Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere"

Transkript

1 Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere :13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for første halvår Jeg ved, at det er en travl tid for jer med mange banker, der aflægger regnskab, men heldigvis for jer er vores regnskab som sædvanligt rimeligt let at forstå. Vi synes, at det går godt, selvom vi naturligvis kan mærke den lidt træge økonomi samt ikke mindst det lave renteniveau. I dag fremlægger vi så et halvårsresultat for 2003, der viser fremgang på samtlige centrale nøgletal. Set i lyset af vore arbejdsbetingelser, er vi tilfredse med resultatet. Det bekræfter koncernens konkurrencestyrke og viser medarbejdernes evne til at nå de ambitiøse mål, som vi sætter os. Til oplysning kan jeg i øvrigt sige, at halvårsresultatet, som vi præsenterer i dag, har det højeste bundlinieresultat, som koncernen har haft inden for nogen 6 måneders periode. 29. august 2003, 15:13 1

2 Planche 2 Agenda Jeg vil først give et kort resume af regnskabet for 1. halvår Derefter vil jeg komme ind på nogle af de makroøkonomiske forhold, der har betydning for vores resultat, balance og vækstbetingelser. Jeg vil kort gennemgå udviklingen i vores forretningsområder. Nævne lidt om vores forventninger til resultatet for hele året. Og til sidste vil jeg redegøre for, hvordan det er blevet endnu lettere at blive analytiker eller investor når det drejer sig om Danske Bank koncernen. Der er naturligvis mulighed for at stille spørgsmål efter mit indlæg. 29. august 2003, 15:13 2

3 Planche 3: Resumé af 1. halvår 2003 Det er godt regnskab, vi fremlægger her i dag trods alt. Udviklingen i renter, valutaer og de økonomiske konjunkturer har ikke just gjort det nemmere af være bankmand. Den økonomiske afmatning har påvirket indtægtsgrundlaget negativt på flere fronter. Udlånsvæksten i Danmark er beskeden. De usikre økonomiske udsigter får privatkunder og virksomheder til at låne og investere mindre. Det påvirker også vores resultat, at bankudlån i flere tilfælde bliver udskiftet med et sikrere og dermed billigere realkreditlån. Den danske pengemarkedsrente fortsætter sit fald i Det presser renteindtægterne, idet Danske Bank, som bekendt, har et betydeligt indlånsoverskud. Endelig er det naturligt, at bankens indtægter påvirkes af den aktivitetstilpasning vi har foretaget indenfor investmentbank aktiviteterne. Tilpasningen har haft en positiv effekt på bundlinien, men det lavere aktivitetsniveau har naturligvis medført lavere indtægter. Det er ikke mindst på den baggrund, at vi er tilfredse med resultatet. Overskuddet efter skat udgør 4,8 mia. kr.. Det er 11 procent højere end tilsvarende resultat i 1. halvår Resultatet per aktie og forrentningen af egenkapitalen er er også steget. Koncernens gode udvikling i resultatet skyldes naturligvis, at der også har været en del at glæde sig over i første halvår. 29. august 2003, 15:13 3

4 På den positive side har de faldende renter medført et rekordhøjt niveau for konverteringer af realkreditlån. Ligeledes har indtjeningen i Danske Markets været meget tilfredsstillende. Samtidigt kan vi glæde os over, at væksten fortsætter i Sverige og Norge. De viser begge to-cifrede vækstrater på udlånssiden og får stadig bedre fat. Basisindtægterne i koncernen stiger således 3 procent på trods af den makroøkonomiske udvikling, og det viser bredden i koncernens forretningsområder. Omkostningerne ligger på et uændret niveau i forhold til sidste år. Men hvis man gør lidt talgymnastik og korrigerer for øgede fratrædelsesgodtgørelser og højere bonus, så kan man se, at den underliggende omkostningsudvikling udgør et fald på 6 procent. Og det er vi ikke utilfredse med. Tab og hensættelser er højere end sidste år, men ligger med 18 basispunkter af udlån og garantier stadig på et relativt lavt niveau. Samlet set viser basisindtjeningen en lille fremgang.. Beholdningsindtjeningen er positivt påvirket af de faldende renter og salg af PBS aktier og viser markant fremgang. Vi købte egne aktier til en værdi af 2 mia. kr. i første halvår, og vi har besluttet endnu et tilbagekøb i andet halvår af Denne gang på 3 mia. kr. Lidt om det makroøkonomiske billede, som vi arbejder med. 29. august 2003, 15:13 4

5 Planche 4: Rente og valuta De europæiske centralbanker har aktivt brugt rentenedsættelser som instrument til at sætte gang i økonomien. Den korte danske pengemarkedsrente er faldet med 83 basispoint i gennemsnit, og der har ligeledes været betydelige rentefald i de øvrige nordiske lande. Uagtet nedsættelsen, forventer vi i år lav BNP-vækst i alle de nordiske lande, idet effekten af rentenedsættelserne stadig lader vente på sig. I Danmark forventer vi en BNP-vækst på beskedne 1 procent. Den lave rente medfører godt nok en to procents vækst i privatforbruget, men eksporterhvervenes udfordringer med hensyn til valutakurs, høje lønstigninger og den international lavkonjuktur begrænser den økonomiske vækst. I Norge forventer vi, at 2003 bliver året, hvor lavkonjunkturen for alvor slår igennem med en fastlands BNP-vækst på omkring blot ½ procent. Konkurrenceevnen er påvirket af de senere års markante lønstigninger og eftervirkninger af den stærke valutakurs i Det vil samtidigt tage nogen tid inden effekten af de nylige rentefald slår igennem. Så i den nærmeste fremtid er der et hårdt pres på den norske økonomi. I Sverige forventer vi en BNP-vækst på 1,5 procent. Som i Danmark og Norge er det det private forbrug der trækker læsset. Eksporten er ramt af faldende dollarskurs og relativt høje lønstigninger. Sammenfattende må man sige, at samtlige de nordiske lande befinder sig i en lavvækstsituation. Og det har selvfølgelig en indflydelse på vores resultat og vores forventninger. 29. august 2003, 15:13 5

6 Planche 5: Resultat Jeg vil nu kort gennemgå resultatopgørelsens hovedposter, idet jeg senere vil kommentere de enkelte poster. Periodens resultat er steget med 11 procent, godt hjulpet af beholdningsindtjeningen. Ligeledes er der fremgang i basisindtjeningen før hensættelser. Vi fortsætter med at trimme omkostningerne til de stadigt skiftende markedsvilkår. Tab og hensættelser er steget, men er fortsat på et lavt niveau og 2. kvartal er på niveau med 1. kvartal. Vi er ikke belastet af store uforudsete tab og har stadig en sund kreditbog. 29. august 2003, 15:13 6

7 Planche 6: Balance Væksten i de danske bankers udlån har været meget begrænset i første halvår, primært som følge af et lavt investeringsniveau i erhvervslivet og fordi privatkunder har omlagt realkreditlån i stort omfang. Den danske krone er blevet styrket i perioden. Det har isoleret set reduceret udlånet med 15 mia. kr. Uden denne styrkelse af kronen ville udlånet være steget med 1 procent. Realkreditlånene fortsætter med 6 procent stigning den pæne vækstrate og er nu større end bankudlån. Obligationer og aktier er steget med 37 procent i forhold til ultimo juni Fremgangen skyldes en markant større beholdning af korte obligationer. Obligationerne indgår i transaktioner, hvor vi på den ene side udnytter bankens høje rating til at optage billige lån i EURO og Dollar og på den side placerer pengene på det danske rentemarked. Placeringen på det danske rentemarked sker i form af korte obligationer, herunder flex obligationer. Bankens egenkapital er efter vi har købt aktier tilbage for 2 mia. kr. øget med 3 mia. kr. siden årsskiftet. 29. august 2003, 15:13 7

8 Planche 7: Nøgletal Brug af nøgletal kan i sagens natur være taknemmelige, men uanset hvilke man bruger, viser halvårsregnskabet tilfredsstillende fremgang. Resultatet pr. aktie er steget med 13 procent. De 11 procent kan tilskrives udviklingen i periodens resultat og resten effekten af aktietilbagekøbet i 1. halvår. Koncernens rentabilitet medfører, at der genereres mere kapital end der solvensmæssigt er brug for. Solvens og kernekapitalsprocenterne stiger på samme baggrund til hhv. 10,0 procent og 7,2 procent, og vi må siges at være en velpolstret bank. Set i dette lys, er det tilfredsstillende, at periodens resultat i forhold til egenkapitalen stiger. På omkostningssiden fortsætter vi konstant med at trimme. Effekten kan ses på en forbedret O/I-nøgle. Med et niveau på 54 er der dog stadig nogen vej til vores mål på 50, og fortsatte effektiviseringer kan ikke gøre det alene. Der er brug for lidt mere gunstige betingelser for top-linien. 29. august 2003, 15:13 8

9 Planche 8: Nettorenteindtægter Nettorenteindtægterne ligger på niveau med 1. halvår Ganske pænt i forhold til den makroøkonomiske udvikling - og især renteudviklingen. Men bag det uændrede niveau ligger der betydelige bevægelser i begge retninger. Dem vil jeg bruge lidt tid på at fortælle om. Den danske pengemarkedsrente har - som nævnt - fortsat sit fald gennem det seneste år. Målt på gennemsnittene i de to halvår er der tale om et fald på ikke mindre end 83 basispunkter. Følger vi vores tommelfingerregel, har rentefaldet reduceret vores basisindtægter med ca. 400 mio. kr. i forhold til 1. halvår Der er således i dag en del indlån, hvor renten allerede er tæt på 0 procent og hvor kunderenten ikke kan nedsættes yderligere. Når bankens indtægt ved at placere kundeindlånet reduceres og vi ikke samtidigt kan regulere kunderenten, ja så taber banken penge. Korrigeres der for dette forhold så viser nettorenteindtægterne faktisk en fremgang på 5 procent, en fremgang der viser, at koncernen har en underliggende positiv forretningsudvikling. Denne vækst kan primært henføres til Sverige, Norge og Realkredit området. Rentefaldet kom ikke som en overraskelse for os. I begyndelsen af året foretog vi således dispositioner til delvis afdækning af den rentefølsomhed, der er i basisforretningen. Så noget af det tabte på nettorenteindtægterne er vundet igen som engangsafkast af rentepositioner under beholdningsindtjeningen. Helt præcist beløber dette sig til 286 mio. kr. 29. august 2003, 15:13 9

10 Retter vi blikket lidt fremad, må vi sige, at udsigterne for den internationale og nationale økonomi ikke just indikerer, at den danske fundingrente vil udvikle sig til fordel for vores bundlinie i den resterende del af Men vi kan håbe på, at de lave renter får sat mere gang i økonomien og øger lånelysten hos kunderne. 29. august 2003, 15:13 10

11 Slide 9: Gebyrer og provisioner Gebyr- og provisonsindtjeningen viser en mindre fremgang. Gebyrer fra omprioriterings- og lånesagsekspeditioner vokser med 31 procent som følge af en rekordhøj realkreditkonvertering i 1. halvår. Betalingsformidling viser et mindre fald. Det skyldes især, at vores kunder i højere grad vælger vores on-line løsninger, og at kunderne ikke længere skal betale for at hæve i betalingsautomater. Den positive side af denne udvikling er, at den øgede internetanvendelse giver gode muligheder for, at vi kan blive mere effektive, og at filialmedarbejderne får mere tid til rådgivning. Samtidigt er der fald i fondsgebyrerne. Faldet skyldes, at kunderne i højere grad foretrækker obligationer fremfor aktier både når det gælder den direkte handel med værdipapirer og i forbindelse med deres placering i puljer. 29. august 2003, 15:13 11

12 Planche 10: Omkostninger Vi bestræber os stadig på at forbedre banken omkostningsprocent. Målet er forsat at bringe omkostningsprocenten ned på 50 i løbet af en kortere årrække men det kræver, som jeg sagde før, lidt hjælp på toplinien. Vi er tilfredse med indtil videre at have forbedret omkostningsprocenten til 54 i betragtning af, at markedsforholdene har gjort det noget vanskeligt at øge indtægterne. Selvom de samlede omkostninger umiddelbart ligger på et uændret niveau, dækker det over en reel forbedring, som jeg naturligvis gerne vil uddybe lidt mere. 29. august 2003, 15:13 12

13 Slide 11: Omkostninger (korrigerede) Piller vi de samlede omkostninger lidt fra hinanden, så viser denne planche, at den underliggende omkostningsbase, på trods af almindelig løn- og inflationsopdrift, er faldet med 6 procent. Dels er performance relateret bonus øget og dels er omkostningerne i forbindelse med de gennemførte personalereduktioner steget markant. Medarbejderantallet er således siden juni 2002 reduceret med 800 og det vil fremadrettet have en gunstig effekt på omkostningerne. 29. august 2003, 15:13 13

14 Slide 12: IT sikkerhed Vi har siden vores IT-nedbrud i marts måned arbejdet på at opnå endnu større grad af sikkerhed omkring driften af vores IT-systemer. Selvom det er lidt teknisk vil jeg lige sige et par ord om disse tiltag. Før nedbruddet havde vi ét systemkompleks, hvorfra vi løbende foretog spejling af data til en sikkerhedskopi. Nedbruddet opstod som følge af en IBM fejl i systemkomplekset. Så selvom at vi havde alle data på en sikkerhedskopi, var det ikke muligt at afvikle driften på det defekte systemkompleks. Vores nye setup med to systemkomplekser sikrer, at skulle der opstå fejl i det ene system så kan vi afvikle driften på det andet. Vi føler nu endnu mere trygge ved vores IT-system, som vi mener er blandt de bedste i branchen. 29. august 2003, 15:13 14

15 Slide 13: Siden fusionen Som tiden går, kan man nogle gange godt glemme fortidens bedrifter lidt. Lad mig lige kort opsummere. Siden fusionen med Realdanmark har vi reduceret omkostningerne med 3,2 mia. kr. eller 20 procent. Den oprindelige synergiplan indeholdte besparelser på 2,7 mia. kr. Vi har reduceret medarbejderantallet med over og har samtidigt skåret kraftigt i vores IT-udgifter. I samme periode er resultatet per aktie er steget med 60 procent. Ved udgangen af 2003 vil aktionærerne - under forudsætning af at generalforsamlingen i 2004 godkender et udbytte for 2003, der svarer til cirka 40 procent af den forventede resultat - have modtaget en samlet udbetaling på 27 mia. kr. i form af udbytter og tilbagekøb. Bestående af 4 gange udbytte på cirka 3,5 mia.kr. og tilbagekøb på i alt 13 mia. kr. Det betyder, at vi har tilbagebetalt et beløb der svarer til hele købesummen af Realdanmark s markedsværdi på fusionstidspunktet. 29. august 2003, 15:13 15

16 Slide 14: Tab og hensættelser Den økonomiske afmatning har ikke haft nogen større negativ effekt på vor tabsog hensættelsespost. Vi har ikke haft nævneværdige negative overraskelser i forbindelse med kvaliteten af vore lån. Selvom tab og hensættelserne stiger med næsten 50 procent, så udgør de stadig kun 18 basispunkter af udlån og garantier, hvilket er lavere end koncernens gennemsnitlige forventede tabsniveau på 23 basispunkter. For så vidt angår kreditkvaliteten i realkreditforretningen, ser vi fortsat ikke nogen svækkelse i kundernes tilbagebetalingsevne. Rentefaldet har ikke mindst via konverteringer - øget husholdningernes disponible indkomster, og huspriserne er fortsat stabile. Vi mener, at boniteten i udlånsporteføljen er ganske god, og regner med også i år at kunne fastholde en forholdsvis lav hensættelsesprocent. 29. august 2003, 15:13 16

17 Slide 15: Korrektivkontoen Udover driftseffekten af tab og hensættelser, er det interessant at kigge på de akkumulerede hensættelser - eller korrektivkontoen, som vi også kalder den. Vi er også med hensyn til størrelsen af vores korrektivkonto velpolstrede. De akkumulerede hensættelser er over tre gange større end de rentenulstillede lån, og udgør over 1 procent af de samlede udlån og garantier. Når I ser på ændringen fra primo til ultimo er det værd at bemærke, at korrektivkontoen er uændret, når man korrigerer for valutakursændringerne. I vil af planchen kunne se, at vi har foretaget store afskrivninger på tidligere hensatte engagementer. Vi afskriver nu lidt hurtigere end tidligere, på grund af afgiften på 1% som vi betaler af de akkumulerede hensættelser. 29. august 2003, 15:13 17

18 Slide 16: Udvikling i udlån Når de gennemsnitlige tab er forholdsvis beskedne, skyldes det en betydelig branchespredning, og ikke mindst at realkreditudlån udgør halvdelen af de samlede lån. Lån som er meget sikre, fordi belåningsprocenten i gennemsnit kun udgør 60 procent af ejendomsværdierne. Vækstmæssigt ser vi den største fremgang inden for Realkredit og i de nordiske lande, hvor vi har sagt, at vi vil ekspandere. Der er en pæn vækst i Sverige og Norge og vi øger vores markedsandele. Det er inden for såvel privat som erhverv, at vi har vækst. Det modsatte gør sig gældende i USA, hvor vi forsætter med at reducere vores engagementer med amerikansk baserede selskaber. 29. august 2003, 15:13 18

19 Slide 17: Kapitalforhold Sidste år og i år har vi sammenlagt gennemført aktietilbagekøb for i alt 5 mia. kr. Aktietilbagekøbene har medført, at antallet af udestående aktier er reduceret med 5 procent. 29. august 2003, 15:13 19

20 Slide 18: Solvensprocent Eksklusive konsolidering af periodens resultat udgør kernekapitalsprocenten 7,2. Tilbagekøbet i 1. halvår på 2 mia. kr. har isoleret set reduceret kernekapitalprocenten med et kvart procent-point, men kernekapitalsprocenten ligger fortsat over den langsigtede målsætning på 6,5 procent. For at tilpasse kernekapitalen yderligere i retning af målsætningen, vil der i 2. halvår 2003 blive gennemført aktietilbagekøb for 3 mia. kr. Tilbagekøbet vil blive gennemført efter book building metoden over 5 dage eventuelt suppleret med efterfølgende open market opkøb. Der vil blive redegjort for tidspunkt og program i en separat fondsbørsmeddelse. Med det nuværende noget usikre økonomiske billede må I nok forvente, at vi ultimo 2003 vil ligge tættere på 7 procent i kernekapital, altså lidt over den langsigtede målsætning. Nu vil jeg gå over til at se på udviklingen i de enkelte forretningsområder. 29. august 2003, 15:13 20

21 Planche 19: Udvikling i forretningsområder Fremgangen i indtjeningen er sket på flere fronter. Men det er især Danske Markets, Realkredit og bankaktiviteter Sverige, der trækker læsset. Men det er også værd at bemærke, at der er fremgang i Bankaktiviteter på trods af rentefald, kannibalisering fra realkreditlån og styrkelsen af den danske krone. Fremgangen er opnået ved omkostningsreduktioner i den danske del, mens der er reel toplinievækst i de udenlandske enheder. Bankaktiviternes andel af basisindtjeningen før hensættelser er reduceret en smule som følge af den høje vækst i Danske Markets og i Realkreditområdet. 29. august 2003, 15:13 21

22 Planche 20: RAROC En ting er at øge overskuddet efter skat, men merindtjeningen skal også være rentabel ud fra en risikobetragtning. Vi har, som bekendt, i nogle år benyttet RAROC-metoden til at vurdere værdiskabelsen. Planchen viser de risikojusterede afkast i de enkelte forretningsområder. Det fremgår, at koncernen såvel som forretningsområderne, alle har et risikojusteret afkast, der ligger pænt over kapitalomkostninger. Det er værd at bemærke, at Realkreditområdet er et meget profitabelt område. Den meget lave risiko mere end kompenserer for den mindre indtjeningsmarginal. Fremgangen i Danica Pension skyldes primært at vi i 1. halvår har kunnet indtægtsføre risikotillæg. 29. august 2003, 15:13 22

23 Planche 21: Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark står uændret for næsten halvdelen af koncernens indtjening i 1. halvår. Forretningsområdet havde en fremgang i basisindtjeningen før hensættelser på 1 procent. Det lyder ikke måske af så meget, men I skal huske at det især er indenfor Bankaktiviteter Danmark, at vi kan mærke den faldende rente. Fremgangen skyldes først og fremmest at det er lykkedes at reducere omkostningerne med 8 procent. Der er foretaget 21 filialsammenlægninger i 1. halvår, og vi har nu 468 filialer i Danmark. Vi vurderer naturligvis løbende vores filialstruktur, men mener at vi er ved at være tæt på det antal filialer vi skal have. Siden årsskiftet har vi omdannet 29 filialer til kassefrie filialer og har nu 50 af slagsen. Formålet med at fjerne kassetransaktioner er, at vi vil undgå røverier mod filialerne. Der er store menneskelige såvel som økonomiske omkostninger forbundet med røverier. Indførelsen af kassefrie filialer er blevet godt modtaget af såvel medarbejdere som kunder, og vi kan se, at antallet af røverier er faldende. Vi har gennem 2002 introduceret en række kundepakker i begge brands på privatområdet. I kundepakkerne samler vi en række produkter og services, som er målrettet bestemte kundegrupper. Salget af kundepakkerne er gået bedre end forventet, og har medført tilgang af især unge kunder. Vores privatkunders tilfredshed ligger på niveau med markedet. Derimod er deres loyalitet over gennemsnittet for branchen. På erhvervssiden kan vi glæde os over, at vores i forvejen tilfredse kunder er blevet endnu tilfredse med vores service og produktudbud. 29. august 2003, 15:13 23

24 Som jeg sagde ved fremlæggelsen af årsregnskabet 2002, er der ingen undskyldning for, at vi ikke står relativt stærkere ved udgangen af i år end vi gjorde ved starten af året. På trods af den gode performance i første halvår i Bankaktiviteter Danmark, er der stadig plads til forbedringer, så vi helt får vendt udviklingen i markedsandelen. 29. august 2003, 15:13 24

25 Planche 22: Bankaktiviteter Udland Basisindtjeningen før hensættelser i Bankaktiviteter udland er vokset 5 procent i forhold til 1. halvår Eksklusive valutakurseffekten ligger væksten på 11 procent. Specielt basisindtjeningen i Sverige og USA udviser kraftig vækst, mens der er en mindre tilbagegang i Norge. 29. august 2003, 15:13 25

26 Planche 23: Bankaktiviteter Norge Selvom udlånsvæksten har været tocifret i Norge, har det ikke kunne kompensere for et svagt norsk kapitalmarked og en faldende NOK rente. Da vi samtidigt bruger ressourcer på filialåbninger i de store byer, er den samlede indtjening faldet med 5 procent i lokal valuta i forhold til Der er ingen tvivl om, at norsk erhvervsliv har betydelige konkurrencemæssige udfordringer, og at en udlånsvækst skal ske med den fornødne omhu. Men vi har et ordentligt greb om strategi og kundesammensætning, og kreditbogen er sund. Og i norsk sammenhæng er det en meget stor fordel. Vi mener, at vi er godt rustet til at udnytte de markedsmuligheder der opstår i kølvandet på den igangværende fusion mellem Den Norske Bank og Gjensidige Nord. 29. august 2003, 15:13 26

27 Planche 24: Bankaktiviteter Sverige I Sverige fortsætter basisindtægterne med at vokse pænt. Vores bankkunder er de mest tilfredse i Sverige. Så det giver gode muligheder for at udvide samarbejdet med de kunder, vi allerede har i butikken. Og det er samtidigt det bedste udgangspunkt for at tiltrække nye kunder. Omkostninger har udviklet sig som forventet og vi har ikke længere ekstraordinære omkostninger til opgradering af IT-systemerne. 29. august 2003, 15:13 27

28 Planche 25: Bankaktiviteter UK Basisindtjeningen i England faldt med 3 procent i forhold til sidste år. Tager man højde for valutakursudviklingen steg indtjeningen med 3 procent. Gebyrindtægterne fra kapitalmarkedstransaktioner steg markant og var primær årsag til væksten i indtægterne på 15 procent i lokal valuta. Øget hensættelse til pensionsforpligtigelser og præstationsafhængig aflønning trækker i modsat retning. 29. august 2003, 15:13 28

29 Planche 26: Bankaktiviteter USA Selvom engagementer med amerikanske virksomheder fastholdes på et lavt niveau, har vi kunnet øge indtjeningen gennem forretningsudvidelser med udvalgte globale finansielle institutioner. Derudover har vi haft engangsindtægter fra kapitalmarkedstransaktioner. Basisindtægterne i USA påvirket af et fald i den rente, som vi forrenter den beslaglagte kapital med. Endelig har faldet i dollarkursen haft negativ indflydelse på basisindtjeningen målt i danske kroner. Korrigeres der for valutakurseffekten, er der reelt tale om en fremgang i basisindtjeningen på 21 procent. 29. august 2003, 15:13 29

30 Planche 27: Realkredit Konvertering af realkreditlån er blevet en folkesport for danskere. Det afspejler sig i Realkredit områdets resultat. Samlet set steg indtjeningen med 9 procent i forhold til første halvår Markedets samlede bruttoudlån steg med 100 mia. kr. til i alt 290 mia. kr. drevet af den store konverteringsaktivitet. Den stigende aktivitet er naturligvis glædelig. Men det er også godt at se, at markedsandelen for nettonyudlån er steget fra 26,7 procent i første kvartal 2003 til 28,0 i andet kvartal. Selvom der kun er tale om et enkelt kvartal, tyder det på at de tiltag vi har gjort for at fastholde kunderne begynder at virke. Men der er endnu et stykke op til, at markedsandelen for nettonyudlån kommer op på vores naturlige niveau på omkring en tredjedel. Nykredits køb af Totalkredit vil efter vores mening ikke have nogen indflydelse på konkurrencesituationen. For vores vedkommende. Vi anser distributionskraft og kapitalstyrke som de væsentligste parametre for et realkreditinstituts fremtidige konkurrencekraft. Og i begge henseender står Danske Bank stærkt. Vi har knap 500 filialer i Danmark og den højeste kreditrating. I maj måned fik Realkredit Danmark således den højest opnåelige rating triple A fra Standard & Poors. Realkredit Danmark havde i forvejen den højest opnåelige rating fra Moody s. Fra den 1. oktober kan realkreditinstitutterne tilbyde private boligejere lån, der er afdragsfrie i op til 10 år. I Realkredit Danmark er vi i fuld gang med uddannelse af kunderådgiverne og den nye lånetype vil kunne tilbydes kunderne fra efteråret Vi har derfor besluttet at udsætte IT-konverteringen for at udvikle nyt ITsystem til håndtering af disse nye lån. 29. august 2003, 15:13 30

31 Planche 28: Danske Markets - Resultatudvikling Danske Markets klarede sig pænt i første halvår af 2003 med indtægtsvækst inden for samtlige aktivitetsområder. Basisindtjeningen steg med 33 procent i forhold til første halvår af Fremgangen skyldtes de fortsat faldende renter og store valutakursbevægelser. Samtidigt har kunderne øget deres aktivitet. Danske Markets har fastholdt sin betydelige markedsandel på det danske penge- og valutamarked og konsoliderede positionen som ledende aktør på de skandinaviske obligationsmarkeder. Danske Markets har derudover udnyttet bankens høje rating til optagelse af billig funding i både EURO og Dollars. Fundingen er anvendt til placeringer i korte danske obligationer, herunder i høj grad danske flex obligationer. Efter en trist start først på året steg aktieaktiekurserne hen imod slutningen af første halvår. Omstillingen af vores aktieaktiviteter, der blev iværksat i 4. kvartal 2002 og endeligt afsluttede her i første halvår, er forløbet tilfredsstillende. Udviklingen medvirkede til, at vi i første halvår af 2003 har positiv indtjening fra vores aktieaktiviteter. 29. august 2003, 15:13 31

32 Planche 29: Danske Markets Risikovægtede poster En af de omtalte årsager til fremgangen i Danske Markets er øget volumen af spreadpositioner. Nettopositionen på aktivsiden af disse transaktioner er en øget beholdning af danske obligationer. På passivsiden er der en øget mængde udstedte gældsbeviser. Renterisikoen på disse positioner ophæver reelt stort set hinanden. Opgørelsen af den økonomiske kapital tager højde for den modsatrettede renterisiko. Opgørelsen af den regulatoriske kapital tager derimod IKKE højde for denne effekt. Her får væksten i obligationsbeholdningen de risikovægtede poster til at stige kraftigt. Væksten i den økonomiske kapital på 20 procent giver derfor et mere reelt billede af udviklingen i risikoen end væksten i de risikovægtede aktiver på over 50 procent. [SPM: Hvor meget vægter flex-obligationer: Vægtningen afhænger af restløbetiden, - Mindre end 6 måneder 1,563 % - Mellem 6 månder og 2 år 6,25 % - Over 2 år 10 % i opgørelsen af den specifikke risiko. - Henrik Normann tager kontakt i dag i relation til tidligere omtalte talepapir omkring udviklingen i Danske Markets.] 29. august 2003, 15:13 32

33 Planche 30: Danica Pension Tilfredstillende forretningsudvikling Det går fortsat godt i Danica. Danica kan bryste sig af at være Danmarks største liv- og pensionsselskab målt på præmieindtægter. Det er tydeligt, at Danica står særdeles stærkt i konkurrencen om pensionskunderne. Danica viser to-cifrede vækstrater på firmamarkedet og inden for sundhedssikringer. Salget af unit link produkterne ligger på et uændret niveau i forhold til sidste år. Udviklingen skal ses i lyset af udviklingen på kapitalmarkedet. Hvad der også var nok så vigtigt i disse turbulente kapitalmarkedstider, er ratingen på A+ fra Standard & Poors, der bekræfter Danicas gode finansielle styrke. Jeg vil nu gå vores overskudsmodel og investeringsprofil lidt nærmere igennem. 29. august 2003, 15:13 33

34 Planche 31: Liv og Pension - Indtjeningsfremgang Basisindtjeningen viste fremgang på 9 procent, hvilket primært kan tilskrives det højere forretningsomfang og et forbedret resultat af syge- og ulykkesforsikringer. Danica har en konservativ investeringsprofil. I dag udgør aktier blot 8 procent af den samlede portefølje. Det er en markant nedgang i forhold til ultimo En stor del af nedgangen skyldes, at Danica har solgt aktier i 2002 for ca. 9 mia. kr. for at reducere aktierisikoen. Det er vores ufravigelige politik, at Danica til alle tider skal kunne bære et yderligere fald i aktiemarkederne på 25 procent uden, at det påvirker egenkapitalen. Med et bonuspotentiale på 4,3 mia. kr. kan Danica modstå et aktiekursfald på godt 40 procent. På min næste planche vil jeg gennemgå investeringsafkastet og sammenhængen over til risikotillæget. 29. august 2003, 15:13 34

35 Planche 32: Liv og Pension - Overskudsfordeling Afkastet af investeringsaktiverne ligger i første halvår på 4,8 procent mod 1,1 procent i 1. kvartal. Det er primært den positive udvikling i aktiekurserne, der medfører det relativt høje afkast i 2. kvartal. Til gengæld har rentefaldet reduceret den opgørelsesrente, der anvendes i beregningen af markedsværdien af hensættelserne. Den lavere rente øger derfor markedsværdien af kundernes tilgodehavende. Det skraverede område angiver, den del af kastet der er anvendt til at øge hensættelserne. Efter reduktion for beskatningen af afkastet den såkaldte PAL skat og værdireguleringen af hensættelserne udgør nettoafkastet 2,4 procent. Den gennemsnitlige garanterede ydelse, altså det vi ved kontrakternes indgåelse har garanteret kunderne, ligger på 3,3 procent pro anno, svarende til 1,65 procent halvårligt. Da afkastet efter PAL skatten og værdireguleringen ligger over den garanterede ydelse, kan vi indtægtsføre risikotillægget for hele 1. halvår. Selvom afkastet for første halvår ligger på et tilfredsstillende niveau, vil vi først ved årets afslutning tage stilling til, om det er muligt at indtægtsføre det udskudte risikotillæg inklusive rente fra 2002 på i alt 883 mio. kr. Jeg ved, at Danica s regnskab og overskudsmodel kan være kompliceret, og vi arbejder på et notat, hvor vi på en pædagogisk måde beskriver disse sammenhænge. Notatet vil være tilgængeligt sidst på måneden og kan hentes på bankens IR-hjemmeside. 29. august 2003, 15:13 35

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2002. Vi har brudt

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen

Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen Planche # (velkommen til pressemøde) Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2002.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport februar 2003

Årsrapport februar 2003 Årsrapport 2002 20. februar 2003 Agenda Side 1. Resumé af 2002 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 10 4. Kapitalforhold 20 5. Udvikling i forretningsområder 21 6. Corporate Governance

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 21-08-2014 1 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Telekonference 20. august 2014 21-08-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. halvår 2014 Indtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Planche: Logo En umiddelbar forskel i forhold til de tidligere mange år er, at jeg i år som formand for bestyrelsen aflægger beretning,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere