Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere"

Transkript

1 Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere :13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for første halvår Jeg ved, at det er en travl tid for jer med mange banker, der aflægger regnskab, men heldigvis for jer er vores regnskab som sædvanligt rimeligt let at forstå. Vi synes, at det går godt, selvom vi naturligvis kan mærke den lidt træge økonomi samt ikke mindst det lave renteniveau. I dag fremlægger vi så et halvårsresultat for 2003, der viser fremgang på samtlige centrale nøgletal. Set i lyset af vore arbejdsbetingelser, er vi tilfredse med resultatet. Det bekræfter koncernens konkurrencestyrke og viser medarbejdernes evne til at nå de ambitiøse mål, som vi sætter os. Til oplysning kan jeg i øvrigt sige, at halvårsresultatet, som vi præsenterer i dag, har det højeste bundlinieresultat, som koncernen har haft inden for nogen 6 måneders periode. 29. august 2003, 15:13 1

2 Planche 2 Agenda Jeg vil først give et kort resume af regnskabet for 1. halvår Derefter vil jeg komme ind på nogle af de makroøkonomiske forhold, der har betydning for vores resultat, balance og vækstbetingelser. Jeg vil kort gennemgå udviklingen i vores forretningsområder. Nævne lidt om vores forventninger til resultatet for hele året. Og til sidste vil jeg redegøre for, hvordan det er blevet endnu lettere at blive analytiker eller investor når det drejer sig om Danske Bank koncernen. Der er naturligvis mulighed for at stille spørgsmål efter mit indlæg. 29. august 2003, 15:13 2

3 Planche 3: Resumé af 1. halvår 2003 Det er godt regnskab, vi fremlægger her i dag trods alt. Udviklingen i renter, valutaer og de økonomiske konjunkturer har ikke just gjort det nemmere af være bankmand. Den økonomiske afmatning har påvirket indtægtsgrundlaget negativt på flere fronter. Udlånsvæksten i Danmark er beskeden. De usikre økonomiske udsigter får privatkunder og virksomheder til at låne og investere mindre. Det påvirker også vores resultat, at bankudlån i flere tilfælde bliver udskiftet med et sikrere og dermed billigere realkreditlån. Den danske pengemarkedsrente fortsætter sit fald i Det presser renteindtægterne, idet Danske Bank, som bekendt, har et betydeligt indlånsoverskud. Endelig er det naturligt, at bankens indtægter påvirkes af den aktivitetstilpasning vi har foretaget indenfor investmentbank aktiviteterne. Tilpasningen har haft en positiv effekt på bundlinien, men det lavere aktivitetsniveau har naturligvis medført lavere indtægter. Det er ikke mindst på den baggrund, at vi er tilfredse med resultatet. Overskuddet efter skat udgør 4,8 mia. kr.. Det er 11 procent højere end tilsvarende resultat i 1. halvår Resultatet per aktie og forrentningen af egenkapitalen er er også steget. Koncernens gode udvikling i resultatet skyldes naturligvis, at der også har været en del at glæde sig over i første halvår. 29. august 2003, 15:13 3

4 På den positive side har de faldende renter medført et rekordhøjt niveau for konverteringer af realkreditlån. Ligeledes har indtjeningen i Danske Markets været meget tilfredsstillende. Samtidigt kan vi glæde os over, at væksten fortsætter i Sverige og Norge. De viser begge to-cifrede vækstrater på udlånssiden og får stadig bedre fat. Basisindtægterne i koncernen stiger således 3 procent på trods af den makroøkonomiske udvikling, og det viser bredden i koncernens forretningsområder. Omkostningerne ligger på et uændret niveau i forhold til sidste år. Men hvis man gør lidt talgymnastik og korrigerer for øgede fratrædelsesgodtgørelser og højere bonus, så kan man se, at den underliggende omkostningsudvikling udgør et fald på 6 procent. Og det er vi ikke utilfredse med. Tab og hensættelser er højere end sidste år, men ligger med 18 basispunkter af udlån og garantier stadig på et relativt lavt niveau. Samlet set viser basisindtjeningen en lille fremgang.. Beholdningsindtjeningen er positivt påvirket af de faldende renter og salg af PBS aktier og viser markant fremgang. Vi købte egne aktier til en værdi af 2 mia. kr. i første halvår, og vi har besluttet endnu et tilbagekøb i andet halvår af Denne gang på 3 mia. kr. Lidt om det makroøkonomiske billede, som vi arbejder med. 29. august 2003, 15:13 4

5 Planche 4: Rente og valuta De europæiske centralbanker har aktivt brugt rentenedsættelser som instrument til at sætte gang i økonomien. Den korte danske pengemarkedsrente er faldet med 83 basispoint i gennemsnit, og der har ligeledes været betydelige rentefald i de øvrige nordiske lande. Uagtet nedsættelsen, forventer vi i år lav BNP-vækst i alle de nordiske lande, idet effekten af rentenedsættelserne stadig lader vente på sig. I Danmark forventer vi en BNP-vækst på beskedne 1 procent. Den lave rente medfører godt nok en to procents vækst i privatforbruget, men eksporterhvervenes udfordringer med hensyn til valutakurs, høje lønstigninger og den international lavkonjuktur begrænser den økonomiske vækst. I Norge forventer vi, at 2003 bliver året, hvor lavkonjunkturen for alvor slår igennem med en fastlands BNP-vækst på omkring blot ½ procent. Konkurrenceevnen er påvirket af de senere års markante lønstigninger og eftervirkninger af den stærke valutakurs i Det vil samtidigt tage nogen tid inden effekten af de nylige rentefald slår igennem. Så i den nærmeste fremtid er der et hårdt pres på den norske økonomi. I Sverige forventer vi en BNP-vækst på 1,5 procent. Som i Danmark og Norge er det det private forbrug der trækker læsset. Eksporten er ramt af faldende dollarskurs og relativt høje lønstigninger. Sammenfattende må man sige, at samtlige de nordiske lande befinder sig i en lavvækstsituation. Og det har selvfølgelig en indflydelse på vores resultat og vores forventninger. 29. august 2003, 15:13 5

6 Planche 5: Resultat Jeg vil nu kort gennemgå resultatopgørelsens hovedposter, idet jeg senere vil kommentere de enkelte poster. Periodens resultat er steget med 11 procent, godt hjulpet af beholdningsindtjeningen. Ligeledes er der fremgang i basisindtjeningen før hensættelser. Vi fortsætter med at trimme omkostningerne til de stadigt skiftende markedsvilkår. Tab og hensættelser er steget, men er fortsat på et lavt niveau og 2. kvartal er på niveau med 1. kvartal. Vi er ikke belastet af store uforudsete tab og har stadig en sund kreditbog. 29. august 2003, 15:13 6

7 Planche 6: Balance Væksten i de danske bankers udlån har været meget begrænset i første halvår, primært som følge af et lavt investeringsniveau i erhvervslivet og fordi privatkunder har omlagt realkreditlån i stort omfang. Den danske krone er blevet styrket i perioden. Det har isoleret set reduceret udlånet med 15 mia. kr. Uden denne styrkelse af kronen ville udlånet være steget med 1 procent. Realkreditlånene fortsætter med 6 procent stigning den pæne vækstrate og er nu større end bankudlån. Obligationer og aktier er steget med 37 procent i forhold til ultimo juni Fremgangen skyldes en markant større beholdning af korte obligationer. Obligationerne indgår i transaktioner, hvor vi på den ene side udnytter bankens høje rating til at optage billige lån i EURO og Dollar og på den side placerer pengene på det danske rentemarked. Placeringen på det danske rentemarked sker i form af korte obligationer, herunder flex obligationer. Bankens egenkapital er efter vi har købt aktier tilbage for 2 mia. kr. øget med 3 mia. kr. siden årsskiftet. 29. august 2003, 15:13 7

8 Planche 7: Nøgletal Brug af nøgletal kan i sagens natur være taknemmelige, men uanset hvilke man bruger, viser halvårsregnskabet tilfredsstillende fremgang. Resultatet pr. aktie er steget med 13 procent. De 11 procent kan tilskrives udviklingen i periodens resultat og resten effekten af aktietilbagekøbet i 1. halvår. Koncernens rentabilitet medfører, at der genereres mere kapital end der solvensmæssigt er brug for. Solvens og kernekapitalsprocenterne stiger på samme baggrund til hhv. 10,0 procent og 7,2 procent, og vi må siges at være en velpolstret bank. Set i dette lys, er det tilfredsstillende, at periodens resultat i forhold til egenkapitalen stiger. På omkostningssiden fortsætter vi konstant med at trimme. Effekten kan ses på en forbedret O/I-nøgle. Med et niveau på 54 er der dog stadig nogen vej til vores mål på 50, og fortsatte effektiviseringer kan ikke gøre det alene. Der er brug for lidt mere gunstige betingelser for top-linien. 29. august 2003, 15:13 8

9 Planche 8: Nettorenteindtægter Nettorenteindtægterne ligger på niveau med 1. halvår Ganske pænt i forhold til den makroøkonomiske udvikling - og især renteudviklingen. Men bag det uændrede niveau ligger der betydelige bevægelser i begge retninger. Dem vil jeg bruge lidt tid på at fortælle om. Den danske pengemarkedsrente har - som nævnt - fortsat sit fald gennem det seneste år. Målt på gennemsnittene i de to halvår er der tale om et fald på ikke mindre end 83 basispunkter. Følger vi vores tommelfingerregel, har rentefaldet reduceret vores basisindtægter med ca. 400 mio. kr. i forhold til 1. halvår Der er således i dag en del indlån, hvor renten allerede er tæt på 0 procent og hvor kunderenten ikke kan nedsættes yderligere. Når bankens indtægt ved at placere kundeindlånet reduceres og vi ikke samtidigt kan regulere kunderenten, ja så taber banken penge. Korrigeres der for dette forhold så viser nettorenteindtægterne faktisk en fremgang på 5 procent, en fremgang der viser, at koncernen har en underliggende positiv forretningsudvikling. Denne vækst kan primært henføres til Sverige, Norge og Realkredit området. Rentefaldet kom ikke som en overraskelse for os. I begyndelsen af året foretog vi således dispositioner til delvis afdækning af den rentefølsomhed, der er i basisforretningen. Så noget af det tabte på nettorenteindtægterne er vundet igen som engangsafkast af rentepositioner under beholdningsindtjeningen. Helt præcist beløber dette sig til 286 mio. kr. 29. august 2003, 15:13 9

10 Retter vi blikket lidt fremad, må vi sige, at udsigterne for den internationale og nationale økonomi ikke just indikerer, at den danske fundingrente vil udvikle sig til fordel for vores bundlinie i den resterende del af Men vi kan håbe på, at de lave renter får sat mere gang i økonomien og øger lånelysten hos kunderne. 29. august 2003, 15:13 10

11 Slide 9: Gebyrer og provisioner Gebyr- og provisonsindtjeningen viser en mindre fremgang. Gebyrer fra omprioriterings- og lånesagsekspeditioner vokser med 31 procent som følge af en rekordhøj realkreditkonvertering i 1. halvår. Betalingsformidling viser et mindre fald. Det skyldes især, at vores kunder i højere grad vælger vores on-line løsninger, og at kunderne ikke længere skal betale for at hæve i betalingsautomater. Den positive side af denne udvikling er, at den øgede internetanvendelse giver gode muligheder for, at vi kan blive mere effektive, og at filialmedarbejderne får mere tid til rådgivning. Samtidigt er der fald i fondsgebyrerne. Faldet skyldes, at kunderne i højere grad foretrækker obligationer fremfor aktier både når det gælder den direkte handel med værdipapirer og i forbindelse med deres placering i puljer. 29. august 2003, 15:13 11

12 Planche 10: Omkostninger Vi bestræber os stadig på at forbedre banken omkostningsprocent. Målet er forsat at bringe omkostningsprocenten ned på 50 i løbet af en kortere årrække men det kræver, som jeg sagde før, lidt hjælp på toplinien. Vi er tilfredse med indtil videre at have forbedret omkostningsprocenten til 54 i betragtning af, at markedsforholdene har gjort det noget vanskeligt at øge indtægterne. Selvom de samlede omkostninger umiddelbart ligger på et uændret niveau, dækker det over en reel forbedring, som jeg naturligvis gerne vil uddybe lidt mere. 29. august 2003, 15:13 12

13 Slide 11: Omkostninger (korrigerede) Piller vi de samlede omkostninger lidt fra hinanden, så viser denne planche, at den underliggende omkostningsbase, på trods af almindelig løn- og inflationsopdrift, er faldet med 6 procent. Dels er performance relateret bonus øget og dels er omkostningerne i forbindelse med de gennemførte personalereduktioner steget markant. Medarbejderantallet er således siden juni 2002 reduceret med 800 og det vil fremadrettet have en gunstig effekt på omkostningerne. 29. august 2003, 15:13 13

14 Slide 12: IT sikkerhed Vi har siden vores IT-nedbrud i marts måned arbejdet på at opnå endnu større grad af sikkerhed omkring driften af vores IT-systemer. Selvom det er lidt teknisk vil jeg lige sige et par ord om disse tiltag. Før nedbruddet havde vi ét systemkompleks, hvorfra vi løbende foretog spejling af data til en sikkerhedskopi. Nedbruddet opstod som følge af en IBM fejl i systemkomplekset. Så selvom at vi havde alle data på en sikkerhedskopi, var det ikke muligt at afvikle driften på det defekte systemkompleks. Vores nye setup med to systemkomplekser sikrer, at skulle der opstå fejl i det ene system så kan vi afvikle driften på det andet. Vi føler nu endnu mere trygge ved vores IT-system, som vi mener er blandt de bedste i branchen. 29. august 2003, 15:13 14

15 Slide 13: Siden fusionen Som tiden går, kan man nogle gange godt glemme fortidens bedrifter lidt. Lad mig lige kort opsummere. Siden fusionen med Realdanmark har vi reduceret omkostningerne med 3,2 mia. kr. eller 20 procent. Den oprindelige synergiplan indeholdte besparelser på 2,7 mia. kr. Vi har reduceret medarbejderantallet med over og har samtidigt skåret kraftigt i vores IT-udgifter. I samme periode er resultatet per aktie er steget med 60 procent. Ved udgangen af 2003 vil aktionærerne - under forudsætning af at generalforsamlingen i 2004 godkender et udbytte for 2003, der svarer til cirka 40 procent af den forventede resultat - have modtaget en samlet udbetaling på 27 mia. kr. i form af udbytter og tilbagekøb. Bestående af 4 gange udbytte på cirka 3,5 mia.kr. og tilbagekøb på i alt 13 mia. kr. Det betyder, at vi har tilbagebetalt et beløb der svarer til hele købesummen af Realdanmark s markedsværdi på fusionstidspunktet. 29. august 2003, 15:13 15

16 Slide 14: Tab og hensættelser Den økonomiske afmatning har ikke haft nogen større negativ effekt på vor tabsog hensættelsespost. Vi har ikke haft nævneværdige negative overraskelser i forbindelse med kvaliteten af vore lån. Selvom tab og hensættelserne stiger med næsten 50 procent, så udgør de stadig kun 18 basispunkter af udlån og garantier, hvilket er lavere end koncernens gennemsnitlige forventede tabsniveau på 23 basispunkter. For så vidt angår kreditkvaliteten i realkreditforretningen, ser vi fortsat ikke nogen svækkelse i kundernes tilbagebetalingsevne. Rentefaldet har ikke mindst via konverteringer - øget husholdningernes disponible indkomster, og huspriserne er fortsat stabile. Vi mener, at boniteten i udlånsporteføljen er ganske god, og regner med også i år at kunne fastholde en forholdsvis lav hensættelsesprocent. 29. august 2003, 15:13 16

17 Slide 15: Korrektivkontoen Udover driftseffekten af tab og hensættelser, er det interessant at kigge på de akkumulerede hensættelser - eller korrektivkontoen, som vi også kalder den. Vi er også med hensyn til størrelsen af vores korrektivkonto velpolstrede. De akkumulerede hensættelser er over tre gange større end de rentenulstillede lån, og udgør over 1 procent af de samlede udlån og garantier. Når I ser på ændringen fra primo til ultimo er det værd at bemærke, at korrektivkontoen er uændret, når man korrigerer for valutakursændringerne. I vil af planchen kunne se, at vi har foretaget store afskrivninger på tidligere hensatte engagementer. Vi afskriver nu lidt hurtigere end tidligere, på grund af afgiften på 1% som vi betaler af de akkumulerede hensættelser. 29. august 2003, 15:13 17

18 Slide 16: Udvikling i udlån Når de gennemsnitlige tab er forholdsvis beskedne, skyldes det en betydelig branchespredning, og ikke mindst at realkreditudlån udgør halvdelen af de samlede lån. Lån som er meget sikre, fordi belåningsprocenten i gennemsnit kun udgør 60 procent af ejendomsværdierne. Vækstmæssigt ser vi den største fremgang inden for Realkredit og i de nordiske lande, hvor vi har sagt, at vi vil ekspandere. Der er en pæn vækst i Sverige og Norge og vi øger vores markedsandele. Det er inden for såvel privat som erhverv, at vi har vækst. Det modsatte gør sig gældende i USA, hvor vi forsætter med at reducere vores engagementer med amerikansk baserede selskaber. 29. august 2003, 15:13 18

19 Slide 17: Kapitalforhold Sidste år og i år har vi sammenlagt gennemført aktietilbagekøb for i alt 5 mia. kr. Aktietilbagekøbene har medført, at antallet af udestående aktier er reduceret med 5 procent. 29. august 2003, 15:13 19

20 Slide 18: Solvensprocent Eksklusive konsolidering af periodens resultat udgør kernekapitalsprocenten 7,2. Tilbagekøbet i 1. halvår på 2 mia. kr. har isoleret set reduceret kernekapitalprocenten med et kvart procent-point, men kernekapitalsprocenten ligger fortsat over den langsigtede målsætning på 6,5 procent. For at tilpasse kernekapitalen yderligere i retning af målsætningen, vil der i 2. halvår 2003 blive gennemført aktietilbagekøb for 3 mia. kr. Tilbagekøbet vil blive gennemført efter book building metoden over 5 dage eventuelt suppleret med efterfølgende open market opkøb. Der vil blive redegjort for tidspunkt og program i en separat fondsbørsmeddelse. Med det nuværende noget usikre økonomiske billede må I nok forvente, at vi ultimo 2003 vil ligge tættere på 7 procent i kernekapital, altså lidt over den langsigtede målsætning. Nu vil jeg gå over til at se på udviklingen i de enkelte forretningsområder. 29. august 2003, 15:13 20

21 Planche 19: Udvikling i forretningsområder Fremgangen i indtjeningen er sket på flere fronter. Men det er især Danske Markets, Realkredit og bankaktiviteter Sverige, der trækker læsset. Men det er også værd at bemærke, at der er fremgang i Bankaktiviteter på trods af rentefald, kannibalisering fra realkreditlån og styrkelsen af den danske krone. Fremgangen er opnået ved omkostningsreduktioner i den danske del, mens der er reel toplinievækst i de udenlandske enheder. Bankaktiviternes andel af basisindtjeningen før hensættelser er reduceret en smule som følge af den høje vækst i Danske Markets og i Realkreditområdet. 29. august 2003, 15:13 21

22 Planche 20: RAROC En ting er at øge overskuddet efter skat, men merindtjeningen skal også være rentabel ud fra en risikobetragtning. Vi har, som bekendt, i nogle år benyttet RAROC-metoden til at vurdere værdiskabelsen. Planchen viser de risikojusterede afkast i de enkelte forretningsområder. Det fremgår, at koncernen såvel som forretningsområderne, alle har et risikojusteret afkast, der ligger pænt over kapitalomkostninger. Det er værd at bemærke, at Realkreditområdet er et meget profitabelt område. Den meget lave risiko mere end kompenserer for den mindre indtjeningsmarginal. Fremgangen i Danica Pension skyldes primært at vi i 1. halvår har kunnet indtægtsføre risikotillæg. 29. august 2003, 15:13 22

23 Planche 21: Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark står uændret for næsten halvdelen af koncernens indtjening i 1. halvår. Forretningsområdet havde en fremgang i basisindtjeningen før hensættelser på 1 procent. Det lyder ikke måske af så meget, men I skal huske at det især er indenfor Bankaktiviteter Danmark, at vi kan mærke den faldende rente. Fremgangen skyldes først og fremmest at det er lykkedes at reducere omkostningerne med 8 procent. Der er foretaget 21 filialsammenlægninger i 1. halvår, og vi har nu 468 filialer i Danmark. Vi vurderer naturligvis løbende vores filialstruktur, men mener at vi er ved at være tæt på det antal filialer vi skal have. Siden årsskiftet har vi omdannet 29 filialer til kassefrie filialer og har nu 50 af slagsen. Formålet med at fjerne kassetransaktioner er, at vi vil undgå røverier mod filialerne. Der er store menneskelige såvel som økonomiske omkostninger forbundet med røverier. Indførelsen af kassefrie filialer er blevet godt modtaget af såvel medarbejdere som kunder, og vi kan se, at antallet af røverier er faldende. Vi har gennem 2002 introduceret en række kundepakker i begge brands på privatområdet. I kundepakkerne samler vi en række produkter og services, som er målrettet bestemte kundegrupper. Salget af kundepakkerne er gået bedre end forventet, og har medført tilgang af især unge kunder. Vores privatkunders tilfredshed ligger på niveau med markedet. Derimod er deres loyalitet over gennemsnittet for branchen. På erhvervssiden kan vi glæde os over, at vores i forvejen tilfredse kunder er blevet endnu tilfredse med vores service og produktudbud. 29. august 2003, 15:13 23

24 Som jeg sagde ved fremlæggelsen af årsregnskabet 2002, er der ingen undskyldning for, at vi ikke står relativt stærkere ved udgangen af i år end vi gjorde ved starten af året. På trods af den gode performance i første halvår i Bankaktiviteter Danmark, er der stadig plads til forbedringer, så vi helt får vendt udviklingen i markedsandelen. 29. august 2003, 15:13 24

25 Planche 22: Bankaktiviteter Udland Basisindtjeningen før hensættelser i Bankaktiviteter udland er vokset 5 procent i forhold til 1. halvår Eksklusive valutakurseffekten ligger væksten på 11 procent. Specielt basisindtjeningen i Sverige og USA udviser kraftig vækst, mens der er en mindre tilbagegang i Norge. 29. august 2003, 15:13 25

26 Planche 23: Bankaktiviteter Norge Selvom udlånsvæksten har været tocifret i Norge, har det ikke kunne kompensere for et svagt norsk kapitalmarked og en faldende NOK rente. Da vi samtidigt bruger ressourcer på filialåbninger i de store byer, er den samlede indtjening faldet med 5 procent i lokal valuta i forhold til Der er ingen tvivl om, at norsk erhvervsliv har betydelige konkurrencemæssige udfordringer, og at en udlånsvækst skal ske med den fornødne omhu. Men vi har et ordentligt greb om strategi og kundesammensætning, og kreditbogen er sund. Og i norsk sammenhæng er det en meget stor fordel. Vi mener, at vi er godt rustet til at udnytte de markedsmuligheder der opstår i kølvandet på den igangværende fusion mellem Den Norske Bank og Gjensidige Nord. 29. august 2003, 15:13 26

27 Planche 24: Bankaktiviteter Sverige I Sverige fortsætter basisindtægterne med at vokse pænt. Vores bankkunder er de mest tilfredse i Sverige. Så det giver gode muligheder for at udvide samarbejdet med de kunder, vi allerede har i butikken. Og det er samtidigt det bedste udgangspunkt for at tiltrække nye kunder. Omkostninger har udviklet sig som forventet og vi har ikke længere ekstraordinære omkostninger til opgradering af IT-systemerne. 29. august 2003, 15:13 27

28 Planche 25: Bankaktiviteter UK Basisindtjeningen i England faldt med 3 procent i forhold til sidste år. Tager man højde for valutakursudviklingen steg indtjeningen med 3 procent. Gebyrindtægterne fra kapitalmarkedstransaktioner steg markant og var primær årsag til væksten i indtægterne på 15 procent i lokal valuta. Øget hensættelse til pensionsforpligtigelser og præstationsafhængig aflønning trækker i modsat retning. 29. august 2003, 15:13 28

29 Planche 26: Bankaktiviteter USA Selvom engagementer med amerikanske virksomheder fastholdes på et lavt niveau, har vi kunnet øge indtjeningen gennem forretningsudvidelser med udvalgte globale finansielle institutioner. Derudover har vi haft engangsindtægter fra kapitalmarkedstransaktioner. Basisindtægterne i USA påvirket af et fald i den rente, som vi forrenter den beslaglagte kapital med. Endelig har faldet i dollarkursen haft negativ indflydelse på basisindtjeningen målt i danske kroner. Korrigeres der for valutakurseffekten, er der reelt tale om en fremgang i basisindtjeningen på 21 procent. 29. august 2003, 15:13 29

30 Planche 27: Realkredit Konvertering af realkreditlån er blevet en folkesport for danskere. Det afspejler sig i Realkredit områdets resultat. Samlet set steg indtjeningen med 9 procent i forhold til første halvår Markedets samlede bruttoudlån steg med 100 mia. kr. til i alt 290 mia. kr. drevet af den store konverteringsaktivitet. Den stigende aktivitet er naturligvis glædelig. Men det er også godt at se, at markedsandelen for nettonyudlån er steget fra 26,7 procent i første kvartal 2003 til 28,0 i andet kvartal. Selvom der kun er tale om et enkelt kvartal, tyder det på at de tiltag vi har gjort for at fastholde kunderne begynder at virke. Men der er endnu et stykke op til, at markedsandelen for nettonyudlån kommer op på vores naturlige niveau på omkring en tredjedel. Nykredits køb af Totalkredit vil efter vores mening ikke have nogen indflydelse på konkurrencesituationen. For vores vedkommende. Vi anser distributionskraft og kapitalstyrke som de væsentligste parametre for et realkreditinstituts fremtidige konkurrencekraft. Og i begge henseender står Danske Bank stærkt. Vi har knap 500 filialer i Danmark og den højeste kreditrating. I maj måned fik Realkredit Danmark således den højest opnåelige rating triple A fra Standard & Poors. Realkredit Danmark havde i forvejen den højest opnåelige rating fra Moody s. Fra den 1. oktober kan realkreditinstitutterne tilbyde private boligejere lån, der er afdragsfrie i op til 10 år. I Realkredit Danmark er vi i fuld gang med uddannelse af kunderådgiverne og den nye lånetype vil kunne tilbydes kunderne fra efteråret Vi har derfor besluttet at udsætte IT-konverteringen for at udvikle nyt ITsystem til håndtering af disse nye lån. 29. august 2003, 15:13 30

31 Planche 28: Danske Markets - Resultatudvikling Danske Markets klarede sig pænt i første halvår af 2003 med indtægtsvækst inden for samtlige aktivitetsområder. Basisindtjeningen steg med 33 procent i forhold til første halvår af Fremgangen skyldtes de fortsat faldende renter og store valutakursbevægelser. Samtidigt har kunderne øget deres aktivitet. Danske Markets har fastholdt sin betydelige markedsandel på det danske penge- og valutamarked og konsoliderede positionen som ledende aktør på de skandinaviske obligationsmarkeder. Danske Markets har derudover udnyttet bankens høje rating til optagelse af billig funding i både EURO og Dollars. Fundingen er anvendt til placeringer i korte danske obligationer, herunder i høj grad danske flex obligationer. Efter en trist start først på året steg aktieaktiekurserne hen imod slutningen af første halvår. Omstillingen af vores aktieaktiviteter, der blev iværksat i 4. kvartal 2002 og endeligt afsluttede her i første halvår, er forløbet tilfredsstillende. Udviklingen medvirkede til, at vi i første halvår af 2003 har positiv indtjening fra vores aktieaktiviteter. 29. august 2003, 15:13 31

32 Planche 29: Danske Markets Risikovægtede poster En af de omtalte årsager til fremgangen i Danske Markets er øget volumen af spreadpositioner. Nettopositionen på aktivsiden af disse transaktioner er en øget beholdning af danske obligationer. På passivsiden er der en øget mængde udstedte gældsbeviser. Renterisikoen på disse positioner ophæver reelt stort set hinanden. Opgørelsen af den økonomiske kapital tager højde for den modsatrettede renterisiko. Opgørelsen af den regulatoriske kapital tager derimod IKKE højde for denne effekt. Her får væksten i obligationsbeholdningen de risikovægtede poster til at stige kraftigt. Væksten i den økonomiske kapital på 20 procent giver derfor et mere reelt billede af udviklingen i risikoen end væksten i de risikovægtede aktiver på over 50 procent. [SPM: Hvor meget vægter flex-obligationer: Vægtningen afhænger af restløbetiden, - Mindre end 6 måneder 1,563 % - Mellem 6 månder og 2 år 6,25 % - Over 2 år 10 % i opgørelsen af den specifikke risiko. - Henrik Normann tager kontakt i dag i relation til tidligere omtalte talepapir omkring udviklingen i Danske Markets.] 29. august 2003, 15:13 32

33 Planche 30: Danica Pension Tilfredstillende forretningsudvikling Det går fortsat godt i Danica. Danica kan bryste sig af at være Danmarks største liv- og pensionsselskab målt på præmieindtægter. Det er tydeligt, at Danica står særdeles stærkt i konkurrencen om pensionskunderne. Danica viser to-cifrede vækstrater på firmamarkedet og inden for sundhedssikringer. Salget af unit link produkterne ligger på et uændret niveau i forhold til sidste år. Udviklingen skal ses i lyset af udviklingen på kapitalmarkedet. Hvad der også var nok så vigtigt i disse turbulente kapitalmarkedstider, er ratingen på A+ fra Standard & Poors, der bekræfter Danicas gode finansielle styrke. Jeg vil nu gå vores overskudsmodel og investeringsprofil lidt nærmere igennem. 29. august 2003, 15:13 33

34 Planche 31: Liv og Pension - Indtjeningsfremgang Basisindtjeningen viste fremgang på 9 procent, hvilket primært kan tilskrives det højere forretningsomfang og et forbedret resultat af syge- og ulykkesforsikringer. Danica har en konservativ investeringsprofil. I dag udgør aktier blot 8 procent af den samlede portefølje. Det er en markant nedgang i forhold til ultimo En stor del af nedgangen skyldes, at Danica har solgt aktier i 2002 for ca. 9 mia. kr. for at reducere aktierisikoen. Det er vores ufravigelige politik, at Danica til alle tider skal kunne bære et yderligere fald i aktiemarkederne på 25 procent uden, at det påvirker egenkapitalen. Med et bonuspotentiale på 4,3 mia. kr. kan Danica modstå et aktiekursfald på godt 40 procent. På min næste planche vil jeg gennemgå investeringsafkastet og sammenhængen over til risikotillæget. 29. august 2003, 15:13 34

35 Planche 32: Liv og Pension - Overskudsfordeling Afkastet af investeringsaktiverne ligger i første halvår på 4,8 procent mod 1,1 procent i 1. kvartal. Det er primært den positive udvikling i aktiekurserne, der medfører det relativt høje afkast i 2. kvartal. Til gengæld har rentefaldet reduceret den opgørelsesrente, der anvendes i beregningen af markedsværdien af hensættelserne. Den lavere rente øger derfor markedsværdien af kundernes tilgodehavende. Det skraverede område angiver, den del af kastet der er anvendt til at øge hensættelserne. Efter reduktion for beskatningen af afkastet den såkaldte PAL skat og værdireguleringen af hensættelserne udgør nettoafkastet 2,4 procent. Den gennemsnitlige garanterede ydelse, altså det vi ved kontrakternes indgåelse har garanteret kunderne, ligger på 3,3 procent pro anno, svarende til 1,65 procent halvårligt. Da afkastet efter PAL skatten og værdireguleringen ligger over den garanterede ydelse, kan vi indtægtsføre risikotillægget for hele 1. halvår. Selvom afkastet for første halvår ligger på et tilfredsstillende niveau, vil vi først ved årets afslutning tage stilling til, om det er muligt at indtægtsføre det udskudte risikotillæg inklusive rente fra 2002 på i alt 883 mio. kr. Jeg ved, at Danica s regnskab og overskudsmodel kan være kompliceret, og vi arbejder på et notat, hvor vi på en pædagogisk måde beskriver disse sammenhænge. Notatet vil være tilgængeligt sidst på måneden og kan hentes på bankens IR-hjemmeside. 29. august 2003, 15:13 35

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 FINANSIEL STABILITET 2007 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere