Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør"

Transkript

1 Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for Vi har brudt lidt med traditionen i år og flyttet mødet til Laksegade i vores nye konferencerum Kuppelsalen, som vi har valgt at kalde det. Hvis I vil vide hvorfor, må I lige lægge hovederne lidt tilbage og kigge op mod loftet. Da det således er en form for house warming, vi holder i dag, håber jeg, I vil give jer tid til at se nærmere på lokalerne over en lille forfriskning i foyeren her bagefter. Teknikken er også lidt anderledes, end I er vant til hos os. Så når vi kommer til spørgerunden, vil jeg gerne bede jer benytte de mikrofoner, der er placeret i stolene mellem jer. Så vil jeg går over til på lidt mere traditionel vis at præsentere resultatet for I dag fremlægger vi så et årsresultat for 2002, der viser en forrentning af egenkapitalen på 14 procent, faldende omkostninger og reelt en fastholdelse af indtjeningen per aktie. Set i lyset af vore arbejdsbetingelser, er vi ganske tilfredse med resultatet, der bekræfter koncernens konkurrencestyrke. Agenda Jeg vil først give en kort introduktion til regnskabet for 2002 og de aktiviteter vi har gennemført i løbet af året. Derefter vil jeg komme ind på nogle af de makroøkonomiske forhold, der har påvirket vores resultat og balance. Jeg vil også bruge lidt tid på, hvad Danske Bank gør i forhold til corporate governance. Til sidst vil jeg opsummere vore forventninger til Der er naturligvis mulighed for at stille spørgsmål efter mit indlæg. Aktiviteter i 2002 Før jeg går i deltaljer med regnskabet, vil jeg nævne nogle af de aktiviteter, som vi har gennemført i løbet af De aktiviteter, som I kan se på denne planche er tiltag, der bliver gennemført for at sikre vores indtjening, forbedre vore produkttilbud og kundebetjening. Vi er i mål med fusionen. Da fusionen blev indgået, blev der opstillet en række konkrete mål for omkostningssynergier frem til udgangen af Fusionen er blevet gennemført hurtigere end oprindeligt forudsat og allerede ved udgangen af 2002 var synergimålene opnået. På IT-siden er der opnået store besparelser som følge af sammenlægningen af koncernens IT-opgaver. Vi har introduceret nye kundepakker, der giver kunderne incitament til at samle en større del af deres engagement hos os. Vi er også begyndt at ekspandere i Norge. Der er åbnet nye filialer og tilført nye produkter til Fokus Bank i år. Omvendt har vi gjort tiltag for at mindske bankens risiko. Bl.a. ved fortsat at reducere kreditterne i USA og jeg er glad for at kunne sige, at Danske Bank ikke har været involveret i nogle af de spektakulære amerikanske virksomhedskollapser. Vi gennemført endnu et tilbagekøb af aktier og vi har nedbragt vores ejerandele i Værdipapircentralen og Københavns Fondsbørs. Nedbringelsen var et krav i forbindelse med fusionen med Realkredit Danmark. Det er gode aktier, vi sælger. Men det har været det værd. Aktiviteterne i vores investmentbank er blevet tilpasset til markedsforholdene og integreret i Danske Markets. I et år, hvor mange livs- og pensionsselskaber har haft det svært på grund af de betydelige aktiekursfald, står Danica stærkt i konkurrencebilledet. Ikke blot har selskabet præsteret en to-cifret vækst i præmieindtægterne, men selskabets høje finansielle styrke blev bekræftet, da Danica blev tildelt en rating på A+ fra Standard & Poors. Vi har med andre ord haft rigeligt at se til, men føler, at vore tiltag har været medvirkende til at styrke banken til at agere rentabelt i et fortsat svært indtægtsmiljø. 1

2 Resumé af 2002 Men lad og vende os mod det økonomiske resultat for Overskuddet efter skat udgør ca. 8,2 mia. kr., hvilket er godt 5 procent lavere end i På trods af, at vi som lovet har fortsat med at reducere omkostningerne, har indtægterne ikke helt kunne fastholdes. Ligeledes skal vi betale mere i skat. Den økonomiske afmatning har påvirket indtægterne negativt på flere fronter. Udlånsvæksten er beskeden, fordi de økonomiske udsigter får privatkunder og virksomheder til at investere og låne mindre. Derudover påvirker det vores resultat, at bankudlån i flere tilfælde bliver udskiftet med et sikrere og dermed billigere realkreditlån. Derudover har den danske pengemarkedsrente har fortsat sit fald i Det har renteindtægterne idet Danske Bank som bekendt har et betydeligt indlånsoverskud. presset Endelig må vi vedstå, at bankens indtægter er påvirket af nedturen på aktiemarkederne. Vi kan dog glæde os over, at Danske Bank er betydeligt mindre eksponeret overfor kapitalmarkederne end så mange andre banker. Bundlinien er også påvirket af at vi i november besluttede at tilpasse aktiviteterne i vores investmentbank, Danske Securities, til markedsforholdene. Vi har hensat 350 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med omstruktureringen af investmentbank aktiviteterne. På den positive side tæller, at vores tab og hensættelser fortsat befinder sig på et lavt niveau og at basisindtjeningen er fastholdt på stort set samme niveau. Hvis man gør lidt talgymnastik og korrigerer basisindtjeningen for omkostninger til omstruktureringen af Investmentbanken, er der faktisk tale om en fremgang på 2 procent. Vores skattebetaling er for 2002 noget højere end i Det hænger sammen med at vi i 2001 kunne aktivere tidligere års underskud i Fokus Bank hvilket gav en lavere skattebetaling det år. Vi købte egne aktier til en værdi af 3 mia. kr. i andet kvartal 2002 og har betalt udbytte til aktionærerne på næsten 3,5 mia. kr. Samlet set har Danske Banks aktionærer således modtaget hen imod 6,5 mia. kr. På trods af denne betydelige aktionærbetaling, indebærer koncernens effektivitet og indtjeningsevne, at vor kapitaldækning i 2002 er vokset. Vi planlægger derfor et yderligere aktietilbagekøb på 2 mia. kr. i løbet af første halvår i år. Resultat Som nævnt i indledningen har det været muligt at fastholde basisindtjeningen før hensættelser stort set på niveauet for sidste år, fordi vi har skåret i omkostningerne som lovet. Tab og hensættelser er faldet og er fortsat på et lavt niveau. Resultatet er ikke belastet af store uforudsete tab eller nye væsentlige enkelthensættelser. Vi har en sund kreditbog. Årets result er umiddelbart faldet med 5 procent. Men hvis vi ser bort fra de frasalg, som er effektueret som en følge af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark og omkostningerne til omstruktureringerne i Investmentbanken, har vi faktisk haft en vækst på et par procent. Jeg vil gå lidt mere i dybden med de enkelte poster i resultatopgørelsen lidt senere. Balance Som nævnt, var væksten i de danske bankers indenlandske udlån meget begrænset i For Danske Bank gælder derudover, at vi fortsætter med at reducere långivningen til nordamerikanske erhvervsvirksomheder, og derudover har vi reduceret udlånet ud af London. I de øvrige skandinaviske lande er udlånet øget med 16 mia. kr., svarende til 4 procent i forhold til det samlede bankudlån ultimo I samme tidsrum er realkreditlånet vokset 5 procent. Obligationer og aktier er vokset med 22 procent i forhold til ultimo Det skyldes, at vi i højere grad har udnyttet vore fundingprogrammer til at købe obligationer samt en kortvarig beholdning af obligationer i forbindelse med rekordauktionen i december på Flex-lån. Bankens egenbeholdning har i samme periode været stabil. 2

3 Bankens egenkapital er efter vi har afsat 3,5 mia. kr. til udbytte vokset med 3 mia. kr. Nøgletal Som tidligere nævnt, er årsresultatet påvirket af et par ekstraordinære forhold, hvilket rettelig skal tages med i betragtning, når nøgletallene holdes op imod hinanden. Korrigeret for de fusionsrelaterede frasalg og omstruktureringsomkostningerne i Investmentbanken, har vi været i stand til at fastholde indtjeningen pr. aktie. Ikke dårligt, markedsvilkårene taget i betragtning. Ligeledes viser den korrigerede O/I-nøgle en fortsat forbedring til 55,9, hvilket vidner om vores øgede effektivitet, selv i et vanskeligt indtægtsmiljø. Indtægtsnedgangen har selvfølgelig haft en negativ indflydelse på vores O/I nøgletal. Danske Bank er kapitalmæssigt velpolstret med en kernekapitalsprocent der er steget til 7,6 procent. Dette har selvsagt påvirket udviklingen i egenkapitalforrentningen, solvens og indre værdi. Kursudvikling Vi er selvfølgelig ikke isoleret set tilfredse med at aktiekursen er faldet med 12 procent i Men Danske Bank aktien har klaret sig betydeligt bedre end det internationale bankindeks, der til sammenligning er faldet med 27 procent. Renteudvikling Den danske pengemarkedsrente har - i modsætning til den svenske rente - været støt faldende hele 2002, hvilket har påvirket nettorenteindtægterne negativt i vor danske forretning. Det skal man være opmærksom på når man laver sammenlignende analyser. Vi anslår, at rentenedgangen har reduceret vores basisindtjening i 2002 med 800 mio. kr. i forhold til Udover presset på rentemarginalen har det også betydning for fordelingen af indtægterne mellem nettorenteindtægterne og beholdningsindtjeningen. Set i lyset af den internationale og nationale økonomi venter vi ikke, at den danske fundingrente vil udvikle sig til vores fordel i Når jeg nu fokuserer på udviklingen i renteniveauet i forhold til indtægterne, er det selvfølgelig fordi rentrniveauet har så stor betydning for vores resultat. Danske Bank mister ca. 250 mio. kr. på basisindtjeningen for hver 25 basispunkter at den korte rente falder. Netto renteindtægter Jeg viste før, at pengemarkedsrenten i Danmark er faldet. Det har påvirket netto renteindtægterne negativt med 4 procent i forhold til Det skyldes, at vi forrenter overskudslikviditet og egenkapital i Bankaktiviteter Danmark og Realkredit Danmark med pengemarkedsrenten. Derudover er netto renteindtægterne lavere end sidste år som følge af en neddrosling af vore engagementer med engroskunder i blandt andet Hong Kong, Singapore og USA. Sammenlagt var netto renteindtægterne 5 procent lavere end Gebyrer og provisioner Gebyrindtægter viste en nedgang på 2 procent, en beskeden nedgang når man tænker på de meget ustabile aktiemarkeder, der har hersket i Udviklingen viser, at Danske Bank har en relativ lille eksponering til kapitalmarkederne. Værdifaldet på aktiemarkederne havde bl.a. en negativ effekt på depot gebyrerne i Kapitalforvaltning. Selvom vi havde et inflow i kapitalforvaltning på 5,3 mia. kr. i 2002 faldt de samlede aktiver under forvaltning således alligevel med 25 mia. kr. Til gengæld voksede gebyrer fra omprioriterings- og lånesagsekspeditioner primært som følge af en høj aktivitet i 1. kvartal. i vor realkreditvirksomhed. Betalingsformidling viser et mindre fald, hvilket overvejende kan tilskrives kundernes øgede brug af Danske netbank samt bortfald af gebyrer på hævning i pengeautomater i vores filialer. 3

4 Omkostninger I de seneste år har vi intensiveret bestræbelserne på at forbedre bankens omkostningsprocent. Vi venter fortsat at være i stand til at bringe omkostningsprocenten ned på 50 i løbet af en kortere årrække med lidt hjælp på toplinien. Omkostningerne til omstruktureringen af Investmentbanken trækker selvsagt omkostningerne op men der er stadig tale om et fald set i forhold til Omkostningerne i fjerde kvartal var endvidere påvirket af udgifter til pension, bonus og fratrædelser på i alt 150 mio. kr. Vi er tilfredse med indtil videre at have reduceret omkostningsprocenten til 56 i betragtning af, at ændringerne i markedsforholdene har gjort det vanskeligt at øge indtægterne i det seneste år. Dekomponeret omkostningsudvikling Når vi har kunnet sænke omkostningerne med 5 procent skyldes det, at synergierne mere end opvejer de faktorer, der trak omkostningerne op. Siden fusionen i 2000 har synergierne været den væsentligste årsag til at vi har kunnet holde omkostningerne nede. Ved fusionen opstillede vi en nogle omkostningsmål frem til udgangen af De er blevet nået med udgangen af 2002 og vil således have fuld regnskabseffekt i Synergier og udmeldte besparelser Målet om omkostningsbesparelser på 2,2 mia. kr. årligt blev således nået et år tidligere end oprindeligt forudsat. Endvidere er de omkostningsbesparelser på 700 mio. kr. som allerede var planlagt i de to koncerner inden fusionen også realiseret med udgangen af Til trods for, at fusionsmålene er nået fastholder koncernen sin ambition om at gennemføre yderligere effektiviseringer. Dette vil bl.a. ske ved indførsel af flere kassefrie filialer, offensiv anvendelse af såkaldt Straight Through Processing indenfor såvel back-office som på kreditbevillingssiden. Derudover vil den planlagte konvertering af Realkredit Danmark til koncernens centrale IT-platform bidrage positivt. Tab og hensættelser Den økonomiske afmatning har ikke haft nogen negativ effekt på vor tabs- og hensættelsespost. Vi har ikke haft store negative overraskelser i forbindelse med kvaliteten af vore lån. Faktisk er tab og hensættelser faldet med 19 procent i forhold til Der var dog engagementer, som vi i forvejen var stærkt forbeholdne overfor, og hvor vi fik bekræftet vor pessimisme. Vi mener, at boniteten i udlånsporteføljen er ganske god. Vi mener ikke, at de brancher der er særligt udsatte skulle forstyrre bankens nattesøvn. Det afspejler sig også i årets tabs- og hensættelsesprocent på bare 14 basispunkter. Men tiderne er som bekendt usikre. Vi regner dog med at kunne fastholde en forholdsvis lav hensættelsesprocent. Kreditpolitik Vi lægger vægt på at have langvarige relationer med vores kunder. Det forudsætter dels, at vi har nogle konkurrencedygtige produkter og dels at vi har et indblik i kundens økonomi. Det er vigtigt for, at vi i tide kan identificere en eventuel ugunstig udvikling i kundens økonomi og gå i dialog med kunden for at afværge senere tab. Kreditgivning og løbende opfølgning sker derfor med udgangspunkt i en konkret vurdering af kunden og de økonomiske forhold. Kreditter kan bevilges på flere organisatoriske niveauer i banken afhængig af lånets størrelse. Det sker i henhold til en forretningsgang, der sikrer, at bankens forsigtige risikoprofil opretholdes. Allerede for 2 år siden indskærpede vi overfor vore områder vigtigheden i en øget forsigtighed i kreditgivningen til mindre erhvervsvirksomheder. 4

5 Det er muligt, at vore konservative kreditpolitik medfører at vi ikke får samme udlånsvækst som mere aggressive banker. Men det har vi gode erfaringer med er det rigtige i det lange løb. På denne slide ses fordelingen af koncernens erhvervsudlåns- og garantiportefølje indenfor forskellige ratingkategorier, hvor de fire første svarer til investment grade hos de anerkendte ratingbureauer. Alle virksomheder bliver som minimum rated en gang om året. Godt 80 procent af erhvervsporteføljen kan karakteriseres som investment grade og denne andel har været stigende i 2002 i forhold til Der er flere forklaringer herpå. For det første er alle engagementer nu blevet rated og det har trukket statistikken i positiv retning. Hertil kommer, at vi som bekendt har gennemførte en udskiftning af 3 mia. kr. udlån i vor norske forretning, hvor vi ikke kunne lide risikoprofilen. Modsat retning trækker at vi har foretaget flere nedgraderinger end opgraderinger i årets løb. Skat Stigningen i skattebetalingen skyldes især, at vi sidste år havde en ekstraordinær skatteindtægt i Fokus Bank på 700 mio. kr. svarende til skatteværdien af tidligere års underskud. Hvis vi korrigerer for denne engangseffekt så har vi faktisk en fremgang i bundlinien på 3 procent. Udvikling i udlån Vi ser den største vækst indenfor Realkredit og de nordiske lande, hvor vi har sagt at vi vil ekspandere. Vi er selvfølgelig glade for at yde realkreditlån til vore kunder. Men der er ingen tvivl om, at et usikret banklån, der konverteres til et realkreditlån, på kort sigt medfører et indtægtstab for banken. Omvendt resulterer det selvfølgelig i en tilfreds kunde, og det er jo sådan set hovedmålsætningen med det hele - og baggrunden for at vi fastholder en god kundebase. Der er en pæn vækst i Sverige og Norge. I Norge kommer en del af væksten fra en stigende Norsk Krone. Det modsatte gør sig gældende i USA og Storbritannien, hvor valutakurserne er faldet. I USA har vi fortsat med at reducere vores engagementer med multinationale selskaber. Udlån Når de gennemsnitlige tab som før nævnt er forholdsvis beskedne, skyldes det en betydelig branchespredning, samt at realkreditudlånet udgør halvdelen af de samlede lån. Disse lån anser vi for meget sikre, idet belåningsprocenten i gennemsnit kun udgør 60 procent af ejendomsværdierne. Solvensprocent Efter konsolidering af årets resultat fratrukket det foreslåede udbytte på 42 procent af overskuddet, kom kernekapitalprocenten op på 7,6 procent - et stykke over det målsatte niveau på 6,5 procent. Den høje kernekapital har i sig selv naturligvis påvirket egenkapitalforrentningen i negativ retning. For at tilpasse kernekapitalen yderligere i retning af målsætningen, vil der i 1. halvår 2003 blive gennemført aktietilbagekøb for 2 mia. kr. Tilbagekøbet vil blive gennemført som open-market transaktion. Nu vil jeg gå over til en præsentation af udviklingen på de enkelte forretningsenheder. Basisindtjening før hensættelser Bankaktiviteterne går endnu engang stærkt frem målt på basisindtjening før hensættelser. Indtjeningen er vokset 7 procent og udgjorde 70 procent af koncernens samlede indtjening før hensættelser. Indtjeningsfremgangen har været specielt stor i den danske og norske del af aktiviteterne. En fremgang, som er drevet af omkostningsreduktioner i Danmark og indtægtsfremgang i Norge. RAROC Vi har nogle år benyttet RAROC-opgørelserne til at vurdere værdiskabelsen. Planchen viser de risikojusterede afkast i de enkelte forretningsområder. Det fremgår, at koncernen som helhed har et risikojusteret afkast, der ligger pænt over vores cost of capital. Investmentbanken, som vi nu har lukket 5

6 ligger selvsagt under. For Danica er det det lave investeringsafkast, der påvirker afkastet i Vi har dog også måttet øge den økonomiske kapital i Danica. Det er værd at bemærke, at realkredit er et meget profitabelt område, når man tager hensyn til den lave risiko. Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark stod for halvdelen af koncernens indtjening i Forretningsområdet havde en fremgang i basisindtjeningen før hensættelser på 7 procent. Fremgangen var drevet af et fald i omkostningerne på 10 procent, hvilket blandt andet er resultatet af de filialsammenlægninger der er blevet foretaget. Antallet af filialer blev reduceret med 64 i 2002 og i alt 136 siden fusionen i efteråret Vi ser fortsat på mulighederne for at tilpasse filialstrukturen og forventer yderligere filialsammenlægninger i Jeg vil også nævne, at vi siden juli har omdannet 21 filialer til kassefrie filialer. Formålet med at fjerne kassetransaktioner fra nogle af filialerne er, at vi vil undgå røverier mod filialerne. Der er store menneskelige såvel som økonomiske omkostninger forbundet med røverier. Med indførelsen af kassefrie filialer er trygheden blevet øget markant for både medarbejdere og kunder og erfaringerne fra de første kassefrie filialer er gode. De er blevet godt modtaget af såvel medarbejdere som kunder. Vi planlægger at omdanne yderligere et antal filialer til kassefrie filialer i løbet af i år. Vi har gennem 2002 introduceret en række kundepakker i begge brands på privatområdet. I kundepakkerne samler vi en række produkter og services som er målrettet bestemte kundegrupper. Salget af kundepakkerne er gået bedre end forventet. Bankaktiviteter Udland Basisindtjeningen i Bankaktiviteter Udland er vokset 7 procent i forhold til Væksten er sammensat af voksende indtægter på enkelte markeder og omkostningsrationalisering på stort set alle markederne. Specielt basisindtjeningen i Norge og i Storbritannien er gået frem i 2002.Valutakursændringer medførte en forøgelse af omkostningerne på 75 mio. kr. Bankaktiviteter Norge I 2002 så vi frugterne af den turn around og IT-konvertering som vores norske aktiviteter har været igennem. Fremgangen i 2002 er meget markant. Hvor vi tidligere primært lukkede eller solgte filialer i Norge, er vi nu begyndt at åbne nye filialer i de store byer. Vi har fået et ordentligt greb om strategi og kundesammensætning, og nu er vi begyndt at udvide aktiviteterne. Bankaktiviteter Sverige I Sverige fortsætter basisindtægterne med at vokse pænt. Vi udvider stadig antallet af filialer. Derudover er der meget fokus på at øge engagementet med de kunder, som vi allerede har hentet til banken. Omkostningerne er forløbet som planlagt og primært påvirket af en opgradering af vores kundekontosystem. Derudover er der indbetalt 123 mio. kr. til den svenske pensionsfond på grund af udviklingen på aktiemarkedet. Bankaktiviteter UK Basisindtjeningen i England steg 8 procent i forhold til sidste år og 15 procent, når vi korrigerer for valutakursudviklingen. Væksten er en funktion af en øget marginal og et øget salg af strukturerede produkter. Samtidigt har London-kontoret været i stand til at reducere omkostningerne med 2 procent. Bankaktiviteter USA Vi neddrosler som bekendt vores aktiviteter med multinationale kunder i USA. Siden udgangen af 2000 er engagementer med amerikanske virksomheder blevet reduceret med 55 procent. Derudover er basisindtægterne i USA påvirket af et fald i den fundingrente, som vi forrenter den beslaglagte kapital 6

7 med. Endelig har udviklingen i dollar kursen haft negativ betydning for udviklingen i basisindtægterne målt i danske kroner. Korrigeres herfor var der reelt tale om en fremgang i basisindtjeningen på 11 pct., en fremgang der er skabt gennem lavere omkostninger og øget gebyrindtjening. Realkredit Aktiviteten på realkreditområdet afhænger i høj grad af renteudviklingen. Renterne på såvel korte som lange obligationer var stabile på et lavt niveau i første halvår af I 2. halvår faldt renterne yderligere, især på obligationer med kort løbetid. Denne udvikling satte gang i en vis konverteringsaktivitet, der dog ikke nåede det meget høje niveau i 2. halvår i Realkredit Danmark deler skæbne med Bankaktiviteter Danmark, hvad angår en lavere forrentning af overskudslikviditet og kapital i år i forhold til sidste år. Markedsandelsmæssigt har RD efter et vist pres i 1. halvår 2002 stabiliseret markedsandelen i 4 kvartal til 32 procent målt på bruttoudlån og 28 procent på nettonudlån. Realkredit Danmark har i 2002 gennemført en ændring af distributionsnettet med færre lokale kontorer og udvidet anvendelse af Kundelinien der er en betegnelse for telefonisk betjening. Vi er også begyndt at have en tættere fysisk tilknytning mellem realkreditkontorer og bankfilialer. Det forventes at styrke kunderelationerne, øge synergierne og give en større vækst i udlånet. Udlån i forhold til ejendomsværdi Lånebogen i Realkredit Danmark er meget sikker. Den gennemsnitlige belåningsprocent det vil sige vores udlån set i forhold til værdien af ejendommen ligger fortsat omkring 60. Der er tale om en lille stigning som skyldes, at kunderne i et vist omfang optager tillægslån f.eks. i forbindelse med en lånekonvertering. Og så har de faldende renter givet en stigning i kursværdien af obligationsrestgælden. Stigende ejendomspriser trækker i den modsatte retning. Danske Markets Danske Markets klarede sig pænt men ikke helt på niveau med sidste år, hvor vi anså indtjeningen for at være ekstraordinært høj. Danske Markets fastholdt sin betydelige markedsandel på det danske penge- og valutamarked igennem 2002 og markedsandelen på det danske obligationsmarked blev øget hen imod slutningen af året. Positionen blev også styrket markant på det norske obligationsmarked, hvor handel med rente- og valutaprodukter sker under brandet Fokus Markets. I Sverige er Danske Markets førende position på obligationsmarkedet bevaret. Danica Pension Det går godt i Danica. Danica kan nu bryste sig af at være Danmarks største liv- og pensionsselskab målt på præmieindtægter. Det er tydeligt, at Danica står særdeles stærkt i konkurrencen om pensionskunderne. Danica viser tocifrede vækstrater på firmamarkedet og inden for sundhedssikringer. Samtidigt går salget af unit link produkterne rigtig godt i hele Skandinavien på trods af de kedelige aktiemarkeder. Liv og Pension - Bruttopræmier Den flotte præmieudvikling medførte en vækst i basisindtjeningen på 8 procent, hvilket var på niveau med det forventede. Hvad der også var nok så vigtigt i disse turbolente kapitalmarkedstider, var ratingen på A+ fra Standard & Poors, der bekræftede Danicas høje finansielle styrke. Jeg vil nu gå vores overskudsmodel og investeringsprofil lidt nærmere igennem. 7

8 Liv og Pension - Overskudsfordeling Vi er af Finanstilsynet blevet pålagt at ændre vores principper for overskudsfordeling i Danica. Ændringen betyder, at Danske Banks afkast af Danica i højere grad vil afspejle det faktiske investeringsafkast i de enkelte år. I 2002 har det haft den effekt, at Danica ender op med et resultat før skat på 510 mio. kr. Resultatet var påvirket af tab på aktier i 1. halvår. Vi har indregnet et risikotillæg i basisindtjening af forsikringsaktiviteter, selvom vi i princippet først kan tage risikotillægget, hvis investeringsafkastet i Danica kan bære det. Danicas investeringsafkast udgjorde 3,7 procent i Det er ikke nok til, at vi kan lade Danica betale risikotilægget. Derfor har vi indregnet et negativt afkast i beholdningsindtjeningen, der modsvarer den positive postering af risikotillægget i basisindtjeningen. Danica kommer så til at betale det udskudte risikotillæg for 2002 sammen med det årlige risikotillæg når investeringsafkastet er tilfredsstillende. Tilfredsstillende er i omegnen af 5 procent efter PAL skat. Danica - Investeringsprofil Danica har i forvejen en konservativ investeringsprofil. I dag udgør aktier 9 procent af den samlede portefølje. Det er en nedgang på 11 procentpoint i forhold til ultimo En stor del af nedgangen skyldes, at Danica har solgt aktier i 2002 for ca. 9 mia. kr. for at reducere aktierisikoen. Det er vores ufravigelige politik, at Danica til alle tider skal kunne bære et yderligere fald i aktiemarkederne på 25 procent uden, at det påvirker egenkapitalen. Ultimo 2002 kunne vi modstå et aktiekursfald på 36 procent. Derudover har vi afdækket risikoen for rentefald på en måde, så vi kan klare rentefald på 3 procent point uden, at det påvirker egenkapitalen. Danske Capital Vi havde et netto inflow i kapitalforvaltning på godt 5,3 mia. kr. i Alligevel faldt den samlede kapital under forvaltning med 25 mia. kr., især på grund af kursfald på aktiemarkederne. De usikre aktiemarkeder har også bevirket, at der er en øget interesse for obligationsbaserede puljer, der giver banken en lavere indtjening end de aktiebaserede. Disse forhold har en negativ effekt på gebyrindtægterne, og basisindtjeningen er faldet 27 procent i forhold til 2001 på trods af, at vi i løbet af året løbende tilpassede organisationen til de ændrede markedsvilkår. Danske Securities Basisindtjeningen før hensættelser i Danske Securities udviste et underskud på 476 mio. kr. i Heraf var der omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. Vi besluttede i november at lukke Danske Securities og overføre Corporate Finance aktiviteterne og dele af aktiehandlen til Danske Markets. Markedsvilkårene er simpelthen ikke til at drive en rentabel investmentbank med en tung analysefunktion. Beholdningsindtjening Lidt om beholdningsindtjeningen. Som 2001 var 2002 et svært år på de finansielle markeder, men alligevel lykkes det næsten at fordoble beholdningsindtjeningen i banken til 1,8 mia. kr. Vi kan være godt tilfredse med, at vores noterede aktiebeholdning vægter forholdsvis lidt i porteføljen og kun i anførselstegn medfører et tab på 426 mio. kr. Afkastet af obligationer blev positivt påvirket af den faldende rente og medførte en gevinst på knap 1,4 mia. kr. I forhold til 2001 er netto renteindtægterne også positivt påvirket af en mere stejl rentekurve. I beholdningsindtjeningen er der fratrukket 850 mio. kr. da Danica som nævnt ikke kunne indtægtsføre risikotillæg i Corporate Governance Corporate Governance er et emne, der berettiget diskuteres meget i tiden. I Danske Bank har vi gennem en årrække arbejdet med corporate governance før det for alvor kom på mode. Jeg vil nu fremhæve grundelementerne i Danske Banks Corporate Governance filosofi. 8

9 Danske Bank efterlever i praksis langt hovedparten af Nørby-udvalgets anbefalinger. Det har vi gjort længe inden der var noget, der hed Nørby-udvalget. Det kan man nu se af vores årsrapport, hvor der er kommet en række supplerende oplysninger om bestyrelse og direktion. Hertil kommer at banken har oplyst om informations- og kommunikationspolitik samt om IR-politik. Som et led i IR-politikken har vi indført en lukkeperiode i fire uger før offentliggørelsen af et regnskab, hvor vi ikke kommenterer vores forventninger og regnskabsresultatet. Der er dog også nogle enkelte områder, hvor vi ikke følger anbefalingerne. Det drejer sig især om indførelsen af regler for evaluering af enkelt medlemmer i ledelsen. Vi føler ingen grund til at skabe et system af formaliserede regler for dem slags. Det er opfattelsen, at Danske Bank lever op til de strengeste Corporate Governance krav, man med rimelighed kan stille. Forventninger Til sidst vil jeg kommentere på vore forventninger til indeværende år. Sidste år på denne tid blev vi anklaget for at se for sort på den økonomiske udvikling. Men vi må konstatere at vi fik ret og lidt til! Desværre. Vores verdensbillede har ikke ændret sig væsentligt. I 2003 er der fortsat udsigt til svag vækst i verdensøkonomien og generelt lave rentesatser samt stadig betydelig usikkerhed om, hvornår og med hvilken styrke et realøkonomisk opsving slår igennem på koncernens hovedmarkeder i Nordeuropa. Det lave renteniveau vil have en negativ effekt på vores rentemarginal og dermed også vores nettorenteindtægter. Vi forventer et lille positivt bidrag fra gebyrer og provisioner og et bedre resultat af forsikringsdriften. Begge dele er dog afhængig af markedsforholdene. På denne baggrund forventer vi at basisindtægterne i 2003 blive på stort set samme niveau som i Omkostningerne forventes at blive lavere end i Boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende og derfor forventes fortsat en forholdsvis lav hensættelsesprocent og basisindtjeningen forventes i 2003 samlet at være på nogenlunde samme niveau som i Beholdningsindtjeningen vil som i tidligere år afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Koncernens samlede skat ventes at udgøre 29 pct. af resultatet før skat. Trods det forhold, at den økonomiske udvikling er betænkelig, så går Danske Bank ind i 2003 i topform. Vi er nu færdige med fusionen - 1 år før tid. Det har kostet masser af arbejde. Vi har mistet lidt markedsandele, men koncernens medarbejdere er motiverede. De har høje ambitioner om at give kunderne den bedst mulige betjening. Vores kundetilfredshed er stigende. Vores organisatoriske struktur er på plads, og organisationens klaver spiller bedre, end det har gjort nogensinde. Bankorganisationen har efter min opfattelse de bedste produkter i landet. Danica er placeret i nogenlunde samme kategori for livsforsikringsselskaber. Og deres administrative niveau er længder foran mange konkurrenters. Realkredit Danmark er selvfølgelig Danmarks bedste realkreditselskab - i øvrigt med den bredeste vifte af produkter i Danmark. Og i Norge og Sverige ser vi nu frugterne af flere års arbejde med at "fine tune" bankorganisationen. Herfra forventer vi betydelig vækst. Så der er ingen undskyldning, hvis bankkoncernen ikke står relativt stærkere ved udgangen af 2003 end vi gør ved udgangen af Relativt stærkere betyder ikke, at vi kan overvinde den økonomiske konjunktur. Men i forhold til vores kære kollegaer og konkurrenter føler vi, at vi er ganske godt placeret. Det var slutningen på min præsentation. Jeg er sikker på, at I som sædvanligt har mange interessante spørgsmål. 9

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen

Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen Planche # (velkommen til pressemøde) Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2002.

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Årsrapport februar 2003

Årsrapport februar 2003 Årsrapport 2002 20. februar 2003 Agenda Side 1. Resumé af 2002 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 10 4. Kapitalforhold 20 5. Udvikling i forretningsområder 21 6. Corporate Governance

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Planche: Logo En umiddelbar forskel i forhold til de tidligere mange år er, at jeg i år som formand for bestyrelsen aflægger beretning,

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002. Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere