Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg"

Transkript

1 Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering af klager, Beboeren, Beboerøkonomi, Samarbejde eksternt og Pårørendeinterview. De fysiske og sundhedsmæssige rammer, side 7 o Hygiejne og sikkerhed, Medicinadministration, Kost/motion og Rygning, alkohol og stofmisbrug. Organisation og medarbejderforhold, side 8 o Organisation, Ledelsesstruktur, Medarbejdersammensætning, Faglig udvikling, Arbejdsmiljø og samarbejde internt. Tilbudsportalen, side 11 Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra sidste tilsyn, side 11 Konklusion, anbefalinger og påbud Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutralt, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af det uanmeldte tilsyn på var neutralt. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Katrinehaven set i lyset af tilbuddets korte levetid er et velfungerende bo- og aktivitetstilbud. Tilbuddet er kommet meget langt i etableringen og opbygningen af tilbuddet, men der er behov for forbedringer på konkrete områder særligt vedrørende de overordnede rammer for medarbejdernes udførelse af arbejdet. Det var tilsynets indtryk, at botilbuddet efterlever de oplysninger der står om Katrinehaven på Tilbudsportalen, på Viborg Kommunes hjemmeside samt i tilbuddets servicedeklaration. Dog er der enkelte mangler i forhold til Tilbudsportalen, og enkelte tiltag der endnu ikke er iværksat jf. servicedeklarationen. Der var klarhed over målet med beboernes modtagelse af ydelsen og værdier i indsatsen over for målgruppen. Medarbejderne var etisk og fagligt velfunderede og havde indsigt i målgruppen, dennes behov samt faglige tilgange i arbejdet med målgruppen. Beboernes modtagelse af ydelser tilrettelægges individuelt for den enkelte beboer med udgangspunkt i beboernes 141 handleplaner og delhandleplaner. Den skriftlige dokumentation af det pædagogiske arbejde var i orden. Det var tilsynets indtryk, at beboerne blev inddraget og havde indflydelse i den udstrækning den enkelte beboer magtede det, at der var et godt pårørendesamarbejde og et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Ingen beboere var repræsenteret i bruger- og pårørenderådet. Arbejdsplanen var i orden. De fysiske og sundhedsmæssige rammer var i orden. Botilbuddet administrerer beboernes medicin. Tilbuddets dokumentation og opbevaring af medicinen havde enkelte mindre mangler. Tilbuddet anvender sikker mail i mailkorrespondancen med eksterne samarbejdspartnere. Medarbejdernes skabskontorer sikrede ikke tilstrækkelig forsvarlig opbevaring af personfølsomme oplysninger. Beboerne var ikke i stand til at give informeret samtykke, og mange beboere havde ikke værgemål. Tilbuddet administrerer alle beboernes økonomi i varierende omfang, og følger Økonomisk Forvaltnings retningslinjer desangående. Medarbejderne havde delvis kendskab til tavshedspligten, og var bevidste om, at der af hensyn til at sikre et godt pårørendesamarbejde nogle gange blev givet flere informationer til pårørende end tavshedspligten Side 1 af 11

2 hjemler. Det var tilsynets indtryk, at tilbuddet havde kendskab til og efterlevede lovgivningen vedrørende magtanvendelser. Medarbejderne modtog supervision og havde gode muligheder for faglig udvikling. Tilbuddet havde afviklet TUS og mini-mus. De faste medarbejderes uddannelsesmæssige baggrunde var i orden. Tilbuddet anvendte mange vikarer, og mange vikarer var ufaglærte. Der havde været et stort flow på 8-10 medarbejdere, der var rejst. Medarbejderne udtrykte tilfredshed med samarbejdet med kollegerne og med afdelingslederne, men oplevede store belastninger i arbejdsmiljøet. Belastningerne omhandlede vold samt manglende tid og rum til at drage omsorg for hinanden, manglende tid og rum til skriftlighed, sparring med og videregivelse af oplysninger til kolleger, manglende medarbejderfaciliteter og dårlige muligheder for pauser. Tilbuddet havde udarbejdet fysisk og psykisk APV, og der var som følge heraf er ledelsen i gang med at udarbejde handleplan for tiltag der skal forbedre arbejdsmiljøet. Tilbuddet er endvidere med i to projekter, hvoraf det ene har et målrettet sigte at bedre arbejdsmiljøet i form af forebyggelse af vold og trusler, og det andet at udvikle indsatsen over for udadreagerende og selvskadende adfærd i et tværfagligt samarbejde. Tilsynet oplevede en behagelig og afslappet stemning i botilbuddet, og medarbejderne var imødekommende og omsorgsfulde over for beboerne. Tilsynet har følgende anbefalinger og påbud i forhold til videreudvikling af tilbuddet: Tilsynet påbyder, at personfølsomme oplysninger sikres opbevaret forsvarligt. Formalia Tilsynet anbefaler, at bruger- og pårørenderådet er opmærksomme på at inddrage beboernes holdninger til konkrete ting. Dette ved f.eks. at medarbejderne drøfter konkrete og afgrænsede emner med beboerne, og videregiver beboernes holdninger til rådet. Tilsynet anbefaler, at behovet for værgemål drøftes med juristen på det sociale område, og at medarbejderne undervises om værgens opgaver, samt de oplysninger om beboeren som værgen kan kræve udleveret. Endvidere at der sættes fokus på tavshedspligten i samarbejdet med de pårørende. Tilsynet anbefaler, at det sikres at medarbejderne får taget førstehjælpskursus. Tilsynet påbyder, at botilbuddet sikrer at der er udarbejdet bemyndigelseslister i hver klynge, og at alle pilleglas og doseringsæsker er mærket med beboers navn. Endvidere at det i alle klynger sikres at der anvendes ét fælles registreringsskema over den udleverede faste medicin. Tilsynet anbefaler, at der kigges grundigt på brugen af vikarer, og at det tilstræbes at konvertere vikarstillinger til faste stillinger. Dette med henblik på at sikre større kontinuitet for både beboere og medarbejdere, færre medarbejdere omkring beboerne, en højere faglighed og angiveligt også et bedre arbejdsmiljø. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet fortsætter de planlagte tiltag med at forbedre medarbejdernes vilkår. Herunder at der kigges grundigt på medarbejderfaciliteter, rum og tid til skriftlighed og sparring samt pauser. Tilsynet påbyder, at oplysningerne om tilbuddets målgruppe og takst er fyldestgørende indberettet, at ledige pladser i tilbuddet indberettes og at metodebeskrivelsen udfyldes/beskrives på Tilbudsportalen. Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Afdelingsledere Tove Gejl og konstitueret afdelingsleder Birthe Ambrosius deltog. Medarbejderrepræsentanter: 3 medarbejdere (én fra hver klynge) deltog. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved konsulent Lonni Stadsbjerg Egtved. Side 2 af 11

3 Program for uanmeldt tilsyn den 9. december 2013: Kl Rundvisning på botilbuddet Kl Interview med afdelingsleder og konstitueret afdelingsleder Kl Interview med medarbejdere Kl Gennemgang af skriftlig dokumentation Indledning Det uanmeldte tilsyn blev effektueret mandag den 9. december Ved tilsynsbesøget blev medarbejdere, afdelingsleder og konstitueret afdelingsleder interviewet. Deltagerne i tilsynet blev informeret om formålet med tilsynet og offentliggørelsen af tilsynsrapporten. Tilsynet besigtigede fællesarealerne, og lavede mindre observationer på samspillet mellem beboere og medarbejdere. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget, det skriftlige materiale der forelå inden besøget, samt materialer forevist tilsynet på tilsynsbesøget. Tilsynsrapporten har været i høring i botilbuddet og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Tilsynsrapporten offentliggøres på Tilbudsportalen samt på Viborg Kommunes hjemmeside. Katrinehaven Syd og Aktivitet er beliggende i Viborgs vestlige bydel på adressen, 8800 Viborg. Katrinehaven er et nyt tilbud der åbnede i januar Botilbuddet har en pladsnormering på 30 fordelt på 3 klynger med hver 10 lejligheder, og på tilsynstidspunktet var der 6 ledige pladser. Aktivitetstilbuddet har en pladsnormering på 26, og på tilsynstidspunktet var der 6 ledige pladser. En af de indskrevne borgere i aktivitetstilbuddet bor ikke på Katrinehaven. 4 beboere i botilbuddet modtager aktivitetstilbud i andre tilbud. Katrinehaven Syd og Aktivitet er et integreret og døgndækket bo- og aktivitetstilbud for voksne med varigt nedsat psykisk (og evt. fysisk) funktionsevne, indenfor Autisme Spektret og med sammenlignelige behov, der har behov for betydelig hjælp og støtte til praktiske gøremål og hjælp/støtte til at vedligeholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Tilbuddet drives efter Lov om almene boliger 105, stk. 2 og Servicelovens 85 og 104. I samme bygning ligger Katrinehaven Nord, der har en anden målgruppe og en anden ledelse. Katrinehaven Nord er ikke omfattet af nærværende tilsyn. Tilbuddets ledelse består af en afdelingsleder for klynge 6 og Aktivitet, en konstitueret afdelingsleder for klynge 4 og 5 og en leder. Den generelle faglige indsats Kerneydelse Medarbejdere og ledelse oplyste, at det overordnede mål med indsatsen i tilbuddet er, at beboerne får et værdifuldt liv og har det godt, at beboerne støttes i at blive så selvhjulpne som muligt, at beboerne i videst mulig udstrækning har medbestemmelse på valg og eget liv, samt modtager et individuelt tilbud. Endvidere er et overordnet mål at Katrinehaven er et godt sted at bo og arbejde i et integreret bo- og aktivitetstilbud under ét tag. Der tages udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger, ønsker og behov, og der arbejdes efter de opstillede mål i beboernes 141 handleplaner og delhandleplaner. De værdier der efterleves i indsatsen over for målgruppen udover Viborg Kommunes værdisæt mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod er: at møde beboerne med anerkendelse, at der fokuseres på ressourcer og udvikling, at beboerne tilbydes meningsfulde aktiviteter, at der tages udgangspunkt i den enkelte, og at indsatsen tilrettelægges individuelt, at beboerne har så meget medbestemmelse og indflydelse som den enkelte magter, at beboerne får succesoplevelser, og at beboerne skal gøre de ting, beboerne selv kan gøre. Medarbejdere og ledelse oplyste, at tilbuddets primære metodiske tilgang i arbejdet med beboerne er en anerkendende og systematisk pædagogik med udgangspunkt i Plan98, og de redskaber der anvendes i Plan98, som f.eks. videoanalyse af det pædagogiske arbejde, beskrivelse af indsatsområder m.m. Endvidere anvendes redskaber som autismeprofiler og strukturplaner m.m. fra autismepilotuddannelsen, ressourceblomster og neuropædagogiske profiler. Medarbejdere har i 2013 været på kursus i Plan98 og på autismepilotuddannelse. Side 3 af 11

4 Ledelsen oplyste, at indflytningen og det at få alle landet har været den primære indsats i en stor del af Ledelsen oplyste, at tilbuddet er ved at være landet, beboerne er faldet godt til og strukturerne og systematikken fungerer, hvilket har betydet at udviklingsarbejdet i større grad har fået plads i den daglige indsats. I starten af 2014 skal tilbuddet være med i et udviklingsprojekt omkring tværfaglighed, hvor ergoterapeuters, social- og sundhedsassistenters og pædagogers faglige kompetencer i samarbejde skal bringes i spil med henblik på at udvikle indsatsen over for udadreagerende og selvskadende adfærd med fokus på bl.a. sansestimulation og stressfaktorer. Beboerne modtager støtte, motivation, påmindelse, guidning og hjælp til bl.a. mad, medicin, personlig hygiejne, rengøring, tøjvask, transport, post, ledsagelse til læge m.fl., økonomi, netværk og pårørende, aktiviteter, konflikthåndtering, sociale relationer, sundhed og meningsfulde aktiviteter. Endvidere modtager beboerne støtte til at strukturere en overskuelig, forudsigelig, genkendelig og tryg hverdag, strukturere tanker, kommunikation, samt via skærmning og afgrænsning give frihed og overskuelige valgmuligheder. Der er fokus på udvikling og selvstændiggørelse med udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger og ressourcer. Der er en stram og fast struktur og systematik i det daglige arbejde. Alle beboere har en strukturplan der afhængig af den enkelte beboers behov, detaljeret beskriver strukturen med ned til 5 minutters intervaller i beboerens vågne timer. Beboerne har faste kontaktpersoner og teams, der er tovholdere på konkrete opgaver. Flere beboere har 1-1 kontakt med medarbejder i alle døgnets vågne timer. Flere beboere har tilknyttet en fast gruppe medarbejdere på 3-4 personer der udelukkende arbejder omkring den enkelte beboer, og dermed kender den enkelte beboers detaljerede struktur, kommunikation, adfærdsmønstre m.m. Ledelsen oplyste, at kommunikationen med beboerne er individuelt tilpasset, at der tales i korte og bydende sætninger, og at der er kongruens mellem medarbejdernes kropssprog og talesprog, så medarbejderne fremstår autentiske i deres verbale og nonverbale udtryk. På konflikthåndteringskursus er medarbejderne blevet undervist i vigtigheden heraf. Ledelsen oplyste, at kommunikationen er et stort fokuspunkt, og der laves videoanalyser af medarbejdernes kommunikation med beboerne. Ledelsen oplyste, at der bliver handlet prompte, hvis medarbejdere har en uhensigtsmæssig kommunikation med beboerne. Flere beboere har ikke talesprog. Kommunikationen med beboere uden talesprog understøttes med tegn til tale, billeder, piktogrammer, konkreter m.v. tilpasset den enkeltes formåen og behov. Medarbejderne støtter beboerne i at begå sig i det sociale rum i botilbuddet. Der har været 5-6 episoder, hvor beboere har været voldelige over for andre beboere (uden alvorlige fysiske skader til følge). Når det finder sted bliver hændelsen beskrevet og gennemgået på klyngemøde, og der er fokus på læring, forebyggelse og om der skal ændres i arbejdsgange. Beboerne tilhører målgruppen i botilbuddet. Skriftlig dokumentation Ledelsen oplyste, at beboernes tidligere botilbud ultimo 2012 lavede delhandleplaner på indflytningsprocessen og indsatsområderne for de enkelte beboere. Beboere der ikke kommer fra botilbuddene Hedevænget, Kildevænget, Neptunvej og Merkurvej har ingen delhandleplaner, men der er blevet afholdt statusmøde med sagsbehandler 3 måneder efter indflytning. Alle beboere, på nær 3 fra andre kommuner end Viborg, har 141 handleplaner. Disse bliver tilsendt i nær fremtid. Katrinehaven har arbejdet efter delhandleplaner og/eller 141 handleplanerne frem til d.d. Ledelsen oplyste, at der i november 2013 er blevet afviklet statusmøder med beboernes sagsbehandlere, og at tilbuddet forventer at modtage reviderede 141 handleplaner fra sagsbehandlerne i nær fremtid. Ledelsen oplyste, at der straks efter modtagelsen af de reviderede 141 handleplaner, vil blive påbegyndt udarbejdelse af delhandleplaner for samtlige beboere. Tilsynet gjorde ledelsen opmærksom på, at det fra 1. januar 2014 er et lovkrav, at visiterende kommune skal udlevere 141 handleplan til tilbuddet. Alle beboere har fået udarbejdet en strukturplan, der afhængig af den enkelte beboers behov, detaljeret beskriver strukturen med ned til 5 minutters intervaller. Tilbuddets skriftlige dokumentation omfatter derudover diverse pædagogiske redskaber som autismeprofiler, evalueringsbeskrivelser, indsatsområder m.m. kalender, statusrapporter, referater af møder, samt stamoplysninger, rapportnotater og dagens Side 4 af 11

5 beskeder i BB journal. Medarbejderne oplyste, at mapperne med evalueringer, autismeprofiler m.m. står på administrationskontor langt fra klyngerne, og at det udfordrer brugen af redskaberne i dagligdagen. Tilsynet gennemgik strukturplaner og dokumentationen i BB Journal. Den skriftlige dokumentation, var i orden. IT sikkerhed Ledelsen oplyste, at medarbejderne er vejledt i brugen af sikker mail, og at sikker mail anvendes i mailkorrespondancen med eksterne samarbejdspartnere, når mailen indeholder personfølsomme oplysninger. I hver klynge havde medarbejderne et skabskontor på gangarealet, hvor beboere, pårørende og besøgende færdes. I skabskontoret der jævnligt efterlades stående åben og uaflåst, forefindes personfølsomme oplysninger om beboerne, hvormed personfølsomme oplysninger ikke opbevares forsvarligt. Magtanvendelse og håndtering af klager Tilsynet kunne inden tilsynet konstatere, at tilbuddet havde haft 65 magtanvendelser jf. Servicelovens 126, stk. 1, og en magtanvendelse inden for henholdsvis servicelovens 126, a og 127. Tilbuddet havde tre tilladelser efter servicelovens 125, stk. 1 og en efter 128. Tilbuddet har i en tidsafgrænset periode fået en tilladelse efter servicelovens 125, stk. 1 ved en beboer i pædagogisk træningsøjemed. Der forelå afgørelse om at 4 af de akutte magtanvendelser efter servicelovens 126, stk. 1 var ulovlige, og på 19 magtanvendelser havde tilsynet ikke adgang til at se afgørelsen, da afgørelsen var truffet af andre kommuner end Viborg. De akutte magtanvendelser havde primært fundet sted ved tre konkrete beboere. De øvrige magtanvendelser var vurderet værende lovlige. Ved gennemgang af magtanvendelserne tilføjede ledelsen, at der udover ovenstående anvendes epialarmer ved to beboere diagnosticeret med epilepsi, at tilbuddet har en godkendelse til at anvende døralarm, og at tilbuddet afventer afgørelse på en ansøgning om en døralarm. Ledelsen oplyste, at tilbuddet er i gang med at kode dørene om, så kodningen af dørene fungerer korrekt. Ledelsen oplyste, at alle magtanvendelser bliver drøftet på klyngemøder, og at der bliver lavet planer for, hvordan indsatsen, strukturen og kommunikationen kan optimeres og dermed nedbringe magtanvendelser. Ledelsen oplyste, at der generelt er fokus på at motivere og finde alternative løsninger. Ledelsen oplyste, at der angiveligt har været tale om, at en beboer har været udadreagerende på grund af smerter ved sygdom, hvilket har affødt magtanvendelser. Tilsynet vejledte ledelsen om Socialstyrelsens smerteskemaer og smerteprofiler til brug i arbejdet med borgere der ikke selv kan sætte ord på smerten. Tilsynet sendte materialet til ledelsen efter tilsynet. Endvidere drøftede tilsynet brugen af VISO med ledelsen, der oplyste at VISO har været inddraget i forbindelse med en indflytning, og at ledelsen overvejer kontakt til VISO i en konkret sag. Medarbejderne var bekendt med lovgivningen om magtanvendelser herunder indberetningspligten. Vikarerne i tilbuddet er i efteråret blevet undervist i lovgivningen om magtanvendelser. Alle nyansatte får udleveret og skal læse lovgivningen om magtanvendelser. Lovgivningen er at finde på H:drevet. Ledelsen oplyste, at medarbejderne har været på kursus i konflikthåndtering, hvor der særligt var fokus på at forebygge vold og magtanvendelser, ved at skærpe opmærksomheden på kropssprog, attitude, påklædning, placering i rummet m.m. Ledelsen oplyste, at antallet af magtanvendelser er nedadgående. Ledelsen oplyste, at tilbuddet ikke har modtaget egentlige klager, men at tilbuddet har været i tæt dialog med pårørende, der har stillet mange spørgsmål. Ledelsen oplyste, at alle henvendelser fra pårørende med en undren over indsatsen opprioriteres og tages hånd om, med henblik på at få skabt forståelse for hvordan tingene hænger sammen, og hvorfor tingene gøres som de gøres. Beboeren Medarbejderne og ledelsen oplyste, at beboerne har så meget selvbestemmelse over eget liv som muligt, i den udstrækning beboerne magter selvbestemmelsen. Beboerne stilles valgmuligheder ud fra hvad Side 5 af 11

6 beboerne magter. Flere beboere er ikke i stand til at give verbalt udtryk for deres ønsker eller ved brug af piktogrammer, tegn til tale og lignende. Der anvendes observationer af hvad den enkelte har glæde af til at afdække dette, lige som pårørende og tidligere kontaktpersoner (med ansættelse på Katrinehaven) er blevet spurgt om, hvad beboerne holder af. Det tilstræbes at imødekomme beboernes ønsker. Medarbejderne oplyste, at der kan være en økonomisk begrænsning (medarbejderressourcer) i forhold til at opfylde beboernes ønsker, men at der er fokus på at ansøge om ledsagerordning til beboerne, for at imødekomme beboernes ønsker. Enkelte beboere har ledsageordning. Ledelsen oplyste, at der er fokus på at beboerne oplever så stor selvstændighed som mulig, og at medarbejderne er gode til at tænke i alternative løsninger der understøtter dette. F.eks. kan en beboer spise uden støtte fra medarbejderne, hvis beboeren spiser med fingrene. Der afvikles ikke husmøder med beboerne. Beboerne gives løbende relevante informationer individuelt. Beboerne guides efter behov i sociale situationer i fællesarealerne. Enkelte beboere benytter kun fællesarealerne ganske lidt. En pårørende fra hver klynge er repræsenteret i Katrinehavens bruger- og pårørenderåd, hvor afdelingsledelsen og en medarbejder fra nord og syd også deltager. Ledelsen har besluttet at der ikke skal være beboere i rådet. Fire beboere modtager eksternt tilbud i dagtimerne. De øvrige beboere er i det integrerede aktivitetstilbud på Katrinehaven i dagtimerne i hverdagene. Aktiviteten tilbyder gåture, aktiviteter i skoven, save brænde, fjerne affald i naturen, snoezel, vandrum, musik, pc, køkkenaktiviteter, affaldssortering og genbrugsstation, udlevering af post, trampolin, cykler, motionsrum m.m. Derudover inddrages beboerne i klyngerne i almindelige daglige gøremål som tøjvask, hente madvogn, tømme opvaskemaskine, feje gulve, dække bord og servere mad m.m. Enkelte spiser sammen, og enkelte deltager i Klubtilbuddet Kahytten i Nord og i arrangementer i Caféen. Medarbejderne er både i Aktiviteten og i klyngerne, - tre medarbejdere (aktivitetskoordinatorerne) er dog overvejende i Aktiviteten. Nogle beboere går til svømning, ridning og på aftenskole, er med ude og handle og har deltaget i Sølund og Rosenvænget festivalerne samt julegudstjeneste. Medarbejderne ledsager nogle beboere på hjemmebesøg ved pårørende. I Aktiviteten maler beboerne billeder til væggene, og der er lavet aftale med Lysbroskolen om udstilling af malerier i gangene. Der er fokus på at pyntegenstande kan skabe uhensigtsmæssig forstyrrelse for beboerne, hvorfor nogle områder ikke har megen udsmykning. Ledelsen oplyste, at der er fokus på at beboernes lejligheder indrettes efter beboernes ønsker og behov. Spritdispensere og handsker er fjernet fra de badeværelser, hvor der ikke er behov for disse. Ledelsen oplyste at flytningen er gået forbavsende godt, selvom det har været rigtig svært for nogle beboere. Ledelsen oplevede/vurderede, at trivslen blandt beboerne er høj, og at medarbejderne nu har rum til at fokusere på udvikling og ikke kun at skabe ro. Tilsynet observerede enkelte samspilssituationer mellem beboere og medarbejdere. Medarbejderne var imødekommende og omsorgsfulde over for beboerne. Beboerøkonomi Botilbuddet administrerer alle beboernes økonomi i forskelligt omfang, og i samarbejde med beboernes økonomiske værger. Ledelsen oplyste, at det ikke er alle beboere der har økonomiske værger, og at det på de nyligt afholdte statusmøder er blevet drøftet, om beboere skal have økonomisk værgemål. Ledelsen oplyste, at tilbuddet følger Økonomisk Forvaltnings retningslinjer for den økonomiske administration og dokumentation. Tilbuddet har endnu ikke haft tilsyn fra Økonomisk Forvaltning. Samarbejdsrelationer eksternt Medarbejderne og ledelsen oplyste, at tilbuddet har et godt samarbejde med beboernes sagsbehandlere, praktiserende læger, Oligofreniklinikken, tandlæger, fodterapeuter, fysioterapeuter og massører. På de nyligt Side 6 af 11

7 afholdte statusmøder har Katrinehaven fået positive tilkendegivelser for arbejdet med målgruppen fra sagsbehandlere og pårørende. Medarbejderne og ledelsen oplyste, at samarbejdet med de pårørende fungerer godt, og at der er en god dialog. Medarbejderne oplyste, at ledsagelse til hjemmebesøg er skåret ned, hvilket medarbejderne fandt svært at forsvare over for de pårørende, når pårørendesamarbejdet er en af tilbuddets værdier. Ledelsen oplyste, at der afvikles møder med de pårørende efter behov, og at de pårørende inviteres til julearrangement og sommerfest. Ledelsen oplevede, at de pårørende generelt er tilfredse med tilbuddet. Ledelsen oplyste, at der er opmærksomhed på behovet for værgemål. Nogen beboere har kun økonomisk værgemål og andre har fuldt værgemål. Tilbuddet har samarbejde med værgerne, hvoraf tre er professionelle og de øvrige er pårørende. Ingen beboere er i stand til at give et informeret samtykke, og har derfor ikke kunnet give samtykke til at medarbejderne udleverer oplysninger om beboerne. Medarbejderne oplyste, at alle oplysninger om beboerne videregives til de pårørende, der er værger for beboerne. Det afvejes hvilke oplysninger de pårørende i øvrigt skal have om beboerne, men medarbejderne oplevede, at det har store konsekvenser for samarbejdet med de pårørende, hvis de pårørende ikke får de oplysninger, som de pårørende ønsker, og derfor gives der flere oplysninger end de pårørende har krav på. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Katrinehaven er et nybygget tilbud beliggende i Viborgs vestlige bydel med ca. 3 km. til centrum. Klynge 4, 5, 6 og Aktiviteten består af fire selvstændige bygninger, der er forbundet med et gangareal. I hver klynge er der 10 lejligheder og fællesarealer med køkken, stue og wellnessrum i alt ca. 300 m² i hver klynge. Medarbejderne har personalefaciliteter i hver klynge i form af et skabskontor på gangen. Beboernes lejligheder er 45 m² og er indrettet med thekøkken, soverum og badeværelse samt terrasse. Udearealerne er indrettet med forskellige aktivitetsredskaber, fodboldbane, overdækket pavillon, bålhytte, terrasser og grønne arealer. Aktiviteten indeholder ca. 10 grupperum målrettet konkrete aktiviteter, samt fire toiletter/bad. Derudover er der fælles vaskeri, stort produktionskøkken, mødelokaler, administrationskontorer m.v. Ledelsen udtrykte tilfredshed med de fysiske rammer. Dog fandt såvel ledelse og medarbejdere det ønskværdigt med et lille personalekontor i hver klynge i stedet for skabskontorerne på gangene. Medarbejderne udtrykte stor frustration over de manglende kontorfaciliteter og oplyste, at manglen herpå har negativ indvirkning på arbejdsmiljøet. Se afsnit vedr. arbejdsmiljø. Hygiejne og sikkerhed Tilbuddet er registreret ved Fødevareregionen og har fået en glad smiley i produktionskøkkenet. Der gøres rent i alle fællesarealer dagligt ved privat rengøringsfirma. Der var pænt og rent i de fællesarealer tilsynet besigtigede. Der er opsat spritdispensere og handsker, hvor der er brug for det, og der er opmærksomhed på håndhygiejne i køkkener, og håndtering af vasketøj. Medarbejderne i produktionskøkkenet forestår rengøringen af køkkenerne i klyngerne. Botilbuddet har et eksternt brandvarslingsanlæg og har løbende brandtilsyn. Brandvæsenet har for nylig haft gennemgang af brandinstruksen med alle medarbejdere. Ledelsen oplyste, at der er åbent tilbud om at tage førstehjælpskursus, og at medarbejderne er blevet opfordret til at tage kurset. Medicinadministration Botilbuddet administrerer medicinen for alle de beboere der får medicin. De beboere der kan få deres medicinen dosispakket får dette. Tilsynet gennemgik medicinopbevaringen ved to beboere og fandt enkelte pilleæsker med håndkøbsmedicin og doseringsæsker, hvor der ikke var anført beboerens navn. Tilsynet kunne ikke få adgang til det store medicinskab, hvor den receptpligtige medicin opbevares, da der ikke var nogen medicinansvarlige medarbejdere på arbejde. De medicinansvarlige medarbejdere (én i hver klynge) bestiller og doserer medicinen, og lægger medicin til en uge af gangen, samt pn-medicin i aflåst skab i beboernes lejligheder. Tilsynet gennemgik tilbuddets dokumentation af medicinadministrationen ved to beboere, hvilken var i orden. I en klynge blev der lavet dobbelt registrering på at medicinen var udleveret - på et skema ved den enkelte Side 7 af 11

8 beboer samt et fælles skema i skabskontoret. I en anden klynge blev der ført et skema over den udleverede medicin ved den enkelte beboer, og ikke noget fælles skema. I en klynge kunne medarbejdere ikke fremvise bemyndigelseslisten, men oplyste at den var udarbejdet. Tilsynet så bemyndigelseslisten i en anden klynge. Tilbuddet havde de i Viborg Kommune vedtagne og af Embedslægen godkendte skriftlige procedurebeskrivelser for medicinhåndteringen, og medarbejderne oplyste at være blevet introduceret til disse. Medarbejderen oplyste, at utilsigtede hændelser rapporteres i DPSD. Enkelte medarbejdere har sundhedsfaglig uddannelse. Medarbejderne oplyste, at det ikke er alle medarbejdere med en ikkesundhedsfaglig uddannelse der har været på medicinhåndteringskursus, men at det er planlagt at alle skal på kursus. Medarbejderne videregiver observationer af den medicinske behandling til de ordinerende læger. Medarbejderne fandt det ønskværdigt at praktiserende læger, sygehuset og Oligofreniklinikken kunne snakke sammen om den medicinske behandling, med henblik på at minimere risikoen for fejl. Medarbejderne oplyste, at de forskellige læger ikke ved, hvilken medicin de andre læger har ordineret, og at det er Katrinehaven der orienterer de forskellige læger om øvrige ordinationer. Kost/motion Produktionskøkkenet fremstiller maden til beboerne. Ledelsen oplyste, at der er fokus på om det vil give mening for enkelte beboere, at køkkenet fremstiller delvis færdig fabrikeret mad, som tilberedes færdig sammen med beboerne i fælleskøkkenet i klyngen. Der er gode muligheder for motion i Aktiviteten, og ledelsen oplyste, at mange beboere får rigtig meget motion i form af gå ture og ved at save brænde m.m. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Beboerne må ryge i deres lejlighed og udenfor. Pårørende henstilles til at ryge udenfor. Beboerne kan nyde en øl til maden, og beboere der på grund af medicin ikke kan tåle alkohol, kan få alkoholfri vin/øl. Tilbuddet har ingen problemer med misbrug af alkohol eller stoffer. Organisation og medarbejderforhold Organisation Handicapområdet havde på tilsynstidspunktet gennemgået organisatoriske ændringer. Dette har medført, at Katrinehavens tidligere strategiske leder for Handicap Specialiserede, er blevet leder for hele Handicapområdet. Tilbuddet har i maj 2013 fået en konstitueret afdelingsleder som en opnormering. Der var ikke truffet beslutning, om konstitueringen skal ophøre eller om stillingen skal være permanent. Handicapområdet er i gang med at udvikle en ny struktur for LMU og fagmed, og der er nedsat et overgangs-med. Tilbuddet har fået retvisende budgetter, der er udarbejdet ud fra Viborg Kommunes politisk vedtagende serviceniveau/ressourcetildelingsmodel. Beboerne er blevet funktionsevnevurderet og er derefter blevet tildelt én af de 6 niveauer i ydelseskataloget. De fleste beboere er på niveau 5, og de øvrige er på niveau 6 (niveau 5 + mellem 6 og 85 ekstra timer om ugen). Ledelsen oplyste, at der har været et stort merforbrug af personaleressourcer sammenholdt med budget/indtægter, hvilket har affødt et stort underskud. Ledelsen oplyste, at dette har fundet sted efter aftale med forvaltningen. Ledelsen oplyste, at medarbejderressourcerne nu er blevet tilpasset indtægterne, at medarbejdernormeringen er forsvarlig og at tilbuddet kan efterleve 141 handleplanerne med de nuværende medarbejderressourcer. Medarbejderne oplyste, at kunne efterleve 141 handleplanerne, men oplevede at være tidspressede i forhold til skriftligt arbejde og vidensdeling/sparring med kolleger, og oplevede også reduktioner i serviceniveauet f.eks. nedskæringer i ledsagelse til hjemmebesøg. Ledelsen oplyste, at medarbejdernes vilkår på tilsynstidspunktet er det der fylder mest og arbejdes målrettet med at forbedre. Side 8 af 11

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg Disposition Konklusion og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 2 Fysiske og sundhedsmæssige forhold, side 3 Organisation og medarbejderforhold, side 4 Tilbudsportalen,

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej 5 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej 5 8800 Viborg Disposition Konklusion, påbud, anbefalinger og forslag, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 Kerneydelse, Skriftlig dokumentation og IT sikkerhed, Magtanvendelse

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Flintholm Uanmeldt tilsyn Den 28. maj 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Flintholm Uanmeldt tilsyn Den 28. maj 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Flintholm Uanmeldt tilsyn Den 28. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere