Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015"

Transkript

1 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014

2 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge den ministerielt fastlagte skabelon til punkt og prikke. Beskæftigelsesudvalget har valgt at give beskæftigelsesplanen en grundig opdatering og kigge plejer efter i sømmene. Selvom udformningen er ny, er der stadig taget hensyn til de fastlagte minimumskrav for beskæftigelsesplanen. Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune og omegn forandrer sig. Størrelsen på virksomhedernes ordrebøger varierer i takt med den økonomiske udvikling, og efterspørgslen efter arbejdskraft ændrer løbende omfang og karakter. Samtidig er kravene til arbejdskraftens faglige og personlige kompetencer stigende, ligesom de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer hyppigt ændres. Omskifteligheden på arbejdsmarkedet stiller store krav til beskæftigelsesindsatsen, idet den i høj grad skal være dynamisk. Endvidere er det altafgørende, at indsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes og borgernes skiftende behov. Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i 2015 er at hjælpe alle borgere der kan, i job eller uddannelse samt medvirke til, at virksomhederne får opfyldt deres behov for kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret arbejder målrettet sammen med borgere og virksomheder om at opfylde dette mål. Beskæftigelsesindsatsen vil i 2015 være målrettet tre indsatsområder, som Beskæftigelsesudvalget vurderer, er særlig vigtige i bestræbelserne på at indfri det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen. De tre primære indsatsområder er: Uddannelse Erhverv Et mangfoldigt arbejdsmarked Beskæftigelsesplanen indrammer jobcentrets indsats i 2015, men den er på ingen måde mejslet i sten. Det betyder, at jobcentret kan ændre kursen, hvis det bliver nødvendigt. Beskæftigelsesplanen 2015 indeholder ligeledes ikke en fyldestgørende beskrivelse af de mange forskellige projekter og indsatser, der er en del af dagligdagen i jobcentret. Målet med beskæftigelsesplanen er at give et overblik over de beskæftigelsesmæssige udfordringer, de politiske målsætninger og prioriteringer samt den overordnede strategiske prioritering af indsatsen i Jobcentret. Finn Hansen Formand for Beskæftigelsesudvalget Kasper Sonne Centerchef - Center for Social & Beskæftigelse 1

3 Indhold Forord... 1 Faxe i forandring... 3 Industriens arv... 3 Stærkere ud af krisen... 3 Hvem bor i Faxe Kommune?... 3 Beskæftigelsesindsatsen... 4 Stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft... 4 Flere unge skal gennemføre en uddannelse... 4 Kompetenceudvikling... 5 Langtidsledighed... 6 Hjælp til selvhjælp... 7 Ekstrabevilling styrker indsatsen... 7 Match ml. virksomhed og borger... 7 Faxes Partnerskabsnetværk... 7 Rekrutteringspartner... 8 Lav synlighed af jobåbninger... 8 Faxes mangfoldige arbejdsmarked... 9 Fleksjobambassadører... 9 Fleksjobklub... 9 Turisme Mikrolån Bilag 1: Arbejdskraftbalance Faxe Kommune Bilag 2: Beskæftigelsesministerens mål for Bilag 3: Indsatser Bilag 4: Appendiks

4 Faxe i forandring Faxe Kommune er i gang med en rivende udvikling, og vi er ikke bange for at satse og prøve noget nyt på trods af finanskrise og en stram økonomi. Byrådet har valgt at sætte udvikling højt på den politiske dagsorden, og beskæftigelsesplanen for 2015 skal være med til at understøtte netop dette. Sundhed, uddannelse og erhverv er de tre områder, som Faxe Kommune ønsker at markere sig på. Beskæftigelsesplanen er med til at understøtte Faxe Kommunes planstrategi ved at koncentrere sig om to af hovedområderne: Uddannelse og erhverv. Det er alfa og omega hele tiden at vurdere, hvordan vi kan hjælpe den ledige til at blive mere kvalificeret og samtidig formå at yde den bedste service overfor virksomhederne. Industriens arv Faxe Kommune er kendetegnet ved et smukt varieret landskab, små landsbyer, herregårde og få store produktionsvirksomheder som Oscars, Brdr. Christensen, Royal Unibrew, Haribo Lakrids og Faxe Kalk. Generationer har arbejdet som ufaglært på herregårdene og i produktionsvirksomhederne, og det har fungeret rigtig godt. Men herregårdene har ikke længere brug for så mange hænder, og produktionsvirksomhedernes krav til deres medarbejdere bliver højere for hver dag. Det betyder, at ledigheden blandt ufaglærte er høj og uddannelsesniveauet er meget lavt. Stærkere ud af krisen Et tydeligt tegn på denne udvikling samt som en direkte konsekvens af den økonomiske krise er, at Faxe Kommune i perioden 2007 til 2013 har mistet 2000 arbejdspladser. Denne udfordring har dog ikke betydet, at Faxe Kommune har smidt håndklædet i ringen. Der er i stedet blevet afprøvet nye metoder og arbejdet hårdt på at udvikle jobcentrets tilbud, så de ledige borgere kommer i uddannelse eller i arbejde hurtigst muligt. Effekten af det hårde arbejde begynder nu at kunne mærkes for alvor. På bagrund af Økonomi og Indenrigsministeriets prognoser forventer vi en let stigning i beskæftigelsen på 1,2 % i Faxe Kommune 1. Denne prognose sammen med effektiviseringen af kommunens indsatser på beskæftigelsesområdet bidrager til optimismen, og vi glæder os til at følge med i den spændende udvikling. Hvem bor i Faxe Kommune? Kendetegnende for mange borgere i Faxe Kommune er, at de har en kort eller ingen uddannelse, og de arbejder gerne udenfor kommunegrænsen. 42 % af borgerne mellem 15 og 64 år er ufaglærte og 39 % er faglærte 2. Dette betyder, at kun 19 % af borgerne mellem 15 og 64 år i Faxe Kommune har en videregående uddannelse. Af de borgere der arbejder, pendler 56 % af dem til en arbejdsplads placeret i en anden kommune og den gennemsnitlige pendlingsafstand er 30 km. 1 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

5 Beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesplan 2015 er med til at understøtte: Faxe Kommunes formulerede ungepolitik, der har til formål at sætte fokus på den samlede ungeindsats herunder at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Faxe Kommunes formulerede politik om inkluderende beskæftigelse, der har til formål at skabe grobund for meningsfuld og udviklende beskæftigelse for udsatte borgere. Faxe Kommunes vision på beskæftigelsesområdet om at gøre afstanden mellem ledig og virksomhed så kort som mulig. Stigende efterspørgsel på specialiseret arbejdskraft Leo Larsen udvalget 3, Carsten Koch udvalget 4, virksomhederne og vores egne erfaringer peger alle på en stigende efterspørgsel på speciliseret arbejdskraft. I Leo Larsen udvalgets rapport bliver der beskrevet en ny type ufaglært den specialiserede arbejdsmand 5. Mange af de kommende bygge- og anlægsprojekter i regionen er, vil have brug for mange ufaglærte, der er specialiserede indenfor f.eks. beton og armering. Uddannelsesniveauet blandt de årige borgere i Faxe Kommune er som nævnt meget lavt. Hele 42 % af Faxe borgerne i den arbejdsdygtige alder er ufaglærte. Til sammenligning er det 35 % i Lejre Kommune. Dertil er ledigheden markant højest blandt ufaglærte i december 2013, hvor hele 8,4 % ufaglærte var ledige i modsætning til kun 3 % med en mellemlang videregående uddannelse 6. Faxe Kommune og Jobcenter Faxe står derfor overfor en betydelig opgave, hvis der i fremtiden skal være mulighed for at kunne bidrage med kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder. Flere unge skal gennemføre en uddannelse For at sikre at fremtidige generationer kan leve op til virksomhedernes krav, fokuserer Jobcenter Faxe i høj grad på, at unge påbegynder og gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesministeren har udnævnt uddannelse af unge som et fokusområde. Dette stemmer godt overens med Faxe Kommunes ungepolitik og de primære indsatser skal være med til at sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse. 3 Ekspertudvalg nedsat i 2013 for at kortlægge arbejdskraftbehovet samt beskrive, hvordan beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen kan målrettes. 4 Ekspertudvalg nedsat i 2013 for at gennemgå beskæftigelsesindsatsen i Danmark 5 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige, september Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

6 I december 2013 var 12,5 % af de årige i Faxe Kommune på offentlig forsørgelse kun overgået af Ringsted med 13.9 % 7. Derudover er der et højt frafald fra uddannelserne blandt de unge ufaglærte; 24 % frafalder den forberedende uddannelse indenfor det første år, og 17 % frafalder den kompetencegivende uddannelse. Disse to faktorer er med til at understrege vigtigheden af, at Faxe Kommune og jobcentret stiller skarpt på at få unge i Faxe Kommune til ikke blot at påbegynde en uddannelse, men også gennemføre den. Kontanthjælpsreformen har bl.a. givet jobcentret et fornyet incitament, der kan hjælpe til at motivere de unge til at påbegynde en uddannelse bl.a. ved brug af nyttejobs. Et målrettet fokus på uddannelse skinner igennem i jobcentrets primære indsatser på ungeområdet: Tidlig og hyppig kontakt med de unge Indsatser Øget tværgående samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutionerne, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt Børn og unge for unge helt ned til 15 år Fokus på anvendelse af mentorer Fokus på at fastholde unge i uddannelse Fokus på snusepraktikker i virksomhederne for at understøtte den unges uddannelsesvalg Opkvalificering via FVU og før-fase - forløb på skolerne En helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til unge, der ikke er uddannelsesparate. For at opnå mærkbare resultater med disse indsatser åbner et ungecenter på Campus Haslev medio Ungecentret består af sagsbehandlere fra jobcentrets ungeteam, Ungdommens Uddannelsesvejledning, en virksomhedskonsulent samt medarbejdere fra Social & Misbrugsafdelingen. Det tværfaglige team skal sikre en tættere og tidligere dialog med de unge og hjælpe de unge med valg af uddannelse, kontakt til virksomheder, praktikpladser med mere. Kompetenceudvikling Det er ikke blot de unge i Faxe Kommune, der skal uddannes. De ledige voksne skal ligeledes opkvalificeres, så de kan varetage specialiserede arbejdsfunktioner samt være fagligt mobile. Opkvalificeringen af især ufaglærte sker i en tæt dialog med virksomhederne for på den måde at sikre en målrettet opkvalificering, der matcher virksomhedernes behov. I første halvår af 2014 iværksatte Jobcenter Faxe et projekt der havde til mål at opkvalificere 30 ledige borgere til at kunne varetage jobs inden for bygge- og anlægsbranchen. I stedet for blot at tilmelde den ledige på en række AMU kurser inden for bygge og anlæg, foregik udvælgelsen af kurserne i tæt dialog med 7 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

7 virksomhederne. Dette betød bl.a. at flere af borgerne var i virksomhedspraktik inden kurset for at sikre at kvalificere valget af kurserne. Som led i den skærpede fokus på opkvalificering bliver de ledige tilbudt en realkompetencevurdering (RKV). Vurderingen er med til at give den ledige en bedre idé om, hvilke kompetencer der er med i rygsækken, og om uddannelsestiden eventuelt kan afkortes. Vi oplever desuden at komptencevurderingen medvirker til at den ledige får øget selvværd og bliver bedre til at søge relevant arbejde. For at sikre livslang læring for både ledige og beskæftigede i Faxe Kommune, bliver der i stigende grad anvendt jobrotation i offentlige og private virksomheder. Samtidig er muligheden for jobrotation med til at gøre afstanden mellem virksomheden og den ledige mindre ved at den ledige får ny brugbar erhvervserfaring, netværk og virksomheden lærer den ledige at kende. Jobrotation er i mange tilfælde med til at danne et godt grundlag for efterfølgende fastansættelse i virksomheden eller i lignende virksomheder. Jobcenter Faxe fortsætter arbejdet med nye jobrotationsprojekter i private og offentlige virksomheder i Langtidsledighed I december 2013 var der 303 langtidsledige tilknyttet Jobcenter Faxe, heraf var 140 personer på a-dagpenge og 163 personer var kontanthjælpsmodtagere. Det er et fald på 19 % fra december 2011, hvilket styrker os i troen på, at jobcentret er på rette vej, selvom målet ikke er nået endnu. For at kunne fortsætte den positive udvikling har jobcentret et særligt fokus på disse indsatser: Tidlig og hyppig kontakt En individuel målrettet indsats Indsatser Fokus på uddannelse (FVU) og geografisk mobilitet i samtalerne også hos seniorer Virksomhedsrettet indsats i form af løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik Fokus på arbejdskultur særligt for ikke-etniske danskere Fokus på opkvalificering og omskoling til andre områder, hvor der i fremtiden vil være mangel på arbejdskraft Øget samarbejde mellem konsulenter på a-dagpenge og sygedagpenge, for hurtig opfølgning på eventuelle sygemeldinger Jobcentrets medarbejdere gør en del ud af at identificere de ledige med risiko for langtidsledighed tidligt i forløbet, for derved at kunne tilbyde den mest effektive vejledning. Hvis borgeren er under 30, undersøger jobcentrets medarbejder, hvordan borgeren kan motiveres til at påbegynde en kompetencegivende uddannelse. Dette kan f.eks. være ved hjælp af løntilskud for at opnå relevant arbejdsmarkedserfaring. 6

8 Virksomhedspraktik og løntilskud bliver i vid udstrækning ligeledes anvendt til at give dimittender erhvervserfaring og en fod inden for i virksomheden. Hjælp til selvhjælp I 2014 er der oprettet en Jobcafé i jobcenteret, hvor de ledige kan henvende sig for hjælp til cv og ansøgninger uden tidsbestilling. Jobcafeen har til mål at hjælpe de ledige, der har brug for sparring for at komme godt i gang med jobsøgningen. For at sikre en helhedsorienteret og individuel tilpasset indsats i forhold til både arbejdsmarkedet og den ledige, bliver de der vurderes som værende i risiko for langtidsledighed, visiteret til forløbet hurtig i arbejde. Forløbet afvikles i tæt samarbejde med AOF Haslev og der er fast tilknyttet en arbejdsmarkedskonsulent og to virksomhedskonsulenter. Ekstrabevilling styrker indsatsen Byrådet har bevilget 3 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017til at reducere den gennemsnitlige ledighedsperiode 8 med 1 uge i 2014 og yderligere 1 uge i perioden Ekstrabevillingen har bl.a. udmøntet sig i et målrettet kompetenceløft af alle jobcentermedarbejderne fra dem der betjener receptionen, arbejdsmarkedskonsulenterne, ydelsen, virksomhedskonsulenterne, sygedagpengeteamet og det administrative personale. Der har især været fokus på at lære teknikken til den Motiverende Samtale (MI), for at kunne motivere borgeren til at tage ansvar for sit liv og dermed bringe sig selv i en mere favorabel situation. Bevillingen har ligeledes resulteret i 3 nye fastansættelser og en kampagne, der skal øge effekten af jobcentrets samarbejde med virksomhederne. Vi glæder os til at følge op på den målte effekt af bevillingen de kommende år. Match ml. virksomhed og borger Det tætte samarbejde med virksomhederne inden for bygge- og anlægsbranchen i ovenstående eksempel er blot et af mange måder som Jobcenter Faxe samarbejder med virksomhederne på. Beskæftigelsesministerens ønske om en givtig dialog med virksomhederne, er et område som Jobcenter Faxe har haft stor succes med, og som kun bliver mere effektiv for hvert år. Faxes Partnerskabsnetværk I 2012 bevilgede Det Lokale Beskæftigelsesråd penge til at Jobcenter Faxe kunne etablere et partnerskabsnetværk forankret i virksomhedsservice. Partnerskabsnetværket formaliserer jobcentrets eksisterende samarbejde med de lokale offentlige og private virksomheder og er med til at sikre en god dialog om opkvalificering, uddannelsesaftaler til unge, fastholdelse af syge medarbejdere med videre. 8 Beregnes ud fra den gennemsnitlige ledighedsperiode i

9 Partnerskabsnetværket er med til at understøtte virksomhedskonsulenternes daglige arbejde og betyder blandt andet, at virksomhederne har én kontaktperson i jobcentret.virksomhederne ved dermed altid, hvem de kan kontakte i jobcentret, hvis de har spørgsmål. Hovedformålet med Faxes Partnerskabsnetværk er at opbygge, udvikle og fastholde et gensidigt og forpligtende samarbejde. Samarbejdet har særligt fokus på rekruttering, kompetenceudvikling, opkvalificering, uddannelse samt styrke fastholdelse af virksomhedens medarbejdere. I fællesskab med virksomhederne kan jobcentret aktivt arbejde for at fremme et fleksibelt arbejdsmarked, hvor udbud og efterspørgsel af arbejdskraft matcher. Dette samarbejde er med til at sikre vækst i Faxe Kommune, der kommer borgere og virksomheder til gavn. Jobcentrets gode samarbejde med virksomhederne afspejler sig i samarbejdsgraden som er på hele 32 % og Jobcenter Faxe ligger dermed bedst i jobcenternetværk 6, som består af Faxe, Greve, Køge, Lejre, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns 9. Rekrutteringspartner Jobcenter Faxe ønsker at være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner også når det vedrører rekruttering af nye medarbejdere. I 2015 vil Jobcenter Faxe arbejde på at blive endnu bedre til at afdække virksomhedernes behov samt udvælge de rigtige kandidater til de ledige stillinger, hvad enten det er til stillinger med tilskud, vikariater eller ordinære jobs. Lav synlighed af jobåbninger I Faxe Kommune blev der i perioden fra 4. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 kun offentliggjort 12 % af de ledige stillinger i offentlige og private virksomheder på jobnet.dk 10. I Østdanmark er synligheden 18 %. Den manglende synlighed af jobåbninger i kommunen kan resultere i, at de ledige borgere ikke får mulighed for at søge arbejde lokalt. I 2015 vil virksomhedskonsulenterne arbejde målrettet for, at flere virksomheder slår deres ledige stillinger op på jobnet.dk. 9 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 6, marts

10 Faxes mangfoldige arbejdsmarked De tidligere år har Beskæftigelsesministeren haft fokus på, at tilgangen til førtidspension skulle begrænses. I 2015 er der ikke blot fokus på tilgangen til førtidspension, men på at alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der resulterer i en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette er i god tråd med tilgangen i Faxe Kommune, hvor indsatserne understøtter den inkluderende beskæftigelsespolitik og dermed alle borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvad enten de er sygemeldte, har en begrænset arbejdsevne eller har andre udfordringer. Indsatser Tidligere opfølgning og indsats på sygedagpengesager En helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet på tværs af kommunen. Omskoling Hjælp til selvhjælp Fleksjobambassadører I 2013 og 2014 har fleksjobambassadørene i fællesskab med det øvrige fleksjobteam og virksomhedsservice haft stor succes med at nedbringe ledigheden blandt fleksjobvisiterede. I marts 2014 var kun 25 % af de fleksjobvisiterede ledige. Dette er et markant fald fra 37 % ledige blandt fleksjobvisiterede i januar Langtidsledigheden blandt fleksjobvisiterede er også faldet med ca. 27 % fra 3. kvartal 2013 til 1. kvartal En af de medvirkende faktorer til den positive udvikling er, at virksomhederne har taget godt imod af muligheden for at hyre en fleksjobber i få timer om ugen. I 2015 håber jobcentret at kunne fortsætte den gode udvikling og sikre flere langvarige fleksjobansættelser, ved at fastholde fokus på den effektive indsats. Fleksjobklub I 2014 er der startet en fleksjobklub som mødes 1 gang ugentligt. Her kan borgere på ledighedsydelse møde fleksjobambassadørerne og få sparring i forhold til deres jobsøgning. Samtidig får fleksjobambassadørene et bedre kendskab til gruppen af ledige, inden de mødes med arbejdsgiver og præsenterer, hvilke kompetencer der pt. er til rådighed. Det primære formål med fleksjobklubben er at de ledige der er visiteret til fleksjob, kan blive bedre til at deltage aktivt i jobsøgningen og dermed hurtigere blive selvforsørgende. I 2015 håber vi ligeledes at kunne iværksætte to nye tiltag, der skal være med til at sikre en varieret og inkluderende beskæftigelsesindsats. Disse vil blive beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit. 9

11 Turisme I tråd med kommunens planstrategi for undersøger Center for Social & Beskæftigelse mulighederne for at inddrage turisme som ramme for aktivering af de borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Turismen er en vigtig indtægtskilde i Faxe Kommune og involverer mange forskellige virksomheder, frivillige samt kommunale institutioner. Det kunne f.eks. være en gruppe af borgere, der var med til at skabe endnu mere liv i Faxe Kalkbrud ved at bygge en friluftscene, hjælpe med at markere vandrestier i kommunen, bygge gangbroer over vandløb, hjælpe turister på vej i forbindelse med arrangementer med videre Mulighederne er mange og målet er at få iværksat de første aktiviteter i Mikrolån Inspireret af erfaringer fra Århus og Næstved Kommune er Center for Social & Beskæftigelse ved at undersøge muligheden for at give mikrolån til revalidender. Mikrolån skal være med til at styrke borgere på kanten af arbejdsmarkedet og hjælpe dem til at blive selvforsørgende ved at starte egen virksomhed. Som led i en revalidering skal borgeren deltage i et målrettet iværksætterkursus. Kurset skal sikre at borgeren er motiveret og har den nødvendige grundlæggende viden om regnskab mv. Ved at give borgere på revalidering mulighed for at starte egen virksomhed ønsker Center for Social & Beskæftigelse, at borgerne på sigt bliver selvforsørgende samt at der skabes en øget diversitet i erhvervslivet i Faxe Kommune. 10

12 11

13 Bilag 1: Arbejdskraftbalance Faxe Kommune Ultimo 2007 Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Befolkning Beskæftigede Arbejdssteder Bruttoledige Arbejdsstyrken Udenfor arbejdstyrken Ledighedsprocent 2,7% 2,8% 5,9% 6,2% 6,2% 6,5% 5,6% 5,2% 4,9% Beskæftigelsesfrekvens 79% 77% 74% 73% 73% 72% 73% 74% 75% Kilde: et/arbejdskraftbalancen.aspx d. 20. marts

14 Bilag 2: Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år de indsatsområder og mål, som jobcentrene skal udarbejde den kommende beskæftigelsesplan efter. For 2015 er der udmeldt følgende 4 ministermål: Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af daglige-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlige forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglige og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. 13

15 Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. De 4 ministermål er en videreførelse af målene for Mål 2 er dog blevet præciseret yderligere ved at pointere, at der ikke udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension, men at jobcentrene generelt skal styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, så flere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. I et forsøg på at afbureaukratisere processen for de kommunale beskæftigelsesplaner og give kommunerne et større råderum til at bruge ressourcerne på at tilrettelægge en indsats med udgangspunkt i målene, indgår der ikke kvantitative målsætninger, som det har været tilfældet de tidligere år. Den enkelte kommune kan frit opstille kvantitative mål i beskæftigelsesplanen for at understøtte den løbende opfølgning på resultaterne af indsatsen. 14

16 Bilag 3: Indsatser Uddannelse Aktiviteter Resultater Effekter Brug af MI Fokus på opkvalificering Faglig mobilitet Ungecenter på Campus Haslev Højere uddannelsesniveau Højere andel af kvalificeret arbejdskraft Flere unge tager en kompetencegivende uddanelse Øget faglig mobilitet Kvalificeret arbejdsstyrke der imødekommer arbejdsgivernes krav Færre borgere på offentlig forsørgelse Færre langtidsledige Erhverv Aktiviteter Resultater Effekter Faxes Partnerskabsnetværk Jobrotation Rekruttering Tættere samarbejde ml. Jobcenter Faxe og private virksomheder Øget fokus på opkvalificering Synlige jobåbninger Øget effektivitet af virksomhedernes og jobcentrets samarbejde Styrkert dialog Bedre vilkår for opkvalificering Øget vækst i Faxe Kommune Faxes mangfoldige arbejdsmarked Aktiviteter Resultater Effekter Fleksjobklub Turisme Mikrolån Ledige fleksjobbere deltager aktivt i deres jobsøgning Samlet ramme for aktivering af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Hjælpe borgere på revalidering til at blive selvforsørgende Et mangfoldigt arbejdsmarked i Faxe Øget synlighed af Faxes mange tilbud for borgere med forskellige udfordringer Færre på langvarig offentlig forsørgelse 15

17 Bilag 4: Appendiks Forberedende uddannelse Forberedende uddannelse dækker over grundskolen, almene gymnasiale uddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser samt erhvervsfaglige grundforløb. Fleksjobambassadører Som led i den politiske aftale om Flere i fleksjob skal alle landets jobcentre ansætte fleksjobambassadører, som skal hjælpe ledige fleksjobvisiterede med at få kontakt til virksomheder. Fleksjobambassadørene skal blandt andet identificere mulige jobåbninger for ledige fleksjobvisiterede og matche virksomheden med den rette medarbejder. Fleksjobambassadørene skal desuden rådgive virksomhederne om mulighederne i forhold til den enkelte ansatte, herunder mulighederne for tilskud til hjælpemidler, personlig assistance og mentorstøtte. Derudover skal fleksjobambassadørene hjælpe og rådgive de ledige fleksjobvisiterede til selv at være aktive i jobsøgningsprocessen. Forberedende voksenundervisning (FVU) FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, stave-, skrive- og regnekundskaber. Formålet er enten at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU- kurser eller grundlæggende voksenuddannelse. FVU-undervisningen er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin modsvarer folkeskolens afgangsniveau. Kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Langtidsledighed Langtidsledighed opgøres som jobklare bruttoledige på a-dagpenge eller kontanthjælp, der har været ledige eller i aktivt tilbud i minimum 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger. MI Den Motiverende Samtale MI - Den Motiverende Samtale er en metode, der bygger på sprogteorien, at det man siger, er også det man gør. Man benytter sig af meget simple redskaber som åbne spørgsmål og refleksioner af, hvad borgeren siger. Hvis man bruger redskaberne i kombination med en åben og positiv indstilling til det enkelte menneske, resulterer det i samtaler, hvor borgeren selv finder sin motivation frem eller selv formulerer en ændring i adfærd og vigtigheden af den. Læs mere på Realkompetencevurdering - RKV Alle som vil i gang med en erhvervsuddannelse eller efteruddannelse, har mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Vurderingen kan evt. afkorte 16

18 uddannelsestiden. I realkompetencevurderingen tæller alle kompetencer med, uanset om de stammer fra erhvervserfaring, fritidsliv, hobbyer eller uddannelse. Ressourceforløb Reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft den 1. januar 2013, betyder at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. I ressourceforløbet som varer op til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats samt en koordinerende sagsbehandler. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for hvilke aktiviteter, der sættes i gang. 17

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2014 Udfordringer, mål og strategier for 2014 Faxe Kommune, d. 4. september 2013 2 Opsummering af samlede mål og resultatkrav for 2014 Udfordring Mål

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017 Center for Familie, Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2017 Faxe Kommune September 2016 Vision og mission Beskæftigelsesplanen sætter rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2017. Planen fremsætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 20 8. april 2014 2 Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2016

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2016 Center for Familie, Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Faxe Kommune oktober 2015 Vision og mission Beskæftigelsesplanen sætter rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Planen fremsætter centrets

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 (version 18. juni 2014 / 2. udgave) Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Beskæftigelsesministerens mål... 1 3 Arbejdsmarkedet i Hørsholm... 2 3.1 Borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan. 2.udkast, den 20.juni 2014

Beskæftigelsesplan. 2.udkast, den 20.juni 2014 Beskæftigelsesplan 2015 2.udkast, den 20.juni 2014 INDLEDNING... 3 Om beskæftigelsesplanen... 3 De overordnede målsætninger og væsentligste udfordringer... 3 Beskæftigelsespolitik 2015-18... 4 Jobcentrets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere