Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015"

Transkript

1 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014

2 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge den ministerielt fastlagte skabelon til punkt og prikke. Beskæftigelsesudvalget har valgt at give beskæftigelsesplanen en grundig opdatering og kigge plejer efter i sømmene. Selvom udformningen er ny, er der stadig taget hensyn til de fastlagte minimumskrav for beskæftigelsesplanen. Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune og omegn forandrer sig. Størrelsen på virksomhedernes ordrebøger varierer i takt med den økonomiske udvikling, og efterspørgslen efter arbejdskraft ændrer løbende omfang og karakter. Samtidig er kravene til arbejdskraftens faglige og personlige kompetencer stigende, ligesom de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer hyppigt ændres. Omskifteligheden på arbejdsmarkedet stiller store krav til beskæftigelsesindsatsen, idet den i høj grad skal være dynamisk. Endvidere er det altafgørende, at indsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes og borgernes skiftende behov. Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i 2015 er at hjælpe alle borgere der kan, i job eller uddannelse samt medvirke til, at virksomhederne får opfyldt deres behov for kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret arbejder målrettet sammen med borgere og virksomheder om at opfylde dette mål. Beskæftigelsesindsatsen vil i 2015 være målrettet tre indsatsområder, som Beskæftigelsesudvalget vurderer, er særlig vigtige i bestræbelserne på at indfri det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen. De tre primære indsatsområder er: Uddannelse Erhverv Et mangfoldigt arbejdsmarked Beskæftigelsesplanen indrammer jobcentrets indsats i 2015, men den er på ingen måde mejslet i sten. Det betyder, at jobcentret kan ændre kursen, hvis det bliver nødvendigt. Beskæftigelsesplanen 2015 indeholder ligeledes ikke en fyldestgørende beskrivelse af de mange forskellige projekter og indsatser, der er en del af dagligdagen i jobcentret. Målet med beskæftigelsesplanen er at give et overblik over de beskæftigelsesmæssige udfordringer, de politiske målsætninger og prioriteringer samt den overordnede strategiske prioritering af indsatsen i Jobcentret. Finn Hansen Formand for Beskæftigelsesudvalget Kasper Sonne Centerchef - Center for Social & Beskæftigelse 1

3 Indhold Forord... 1 Faxe i forandring... 3 Industriens arv... 3 Stærkere ud af krisen... 3 Hvem bor i Faxe Kommune?... 3 Beskæftigelsesindsatsen... 4 Stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft... 4 Flere unge skal gennemføre en uddannelse... 4 Kompetenceudvikling... 5 Langtidsledighed... 6 Hjælp til selvhjælp... 7 Ekstrabevilling styrker indsatsen... 7 Match ml. virksomhed og borger... 7 Faxes Partnerskabsnetværk... 7 Rekrutteringspartner... 8 Lav synlighed af jobåbninger... 8 Faxes mangfoldige arbejdsmarked... 9 Fleksjobambassadører... 9 Fleksjobklub... 9 Turisme Mikrolån Bilag 1: Arbejdskraftbalance Faxe Kommune Bilag 2: Beskæftigelsesministerens mål for Bilag 3: Indsatser Bilag 4: Appendiks

4 Faxe i forandring Faxe Kommune er i gang med en rivende udvikling, og vi er ikke bange for at satse og prøve noget nyt på trods af finanskrise og en stram økonomi. Byrådet har valgt at sætte udvikling højt på den politiske dagsorden, og beskæftigelsesplanen for 2015 skal være med til at understøtte netop dette. Sundhed, uddannelse og erhverv er de tre områder, som Faxe Kommune ønsker at markere sig på. Beskæftigelsesplanen er med til at understøtte Faxe Kommunes planstrategi ved at koncentrere sig om to af hovedområderne: Uddannelse og erhverv. Det er alfa og omega hele tiden at vurdere, hvordan vi kan hjælpe den ledige til at blive mere kvalificeret og samtidig formå at yde den bedste service overfor virksomhederne. Industriens arv Faxe Kommune er kendetegnet ved et smukt varieret landskab, små landsbyer, herregårde og få store produktionsvirksomheder som Oscars, Brdr. Christensen, Royal Unibrew, Haribo Lakrids og Faxe Kalk. Generationer har arbejdet som ufaglært på herregårdene og i produktionsvirksomhederne, og det har fungeret rigtig godt. Men herregårdene har ikke længere brug for så mange hænder, og produktionsvirksomhedernes krav til deres medarbejdere bliver højere for hver dag. Det betyder, at ledigheden blandt ufaglærte er høj og uddannelsesniveauet er meget lavt. Stærkere ud af krisen Et tydeligt tegn på denne udvikling samt som en direkte konsekvens af den økonomiske krise er, at Faxe Kommune i perioden 2007 til 2013 har mistet 2000 arbejdspladser. Denne udfordring har dog ikke betydet, at Faxe Kommune har smidt håndklædet i ringen. Der er i stedet blevet afprøvet nye metoder og arbejdet hårdt på at udvikle jobcentrets tilbud, så de ledige borgere kommer i uddannelse eller i arbejde hurtigst muligt. Effekten af det hårde arbejde begynder nu at kunne mærkes for alvor. På bagrund af Økonomi og Indenrigsministeriets prognoser forventer vi en let stigning i beskæftigelsen på 1,2 % i Faxe Kommune 1. Denne prognose sammen med effektiviseringen af kommunens indsatser på beskæftigelsesområdet bidrager til optimismen, og vi glæder os til at følge med i den spændende udvikling. Hvem bor i Faxe Kommune? Kendetegnende for mange borgere i Faxe Kommune er, at de har en kort eller ingen uddannelse, og de arbejder gerne udenfor kommunegrænsen. 42 % af borgerne mellem 15 og 64 år er ufaglærte og 39 % er faglærte 2. Dette betyder, at kun 19 % af borgerne mellem 15 og 64 år i Faxe Kommune har en videregående uddannelse. Af de borgere der arbejder, pendler 56 % af dem til en arbejdsplads placeret i en anden kommune og den gennemsnitlige pendlingsafstand er 30 km. 1 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

5 Beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesplan 2015 er med til at understøtte: Faxe Kommunes formulerede ungepolitik, der har til formål at sætte fokus på den samlede ungeindsats herunder at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Faxe Kommunes formulerede politik om inkluderende beskæftigelse, der har til formål at skabe grobund for meningsfuld og udviklende beskæftigelse for udsatte borgere. Faxe Kommunes vision på beskæftigelsesområdet om at gøre afstanden mellem ledig og virksomhed så kort som mulig. Stigende efterspørgsel på specialiseret arbejdskraft Leo Larsen udvalget 3, Carsten Koch udvalget 4, virksomhederne og vores egne erfaringer peger alle på en stigende efterspørgsel på speciliseret arbejdskraft. I Leo Larsen udvalgets rapport bliver der beskrevet en ny type ufaglært den specialiserede arbejdsmand 5. Mange af de kommende bygge- og anlægsprojekter i regionen er, vil have brug for mange ufaglærte, der er specialiserede indenfor f.eks. beton og armering. Uddannelsesniveauet blandt de årige borgere i Faxe Kommune er som nævnt meget lavt. Hele 42 % af Faxe borgerne i den arbejdsdygtige alder er ufaglærte. Til sammenligning er det 35 % i Lejre Kommune. Dertil er ledigheden markant højest blandt ufaglærte i december 2013, hvor hele 8,4 % ufaglærte var ledige i modsætning til kun 3 % med en mellemlang videregående uddannelse 6. Faxe Kommune og Jobcenter Faxe står derfor overfor en betydelig opgave, hvis der i fremtiden skal være mulighed for at kunne bidrage med kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder. Flere unge skal gennemføre en uddannelse For at sikre at fremtidige generationer kan leve op til virksomhedernes krav, fokuserer Jobcenter Faxe i høj grad på, at unge påbegynder og gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesministeren har udnævnt uddannelse af unge som et fokusområde. Dette stemmer godt overens med Faxe Kommunes ungepolitik og de primære indsatser skal være med til at sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse. 3 Ekspertudvalg nedsat i 2013 for at kortlægge arbejdskraftbehovet samt beskrive, hvordan beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen kan målrettes. 4 Ekspertudvalg nedsat i 2013 for at gennemgå beskæftigelsesindsatsen i Danmark 5 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige, september Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

6 I december 2013 var 12,5 % af de årige i Faxe Kommune på offentlig forsørgelse kun overgået af Ringsted med 13.9 % 7. Derudover er der et højt frafald fra uddannelserne blandt de unge ufaglærte; 24 % frafalder den forberedende uddannelse indenfor det første år, og 17 % frafalder den kompetencegivende uddannelse. Disse to faktorer er med til at understrege vigtigheden af, at Faxe Kommune og jobcentret stiller skarpt på at få unge i Faxe Kommune til ikke blot at påbegynde en uddannelse, men også gennemføre den. Kontanthjælpsreformen har bl.a. givet jobcentret et fornyet incitament, der kan hjælpe til at motivere de unge til at påbegynde en uddannelse bl.a. ved brug af nyttejobs. Et målrettet fokus på uddannelse skinner igennem i jobcentrets primære indsatser på ungeområdet: Tidlig og hyppig kontakt med de unge Indsatser Øget tværgående samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutionerne, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt Børn og unge for unge helt ned til 15 år Fokus på anvendelse af mentorer Fokus på at fastholde unge i uddannelse Fokus på snusepraktikker i virksomhederne for at understøtte den unges uddannelsesvalg Opkvalificering via FVU og før-fase - forløb på skolerne En helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til unge, der ikke er uddannelsesparate. For at opnå mærkbare resultater med disse indsatser åbner et ungecenter på Campus Haslev medio Ungecentret består af sagsbehandlere fra jobcentrets ungeteam, Ungdommens Uddannelsesvejledning, en virksomhedskonsulent samt medarbejdere fra Social & Misbrugsafdelingen. Det tværfaglige team skal sikre en tættere og tidligere dialog med de unge og hjælpe de unge med valg af uddannelse, kontakt til virksomheder, praktikpladser med mere. Kompetenceudvikling Det er ikke blot de unge i Faxe Kommune, der skal uddannes. De ledige voksne skal ligeledes opkvalificeres, så de kan varetage specialiserede arbejdsfunktioner samt være fagligt mobile. Opkvalificeringen af især ufaglærte sker i en tæt dialog med virksomhederne for på den måde at sikre en målrettet opkvalificering, der matcher virksomhedernes behov. I første halvår af 2014 iværksatte Jobcenter Faxe et projekt der havde til mål at opkvalificere 30 ledige borgere til at kunne varetage jobs inden for bygge- og anlægsbranchen. I stedet for blot at tilmelde den ledige på en række AMU kurser inden for bygge og anlæg, foregik udvælgelsen af kurserne i tæt dialog med 7 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

7 virksomhederne. Dette betød bl.a. at flere af borgerne var i virksomhedspraktik inden kurset for at sikre at kvalificere valget af kurserne. Som led i den skærpede fokus på opkvalificering bliver de ledige tilbudt en realkompetencevurdering (RKV). Vurderingen er med til at give den ledige en bedre idé om, hvilke kompetencer der er med i rygsækken, og om uddannelsestiden eventuelt kan afkortes. Vi oplever desuden at komptencevurderingen medvirker til at den ledige får øget selvværd og bliver bedre til at søge relevant arbejde. For at sikre livslang læring for både ledige og beskæftigede i Faxe Kommune, bliver der i stigende grad anvendt jobrotation i offentlige og private virksomheder. Samtidig er muligheden for jobrotation med til at gøre afstanden mellem virksomheden og den ledige mindre ved at den ledige får ny brugbar erhvervserfaring, netværk og virksomheden lærer den ledige at kende. Jobrotation er i mange tilfælde med til at danne et godt grundlag for efterfølgende fastansættelse i virksomheden eller i lignende virksomheder. Jobcenter Faxe fortsætter arbejdet med nye jobrotationsprojekter i private og offentlige virksomheder i Langtidsledighed I december 2013 var der 303 langtidsledige tilknyttet Jobcenter Faxe, heraf var 140 personer på a-dagpenge og 163 personer var kontanthjælpsmodtagere. Det er et fald på 19 % fra december 2011, hvilket styrker os i troen på, at jobcentret er på rette vej, selvom målet ikke er nået endnu. For at kunne fortsætte den positive udvikling har jobcentret et særligt fokus på disse indsatser: Tidlig og hyppig kontakt En individuel målrettet indsats Indsatser Fokus på uddannelse (FVU) og geografisk mobilitet i samtalerne også hos seniorer Virksomhedsrettet indsats i form af løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik Fokus på arbejdskultur særligt for ikke-etniske danskere Fokus på opkvalificering og omskoling til andre områder, hvor der i fremtiden vil være mangel på arbejdskraft Øget samarbejde mellem konsulenter på a-dagpenge og sygedagpenge, for hurtig opfølgning på eventuelle sygemeldinger Jobcentrets medarbejdere gør en del ud af at identificere de ledige med risiko for langtidsledighed tidligt i forløbet, for derved at kunne tilbyde den mest effektive vejledning. Hvis borgeren er under 30, undersøger jobcentrets medarbejder, hvordan borgeren kan motiveres til at påbegynde en kompetencegivende uddannelse. Dette kan f.eks. være ved hjælp af løntilskud for at opnå relevant arbejdsmarkedserfaring. 6

8 Virksomhedspraktik og løntilskud bliver i vid udstrækning ligeledes anvendt til at give dimittender erhvervserfaring og en fod inden for i virksomheden. Hjælp til selvhjælp I 2014 er der oprettet en Jobcafé i jobcenteret, hvor de ledige kan henvende sig for hjælp til cv og ansøgninger uden tidsbestilling. Jobcafeen har til mål at hjælpe de ledige, der har brug for sparring for at komme godt i gang med jobsøgningen. For at sikre en helhedsorienteret og individuel tilpasset indsats i forhold til både arbejdsmarkedet og den ledige, bliver de der vurderes som værende i risiko for langtidsledighed, visiteret til forløbet hurtig i arbejde. Forløbet afvikles i tæt samarbejde med AOF Haslev og der er fast tilknyttet en arbejdsmarkedskonsulent og to virksomhedskonsulenter. Ekstrabevilling styrker indsatsen Byrådet har bevilget 3 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017til at reducere den gennemsnitlige ledighedsperiode 8 med 1 uge i 2014 og yderligere 1 uge i perioden Ekstrabevillingen har bl.a. udmøntet sig i et målrettet kompetenceløft af alle jobcentermedarbejderne fra dem der betjener receptionen, arbejdsmarkedskonsulenterne, ydelsen, virksomhedskonsulenterne, sygedagpengeteamet og det administrative personale. Der har især været fokus på at lære teknikken til den Motiverende Samtale (MI), for at kunne motivere borgeren til at tage ansvar for sit liv og dermed bringe sig selv i en mere favorabel situation. Bevillingen har ligeledes resulteret i 3 nye fastansættelser og en kampagne, der skal øge effekten af jobcentrets samarbejde med virksomhederne. Vi glæder os til at følge op på den målte effekt af bevillingen de kommende år. Match ml. virksomhed og borger Det tætte samarbejde med virksomhederne inden for bygge- og anlægsbranchen i ovenstående eksempel er blot et af mange måder som Jobcenter Faxe samarbejder med virksomhederne på. Beskæftigelsesministerens ønske om en givtig dialog med virksomhederne, er et område som Jobcenter Faxe har haft stor succes med, og som kun bliver mere effektiv for hvert år. Faxes Partnerskabsnetværk I 2012 bevilgede Det Lokale Beskæftigelsesråd penge til at Jobcenter Faxe kunne etablere et partnerskabsnetværk forankret i virksomhedsservice. Partnerskabsnetværket formaliserer jobcentrets eksisterende samarbejde med de lokale offentlige og private virksomheder og er med til at sikre en god dialog om opkvalificering, uddannelsesaftaler til unge, fastholdelse af syge medarbejdere med videre. 8 Beregnes ud fra den gennemsnitlige ledighedsperiode i

9 Partnerskabsnetværket er med til at understøtte virksomhedskonsulenternes daglige arbejde og betyder blandt andet, at virksomhederne har én kontaktperson i jobcentret.virksomhederne ved dermed altid, hvem de kan kontakte i jobcentret, hvis de har spørgsmål. Hovedformålet med Faxes Partnerskabsnetværk er at opbygge, udvikle og fastholde et gensidigt og forpligtende samarbejde. Samarbejdet har særligt fokus på rekruttering, kompetenceudvikling, opkvalificering, uddannelse samt styrke fastholdelse af virksomhedens medarbejdere. I fællesskab med virksomhederne kan jobcentret aktivt arbejde for at fremme et fleksibelt arbejdsmarked, hvor udbud og efterspørgsel af arbejdskraft matcher. Dette samarbejde er med til at sikre vækst i Faxe Kommune, der kommer borgere og virksomheder til gavn. Jobcentrets gode samarbejde med virksomhederne afspejler sig i samarbejdsgraden som er på hele 32 % og Jobcenter Faxe ligger dermed bedst i jobcenternetværk 6, som består af Faxe, Greve, Køge, Lejre, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns 9. Rekrutteringspartner Jobcenter Faxe ønsker at være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner også når det vedrører rekruttering af nye medarbejdere. I 2015 vil Jobcenter Faxe arbejde på at blive endnu bedre til at afdække virksomhedernes behov samt udvælge de rigtige kandidater til de ledige stillinger, hvad enten det er til stillinger med tilskud, vikariater eller ordinære jobs. Lav synlighed af jobåbninger I Faxe Kommune blev der i perioden fra 4. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 kun offentliggjort 12 % af de ledige stillinger i offentlige og private virksomheder på jobnet.dk 10. I Østdanmark er synligheden 18 %. Den manglende synlighed af jobåbninger i kommunen kan resultere i, at de ledige borgere ikke får mulighed for at søge arbejde lokalt. I 2015 vil virksomhedskonsulenterne arbejde målrettet for, at flere virksomheder slår deres ledige stillinger op på jobnet.dk. 9 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

10 Faxes mangfoldige arbejdsmarked De tidligere år har Beskæftigelsesministeren haft fokus på, at tilgangen til førtidspension skulle begrænses. I 2015 er der ikke blot fokus på tilgangen til førtidspension, men på at alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der resulterer i en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette er i god tråd med tilgangen i Faxe Kommune, hvor indsatserne understøtter den inkluderende beskæftigelsespolitik og dermed alle borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvad enten de er sygemeldte, har en begrænset arbejdsevne eller har andre udfordringer. Indsatser Tidligere opfølgning og indsats på sygedagpengesager En helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet på tværs af kommunen. Omskoling Hjælp til selvhjælp Fleksjobambassadører I 2013 og 2014 har fleksjobambassadørene i fællesskab med det øvrige fleksjobteam og virksomhedsservice haft stor succes med at nedbringe ledigheden blandt fleksjobvisiterede. I marts 2014 var kun 25 % af de fleksjobvisiterede ledige. Dette er et markant fald fra 37 % ledige blandt fleksjobvisiterede i januar Langtidsledigheden blandt fleksjobvisiterede er også faldet med ca. 27 % fra 3. kvartal 2013 til 1. kvartal En af de medvirkende faktorer til den positive udvikling er, at virksomhederne har taget godt imod af muligheden for at hyre en fleksjobber i få timer om ugen. I 2015 håber jobcentret at kunne fortsætte den gode udvikling og sikre flere langvarige fleksjobansættelser, ved at fastholde fokus på den effektive indsats. Fleksjobklub I 2014 er der startet en fleksjobklub som mødes 1 gang ugentligt. Her kan borgere på ledighedsydelse møde fleksjobambassadørerne og få sparring i forhold til deres jobsøgning. Samtidig får fleksjobambassadørene et bedre kendskab til gruppen af ledige, inden de mødes med arbejdsgiver og præsenterer, hvilke kompetencer der pt. er til rådighed. Det primære formål med fleksjobklubben er at de ledige der er visiteret til fleksjob, kan blive bedre til at deltage aktivt i jobsøgningen og dermed hurtigere blive selvforsørgende. I 2015 håber vi ligeledes at kunne iværksætte to nye tiltag, der skal være med til at sikre en varieret og inkluderende beskæftigelsesindsats. Disse vil blive beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit. 9

11 Turisme I tråd med kommunens planstrategi for undersøger Center for Social & Beskæftigelse mulighederne for at inddrage turisme som ramme for aktivering af de borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Turismen er en vigtig indtægtskilde i Faxe Kommune og involverer mange forskellige virksomheder, frivillige samt kommunale institutioner. Det kunne f.eks. være en gruppe af borgere, der var med til at skabe endnu mere liv i Faxe Kalkbrud ved at bygge en friluftscene, hjælpe med at markere vandrestier i kommunen, bygge gangbroer over vandløb, hjælpe turister på vej i forbindelse med arrangementer med videre Mulighederne er mange og målet er at få iværksat de første aktiviteter i Mikrolån Inspireret af erfaringer fra Århus og Næstved Kommune er Center for Social & Beskæftigelse ved at undersøge muligheden for at give mikrolån til revalidender. Mikrolån skal være med til at styrke borgere på kanten af arbejdsmarkedet og hjælpe dem til at blive selvforsørgende ved at starte egen virksomhed. Som led i en revalidering skal borgeren deltage i et målrettet iværksætterkursus. Kurset skal sikre at borgeren er motiveret og har den nødvendige grundlæggende viden om regnskab mv. Ved at give borgere på revalidering mulighed for at starte egen virksomhed ønsker Center for Social & Beskæftigelse, at borgerne på sigt bliver selvforsørgende samt at der skabes en øget diversitet i erhvervslivet i Faxe Kommune. 10

12 11

13 Bilag 1: Arbejdskraftbalance Faxe Kommune Ultimo 2007 Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Befolkning Beskæftigede Arbejdssteder Bruttoledige Arbejdsstyrken Udenfor arbejdstyrken Ledighedsprocent 2,7% 2,8% 5,9% 6,2% 6,2% 6,5% 5,6% 5,2% 4,9% Beskæftigelsesfrekvens 79% 77% 74% 73% 73% 72% 73% 74% 75% Kilde: et/arbejdskraftbalancen.aspx d. 20. marts

14 Bilag 2: Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år de indsatsområder og mål, som jobcentrene skal udarbejde den kommende beskæftigelsesplan efter. For 2015 er der udmeldt følgende 4 ministermål: Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af daglige-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlige forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglige og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. 13

15 Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. De 4 ministermål er en videreførelse af målene for Mål 2 er dog blevet præciseret yderligere ved at pointere, at der ikke udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension, men at jobcentrene generelt skal styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, så flere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. I et forsøg på at afbureaukratisere processen for de kommunale beskæftigelsesplaner og give kommunerne et større råderum til at bruge ressourcerne på at tilrettelægge en indsats med udgangspunkt i målene, indgår der ikke kvantitative målsætninger, som det har været tilfældet de tidligere år. Den enkelte kommune kan frit opstille kvantitative mål i beskæftigelsesplanen for at understøtte den løbende opfølgning på resultaterne af indsatsen. 14

16 Bilag 3: Indsatser Uddannelse Aktiviteter Resultater Effekter Brug af MI Fokus på opkvalificering Faglig mobilitet Ungecenter på Campus Haslev Højere uddannelsesniveau Højere andel af kvalificeret arbejdskraft Flere unge tager en kompetencegivende uddanelse Øget faglig mobilitet Kvalificeret arbejdsstyrke der imødekommer arbejdsgivernes krav Færre borgere på offentlig forsørgelse Færre langtidsledige Erhverv Aktiviteter Resultater Effekter Faxes Partnerskabsnetværk Jobrotation Rekruttering Tættere samarbejde ml. Jobcenter Faxe og private virksomheder Øget fokus på opkvalificering Synlige jobåbninger Øget effektivitet af virksomhedernes og jobcentrets samarbejde Styrkert dialog Bedre vilkår for opkvalificering Øget vækst i Faxe Kommune Faxes mangfoldige arbejdsmarked Aktiviteter Resultater Effekter Fleksjobklub Turisme Mikrolån Ledige fleksjobbere deltager aktivt i deres jobsøgning Samlet ramme for aktivering af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Hjælpe borgere på revalidering til at blive selvforsørgende Et mangfoldigt arbejdsmarked i Faxe Øget synlighed af Faxes mange tilbud for borgere med forskellige udfordringer Færre på langvarig offentlig forsørgelse 15

17 Bilag 4: Appendiks Forberedende uddannelse Forberedende uddannelse dækker over grundskolen, almene gymnasiale uddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser samt erhvervsfaglige grundforløb. Fleksjobambassadører Som led i den politiske aftale om Flere i fleksjob skal alle landets jobcentre ansætte fleksjobambassadører, som skal hjælpe ledige fleksjobvisiterede med at få kontakt til virksomheder. Fleksjobambassadørene skal blandt andet identificere mulige jobåbninger for ledige fleksjobvisiterede og matche virksomheden med den rette medarbejder. Fleksjobambassadørene skal desuden rådgive virksomhederne om mulighederne i forhold til den enkelte ansatte, herunder mulighederne for tilskud til hjælpemidler, personlig assistance og mentorstøtte. Derudover skal fleksjobambassadørene hjælpe og rådgive de ledige fleksjobvisiterede til selv at være aktive i jobsøgningsprocessen. Forberedende voksenundervisning (FVU) FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, stave-, skrive- og regnekundskaber. Formålet er enten at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU- kurser eller grundlæggende voksenuddannelse. FVU-undervisningen er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin modsvarer folkeskolens afgangsniveau. Kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Langtidsledighed Langtidsledighed opgøres som jobklare bruttoledige på a-dagpenge eller kontanthjælp, der har været ledige eller i aktivt tilbud i minimum 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger. MI Den Motiverende Samtale MI - Den Motiverende Samtale er en metode, der bygger på sprogteorien, at det man siger, er også det man gør. Man benytter sig af meget simple redskaber som åbne spørgsmål og refleksioner af, hvad borgeren siger. Hvis man bruger redskaberne i kombination med en åben og positiv indstilling til det enkelte menneske, resulterer det i samtaler, hvor borgeren selv finder sin motivation frem eller selv formulerer en ændring i adfærd og vigtigheden af den. Læs mere på Realkompetencevurdering - RKV Alle som vil i gang med en erhvervsuddannelse eller efteruddannelse, har mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Vurderingen kan evt. afkorte 16

18 uddannelsestiden. I realkompetencevurderingen tæller alle kompetencer med, uanset om de stammer fra erhvervserfaring, fritidsliv, hobbyer eller uddannelse. Ressourceforløb Reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft den 1. januar 2013, betyder at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. I ressourceforløbet som varer op til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats samt en koordinerende sagsbehandler. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for hvilke aktiviteter, der sættes i gang. 17

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere