Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg"

Transkript

1 Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering af klager, Beboeren, Beboerøkonomi, Samarbejde eksternt og Pårørendeinterview. De fysiske og sundhedsmæssige rammer, side 7 o Hygiejne og sikkerhed, Medicinadministration, Kost/motion og Rygning, alkohol og stofmisbrug. Organisation og medarbejderforhold, side 8 o Organisation, Ledelsesstruktur, Medarbejdersammensætning, Faglig udvikling, Arbejdsmiljø og samarbejde internt. Tilbudsportalen, side 11 Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra sidste tilsyn, side 11 Konklusion, anbefalinger og påbud Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutralt, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af det uanmeldte tilsyn på var neutralt. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Katrinehaven set i lyset af tilbuddets korte levetid er et velfungerende bo- og aktivitetstilbud. Tilbuddet er kommet meget langt i etableringen og opbygningen af tilbuddet, men der er behov for forbedringer på konkrete områder særligt vedrørende de overordnede rammer for medarbejdernes udførelse af arbejdet. Det var tilsynets indtryk, at botilbuddet efterlever de oplysninger der står om Katrinehaven på Tilbudsportalen, på Viborg Kommunes hjemmeside samt i tilbuddets servicedeklaration. Dog er der enkelte mangler i forhold til Tilbudsportalen, og enkelte tiltag der endnu ikke er iværksat jf. servicedeklarationen. Der var klarhed over målet med beboernes modtagelse af ydelsen og værdier i indsatsen over for målgruppen. Medarbejderne var etisk og fagligt velfunderede og havde indsigt i målgruppen, dennes behov samt faglige tilgange i arbejdet med målgruppen. Beboernes modtagelse af ydelser tilrettelægges individuelt for den enkelte beboer med udgangspunkt i beboernes 141 handleplaner og delhandleplaner. Den skriftlige dokumentation af det pædagogiske arbejde var i orden. Det var tilsynets indtryk, at beboerne blev inddraget og havde indflydelse i den udstrækning den enkelte beboer magtede det, at der var et godt pårørendesamarbejde og et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Ingen beboere var repræsenteret i bruger- og pårørenderådet. Arbejdsplanen var i orden. De fysiske og sundhedsmæssige rammer var i orden. Botilbuddet administrerer beboernes medicin. Tilbuddets dokumentation og opbevaring af medicinen havde enkelte mindre mangler. Tilbuddet anvender sikker mail i mailkorrespondancen med eksterne samarbejdspartnere. Medarbejdernes skabskontorer sikrede ikke tilstrækkelig forsvarlig opbevaring af personfølsomme oplysninger. Beboerne var ikke i stand til at give informeret samtykke, og mange beboere havde ikke værgemål. Tilbuddet administrerer alle beboernes økonomi i varierende omfang, og følger Økonomisk Forvaltnings retningslinjer desangående. Medarbejderne havde delvis kendskab til tavshedspligten, og var bevidste om, at der af hensyn til at sikre et godt pårørendesamarbejde nogle gange blev givet flere informationer til pårørende end tavshedspligten Side 1 af 11

2 hjemler. Det var tilsynets indtryk, at tilbuddet havde kendskab til og efterlevede lovgivningen vedrørende magtanvendelser. Medarbejderne modtog supervision og havde gode muligheder for faglig udvikling. Tilbuddet havde afviklet TUS og mini-mus. De faste medarbejderes uddannelsesmæssige baggrunde var i orden. Tilbuddet anvendte mange vikarer, og mange vikarer var ufaglærte. Der havde været et stort flow på 8-10 medarbejdere, der var rejst. Medarbejderne udtrykte tilfredshed med samarbejdet med kollegerne og med afdelingslederne, men oplevede store belastninger i arbejdsmiljøet. Belastningerne omhandlede vold samt manglende tid og rum til at drage omsorg for hinanden, manglende tid og rum til skriftlighed, sparring med og videregivelse af oplysninger til kolleger, manglende medarbejderfaciliteter og dårlige muligheder for pauser. Tilbuddet havde udarbejdet fysisk og psykisk APV, og der var som følge heraf er ledelsen i gang med at udarbejde handleplan for tiltag der skal forbedre arbejdsmiljøet. Tilbuddet er endvidere med i to projekter, hvoraf det ene har et målrettet sigte at bedre arbejdsmiljøet i form af forebyggelse af vold og trusler, og det andet at udvikle indsatsen over for udadreagerende og selvskadende adfærd i et tværfagligt samarbejde. Tilsynet oplevede en behagelig og afslappet stemning i botilbuddet, og medarbejderne var imødekommende og omsorgsfulde over for beboerne. Tilsynet har følgende anbefalinger og påbud i forhold til videreudvikling af tilbuddet: Tilsynet påbyder, at personfølsomme oplysninger sikres opbevaret forsvarligt. Formalia Tilsynet anbefaler, at bruger- og pårørenderådet er opmærksomme på at inddrage beboernes holdninger til konkrete ting. Dette ved f.eks. at medarbejderne drøfter konkrete og afgrænsede emner med beboerne, og videregiver beboernes holdninger til rådet. Tilsynet anbefaler, at behovet for værgemål drøftes med juristen på det sociale område, og at medarbejderne undervises om værgens opgaver, samt de oplysninger om beboeren som værgen kan kræve udleveret. Endvidere at der sættes fokus på tavshedspligten i samarbejdet med de pårørende. Tilsynet anbefaler, at det sikres at medarbejderne får taget førstehjælpskursus. Tilsynet påbyder, at botilbuddet sikrer at der er udarbejdet bemyndigelseslister i hver klynge, og at alle pilleglas og doseringsæsker er mærket med beboers navn. Endvidere at det i alle klynger sikres at der anvendes ét fælles registreringsskema over den udleverede faste medicin. Tilsynet anbefaler, at der kigges grundigt på brugen af vikarer, og at det tilstræbes at konvertere vikarstillinger til faste stillinger. Dette med henblik på at sikre større kontinuitet for både beboere og medarbejdere, færre medarbejdere omkring beboerne, en højere faglighed og angiveligt også et bedre arbejdsmiljø. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet fortsætter de planlagte tiltag med at forbedre medarbejdernes vilkår. Herunder at der kigges grundigt på medarbejderfaciliteter, rum og tid til skriftlighed og sparring samt pauser. Tilsynet påbyder, at oplysningerne om tilbuddets målgruppe og takst er fyldestgørende indberettet, at ledige pladser i tilbuddet indberettes og at metodebeskrivelsen udfyldes/beskrives på Tilbudsportalen. Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Afdelingsledere Tove Gejl og konstitueret afdelingsleder Birthe Ambrosius deltog. Medarbejderrepræsentanter: 3 medarbejdere (én fra hver klynge) deltog. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved konsulent Lonni Stadsbjerg Egtved. Side 2 af 11

3 Program for uanmeldt tilsyn den 9. december 2013: Kl Rundvisning på botilbuddet Kl Interview med afdelingsleder og konstitueret afdelingsleder Kl Interview med medarbejdere Kl Gennemgang af skriftlig dokumentation Indledning Det uanmeldte tilsyn blev effektueret mandag den 9. december Ved tilsynsbesøget blev medarbejdere, afdelingsleder og konstitueret afdelingsleder interviewet. Deltagerne i tilsynet blev informeret om formålet med tilsynet og offentliggørelsen af tilsynsrapporten. Tilsynet besigtigede fællesarealerne, og lavede mindre observationer på samspillet mellem beboere og medarbejdere. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget, det skriftlige materiale der forelå inden besøget, samt materialer forevist tilsynet på tilsynsbesøget. Tilsynsrapporten har været i høring i botilbuddet og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Tilsynsrapporten offentliggøres på Tilbudsportalen samt på Viborg Kommunes hjemmeside. Katrinehaven Syd og Aktivitet er beliggende i Viborgs vestlige bydel på adressen, 8800 Viborg. Katrinehaven er et nyt tilbud der åbnede i januar Botilbuddet har en pladsnormering på 30 fordelt på 3 klynger med hver 10 lejligheder, og på tilsynstidspunktet var der 6 ledige pladser. Aktivitetstilbuddet har en pladsnormering på 26, og på tilsynstidspunktet var der 6 ledige pladser. En af de indskrevne borgere i aktivitetstilbuddet bor ikke på Katrinehaven. 4 beboere i botilbuddet modtager aktivitetstilbud i andre tilbud. Katrinehaven Syd og Aktivitet er et integreret og døgndækket bo- og aktivitetstilbud for voksne med varigt nedsat psykisk (og evt. fysisk) funktionsevne, indenfor Autisme Spektret og med sammenlignelige behov, der har behov for betydelig hjælp og støtte til praktiske gøremål og hjælp/støtte til at vedligeholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Tilbuddet drives efter Lov om almene boliger 105, stk. 2 og Servicelovens 85 og 104. I samme bygning ligger Katrinehaven Nord, der har en anden målgruppe og en anden ledelse. Katrinehaven Nord er ikke omfattet af nærværende tilsyn. Tilbuddets ledelse består af en afdelingsleder for klynge 6 og Aktivitet, en konstitueret afdelingsleder for klynge 4 og 5 og en leder. Den generelle faglige indsats Kerneydelse Medarbejdere og ledelse oplyste, at det overordnede mål med indsatsen i tilbuddet er, at beboerne får et værdifuldt liv og har det godt, at beboerne støttes i at blive så selvhjulpne som muligt, at beboerne i videst mulig udstrækning har medbestemmelse på valg og eget liv, samt modtager et individuelt tilbud. Endvidere er et overordnet mål at Katrinehaven er et godt sted at bo og arbejde i et integreret bo- og aktivitetstilbud under ét tag. Der tages udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger, ønsker og behov, og der arbejdes efter de opstillede mål i beboernes 141 handleplaner og delhandleplaner. De værdier der efterleves i indsatsen over for målgruppen udover Viborg Kommunes værdisæt mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod er: at møde beboerne med anerkendelse, at der fokuseres på ressourcer og udvikling, at beboerne tilbydes meningsfulde aktiviteter, at der tages udgangspunkt i den enkelte, og at indsatsen tilrettelægges individuelt, at beboerne har så meget medbestemmelse og indflydelse som den enkelte magter, at beboerne får succesoplevelser, og at beboerne skal gøre de ting, beboerne selv kan gøre. Medarbejdere og ledelse oplyste, at tilbuddets primære metodiske tilgang i arbejdet med beboerne er en anerkendende og systematisk pædagogik med udgangspunkt i Plan98, og de redskaber der anvendes i Plan98, som f.eks. videoanalyse af det pædagogiske arbejde, beskrivelse af indsatsområder m.m. Endvidere anvendes redskaber som autismeprofiler og strukturplaner m.m. fra autismepilotuddannelsen, ressourceblomster og neuropædagogiske profiler. Medarbejdere har i 2013 været på kursus i Plan98 og på autismepilotuddannelse. Side 3 af 11

4 Ledelsen oplyste, at indflytningen og det at få alle landet har været den primære indsats i en stor del af Ledelsen oplyste, at tilbuddet er ved at være landet, beboerne er faldet godt til og strukturerne og systematikken fungerer, hvilket har betydet at udviklingsarbejdet i større grad har fået plads i den daglige indsats. I starten af 2014 skal tilbuddet være med i et udviklingsprojekt omkring tværfaglighed, hvor ergoterapeuters, social- og sundhedsassistenters og pædagogers faglige kompetencer i samarbejde skal bringes i spil med henblik på at udvikle indsatsen over for udadreagerende og selvskadende adfærd med fokus på bl.a. sansestimulation og stressfaktorer. Beboerne modtager støtte, motivation, påmindelse, guidning og hjælp til bl.a. mad, medicin, personlig hygiejne, rengøring, tøjvask, transport, post, ledsagelse til læge m.fl., økonomi, netværk og pårørende, aktiviteter, konflikthåndtering, sociale relationer, sundhed og meningsfulde aktiviteter. Endvidere modtager beboerne støtte til at strukturere en overskuelig, forudsigelig, genkendelig og tryg hverdag, strukturere tanker, kommunikation, samt via skærmning og afgrænsning give frihed og overskuelige valgmuligheder. Der er fokus på udvikling og selvstændiggørelse med udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger og ressourcer. Der er en stram og fast struktur og systematik i det daglige arbejde. Alle beboere har en strukturplan der afhængig af den enkelte beboers behov, detaljeret beskriver strukturen med ned til 5 minutters intervaller i beboerens vågne timer. Beboerne har faste kontaktpersoner og teams, der er tovholdere på konkrete opgaver. Flere beboere har 1-1 kontakt med medarbejder i alle døgnets vågne timer. Flere beboere har tilknyttet en fast gruppe medarbejdere på 3-4 personer der udelukkende arbejder omkring den enkelte beboer, og dermed kender den enkelte beboers detaljerede struktur, kommunikation, adfærdsmønstre m.m. Ledelsen oplyste, at kommunikationen med beboerne er individuelt tilpasset, at der tales i korte og bydende sætninger, og at der er kongruens mellem medarbejdernes kropssprog og talesprog, så medarbejderne fremstår autentiske i deres verbale og nonverbale udtryk. På konflikthåndteringskursus er medarbejderne blevet undervist i vigtigheden heraf. Ledelsen oplyste, at kommunikationen er et stort fokuspunkt, og der laves videoanalyser af medarbejdernes kommunikation med beboerne. Ledelsen oplyste, at der bliver handlet prompte, hvis medarbejdere har en uhensigtsmæssig kommunikation med beboerne. Flere beboere har ikke talesprog. Kommunikationen med beboere uden talesprog understøttes med tegn til tale, billeder, piktogrammer, konkreter m.v. tilpasset den enkeltes formåen og behov. Medarbejderne støtter beboerne i at begå sig i det sociale rum i botilbuddet. Der har været 5-6 episoder, hvor beboere har været voldelige over for andre beboere (uden alvorlige fysiske skader til følge). Når det finder sted bliver hændelsen beskrevet og gennemgået på klyngemøde, og der er fokus på læring, forebyggelse og om der skal ændres i arbejdsgange. Beboerne tilhører målgruppen i botilbuddet. Skriftlig dokumentation Ledelsen oplyste, at beboernes tidligere botilbud ultimo 2012 lavede delhandleplaner på indflytningsprocessen og indsatsområderne for de enkelte beboere. Beboere der ikke kommer fra botilbuddene Hedevænget, Kildevænget, Neptunvej og Merkurvej har ingen delhandleplaner, men der er blevet afholdt statusmøde med sagsbehandler 3 måneder efter indflytning. Alle beboere, på nær 3 fra andre kommuner end Viborg, har 141 handleplaner. Disse bliver tilsendt i nær fremtid. Katrinehaven har arbejdet efter delhandleplaner og/eller 141 handleplanerne frem til d.d. Ledelsen oplyste, at der i november 2013 er blevet afviklet statusmøder med beboernes sagsbehandlere, og at tilbuddet forventer at modtage reviderede 141 handleplaner fra sagsbehandlerne i nær fremtid. Ledelsen oplyste, at der straks efter modtagelsen af de reviderede 141 handleplaner, vil blive påbegyndt udarbejdelse af delhandleplaner for samtlige beboere. Tilsynet gjorde ledelsen opmærksom på, at det fra 1. januar 2014 er et lovkrav, at visiterende kommune skal udlevere 141 handleplan til tilbuddet. Alle beboere har fået udarbejdet en strukturplan, der afhængig af den enkelte beboers behov, detaljeret beskriver strukturen med ned til 5 minutters intervaller. Tilbuddets skriftlige dokumentation omfatter derudover diverse pædagogiske redskaber som autismeprofiler, evalueringsbeskrivelser, indsatsområder m.m. kalender, statusrapporter, referater af møder, samt stamoplysninger, rapportnotater og dagens Side 4 af 11

5 beskeder i BB journal. Medarbejderne oplyste, at mapperne med evalueringer, autismeprofiler m.m. står på administrationskontor langt fra klyngerne, og at det udfordrer brugen af redskaberne i dagligdagen. Tilsynet gennemgik strukturplaner og dokumentationen i BB Journal. Den skriftlige dokumentation, var i orden. IT sikkerhed Ledelsen oplyste, at medarbejderne er vejledt i brugen af sikker mail, og at sikker mail anvendes i mailkorrespondancen med eksterne samarbejdspartnere, når mailen indeholder personfølsomme oplysninger. I hver klynge havde medarbejderne et skabskontor på gangarealet, hvor beboere, pårørende og besøgende færdes. I skabskontoret der jævnligt efterlades stående åben og uaflåst, forefindes personfølsomme oplysninger om beboerne, hvormed personfølsomme oplysninger ikke opbevares forsvarligt. Magtanvendelse og håndtering af klager Tilsynet kunne inden tilsynet konstatere, at tilbuddet havde haft 65 magtanvendelser jf. Servicelovens 126, stk. 1, og en magtanvendelse inden for henholdsvis servicelovens 126, a og 127. Tilbuddet havde tre tilladelser efter servicelovens 125, stk. 1 og en efter 128. Tilbuddet har i en tidsafgrænset periode fået en tilladelse efter servicelovens 125, stk. 1 ved en beboer i pædagogisk træningsøjemed. Der forelå afgørelse om at 4 af de akutte magtanvendelser efter servicelovens 126, stk. 1 var ulovlige, og på 19 magtanvendelser havde tilsynet ikke adgang til at se afgørelsen, da afgørelsen var truffet af andre kommuner end Viborg. De akutte magtanvendelser havde primært fundet sted ved tre konkrete beboere. De øvrige magtanvendelser var vurderet værende lovlige. Ved gennemgang af magtanvendelserne tilføjede ledelsen, at der udover ovenstående anvendes epialarmer ved to beboere diagnosticeret med epilepsi, at tilbuddet har en godkendelse til at anvende døralarm, og at tilbuddet afventer afgørelse på en ansøgning om en døralarm. Ledelsen oplyste, at tilbuddet er i gang med at kode dørene om, så kodningen af dørene fungerer korrekt. Ledelsen oplyste, at alle magtanvendelser bliver drøftet på klyngemøder, og at der bliver lavet planer for, hvordan indsatsen, strukturen og kommunikationen kan optimeres og dermed nedbringe magtanvendelser. Ledelsen oplyste, at der generelt er fokus på at motivere og finde alternative løsninger. Ledelsen oplyste, at der angiveligt har været tale om, at en beboer har været udadreagerende på grund af smerter ved sygdom, hvilket har affødt magtanvendelser. Tilsynet vejledte ledelsen om Socialstyrelsens smerteskemaer og smerteprofiler til brug i arbejdet med borgere der ikke selv kan sætte ord på smerten. Tilsynet sendte materialet til ledelsen efter tilsynet. Endvidere drøftede tilsynet brugen af VISO med ledelsen, der oplyste at VISO har været inddraget i forbindelse med en indflytning, og at ledelsen overvejer kontakt til VISO i en konkret sag. Medarbejderne var bekendt med lovgivningen om magtanvendelser herunder indberetningspligten. Vikarerne i tilbuddet er i efteråret blevet undervist i lovgivningen om magtanvendelser. Alle nyansatte får udleveret og skal læse lovgivningen om magtanvendelser. Lovgivningen er at finde på H:drevet. Ledelsen oplyste, at medarbejderne har været på kursus i konflikthåndtering, hvor der særligt var fokus på at forebygge vold og magtanvendelser, ved at skærpe opmærksomheden på kropssprog, attitude, påklædning, placering i rummet m.m. Ledelsen oplyste, at antallet af magtanvendelser er nedadgående. Ledelsen oplyste, at tilbuddet ikke har modtaget egentlige klager, men at tilbuddet har været i tæt dialog med pårørende, der har stillet mange spørgsmål. Ledelsen oplyste, at alle henvendelser fra pårørende med en undren over indsatsen opprioriteres og tages hånd om, med henblik på at få skabt forståelse for hvordan tingene hænger sammen, og hvorfor tingene gøres som de gøres. Beboeren Medarbejderne og ledelsen oplyste, at beboerne har så meget selvbestemmelse over eget liv som muligt, i den udstrækning beboerne magter selvbestemmelsen. Beboerne stilles valgmuligheder ud fra hvad Side 5 af 11

6 beboerne magter. Flere beboere er ikke i stand til at give verbalt udtryk for deres ønsker eller ved brug af piktogrammer, tegn til tale og lignende. Der anvendes observationer af hvad den enkelte har glæde af til at afdække dette, lige som pårørende og tidligere kontaktpersoner (med ansættelse på Katrinehaven) er blevet spurgt om, hvad beboerne holder af. Det tilstræbes at imødekomme beboernes ønsker. Medarbejderne oplyste, at der kan være en økonomisk begrænsning (medarbejderressourcer) i forhold til at opfylde beboernes ønsker, men at der er fokus på at ansøge om ledsagerordning til beboerne, for at imødekomme beboernes ønsker. Enkelte beboere har ledsageordning. Ledelsen oplyste, at der er fokus på at beboerne oplever så stor selvstændighed som mulig, og at medarbejderne er gode til at tænke i alternative løsninger der understøtter dette. F.eks. kan en beboer spise uden støtte fra medarbejderne, hvis beboeren spiser med fingrene. Der afvikles ikke husmøder med beboerne. Beboerne gives løbende relevante informationer individuelt. Beboerne guides efter behov i sociale situationer i fællesarealerne. Enkelte beboere benytter kun fællesarealerne ganske lidt. En pårørende fra hver klynge er repræsenteret i Katrinehavens bruger- og pårørenderåd, hvor afdelingsledelsen og en medarbejder fra nord og syd også deltager. Ledelsen har besluttet at der ikke skal være beboere i rådet. Fire beboere modtager eksternt tilbud i dagtimerne. De øvrige beboere er i det integrerede aktivitetstilbud på Katrinehaven i dagtimerne i hverdagene. Aktiviteten tilbyder gåture, aktiviteter i skoven, save brænde, fjerne affald i naturen, snoezel, vandrum, musik, pc, køkkenaktiviteter, affaldssortering og genbrugsstation, udlevering af post, trampolin, cykler, motionsrum m.m. Derudover inddrages beboerne i klyngerne i almindelige daglige gøremål som tøjvask, hente madvogn, tømme opvaskemaskine, feje gulve, dække bord og servere mad m.m. Enkelte spiser sammen, og enkelte deltager i Klubtilbuddet Kahytten i Nord og i arrangementer i Caféen. Medarbejderne er både i Aktiviteten og i klyngerne, - tre medarbejdere (aktivitetskoordinatorerne) er dog overvejende i Aktiviteten. Nogle beboere går til svømning, ridning og på aftenskole, er med ude og handle og har deltaget i Sølund og Rosenvænget festivalerne samt julegudstjeneste. Medarbejderne ledsager nogle beboere på hjemmebesøg ved pårørende. I Aktiviteten maler beboerne billeder til væggene, og der er lavet aftale med Lysbroskolen om udstilling af malerier i gangene. Der er fokus på at pyntegenstande kan skabe uhensigtsmæssig forstyrrelse for beboerne, hvorfor nogle områder ikke har megen udsmykning. Ledelsen oplyste, at der er fokus på at beboernes lejligheder indrettes efter beboernes ønsker og behov. Spritdispensere og handsker er fjernet fra de badeværelser, hvor der ikke er behov for disse. Ledelsen oplyste at flytningen er gået forbavsende godt, selvom det har været rigtig svært for nogle beboere. Ledelsen oplevede/vurderede, at trivslen blandt beboerne er høj, og at medarbejderne nu har rum til at fokusere på udvikling og ikke kun at skabe ro. Tilsynet observerede enkelte samspilssituationer mellem beboere og medarbejdere. Medarbejderne var imødekommende og omsorgsfulde over for beboerne. Beboerøkonomi Botilbuddet administrerer alle beboernes økonomi i forskelligt omfang, og i samarbejde med beboernes økonomiske værger. Ledelsen oplyste, at det ikke er alle beboere der har økonomiske værger, og at det på de nyligt afholdte statusmøder er blevet drøftet, om beboere skal have økonomisk værgemål. Ledelsen oplyste, at tilbuddet følger Økonomisk Forvaltnings retningslinjer for den økonomiske administration og dokumentation. Tilbuddet har endnu ikke haft tilsyn fra Økonomisk Forvaltning. Samarbejdsrelationer eksternt Medarbejderne og ledelsen oplyste, at tilbuddet har et godt samarbejde med beboernes sagsbehandlere, praktiserende læger, Oligofreniklinikken, tandlæger, fodterapeuter, fysioterapeuter og massører. På de nyligt Side 6 af 11

7 afholdte statusmøder har Katrinehaven fået positive tilkendegivelser for arbejdet med målgruppen fra sagsbehandlere og pårørende. Medarbejderne og ledelsen oplyste, at samarbejdet med de pårørende fungerer godt, og at der er en god dialog. Medarbejderne oplyste, at ledsagelse til hjemmebesøg er skåret ned, hvilket medarbejderne fandt svært at forsvare over for de pårørende, når pårørendesamarbejdet er en af tilbuddets værdier. Ledelsen oplyste, at der afvikles møder med de pårørende efter behov, og at de pårørende inviteres til julearrangement og sommerfest. Ledelsen oplevede, at de pårørende generelt er tilfredse med tilbuddet. Ledelsen oplyste, at der er opmærksomhed på behovet for værgemål. Nogen beboere har kun økonomisk værgemål og andre har fuldt værgemål. Tilbuddet har samarbejde med værgerne, hvoraf tre er professionelle og de øvrige er pårørende. Ingen beboere er i stand til at give et informeret samtykke, og har derfor ikke kunnet give samtykke til at medarbejderne udleverer oplysninger om beboerne. Medarbejderne oplyste, at alle oplysninger om beboerne videregives til de pårørende, der er værger for beboerne. Det afvejes hvilke oplysninger de pårørende i øvrigt skal have om beboerne, men medarbejderne oplevede, at det har store konsekvenser for samarbejdet med de pårørende, hvis de pårørende ikke får de oplysninger, som de pårørende ønsker, og derfor gives der flere oplysninger end de pårørende har krav på. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Katrinehaven er et nybygget tilbud beliggende i Viborgs vestlige bydel med ca. 3 km. til centrum. Klynge 4, 5, 6 og Aktiviteten består af fire selvstændige bygninger, der er forbundet med et gangareal. I hver klynge er der 10 lejligheder og fællesarealer med køkken, stue og wellnessrum i alt ca. 300 m² i hver klynge. Medarbejderne har personalefaciliteter i hver klynge i form af et skabskontor på gangen. Beboernes lejligheder er 45 m² og er indrettet med thekøkken, soverum og badeværelse samt terrasse. Udearealerne er indrettet med forskellige aktivitetsredskaber, fodboldbane, overdækket pavillon, bålhytte, terrasser og grønne arealer. Aktiviteten indeholder ca. 10 grupperum målrettet konkrete aktiviteter, samt fire toiletter/bad. Derudover er der fælles vaskeri, stort produktionskøkken, mødelokaler, administrationskontorer m.v. Ledelsen udtrykte tilfredshed med de fysiske rammer. Dog fandt såvel ledelse og medarbejdere det ønskværdigt med et lille personalekontor i hver klynge i stedet for skabskontorerne på gangene. Medarbejderne udtrykte stor frustration over de manglende kontorfaciliteter og oplyste, at manglen herpå har negativ indvirkning på arbejdsmiljøet. Se afsnit vedr. arbejdsmiljø. Hygiejne og sikkerhed Tilbuddet er registreret ved Fødevareregionen og har fået en glad smiley i produktionskøkkenet. Der gøres rent i alle fællesarealer dagligt ved privat rengøringsfirma. Der var pænt og rent i de fællesarealer tilsynet besigtigede. Der er opsat spritdispensere og handsker, hvor der er brug for det, og der er opmærksomhed på håndhygiejne i køkkener, og håndtering af vasketøj. Medarbejderne i produktionskøkkenet forestår rengøringen af køkkenerne i klyngerne. Botilbuddet har et eksternt brandvarslingsanlæg og har løbende brandtilsyn. Brandvæsenet har for nylig haft gennemgang af brandinstruksen med alle medarbejdere. Ledelsen oplyste, at der er åbent tilbud om at tage førstehjælpskursus, og at medarbejderne er blevet opfordret til at tage kurset. Medicinadministration Botilbuddet administrerer medicinen for alle de beboere der får medicin. De beboere der kan få deres medicinen dosispakket får dette. Tilsynet gennemgik medicinopbevaringen ved to beboere og fandt enkelte pilleæsker med håndkøbsmedicin og doseringsæsker, hvor der ikke var anført beboerens navn. Tilsynet kunne ikke få adgang til det store medicinskab, hvor den receptpligtige medicin opbevares, da der ikke var nogen medicinansvarlige medarbejdere på arbejde. De medicinansvarlige medarbejdere (én i hver klynge) bestiller og doserer medicinen, og lægger medicin til en uge af gangen, samt pn-medicin i aflåst skab i beboernes lejligheder. Tilsynet gennemgik tilbuddets dokumentation af medicinadministrationen ved to beboere, hvilken var i orden. I en klynge blev der lavet dobbelt registrering på at medicinen var udleveret - på et skema ved den enkelte Side 7 af 11

8 beboer samt et fælles skema i skabskontoret. I en anden klynge blev der ført et skema over den udleverede medicin ved den enkelte beboer, og ikke noget fælles skema. I en klynge kunne medarbejdere ikke fremvise bemyndigelseslisten, men oplyste at den var udarbejdet. Tilsynet så bemyndigelseslisten i en anden klynge. Tilbuddet havde de i Viborg Kommune vedtagne og af Embedslægen godkendte skriftlige procedurebeskrivelser for medicinhåndteringen, og medarbejderne oplyste at være blevet introduceret til disse. Medarbejderen oplyste, at utilsigtede hændelser rapporteres i DPSD. Enkelte medarbejdere har sundhedsfaglig uddannelse. Medarbejderne oplyste, at det ikke er alle medarbejdere med en ikkesundhedsfaglig uddannelse der har været på medicinhåndteringskursus, men at det er planlagt at alle skal på kursus. Medarbejderne videregiver observationer af den medicinske behandling til de ordinerende læger. Medarbejderne fandt det ønskværdigt at praktiserende læger, sygehuset og Oligofreniklinikken kunne snakke sammen om den medicinske behandling, med henblik på at minimere risikoen for fejl. Medarbejderne oplyste, at de forskellige læger ikke ved, hvilken medicin de andre læger har ordineret, og at det er Katrinehaven der orienterer de forskellige læger om øvrige ordinationer. Kost/motion Produktionskøkkenet fremstiller maden til beboerne. Ledelsen oplyste, at der er fokus på om det vil give mening for enkelte beboere, at køkkenet fremstiller delvis færdig fabrikeret mad, som tilberedes færdig sammen med beboerne i fælleskøkkenet i klyngen. Der er gode muligheder for motion i Aktiviteten, og ledelsen oplyste, at mange beboere får rigtig meget motion i form af gå ture og ved at save brænde m.m. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Beboerne må ryge i deres lejlighed og udenfor. Pårørende henstilles til at ryge udenfor. Beboerne kan nyde en øl til maden, og beboere der på grund af medicin ikke kan tåle alkohol, kan få alkoholfri vin/øl. Tilbuddet har ingen problemer med misbrug af alkohol eller stoffer. Organisation og medarbejderforhold Organisation Handicapområdet havde på tilsynstidspunktet gennemgået organisatoriske ændringer. Dette har medført, at Katrinehavens tidligere strategiske leder for Handicap Specialiserede, er blevet leder for hele Handicapområdet. Tilbuddet har i maj 2013 fået en konstitueret afdelingsleder som en opnormering. Der var ikke truffet beslutning, om konstitueringen skal ophøre eller om stillingen skal være permanent. Handicapområdet er i gang med at udvikle en ny struktur for LMU og fagmed, og der er nedsat et overgangs-med. Tilbuddet har fået retvisende budgetter, der er udarbejdet ud fra Viborg Kommunes politisk vedtagende serviceniveau/ressourcetildelingsmodel. Beboerne er blevet funktionsevnevurderet og er derefter blevet tildelt én af de 6 niveauer i ydelseskataloget. De fleste beboere er på niveau 5, og de øvrige er på niveau 6 (niveau 5 + mellem 6 og 85 ekstra timer om ugen). Ledelsen oplyste, at der har været et stort merforbrug af personaleressourcer sammenholdt med budget/indtægter, hvilket har affødt et stort underskud. Ledelsen oplyste, at dette har fundet sted efter aftale med forvaltningen. Ledelsen oplyste, at medarbejderressourcerne nu er blevet tilpasset indtægterne, at medarbejdernormeringen er forsvarlig og at tilbuddet kan efterleve 141 handleplanerne med de nuværende medarbejderressourcer. Medarbejderne oplyste, at kunne efterleve 141 handleplanerne, men oplevede at være tidspressede i forhold til skriftligt arbejde og vidensdeling/sparring med kolleger, og oplevede også reduktioner i serviceniveauet f.eks. nedskæringer i ledsagelse til hjemmebesøg. Ledelsen oplyste, at medarbejdernes vilkår på tilsynstidspunktet er det der fylder mest og arbejdes målrettet med at forbedre. Side 8 af 11

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Botilbuddet Tårnly Egeskovvej 4 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Botilbuddet Tårnly Egeskovvej 4 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering af klager,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Aktivitetstilbud Skriversvej Skriversvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Aktivitetstilbud Skriversvej Skriversvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 Herunder Tema omkring IT sikkerhed 2. Formalia, side 3 3. Baggrundsinformation, side 3 1. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Nord

Servicedeklaration Katrinehaven Nord Servicedeklaration Katrinehaven Nord Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Nord Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Leder: Mette Schrøder Tlf.nr.: 87 87 72 01

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Grundtvigsvej N.F.S. Grundtvigsvej 15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Grundtvigsvej N.F.S. Grundtvigsvej 15 8800 Viborg Disposition Konklusion, forslag, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af botilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 3 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn: T hyværkstedet Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Hanne Majdecki 99172641 hm@thisted.dk Målgruppe borgere der visiteres efter serviceloven 103 0g 104 Antal beboere

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg Disposition Konklusion og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 2 Fysiske og sundhedsmæssige forhold, side 3 Organisation og medarbejderforhold, side 4 Tilbudsportalen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Viborg Krisecenter Kærsangervej 252 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Viborg Krisecenter Kærsangervej 252 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 2 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering af klager,

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Selvejende tilbud PH 2013 Døvblindehuset Wesselsmindevej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere