Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015"

Transkript

1 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014

2 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge den ministerielt fastlagte skabelon til punkt og prikke. Beskæftigelsesudvalget har valgt at give beskæftigelsesplanen en grundig opdatering og kigge plejer efter i sømmene. Selvom udformningen er ny, er der stadig taget hensyn til de fastlagte minimumskrav for beskæftigelsesplanen. Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune og omegn forandrer sig. Størrelsen på virksomhedernes ordrebøger varierer i takt med den økonomiske udvikling, og efterspørgslen efter arbejdskraft ændrer løbende omfang og karakter. Samtidig er kravene til arbejdskraftens faglige og personlige kompetencer stigende, ligesom de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer hyppigt ændres. Omskifteligheden på arbejdsmarkedet stiller store krav til beskæftigelsesindsatsen, idet den i høj grad skal være dynamisk. Endvidere er det altafgørende, at indsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes og borgernes skiftende behov. Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i 2015 er at hjælpe alle borgere der kan, i job eller uddannelse samt medvirke til, at virksomhederne får opfyldt deres behov for kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret arbejder målrettet sammen med borgere og virksomheder om at opfylde dette mål. Beskæftigelsesindsatsen vil i 2015 være målrettet tre indsatsområder, som Beskæftigelsesudvalget vurderer, er særlig vigtige i bestræbelserne på at indfri det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen. De tre primære indsatsområder er: Uddannelse Erhverv Et mangfoldigt arbejdsmarked Beskæftigelsesplanen indrammer jobcentrets indsats i 2015, men den er på ingen måde mejslet i sten. Det betyder, at jobcentret kan ændre kursen, hvis det bliver nødvendigt. Beskæftigelsesplanen 2015 indeholder ligeledes ikke en fyldestgørende beskrivelse af de mange forskellige projekter og indsatser, der er en del af dagligdagen i jobcentret. Målet med beskæftigelsesplanen er at give et overblik over de beskæftigelsesmæssige udfordringer, de politiske målsætninger og prioriteringer samt den overordnede strategiske prioritering af indsatsen i Jobcentret. Finn Hansen Formand for Beskæftigelsesudvalget Kasper Sonne Centerchef - Center for Social & Beskæftigelse 1

3 Indhold Forord... 1 Faxe i forandring... 3 Industriens arv... 3 Stærkere ud af krisen... 3 Hvem bor i Faxe Kommune?... 3 Beskæftigelsesindsatsen... 4 Stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft... 4 Flere unge skal gennemføre en uddannelse... 4 Kompetenceudvikling... 5 Langtidsledighed... 6 Hjælp til selvhjælp... 7 Ekstrabevilling styrker indsatsen... 7 Match ml. virksomhed og borger... 7 Faxes Partnerskabsnetværk... 7 Rekrutteringspartner... 8 Lav synlighed af jobåbninger... 8 Faxes mangfoldige arbejdsmarked... 9 Fleksjobambassadører... 9 Fleksjobklub... 9 Turisme Mikrolån Bilag 1: Arbejdskraftbalance Faxe Kommune Bilag 2: Beskæftigelsesministerens mål for Bilag 3: Indsatser Bilag 4: Appendiks

4 Faxe i forandring Faxe Kommune er i gang med en rivende udvikling, og vi er ikke bange for at satse og prøve noget nyt på trods af finanskrise og en stram økonomi. Byrådet har valgt at sætte udvikling højt på den politiske dagsorden, og beskæftigelsesplanen for 2015 skal være med til at understøtte netop dette. Sundhed, uddannelse og erhverv er de tre områder, som Faxe Kommune ønsker at markere sig på. Beskæftigelsesplanen er med til at understøtte Faxe Kommunes planstrategi ved at koncentrere sig om to af hovedområderne: Uddannelse og erhverv. Det er alfa og omega hele tiden at vurdere, hvordan vi kan hjælpe den ledige til at blive mere kvalificeret og samtidig formå at yde den bedste service overfor virksomhederne. Industriens arv Faxe Kommune er kendetegnet ved et smukt varieret landskab, små landsbyer, herregårde og få store produktionsvirksomheder som Oscars, Brdr. Christensen, Royal Unibrew, Haribo Lakrids og Faxe Kalk. Generationer har arbejdet som ufaglært på herregårdene og i produktionsvirksomhederne, og det har fungeret rigtig godt. Men herregårdene har ikke længere brug for så mange hænder, og produktionsvirksomhedernes krav til deres medarbejdere bliver højere for hver dag. Det betyder, at ledigheden blandt ufaglærte er høj og uddannelsesniveauet er meget lavt. Stærkere ud af krisen Et tydeligt tegn på denne udvikling samt som en direkte konsekvens af den økonomiske krise er, at Faxe Kommune i perioden 2007 til 2013 har mistet 2000 arbejdspladser. Denne udfordring har dog ikke betydet, at Faxe Kommune har smidt håndklædet i ringen. Der er i stedet blevet afprøvet nye metoder og arbejdet hårdt på at udvikle jobcentrets tilbud, så de ledige borgere kommer i uddannelse eller i arbejde hurtigst muligt. Effekten af det hårde arbejde begynder nu at kunne mærkes for alvor. På bagrund af Økonomi og Indenrigsministeriets prognoser forventer vi en let stigning i beskæftigelsen på 1,2 % i Faxe Kommune 1. Denne prognose sammen med effektiviseringen af kommunens indsatser på beskæftigelsesområdet bidrager til optimismen, og vi glæder os til at følge med i den spændende udvikling. Hvem bor i Faxe Kommune? Kendetegnende for mange borgere i Faxe Kommune er, at de har en kort eller ingen uddannelse, og de arbejder gerne udenfor kommunegrænsen. 42 % af borgerne mellem 15 og 64 år er ufaglærte og 39 % er faglærte 2. Dette betyder, at kun 19 % af borgerne mellem 15 og 64 år i Faxe Kommune har en videregående uddannelse. Af de borgere der arbejder, pendler 56 % af dem til en arbejdsplads placeret i en anden kommune og den gennemsnitlige pendlingsafstand er 30 km. 1 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

5 Beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesplan 2015 er med til at understøtte: Faxe Kommunes formulerede ungepolitik, der har til formål at sætte fokus på den samlede ungeindsats herunder at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Faxe Kommunes formulerede politik om inkluderende beskæftigelse, der har til formål at skabe grobund for meningsfuld og udviklende beskæftigelse for udsatte borgere. Faxe Kommunes vision på beskæftigelsesområdet om at gøre afstanden mellem ledig og virksomhed så kort som mulig. Stigende efterspørgsel på specialiseret arbejdskraft Leo Larsen udvalget 3, Carsten Koch udvalget 4, virksomhederne og vores egne erfaringer peger alle på en stigende efterspørgsel på speciliseret arbejdskraft. I Leo Larsen udvalgets rapport bliver der beskrevet en ny type ufaglært den specialiserede arbejdsmand 5. Mange af de kommende bygge- og anlægsprojekter i regionen er, vil have brug for mange ufaglærte, der er specialiserede indenfor f.eks. beton og armering. Uddannelsesniveauet blandt de årige borgere i Faxe Kommune er som nævnt meget lavt. Hele 42 % af Faxe borgerne i den arbejdsdygtige alder er ufaglærte. Til sammenligning er det 35 % i Lejre Kommune. Dertil er ledigheden markant højest blandt ufaglærte i december 2013, hvor hele 8,4 % ufaglærte var ledige i modsætning til kun 3 % med en mellemlang videregående uddannelse 6. Faxe Kommune og Jobcenter Faxe står derfor overfor en betydelig opgave, hvis der i fremtiden skal være mulighed for at kunne bidrage med kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder. Flere unge skal gennemføre en uddannelse For at sikre at fremtidige generationer kan leve op til virksomhedernes krav, fokuserer Jobcenter Faxe i høj grad på, at unge påbegynder og gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesministeren har udnævnt uddannelse af unge som et fokusområde. Dette stemmer godt overens med Faxe Kommunes ungepolitik og de primære indsatser skal være med til at sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse. 3 Ekspertudvalg nedsat i 2013 for at kortlægge arbejdskraftbehovet samt beskrive, hvordan beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen kan målrettes. 4 Ekspertudvalg nedsat i 2013 for at gennemgå beskæftigelsesindsatsen i Danmark 5 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige, september Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

6 I december 2013 var 12,5 % af de årige i Faxe Kommune på offentlig forsørgelse kun overgået af Ringsted med 13.9 % 7. Derudover er der et højt frafald fra uddannelserne blandt de unge ufaglærte; 24 % frafalder den forberedende uddannelse indenfor det første år, og 17 % frafalder den kompetencegivende uddannelse. Disse to faktorer er med til at understrege vigtigheden af, at Faxe Kommune og jobcentret stiller skarpt på at få unge i Faxe Kommune til ikke blot at påbegynde en uddannelse, men også gennemføre den. Kontanthjælpsreformen har bl.a. givet jobcentret et fornyet incitament, der kan hjælpe til at motivere de unge til at påbegynde en uddannelse bl.a. ved brug af nyttejobs. Et målrettet fokus på uddannelse skinner igennem i jobcentrets primære indsatser på ungeområdet: Tidlig og hyppig kontakt med de unge Indsatser Øget tværgående samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutionerne, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt Børn og unge for unge helt ned til 15 år Fokus på anvendelse af mentorer Fokus på at fastholde unge i uddannelse Fokus på snusepraktikker i virksomhederne for at understøtte den unges uddannelsesvalg Opkvalificering via FVU og før-fase - forløb på skolerne En helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til unge, der ikke er uddannelsesparate. For at opnå mærkbare resultater med disse indsatser åbner et ungecenter på Campus Haslev medio Ungecentret består af sagsbehandlere fra jobcentrets ungeteam, Ungdommens Uddannelsesvejledning, en virksomhedskonsulent samt medarbejdere fra Social & Misbrugsafdelingen. Det tværfaglige team skal sikre en tættere og tidligere dialog med de unge og hjælpe de unge med valg af uddannelse, kontakt til virksomheder, praktikpladser med mere. Kompetenceudvikling Det er ikke blot de unge i Faxe Kommune, der skal uddannes. De ledige voksne skal ligeledes opkvalificeres, så de kan varetage specialiserede arbejdsfunktioner samt være fagligt mobile. Opkvalificeringen af især ufaglærte sker i en tæt dialog med virksomhederne for på den måde at sikre en målrettet opkvalificering, der matcher virksomhedernes behov. I første halvår af 2014 iværksatte Jobcenter Faxe et projekt der havde til mål at opkvalificere 30 ledige borgere til at kunne varetage jobs inden for bygge- og anlægsbranchen. I stedet for blot at tilmelde den ledige på en række AMU kurser inden for bygge og anlæg, foregik udvælgelsen af kurserne i tæt dialog med 7 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

7 virksomhederne. Dette betød bl.a. at flere af borgerne var i virksomhedspraktik inden kurset for at sikre at kvalificere valget af kurserne. Som led i den skærpede fokus på opkvalificering bliver de ledige tilbudt en realkompetencevurdering (RKV). Vurderingen er med til at give den ledige en bedre idé om, hvilke kompetencer der er med i rygsækken, og om uddannelsestiden eventuelt kan afkortes. Vi oplever desuden at komptencevurderingen medvirker til at den ledige får øget selvværd og bliver bedre til at søge relevant arbejde. For at sikre livslang læring for både ledige og beskæftigede i Faxe Kommune, bliver der i stigende grad anvendt jobrotation i offentlige og private virksomheder. Samtidig er muligheden for jobrotation med til at gøre afstanden mellem virksomheden og den ledige mindre ved at den ledige får ny brugbar erhvervserfaring, netværk og virksomheden lærer den ledige at kende. Jobrotation er i mange tilfælde med til at danne et godt grundlag for efterfølgende fastansættelse i virksomheden eller i lignende virksomheder. Jobcenter Faxe fortsætter arbejdet med nye jobrotationsprojekter i private og offentlige virksomheder i Langtidsledighed I december 2013 var der 303 langtidsledige tilknyttet Jobcenter Faxe, heraf var 140 personer på a-dagpenge og 163 personer var kontanthjælpsmodtagere. Det er et fald på 19 % fra december 2011, hvilket styrker os i troen på, at jobcentret er på rette vej, selvom målet ikke er nået endnu. For at kunne fortsætte den positive udvikling har jobcentret et særligt fokus på disse indsatser: Tidlig og hyppig kontakt En individuel målrettet indsats Indsatser Fokus på uddannelse (FVU) og geografisk mobilitet i samtalerne også hos seniorer Virksomhedsrettet indsats i form af løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik Fokus på arbejdskultur særligt for ikke-etniske danskere Fokus på opkvalificering og omskoling til andre områder, hvor der i fremtiden vil være mangel på arbejdskraft Øget samarbejde mellem konsulenter på a-dagpenge og sygedagpenge, for hurtig opfølgning på eventuelle sygemeldinger Jobcentrets medarbejdere gør en del ud af at identificere de ledige med risiko for langtidsledighed tidligt i forløbet, for derved at kunne tilbyde den mest effektive vejledning. Hvis borgeren er under 30, undersøger jobcentrets medarbejder, hvordan borgeren kan motiveres til at påbegynde en kompetencegivende uddannelse. Dette kan f.eks. være ved hjælp af løntilskud for at opnå relevant arbejdsmarkedserfaring. 6

8 Virksomhedspraktik og løntilskud bliver i vid udstrækning ligeledes anvendt til at give dimittender erhvervserfaring og en fod inden for i virksomheden. Hjælp til selvhjælp I 2014 er der oprettet en Jobcafé i jobcenteret, hvor de ledige kan henvende sig for hjælp til cv og ansøgninger uden tidsbestilling. Jobcafeen har til mål at hjælpe de ledige, der har brug for sparring for at komme godt i gang med jobsøgningen. For at sikre en helhedsorienteret og individuel tilpasset indsats i forhold til både arbejdsmarkedet og den ledige, bliver de der vurderes som værende i risiko for langtidsledighed, visiteret til forløbet hurtig i arbejde. Forløbet afvikles i tæt samarbejde med AOF Haslev og der er fast tilknyttet en arbejdsmarkedskonsulent og to virksomhedskonsulenter. Ekstrabevilling styrker indsatsen Byrådet har bevilget 3 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017til at reducere den gennemsnitlige ledighedsperiode 8 med 1 uge i 2014 og yderligere 1 uge i perioden Ekstrabevillingen har bl.a. udmøntet sig i et målrettet kompetenceløft af alle jobcentermedarbejderne fra dem der betjener receptionen, arbejdsmarkedskonsulenterne, ydelsen, virksomhedskonsulenterne, sygedagpengeteamet og det administrative personale. Der har især været fokus på at lære teknikken til den Motiverende Samtale (MI), for at kunne motivere borgeren til at tage ansvar for sit liv og dermed bringe sig selv i en mere favorabel situation. Bevillingen har ligeledes resulteret i 3 nye fastansættelser og en kampagne, der skal øge effekten af jobcentrets samarbejde med virksomhederne. Vi glæder os til at følge op på den målte effekt af bevillingen de kommende år. Match ml. virksomhed og borger Det tætte samarbejde med virksomhederne inden for bygge- og anlægsbranchen i ovenstående eksempel er blot et af mange måder som Jobcenter Faxe samarbejder med virksomhederne på. Beskæftigelsesministerens ønske om en givtig dialog med virksomhederne, er et område som Jobcenter Faxe har haft stor succes med, og som kun bliver mere effektiv for hvert år. Faxes Partnerskabsnetværk I 2012 bevilgede Det Lokale Beskæftigelsesråd penge til at Jobcenter Faxe kunne etablere et partnerskabsnetværk forankret i virksomhedsservice. Partnerskabsnetværket formaliserer jobcentrets eksisterende samarbejde med de lokale offentlige og private virksomheder og er med til at sikre en god dialog om opkvalificering, uddannelsesaftaler til unge, fastholdelse af syge medarbejdere med videre. 8 Beregnes ud fra den gennemsnitlige ledighedsperiode i

9 Partnerskabsnetværket er med til at understøtte virksomhedskonsulenternes daglige arbejde og betyder blandt andet, at virksomhederne har én kontaktperson i jobcentret.virksomhederne ved dermed altid, hvem de kan kontakte i jobcentret, hvis de har spørgsmål. Hovedformålet med Faxes Partnerskabsnetværk er at opbygge, udvikle og fastholde et gensidigt og forpligtende samarbejde. Samarbejdet har særligt fokus på rekruttering, kompetenceudvikling, opkvalificering, uddannelse samt styrke fastholdelse af virksomhedens medarbejdere. I fællesskab med virksomhederne kan jobcentret aktivt arbejde for at fremme et fleksibelt arbejdsmarked, hvor udbud og efterspørgsel af arbejdskraft matcher. Dette samarbejde er med til at sikre vækst i Faxe Kommune, der kommer borgere og virksomheder til gavn. Jobcentrets gode samarbejde med virksomhederne afspejler sig i samarbejdsgraden som er på hele 32 % og Jobcenter Faxe ligger dermed bedst i jobcenternetværk 6, som består af Faxe, Greve, Køge, Lejre, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns 9. Rekrutteringspartner Jobcenter Faxe ønsker at være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner også når det vedrører rekruttering af nye medarbejdere. I 2015 vil Jobcenter Faxe arbejde på at blive endnu bedre til at afdække virksomhedernes behov samt udvælge de rigtige kandidater til de ledige stillinger, hvad enten det er til stillinger med tilskud, vikariater eller ordinære jobs. Lav synlighed af jobåbninger I Faxe Kommune blev der i perioden fra 4. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 kun offentliggjort 12 % af de ledige stillinger i offentlige og private virksomheder på jobnet.dk 10. I Østdanmark er synligheden 18 %. Den manglende synlighed af jobåbninger i kommunen kan resultere i, at de ledige borgere ikke får mulighed for at søge arbejde lokalt. I 2015 vil virksomhedskonsulenterne arbejde målrettet for, at flere virksomheder slår deres ledige stillinger op på jobnet.dk. 9 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

10 Faxes mangfoldige arbejdsmarked De tidligere år har Beskæftigelsesministeren haft fokus på, at tilgangen til førtidspension skulle begrænses. I 2015 er der ikke blot fokus på tilgangen til førtidspension, men på at alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der resulterer i en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette er i god tråd med tilgangen i Faxe Kommune, hvor indsatserne understøtter den inkluderende beskæftigelsespolitik og dermed alle borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvad enten de er sygemeldte, har en begrænset arbejdsevne eller har andre udfordringer. Indsatser Tidligere opfølgning og indsats på sygedagpengesager En helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet på tværs af kommunen. Omskoling Hjælp til selvhjælp Fleksjobambassadører I 2013 og 2014 har fleksjobambassadørene i fællesskab med det øvrige fleksjobteam og virksomhedsservice haft stor succes med at nedbringe ledigheden blandt fleksjobvisiterede. I marts 2014 var kun 25 % af de fleksjobvisiterede ledige. Dette er et markant fald fra 37 % ledige blandt fleksjobvisiterede i januar Langtidsledigheden blandt fleksjobvisiterede er også faldet med ca. 27 % fra 3. kvartal 2013 til 1. kvartal En af de medvirkende faktorer til den positive udvikling er, at virksomhederne har taget godt imod af muligheden for at hyre en fleksjobber i få timer om ugen. I 2015 håber jobcentret at kunne fortsætte den gode udvikling og sikre flere langvarige fleksjobansættelser, ved at fastholde fokus på den effektive indsats. Fleksjobklub I 2014 er der startet en fleksjobklub som mødes 1 gang ugentligt. Her kan borgere på ledighedsydelse møde fleksjobambassadørerne og få sparring i forhold til deres jobsøgning. Samtidig får fleksjobambassadørene et bedre kendskab til gruppen af ledige, inden de mødes med arbejdsgiver og præsenterer, hvilke kompetencer der pt. er til rådighed. Det primære formål med fleksjobklubben er at de ledige der er visiteret til fleksjob, kan blive bedre til at deltage aktivt i jobsøgningen og dermed hurtigere blive selvforsørgende. I 2015 håber vi ligeledes at kunne iværksætte to nye tiltag, der skal være med til at sikre en varieret og inkluderende beskæftigelsesindsats. Disse vil blive beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit. 9

11 Turisme I tråd med kommunens planstrategi for undersøger Center for Social & Beskæftigelse mulighederne for at inddrage turisme som ramme for aktivering af de borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Turismen er en vigtig indtægtskilde i Faxe Kommune og involverer mange forskellige virksomheder, frivillige samt kommunale institutioner. Det kunne f.eks. være en gruppe af borgere, der var med til at skabe endnu mere liv i Faxe Kalkbrud ved at bygge en friluftscene, hjælpe med at markere vandrestier i kommunen, bygge gangbroer over vandløb, hjælpe turister på vej i forbindelse med arrangementer med videre Mulighederne er mange og målet er at få iværksat de første aktiviteter i Mikrolån Inspireret af erfaringer fra Århus og Næstved Kommune er Center for Social & Beskæftigelse ved at undersøge muligheden for at give mikrolån til revalidender. Mikrolån skal være med til at styrke borgere på kanten af arbejdsmarkedet og hjælpe dem til at blive selvforsørgende ved at starte egen virksomhed. Som led i en revalidering skal borgeren deltage i et målrettet iværksætterkursus. Kurset skal sikre at borgeren er motiveret og har den nødvendige grundlæggende viden om regnskab mv. Ved at give borgere på revalidering mulighed for at starte egen virksomhed ønsker Center for Social & Beskæftigelse, at borgerne på sigt bliver selvforsørgende samt at der skabes en øget diversitet i erhvervslivet i Faxe Kommune. 10

12 11

13 Bilag 1: Arbejdskraftbalance Faxe Kommune Ultimo 2007 Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Befolkning Beskæftigede Arbejdssteder Bruttoledige Arbejdsstyrken Udenfor arbejdstyrken Ledighedsprocent 2,7% 2,8% 5,9% 6,2% 6,2% 6,5% 5,6% 5,2% 4,9% Beskæftigelsesfrekvens 79% 77% 74% 73% 73% 72% 73% 74% 75% Kilde: et/arbejdskraftbalancen.aspx d. 20. marts

14 Bilag 2: Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år de indsatsområder og mål, som jobcentrene skal udarbejde den kommende beskæftigelsesplan efter. For 2015 er der udmeldt følgende 4 ministermål: Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af daglige-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlige forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglige og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. 13

15 Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. De 4 ministermål er en videreførelse af målene for Mål 2 er dog blevet præciseret yderligere ved at pointere, at der ikke udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension, men at jobcentrene generelt skal styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, så flere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. I et forsøg på at afbureaukratisere processen for de kommunale beskæftigelsesplaner og give kommunerne et større råderum til at bruge ressourcerne på at tilrettelægge en indsats med udgangspunkt i målene, indgår der ikke kvantitative målsætninger, som det har været tilfældet de tidligere år. Den enkelte kommune kan frit opstille kvantitative mål i beskæftigelsesplanen for at understøtte den løbende opfølgning på resultaterne af indsatsen. 14

16 Bilag 3: Indsatser Uddannelse Aktiviteter Resultater Effekter Brug af MI Fokus på opkvalificering Faglig mobilitet Ungecenter på Campus Haslev Højere uddannelsesniveau Højere andel af kvalificeret arbejdskraft Flere unge tager en kompetencegivende uddanelse Øget faglig mobilitet Kvalificeret arbejdsstyrke der imødekommer arbejdsgivernes krav Færre borgere på offentlig forsørgelse Færre langtidsledige Erhverv Aktiviteter Resultater Effekter Faxes Partnerskabsnetværk Jobrotation Rekruttering Tættere samarbejde ml. Jobcenter Faxe og private virksomheder Øget fokus på opkvalificering Synlige jobåbninger Øget effektivitet af virksomhedernes og jobcentrets samarbejde Styrkert dialog Bedre vilkår for opkvalificering Øget vækst i Faxe Kommune Faxes mangfoldige arbejdsmarked Aktiviteter Resultater Effekter Fleksjobklub Turisme Mikrolån Ledige fleksjobbere deltager aktivt i deres jobsøgning Samlet ramme for aktivering af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Hjælpe borgere på revalidering til at blive selvforsørgende Et mangfoldigt arbejdsmarked i Faxe Øget synlighed af Faxes mange tilbud for borgere med forskellige udfordringer Færre på langvarig offentlig forsørgelse 15

17 Bilag 4: Appendiks Forberedende uddannelse Forberedende uddannelse dækker over grundskolen, almene gymnasiale uddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser samt erhvervsfaglige grundforløb. Fleksjobambassadører Som led i den politiske aftale om Flere i fleksjob skal alle landets jobcentre ansætte fleksjobambassadører, som skal hjælpe ledige fleksjobvisiterede med at få kontakt til virksomheder. Fleksjobambassadørene skal blandt andet identificere mulige jobåbninger for ledige fleksjobvisiterede og matche virksomheden med den rette medarbejder. Fleksjobambassadørene skal desuden rådgive virksomhederne om mulighederne i forhold til den enkelte ansatte, herunder mulighederne for tilskud til hjælpemidler, personlig assistance og mentorstøtte. Derudover skal fleksjobambassadørene hjælpe og rådgive de ledige fleksjobvisiterede til selv at være aktive i jobsøgningsprocessen. Forberedende voksenundervisning (FVU) FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, stave-, skrive- og regnekundskaber. Formålet er enten at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU- kurser eller grundlæggende voksenuddannelse. FVU-undervisningen er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin modsvarer folkeskolens afgangsniveau. Kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Langtidsledighed Langtidsledighed opgøres som jobklare bruttoledige på a-dagpenge eller kontanthjælp, der har været ledige eller i aktivt tilbud i minimum 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger. MI Den Motiverende Samtale MI - Den Motiverende Samtale er en metode, der bygger på sprogteorien, at det man siger, er også det man gør. Man benytter sig af meget simple redskaber som åbne spørgsmål og refleksioner af, hvad borgeren siger. Hvis man bruger redskaberne i kombination med en åben og positiv indstilling til det enkelte menneske, resulterer det i samtaler, hvor borgeren selv finder sin motivation frem eller selv formulerer en ændring i adfærd og vigtigheden af den. Læs mere på Realkompetencevurdering - RKV Alle som vil i gang med en erhvervsuddannelse eller efteruddannelse, har mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Vurderingen kan evt. afkorte 16

18 uddannelsestiden. I realkompetencevurderingen tæller alle kompetencer med, uanset om de stammer fra erhvervserfaring, fritidsliv, hobbyer eller uddannelse. Ressourceforløb Reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft den 1. januar 2013, betyder at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. I ressourceforløbet som varer op til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats samt en koordinerende sagsbehandler. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for hvilke aktiviteter, der sættes i gang. 17

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1-9-2014 SVENDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Version 1.1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Ministerens mål.... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 INDHOLD Forord... 3 Om beskæftigelsesplan 2015... 4 Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 5 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Udfordringer i forhold til

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kapitel 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 3 Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 5

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere