EU-UDBUD 2014/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD 2014/S 030-048603"

Transkript

1 EU-UDBUD 2014/S Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbudsansvarlig Udbuddets omfang Indgåelse af rammeaftalen Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Pakker Alternative bud Konsortier Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Kravspecifikation Kørsel med specialklasseelever Kørsel til aktivitet, træning og dagcenter Variabel kørsel (Læge, speciallæge, kørsel til diagnostiske undersøgelser samt visse laboratorieundersøgelser på sygehuse, hvor egen læge/speciallæge har henvist og skal have svar tilbage samt genoptræning) Kørselsmaterielt Rammeaftale Parterne Aftalegrundlag Rammeaftalens omfang Aftaleperiode Optioner Kontakt mellem parterne Kørselstilladelse Fakturering Priser Prisregulering Betalingsbetingelser Bonusudbetaling til tredjemand Statistik Underleverandører Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Tredjemandsrettigheder Misligholdelse og mangler Bod Ophævelse Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Konkurs m.v Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Side 2 af 32

3 23 Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen Ændringer i rammeaftalen Lovvalg og afgørelse af tvister Offentlige påbud Etik og socialt ansvar Underskrift Bilag Bilag 1 Vejledende tidsplan Bilag 2 Tro og love erklæringer Bilag 3 Referenceliste Bilag 4 Tilbudsliste Bilag 5 Kørselsgrundlag (pakker og vognløb) Bilag 6 Aktindsigt Bilag 7 Konsortieerklæring Bilag 8 Erklæring vedr. skatter, afgifter arbejdspladsbeskyttelse m.v Side 3 af 32

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører udførelsen af kommunal befordring i Skanderborg Kommune. Oversigt over de udbudte pakker Pakke nr. Kørselstype Estimeret kørselsomfang pr. år 1 Specialundervisning for børn og km dagcenter 2 Specialundervisning for børn og km dagcenter 3 Specialundervisning for børn og km dagcenter 4 Specialundervisning for børn og km dagcenter 5 Specialundervisning for børn og km dagcenter 6 Specialundervisning for børn og km dagcenter 7 Specialundervisning for børn og km dagcenter 8 Specialundervisning for børn og km dagcenter 9 Læge og genoptræningskørsel km Mulighed for afgivelse af kombinationsrabat Kombination Pakker Kørselsomfang A km Se bilag 6 Kørselsgrundlaget for yderligere beskrivelse af kørselsomfanget og -indholdet i de enkelte pakker. Kravspecifikationen for de enkelte pakker kan ses i afsnit 3. Evalueringen af de indkomne tilbud foretages som udgangspunkt på pakkeniveau. Det vil sige, at alle tilbud indledningsvist evalueres på underkriterierne pris, service og miljø jf. afsnit Herefter indregnes rabatsatser fra tilbudsgivere der har afgivet kombinationsrabat. Effekten af de indregnede rabatsatser slår kun igennem såfremt den samlede evaluering af mindst 8 af pakkerne på pakkeniveau er bedre end de bedste individuelt afgivne tilbud fra øvrige tilbudsgivere. Tildeling til kombination A forudsætter således, at tilbudsgiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på mindst 8 delaftaler. Det skal bemærkes, at afgivelse af kombinationsrabat kræver afgivelse af tilbud på alle pakkerne på pakkeniveau. 1.2 Udbudsansvarlig Skanderborg Kommunes indkøbsafdeling er kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil underskrift af rammeaftale varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af: Indkøbsafdelingen Skanderborg Kommune Adelgade 44 Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit 2.5. Side 4 af 32

5 1.3 Udbuddets omfang Udbuddet indgås som en rammeaftale på pakke- eller kombinationsniveau. Kontraktløbetiden for den omhandlede kørsel er for perioden Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år, med et år ad gangen på uændrede vilkår. Ordregiver forpligter sig i denne periode til at bestille kørsel til de i udbuddet omfattede institutioner og persongrupper hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår. Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov. Kravspecifikation for den udbudte kørsel fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4. Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på aftaleforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel Indgåelse af rammeaftalen I tilfælde af tilbudsgivers tildeling af rammeaftalen indgås den i kapitel 5 vedlagte rammeaftale. Rammeaftalen regulerer rammeaftalens vilkår i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Den udfyldes af ordregiver i tilfælde af en aftaleindgåelse. Side 5 af 32

6 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet). 2.2 Formkrav Tilbuddet skal fremsendes skriftligt i ét fysisk eksemplar. Supplerende materialer skal ligeledes fremsendes i ét fysisk eksemplar. Det samlede tilbud skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på USB. Tilbudsmateriale modtaget på accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske eksemplar. Hvis der er uoverensstemmelser mellem det skriftlige og det elektroniske tilbud, er det elektroniske tilbud gældende. Den vedlagte tilbudsliste i bilag 4 skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Det er vigtigt, at alle punkter i bilag 4 Tilbudsliste og evalueringsparametre besvares og udfyldes, da vurderingen vil blive foretaget på baggrund af disse oplysninger. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på svensk, norsk, eller engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter anses produktblade, varekataloger, regnskaber mv. Såfremt ordregiver anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Chris Jacobsen, pr. med emnet: "Spørgsmål - EU udbud 2014/S senest den kl Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på senest d Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages efter tidsfristens udløb, vil også blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter, ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Side 6 af 32

7 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU udbud 2014/S og Må kun åbnes af Indkøbsteamet Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den kl på følgende adresse: Personlig aflevering: Indkøbsteamet Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Att.: Chris Jacobsen Forsendelse: Skanderborg Kommune Indkøbsteamet Postboks Skanderborg Att.: Chris Jacobsen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende til den Vedståelsesfristen gælder uanset ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af rammeaftale, og ophører således ikke, før ordregiver og vindende tilbudsgiver har indgået rammeaftalen. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om udførelse af kørsel indgås på grundlag af nærværende udbudsmateriale med eventuelle rettelser, spørgsmål og svar samt vedlagte rammeaftale. Disse dokumenter fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af aftalen. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved ordregiver i den udbudte aftaleperiode Pakker Der kan afgives tilbud på pakkerne enkeltvis og på de under afsnit 1 oplistede kombinationsbud. Der kan ikke afgives bud på dele af den enkelte pakker Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Side 7 af 32

8 Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring. Se bilag 7. Herved erklærer tilbudsgivere, at de i fællesskab afgiver tilbud som et konsortium, og hæfter solidarisk i forhold til ordregiver. Samtidig fremgår det af erklæringen med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere Ordregivers forbehold Ordregiver tager forbehold for omfanget af den udbudte kørsel. Kørselsomfanget kan således inden for alle pakker ændre sig fra dag til dag. Det nævnte kørselsomfang skal derfor udelukkende opfattes som vejledende/forventet, og der er således ingen garanti for et tilsvarende kørselsomfang i de udbudte kontrakter. Tilbudsgiver kan således udelukkende tage udgangspunkt i at have kontrakt på udførslen af de kørsler, som skal foretages på et givet tidspunkt, under de enkelte pakker. Ordregiver tager tillige forbehold for ændringer i ringe- og mødetider, antallet af elever/borgere, antallet af institutioner/skoler og adresseændringer. Ordregiver tager forbehold for administrative og politiske beslutninger, som kan ændre grundlaget for dette udbudsmateriale væsentligt, f.eks. lukning af skoler, skolereform mv. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at det kan medføre, at hele eller dele af pakkerne bortfalder. Forældrene kan desuden til enhver tid vælge at køre deres barn selv Tilbudsgivers forbehold Hvis tilbudsgiver mener, at udbudsmaterialet er uklart eller er i tvivl om forståelsen af udbudsmaterialet, opfordres tilbudsgiver til at stille spørgsmål som beskrevet i udbudsmaterialets afsnit 2.5. Tilbudsgiver bør i videst muligt omfang undgå at tage højde for eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet eller tvivl vedrørende dette ved at tage forbehold i sit tilbud Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes, er ordregiver pligtig til at se bort fra tilbuddet. Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Ved forbehold skal det anføres, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver i stedet vil indgå på. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Manglende vedlæggelse af den angivne dokumentation kan medfører ukonditionsmæssighed. Ordregiver forbeholder sig retten til at reparerer fejl og mangler i indkomne tilbud jf. 12 i implementeringsbekendtgørelsen af 1. juli Tilbudsgivers personlige forhold Side 8 af 32

9 Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i direktiv nr. 2004/18/EF af Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Udfyldt og underskrevet erklæring vedr. skatter, afgift, arbejdspladsbeskyttelse. Vedlagt erklæring i bilag 8 skal benyttes ved tilbudsafgivelse. Økonomisk og finansiel formåen I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Udfyld bilag 3 - Referenceliste Tildelingskriterium Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterier Pris Beregningsmetoden fremgår af tilbudslisten bilag 4. Service og planlægning Miljø Kompetencer hos de medarbejdere som skal håndtere koordineringen af kørslen (modtager til og afmeldinger) (CVér) Systemer til håndtering af og planlægning af ændringer/ruter. Implementeringsplan i forbindelse med kørselsopstart Miljøhandlingsplan Vægtning i procent 60 % 30 % 10 % Tilbudsgiver har mulighed for at afgive kombinationsbud jf. afsnit 1.1. Beskrivelsen af de opstillede konkurrenceparametre skal foretages i bilag 4 Tilbudslisten. Side 9 af 32

10 3. Kravspecifikation I indeværende afsnit fastsættes de kontraktuelle mindstekrav i forhold til tilbudsgivers forpligtigelser i forbindelse med udførelsen af kørslen i de respektive delaftaler. Herudover beskrives forudsætningerne og præmisserne for samarbejdet/arbejdsdelingen mellem Ordregiver og tilbudsgiver. Kørslens udførelse /planlægning Den i udbuddet omfattet kørsel er opdelt i en række pakker, hvor der for pakke 1-8 (Specialskolekørsel og dagcenterkørsel) er udarbejdet vognløb. I de oplistede vognløb er der sikret en koordinering mellem skole- og dagcenterkørsel, således kørselsmaterielet benyttes optimalt i forhold til Ordregivers aktuelle kørselssammensætning. Det skal hertil bemærkes at de angivne vognløb er et udtryk for Ordregivers kørsel i Rutebeskrivelser, vognløb og oplysningerne om kørte km og antal passagerer i udbudsmaterialet er således foreløbigt. På skoleområdet vil det endelige grundlag først foreligge når timeplaner og elevlister for det nye skoleår er klar. På ældreområdet sker der løbende ændringer. I praksis følges nedenstående procedure i forbindelse med detailplanlægning af kørslerne: 1. Elevlister og kørselslister opdelt på pakker/ruter sendes til tilbudsgiver. 2. Vognmanden udarbejder konkrete køreplaner og opmåler afstande og sender materialet til Ordregiver. De konkrete køreplaner skal indeholde angivelse af chauffør og navn på denne. 3. Ordregiver godkender køreplaner og afstandsopmåling. 4. De aftalte køreplaner ligger herefter til grund for den løbende afregning. 5. De vedtagne køreplaner sendes til Ordregivers kontaktperson, hvorefter de sendes til de kørselsberettigedes forældre. 6. Køreplanerne ændres og der foretages ny afstandsopmåling, hvis der falder passagerer væk eller kommer nye til. Kørslen i pakke 9 (variabel kørsel) omhandler løbende ad hoc kørsel i forbindelse med lægekørsel og kørsel til genoptræning. Ordregiver visiterer brugerne til ordningen, og det er udelukkende visiterede brugere, der kan benytte ordningen. Kørselsgrundlaget er i sagens natur varierende over kontraktperioden og kørselsgrundlaget kan ændres fra dag til dag. Chaufførerne skal ringe til borgeren 5 minutter før ankomst. Udgifter til telefonopkald skal indregnes i den samlede tilbudspris. Chaufføren skal ved afhentning og aflevering hjælpe borgeren ind og ud af vognen sammen med borgerens ejendele. En nærmere beskrivelse af pakker og vognløb findes i bilag 5 kørselsgrundlaget. Tilbudsgiver er forpligtet til at samkøre flest mulige borgere for, at Ordregiver opnår en optimal kørsel til lavest mulige omkostninger. Det skal dog hertil bemærkes, at børn og ældre borgere ikke må befordres sammen. Leverandøren må ikke ændre på afhentningssted og opsamlingssted uden forudgående accept fra Ordregiver. Side 10 af 32

11 For pakkerne 1-8 skal tilbudsgiver sikre at kørslen på de enkelte ruter udføres af den samme chauffør. De befordrede persongrupper kan have svært ved at håndtere skiftende personale. Afløsning i forbindelse med ferie, jobskifte og sygdom accepteres. I forbindelse med kørslens gennemførsel må der maksimalt opstå forsinkelser på 10 min, med mindre dette hindres af forhold, der ligger uden for tilbudsgivers kontrol, og som ikke burde være forudset, undgået eller overvundet. Tilbudsgiver skal sikre, at eventuelle klagesager behandles hurtigst muligt, således en foreløbige stillingsstagende til klagen er Ordregiver i hænde efter max 3 hverdage. Betalingsmodel Pakke 1-8 (specialskole og dagcentre) Afregning foretages ud fra en pris pr. kørt km. Tilbudsgiver skal afgive priser pr. pakke jf. bilag 4 Tilbudsliste. Kørte km defineres som afstand fra vognens udgangspunkt (kaldet stationeringsstedet) til den er retur igen. Dvs. at vognmanden som udgangspunkt også får betaling for tomkørsel, mellem turene og til og fra stationeringsstedet ved start, slut og pauser. Dette udgangspunkt begrænses dog ved at tomkørslen i forbindelse med pauser i et ruteforløb skal være begrundet i chaufførskifte eller overenskomstmæssige forhold. Der beregnes kun tomkørsel i forhold til det angivne stationeringssted (se bilag 5). Hvis tilbudsgiver har garage et andet sted, får han ikke tomkørsel mellem garagen og stationeringssted betalt. Afregningsgrundlaget ændres ikke ved dag til dag ændringer (sygdom, kortvarigt ændret opsamlings- eller afsætningssted inden for rutens område el.lign.). Der er ingen betaling for servicetid. Pakke 9 variabel kørsel Afregning foretages ud fra besatte km. Der afregnes dog pr. passager, der er i bilen. Det vil sige, at hvis der på en strækning sidder fire passagerer i bilen, bliver betalingen pr. km fire gange så høj, som hvis der sidder en passager. Tilsvarende differentieres i forhold til, hvor mange km, den enkelte passager kører med i bilen. Transporttiden for den enkelte borger må dog ikke overstige 60 minutter. Tilbudsgiveren skal stå for koordinering af kørslen. Det vil sige, at der kan ske samkørsel, hvis dette kan ske hensigtsmæssigt. Ordregiver vurderer hensigtsmæssigheden i tvivlstilfælde. Ordregiver forbeholder sig ligeledes retten til at bestille solo kørsler i specielle tilfælde. Der stilles krav om, at omvejskørslen for den enkelte bruger i den variable kørsel maksimalt må være på 100 % i forhold til den direkte rejsetid mellem brugerens påstignings- og afstigningslokalitet. Der betales udelukkende for besatte person km. Der er ingen betaling for servicetid, tomkørsel, garagekørsel, opstart- og afslutningskørsel o. lign. Ingen betaling ved driftsstop på grund af arbejdskonflikt, blokade el. lign. Krav til chaufførerne/personalet: Chaufførerne og andet personale betragtes som repræsentanter for Ordregiver, og skal i hele deres fremtræden være i overensstemmelse hermed. Chaufførerne skal således yde en korrekt og venlig betjening og kunne betjene køretøjet korrekt under alle forhold samt præstere en passagervenlig transport. Chaufførerne skal kunne forstå og tale tydeligt dansk. Chauffører skal altid have de fornødne tilladelser, kørekort og uddannelse til at udføre den konkrete kørsel. Chaufføren skal have det fornødne geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort. Side 11 af 32

12 Uddannelse Tilbudsgiver skal tilsikre, at chauffører der er tilknyttet den i udbuddet omfattede kørsel skal have gennemført AMU kurset Befordring af bevægelseshæmmede eller have gennemført uddannelsen senest 6 mdr. efter kontraktstart. Dokumentationen for gennemført uddannelse kan forlanges af Ordregiver. Ordregiver vil årligt afholde ét informationsmøde på specialskoleområdet og ét på dagcenterområdet, hvor Ordregivers fag personale vil dele ud af deres erfaring med håndtering af brugerne. Der er mødepligt for de chauffører der er tilknyttet de relevante pakker. Arrangementerne har en varighed af 3 timer. Første informationsmøde afholdes inden kontraktopstart. Chaufførerne skal ved kontraktstart og til enhver tid have gennemført et godkendt førstehjælpskursus inden for de sidste 3 år. Ordregiver kan anmode om dokumentation for gennemførelse. Bespænding Tilbudsgiveren er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen, er i stand til at betjene det udstyr, der findes i køretøjerne og kender og overholder reglerne for transport af handicappede mv. Ved befordring skal alle brugere anvende godkendte seler. For kørestolsbrugere skal chaufførerne sørge for, at både kørestole og brugere er forsvarligt fastspændt efter gældende lov. Børneattest For alle chauffører, der er tilknyttet kørslen, skal tilbudsgiver sørge for, at der foreligger rene børneattester, jf. Lov om Børneattester (Lov nr. 520 af 21/06/2005 med senere ændringer). Ordregiver vil indhente dokumentation for, at tilbudsgiver har indhentet børneattesterne i forbindelse med opstart af kontrakten. Indberetningspligt Oplever chaufføren episoder undervejs f.eks. i form af slagsmål, sygdomsanfald og lignende skal der ske meddelelse til Ordregivers relevante kontaktperson umiddelbart efter ruteforløbets afslutning. Tavshedspligt Tilbudsgiver og dennes medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de måtte blive bekendt med under udførelsen af arbejdet ifølge dette udbud. Tilbudsgiver og dennes medarbejdere må som følge heraf ikke drøfte brugerne eller deres eventuelle handicap med udenforstående og ikke drøfte andre brugere med forældrene. Tavshedspligten fortsætter efter kontraktens ophør og efter den enkelte medarbejders fratræden, uanset af hvilken årsag. Rygeforbud Chaufføren må ikke ryge i forbindelse med kørselsopgaver for kommunen. Alle køretøjer skal være helt røgfrie, sådan at hverken chauffører eller brugere ryger i køretøjet. Uniform: Tilbudsgivere skal til enhver tid sikre sig, at chaufførerne er iført uniformslignende beklædning. Chaufførerne skal altid bære synlige identifikationsskilte med angivelse af firmanavn og chauffør navn. Forflytning Ordregiver kan kræve, at Tilbudsgiver forflytter en chauffør, således at denne ikke længere udfører kørsel for Ordregiver, hvis chaufføren har givet anledning til en berettiget klage eller ikke følger de i udbuddet opsatte betingelser. Side 12 af 32

13 3.1 Kørsel med specialklasseelever Persongruppebeskrivelse Passagererne er elever i forskellige aldre. Der vil således kunne forekomme elever på alle klassetrin. Det vil i enkelte tilfælde kunne forekomme, at en elev benytter kørestol. Eleverne er børn med svære specifikke indlæringsvanskeligheder, dvs. varige, vidtgående handicaps som f.eks. DAMP, ADD, ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og autismespektrumsforstyrrelser, herunder Aspergers syndrom, dårlig begavelse eller Tourettes syndrom. Nogle elever er tidligt skadede. Nogle er stærkt udadreagerende. Nogle elever er anbragte uden for hjemmet. Nogle elever lider af epilepsi. Elevernes vanskeligheder kommer f.eks. til udtryk ved, at De har problemer med at begå sig sammen med mange børn De kan have svært ved læring De kan have vanskeligheder med sproget eller ingen sprog De kan have angstreaktioner De har typisk problemer med at koncentrere sig De kan have svært ved at gennemskue ironi De kan have opmærksomhedsforstyrrelser De er ofte hyperaktive eller hypoaktive De er ofte let afledelige og mangler impulskontrol De kan reagere meget kraftigt på selv de mindste forandringer i hverdagen, herunder ændringer i kørslen. Eleverne vil således have adfærdsmæssige vanskeligheder, som kræver en særlig indsats eller viden fra chaufførens side. Skulle der opstå problemstillinger under kørslen, som chaufføren ikke umiddelbart kan løse, kan chaufføren kontakte skolen. Afhentning og aflevering ved elevernes hjem sker ved kantsten. Dette skal forstås som tæt ved / ud for hjemmet. I enkelte tilfælde skal eleven afhentes ved døren eller følges ind af døren, eller det kan være nødvendigt at påse, at eleven er gået ind af døren. Dette oplyses i så fald af skolen. Til og afmelding Der kan forekomme daglige ændringer, hvis elever er syge, holder ferie, i forbindelse med transport til aflastning mv. De daglige ændringer aftales enten direkte mellem institutionen og tilbudsgiver eller forældrene og tilbudsgiver. Det skal være muligt at kontakte tilbudsgiver telefonisk og via fra kl til kl på hverdage i forbindelse med daglige ændringer. De enkelte ruter kan i løbet af skoleåret blive ændret som følge af, at eleverne ændrer transportform, forlader institutionen, skifter bopæl eller der kommer nye elever til. Ved varige tilføjelser og ændringer i rutelisten orienteres Tilbudsgiver senest 3 skoledage, før ændringen skal træde i kraft. Ventetid Ved afhentning på adresse forventes som udgangspunkt, at eleverne står klar ved afhentningstidspunktet. Det kan dog forekomme, at ikke alle elever er klar. Chaufføren skal maksimalt vente tre minutter, før han må fortsætte turen. De 3 minutter skal regnes fra det køreplanlagte afhentningstidspunkt. I tilfælde af, at eleven ikke afhentes, skal der straks tages kontakt til Ordregiver. Ved gentagne problemer kontaktes Ordregiver. Den samlede køretid for eleverne må ikke overstige 60 minutter hver vej. Den maksimale køretid gælder, medmindre andet aftales, og de specielle krav til transport, som kan forekomme ved de enkelte elever, skal overholdes. Side 13 af 32

14 Kørselsperiode Den fulde kørsel foretages i de ca. 200 skoledage om året. I ferieperioder vil der være reduceret kørsel. 3.2 Kørsel til aktivitet, træning og dagcenter Persongruppebeskrivelse Brugerne er typisk ældre personer som i visse tilfælde lider demens. Nogle af brugerne er mere eller mindre bevægelseshæmmede og enkelte benytter kørestol. Det er vigtigt, at aflevering sker på de adresser, som Ordregiver angiver, idet demente i nogle tilfælde beder om at blive afleveret på adresser, som de ikke (længere) bor på. Hvis der opstår problemer i forhold til brugerne under kørslen, skal dagcenteret kontaktes. Dagcenteret rådgiver chaufføren i håndtering af den konkrete situation. Kvalitetsstandarden for området kan findes på dette link: Til og afmelding Der kan forekomme daglige ændringer, hvis brugerne er syge, holder ferie, i forbindelse med transport til aflastning mv. De daglige ændringer aftales direkte mellem institutionen og tilbudsgiver. Det skal være muligt at kontakte tilbudsgiveren telefonisk og via sms fra kl til kl på hverdage i forbindelse med daglige ændringer. Der kan forekomme ændringer i kørslen som følge af, at brugerne ændrer transportform, forlader institutionen, skifter bopæl eller der kommer nye brugere til. Ved varige tilføjelser og ændringer i rutelisten orienteres tilbudsgiveren senest 3 hverdage før ændringen skal træde i kraft. De daglige ændringer aftales direkte mellem institutionen og tilbudsgiver. Ventetid Den samlede køretid for borgerne må ikke overstige 60 minutter hver vej. Den maksimale køretid gælder, medmindre andet aftales, og de specielle krav til transport, som kan forekomme ved de enkelte borgere, skal overholdes. Borgerne afhentes ved hoveddør. Er borgerne ikke klar til den aftalte tid kontakter chaufføren dagcenteret og afklarer om ruten skal fortsættes uden borgeren. Kørselsperiode Kørslen på dette område foretages på alle hverdage, dog med den undtagelse at der er nedsat kørsel i skolernes sommerferie. 3.3 Variabel kørsel (Læge, speciallæge, kørsel til diagnostiske undersøgelser samt visse laboratorieundersøgelser på sygehuse, hvor egen læge/speciallæge har henvist og skal have svar tilbage samt genoptræning) Læge og nærmestboende speciallæge Kørsel med taxa til egen læge eller nærmestboende speciallæge bevilges efter Sundslovens 170. Persongruppen er førtids- eller folkepensionister, der af helbredsmæssige årsager er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler (bus/tog/eller kørsel i egen bil). De fleste har en varig bevilling med lægens eller speciallægens navn og adresse. Bevillingen gælder typisk fra borgerens bopæl til lægen/speciallægens adresse og retur. I enkelte tilfælde gælder bevillingen til speciallæge kun hjem fra speciallægens adresse til borgerens adresse. Bevilling sendes til borgeren og kopi sendes til tilbudsgiveren via digital post. Det er borgeren selv, der bestiller en kørsel. De kan have brug for en ledsager eller et hjælpemiddel, og der gives ikke ekstra betaling for dette. Borgeren skal ved bestilling af taxakørsel oplyse, om der er brug for lift eller ej, og om der er ledsager med. Borgeren ringer typisk et par dage før lægebesøget for at bestille en kørsel, og det er Ordregivers vurdering, at de fleste undersøgelser er om formiddagen. I forbindelse med Side 14 af 32

15 hjemkørslen skal chaufføren ikke vente, men orientere borgeren om, at borgeren selv eller lægesekretæren skal ringe til tilbudsgiveren om hjemkørslen. Sygehuskørsel Kørsel til diagnostiske undersøgelser, herunder røntgen, scanning og visse laboratorieundersøgelser bevilges efter Sundhedslovens 170. Persongruppen er førtids- og folkepensionister, der af helbredsmæssige årsager er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler (bus/tog/eller kørsel i egen bil) De fleste har en bevilling kun til en bestemt dato. Dog kan kørsel til laboratorieundersøgelser være bevilget i op til 6 måneder. I bevillingen står sygehusets navn, afdeling og adresse. Det er borgeren selv, der bestiller en kørsel. Ved akut fremmøde senest dagen før undersøgelsen, når vi ikke at sende bevilling til borgeren, men vil først telefonisk til tilbudsgiver afgive en bestilling, og derefter sende bekræftelsen via digital post. Bevillingen sendes i de fleste tilfælde til borgeren og kopi sendes til tilbudsgiveren via digital post. Borgerne kan have brug for en ledsager eller et hjælpemiddel, og Ordregiver ønsker ikke ekstra betaling for dette. Borgeren skal ved bestilling af taxakørsel oplyse, om der er brug for lift eller ej, og om der er ledsager med. I forbindelse med hjemkørslen skal chaufføren ikke vente, men orientere borgeren om, at borgeren selv eller lægesekretæren skal ringe til tilbudsgiveren om hjemkørslen. Til og afmeldinger Som hovedregel skal borgeren kunne ringe til tilbudsgiver op til dagen før afhentning. Ved akut opstået lægebesøg er det Ordregiver, der ringer til tilbudsgiver og sender bekræftelse via digital post. Afmelding af en kørsel må accepteres indtil dagen før oprindelig bestilling. Ventetid Den samlede køretid for borgerne må ikke overstige 60 minutter hver vej. Den maksimale køretid gælder, medmindre andet aftales, og de specielle krav til transport, som kan forekomme ved de enkelte borgere, skal overholdes. Borgerne afhentes ved hoveddør. Ordregiver accepterer, at borgeren bliver bedt om at være klar op til 2 timer før afhentning, både på udkørslen og på hjemkørslen. Kørselsperiode Kørslen på dette område foretages på alle hverdage. Genoptræning Udførelsen af genoptræning i kommunalt regi har til formål at sikre, at borgerne opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Borgerne er typisk bevægelseshæmmet og chaufføren vil derfor skulle bistå borgeren i forbindelse med befordringen. Nogle brugere er visiteret til at medbringe hjælpemidler (rollator, kørestol) og/eller ledsager. Ledsagere afregnes som en ekstra bruger i bilen. Oplysninger om hjælpemidler og/eller ledsager gives, når borgerne bestiller turen hos tilbudsgiver. Ordregiver visiterer brugerne til ordningen, og det er udelukkende visiterede brugere, der kan benytte ordningen. Kopi af visitationsskrivelse sendes til tilbudsgiver. Til og afmeldinger Ordregiver vil i forbindelse med visitationen bestræbe sig på at varsle kørslerne 2 hverdage før udførelsen. Der kan dog opstå situationer, hvor akutbestillinger er nødvendige og her vil ordregiver indgå i en dialog med tilbudsgiveren om en løsning. Bestillingen af kørslen foregår ved, at brugeren telefonisk kontakter tilbudsgiver for bestilling af kørslen. Ved kørselsbestilling oplyser tilbudsgiver om et estimeret afhentningstidspunkt. Afbestillinger af kørsel kan foretages uden betaling til tilbudsgiver op til dagen før kl. 16. Der stilles krav om, at brugerne elektronisk kan gennemføre bestillingerne pr. eller telefon. Der skal være mulighed for telefonisk kontakt Side 15 af 32

16 med tilbudsgivers ansvarlige for koordinering i Ordregivers åbningstid. Ved afslutningen af et genoptræningsforløb meddeles ophøret af kørselsvisitationen til tilbudsgiver. Ventetid Den samlede køretid for borgerne må ikke overstige 60 minutter hver vej. Den maksimale køretid gælder, medmindre andet aftales, og de specielle krav til transport, som kan forekomme ved de enkelte borgere, skal overholdes. Borgerne må tidligst afleveres 30 minutter før træningens begyndelse. Borgerne afhentes ved hoveddør. Kørselsperiode Kørslen på dette område foretages på alle hverdage. 3.4 Kørselsmaterielt Alle vogne skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav vedrørende personbefordring. Vogne og udstyr skal endvidere opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed som myndighederne måtte stille hertil. Kørselsmateriellet skal være vel vedligeholdte, rene, røgfrie og fremtræde præsentable. Ordregiver vil foretage løbende kontrol af tilbudsgivers materiel. Krav til kapacitet og lift findes i bilag 6 kørselsgrundlaget. Alle liftvogne skal ved løft af borgere på liften etablere fast gelænder eller håndstøtte, således borgere har mulighed for et holdepunkt under løft. Ordregiver accepterer både fast og opsætteligt holdepunkt på enten bus eller lift. Alle vogne skal være forsynet med vinterdæk i perioden 1. november marts. Alle vogne skal være forsynet med tydelig angivelse af tilbudsgivers firmanavn. Alder De vogne, der anvendes til kørslen, må i kontraktperioden ikke overstige 8 år. De anvendte vogne skal have en god vedligeholdelsesstand og være rengjorte. I tilfælde af, at kontrakten forlænges vil maksimumsalderen for køretøjerne blive forlænget tilsvarende. Kommunikation Alle vogne og reservemateriel skal være udstyret med mobiltelefoner. Telefonen skal være forsynet med udstyr, der til enhver tid kan betjenes under kørslen efter gældende lovgivning. Side 16 af 32

17 4. Rammeaftale Rammeaftale vedr. udførelse af kommunal befordring 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2 Aftalegrundlag Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til udbud indgået efter udbudsbekendtgørelsesnr 2014/S Rammeaftalen beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Aftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Rammeaftale mellem kontrakthaver og ordregiver B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar. C. Udbudsbekendtgørelse D. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af [mm.åååå] E. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. 3 Rammeaftalens omfang Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at levere de i rammeaftalen nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Det estimerede kørselsomfang med tilhørende omsætning skal udelukkende opfattes som vejledende og vil kunne ændres i kontraktperioden jf. udbudsbetingelsernes afsnit Aftaleperiode Rammeaftalen er gældende fra den og er uopsigelig for begge parter indtil den Ordregiver er imidlertid berettiget til at opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen eller Europa Kommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af rammeaftalen annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab Side 17 af 32

18 i den resterende aftaleperiode. Ordregivers ret til at opsige gælder uanset, at afgørelsen/dommen ankes. 5 Optioner Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 6 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 6 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til rammeaftalen. På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver og ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 3 måneder fra rammeaftalens ikrafttræden. 7 Kørselstilladelse Den udbudte kørsel udføres i henhold til reglerne om speciel rutekørsel og vil kunne udføres af såvel busser som taxi. Kørsel med taxi kan ske på baggrund af taxabevilling, mens kørsel med øvrige køretøjer kræver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter Lovbekendtgørelse om buskørsel nr af 8. september 2010 med senere ændringer. Dokumentation for, at en sådan tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring eller taxabevilling foreligger, skal fremsendes til Ordregiver senest ved kontraktstart. 8 Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Hvilken bruger som er blevet befordret, hvor er der kørt fra og til (med Km angivelse) og i hvilken periode. Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Fakturaen skal være overskuelig og let læsbar. Tilbudsgiver bærer ansvaret for at eventuelle konverteringer til OIOUBL- format. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Side 18 af 32

19 CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen. Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i rammeaftalen. Entydige varelinjer: Leverandør må ikke indsætte ekstra varelinjer, så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter. Der kan kun tilføjes gebyr i det omfang, at dette fremgår af rammeaftalen. 9 Priser For bestillinger foretaget i henhold til rammeaftalen gælder de i kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser. 10 Prisregulering Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra rammeaftalens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den , og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks fra til Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer. Omkostningsindekset for en given måned vil være tilgængeligt på den 20. i måneden forinden. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at rammeaftalen er indgået, og som bliver pålagt kontrakthaver i forhold til de af rammeaftalen omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal meddeles ordregiver senest 20 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Chris Jacobsen, Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. til ansvarlig kontaktperson inden ændringens ikrafttræden. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af rammeaftalen omfattede produkter, skal uden ophold komme ordregiver til gode. 11 Betalingsbetingelser 30 dage netto fra korrekt modtaget faktura. 12 Bonusudbetaling til tredjemand Omsætningen som følge af denne rammeaftale med ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 13 Statistik Kontrakthaver skal efter anmodning med en måneds varsel udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen. Medmindre andet er aftalt, skal statistikken indeholde detaljerede oplysninger om kørselsomfanget fordelt på de enkelte brugere med oplysninger om antal kørsler, km og pris. Side 19 af 32

20 Statistik skal fremsendes elektronisk i Excel format. Manglende indsendelse af efterspurgt statistik kan gøre kontrakthaver inhabil i genudbud af Kommunal befordring i Skanderborg Kommune, da kontrakthaver kan være besiddelse af oplysninger, som kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige potentielle tilbudsgivere. 14 Underleverandører Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af rammeaftalen, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 15 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers overdragelse af rettigheder og pligter Kontrakthaver kan ikke overdrage sine forpligtelser efter denne rammeaftale uden forudgående skriftligt samtykke fra Ordregiver. Ordregivers samtykke til en eventuel overdragelse kan kun forventes givet i det omfang, dette ikke strider mod gældende udbudsret. Kontrakthaver kan overdrage rettigheder, herunder også fordringer, efter denne rammeaftale i det omfang dette er sædvanligt. Kontrakthavers overdragelse af rettigheder efter denne rammeaftale må dog ikke hindre kontrakthavers opfyldelse af rammeaftalen. Ordregivers overdragelse af rettigheder og pligter Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne rammeaftale til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler. 16 Tredjemandsrettigheder Kontrakthaver indestår for, at kontrakthavers ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Kontrakthaver overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde ordregiver skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer kontrakthavers opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt for ordregiver, er ordregiver berettiget til skriftligt at hæve rammeaftalen med omgående virkning, og kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, ordregiver lider som følge af denne ophævelse. 17 Misligholdelse og mangler Misligholdelse foreligger der, hvor befordringen ikke er udført i overensstemmelse med rammeaftalen eller lovgivningen, uden at dette skyldes Ordregivers forhold, eller forhold i øvrigt som Ordregiver bærer risikoen for. Forudsætningen er ligeledes gældende for kontraktens øvrige forhold. I det tilfælde leverandøren svigagtigt har giver urigtige oplysninger i forbindelse med afgivelsen af sit tilbud, medmindre forholdet føre til, at denne rammeaftale er ugyldig i overensstemmelse med aftalerettens almindelige principper herom, foreligger der ligeledes misligholdelse. Side 20 af 32

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale.

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale. Aftale vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 4. juli til 7. juli 2013 Aftale vedr. levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland (UCN) Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Tlf. 72 69 50 00 http://www.ucn.dk/

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B Bilag 2 - Kontrakt Delaftale B Side 1 af 13 Indhold 1. Parterne... 4 2. Kontraktgrundlag... 4 3. Kontraktens omfang... 4 4. Levering og leveringsbetingelser... 4 5. Kontraktperiode... 5 6. Kontakt mellem

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Rammeaftale Levering af styrketræning 75+ år

Rammeaftale Levering af styrketræning 75+ år Rammeaftale Levering af styrketræning 75+ år Bilag 6 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg og KONTRAKTHAVER [Virksomheden navn] [Adresse]

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL)

Bilag 1 Kontrakt. På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL) Bilag 1 Kontrakt På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL) Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Lillebælt

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11 Bilag 1 Rammeaftale 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89 59 10 00 norddjurs@norddjurs.dk http://www.norddjurs.dk og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Bilag 1 Kontrakt Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Ydelsen... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Ordregivers forbehold... 4 6 Kontakt mellem parterne...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune 2015/S 244-443181

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune 2015/S 244-443181 EU-UDBUD Varer Offentligt udbud 2015/S 244-443181 På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser_vers131010 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang... 3 3. Udbudsform og

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune CVR nr.: Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Stomi- og Urologiprodukter til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bilag 3. Kontrakt vedr. levering af [delaftalens betegnelse]

Bilag 3. Kontrakt vedr. levering af [delaftalens betegnelse] Bilag 3 Kontrakt vedr. levering af [delaftalens betegnelse] Indhold 1. Parterne...2 2. Kontraktgrundlag...2 4. Kontraktperiode...2 4.1. Organisation...3 5. Levering, leveringsbetingelser og overtagelsesprøve...3

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-2-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af stomi- og urologiprodukter til Tønder Kommune.

Sags id.: 88.12.00-G00-2-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af stomi- og urologiprodukter til Tønder Kommune. EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af stomi- og urologiprodukter til Tønder Kommune Side 1 Side 2 Sags id.: 88.12.00-G00-2-13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Annoncering af. prisaftale. briller

Annoncering af. prisaftale. briller Annoncering af prisaftale på briller I henhold til udvidet helbredstillæg i lov om social pension til pensionister i Favrskov Kommune Favrskov Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning....

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere