Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE"

Transkript

1 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger Baggrund Konkurrencens forløb Konkurrenceudskriver Konkurrencens sekretær Spørgsmål og rettelsesblade Grundlag for udarbejdelse af konkurrenceforslag Deltagelse Konkurrencedeltagere Vederlag Orienteringsmøde Vedståelse, forbehold og fortrolighed Krav til Konkurrenceforslaget Overordnede forhold Beskrivelse (leveres i 35 stk. A3-mapper) Plancher Totaløkonomi Digitale krav Navnekuvert Eventuelle forbehold Konkurrencebetingelser

3 4. Indlevering af konkurrenceforslag Praktiske forhold Ophavsret mv Bedømmelse Overordnede forhold Bedømmelseskriterier Bedømmelsesprocedure Dommerkomité Offentliggørelse Udbud efter forhandling Overordnede forhold Forventet procedure Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Aftalemæssige forhold Vedståelse Bilag Farvekoder Areal og funktionsoversigt...24 Konkurrencebetingelser 3

4 1. INDLEDENDE OPLYSNINGER 1.1 Baggrund Region Sjælland har besluttet at etablere Universitetssygehus Køge, der skal være regionens hovedsygehus. Universitetssygehuset skal opføres i umiddelbar sammenhæng med det eksisterende relativt nye Køge Sygehus. Det nye universitetssygehus vil alene indeholde somatiske sygehusfunktioner og regionen har forud for udskrivelsen af nærværende konkurrence opnået forhåndstilsagn på DKK 4,0 mia. eksklusiv moms fra regeringens kvalitetsfond til projektet. Disse 4,0 mia. skal primært anvendes til nybyggeri, men en mindre del af disse midler forventes anvendt til logistikmæssige tilpasninger af de eksisterende bygningsmæssige rammer. Nærværende projektkonkurrence omfatter i første fase udarbejdelse af forslag til, hvorledes dette kvalitetsfondsprojekt kan udmøntes. I anden fase af konkurrencen vil der med de udpegede op til 3 vindere blive gennemført proceduren udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse og der vil efterfølgende blive indgået aftale om totalrådgivning til det videre forløb med den samlede vinder/tilbudsgiver. Nærværende konkurrencebetingelser skal læses i sammenhæng med konkurrenceprogrammet. 1.2 Konkurrencens forløb Det samlede konkurrenceforløb gennemføres som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling i henhold til EU direktiv 2004/18/EF. Der er udvalgt 5 deltagere til konkurrencen og disse deltagere er oplistet under afsnit 2.1. Alle konkurrencedeltagerne modtager nærværende konkurrencemateriale på samme tid. Konkurrencebetingelsernes hovedpunkter er: Konkurrencegrundlaget, jf. afsnit 1.6 Præmisserne for deltagelse, jf. afsnit 2 Krav til konkurrenceforslagene, jf. punkt 3. Indlevering af konkurrenceforslagene, jf. punkt 4. Bedømmelsen af konkurrenceforslagene, jf. punkt 5. Efter bedømmelsen af første fase forventes der udpeget op til tre vindere af projektkonkurrencen. Herefter planlægges proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendthørelse gennemført med de eller den vindende konkurrence-deltager(e) med henblik på indgåelse af aftale om totalrådgivning for projektet med den samlede vinder. I udbuddet med forhandling forventes de vindende konkurrenceforslag at skulle viderebearbejdes bl.a. med udgangspunkt i dommerbetænkningens bemærkninger til de enkelte konkurrenceforslag. Der forventes her også at blive tale om, at der tilføres nye programmæssige input til indarbejdelse i forslagene under denne procedure. Derudover skal proces, organisering, bemanding og honorar forventningsmæssigt indgå i forhandlingsrunderne. 4 Konkurrencebetingelser

5 1.3 Konkurrenceudskriver Konkurrencens udskriver og ordregiver for den efterfølgende aftale om totalrådgivning er: Region Sjælland Alléen Sorø. 1.4 Konkurrencens sekretær Den gennemgående Bygherrerådgiver vil være sekretær for det samlede konkurrenceforløb frem til aftaleindgåelse om totalrådgivning. Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup. Kontaktperson: Ralf Bo Petersen Mailadresse: 1.5 Spørgsmål og rettelsesblade Under konkurrencens samlede forløb skal eventuelle spørgsmål stilles skriftligt pr. til konkurrencens sekretær. Spørgsmålene skal være på dansk. De modtagne spørgsmål vil blive besvaret med udgangspunkt i 2 stk. spørgefrister: Første spørgefrist er den 30. september 2012 Anden spørgefrist er den 10. november Anden spørgefrist er fastlagt således, at konkurrencedeltagerne har mulighed for at bearbejde eventuelle rettelser i deres konkurrenceforslag. Svar på modtagne spørgsmål indenfor spørgefristerne forventes besvaret ca. 1 uge efter udløb af fristerne. Spørgsmål, svar og eventuelle rettelsesblade vil blive sendt til alle konkurrence-deltageres kontaktpersoner i anonymiseret form. Eventuelle spørgsmål som ordregiver modtager efter sidste spørgefrist vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Sidste frist for meddelelser fra udskriver vil under alle omstændigheder senest være 6 dage før afleveringsfristen for konkurrenceforslagene. Konkurrencebetingelser 5

6 1.6 Grundlag for udarbejdelse af konkurrenceforslag Grundlaget for udarbejdelse af konkurrenceforslag er det samlede konkurrencemateriale som oplistet i nærværende afsnit samt eventuelle svar på spørgsmål og heraf følgende rettelser og supplerende oplysninger. Det forventes, at konkurrencedeltagerne har gjort sig bekendt med forholdene på stedet før indlevering af konkurrenceforslagene. Konkurrencematerialet omfatter: Konkurrenceindbydelse Konkurrencebetingelser inklusive bilag (nærværende dokument) Konkurrenceprogram inklusive bilag, jf. bind 2. Ovennævnte konkurrencemateriale forventes tilsendt konkurrence-deltagerne alene i elektronisk form via til den udmeldte kontaktperson. Eventuelt vil der blive etableret et web-site til anvendelse for konkurrencen. Det vil være kontaktpersonernes ansvar at videreformidle informationer til de øvrige medlemmer hos de udvalgte deltagere. 6 Konkurrencebetingelser

7 2. DELTAGELSE 2.1 Konkurrencedeltagere Der er prækvalificeret følgende 5 deltagere til konkurrencen: Udskriver ønsker at gøre opmærksom på, at der vil være nogle personer og firmaer der vil være forhindret i at kunne deltage i udarbejdelsen af konkurrenceforslag: Firmaer, som er helt eller delvist ejes af personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomitéen og/eller dennes rådgivere. Personer eller firmaer, som har været med til at planlægge konkurrencen eller som har medvirket ved udarbejdelsen af konkurrencematerialet. Repræsentanter fra Region Sjælland. Ansatte, kompagnoner til eller arbejdsgivere for noget medlem af dommerkomitéen eller dennes rådgivere. Medvirken fra sådanne personer eller firmaer i udarbejdelsen af et konkurrenceforslag kan medføre, at den pågældende konkurrencedeltager (hele teamet) kan blive udelukket fra deltagelse. I tvivlstilfælde bør man straks kontakte konkurrencesekretæren. 2.2 Vederlag Konkurrencedeltagerne, der afleverer et konditionsmæssigt forslag/tilbud, vil få udbetalt et vederlag svarende til DKK ,00 eksklusiv moms. Vederlaget udbetales umiddelbart efter at konkurrencens første fase er afsluttet. Konkurrencebetingelser 7

8 Dette vederlag vil for den totalrådgiver, der tildeles aftalen om totalrådgivning efter proceduren udbud efter forhandling, indgå som et acontohonorar på første rate i den totalrådgivningsaftale, der forventes indgået med vinderen af udbuddet med forhandling. 2.3 Orienteringsmøde Der afholdes orienteringsmøde om projektet for konkurrencedeltagerne: xxxdag den xx.xx.2012 kl lokale xxxxxxxxxxx på det eksisterende Køge Sygehus, Lykkebækvej 1, 4600 Køge. På orienteringsmødet vil der fra Konkurrenceudskriver blive orienteret overordnet om projektkonkurrencen, og konkurrencedeltagere vil efterfølgende få mulighed for at besigtige konkurrenceområdet. Eventuelle spørgsmål, der måtte blive rejst på mødet, kan ikke forventes at blive besvaret på selve mødet og under alle omstændigheder, vil det være de skriftlige svar og eventuelle rettelser, der vil være gældende. Tilmelding til orienteringsmødet skal ske samlet for konkurrencedeltagerne til konkurrencens sekretær på Kontaktperson: Ralf Bo Petersen Mailadresse: Der kan maksimalt deltage 12 personer fra hver konkurrencedeltager. 2.4 Vedståelse, forbehold og fortrolighed Vedståelse Konkurrencedeltagerne skal vedstå de afleverede konkurrenceforslag, indtil udbuddet med forhandling er afsluttet og der er indgået aftale om totalrådgivning. Deltagernes vedståelse skal dog maksimalt være 9 måneder fra fristen for indlevering af konkurrenceforslag Forbehold Forbehold omfatter konkurrencedeltagernes eventuelle forbehold over for krav i konkurrencematerialet samt eventuelt manglende overholdelse af konkurrencematerialets formkrav. Hvis forslaget indeholder væsentlige forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser, som strider mod grundlæggende elementer i konkurrencematerialet, vil det medføre, at ordregiver erklærer forslaget for ukonditionsmæssigt, hvorved dette ikke antages til bedømmelse. Eventuelle ikke grundlæggende forbehold vil medføre en dårligere vurdering af forslaget henholdsvis blive prissat af ordregiver såfremt det vedrører økonomi og således blive tillagt forslagets kalkulation. 8 Konkurrencebetingelser

9 Deltagerne bør derfor nøje overveje karakteren og omfanget af evt. forbehold, og søge alle evt. usikkerheder afklaret i konkurrencefasen inden afgivelsen af forslag. Eventuelle forbehold skal indarbejdes i et selvstændigt dokument, der vedlægges konkurrenceforslaget Fortrolighed Forslagene vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, medmindre lovgivningen forpligter udskriver til at videregive oplysninger til tredjemand. Således er dokumenterne i nærværende konkurrence omfattet af reglerne om aktindsigt og dermed vil ordregiver være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af disse regler. Konkurrenceudskriver vurderer, at konkurrencedeltagernes konkurrenceforslag og øvrigt materiale, indtil proceduren udbud med forhandling er afsluttet, anses for fortroligt af hensyn til udskrivers forhandlingsposition. Således forventes det ikke, at der efter første fase vil blive givet indsigt i de respektive konkurrencedeltagerens konkurrenceforslag. Konkurrencebetingelser 9

10 3. KRAV TIL KONKURRENCEFORSLAGET 3.1 Overordnede forhold Fra hver konkurrencedeltager skal der kun afleveres ét konkurrenceforslag. Alle elementer og delelementer af forslaget skal være anonyme og et forslag eller dele heraf må ikke have været offentliggjort tidligere. Opmærksomheden henledes på, at såfremt forslaget ikke kan bedømmes anonymt, vil ordregiver være forpligtet til at afvise konkurrenceforslaget. Dette betyder også, at der ikke må være mulighed for indirekte identifikation i form af særlige tegn, mærker, logoer mv. Samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med et 5-cifret, tilfældigt valgt kendingstal. Tegninger m.m. afleveres i form af plancher, der er opklæbet på stift pap/hylsonite og forsynet med en ophængningsplan. Alle tekster skal være forfattet på dansk. Alle oversigtstegninger, planer, snit og facader skal være målbare, herunder skal eventuelle nedskalerede tegninger i A3-mapperne (Beskrivelse) også have angivet entydigt målestoksforhold. Der må ikke leveres tegningsmateriale i A3-mapperne som ikke allerede forefindes på ovennævnte plancher. Der må i A3-mapperne gerne suppleres med ekstra tekst og/eller diagrammer ud over hvad der forefindes på plancherne, men dette skal i givet fald angives tydeligt. 3.2 Beskrivelse (leveres i 35 stk. A3-mapper) A3-hæfte med maksimum 35 ark i god læsbar fontstørrelse, gerne med illustrationer på begge sider. Alle illustrationer (og tekst) fra plancherne skal være hæftet med angivelse af målestoksforhold og med kendingstal på alle sider. Hæftet skal som minimum indeholde en beskrivelse af: Den overordnede arkitektoniske vision samt beskrivelse af de forhold der er efterspurgt i konkurrencematerialet (dog eksklusiv totaløkonomi) Visionen for sammenhængen til det eksisterende Køge Sygehus og til Køge by. Den funktionelle vision for de forskellige grupper af patienter, besøgende, pårørende og personale. Princippet for den indbyrdes placering og relation mellem de forskellige funktioner. Visionen for sygehusets interne trafikveje og logistik Visionen for den eksterne trafik, herunder adgangsforhold til/fra og indenfor matriklen for ambulance, individuel trafik omfattende biler, cykler og fodgængere, parkering, beredskab og tung forsyningstrafik, adgangen til kollektiv trafik samt helikopterlandingsplads. Overordnet beskrivelse af visionen for sygehusets driftsmæssige forhold. Visioner i forbindelse med byggeriets fleksibilitet og robusthed i forhold til overordnede hovedprincipper for bærende konstruktioner, forsyninger, installationer og logistikfunktioner Visioner for omfang og princip vedrørende teknikrum relateret til føringsveje for tekniske installationer. Visioner for forslagets fremtidige udbygningsmuligheder Overordnet redegørelse for friarealer, terræn, beplantning m.m. Overordnet beskrivelse af holdning og forslag til bygningsintegreret kunst. 10 Konkurrencebetingelser

11 Visioner for forslagets principper vedrørende bæredygtighed. Uddybende beskrivelse vedrørende realiseringsmodel, herunder overordnet angivelse af muligheder for innovative tiltag i forbindelse med byggeriets videre planlægning, projektering og udførelse. Arealoversigt. 3.3 Plancher Konkurrenceforslagets plancher skal være i størrelsen A0 højformat svarende 840x1190mm. Der må maksimalt afleveres 8 plancher. Plancherne skal indeholde følgende: 1. Helhedsplan/områdeplan i mål 1:2000 Helhedsplanen skal vise forslagets hovedide, herunder det fremtidige nybyggeri og sammenhængen til det eksisterende sygehus, udearealerne og den omkring-liggende by. Den overordnede funktionsindplacering og de overordnede adgangsforhold i form af vejanlæg, tilkørselsforhold, parkering og indgange til sygehuset skal fremgå ligesom de potentielle udvidelsesmuligheder skal synliggøres. 2. Etageplaner i mål 1:1000 Samtlige etageplaner med redegørelse for forslagets funktionsmæssige vision/hovedidé skal fremgå med angivelse af de enkelte hovedfunktioners udstrækning. Planerne skal vise samtlige hovedfunktioner jf. konkurrence-programmet. Sammenhængen mellem de enkelte overordnede funktioner skal fremgå. Planerne skal vises som diagrammatiske, ikke detaljerede etageplaner. 3. Facader og snit i mål 1:500 Udvalgte facader og snit af ny bebyggelse der også viser sammenhængen med den eksisterende bebyggelse. Tegningerne skal illustrere den arkitektoniske vision herunder overordnet valg af materialer, overordnede hovedprincipper for bærende konstruktioner og overordnede principper for tekniske føringsveje/installationer. Koter skal angives på alle snit. 4. Flow og logistik Diagram/planer, der angiver de overordnede flow for ekstern trafik herunder adgang til sygehuset for ambulance, helikopter, patienter, personale, besøgende og adgang for varer mv. Diagrammer/planer der angiver den overordnede interne logistik for gående, liggende patienter, personale, forsyninger, affald, varer mv. 5. Robusthed Diagram/planer, der overordnet redegør for projektets robusthed i form af principper for fleksibilitet, elasticitet og generalitet jf. konkurrenceprogrammet. Konkurrencebetingelser 11

12 6. Visualiseringer Visualiseringer, der formidler de rummelige kvaliteter i konkurrenceforslaget. 7. Snittegninger i mål 1:1000 Tegningerne skal redegøre for den landskabs- og bygningsmæssige sammenhæng herunder redegøre for bygningshøjder og overordnede koter. 8. Helhedsplan i form af diagrammer og rumlige illustrationer Diagrammer (f.eks. trafik, parkering, adgangsforhold, typer og anvendelse af friarealer) samt skyggediagrammer (jævndøgn kl. 8, 12 og 16, sommersolhverv kl. 8, 12 og 16 og vintersolhverv kl. 10, 12 og 14). Desuden perspektiver eller andre illustrationer der understøtter karakteristiske dele af forslaget. 9. Arealoversigt Fra den digitale IFC model afleveres opgørelse af bruttoarealer for henholdsvis nybyggeri og eksisterende byggeri. Dette afleveres på vedlagte Areal og funktionsoversigt (bilag 7.2). 10. Realiseringsmodel Overordnet forslag til udførelsesfasen med etapeopdeling baseret på bygninger og funktioner. Overordnet angivelse af både fremtidige udvidelsesmuligheder og mulighed for eventuelle reduktioner af arealer. Overordnet redegørelse/illustration af, hvorledes driften af det eksisterende Køge Sygehus kan sikres under udførelsesfasen. 3.4 Totaløkonomi Der skal i et særskilt dokument redegøres for forslagets totaløkonomi. Anlægsrammen for projektet fremgår af økonomi-afsnittet i konkurrenceprogrammet. Redegørelsen skal være overordnet og indeholde følgende: et økonomisk overslag for forslaget opdelt med kvadratmeterpriser (alt inklusiv dog angivet eksklusiv moms) opdelt som arealoversigten pkt. 3.3 stk. 9. oversigt over bygningsmæssige driftsudgifter for projektet ligeledes opdelt i henhold til arealoversigten beskrivelse af udførelsesprincipper beskrivelse af driftsmæssige forhold beskrivelse af bæredygtighedsprincipper beskrivelse af materialevalg beskrivelse af principper for bærende konstruktioner og installationer beskrivelse af byggeriets robusthed (i forhold til eventuelt at finde besparelser), elasticitet (i forhold til at udvide og indskrænke af arealer) og fleksibilitet (i forhold til ændret brug og ændret indretning). Ovenstående information vil være den samme som også delvis fremgår af mapperne. 12 Konkurrencebetingelser

13 3.5 Digitale krav Alle filer skal være anonyme og afleveres på usb stik angivet med kendingstal. Bygningsmodel og animationsvideo skal være på et usb-stik, med tydelig markering af indhold. Der skal afleveres følgende: 1. Krav om brug af digitale bygnings modeller i 3D. Areal model: Deltagerne skal fremstille en digital bygningsmodel i 3D, jf. krav nr. 3 i bekendtgørelsen nr af 13. dec Den anvendte IFC model skal være i formatet 2x3, bips informationsniveau 0. Modellen skal være kodet med bruttoarealer (fladearealer) med de funktioner, der er anført med en farvekode jf. den vedlagte oversigt (bilag 7.1). Udskriver vil ved bedømmelsen anvende IFC viewer som programmet Solibri. Område model: Derudover skal deltagerne fremstille en 3D model af deres forslag indsat i den udleverede 3D model. 3D modellen skal anvendes til renderinger og animationsvideo. Derudover skal de kamera positioner, der fremgår af den udleverede 3D model anvendes og præsenteres i forslaget. Der er indsat 8 kamerapositioner i 3D modellen. Disse positioner vil blive anvendt til kontrol af volumen, relation til kontekst og bygningshøjde. Som minimum skal 3 af disse "views" visualiseres. Der er metodefrihed til udførsel af denne model. Afleveringskravet er dog et af følgende formater: DWG, MAX, 3DS eller SKB format. 2. Animationsvideo af konkurrenceforslaget (maksimum varighed på 3 min) Videoen skal visualisere forslagets hovedtræk, herunder sygehusets placering i den by- og landskabsmæssige struktur og i forholdet til den omkringliggende bebyggelse. 3. Væsentlige illustrationer Væsentlige illustrationer fra forslaget med henblik på gengivelse i dommerbetænkningen, hvorfor de ønskes i en høj opløsning. Illustrationer og tegninger skal afleveres i pdf og jpgfilformat, hver illustration som en særskilte filer. 4. Dokumenter Alle de afleverede dokumenter (mapper og plancher og totaløkonomi) skal forefindes på usb-stik. Konkurrencebetingelser 13

14 3.6 Navnekuvert En uigennemsigtig anonym, forseglet kuvert med kendingstal forsynet med teksten Navneseddel indeholdende navneseddel med konkurrencedeltagerens/ tilbudsgivers: Firmanavn Kontaktperson (med mobilnummer) Telefonnummer Mailadresse Postadresse Forslagets kendingstal Desuden skal tilbudsgivers/deltageren oplyse, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der har medvirket og i hvilken rolle (medarbejder, konsulent) eller rådgiver uden andel i ophavsretten. Navnekuverten skal mærkes Kuvert nr Eventuelle forbehold Eventuelle forbehold skal udarbejdes i et særskilt dokument jf. pkt Konkurrencebetingelser

15 4. INDLEVERING AF KONKURRENCEFORSLAG 4.1 Praktiske forhold Konkurrenceforslaget/tilbuddet skal være indleveret hos Region Sjælland på nedenstående adresse senest: xxxdag den xx.xx (kl ) Region Sjælland Alléen Sorø Mrk. Projektkonkurrence UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Forslagene skal afleveres i Receptionen umiddelbart indenfor indgangen til Regionshuset. Forslag, der ikke er fremme på ovennævnte adresse senest xx.xx. 2012, kl , vil ikke blive optaget til bedømmelse. Det er konkurrencedeltagernes ansvar, at tidsfristen overholdes. Ved personlig indlevering af konkurrenceforslaget/tilbuddet skal det ske på en sådan måde, at anonymiteten overholdes f.eks. pr. bud/taxa. Ved indlevering vil der blive udstedt en kvittering. Det samlede materiale i henhold til afsnit skal afleveres som følger: Pakke Mærket Konkurrenceforslag + [kendingstal] Pakken skal indeholde: 1 sæt A0-plancher 35 stk. A3-hæfter med beskrivelse og illustrationer usb-stik med digital bygningsmodel usb-stik med animationsvideo usb-stik med væsentlige illustrationer usb-stik med dokumenter (punkt 4 under 3.5) Totaløkonomi (i henhold til 3.4) Kuvert 01 Mærket Forbehold + [kendingstal] Kuverten skal indeholde: 1 original og 1 kopi af eventuelle forbehold Uanset om der tages forbehold eller ej skal denne kuvert afleveres. Tages der ingen forbehold skal der anføres Der tages ingen forbehold. Konkurrencebetingelser 15

16 4.1.2 Kuvert 02 Mærket Navneseddel + [kendingstal] Kuverten skal indeholde: 1 original og 1 kopi af navneseddel med kontaktperson og informationer til ophævelse af anonymiteten 4.2 Ophavsret mv. De indsendte forslag tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos konkurrencedeltageren. Aftalen om totalrådgivning forventes indgået med den deltager, der efter at være blevet peget på som en af eventuelt flere vindere efter første fase, efterfølgende afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud under udbuddet med forhandling. Ved arbejdets overdragelse har denne samlede vinder ret til at benytte idéer og enkeltheder fra de øvrige indsendte forslag, uanset om disse måtte være omfattet af konkurrencedeltagernes ophavsret. 16 Konkurrencebetingelser

17 5. BEDØMMELSE 5.1 Overordnede forhold Forudsat, at konkurrenceudskriver rettidigt har modtaget konditionsmæssigt udførte konkurrenceforslag, vil disse blive bedømt som beskrevet i de efterfølgende afsnit. 5.2 Bedømmelseskriterier Som vinder(e) vælges det/de konkurrenceforslag, der efter dommerkomitéens vurdering giver den mest optimale løsning ud fra følgende bedømmelseskriterier: Funktionalitet Arkitektur Totaløkonomi Realiseringsmodel Funktionalitet Ved bedømmelsen af funktionaliteten vil følgende indgå: De funktionelle visioner det vil sige sammenhæng mellem funktionel vision og udmøntning af den bygningsmæssige struktur, herunder indplacering af funktioner i det eksisterende byggeri og i nybyggeriet. Indbyrdes placering af de enkelte funktioner i forhold til sygehusets daglige drift Funktionelle vurderinger i forhold til patientforløb Robusthed og fremtidssikring Vurdering af forslag til principper for bærende konstruktioner og principper for de tekniske installationer. Driftsøkonomiske aspekter omkring sygehusdrift Arkitektur Arkitektur vil blive vurderet ud fra bygningernes fremtræden og udformning og det samlede hovedgreb. Ved bedømmelsen af arkitektur vil indgå følgende: Arkitektonisk hovedgreb Samlet disponering i forhold til det fremtidige sygehus og i forholdet til Køge by. Adgangsforhold. Interne hovedforbindelser og forbindelser mellem de overordnede funktioner. Overordnet vurdering af forslagets indplacering på matriklen, herunder disponering af udearealer, veje og P-arealer. Bæredygtighed. Fremtidige ændringer i funktionsindplacering (generalitet). Generelle muligheder for fremtidige ændringer (fleksibilitet). Overordnet materialevalg. Konkurrencebetingelser 17

18 5.2.3 Totaløkonomi Bedømmelseskriteriet Totaløkonomi omfatter en vurdering af oplysningerne i punkt 3.4 Til orientering vil der ved vurderingen af bedømmelseskriteriet Totaløkonomi indgå en vurdering af sandsynligheden for, at konkurrenceforslaget kan realiseres inden for den oplyste anlægsramme. Såfremt det vurderes urealistisk, at et modtaget konkurrenceforslag kan realiseres indenfor anlægsrammen kan det føre til, at dette forslag vil blive erklæret ukonditionsmæssigt. Udskriver forbeholder sig ret til, at afleverede anlægsoverslag og driftsudgifter (bygningsdrift) vurderes ved brug af kontrolberegning ved ekstern rådgiver (for dommerkomitéen) Realiseringsmodel Ved bedømmelsen vil indgå følgende: Udførelsestakt (etapeopdeling på bygninger-/hovedfunktioner) Muligheder for fleksibel udbygningstakt Indpasning af innovative tiltag i forbindelse med byggeriets planlægning og projektering Fremtidige udvidelsesmuligheder og muligheder for reduktion af arealer til et givet formål (elasticitet). Driftsforhold for det eksisterende Køge Sygehus under udførelsesfasen. 5.3 Bedømmelsesprocedure I forbindelse med vurderingen af de indkomne konkurrenceforslag/tilbud vurderer dommerkomitéen konkurrenceforslagene i forhold til de enkelte bedømmelses-kriterier. Vurderingerne af hvert bedømmelseskriterium udmøntes i en redegørelse for bedømmelsen af hvert kriterium. Den samlede vurdering udmøntes i en sammenfattende redegørelse for vurderingen af konkurrenceforslagene. Dommerkomitéen vil på baggrund af de sammenfattende redegørelser udpege op til 3 vindere. Bedømmelsen afvikles i to faser. I første fase vurderes alle forhold i projekterne baseret på det modtagne konkurrenceforslag. Derefter åbnes Kuvert 01, og eventuelle forbehold vil indgå som en del af bedømmelsen. Først herefter og når den samlede vurdering er protokolleret åbnes navnekuverterne (Kuvert 02). 18 Konkurrencebetingelser

19 5.4 Dommerkomité De indsendte forslag vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af følgende repræsentanter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fagdommer, udpeget af Arkitektforeningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fagdommer, udpeget af Arkitektforeningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fagdommer, udpeget af FRI Rådgivere for dommerkomiteen xxxxx xxxxx xxxxx Sekretær: Bascon A/S Sekretariat: xxxxxxx xxxxxxx Dommerkomitéen har ret til at tilkalde yderligere sagkyndige som rådgivere. 5.5 Offentliggørelse Efter gennemførelse af proceduren udbud med forhandling og efter dermed af have udpeget, hvem der her har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud forventes alle konkurrenceforslagene at blive udstillet i Sorø. Udstillingen vil omfatte: plancher for alle forslag (også fra første konkurrencefase) Konkurrencebetingelser 19

20 resultaterne af forslagenes bearbejdelse under udbuddet med forhandling for det/ de forslag der gik videre til hertil det samlede vinderforslag der er fremkommet som en del af udbuddet med forhandling. Konkurrenceudskriver og tredjepart har ret til at publicere alle indsendte forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier, dog kun med angivelse af forslagsstillernes navne. Der forventes således ikke at være en offentliggørelse efter afslutningen af første fase af konkurrencen (selve konkurrencefasen) forud for proceduren Udbud med forhandling igangsættes. Efter konkurrencens første fase forventes deltagerne at modtage dommerkomiteens overordnede redegørelse for bedømmelsen. Af fortrolighedsmæssige årsager i forhold til konkurrencens anden fase forventes denne redegørelse at være af meget overordnet karakter for de udpegede vinderforslag der skal viderebearbejdes. De forslag der i første fase ikke udpeges som vindere vil modtage den endelige evaluering efter den første fase. 20 Konkurrencebetingelser

21 6. UDBUD EFTER FORHANDLING 6.1 Overordnede forhold I nærværende punkt beskrives det efterfølgende udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Udbuddet med forhandling anses for et selvstændigt udbud henholdsvis en selvstændig procedure i henhold til udbudsdirektivets 31, stk. 3. Proceduren og omfanget af forhandlingerne vil afhænge af udfaldet af projektkonkurrencen, herunder hvor mange vindere der udpeges efter konkurrencen og også af karakteren og kvaliteten af de afleverede konkurrenceforslag og udpegede vinderforslag. Beskrivelsen i det efterfølgende afsnit 6.2 nedenfor er således alene til orientering om Region Sjællands forventninger på nuværende tidspunkt. Den endelige procedure for udbuddet med forhandling vil fremgå af den kommende invitation til forhandling, som vil blive sendt til den/de udpegede vindere efter bedømmelsen af konkurrenceforslagene, der forventes afsluttet med Regionsrådets behandling den xx.xx Denne invitation til udbuddet med forhandling forventes at være vedlagt udbudsmæssige dokumenter såsom en ydelsesbeskrivelse, et udkast til aftale om totalrådgivning og en tilbudsliste for afgivelse af honorartilbud. Der gøres særskilt opmærksom på, at for de konkurrencedeltagere, hvis forslag udpeges som vindere til deltagelse i konkurrencens anden fase vil det være muligt at tilknytte rådgivere til deres respektive rådgiverteams fra de deltagere, der ikke er blevet udpeget som vindere efter første fase. Det vil alene være en mulighed at tilknytte andre rådgivere forud for udbuddet med forhandling fra de rådgivere/deltagere, der var en del af de prækvalificerede konkurrencedeltagere. 6.2 Forventet procedure Deltagerne i udbuddet med forhandling forventes at skulle præsentere deres egne konkurrenceforslag ved planlagte møder den xx.xx.2013, hvor udskriver overfor deltagerne vil uddybe dommerbetænkningens bemærkninger til det enkelte konkurrenceforslag. Deltagerne forventes herefter at få 4-6 uger til bearbejdning af konkurrenceforslag, afgivelse af honorartilbud og forslag til organisation og proces, således at bearbejdede forslag og tilbud kan afleveres ca. xxxx De reviderede forslag og honorartilbud forventes præsenteret for udskriver på møder i løbet af xxxxx Udskriver evaluerer og kommenterer herefter de reviderede konkurrenceforslag og modtagne honorartilbud forventningsmæssigt i løbet af xxxxx 2013, hvorefter denne evaluering forventes sendt til konkurrencedeltagerne xxxx Herefter bearbejder deltagerne forventningsmæssigt igen forslag og honorartilbud til endelig aflevering senest xx.xx Såfremt ovennævnte procedure følges, vil konkurrencedeltagerne på møder xx.xx.2013 skulle præsentere endeligt konkurrenceforslag samt endeligt honorartilbud og forslag til organisation og proces. Konkurrencebetingelser 21

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Ny Kærvang, Mors PROJEKTKONKURRENCE Region Nordjylland 8.maj 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Konkurrencemateriale... 2 2 Generelle oplysninger...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH 5 > CASEBESKRIVELSE > HVEM? Alle studerende, uanset studieretning, kan deltage. Du kan deltage individuelt eller i hold > HVAD? Stationsbygninger står ubenyttede hen. Hvordan kan de bruges? Colliers International

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Udbudsbetingelser vedr. levering af Babylance til Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet EU-udbud nr. 2015/S 083-147151 Udbudsbetingelser Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. BILAG...

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere