Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE"

Transkript

1 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger Baggrund Konkurrencens forløb Konkurrenceudskriver Konkurrencens sekretær Spørgsmål og rettelsesblade Grundlag for udarbejdelse af konkurrenceforslag Deltagelse Konkurrencedeltagere Vederlag Orienteringsmøde Vedståelse, forbehold og fortrolighed Krav til Konkurrenceforslaget Overordnede forhold Beskrivelse (leveres i 35 stk. A3-mapper) Plancher Totaløkonomi Digitale krav Navnekuvert Eventuelle forbehold Konkurrencebetingelser

3 4. Indlevering af konkurrenceforslag Praktiske forhold Ophavsret mv Bedømmelse Overordnede forhold Bedømmelseskriterier Bedømmelsesprocedure Dommerkomité Offentliggørelse Udbud efter forhandling Overordnede forhold Forventet procedure Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Aftalemæssige forhold Vedståelse Bilag Farvekoder Areal og funktionsoversigt...24 Konkurrencebetingelser 3

4 1. INDLEDENDE OPLYSNINGER 1.1 Baggrund Region Sjælland har besluttet at etablere Universitetssygehus Køge, der skal være regionens hovedsygehus. Universitetssygehuset skal opføres i umiddelbar sammenhæng med det eksisterende relativt nye Køge Sygehus. Det nye universitetssygehus vil alene indeholde somatiske sygehusfunktioner og regionen har forud for udskrivelsen af nærværende konkurrence opnået forhåndstilsagn på DKK 4,0 mia. eksklusiv moms fra regeringens kvalitetsfond til projektet. Disse 4,0 mia. skal primært anvendes til nybyggeri, men en mindre del af disse midler forventes anvendt til logistikmæssige tilpasninger af de eksisterende bygningsmæssige rammer. Nærværende projektkonkurrence omfatter i første fase udarbejdelse af forslag til, hvorledes dette kvalitetsfondsprojekt kan udmøntes. I anden fase af konkurrencen vil der med de udpegede op til 3 vindere blive gennemført proceduren udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse og der vil efterfølgende blive indgået aftale om totalrådgivning til det videre forløb med den samlede vinder/tilbudsgiver. Nærværende konkurrencebetingelser skal læses i sammenhæng med konkurrenceprogrammet. 1.2 Konkurrencens forløb Det samlede konkurrenceforløb gennemføres som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling i henhold til EU direktiv 2004/18/EF. Der er udvalgt 5 deltagere til konkurrencen og disse deltagere er oplistet under afsnit 2.1. Alle konkurrencedeltagerne modtager nærværende konkurrencemateriale på samme tid. Konkurrencebetingelsernes hovedpunkter er: Konkurrencegrundlaget, jf. afsnit 1.6 Præmisserne for deltagelse, jf. afsnit 2 Krav til konkurrenceforslagene, jf. punkt 3. Indlevering af konkurrenceforslagene, jf. punkt 4. Bedømmelsen af konkurrenceforslagene, jf. punkt 5. Efter bedømmelsen af første fase forventes der udpeget op til tre vindere af projektkonkurrencen. Herefter planlægges proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendthørelse gennemført med de eller den vindende konkurrence-deltager(e) med henblik på indgåelse af aftale om totalrådgivning for projektet med den samlede vinder. I udbuddet med forhandling forventes de vindende konkurrenceforslag at skulle viderebearbejdes bl.a. med udgangspunkt i dommerbetænkningens bemærkninger til de enkelte konkurrenceforslag. Der forventes her også at blive tale om, at der tilføres nye programmæssige input til indarbejdelse i forslagene under denne procedure. Derudover skal proces, organisering, bemanding og honorar forventningsmæssigt indgå i forhandlingsrunderne. 4 Konkurrencebetingelser

5 1.3 Konkurrenceudskriver Konkurrencens udskriver og ordregiver for den efterfølgende aftale om totalrådgivning er: Region Sjælland Alléen Sorø. 1.4 Konkurrencens sekretær Den gennemgående Bygherrerådgiver vil være sekretær for det samlede konkurrenceforløb frem til aftaleindgåelse om totalrådgivning. Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup. Kontaktperson: Ralf Bo Petersen Mailadresse: 1.5 Spørgsmål og rettelsesblade Under konkurrencens samlede forløb skal eventuelle spørgsmål stilles skriftligt pr. til konkurrencens sekretær. Spørgsmålene skal være på dansk. De modtagne spørgsmål vil blive besvaret med udgangspunkt i 2 stk. spørgefrister: Første spørgefrist er den 30. september 2012 Anden spørgefrist er den 10. november Anden spørgefrist er fastlagt således, at konkurrencedeltagerne har mulighed for at bearbejde eventuelle rettelser i deres konkurrenceforslag. Svar på modtagne spørgsmål indenfor spørgefristerne forventes besvaret ca. 1 uge efter udløb af fristerne. Spørgsmål, svar og eventuelle rettelsesblade vil blive sendt til alle konkurrence-deltageres kontaktpersoner i anonymiseret form. Eventuelle spørgsmål som ordregiver modtager efter sidste spørgefrist vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Sidste frist for meddelelser fra udskriver vil under alle omstændigheder senest være 6 dage før afleveringsfristen for konkurrenceforslagene. Konkurrencebetingelser 5

6 1.6 Grundlag for udarbejdelse af konkurrenceforslag Grundlaget for udarbejdelse af konkurrenceforslag er det samlede konkurrencemateriale som oplistet i nærværende afsnit samt eventuelle svar på spørgsmål og heraf følgende rettelser og supplerende oplysninger. Det forventes, at konkurrencedeltagerne har gjort sig bekendt med forholdene på stedet før indlevering af konkurrenceforslagene. Konkurrencematerialet omfatter: Konkurrenceindbydelse Konkurrencebetingelser inklusive bilag (nærværende dokument) Konkurrenceprogram inklusive bilag, jf. bind 2. Ovennævnte konkurrencemateriale forventes tilsendt konkurrence-deltagerne alene i elektronisk form via til den udmeldte kontaktperson. Eventuelt vil der blive etableret et web-site til anvendelse for konkurrencen. Det vil være kontaktpersonernes ansvar at videreformidle informationer til de øvrige medlemmer hos de udvalgte deltagere. 6 Konkurrencebetingelser

7 2. DELTAGELSE 2.1 Konkurrencedeltagere Der er prækvalificeret følgende 5 deltagere til konkurrencen: Udskriver ønsker at gøre opmærksom på, at der vil være nogle personer og firmaer der vil være forhindret i at kunne deltage i udarbejdelsen af konkurrenceforslag: Firmaer, som er helt eller delvist ejes af personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomitéen og/eller dennes rådgivere. Personer eller firmaer, som har været med til at planlægge konkurrencen eller som har medvirket ved udarbejdelsen af konkurrencematerialet. Repræsentanter fra Region Sjælland. Ansatte, kompagnoner til eller arbejdsgivere for noget medlem af dommerkomitéen eller dennes rådgivere. Medvirken fra sådanne personer eller firmaer i udarbejdelsen af et konkurrenceforslag kan medføre, at den pågældende konkurrencedeltager (hele teamet) kan blive udelukket fra deltagelse. I tvivlstilfælde bør man straks kontakte konkurrencesekretæren. 2.2 Vederlag Konkurrencedeltagerne, der afleverer et konditionsmæssigt forslag/tilbud, vil få udbetalt et vederlag svarende til DKK ,00 eksklusiv moms. Vederlaget udbetales umiddelbart efter at konkurrencens første fase er afsluttet. Konkurrencebetingelser 7

8 Dette vederlag vil for den totalrådgiver, der tildeles aftalen om totalrådgivning efter proceduren udbud efter forhandling, indgå som et acontohonorar på første rate i den totalrådgivningsaftale, der forventes indgået med vinderen af udbuddet med forhandling. 2.3 Orienteringsmøde Der afholdes orienteringsmøde om projektet for konkurrencedeltagerne: xxxdag den xx.xx.2012 kl lokale xxxxxxxxxxx på det eksisterende Køge Sygehus, Lykkebækvej 1, 4600 Køge. På orienteringsmødet vil der fra Konkurrenceudskriver blive orienteret overordnet om projektkonkurrencen, og konkurrencedeltagere vil efterfølgende få mulighed for at besigtige konkurrenceområdet. Eventuelle spørgsmål, der måtte blive rejst på mødet, kan ikke forventes at blive besvaret på selve mødet og under alle omstændigheder, vil det være de skriftlige svar og eventuelle rettelser, der vil være gældende. Tilmelding til orienteringsmødet skal ske samlet for konkurrencedeltagerne til konkurrencens sekretær på Kontaktperson: Ralf Bo Petersen Mailadresse: Der kan maksimalt deltage 12 personer fra hver konkurrencedeltager. 2.4 Vedståelse, forbehold og fortrolighed Vedståelse Konkurrencedeltagerne skal vedstå de afleverede konkurrenceforslag, indtil udbuddet med forhandling er afsluttet og der er indgået aftale om totalrådgivning. Deltagernes vedståelse skal dog maksimalt være 9 måneder fra fristen for indlevering af konkurrenceforslag Forbehold Forbehold omfatter konkurrencedeltagernes eventuelle forbehold over for krav i konkurrencematerialet samt eventuelt manglende overholdelse af konkurrencematerialets formkrav. Hvis forslaget indeholder væsentlige forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser, som strider mod grundlæggende elementer i konkurrencematerialet, vil det medføre, at ordregiver erklærer forslaget for ukonditionsmæssigt, hvorved dette ikke antages til bedømmelse. Eventuelle ikke grundlæggende forbehold vil medføre en dårligere vurdering af forslaget henholdsvis blive prissat af ordregiver såfremt det vedrører økonomi og således blive tillagt forslagets kalkulation. 8 Konkurrencebetingelser

9 Deltagerne bør derfor nøje overveje karakteren og omfanget af evt. forbehold, og søge alle evt. usikkerheder afklaret i konkurrencefasen inden afgivelsen af forslag. Eventuelle forbehold skal indarbejdes i et selvstændigt dokument, der vedlægges konkurrenceforslaget Fortrolighed Forslagene vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, medmindre lovgivningen forpligter udskriver til at videregive oplysninger til tredjemand. Således er dokumenterne i nærværende konkurrence omfattet af reglerne om aktindsigt og dermed vil ordregiver være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af disse regler. Konkurrenceudskriver vurderer, at konkurrencedeltagernes konkurrenceforslag og øvrigt materiale, indtil proceduren udbud med forhandling er afsluttet, anses for fortroligt af hensyn til udskrivers forhandlingsposition. Således forventes det ikke, at der efter første fase vil blive givet indsigt i de respektive konkurrencedeltagerens konkurrenceforslag. Konkurrencebetingelser 9

10 3. KRAV TIL KONKURRENCEFORSLAGET 3.1 Overordnede forhold Fra hver konkurrencedeltager skal der kun afleveres ét konkurrenceforslag. Alle elementer og delelementer af forslaget skal være anonyme og et forslag eller dele heraf må ikke have været offentliggjort tidligere. Opmærksomheden henledes på, at såfremt forslaget ikke kan bedømmes anonymt, vil ordregiver være forpligtet til at afvise konkurrenceforslaget. Dette betyder også, at der ikke må være mulighed for indirekte identifikation i form af særlige tegn, mærker, logoer mv. Samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med et 5-cifret, tilfældigt valgt kendingstal. Tegninger m.m. afleveres i form af plancher, der er opklæbet på stift pap/hylsonite og forsynet med en ophængningsplan. Alle tekster skal være forfattet på dansk. Alle oversigtstegninger, planer, snit og facader skal være målbare, herunder skal eventuelle nedskalerede tegninger i A3-mapperne (Beskrivelse) også have angivet entydigt målestoksforhold. Der må ikke leveres tegningsmateriale i A3-mapperne som ikke allerede forefindes på ovennævnte plancher. Der må i A3-mapperne gerne suppleres med ekstra tekst og/eller diagrammer ud over hvad der forefindes på plancherne, men dette skal i givet fald angives tydeligt. 3.2 Beskrivelse (leveres i 35 stk. A3-mapper) A3-hæfte med maksimum 35 ark i god læsbar fontstørrelse, gerne med illustrationer på begge sider. Alle illustrationer (og tekst) fra plancherne skal være hæftet med angivelse af målestoksforhold og med kendingstal på alle sider. Hæftet skal som minimum indeholde en beskrivelse af: Den overordnede arkitektoniske vision samt beskrivelse af de forhold der er efterspurgt i konkurrencematerialet (dog eksklusiv totaløkonomi) Visionen for sammenhængen til det eksisterende Køge Sygehus og til Køge by. Den funktionelle vision for de forskellige grupper af patienter, besøgende, pårørende og personale. Princippet for den indbyrdes placering og relation mellem de forskellige funktioner. Visionen for sygehusets interne trafikveje og logistik Visionen for den eksterne trafik, herunder adgangsforhold til/fra og indenfor matriklen for ambulance, individuel trafik omfattende biler, cykler og fodgængere, parkering, beredskab og tung forsyningstrafik, adgangen til kollektiv trafik samt helikopterlandingsplads. Overordnet beskrivelse af visionen for sygehusets driftsmæssige forhold. Visioner i forbindelse med byggeriets fleksibilitet og robusthed i forhold til overordnede hovedprincipper for bærende konstruktioner, forsyninger, installationer og logistikfunktioner Visioner for omfang og princip vedrørende teknikrum relateret til føringsveje for tekniske installationer. Visioner for forslagets fremtidige udbygningsmuligheder Overordnet redegørelse for friarealer, terræn, beplantning m.m. Overordnet beskrivelse af holdning og forslag til bygningsintegreret kunst. 10 Konkurrencebetingelser

11 Visioner for forslagets principper vedrørende bæredygtighed. Uddybende beskrivelse vedrørende realiseringsmodel, herunder overordnet angivelse af muligheder for innovative tiltag i forbindelse med byggeriets videre planlægning, projektering og udførelse. Arealoversigt. 3.3 Plancher Konkurrenceforslagets plancher skal være i størrelsen A0 højformat svarende 840x1190mm. Der må maksimalt afleveres 8 plancher. Plancherne skal indeholde følgende: 1. Helhedsplan/områdeplan i mål 1:2000 Helhedsplanen skal vise forslagets hovedide, herunder det fremtidige nybyggeri og sammenhængen til det eksisterende sygehus, udearealerne og den omkring-liggende by. Den overordnede funktionsindplacering og de overordnede adgangsforhold i form af vejanlæg, tilkørselsforhold, parkering og indgange til sygehuset skal fremgå ligesom de potentielle udvidelsesmuligheder skal synliggøres. 2. Etageplaner i mål 1:1000 Samtlige etageplaner med redegørelse for forslagets funktionsmæssige vision/hovedidé skal fremgå med angivelse af de enkelte hovedfunktioners udstrækning. Planerne skal vise samtlige hovedfunktioner jf. konkurrence-programmet. Sammenhængen mellem de enkelte overordnede funktioner skal fremgå. Planerne skal vises som diagrammatiske, ikke detaljerede etageplaner. 3. Facader og snit i mål 1:500 Udvalgte facader og snit af ny bebyggelse der også viser sammenhængen med den eksisterende bebyggelse. Tegningerne skal illustrere den arkitektoniske vision herunder overordnet valg af materialer, overordnede hovedprincipper for bærende konstruktioner og overordnede principper for tekniske føringsveje/installationer. Koter skal angives på alle snit. 4. Flow og logistik Diagram/planer, der angiver de overordnede flow for ekstern trafik herunder adgang til sygehuset for ambulance, helikopter, patienter, personale, besøgende og adgang for varer mv. Diagrammer/planer der angiver den overordnede interne logistik for gående, liggende patienter, personale, forsyninger, affald, varer mv. 5. Robusthed Diagram/planer, der overordnet redegør for projektets robusthed i form af principper for fleksibilitet, elasticitet og generalitet jf. konkurrenceprogrammet. Konkurrencebetingelser 11

12 6. Visualiseringer Visualiseringer, der formidler de rummelige kvaliteter i konkurrenceforslaget. 7. Snittegninger i mål 1:1000 Tegningerne skal redegøre for den landskabs- og bygningsmæssige sammenhæng herunder redegøre for bygningshøjder og overordnede koter. 8. Helhedsplan i form af diagrammer og rumlige illustrationer Diagrammer (f.eks. trafik, parkering, adgangsforhold, typer og anvendelse af friarealer) samt skyggediagrammer (jævndøgn kl. 8, 12 og 16, sommersolhverv kl. 8, 12 og 16 og vintersolhverv kl. 10, 12 og 14). Desuden perspektiver eller andre illustrationer der understøtter karakteristiske dele af forslaget. 9. Arealoversigt Fra den digitale IFC model afleveres opgørelse af bruttoarealer for henholdsvis nybyggeri og eksisterende byggeri. Dette afleveres på vedlagte Areal og funktionsoversigt (bilag 7.2). 10. Realiseringsmodel Overordnet forslag til udførelsesfasen med etapeopdeling baseret på bygninger og funktioner. Overordnet angivelse af både fremtidige udvidelsesmuligheder og mulighed for eventuelle reduktioner af arealer. Overordnet redegørelse/illustration af, hvorledes driften af det eksisterende Køge Sygehus kan sikres under udførelsesfasen. 3.4 Totaløkonomi Der skal i et særskilt dokument redegøres for forslagets totaløkonomi. Anlægsrammen for projektet fremgår af økonomi-afsnittet i konkurrenceprogrammet. Redegørelsen skal være overordnet og indeholde følgende: et økonomisk overslag for forslaget opdelt med kvadratmeterpriser (alt inklusiv dog angivet eksklusiv moms) opdelt som arealoversigten pkt. 3.3 stk. 9. oversigt over bygningsmæssige driftsudgifter for projektet ligeledes opdelt i henhold til arealoversigten beskrivelse af udførelsesprincipper beskrivelse af driftsmæssige forhold beskrivelse af bæredygtighedsprincipper beskrivelse af materialevalg beskrivelse af principper for bærende konstruktioner og installationer beskrivelse af byggeriets robusthed (i forhold til eventuelt at finde besparelser), elasticitet (i forhold til at udvide og indskrænke af arealer) og fleksibilitet (i forhold til ændret brug og ændret indretning). Ovenstående information vil være den samme som også delvis fremgår af mapperne. 12 Konkurrencebetingelser

13 3.5 Digitale krav Alle filer skal være anonyme og afleveres på usb stik angivet med kendingstal. Bygningsmodel og animationsvideo skal være på et usb-stik, med tydelig markering af indhold. Der skal afleveres følgende: 1. Krav om brug af digitale bygnings modeller i 3D. Areal model: Deltagerne skal fremstille en digital bygningsmodel i 3D, jf. krav nr. 3 i bekendtgørelsen nr af 13. dec Den anvendte IFC model skal være i formatet 2x3, bips informationsniveau 0. Modellen skal være kodet med bruttoarealer (fladearealer) med de funktioner, der er anført med en farvekode jf. den vedlagte oversigt (bilag 7.1). Udskriver vil ved bedømmelsen anvende IFC viewer som programmet Solibri. Område model: Derudover skal deltagerne fremstille en 3D model af deres forslag indsat i den udleverede 3D model. 3D modellen skal anvendes til renderinger og animationsvideo. Derudover skal de kamera positioner, der fremgår af den udleverede 3D model anvendes og præsenteres i forslaget. Der er indsat 8 kamerapositioner i 3D modellen. Disse positioner vil blive anvendt til kontrol af volumen, relation til kontekst og bygningshøjde. Som minimum skal 3 af disse "views" visualiseres. Der er metodefrihed til udførsel af denne model. Afleveringskravet er dog et af følgende formater: DWG, MAX, 3DS eller SKB format. 2. Animationsvideo af konkurrenceforslaget (maksimum varighed på 3 min) Videoen skal visualisere forslagets hovedtræk, herunder sygehusets placering i den by- og landskabsmæssige struktur og i forholdet til den omkringliggende bebyggelse. 3. Væsentlige illustrationer Væsentlige illustrationer fra forslaget med henblik på gengivelse i dommerbetænkningen, hvorfor de ønskes i en høj opløsning. Illustrationer og tegninger skal afleveres i pdf og jpgfilformat, hver illustration som en særskilte filer. 4. Dokumenter Alle de afleverede dokumenter (mapper og plancher og totaløkonomi) skal forefindes på usb-stik. Konkurrencebetingelser 13

14 3.6 Navnekuvert En uigennemsigtig anonym, forseglet kuvert med kendingstal forsynet med teksten Navneseddel indeholdende navneseddel med konkurrencedeltagerens/ tilbudsgivers: Firmanavn Kontaktperson (med mobilnummer) Telefonnummer Mailadresse Postadresse Forslagets kendingstal Desuden skal tilbudsgivers/deltageren oplyse, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der har medvirket og i hvilken rolle (medarbejder, konsulent) eller rådgiver uden andel i ophavsretten. Navnekuverten skal mærkes Kuvert nr Eventuelle forbehold Eventuelle forbehold skal udarbejdes i et særskilt dokument jf. pkt Konkurrencebetingelser

15 4. INDLEVERING AF KONKURRENCEFORSLAG 4.1 Praktiske forhold Konkurrenceforslaget/tilbuddet skal være indleveret hos Region Sjælland på nedenstående adresse senest: xxxdag den xx.xx (kl ) Region Sjælland Alléen Sorø Mrk. Projektkonkurrence UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Forslagene skal afleveres i Receptionen umiddelbart indenfor indgangen til Regionshuset. Forslag, der ikke er fremme på ovennævnte adresse senest xx.xx. 2012, kl , vil ikke blive optaget til bedømmelse. Det er konkurrencedeltagernes ansvar, at tidsfristen overholdes. Ved personlig indlevering af konkurrenceforslaget/tilbuddet skal det ske på en sådan måde, at anonymiteten overholdes f.eks. pr. bud/taxa. Ved indlevering vil der blive udstedt en kvittering. Det samlede materiale i henhold til afsnit skal afleveres som følger: Pakke Mærket Konkurrenceforslag + [kendingstal] Pakken skal indeholde: 1 sæt A0-plancher 35 stk. A3-hæfter med beskrivelse og illustrationer usb-stik med digital bygningsmodel usb-stik med animationsvideo usb-stik med væsentlige illustrationer usb-stik med dokumenter (punkt 4 under 3.5) Totaløkonomi (i henhold til 3.4) Kuvert 01 Mærket Forbehold + [kendingstal] Kuverten skal indeholde: 1 original og 1 kopi af eventuelle forbehold Uanset om der tages forbehold eller ej skal denne kuvert afleveres. Tages der ingen forbehold skal der anføres Der tages ingen forbehold. Konkurrencebetingelser 15

16 4.1.2 Kuvert 02 Mærket Navneseddel + [kendingstal] Kuverten skal indeholde: 1 original og 1 kopi af navneseddel med kontaktperson og informationer til ophævelse af anonymiteten 4.2 Ophavsret mv. De indsendte forslag tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos konkurrencedeltageren. Aftalen om totalrådgivning forventes indgået med den deltager, der efter at være blevet peget på som en af eventuelt flere vindere efter første fase, efterfølgende afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud under udbuddet med forhandling. Ved arbejdets overdragelse har denne samlede vinder ret til at benytte idéer og enkeltheder fra de øvrige indsendte forslag, uanset om disse måtte være omfattet af konkurrencedeltagernes ophavsret. 16 Konkurrencebetingelser

17 5. BEDØMMELSE 5.1 Overordnede forhold Forudsat, at konkurrenceudskriver rettidigt har modtaget konditionsmæssigt udførte konkurrenceforslag, vil disse blive bedømt som beskrevet i de efterfølgende afsnit. 5.2 Bedømmelseskriterier Som vinder(e) vælges det/de konkurrenceforslag, der efter dommerkomitéens vurdering giver den mest optimale løsning ud fra følgende bedømmelseskriterier: Funktionalitet Arkitektur Totaløkonomi Realiseringsmodel Funktionalitet Ved bedømmelsen af funktionaliteten vil følgende indgå: De funktionelle visioner det vil sige sammenhæng mellem funktionel vision og udmøntning af den bygningsmæssige struktur, herunder indplacering af funktioner i det eksisterende byggeri og i nybyggeriet. Indbyrdes placering af de enkelte funktioner i forhold til sygehusets daglige drift Funktionelle vurderinger i forhold til patientforløb Robusthed og fremtidssikring Vurdering af forslag til principper for bærende konstruktioner og principper for de tekniske installationer. Driftsøkonomiske aspekter omkring sygehusdrift Arkitektur Arkitektur vil blive vurderet ud fra bygningernes fremtræden og udformning og det samlede hovedgreb. Ved bedømmelsen af arkitektur vil indgå følgende: Arkitektonisk hovedgreb Samlet disponering i forhold til det fremtidige sygehus og i forholdet til Køge by. Adgangsforhold. Interne hovedforbindelser og forbindelser mellem de overordnede funktioner. Overordnet vurdering af forslagets indplacering på matriklen, herunder disponering af udearealer, veje og P-arealer. Bæredygtighed. Fremtidige ændringer i funktionsindplacering (generalitet). Generelle muligheder for fremtidige ændringer (fleksibilitet). Overordnet materialevalg. Konkurrencebetingelser 17

18 5.2.3 Totaløkonomi Bedømmelseskriteriet Totaløkonomi omfatter en vurdering af oplysningerne i punkt 3.4 Til orientering vil der ved vurderingen af bedømmelseskriteriet Totaløkonomi indgå en vurdering af sandsynligheden for, at konkurrenceforslaget kan realiseres inden for den oplyste anlægsramme. Såfremt det vurderes urealistisk, at et modtaget konkurrenceforslag kan realiseres indenfor anlægsrammen kan det føre til, at dette forslag vil blive erklæret ukonditionsmæssigt. Udskriver forbeholder sig ret til, at afleverede anlægsoverslag og driftsudgifter (bygningsdrift) vurderes ved brug af kontrolberegning ved ekstern rådgiver (for dommerkomitéen) Realiseringsmodel Ved bedømmelsen vil indgå følgende: Udførelsestakt (etapeopdeling på bygninger-/hovedfunktioner) Muligheder for fleksibel udbygningstakt Indpasning af innovative tiltag i forbindelse med byggeriets planlægning og projektering Fremtidige udvidelsesmuligheder og muligheder for reduktion af arealer til et givet formål (elasticitet). Driftsforhold for det eksisterende Køge Sygehus under udførelsesfasen. 5.3 Bedømmelsesprocedure I forbindelse med vurderingen af de indkomne konkurrenceforslag/tilbud vurderer dommerkomitéen konkurrenceforslagene i forhold til de enkelte bedømmelses-kriterier. Vurderingerne af hvert bedømmelseskriterium udmøntes i en redegørelse for bedømmelsen af hvert kriterium. Den samlede vurdering udmøntes i en sammenfattende redegørelse for vurderingen af konkurrenceforslagene. Dommerkomitéen vil på baggrund af de sammenfattende redegørelser udpege op til 3 vindere. Bedømmelsen afvikles i to faser. I første fase vurderes alle forhold i projekterne baseret på det modtagne konkurrenceforslag. Derefter åbnes Kuvert 01, og eventuelle forbehold vil indgå som en del af bedømmelsen. Først herefter og når den samlede vurdering er protokolleret åbnes navnekuverterne (Kuvert 02). 18 Konkurrencebetingelser

19 5.4 Dommerkomité De indsendte forslag vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af følgende repræsentanter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fagdommer, udpeget af Arkitektforeningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fagdommer, udpeget af Arkitektforeningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fagdommer, udpeget af FRI Rådgivere for dommerkomiteen xxxxx xxxxx xxxxx Sekretær: Bascon A/S Sekretariat: xxxxxxx xxxxxxx Dommerkomitéen har ret til at tilkalde yderligere sagkyndige som rådgivere. 5.5 Offentliggørelse Efter gennemførelse af proceduren udbud med forhandling og efter dermed af have udpeget, hvem der her har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud forventes alle konkurrenceforslagene at blive udstillet i Sorø. Udstillingen vil omfatte: plancher for alle forslag (også fra første konkurrencefase) Konkurrencebetingelser 19

20 resultaterne af forslagenes bearbejdelse under udbuddet med forhandling for det/ de forslag der gik videre til hertil det samlede vinderforslag der er fremkommet som en del af udbuddet med forhandling. Konkurrenceudskriver og tredjepart har ret til at publicere alle indsendte forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier, dog kun med angivelse af forslagsstillernes navne. Der forventes således ikke at være en offentliggørelse efter afslutningen af første fase af konkurrencen (selve konkurrencefasen) forud for proceduren Udbud med forhandling igangsættes. Efter konkurrencens første fase forventes deltagerne at modtage dommerkomiteens overordnede redegørelse for bedømmelsen. Af fortrolighedsmæssige årsager i forhold til konkurrencens anden fase forventes denne redegørelse at være af meget overordnet karakter for de udpegede vinderforslag der skal viderebearbejdes. De forslag der i første fase ikke udpeges som vindere vil modtage den endelige evaluering efter den første fase. 20 Konkurrencebetingelser

21 6. UDBUD EFTER FORHANDLING 6.1 Overordnede forhold I nærværende punkt beskrives det efterfølgende udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Udbuddet med forhandling anses for et selvstændigt udbud henholdsvis en selvstændig procedure i henhold til udbudsdirektivets 31, stk. 3. Proceduren og omfanget af forhandlingerne vil afhænge af udfaldet af projektkonkurrencen, herunder hvor mange vindere der udpeges efter konkurrencen og også af karakteren og kvaliteten af de afleverede konkurrenceforslag og udpegede vinderforslag. Beskrivelsen i det efterfølgende afsnit 6.2 nedenfor er således alene til orientering om Region Sjællands forventninger på nuværende tidspunkt. Den endelige procedure for udbuddet med forhandling vil fremgå af den kommende invitation til forhandling, som vil blive sendt til den/de udpegede vindere efter bedømmelsen af konkurrenceforslagene, der forventes afsluttet med Regionsrådets behandling den xx.xx Denne invitation til udbuddet med forhandling forventes at være vedlagt udbudsmæssige dokumenter såsom en ydelsesbeskrivelse, et udkast til aftale om totalrådgivning og en tilbudsliste for afgivelse af honorartilbud. Der gøres særskilt opmærksom på, at for de konkurrencedeltagere, hvis forslag udpeges som vindere til deltagelse i konkurrencens anden fase vil det være muligt at tilknytte rådgivere til deres respektive rådgiverteams fra de deltagere, der ikke er blevet udpeget som vindere efter første fase. Det vil alene være en mulighed at tilknytte andre rådgivere forud for udbuddet med forhandling fra de rådgivere/deltagere, der var en del af de prækvalificerede konkurrencedeltagere. 6.2 Forventet procedure Deltagerne i udbuddet med forhandling forventes at skulle præsentere deres egne konkurrenceforslag ved planlagte møder den xx.xx.2013, hvor udskriver overfor deltagerne vil uddybe dommerbetænkningens bemærkninger til det enkelte konkurrenceforslag. Deltagerne forventes herefter at få 4-6 uger til bearbejdning af konkurrenceforslag, afgivelse af honorartilbud og forslag til organisation og proces, således at bearbejdede forslag og tilbud kan afleveres ca. xxxx De reviderede forslag og honorartilbud forventes præsenteret for udskriver på møder i løbet af xxxxx Udskriver evaluerer og kommenterer herefter de reviderede konkurrenceforslag og modtagne honorartilbud forventningsmæssigt i løbet af xxxxx 2013, hvorefter denne evaluering forventes sendt til konkurrencedeltagerne xxxx Herefter bearbejder deltagerne forventningsmæssigt igen forslag og honorartilbud til endelig aflevering senest xx.xx Såfremt ovennævnte procedure følges, vil konkurrencedeltagerne på møder xx.xx.2013 skulle præsentere endeligt konkurrenceforslag samt endeligt honorartilbud og forslag til organisation og proces. Konkurrencebetingelser 21

Nyt Universitetssygehus Aalborg Projektkonkurrence Bind I: KONKURRENCEBETINGELSER

Nyt Universitetssygehus Aalborg Projektkonkurrence Bind I: KONKURRENCEBETINGELSER Projektkonkurrence Bind I: KONKURRENCEBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING...6 1.1 Baggrund...6 1.2 Proces/hovedforløb samt udbudsform...6 1.3 Ordregiver & konkurrencens sekretær...7 1.4 Spørgsmål

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER PROJEKTKONKURRENCE Lindholm Søpark 50 nye familieboliger Sundby-Hvorup Boligselskab 18. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Konkurrencemateriale...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Den 21. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Processen / hovedforløb...3 1.3 Den ordregivende myndighed...4 1.4 Arealet...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning Til Tilbudsgiverne 3. december 2008 Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning På vegne af Projektorganisationen for Nyt OUH skal vi takke for den modtagne anmodning om prækvalifikation vedrørende ovennævnte

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Projektkonkurrence - Projektkonkurrence

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Projektkonkurrence - Projektkonkurrence 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190228-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2011/S 115-190228 BEKENDTGØRELSE OM

Læs mere

GIC KONKURRENCEBETINGELSER GRENAA IDRÆTSCENTER. Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa

GIC KONKURRENCEBETINGELSER GRENAA IDRÆTSCENTER. Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa GIC KONKURRENCEBETINGELSER GRENAA IDRÆTSCENTER Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 8632 7844 info@arkikon.dk www.arkikon.dk PROJEKTKONKURRENCE Grenaa Idrætscenter Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Allerød Kommune Plejeboliger m.m. på Poppelvej KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Konkurrencebetingelser Dato: A/S Hifab Bygherreombud Version: 1 KONKURRENCE Side: 2 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Viggo Olesen) 1. juli 1998 Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue (advokat Peter Tærø Nielsen, Kolding) K E N D E L S E mod Vestsjællands

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

DK-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence

DK-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311531-2011:text:da:html DK-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 191-311531 Bekendtgørelse

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Sundby-Hvorup Boligselskab Opførelse af 16 almene boliger i Gandrup og Vester Hassing 04. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016142 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 27. juni 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016142 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 27. juni 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016142 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 27. juni 2008 K E N D E L S E Danske Arkitektvirksomheder (advokat Andreas Christensen, København) mod

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 2 Foto: Wikimedia Commons Indbydelse, baggrund & mål Akademisk Arkitektforening indbyder i samarbejde med

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 2013 Udbudsbetingelser Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 1. Indledning Dette udbud udbydes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Teknisk Skole Silkeborg - Projektkonkurrence og totalrådgiverkontrakt om opførelse af ny skole.

Teknisk Skole Silkeborg - Projektkonkurrence og totalrådgiverkontrakt om opførelse af ny skole. Teknisk Skole Silkeborg - Projektkonkurrence og totalrådgiverkontrakt om opførelse af ny skole Info Version 3 URL http://commercellcom/permalink/39222981aspx Ekstern udbuds ID 173010-2013 Udbudstype Udbud

Læs mere

Skovgaardsgade. godsbanearealerne. Prospekt. Godsbanearealerne - midt på Aarhus kulturakse

Skovgaardsgade. godsbanearealerne. Prospekt. Godsbanearealerne - midt på Aarhus kulturakse godsbanearealerne Prospekt - midt på Aarhus kulturakse Indhold Introduktion 3 Generelle vilkår 3 Udbudsmaterialet 4 Tilbud 5 Evaluering af tilbud 7 Forhandlinger 8 Fortrolighed 8 Orientering 9 2 Introduktion

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere