Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj Højløkke Behandlingscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter"

Transkript

1 Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde den 15. august 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion på tilsynet Udviklingspotentiale Anbefalinger Opfølgning på tilsynet Grundlag for tilsynet Organisationen og dennes ledelse Målgruppe og pædagogik Dialog med borgere og pårørende Medarbejdernes vilkår og trivsel Ændringer og/eller beskrivelser af de fysiske rammer siden sidste tilsyn Centerlederens kommentar

3 Indledning Denne rapport er udarbejdet af Voksenservice i Vejle Kommune på baggrund af anmeldt tilsyn på Højløkke Behandlingscenter. Tilsynet blev udført den 23. og 24. maj Højløkke er et privat behandlingscenter for misbrugere og rummer følgende tilbud: Højløkke, Højløkkevej 28, 7100 Vejle. Godkendt til 12 pladser i fase 1 behandling. Stationsvej 66 a og b. Godkendt til 7 pladser. Luthersvej 12, 1.th., 7000 Fredericia med 2-3 udslusningspladser. Centerlederen oplyser, at han har fået en forventet godkendelse til at opføre en ønsket værelsesfløj fra Teknisk Forvaltning, men der har endnu ikke været økonomi til at gennemføre udvidelsen. Der er derfor kun plads til 10 borgere i fase 1. behandling på Højløkkevej. Fase1. behandlingen er døgndækket og dækker tæt støtte i den første afvænningsperiode. På tilsynstidspunktet har 4 borgere tilbud på Højløkkevej. Tilsynet får, af afdelingslederen oplyst, at der på tilsynstidspunktet bor 9 borgere i Fase 2 behandlingen på Stationsvej i Brejning. I fase 2 er borgerne så langt i deres behandling, at de kan klare større frihedsgrader. Således er der kun medarbejdere på arbejde i normal arbejdstid på hverdage. Weekenderne dækkes døgnet rundt af behandlingsassistenter. Der boede på tilsynstidspunktet ikke borgere i fase 3 behandlingen i Fredericia. Fase 3 er udslusning. Der er godkendt et budget der dækker 12 medarbejdere samt en halv lederstilling, til hele tilbuddet. 1. Konklusion på tilsynet 2011 Tilsynet kan konkludere, at de borgere og medarbejdere som tilsynet taler med, er tilfredse med at være tilknyttet Højløkke. Den skriftlige dokumentation af indsatsen fremstår professionelt og Tilsynet vurderer at misbrugsbehandlingen leveres på et højt fagligt niveau. Højløkke Behandlingscenter oplever en ændring i målgruppen. I de senere år har kommunerne strammet adgangen til døgnbehandling for stofmisbrug, så de borgere, der henvises i dag, har mere komplekse problemer. Dette faktum, sammenholdt med Højløkke Behandlingscenters ønske om at søge godkendelse til 141 alkoholbehandling efter Sundhedsloven, gør at Tilsynet anbefaler godkendelsen generelt afstemmes med de faktiske forhold. I forbindelse med en revision af godkendelsen vil det være nødvendigt, at justere pladsantallet på de forskellige adresser, så der er overensstemmelse mellem oplysningerne i godkendelsen og de faktiske indskrivninger på pladserne. Derudover bør der være overensstemmelse mellem det godkendte budget og de ansatte medarbejdere. Der er to medarbejdere, der har funktioner både på tilbuddet i Korning og på Højløkke i Vejle, og de bør fremgå af det godkendte budget med det timetal de er ansat på hvert af de to uafhængige tilbud. 3

4 Højløkke er et behandlingstilbud til mandlige misbrugere, hvor der satses på faglighed og kompetenceudvikling. Samlet set, er det Tilsynets vurdering, at medarbejderstaben har et godt uddannelsesmæssigt fundament til misbrugsbehandling. I det seneste år har der været fokus på at bibringe personalegruppen viden om psykiatri og forskellige personlighedsforstyrrelser. Disse tiltag anerkender Tilsynet, som et skridt på vejen til at give en ændret målgruppe en faglig kompetent behandling. Det er dog en anbefaling, at der fortsat er fokus på kompetenceudvikling omkring dobbeltdiagnosticerede. Tilsynet anerkender Højløkke Behandlingscenters fokus på at tilpasse sig mere moderne behandlingsmetoder, og finder arbejdet med at resocialisere stofmisbrugere med afhængighed af kriminalitet som et spændende område, hvor Højløkke kan samle en vigtig evidensbaseret erfaring. 1.2 Udviklingspotentiale Tilsynet finder arbejdet med afhængighed og kriminalitet interessant. Det er et område, hvor der kunne være et udviklingspotentiale, såfremt Højløkkes erfaringer og resultater bliver samlet. 1.3 Anbefalinger Tilsynet anbefaler at: Godkendelsen af Højløkke revideres så den i højere grad afspejler det faktiske tilbud på Højløkke. At der fortsat er fokus på kompetenceudvikling omkring dobbeltdiagnosticerede. 1.4 Opfølgning på tilsynet Tilsynet finder at opfølgningen på dette tilsyn er dækket af Vejle Kommunes næste uanmeldte tilsyn såfremt der senest inden den 15. juni fremsendes en ansøgning om godkendelse til at drive 141 alkoholbehandling efter sundhedslovgivningen samt revidering af målgruppen. 2. Grundlag for tilsynet Før tilsynsbesøget gennemførte Tilsynet en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor medarbejdere og ledere svarede på spørgsmål, der belyser nogle af de fokuspunkter, som har ligget til grund for tilsynet. Resultatet af denne undersøgelse sammenholdt med indsendt materiale har været udgangspunktet for tilrettelæggelsen af tilsynsbesøget. Tilsynet tager stikprøver som belyser en lang række forhold. Disse forhold belyses gennem det fremsendte materiale, spørgeskemaer og interviews. Såfremt punkterne ikke er beskrevet i rapporten, har de stikprøver som Tilsynet foretog ikke givet anledning til kommentarer. Der kan være andre områder, som Tilsynet ikke har undersøgt ved dette tilsyn. Tilsynet omfatter generelle fokuspunkter ved et tilsyn som er: Organisationen og dennes ledelse: Særlige ledelsesmæssige udfordringer i det forløbne år Driftsforhold som f.eks. APV, Mus-samtaler Instruktion af nyt personale Forskellige politikker og retningslinjer 4

5 Det pædagogiske indhold i tilbuddet, herunder: Målgruppen Indsatsplaner Borgernes indflydelse og inddragelse Hverdagen og aktiviteter Borgernes oplevelse af tilbuddet Medarbejdernes vilkår og trivsel: Efter- og videreuddannelse Supervision Sygefravær Øvrige personaleforhold. De fysiske rammer Evt. anbefalinger og andre punkter drøftet ved forudgående tilsyn: 1. Godkendelse til byggeri af ny værelsesfløj 2. Kurser i medicinhåndtering og ADHD Generelt Tilsynet har på forhånd modtaget eller anvendt: Medicinhåndteringsinstrukser 3 behandlingsplaner/ indsatsplaner Tilbuddets hjemmeside Vejle Kommunes tilsynsrapporter fra 2009 Andet materiale fra Højløkke Behandlingscenter Under besøget er der gennemført: Interview med Centerleder Interview med afdelingsleder på Stationsvej Interview med en medarbejder på Højløkke, med udgangspunkt i fokuspunkter og spørgeskemaundersøgelsens resultat. 2 individuelle interviews med borgere Tilsynsbesøget blev gennemført den 23. maj og den 24. maj Organisationen og dennes ledelse Centerlederen fortæller Tilsynet, at den største udfordring på Højløkke har været at sælge tilbuddet det forløbne år. Den generelle stramning i adgangen til døgnbehandling som borgerne oplever, betyder at de borgere, der får et tilbud på Højløkke, ofte er en gruppe med mere komplekse problemstillinger. Højløkke har derfor gennem de senere år taget flere misbrugere i behandling, som ikke hører under den målgruppe, som er defineret i godkendelsen. Det drejer sig primært om personer med sindslidelser og personlighedsforstyrrelser. Højløkke sikrer sig gennem et personligt møde, at 5

6 borgeren vil kunne profitere af misbrugsbehandlingen. Højløkke har samarbejde med lægekonsulent og psykiater omkring borgernes behandling. Ledelsen på Højløkke Behandlingscenter har besluttet at søge om godkendelse til at udbyde 141 alkoholbehandling efter Sundhedslovgivningen, samt at konvertere en del af pladserne på Højløkke til forsorgshjemspladser efter Servicelovens 110. I denne anledning ønsker man fra Højløkkes side, at få ændret målgruppen så man kan tilbyde behandling til mennesker med sindslidelser og/eller med personlighedsforstyrrelser. Tilsynet vurderer umiddelbart, at det som den samlede faglige kompetence ser ud i dag, vil være tale om mennesker med lettere sindslidelser og personlighedsforstyrrelser, der er medicinsk velindstillede. Det er Tilsynets oplevelse, at medarbejderne bakker op omkring ledelsens beslutning om at ændre på målgruppen. Der gives samstemmende udtryk for, at en ændring i beskrivelsen af målgruppen blot vil afspejle den virkelighed, der er i dag. Ved sidste tilsyn blev det anbefalet, at Højløkke ajourfører sin aktuelle hjemmeside. Denne anbefaling er blevet fulgt. Hjemmesiden åbner dog op for, at borgere med sindslidelse kan komme i behandling efter forudgående besøg. Højløkkes behov for kompetenceudvikling indenfor medicinhåndtering og forskellige personlighedsforstyrrelser blev drøftet ved sidste tilsyn, og en gruppe medarbejdere deltog i februar 2011 på Vejle Kommunes medicinhåndteringskursus målrettet borgere indenfor psykiatri og misbrug. Højløkke har derudover tilbudt personalegruppen et todages internt kursus i personlighedsforstyrrelser og posttraumatisk stresssyndrom, arrangeret af centerets psykologiske supervisor. Derudover modtager terapeuterne ekstern supervision fra Cenaps Danmark. Ved sidste tilsyn havde Højløkke åbnet et behandlingscenter for kvinder i Korning, godkendt af Hedensted kommune. De to centre er godkendt uafhængige af hinanden med hvert sit budget. Ved dette års tilsyn fremgår det, at der i praksis deles en sygeplejerske og en socialrådgiver, grundet deres kompetencer, således at de to ansatte både arbejder i Vejle og i Korning. Det er tilsynets indtryk, at der brug for de to medarbejderes faglige kompetencer begge steder Målgruppe og pædagogik Behandlingen på Højløkke Behandlingscenter er tilrettelagt med udgangspunkt i Cenaps. Denne metode er en kombination af kognitiv og løsningsfokuseret terapi med udgangspunkt i Terence T. Gorskis teorier om kemisk afhængighed, medafhængighed og tilbagefaldsforebyggelse. Behandlingen tilrettelægges individuelt, og kun en mindre del af behandlingen kan i dag gennemføres som gruppeterapi. Dette er en udvikling centeret har kunnet konstatere, der i et stigende omfang, har et bedre udbytte. I 2009 blev Højløkke udnævnt som Center of Exellence af Terence Gorski og en medarbejder er nu officielt Certified Cenaps Treatment Specialist (CCTS). Dette er de højeste udmærkelser 6

7 man kan få dels som center og dels som behandler inden for Cenaps. Alle terapeuter, der er ansat til misbrugsbehandlingen, har efteruddannelse indenfor Cenaps, og disse er primært på arbejde i dagtimerne. Om aftenen og i weekender dækker behandlingsassistenter tilbuddet. Behandlingsassistenterne har efteruddannelse i Cenaps metoder og flere har en uddannelse som NADA instruktør. I fase to på Stationsvej i Brejning er der ikke personale til stede efter normal arbejdstid på hverdage og weekenderne dækkes ind af behandlingsassistenter. Tilsynet taler med en borger, der er i behandling for misbrug, men som fokuserer mere på sin afhængighed af kriminalitet end til sin afhængighed af stoffer. Afdelingslederen oplyser at flere borgere starter med at være kriminelle, og denne gruppe oplever at blive afhængige af at udføre kriminalitet. Først senere udvikler de afhængighed af stoffer. Det giver derfor et bedre resultat at fokusere på det misbrug, borgeren er mest og først afhængig af og som fører til uhensigtsmæssige strategier og misbrugsadfærd på andre områder. Der udarbejdes skriftlige behandlingsplaner i samarbejde med anbringende myndighed og borgeren og det er Tilsynets vurdering at behandlingen dokumenteres i udførlige statusopgørelser. Disse udarbejdes efter aftale med den anbringende myndighed. Pårørende tilbydes samtaler under forløbet på Højløkke, så de bedre kan forstå hvad der sker med deres pårørende under forløbet. Der tilbydes også hjælp og støtte, så borgeren kan bevare samkvem med deres børn. Egentlig familiebehandling foretages dog ikke i den periode borgeren er i behandling på Højløkke. Ofte er det et tilbud i den efterbehandling som kommunerne tilbyder stofmisbrugerne, når de kommer hjem, og perioden borgeren er i behandling på Højløkke er så kort, at der primært er fokus på at borgeren selv kommer på fode. Tilsynet ser under besøget et eksempel på behandlingsplanen udformet i dagsprogram og der er planlagt aktiviteter, kurser, terapi og gruppebehandling fra klokken 8.00 om morgenen til klokken om aftenen. Hver uge er der indlagt to møder hos Narkotic Anonymous (NA) i enten Fredericia eller Vejle Dialog med borgere og pårørende Tilsynet har gennemgået behandlingsplaner og statusbeskrivelser for tre borgere. En borger i fase 1 behandling havde aftale hos psykiater under tilsynsbesøget. De to øvrige borgere var begge tilknyttet fase 2, hvor Tilsynet talte med dem. Den ene havde boet i fase to en dag og den anden i tre måneder. Begge borgere havde hørt godt om Højløkke inden de kom i behandling, og havde selv været med til at vælge stedet. Det generelle indtryk Tilsynet får, er at borgerne oplever tilbuddet som meget tilfredsstillende. Der gives samstemmende udtryk for, at primærterapeuterne er kvalificerede og lette at komme i kontakt med. Hvis der opstår akutte behov kan man altid tale med en af de andre medarbejdere. Borgerne giver udtryk for, at det er rart, at mange af medarbejderne selv har været ude i et misbrug. Det er rart at snakke med en der ved hvordan jeg har det. Medarbejdergruppen er sjældent syge og man kan regne med de aftaler der bliver indgået fortælles det Tilsynet. Den enkelte borger føler sig inddraget i sin egen behandlingsplan og de individuelle tilrettelagte forløb fremhæves af borgerne som en stor fordel, og noget af det som gør behandlingen brugbar. 7

8 Også den fleksible forvaltning af de opstillede husregler, fremhæver en borger, som noget af det der gør, at han kan gennemføre behandlingen. Normalt er der hjemrejseweekend hver 4. weekend men jeg har fået lavet en aftale så jeg kan komme hjem til min kone og mine børn i weekenden. Ellers ville jeg ikke kunne holde ud at være her Medarbejdernes vilkår og trivsel Medarbejderne giver gennem spørgeskemaundersøgelsen og interviewet udtryk for, at være tilfredse med deres arbejde. Der gives samstemmende udtryk for, at mængden af opgaver er passende. De er tilfredse med antal og indhold af møder og tilbuddet om supervision opleves som brugbart og relevant. Ledelsen opleves som synlig på en tilfredsstillende måde og medarbejderne giver udtryk for at have kompetente kolleger. Sygefravær: Der har ikke været arbejdsrelateret sygefravær, og såvel ledelse, medarbejdere og borgere giver udtryk for at sygefraværet ikke virker højt. Der udarbejdes ikke statistik over sygefravær. Introduktion af nye medarbejdere: 33 procent af de adspurgte medarbejdere giver udtryk for at introduktionen til nye medarbejdere er mindre tilfredsstillende. Tilsynet taler dog med en nyansat socialrådgiver der finder hendes introduktion til arbejdet har været tilstrækkelig og god. Hun føler sig godt opbakket af såvel ledelse som kolleger. Kompetenceudvikling: Nogle medarbejdere giver ligeledes udtryk for at de mangler nødvendig efteruddannelse. Der er tale om uddannelse inden for psykiatri og dualdiagnoser. Ledelsen giver udtryk for, at prioritere uddannelse højt, og ser det som en måde at fastholde medarbejdere på. Tilsynet taler med en medarbejder, der endnu ikke har haft behov for efteruddannelse, men hendes indtryk er at der vil være gode muligheder for det. Vold mod medarbejdere: På Højløkke har man udarbejdet en pjece om vold mod medarbejderne. Der laves en registrering af episoder af voldsom karakter, hvis medarbejderne ønsker det. Ledelsen fortæller at de opfordrer medarbejderne til at skrive en registrering men det er sjældent medarbejderne ønsker det. Ved tilsynsbesøget har der lige været en voldsom oplevelse, hvor en borger reagerede voldsomt på grund af psykisk uligevægt. Medarbejderen fortæller at ledelsen straks tog fat i hende og tilbød samtaler og back up hvis hun havde brug for det. Episoden vil efterfølgende blive behandlet til supervision. Denne medarbejder følte ikke et behov for at registrere hændelsen yderligere. 4. Ændringer og/eller beskrivelser af de fysiske rammer siden sidste tilsyn Der er ikke sket væsentlige forandringer i de fysiske rammer siden sidste tilsyn. 6. Centerlederens kommentar Centerlederen har ikke yderligere kommentarer. 8

9 Emne: Udsatterådets Bemærkninger til tilsynsrapport fra Højløkke Behandlingscenter Dato 5. juli 2011 Sagsbehandler Marika Sabroe Direkte telefonnr Journalnr. Bemærkninger til tilsynsrapport fra Højløkke Behandlingscenter Udsatte rådet har ved et møde den 5. juli 2011 drøftet tilsynsrapporten fra Højløkke Behandlingscenter. Udsatterådet fik tilsynsrapporten tilsendt den 15. juni Udsatterådet afgiver bemærkninger til det som vækker bekymring, eller hvor der er mangler eller punkter, som trænger til at blive belyst yderligere. Udsatterådet anerkender, at Højløkke Behandlingscenter overordnet set, er en veldreven institution, hvor arbejdsglæden er høj og med et sygefravær, som ikke vækker bekymring. Udsatterådet glæder sig over, at en privat institution har planer om at etablere et tilbud efter SEL 110, da Udsatterådet mener, at Vejle Kommune har brug for et forsorgshjem. Lovgrundlag samt målgruppe Udsatterådet kan være bekymret for at Højløkke har planer om at samle flere tilbud med forskelligt lovgrundlag og deraf forskellig målgruppe på den samme adresse. Hvis tilbud med forskellig lovgrundlag skal være på den samme adresse er det afgørende, at medarbejderne har en høj faglighed samt klarhed over egen rolle og at de forskellig tilbud er afskærmet. Faglighed og afskærmning mener Udsatterådet er nødvendig for at borgere får det tilbud de har opsøgt eller kommunen har visiteret til. På vegne af Udsatterådet i Vejle 9

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: 75172080 fax: 75174680 web: www.midtgaarden.dk 1 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere