Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt."

Transkript

1 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl til i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens Boulevard 2. Til stede: Steen Jørgensen, Leif Skov, Hanne Boel, Emil de Waal indtil kl , Jeanette Balland indtil kl og Henrik Holm. Afbud fra: Giordano Bellincampi. Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 0 Godkendelse af dagsorden Bilag Det blev besluttet at sætte et ekstra punkt på dagsordenen under MGK Musikalske Grundkurser ansøgning om økonomisk pulje til konsulentbistand mhp. færdiggørelse af læreplanerne. Derefter blev dagsordenen godkendt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde - udkast til referat af møde nr Referatet blev godkendt. 2 Meddelelser Leif Skov og Steen Jørgensen meddelte, at de havde afholdt møder med Dansk Amatørmusik og ORA om perspektiver for amatørområdets fremtidige organisering. Henrik Holm nævnte, at han havde fået flere henvendelser fra medlemmer af Det Jyske Ensemble. 3 Kunstrådet - referat af Statens Kunstråds møde den 11. november dagsorden til Statens Kunstråds møde den 9. december CVR-nr:

2 Side 2 4 Økonomi - økonomioversigt Sager til behandling Tilskudssager: a) KMF 97 - Transportstøtte - notat vedrørende ændring af regler for transportstøtte at grupperingen i takstsystemet, der før hed 2-7 musikere, opdeles i to grupper. Gruppe 1: 2-3 musikere. Gruppe 2: 4-7 musikere. Grundbeløbet til gruppe 2 ændres fra de nuværende kr. til kr. - at reglen om at bookingprovisionen maksimalt må udgøre 20% af honoraret genindsættes i retningslinjerne - at kravet om indsendelse af kontrakter sammen med ansøgningen om transportstøtte fastholdes - notat vedrørende lån af finanslovsmidler fra KMF-rammen eftersendt at låne transportstøtten kr. af KMF-midlerne for 2010 indtil tipsbevillingen for 2010 er frigivet b) KIK 30 International Musikformidling - notat og indstillingsliste at bevilge op til kr. til ansøgninger fra Ars Nova, Randers Kammerorkester og New York Scandia Symphony at give afslag på tre ansøgninger c) KMF 40 Ensembler, orkestre, bands- og kors virksomhed - notat vedrørende dispensation for afholdelse af 6 koncerter at der skal tilbagebetales kr. (1/6 af kr.), hvis der ikke afholdes seks koncerter - notat vedrørende godkendelse af rammeaftale for Storstrøms Kammerensemble, Klüvers BigBand, Esbjerg Ensemble og Ensemble MidtVest for perioden eftersendt. Brev fra Storstrøms Kammerensembles bestyrelse omdelt at godkende aftaleudkastet fra Ensemble MidtVest med forbehold for at note 4 til nøgletalstabellen i kapitel 4 ændres til "Ensemblet tager forbehold for gennemførelse af de internationale aktiviteter indenfor aftalens økonomiske rammer." og med forbehold for slutkorrektur, der ikke vedrører det indholdsmæssige - at godkende aftaleudkastet fra Esbjerg Ensemble med forbehold for slutkorrektur, der ikke vedrører det indholdsmæssige

3 Side 3 - at bemyndige musikcentret til i samarbejde med Ensemble MidtVest og Esbjerg Ensemble at gennemføre slutkorrektur, som ikke vedrører det indholdsmæssige - at der ikke indgås aftale fra 2010 med Storstrøms Kammerensemble, hvilket medfører at beslutning af 23. oktober om tilskud for perioden for bortfalder - at Storstrøms Kammerensemble bevilges kr. i tilskud til at der ikke indgås aftale fra 2010 med Klüvers Big Band, hvilket medfører at beslutning af 23. oktober om tilskud for perioden for bortfalder - at Klüvers Big Band bevilges kr. i tilskud til 2010 Leif Skov havde følgende særstandpunkt: at Storstrøms Kammerensemble bevilges 5 mio. kr. i prisfremskrivning. d) KMF 50 Koncertvirksomhed - notat vedrørende FSI ansøgning fra Copenhagen Opera Festival at give afslag med følgende begrundelse: at ansøgningen er indkommet efter ansøgningsfristens udløb, og at udvalget vurderer, at der ikke i tilstrækkelig grad er grundlag for ekstraordinært at give tilskud - at ansøger gøres opmærksom på, at der kan søges om tilskud i Musikdramatisk pulje - notat vedrørende klage over afslag fra Thy Masterclass Festival 5003 Brev fra Craig Goodman, Artistic Director, Thy Chamber Music Festival omdelt - at udsætte sagen til næste møde, da det ønskes oplyst, hvor mange og hvilke koncertprogrammer festivalen indeholder - notat vedrørende vedtægter og flerårig aftale for SPOT Festival 5004, - at godkende SPOT Festivals vedtægter med enkelte rettelser - at igangsætte en proces med henblik på indgåelse af en flerårig rammeaftale med SPOT Festival e) KMF 80 Institutioner - notat vedrørende World Music Denmarks aflyste honorarstøtteordning 5005 at tage redegørelsen om den aflyste honorarstøtteordning og det nye udviklingsprojekt fra World Music Denmark til efterretning med følgende bemærkninger: - at den nye støtteordning Projektstøtte til utraditionelle world-arrangementer også skal omfatte arrangementer med udenlandske verdensmusikorkestre - at World Music Denmark anmodes om senest januar 2011 at indsende en afrapportering af, hvordan ordningen har fungeret - notat vedrørende den økonomiske situation i Folkemusikkens Fælles Sekretariat at udbetale et forskud for 2010 på kr. i december at imødekomme Folkemusikkens Fælles Sekretariats ansøgning om, at 1. rate af tilskuddet i 2010 udgør 1,2 mio. kr. og udbetales i januar at indkalde Folkemusikkens Fælles Sekretariats bestyrelse og daglige ledelse til møde i januar 2010 for at drøfte af den fremtidige ledelse og drift af institutionen

4 Side 4 - at alle Folkemusikkens Fælles Sekretariats tilskudsforpligtelser revideres i samarbejde med Kunststyrelsen med henblik på at forpligtelserne reduceres mest muligt - at Folkemusikkens Fælles Sekretariat ikke giver tilsagn om nye tilskud, før der efter bestyrelsens vurdering er tilvejebragt et økonomisk råderum hertil. Igangsættelse af nye tilsagn skal godkendes af Statens Kunstråds Musikudvalg - at alle øvrige økonomiske forpligtelser systematisk gennemgås af Folkemusikkens Fælles Sekretariat med henblik på, at forpligtelserne reduceres mest muligt - at Folkemusikkens Fælles Sekretariat i 2010 sættes under skærpet tilsyn af Kunststyrelsen f) KRS - Regionale spillesteder - notat vedrørende de økonomiske problemer på Vega 5007 Musikudvalget drøftede den økonomiske situation på Vega. g) KMI 30 Projektstøtte til rytmiske spillesteder - - notat vedrørende ansøgning fra Skråen om justering af Roots Festival 5008 at imødekomme ansøgningen om at justere projektet Roots Festival, således at det gennemføres som beskrevet senest oktober h) KHO 10 - Honorarstøtte - notat og indstillingsliste at bevilge i alt kr. til 160 ansøgere - at give afslag til tre ansøgere Steen Jørgensen forlod lokalet under behandlingen af ansøgningen med journalnummer KHO på grund af inhabilitet. Emil de Waal forlod lokalet under behandlingen af ansøgningerne med journalnummer KHO , KHO og KHO på grund af inhabilitet. i) KMI 20 Talentudvikling - notat og indstillingsliste at bevilge i alt kr. til 31 ansøgere - at give afslag til 11 ansøgere - at give underudvalget kompetence til endeligt at afgøre tilskudssag med journalnummer KMI , hvor tilskuddet er foreløbigt reserveret, og hvor yderligere oplysninger skal indhentes Henrik Holm forlod lokalet under behandlingen af ansøgningerne med journalnummer KMI og KMI på grund af inhabilitet j) MGK Musikalske Grundkurser - notat og indstillingsliste at bevilge til 17 ansøgere - at give afslag til en ansøger Musikudvalget drøftede den økonomiske situation for de musikalske grundkurser - notat vedrørende det videre forløb for MGK-strukturen 5012

5 Side 5 - at bede lederne og de regionale DMKL-samråd indsende bud på ejerkredsen for hver enkelt region samt evt. argumenter for og forslag til en anden (konkret) inddeling af kurserne end den, som fremgår af Musikudvalgets forslag - at vedtage følgende ændringer til Bekendtgørelsen for de musikalske grundkurser til drøftelse med ministeriet som forudsætning for gennemførelse af strukturændringerne for MGK: 1. Formålet med musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. MGK indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde Ændres til: Formålet med musikalske grundkurser (MGK) er dels at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse og dels at styrke musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv. Det dobbelte formål gælder alle MGK-elever. MGK indgår som et væsentligt element i uddannelsen af musikere og musikpædagoger Stk. 2. MGK er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til én musikskole. Undervisningen kan foregå over fire år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang. Ændres til: MGK er som udgangspunkt et 3-årigt overbygningskursus tilknyttet en eller flere musikskoler i samarbejde. Hvor særlige forhold taler for det, kan der dispenseres fra det 3-årige forløb. 6. Klager i forbindelse med undervisning og drift stiles til musikskolebestyrelsen. Klager i forbindelse med procedurefejl ved optagelses- og afgangsprøver stiles til Kunstrådet. Ændres til: Klager i forbindelse med undervisning og drift stiles til den til enhver tid fungerende bestyrelse for MGK. Klager i forbindelse med procedurefejl ved optagelses- og afgangsprøver stiles til Statens Kunstråd. - Musikudvalget drøftede tillige problematikken med finansieringen af lokaler og instrumenter, hvis MGK ikke er ejet af en enkelt musikskole, men af et repræsentantskab og en bestyrelse. Det kan give problemer med juridisk at definere ejerskabet, og man kan blive stillet overfor et krav om finansiering af hele kurset inkl. lokaler, instrumenter mm. Udsat til næste møde. - notat vedrørende ansøgning om økonomisk pulje til konsulent mhp. færdiggørelse af læreplanerne k) KMS Musikskoler - notat vedrørende godkendelse af vedtægter for Skanderborg Musikskole ikke at godkende vedtægterne - at meddele Skanderborg Kommune og Musikskole: o at der skal fremsendes dokumentation for, at beslutningen om ikke at lade sig repræsentere i bestyrelsen er generel og omfatter alle tilsvarende kommunale institutioner, og at kommunalbestyrelsen skal udpege en anden kommunal repræsentant f.eks. fra embedsværket o at musikskolelederen ikke kan være stemmeberettiget medlem af bestyrelsen, men deltager som sekretær for bestyrelsen o at det af vedtægterne skal fremgå, at bestyrelsen indstiller til kommunen vedrørende ansættelse og afskedigelse af lederen o at det af vedtægterne skal fremgå, at bestyrelsen godkender budget og regnskab

6 Side 6 Andre sager: I. Internationalt arbejde - notat om evaluering af WOMEX 2009 herunder evalueringsrapport og regnskab at tage evalueringsrapporten til efterretning - at tage anbefalingerne til efterretning - at bede Bodil Høgh om at udarbejde et notat om det nordiske samarbejde i forbindelse med WOMEX og repræsentationer i øvrigt - notat om igangværende projekter 5015 II. Statens Kunstråd - besvarelse af spørgsmål vedrørende Statens Kunstråd som overordnet strateg og samlet talerør som et led i projektet Kunsten af fremme Kunsten oplæg fra Steen Jørgensen eftersendes på mail 5016, at udvalgets medlemmer skal sende deres supplerende bemærkninger til spørgsmål A, B og C til Henrik Wenzel Andreasen inden den 4. januar III. Styrkelse af den rytmiske musik - notat vedrørende overordnet strategi for det videre arbejde 5017 Musikudvalget drøftede notatet og besluttede at fortsætte drøftelsen på næste møde. IV. Nyt spillested - notat vedrørende anmodning om et møde 5018, at de ikke vil afholde møde om nyt spillested. 6 Næste møde - Mandag den 11. januar 2010 fra kl til med efterfølgende middag. Mødets karakter drøftes. at afholde mødet fra kl til med efterfølgende spisning for udvalget og Musikcentret. - Vedlagt mødekalender for Eventuelt Bilag til orientering: 1. Diverse projektudsættelser 2. Udvalgets beslutning vedrørende anvendelse af merbevillingen til rytmisk musik i (Schaufusspengene) 3. Orientering om ministerens møde med Det Jyske Ensemble den 7. december 2009 Connie Nielsen

RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER

RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER Indhold Indhold 2 Indledning 3 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende bestemmelserne på musikskoleområdet 4 Uddrag af Musikloven Kapitel 2a. Musikskoler 4 De vejledende retningslinier

Læs mere

RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK)

RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK) RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK) Kunstrådets Musikudvalg December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Kommissorium... 3 Udvalgets sammensætning... 3 DEL A HISTORIK... 4 Beliggenhed... 4

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 4 Mødedato: 22. maj 2014 Tidspunkt: kl. 9.30 til 14.30 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 4 Mødedato: 22. maj 2014 Tidspunkt: kl. 9.30 til 14.30 Sted: Lokale 8, stuen 23. maj 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 4 Mødedato: 22. maj 2014 Tidspunkt: kl. 9.30 til 14.30 Sted: Lokale 8, stuen Dansk Live deltog i mødet fra kl. 14.00 til 14.30 REFERAT

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

revision af musikloven

revision af musikloven BETÆNKNING om revision af musikloven Afgivet af STATENS MUSIKRÅD BETÆNKNING NR. 1061 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5951-7 Stougaard Jensen/København KaOO-55-bet. Betænkning om revision

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere