i at varetage forældrerollen ved samtaler herom, samt ved at lave samarbejdsaftaler med beboeren og Familieafdelingen. Såfremt der er bekymring for beboernes børns ve og vel, laver botilbuddet underretning til Familieafdelingen i overensstemmelse med medarbejdernes skærpede underretningspligt. A. og M oplyste, at tilbuddet har et godt samarbejde med de få pårørende, botilbuddet har et samarbejde med. Beboerne er til stede, når medarbejderne taler med de pårørende. Tilbuddet afvikler ingen pårørendearrangementer. A. og M. vurderede, at de pårørende er tilfredse med botilbuddets indsats over for beboerne, eftersom tilbuddet ikke har hørt om pårørendes utilfredshed. Beboerne har ønsket at der ikke deltager pårørende i beboermøderne (som udgør tilbuddets bruger- og pårørenderåd). A. oplyste at alle medarbejdere kender tavshedspligten, og hvis der opstår tvivl drøftes den konkrete situation inden der handles. Botilbuddet har udarbejdet samtykkeerklæringer med alle beboere omkring videregivelse af oplysninger ved samarbejdspartner. Beboerne er orienteret om, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes eller ændres. Samtykkeerklæringerne fornys en gang årligt og efter behov. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Botilbuddet er beliggende i den sydlige del af Viborg by med ca. 10 minutters gang til centrum og 10 minutters gang til Søndersø. Botilbuddet ligger i umiddelbar nærhed af tre andre botilbud samt det uvisiterede værested Cafe Solstrålen, der har til huse i hovedbygningen der også rummer administrationslokaler. Botilbuddet består af to etplans bygninger der begge indeholder, 12 lejligheder, køkken/alrum, opholdsstue, rygerum, fælles terrasse, gangarealer, tre personalerum og et personaletoilet. I kælderen har beboerne hver et depotrum. Beboerlejlighederne er ca. 44 m2 og indeholder tekøkken, stue, soveværelse, badeværelse og terrasse. Afdelingslederen udtrykte tilfredshed med de fysiske rammer. A. udtrykte tilfredshed med de fysiske rammer. Dog vurderede A., at det ville være hensigtsmæssigt, hvis tilbuddet kunne tilbyde en beboer en lejlighed, der ikke lå så tæt op ad de øvrige beboeres lejligheder. Hygiejne og sikkerhed Botilbuddet er registreret ved Fødevareregion Vest som modtage-køkken, og havde glad smiley i begge køkkener. Den kommunale rengøringsenhed forestår rengøringen af fællesarealerne. Der var pænt opryddeligt, rent og hyggeligt i fællesarealerne. Botilbuddet har eksternt brandvarslingsanlæg og har løbende brandtilsyn. A. var ikke klar over om alle medarbejdere havde førstehjælpskursus. Botilbuddet havde i den 21. maj 2012 besøg af Arbejdstilsynet, der afgav straks påbud vedrørende sikkerhedsforhold i tilbuddet. Alle påbud er efterlevet og tilbuddet har i juli 2013 fået oplyst af Arbejdstilsynet, at tilbuddet får en grøn smiley. Alle medarbejdere er blevet udstyret med alarm. Medicinadministration Botilbuddet administrerer i varierende grad medicinen for flere beboere. 4 beboere får medicinen doseret af medarbejderne, og de fleste beboere har deres medicin i lejligheden. M. mente, at tilbuddet havde en skriftlig procedurebeskrivelse for medicinhåndteringen, men M. vidste ikke hvor denne kunne findes i tilbuddet. De oplysninger medarbejderen fremkom med om måden medicinen håndteres på, var i overensstemmelse med procedurebeskrivelsen. Tilsynet gennemgik botilbuddets skriftlige dokumentation af medicinhåndteringen. Botilbuddet anvender de skemaer der er vedtaget skal anvendes i HPU og som er godkendt af Embedslægen. Den skriftlige dokumentation var i orden bortset fra, at bemyndigelseslisten ikke var opdateret. Alle medarbejdere med en ikke-sundhedsfaglig uddannelse havde været på medicinkursus. M oplyste, at botilbuddet rapporterer utilsigtede hændelser i DPSD. M. beskrev hvordan tilbuddet støtter beboerne i at kunne administrere medicinen egenhændigt, og oplyste at tilbuddet har fokus på, at de beboere der kan lære det, selv skal administrere deres medicin. Side 6 af 9

7 Botilbuddet Kost/motion A. oplyste, at vejledning om kost, motion og sundhed gives til beboerne hvor det er relevant. Medarbejderne går jævnligt ture med beboerne. 80 % af beboerne har tilmeldt sig madordning, hvor maden leveres af det cateringfirma, beboerne har truffet beslutning om skal levere maden. Medarbejderne spiser ikke længere pædagogiske måltider med beboerne. Beboerne vælger selv om de vil spise i fælleskøkkenet eller i deres lejligheder. De beboere der ikke er med i madordningen klarer selv deres måltider. Rygning, alkohol- og stofmisbrug A. oplyste, at beboerne må ryge i deres lejligheder, i rygerummene og udenfor. Medarbejderne må ryge i rygerummene og udenfor. Botilbuddet har ikke problemer med alkohol. Der forekommer hashrygning, og tilbuddet beskrev håndtering heraf. Organisation og medarbejderforhold Organisation Socialpsykiatrien havde på tilsynstidspunktet gennemgået organisatoriske ændringer. Dette har medført, at der tidligere har haft en strategisk leder, der var strategisk leder for Psykiatri Specialiseret har fået en ny leder, der er leder for hele Socialpsykiatrien. Endvidere har tilbuddet fået ny afdelingsleder i april 2013, der har samme ledelsesområde som den tidligere leder. Socialpsykiatrien har udviklet en ny struktur for LMU og fagmed. Botilbuddet har fået retvisende budgetter, der er udarbejdet ud fra Viborg Kommunes politisk vedtagende serviceniveau/ressourcetildelingsmodel. Beboerne er blevet funktionsevnevurderet og er derefter blevet tildelt én af de 6 niveauer i ydelseskataloget. Fire beboere får niveau 3, 12 beboere får niveau 4, fem beboere får niveau 5 og to beboere får niveau 6. Siden sidste tilsyn er botilbuddet blevet to fuldtidsstillinger mindre som led i besparelse for at tilbuddet kunne overholde budgettet. Endvidere har tre medarbejdere selv opsagt deres stillinger, og der er ansat tre vikarer i tidsbegrænsede stillinger til den 31. oktober I efteråret opslås tre ledige stillinger til besættelse pr. 1. november M. oplyste, at alle skal-opgaver bliver løst, og at der efter en periode med hård prioritering og planlægning af opgaver igen er blevet tid til også at prioritere kan-opgaverne. A. og M. oplyste, at tilbuddets teamorganisering skulle drøftes på kommende personaledag med henblik på en ny inddeling i teams. Ledelsesstruktur Afdelingslederen forestår den daglige ledelse af botilbuddet og medarbejderne. Lederen er leder for hele psykiatrien. Ledelsesstrukturen/ansvarsdelingen er fortsat under udarbejdelse. Medarbejdersammensætningen A. oplyste, at tilbuddet har en 12 ugers norm/rulleplan. En medarbejder laver arbejdsplanen. A. oplyste, at der er ansat 18 fastansatte medarbejdere i tilbuddet. Heraf er 14 ansat på fuldtid, to er ansat på 32 timer/ugen og to er ansat i fleksjob på henholdsvis 18 og 20 timer/ugen. Derudover er der ansat en barselsvikar og tre vikarer i tidsbegrænsede stillinger til 31. oktober 2013 alle på fuldtid. Der opslås i efteråret tre faste fuldtidsstillinger til besættelse pr. 1. november Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde er 12 social- og sundhedsassistenter, 3 pædagoger, 2 ergoterapeuter, 3 sygeplejersker og 2 ufaglærte. M. oplyste, at der i hverdagene i dagtimerne er 4 medarbejdere (+1 medarbejder i fast vagt til en beboer) på arbejde, og i aftentimerne 3+1 medarbejder på arbejde. I weekenderne er der i både dag- og aftentimerne 3+1 medarbejdere på arbejde. Dog er der i tidsrummet kl. 7-9 og kl medarbejder på arbejde. Alle nætter er der 2 medarbejdere på arbejde. Nogle medarbejdere arbejder 12 timers vagter i weekenden. Botilbuddet havde oversigt over vikarer der kan tilkaldes. Grundet flere længerevarende sygemeldinger i tilbuddet har der i en længere periode været anvendt mange vikartimer. Ved den månedlige mødedag (pmøde, teammøde og supervision) dækker medarbejdere i nærliggende botilbud vagtplanen og vice versa. Side 7 af 9

8 Botilbuddet Faglig udvikling En gang ugentligt deltager afdelingslederen i ledermøde i Socialpsykiatrien, hvor leder og afdelingsledere deltager. Ledermøderne omhandler primært planlægning, koordinering og på tilsynstidspunktet ny struktur, men der er også mulighed for sparring. I dagligdagen har afdelingslederen mulighed for sparring med de to andre afdelingsledere i de nærliggende botilbud, og kan få supervision efter behov. Afdelingslederen er uddannet plejer, har en diplomuddannelse i ledelse og en 1 årig kognitiv efteruddannelse. Afdelingslederen afviklede MUS samtaler med medarbejderne i maj Medarbejderne har siden sidste tilsyn været på en temadag om konflikthåndtering, internat med teamsamarbejde som tema og har gennem ½ år modtaget supervision på samarbejdet ved erhvervspsykolog. En medarbejder skal i efteråret tage diplommodul i recovery screening. Der nedsættes en arbejdsgruppe i Socialpsykiatrien, der skal lave en screening af hvordan der arbejdes med psykosocial rehabilitering og en recovery orienteret tilgang i tilbuddene. Når tilbuddene er blevet screenet, vil der blive lagt en kursusplan for opkvalificering af medarbejderne i psykosocial rehabilitering og recovery orienteret tilgang. Medarbejderne modtager ekstern supervision en gang om måneden frem til nytår. Der laves ny plan for supervisionen fra Supervisionen vil også indeholde undervisningselementer. M. oplyste at have gode muligheder for faglig sparring med kollegerne i dagligdagen, hvor der er afsat ½ time til sparring og refleksion i henholdsvis dag- og aftenvagt. M. oplyste, at medarbejderne har gode faglige drøftelser og refleksioner, og at medarbejderne er blevet bedre til at stille spørgsmål om hinandens faglige tilgange, efter der er blevet en større åbenhed i medarbejdergruppen. Der afvikles en medarbejderdag om måneden, hvor der er teammøder i de to teams og supervision (½ dag) og p-møde (½ dag). P-møderne omhandler primært planlægning og koordinering og der deles relevante informationer. Teammøderne omhandler primært indsatsen omkring den enkelte beboer. Afdelingslederen deltager i p-møder og teammøder. To medarbejder varetager vejlederfunktionen for social- og sundhedsassistenteleverne i praktik i tilbuddet, og en medarbejder er klinisk vejleder for alle sygeplejestuderende i praktik i Socialpsykiatrien. Arbejdsmiljø og samarbejde internt A. oplyste, at der er planlagt APV i efteråret Botilbuddet havde i juli måned besøg af Arbejdstilsynet, der har stillet tilbuddet en grøn smiley i sigte, eftersom tilbuddet har efterlevet Arbejdstilsynets påbud. M. oplyste, at arbejdsmiljøet og det interne samarbejde fungerer godt og dermed er blevet bedre siden det sidste tilsyn, men at der fortsat er plads til forbedringer. M. oplyste, at der i medarbejdergruppen er blevet en større grad af åbenhed og tryghed, at kommunikationen er blevet bedre og at medarbejderne er blevet bedre til at hjælpe hinanden. M. oplyste, at det har medført flere udviklende faglige drøftelser, og at den daglige afsatte tid til refleksion og sparring har været givende. Endvidere oplyste M. at det gode samarbejde med afdelingslederen også har haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet og det interne samarbejde. M. oplyste, at der i medarbejdergruppen med hjælp fra supervisor har været mange gode værdidrøftelser om det gode samarbejde. A. oplyste, at der tages udgangspunkt i Viborg Kommunes personalepolitiske værdier. M. oplyste, at noget der tilbagevendende kan give negativ stemning i det interne samarbejde er uenighed om, hvornår medarbejderne kører med beboerne og om medarbejderne kører med i beboernes private biler. Dette medfører, at beboerne bliver frustrerede over, at nogle vil køre og andre ikke vil. Endvidere oplyste M. at der er forskellig tolkning af kontaktpersonfunktionen og at dette også kan give dårlig stemning. M. oplyste, at kørsel og teamorganisering er dagsordenssat til drøftelse på næstkommende p-møde. A. oplyste, at næsten alle medarbejdere til MUS samtalerne havde udtrykt at være glade for at gå på arbejde igen, og A. oplevede at der er blevet en større tryghed i medarbejdergruppen, og at det interne samarbejde fungerer meget bedre end tidligere. M. oplyste, at der er et godt samarbejde med afdelingslederen, at afdelingslederen er synlig, er god til at uddelegere opgaver/ansvar, og at A. har forventning om/tillid til at medarbejderne siger til, hvis noget ikke Side 8 af 9

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg Disposition Konklusion og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 2 Fysiske og sundhedsmæssige forhold, side 3 Organisation og medarbejderforhold, side 4 Tilbudsportalen,

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej 5 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej 5 8800 Viborg Disposition Konklusion, påbud, anbefalinger og forslag, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 Kerneydelse, Skriftlig dokumentation og IT sikkerhed, Magtanvendelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere