Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012"

Transkript

1 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune

2 Indhold Indledning Konklusion på tilsynet Udviklingspotentialer Anbefalinger Opfølgning på tilsynet Grundlaget for tilsynet Organisation og dennes ledelse Målgruppen og pædagogik Dialog med borgere Medarbejdernes vilkår og trivsel Centerlederens kommentar

3 Indledning Denne rapport er udarbejdet af Velfærdsstaben i Vejle Kommune på baggrund af anmeldt Tilsyn på Vejle Krisecenter den 4. juni Vejle Krisecenter er et selvejende tilbud, som drives efter Servicelovens 109 med driftsaftale med Vejle Kommune. Vejle krisecenter træffer selv afgørelse om optagelse, og kvinder der indskrives har ret til anonymitet. Normalt bor man ikke på Centret længere end 3 mdr. Krisecenteret er normeret til i alt 6 kvinder med eller uden børn, men må på grund af bygningens indretning, maximalt have i alt 10 personer boende. På tilsynsdagen bor der 3 kvinde med i alt 5 børn på Krisecenteret. 1. Konklusion på tilsynet 2012 Ud fra interviewene er det Tilsynets indtryk, at der ydes en flot socialfaglige indsats med stor professionalisme og medmenneskelig varme på Vejle Krisecenter. De interviewede kvinder udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet og fortæller, at de oplever tryghed og ro på Centret og at stemningen i huset er hjemlig og varm. Det er Tilsynets vurdering, at medarbejderne trives i det daglige arbejde. De har indflydelse på opgaveløsningen, og de oplyser, at de både er kvalificerede til at give kvinderne den støtte de har behov for, og at de har mulighed for at give kvinderne og deres børn den støtte de har brug for under opholdet. Tilsynet anerkender ledelsens initiativ til at drøfte værdigrundlag, fremtidige opgaver og udvikling og støtter det fortsatte fokus herpå. Brandmyndighederne har tidligere ved særlige anledninger dispenseret for antallet af overnattende børn. Denne mulighed er foreløbig standset og Centret afventer myndighedens endelige afgørelse herom. I 2012 svinger belægningen de første 5 måneder for kvinder og børn fra 91 % til 102,3%. Der er i alt givet tilbud til 33 kvinder med børn, men der er afvist 51 kvinder med børn på grund af de fysiske rammer. Der er således i 2012 henvendelse fra flere kvinder end tidligere samtidig med, at der ikke længere dispenseres fra det tilladte antal overnattende gæster. Personalet forsøger at finde plads på et andet krisecenter oftest i nabobyerne, når der ikke er plads på Vejle Krisecenter. Også i 2010 og i 2011 måtte Vejle Krisecenter afvise borgere på grund af pladsmangel. Tilsynet finder derfor, at der er et udviklingspotentiale i at arbejde med, hvordan Centrets tilbud skal være i årene fremover, både hvad angår de fysiske rammer og indholdet i tilbuddet. Udover personlig hjælp er der i 2012 afholdt 60 personlige samtaler og 115 telefoniske rådgivningssamtaler af Vejle Krisecenters personale. I forbindelse med Tilsynet fremkom et ønske blandt de frivillige om en opfriskning af kriseteorierne, og hvordan man møder mennesker i krise. Da der i gruppen er personer, der i deres arbejdsliv har undervist i psykologi drøftedes muligheden for fremadrettet i højere grad at dele den viden, der findes i gruppen. 3

4 1.1. Udviklingspotentialer Tilsynet finder, at Vejle Krisecenter med fordel kunne udvikle på at arbejde med hvordan Centrets tilbud skal være i årene fremover, både hvad angår de fysiske rammer og indholdet i tilbuddet. at anvende de frivilliges kompetencer i højere grad end det sker i dag Anbefalinger Tilsynet gav ikke anledning til nye anbefalinger Opfølgning på tilsynet Tilsynet finder at opfølgning af dette tilsyn vil ske i forbindelse med næste uanmeldte tilsyn i Grundlaget for tilsynet Forud for Tilsynet er følgende materiale anvendt: Tilbudsportalen Hjemmesiden Tilsynsrapporten fra 2011 Volds og voldsforebyggende politik Indskrivningsforløb for kvinder og børn Referat om struktur i dagligdagen december 2011 Emner fra personaledagen Tilsynet har taget stikprøver som belyser en lang række forhold. Disse forhold belyses gennem det udleverede materiale og interviews. Såfremt punkterne ikke er beskrevet i rapporten, har de stikprøver som Tilsynet foretog, ikke givet anledning til kommentarer. Der kan være andre områder, som Tilsynet ikke har undersøgt ved dette Tilsyn. Generelle fokuspunkter ved et tilsyn er f.eks. Organisationen og dennes ledelse: Særlige ledelsesmæssige udfordringer i det forløbne år Driftsforhold som f.eks. APV, Mus-samtaler Instruktion af nyt personale Forskellige politikker og retningslinjer Det pædagogiske indhold i tilbuddet, herunder: Målgruppen Indsatsplaner Borgernes indflydelse og inddragelse Hverdagen og aktiviteter Borgernes oplevelse af tilbuddet 4

5 Medarbejdernes vilkår og trivsel: Efter- og videreuddannelse Supervision Sygefravær Øvrige personaleforhold. De fysiske rammer 3. Organisation og dennes ledelse Vejle Krisecenter er en selvejende institution med en bestyrelse valgt blandt Krisecenterforeningens medlemmer. Krisecentret fungerer som en døgninstitution, hvor der i dagtimerne er ansat en daglig leder som er uddannet psykolog, 1 socialrådgiver, 1 lærer/pædagog, en kontorassistent og to praktiske medarbejdere. Endvidere er der døgnet igennem tilknyttet frivillige vagt, for tiden ca. 60 frivillige, som dækker aften og nattetimerne. Disse frivillige har meget forskellig baggrund, nogle er socialfagligt uddannede, mens andre ikke har en relevant uddannelse i forhold til opgaverne, men de har meldt sig af interesse for opgaven. Alle oplæres til opgaverne via en følordning. Aktuelt er leder og medarbejdere optaget af, at brandmyndighederne har været på tilsyn. Tidligere er der i nogle tilfælde givet dispensation, så kvinder, der søgte ind på Vejle krisecenter, kunne tage deres børn med, selvom det samlede antal dermed kom over 10 indskrevne borgere. Denne dispensation gives ikke længere og Vejle Krisecenter må derfor i større udstrækning end tidligere, henvise borgerne til nabocentrene på grund af pladsmangel. De første 5 måneder af 2012 er der afvist 51 kvinder på grund af pladsmangel. Vejle Krisecenter har i den forløbne periode haft indskrevet 33 kvinder med deres børn. Det vil sige, at der i perioden er afvist flere kvinder end det har været muligt at give tilbud. Da Vejle Krisecenter både i 2010 og i 2011 har måttet afvise kvinder på grund af pladsmangel, bør Vejle Krisecenter arbejde med, hvordan Centrets tilbud skal være i årene fremover, både hvad angår de fysiske rammer og indholdet i tilbuddet. Vejle Krisecenter har til huse i en ældre renoveret bygning centralt placeret og tæt på banegården, hvilket hidtil er blevet påskønnet. De fysiske rammer er hyggelige, men ikke egnede til fysisk handicappede. Tilsynet vurderer endvidere, at bygningen ikke ville blive godkendt til formålet, hvis den i dag skulle godkendes til opgaven. De fysiske rammer bør derfor drøftes med henblik til fremtidig opgaveløsning. I 2011 påbegyndtes en fornyet drøftelse af værdigrundlaget og den fremtidige opgaveløsning. Foreløbig er nogle få praktiske områder, som f.eks. aftaler om aftensmaden gennemført, men aktuelt har drøftelserne ligget stille i foråret. Den daglige drift fylder meget og det har været en vanskelig opgave at holde fast i udviklingsdelen. Medarbejderne ønsker med lidt forskellig styrke at få genoptaget disse drøftelser og der er et ønske om, at bestyrelsen medinddrages i disse drøftelser. Der afholdes ugentligt personalemøder med orienteringspunkter, hvor der er mulighed for faglige drøftelser. Medarbejderne er overvejende godt tilfredse med antal, indhold og længden af 5

6 møderne. Dagsordenen aftales ved mødets begyndelse. Enkelte medarbejdere foretrækker, at dagsordenen udsendes på forhånd, og det foreslås, at behovet herfor drøftes og aftales. Medarbejderne bekræfter, at de har den uddannelse der er nødvendig for at kunne løse opgaverne og der tilbydes relevant supervision af en ekstern psykolog. Fire medarbejdere deltog i 2011 i en international kongres i USA og fik i den forbindelse megen inspiration til opgaveløsningen. Der har været afholdt ét møde for øvrige ansatte på Krisecentret herom, men i drøftelsen under Tilsynsbesøget bliver det klart, at medarbejderne med fordel kunne uddrage endnu flere erfaringer fra dette ophold. Der er endvidere overvejelser om at fortsætte det internationale samarbejde, denne gang med en praktik i Holland, men der er også et ønske om samlet uddannelse for frivillige og medarbejdere f.eks. i annerkendende tilgang, så man får et fælles fundament at arbejde udfra. Tilsynet anerkender Vejle Krisecenters arbejde med udvikling af tilbuddet og den indhentede inspiration udefra og støtter det fortsatte arbejde med udvikling af tilbuddet Målgruppen og pædagogik Vejle Krisecenters målgruppe er voldsramte kvinder over 18 år. Der er plads til 10 personer inkl. Børn. Krisecentret er et anonymt opholdssted, hvor der ikke finder nogen registrering sted. I dag har ca. halvdelen af de borgere der henvender sig anden etnisk baggrund. Kvinderne tilbydes et værelse til overnatning med adgang til køkken og bad. De holder selv værelset og tilbereder selv maden til deres egen familie, ligesom de selv passer deres børn. Personalet tilbyder samtaler efter behov både vedrørende eventuelle retssager, men også angående sociale forhold. Som noget nyt er der indgået aftale med et lokalt advokatkontor, hvorved kvinderne kan tilbydes samtale med ekstern jurist om spørgsmål af juridisk karakter. Medarbejdernes opgave er i øvrigt at sikre kvinden fysisk og psykisk tryghed at yde støtte til løsning af akutte sociale problemer at støtte til en hensigtsmæssig planlægning af fremtiden at yde støttende samtaler vedrørende personlige problemer Den pædagogiske medarbejder laver aktiviteter med børnene og arrangere ture ud af huset med mødre og børn. Mødrene støttes i selv at løse opgaverne såvel planlægning af dagen som at klare retssager mv. Personalet fortæller, at nogle mødre har for høje forventninger til, hvad personalet skal gøre og hvad de selv skal gøre. Personalet justerer så disse forventninger i dialog med mødrene. Der er naturligt faste regler i Vejle Krisecenter. Personalet vurderer løbende om reglerne er rimelige og lemper lidt, hvor det er relevant og muligt. 6

7 Personalet fortæller, at tonen er pæn, og at man taler med børnene, man skælder ikke ud. De fortæller dog også, at det er vigtigt hele tiden at øve sig i den anerkendende tilgang. Alle børnene tilbydes samtaler med en psykolog, hvilket værdsættes meget af mødrene. Der er eksempler på at nogle af børnene har psykiske problemer og derfor kræver en ekstra indsats. Hidtil er der ikke tilbudt psykologsamtaler til mødrene, men fra er det ved lov besluttet at også mødrene skal tilbydes psykologsamtaler. Dette forventes iværksat i løbet af efteråret Tilsynet anerkender den socialfaglige og pædagogiske indsats personalet og de frivillige på Vejle Krisecenter yder. I dialogen under tilsynsbesøget drøftes behov for genopfriskning af forskellige temaer som Kriseteorier og hvordan vi møder mennesker i krise, Børn med særlige behov, og lignende. I kredsen af frivillige har flere i deres arbejdsliv professionel viden og erfaring med ovennævnte, og det er Tilsynets vurdering at der i deltagerkredsen er megen skjult viden, der med fordel kunne deles og dermed løfte det professionelle niveau på centret yderligere, hvorfor dette foreslåes som udviklingspotentiale Dialog med borgere Tilsynet interviewer 3 kvinder der aktuelt bor på Centret. De fortæller, at de både har haft brug for et sted at bo og nogen at tale med og de har fået god hjælp på Krisecentret. Én tilkendegiver, at hun havde et større behov for børnepasning end det var muligt for Centret at dække. Mødrene fortæller at de fik ro, da de kom til Vejle Krisecenter og at de er trygge her. En særlig god ting ved Vejle Krisecenter er de aktiviteter der arrangeres såsom fastelavnsfest, og en tur til Legoland. Det er hyggeligt at være sammen med de øvrige familier i Centret og det er godt, at der sker noget både for de voksne, men ikke mindst for børnene. Mødrene fortæller også om behov for hjælp til juridiske opgaver. En særlig god oplevelse var, da lederen fra Krisecentret deltog i et retsmøde i København som bisidder. Det gav tryghed. Som resultat af opholdet på Vejle Krisecenter har én fået arbejde og flytter nu i egen lejlighed. Af forslag til ændringer nævner mødrene: at det ikke er nødvendigt med møder hver dag kl Der er ikke så meget at snakke om, når man har boet på Centret nogle uger, og det er et irriterende tidspunkt, når det er overflødigt. at også mødrene tilbydes psykologbistand, da det ofte er en alvorlig baggrund for, at man søger hjælp på et krisecenter. At mødrene ved indflytningen orienteres om, at der er en ny nattevagt hver nat. Det virkede overvældende både for moderen og sønnen, med nyt personale hver nat. Endelig fortæller den ene mor, at det var for hårdt for hende at gøre rent den dag hun skulle i retten. Medarbejdere og frivillige beskrives i øvrigt som varme og glade og at de yder kvinderne stor hjælp. 7

8 3.3. Medarbejdernes vilkår og trivsel Medarbejderne fortæller om et godt samarbejde både internt og på tværs i forhold til de frivillige. Der er også mange ambitioner og et ønske om det sublime samarbejde, hvilket er vanskeligt at nå, fordi den daglige drift sluger meget. Medarbejderne taler under tilsynsbesøget om, hvordan de kan få synergien frem og hvordan de kan støtte hinanden, så de arbejder sammen og ikke ved siden af hinanden. Medarbejderne tumler i dag individuelt med disse spørgsmål og foreslår, at lederen løfter drøftelsen af emnet og afsætter tid hertil på et temamøde, hvilket tilsynet støtter. Der afholdes medarbejdersamtaler. Der er tilfredshed med arbejdsplanen, der er ikke sygefravær af betydning og der er en god atmosfære på Vejle Krisecenter. Personalet fortæller om relevant ekstern supervision ved psykolog. Pædagogen efterspørger relevant kursus vedrørende børn med særlige vilkår for at håndtere de svære situationer bedre. De frivillige: Fortæller om en meget forskellig baggrund lige fra de professionelle, der tilbyder deres indsats nogle aftener pr måned til mennesker der simpelthen har interesse for området. Alle kan fortælle, at de er kvalificerede til at løse opgaverne. En frivillig fortæller at hun hjælper, det hun kan, og henviser videre, hvor der er behov for det. En anden fortæller, at der ikke er andet svært i Vejle Krisecenter end husets indretning. Herudover fortælles om, hvordan nogle tilfælde kan være svære at slippe, når vagten er afsluttet, men at de frivillige er gode til at få talt om disse tilfælde. Alle frivillige tilkendegiver, at de får en god introduktion til opgaverne, og at stemningen og varmen på Centret giver den tryghed der skal til, for at man kan løse opgaverne. Der tilbydes supervision til gruppen efter behov, men lederen giver også individuel supervision, hvor det er nødvendigt. Er der akut behov for vejledning er der mulighed for telefonisk vejledning. Tonen på Vejle Krisecenter er god de frivillige imellem, men også i forhold til både mødre og børn, og der er en gensidig respekt over for hinanden. Én fortæller, at hun føler sig søgt og mødt af mødrene. Hun går også gerne selv ovenpå og spørger om hun lige skal lege en time med børnene. Alle fortæller, at de får nødvendige og tilstrækkelige informationer til at kunne udføre deres opgaver, men de er også selv er opsøgende med hensyn til informationer. 8

9 4. Centerlederens kommentar Ad 1 Værdigrundlag s.3 Vejle Krisecenter udarbejdede i 2007 i forbindelse med kommunalreformen et meget kortfattet værdigrundlag. Personalet og bestyrelsen påbegynder i august 2012 arbejdet med at revidere krisecenterets værdigrundlag. Belægning og fysiske rammer s.3. Det har indtil forår 2012 været praksis, at VKC kunne indkvartere 10 beboere, i særlige tilfælde har det været muligt at dispensere fra 10 personers-reglen efter kontakt med Vejle Brandvæsen. Vi har i marts fået påbud fra Vejle Kommune og brandmyndighederne, at der fremover under ingen omstændigheder må overnatte mere end 10 personer inklusiv nattevagten! Det kunne se ud som om dette forhold bevirker, at vi må afvise kvinder og børn i flere tilfælde end tidligere, hvor vi efter vurdering kunne have overbelægning. Vejle kommune og brandmyndighederne har besigtiget ejendommen. Huset ville efter denne vurdering ikke kunne godkendes til nuværende formål i 2012 VKCs bestyrelse og personale har på baggrund af de to ovennævnte forhold påbegyndt udarbejdelse af en vision for Vejle Krisecenter Arbejdsspørgsmål er: Matcher de fysiske ramme behovet? Matcher de fysiske rammer brugernes forventninger? Flere krisecentre har de senere år fået nye domiciler med større og mere tidssvarende værelser/lejligheder med eget bad og toilet. Vi oplever i tiltagende grad, at kvinderne påtaler de små værelser og det forhold, at de skal dele toilet og bad. Ad 2 Personalemøder s.6. I forbindelse med personalemøderne har vi hidtil arbejdet med en fast dagsorden dog med mulighed for at tilføje dagsordenspunkter. Det er hensigtsmæssigt med visse faste punkter. Vi vil det næste halve år forsøge at afprøve en mere fleksibel model. Kurser for frivillige s.3. Der er planlagt temamøder i efteråret 2012 for de frivillige med relevante emner i forbindelse med det frivillige arbejde herunder også kriseteorier m.m. Første temaaften gennemføres i september. 9

10 Ad 3.2. Dialog med borgerne. VKC vil fastholde morgenmøder på alle hverdage kl Vi finder det vigtigt og hensigtsmæssigt, at kvinder og børn står op om morgenen, så dagen matcher arbejdsliv og skole- og børneinstitutionsliv. 75% af kvinderne har børn mellem 0 og 6 år, som står tidligt op. Derfor er morgenmad og møde passende på dette tidspunkt. Psykologhjælp til kvinder s.7 Folketinget vedtog en lov om, at alle kvinder med børn skal tilbydes gratis psykologhjælp. Vor Landsorganisation LOKK har dog endnu ikke fået forhandlet aftaler på plads. Vi forventer, at psykologordninngen kommer til at fungere snarest. Aften- og nattevagter s.7. Det er et vilkår i krisecenteret, at der kun er økonomi til personale fra 6.45 til 19 på hverdage og lørdage fra 7.45 til 15. De ca 55 frivillige dækker resten af døgnet + alle søndage og helligdage. Dette gøres kvinderne bekendt med ved indflytning. Kvindernes rengøringsopgaver s.7. Kvinderne skal selv rengøre deres egne værelser. Dette blander personalet sig aldrig i. Desuden får kvinderne rengøringsopgaver i fællesrummene. Disse opgaver skifter af retfærdighedshensyn fra uge til uge. Rengøringsopgaverne har et tidsomfang på max. 15 minutter dagligt. Det praktiske personale hjælper med disse opgaver, hvis der er behov. Børnepasning. s.7. Som udgangspunkt skal kvinderne selv passe deres egne børn! Personalet passer børn, når kvinderne skal til diverse møder og samtaler både i og uden for huset, ved lægebesøg, psykologsamtaler m.m. Desuden er der børnepasning hver tirsdag fra 16 til 18 og hver torsdag fra 9.30 til 12. Hvis kvinderne derudover har behov for aflastning træder personalet til med børnepasning i det omfang, det er muligt. Den 3. august 2012 Kirsten Dalager 10

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012 Tilsynsrapport 2012 for Borgerskolen 1 Tilsynsrapport 2012 for Borgerskolen Navn og adresse: Målgruppe: Pensionat Borgerskolen Skolegade

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: VIRKSOMHEDSKATALOG 2015 Virksomhedskatalog 2015 Indholdsfortegnelse:. I samarbejdets ånd.... 5 En bevidst professionel indsats døgnet rundt.... 5 Samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed... 5 Fleksibilitet

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere