Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE"

Transkript

1 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger Baggrund Konkurrencens forløb Konkurrenceudskriver Konkurrencens sekretær Spørgsmål og rettelsesblade Grundlag for udarbejdelse af konkurrenceforslag Deltagelse Konkurrencedeltagere Vederlag Orienteringsmøde Vedståelse, forbehold og fortrolighed Krav til Konkurrenceforslaget Overordnede forhold Beskrivelse (leveres i 35 stk. A3-mapper) Plancher Totaløkonomi Digitale krav Navnekuvert Eventuelle forbehold Konkurrencebetingelser

3 4. Indlevering af konkurrenceforslag Praktiske forhold Ophavsret mv Bedømmelse Overordnede forhold Bedømmelseskriterier Bedømmelsesprocedure Dommerkomité Offentliggørelse Udbud efter forhandling Overordnede forhold Forventet procedure Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Aftalemæssige forhold Vedståelse Bilag Farvekoder Areal og funktionsoversigt...24 Konkurrencebetingelser 3

4 1. INDLEDENDE OPLYSNINGER 1.1 Baggrund Region Sjælland har besluttet at etablere Universitetssygehus Køge, der skal være regionens hovedsygehus. Universitetssygehuset skal opføres i umiddelbar sammenhæng med det eksisterende relativt nye Køge Sygehus. Det nye universitetssygehus vil alene indeholde somatiske sygehusfunktioner og regionen har forud for udskrivelsen af nærværende konkurrence opnået forhåndstilsagn på DKK 4,0 mia. eksklusiv moms fra regeringens kvalitetsfond til projektet. Disse 4,0 mia. skal primært anvendes til nybyggeri, men en mindre del af disse midler forventes anvendt til logistikmæssige tilpasninger af de eksisterende bygningsmæssige rammer. Nærværende projektkonkurrence omfatter i første fase udarbejdelse af forslag til, hvorledes dette kvalitetsfondsprojekt kan udmøntes. I anden fase af konkurrencen vil der med de udpegede op til 3 vindere blive gennemført proceduren udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse og der vil efterfølgende blive indgået aftale om totalrådgivning til det videre forløb med den samlede vinder/tilbudsgiver. Nærværende konkurrencebetingelser skal læses i sammenhæng med konkurrenceprogrammet. 1.2 Konkurrencens forløb Det samlede konkurrenceforløb gennemføres som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling i henhold til EU direktiv 2004/18/EF. Der er udvalgt 5 deltagere til konkurrencen og disse deltagere er oplistet under afsnit 2.1. Alle konkurrencedeltagerne modtager nærværende konkurrencemateriale på samme tid. Konkurrencebetingelsernes hovedpunkter er: Konkurrencegrundlaget, jf. afsnit 1.6 Præmisserne for deltagelse, jf. afsnit 2 Krav til konkurrenceforslagene, jf. punkt 3. Indlevering af konkurrenceforslagene, jf. punkt 4. Bedømmelsen af konkurrenceforslagene, jf. punkt 5. Efter bedømmelsen af første fase forventes der udpeget op til tre vindere af projektkonkurrencen. Herefter planlægges proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendthørelse gennemført med de eller den vindende konkurrence-deltager(e) med henblik på indgåelse af aftale om totalrådgivning for projektet med den samlede vinder. I udbuddet med forhandling forventes de vindende konkurrenceforslag at skulle viderebearbejdes bl.a. med udgangspunkt i dommerbetænkningens bemærkninger til de enkelte konkurrenceforslag. Der forventes her også at blive tale om, at der tilføres nye programmæssige input til indarbejdelse i forslagene under denne procedure. Derudover skal proces, organisering, bemanding og honorar forventningsmæssigt indgå i forhandlingsrunderne. 4 Konkurrencebetingelser

5 1.3 Konkurrenceudskriver Konkurrencens udskriver og ordregiver for den efterfølgende aftale om totalrådgivning er: Region Sjælland Alléen Sorø. 1.4 Konkurrencens sekretær Den gennemgående Bygherrerådgiver vil være sekretær for det samlede konkurrenceforløb frem til aftaleindgåelse om totalrådgivning. Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup. Kontaktperson: Ralf Bo Petersen Mailadresse: 1.5 Spørgsmål og rettelsesblade Under konkurrencens samlede forløb skal eventuelle spørgsmål stilles skriftligt pr. til konkurrencens sekretær. Spørgsmålene skal være på dansk. De modtagne spørgsmål vil blive besvaret med udgangspunkt i 2 stk. spørgefrister: Første spørgefrist er den 30. september 2012 Anden spørgefrist er den 10. november Anden spørgefrist er fastlagt således, at konkurrencedeltagerne har mulighed for at bearbejde eventuelle rettelser i deres konkurrenceforslag. Svar på modtagne spørgsmål indenfor spørgefristerne forventes besvaret ca. 1 uge efter udløb af fristerne. Spørgsmål, svar og eventuelle rettelsesblade vil blive sendt til alle konkurrence-deltageres kontaktpersoner i anonymiseret form. Eventuelle spørgsmål som ordregiver modtager efter sidste spørgefrist vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Sidste frist for meddelelser fra udskriver vil under alle omstændigheder senest være 6 dage før afleveringsfristen for konkurrenceforslagene. Konkurrencebetingelser 5

6 1.6 Grundlag for udarbejdelse af konkurrenceforslag Grundlaget for udarbejdelse af konkurrenceforslag er det samlede konkurrencemateriale som oplistet i nærværende afsnit samt eventuelle svar på spørgsmål og heraf følgende rettelser og supplerende oplysninger. Det forventes, at konkurrencedeltagerne har gjort sig bekendt med forholdene på stedet før indlevering af konkurrenceforslagene. Konkurrencematerialet omfatter: Konkurrenceindbydelse Konkurrencebetingelser inklusive bilag (nærværende dokument) Konkurrenceprogram inklusive bilag, jf. bind 2. Ovennævnte konkurrencemateriale forventes tilsendt konkurrence-deltagerne alene i elektronisk form via til den udmeldte kontaktperson. Eventuelt vil der blive etableret et web-site til anvendelse for konkurrencen. Det vil være kontaktpersonernes ansvar at videreformidle informationer til de øvrige medlemmer hos de udvalgte deltagere. 6 Konkurrencebetingelser

7 2. DELTAGELSE 2.1 Konkurrencedeltagere Der er prækvalificeret følgende 5 deltagere til konkurrencen: Udskriver ønsker at gøre opmærksom på, at der vil være nogle personer og firmaer der vil være forhindret i at kunne deltage i udarbejdelsen af konkurrenceforslag: Firmaer, som er helt eller delvist ejes af personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomitéen og/eller dennes rådgivere. Personer eller firmaer, som har været med til at planlægge konkurrencen eller som har medvirket ved udarbejdelsen af konkurrencematerialet. Repræsentanter fra Region Sjælland. Ansatte, kompagnoner til eller arbejdsgivere for noget medlem af dommerkomitéen eller dennes rådgivere. Medvirken fra sådanne personer eller firmaer i udarbejdelsen af et konkurrenceforslag kan medføre, at den pågældende konkurrencedeltager (hele teamet) kan blive udelukket fra deltagelse. I tvivlstilfælde bør man straks kontakte konkurrencesekretæren. 2.2 Vederlag Konkurrencedeltagerne, der afleverer et konditionsmæssigt forslag/tilbud, vil få udbetalt et vederlag svarende til DKK ,00 eksklusiv moms. Vederlaget udbetales umiddelbart efter at konkurrencens første fase er afsluttet. Konkurrencebetingelser 7

8 Dette vederlag vil for den totalrådgiver, der tildeles aftalen om totalrådgivning efter proceduren udbud efter forhandling, indgå som et acontohonorar på første rate i den totalrådgivningsaftale, der forventes indgået med vinderen af udbuddet med forhandling. 2.3 Orienteringsmøde Der afholdes orienteringsmøde om projektet for konkurrencedeltagerne: xxxdag den xx.xx.2012 kl lokale xxxxxxxxxxx på det eksisterende Køge Sygehus, Lykkebækvej 1, 4600 Køge. På orienteringsmødet vil der fra Konkurrenceudskriver blive orienteret overordnet om projektkonkurrencen, og konkurrencedeltagere vil efterfølgende få mulighed for at besigtige konkurrenceområdet. Eventuelle spørgsmål, der måtte blive rejst på mødet, kan ikke forventes at blive besvaret på selve mødet og under alle omstændigheder, vil det være de skriftlige svar og eventuelle rettelser, der vil være gældende. Tilmelding til orienteringsmødet skal ske samlet for konkurrencedeltagerne til konkurrencens sekretær på Kontaktperson: Ralf Bo Petersen Mailadresse: Der kan maksimalt deltage 12 personer fra hver konkurrencedeltager. 2.4 Vedståelse, forbehold og fortrolighed Vedståelse Konkurrencedeltagerne skal vedstå de afleverede konkurrenceforslag, indtil udbuddet med forhandling er afsluttet og der er indgået aftale om totalrådgivning. Deltagernes vedståelse skal dog maksimalt være 9 måneder fra fristen for indlevering af konkurrenceforslag Forbehold Forbehold omfatter konkurrencedeltagernes eventuelle forbehold over for krav i konkurrencematerialet samt eventuelt manglende overholdelse af konkurrencematerialets formkrav. Hvis forslaget indeholder væsentlige forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser, som strider mod grundlæggende elementer i konkurrencematerialet, vil det medføre, at ordregiver erklærer forslaget for ukonditionsmæssigt, hvorved dette ikke antages til bedømmelse. Eventuelle ikke grundlæggende forbehold vil medføre en dårligere vurdering af forslaget henholdsvis blive prissat af ordregiver såfremt det vedrører økonomi og således blive tillagt forslagets kalkulation. 8 Konkurrencebetingelser

9 Deltagerne bør derfor nøje overveje karakteren og omfanget af evt. forbehold, og søge alle evt. usikkerheder afklaret i konkurrencefasen inden afgivelsen af forslag. Eventuelle forbehold skal indarbejdes i et selvstændigt dokument, der vedlægges konkurrenceforslaget Fortrolighed Forslagene vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, medmindre lovgivningen forpligter udskriver til at videregive oplysninger til tredjemand. Således er dokumenterne i nærværende konkurrence omfattet af reglerne om aktindsigt og dermed vil ordregiver være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af disse regler. Konkurrenceudskriver vurderer, at konkurrencedeltagernes konkurrenceforslag og øvrigt materiale, indtil proceduren udbud med forhandling er afsluttet, anses for fortroligt af hensyn til udskrivers forhandlingsposition. Således forventes det ikke, at der efter første fase vil blive givet indsigt i de respektive konkurrencedeltagerens konkurrenceforslag. Konkurrencebetingelser 9

10 3. KRAV TIL KONKURRENCEFORSLAGET 3.1 Overordnede forhold Fra hver konkurrencedeltager skal der kun afleveres ét konkurrenceforslag. Alle elementer og delelementer af forslaget skal være anonyme og et forslag eller dele heraf må ikke have været offentliggjort tidligere. Opmærksomheden henledes på, at såfremt forslaget ikke kan bedømmes anonymt, vil ordregiver være forpligtet til at afvise konkurrenceforslaget. Dette betyder også, at der ikke må være mulighed for indirekte identifikation i form af særlige tegn, mærker, logoer mv. Samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med et 5-cifret, tilfældigt valgt kendingstal. Tegninger m.m. afleveres i form af plancher, der er opklæbet på stift pap/hylsonite og forsynet med en ophængningsplan. Alle tekster skal være forfattet på dansk. Alle oversigtstegninger, planer, snit og facader skal være målbare, herunder skal eventuelle nedskalerede tegninger i A3-mapperne (Beskrivelse) også have angivet entydigt målestoksforhold. Der må ikke leveres tegningsmateriale i A3-mapperne som ikke allerede forefindes på ovennævnte plancher. Der må i A3-mapperne gerne suppleres med ekstra tekst og/eller diagrammer ud over hvad der forefindes på plancherne, men dette skal i givet fald angives tydeligt. 3.2 Beskrivelse (leveres i 35 stk. A3-mapper) A3-hæfte med maksimum 35 ark i god læsbar fontstørrelse, gerne med illustrationer på begge sider. Alle illustrationer (og tekst) fra plancherne skal være hæftet med angivelse af målestoksforhold og med kendingstal på alle sider. Hæftet skal som minimum indeholde en beskrivelse af: Den overordnede arkitektoniske vision samt beskrivelse af de forhold der er efterspurgt i konkurrencematerialet (dog eksklusiv totaløkonomi) Visionen for sammenhængen til det eksisterende Køge Sygehus og til Køge by. Den funktionelle vision for de forskellige grupper af patienter, besøgende, pårørende og personale. Princippet for den indbyrdes placering og relation mellem de forskellige funktioner. Visionen for sygehusets interne trafikveje og logistik Visionen for den eksterne trafik, herunder adgangsforhold til/fra og indenfor matriklen for ambulance, individuel trafik omfattende biler, cykler og fodgængere, parkering, beredskab og tung forsyningstrafik, adgangen til kollektiv trafik samt helikopterlandingsplads. Overordnet beskrivelse af visionen for sygehusets driftsmæssige forhold. Visioner i forbindelse med byggeriets fleksibilitet og robusthed i forhold til overordnede hovedprincipper for bærende konstruktioner, forsyninger, installationer og logistikfunktioner Visioner for omfang og princip vedrørende teknikrum relateret til føringsveje for tekniske installationer. Visioner for forslagets fremtidige udbygningsmuligheder Overordnet redegørelse for friarealer, terræn, beplantning m.m. Overordnet beskrivelse af holdning og forslag til bygningsintegreret kunst. 10 Konkurrencebetingelser

11 Visioner for forslagets principper vedrørende bæredygtighed. Uddybende beskrivelse vedrørende realiseringsmodel, herunder overordnet angivelse af muligheder for innovative tiltag i forbindelse med byggeriets videre planlægning, projektering og udførelse. Arealoversigt. 3.3 Plancher Konkurrenceforslagets plancher skal være i størrelsen A0 højformat svarende 840x1190mm. Der må maksimalt afleveres 8 plancher. Plancherne skal indeholde følgende: 1. Helhedsplan/områdeplan i mål 1:2000 Helhedsplanen skal vise forslagets hovedide, herunder det fremtidige nybyggeri og sammenhængen til det eksisterende sygehus, udearealerne og den omkring-liggende by. Den overordnede funktionsindplacering og de overordnede adgangsforhold i form af vejanlæg, tilkørselsforhold, parkering og indgange til sygehuset skal fremgå ligesom de potentielle udvidelsesmuligheder skal synliggøres. 2. Etageplaner i mål 1:1000 Samtlige etageplaner med redegørelse for forslagets funktionsmæssige vision/hovedidé skal fremgå med angivelse af de enkelte hovedfunktioners udstrækning. Planerne skal vise samtlige hovedfunktioner jf. konkurrence-programmet. Sammenhængen mellem de enkelte overordnede funktioner skal fremgå. Planerne skal vises som diagrammatiske, ikke detaljerede etageplaner. 3. Facader og snit i mål 1:500 Udvalgte facader og snit af ny bebyggelse der også viser sammenhængen med den eksisterende bebyggelse. Tegningerne skal illustrere den arkitektoniske vision herunder overordnet valg af materialer, overordnede hovedprincipper for bærende konstruktioner og overordnede principper for tekniske føringsveje/installationer. Koter skal angives på alle snit. 4. Flow og logistik Diagram/planer, der angiver de overordnede flow for ekstern trafik herunder adgang til sygehuset for ambulance, helikopter, patienter, personale, besøgende og adgang for varer mv. Diagrammer/planer der angiver den overordnede interne logistik for gående, liggende patienter, personale, forsyninger, affald, varer mv. 5. Robusthed Diagram/planer, der overordnet redegør for projektets robusthed i form af principper for fleksibilitet, elasticitet og generalitet jf. konkurrenceprogrammet. Konkurrencebetingelser 11

12 6. Visualiseringer Visualiseringer, der formidler de rummelige kvaliteter i konkurrenceforslaget. 7. Snittegninger i mål 1:1000 Tegningerne skal redegøre for den landskabs- og bygningsmæssige sammenhæng herunder redegøre for bygningshøjder og overordnede koter. 8. Helhedsplan i form af diagrammer og rumlige illustrationer Diagrammer (f.eks. trafik, parkering, adgangsforhold, typer og anvendelse af friarealer) samt skyggediagrammer (jævndøgn kl. 8, 12 og 16, sommersolhverv kl. 8, 12 og 16 og vintersolhverv kl. 10, 12 og 14). Desuden perspektiver eller andre illustrationer der understøtter karakteristiske dele af forslaget. 9. Arealoversigt Fra den digitale IFC model afleveres opgørelse af bruttoarealer for henholdsvis nybyggeri og eksisterende byggeri. Dette afleveres på vedlagte Areal og funktionsoversigt (bilag 7.2). 10. Realiseringsmodel Overordnet forslag til udførelsesfasen med etapeopdeling baseret på bygninger og funktioner. Overordnet angivelse af både fremtidige udvidelsesmuligheder og mulighed for eventuelle reduktioner af arealer. Overordnet redegørelse/illustration af, hvorledes driften af det eksisterende Køge Sygehus kan sikres under udførelsesfasen. 3.4 Totaløkonomi Der skal i et særskilt dokument redegøres for forslagets totaløkonomi. Anlægsrammen for projektet fremgår af økonomi-afsnittet i konkurrenceprogrammet. Redegørelsen skal være overordnet og indeholde følgende: et økonomisk overslag for forslaget opdelt med kvadratmeterpriser (alt inklusiv dog angivet eksklusiv moms) opdelt som arealoversigten pkt. 3.3 stk. 9. oversigt over bygningsmæssige driftsudgifter for projektet ligeledes opdelt i henhold til arealoversigten beskrivelse af udførelsesprincipper beskrivelse af driftsmæssige forhold beskrivelse af bæredygtighedsprincipper beskrivelse af materialevalg beskrivelse af principper for bærende konstruktioner og installationer beskrivelse af byggeriets robusthed (i forhold til eventuelt at finde besparelser), elasticitet (i forhold til at udvide og indskrænke af arealer) og fleksibilitet (i forhold til ændret brug og ændret indretning). Ovenstående information vil være den samme som også delvis fremgår af mapperne. 12 Konkurrencebetingelser

13 3.5 Digitale krav Alle filer skal være anonyme og afleveres på usb stik angivet med kendingstal. Bygningsmodel og animationsvideo skal være på et usb-stik, med tydelig markering af indhold. Der skal afleveres følgende: 1. Krav om brug af digitale bygnings modeller i 3D. Areal model: Deltagerne skal fremstille en digital bygningsmodel i 3D, jf. krav nr. 3 i bekendtgørelsen nr af 13. dec Den anvendte IFC model skal være i formatet 2x3, bips informationsniveau 0. Modellen skal være kodet med bruttoarealer (fladearealer) med de funktioner, der er anført med en farvekode jf. den vedlagte oversigt (bilag 7.1). Udskriver vil ved bedømmelsen anvende IFC viewer som programmet Solibri. Område model: Derudover skal deltagerne fremstille en 3D model af deres forslag indsat i den udleverede 3D model. 3D modellen skal anvendes til renderinger og animationsvideo. Derudover skal de kamera positioner, der fremgår af den udleverede 3D model anvendes og præsenteres i forslaget. Der er indsat 8 kamerapositioner i 3D modellen. Disse positioner vil blive anvendt til kontrol af volumen, relation til kontekst og bygningshøjde. Som minimum skal 3 af disse "views" visualiseres. Der er metodefrihed til udførsel af denne model. Afleveringskravet er dog et af følgende formater: DWG, MAX, 3DS eller SKB format. 2. Animationsvideo af konkurrenceforslaget (maksimum varighed på 3 min) Videoen skal visualisere forslagets hovedtræk, herunder sygehusets placering i den by- og landskabsmæssige struktur og i forholdet til den omkringliggende bebyggelse. 3. Væsentlige illustrationer Væsentlige illustrationer fra forslaget med henblik på gengivelse i dommerbetænkningen, hvorfor de ønskes i en høj opløsning. Illustrationer og tegninger skal afleveres i pdf og jpgfilformat, hver illustration som en særskilte filer. 4. Dokumenter Alle de afleverede dokumenter (mapper og plancher og totaløkonomi) skal forefindes på usb-stik. Konkurrencebetingelser 13

14 3.6 Navnekuvert En uigennemsigtig anonym, forseglet kuvert med kendingstal forsynet med teksten Navneseddel indeholdende navneseddel med konkurrencedeltagerens/ tilbudsgivers: Firmanavn Kontaktperson (med mobilnummer) Telefonnummer Mailadresse Postadresse Forslagets kendingstal Desuden skal tilbudsgivers/deltageren oplyse, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der har medvirket og i hvilken rolle (medarbejder, konsulent) eller rådgiver uden andel i ophavsretten. Navnekuverten skal mærkes Kuvert nr Eventuelle forbehold Eventuelle forbehold skal udarbejdes i et særskilt dokument jf. pkt Konkurrencebetingelser

15 4. INDLEVERING AF KONKURRENCEFORSLAG 4.1 Praktiske forhold Konkurrenceforslaget/tilbuddet skal være indleveret hos Region Sjælland på nedenstående adresse senest: xxxdag den xx.xx (kl ) Region Sjælland Alléen Sorø Mrk. Projektkonkurrence UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Forslagene skal afleveres i Receptionen umiddelbart indenfor indgangen til Regionshuset. Forslag, der ikke er fremme på ovennævnte adresse senest xx.xx. 2012, kl , vil ikke blive optaget til bedømmelse. Det er konkurrencedeltagernes ansvar, at tidsfristen overholdes. Ved personlig indlevering af konkurrenceforslaget/tilbuddet skal det ske på en sådan måde, at anonymiteten overholdes f.eks. pr. bud/taxa. Ved indlevering vil der blive udstedt en kvittering. Det samlede materiale i henhold til afsnit skal afleveres som følger: Pakke Mærket Konkurrenceforslag + [kendingstal] Pakken skal indeholde: 1 sæt A0-plancher 35 stk. A3-hæfter med beskrivelse og illustrationer usb-stik med digital bygningsmodel usb-stik med animationsvideo usb-stik med væsentlige illustrationer usb-stik med dokumenter (punkt 4 under 3.5) Totaløkonomi (i henhold til 3.4) Kuvert 01 Mærket Forbehold + [kendingstal] Kuverten skal indeholde: 1 original og 1 kopi af eventuelle forbehold Uanset om der tages forbehold eller ej skal denne kuvert afleveres. Tages der ingen forbehold skal der anføres Der tages ingen forbehold. Konkurrencebetingelser 15

16 4.1.2 Kuvert 02 Mærket Navneseddel + [kendingstal] Kuverten skal indeholde: 1 original og 1 kopi af navneseddel med kontaktperson og informationer til ophævelse af anonymiteten 4.2 Ophavsret mv. De indsendte forslag tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos konkurrencedeltageren. Aftalen om totalrådgivning forventes indgået med den deltager, der efter at være blevet peget på som en af eventuelt flere vindere efter første fase, efterfølgende afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud under udbuddet med forhandling. Ved arbejdets overdragelse har denne samlede vinder ret til at benytte idéer og enkeltheder fra de øvrige indsendte forslag, uanset om disse måtte være omfattet af konkurrencedeltagernes ophavsret. 16 Konkurrencebetingelser

17 5. BEDØMMELSE 5.1 Overordnede forhold Forudsat, at konkurrenceudskriver rettidigt har modtaget konditionsmæssigt udførte konkurrenceforslag, vil disse blive bedømt som beskrevet i de efterfølgende afsnit. 5.2 Bedømmelseskriterier Som vinder(e) vælges det/de konkurrenceforslag, der efter dommerkomitéens vurdering giver den mest optimale løsning ud fra følgende bedømmelseskriterier: Funktionalitet Arkitektur Totaløkonomi Realiseringsmodel Funktionalitet Ved bedømmelsen af funktionaliteten vil følgende indgå: De funktionelle visioner det vil sige sammenhæng mellem funktionel vision og udmøntning af den bygningsmæssige struktur, herunder indplacering af funktioner i det eksisterende byggeri og i nybyggeriet. Indbyrdes placering af de enkelte funktioner i forhold til sygehusets daglige drift Funktionelle vurderinger i forhold til patientforløb Robusthed og fremtidssikring Vurdering af forslag til principper for bærende konstruktioner og principper for de tekniske installationer. Driftsøkonomiske aspekter omkring sygehusdrift Arkitektur Arkitektur vil blive vurderet ud fra bygningernes fremtræden og udformning og det samlede hovedgreb. Ved bedømmelsen af arkitektur vil indgå følgende: Arkitektonisk hovedgreb Samlet disponering i forhold til det fremtidige sygehus og i forholdet til Køge by. Adgangsforhold. Interne hovedforbindelser og forbindelser mellem de overordnede funktioner. Overordnet vurdering af forslagets indplacering på matriklen, herunder disponering af udearealer, veje og P-arealer. Bæredygtighed. Fremtidige ændringer i funktionsindplacering (generalitet). Generelle muligheder for fremtidige ændringer (fleksibilitet). Overordnet materialevalg. Konkurrencebetingelser 17

18 5.2.3 Totaløkonomi Bedømmelseskriteriet Totaløkonomi omfatter en vurdering af oplysningerne i punkt 3.4 Til orientering vil der ved vurderingen af bedømmelseskriteriet Totaløkonomi indgå en vurdering af sandsynligheden for, at konkurrenceforslaget kan realiseres inden for den oplyste anlægsramme. Såfremt det vurderes urealistisk, at et modtaget konkurrenceforslag kan realiseres indenfor anlægsrammen kan det føre til, at dette forslag vil blive erklæret ukonditionsmæssigt. Udskriver forbeholder sig ret til, at afleverede anlægsoverslag og driftsudgifter (bygningsdrift) vurderes ved brug af kontrolberegning ved ekstern rådgiver (for dommerkomitéen) Realiseringsmodel Ved bedømmelsen vil indgå følgende: Udførelsestakt (etapeopdeling på bygninger-/hovedfunktioner) Muligheder for fleksibel udbygningstakt Indpasning af innovative tiltag i forbindelse med byggeriets planlægning og projektering Fremtidige udvidelsesmuligheder og muligheder for reduktion af arealer til et givet formål (elasticitet). Driftsforhold for det eksisterende Køge Sygehus under udførelsesfasen. 5.3 Bedømmelsesprocedure I forbindelse med vurderingen af de indkomne konkurrenceforslag/tilbud vurderer dommerkomitéen konkurrenceforslagene i forhold til de enkelte bedømmelses-kriterier. Vurderingerne af hvert bedømmelseskriterium udmøntes i en redegørelse for bedømmelsen af hvert kriterium. Den samlede vurdering udmøntes i en sammenfattende redegørelse for vurderingen af konkurrenceforslagene. Dommerkomitéen vil på baggrund af de sammenfattende redegørelser udpege op til 3 vindere. Bedømmelsen afvikles i to faser. I første fase vurderes alle forhold i projekterne baseret på det modtagne konkurrenceforslag. Derefter åbnes Kuvert 01, og eventuelle forbehold vil indgå som en del af bedømmelsen. Først herefter og når den samlede vurdering er protokolleret åbnes navnekuverterne (Kuvert 02). 18 Konkurrencebetingelser

19 5.4 Dommerkomité De indsendte forslag vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af følgende repræsentanter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Region Sjælland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fagdommer, udpeget af Arkitektforeningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fagdommer, udpeget af Arkitektforeningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fagdommer, udpeget af FRI Rådgivere for dommerkomiteen xxxxx xxxxx xxxxx Sekretær: Bascon A/S Sekretariat: xxxxxxx xxxxxxx Dommerkomitéen har ret til at tilkalde yderligere sagkyndige som rådgivere. 5.5 Offentliggørelse Efter gennemførelse af proceduren udbud med forhandling og efter dermed af have udpeget, hvem der her har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud forventes alle konkurrenceforslagene at blive udstillet i Sorø. Udstillingen vil omfatte: plancher for alle forslag (også fra første konkurrencefase) Konkurrencebetingelser 19

20 resultaterne af forslagenes bearbejdelse under udbuddet med forhandling for det/ de forslag der gik videre til hertil det samlede vinderforslag der er fremkommet som en del af udbuddet med forhandling. Konkurrenceudskriver og tredjepart har ret til at publicere alle indsendte forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier, dog kun med angivelse af forslagsstillernes navne. Der forventes således ikke at være en offentliggørelse efter afslutningen af første fase af konkurrencen (selve konkurrencefasen) forud for proceduren Udbud med forhandling igangsættes. Efter konkurrencens første fase forventes deltagerne at modtage dommerkomiteens overordnede redegørelse for bedømmelsen. Af fortrolighedsmæssige årsager i forhold til konkurrencens anden fase forventes denne redegørelse at være af meget overordnet karakter for de udpegede vinderforslag der skal viderebearbejdes. De forslag der i første fase ikke udpeges som vindere vil modtage den endelige evaluering efter den første fase. 20 Konkurrencebetingelser

21 6. UDBUD EFTER FORHANDLING 6.1 Overordnede forhold I nærværende punkt beskrives det efterfølgende udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Udbuddet med forhandling anses for et selvstændigt udbud henholdsvis en selvstændig procedure i henhold til udbudsdirektivets 31, stk. 3. Proceduren og omfanget af forhandlingerne vil afhænge af udfaldet af projektkonkurrencen, herunder hvor mange vindere der udpeges efter konkurrencen og også af karakteren og kvaliteten af de afleverede konkurrenceforslag og udpegede vinderforslag. Beskrivelsen i det efterfølgende afsnit 6.2 nedenfor er således alene til orientering om Region Sjællands forventninger på nuværende tidspunkt. Den endelige procedure for udbuddet med forhandling vil fremgå af den kommende invitation til forhandling, som vil blive sendt til den/de udpegede vindere efter bedømmelsen af konkurrenceforslagene, der forventes afsluttet med Regionsrådets behandling den xx.xx Denne invitation til udbuddet med forhandling forventes at være vedlagt udbudsmæssige dokumenter såsom en ydelsesbeskrivelse, et udkast til aftale om totalrådgivning og en tilbudsliste for afgivelse af honorartilbud. Der gøres særskilt opmærksom på, at for de konkurrencedeltagere, hvis forslag udpeges som vindere til deltagelse i konkurrencens anden fase vil det være muligt at tilknytte rådgivere til deres respektive rådgiverteams fra de deltagere, der ikke er blevet udpeget som vindere efter første fase. Det vil alene være en mulighed at tilknytte andre rådgivere forud for udbuddet med forhandling fra de rådgivere/deltagere, der var en del af de prækvalificerede konkurrencedeltagere. 6.2 Forventet procedure Deltagerne i udbuddet med forhandling forventes at skulle præsentere deres egne konkurrenceforslag ved planlagte møder den xx.xx.2013, hvor udskriver overfor deltagerne vil uddybe dommerbetænkningens bemærkninger til det enkelte konkurrenceforslag. Deltagerne forventes herefter at få 4-6 uger til bearbejdning af konkurrenceforslag, afgivelse af honorartilbud og forslag til organisation og proces, således at bearbejdede forslag og tilbud kan afleveres ca. xxxx De reviderede forslag og honorartilbud forventes præsenteret for udskriver på møder i løbet af xxxxx Udskriver evaluerer og kommenterer herefter de reviderede konkurrenceforslag og modtagne honorartilbud forventningsmæssigt i løbet af xxxxx 2013, hvorefter denne evaluering forventes sendt til konkurrencedeltagerne xxxx Herefter bearbejder deltagerne forventningsmæssigt igen forslag og honorartilbud til endelig aflevering senest xx.xx Såfremt ovennævnte procedure følges, vil konkurrencedeltagerne på møder xx.xx.2013 skulle præsentere endeligt konkurrenceforslag samt endeligt honorartilbud og forslag til organisation og proces. Konkurrencebetingelser 21

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Side 1 af 16 6. juni 2013 Rev. 13. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Bygningsstyrelsen har tidligere meddelt,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Humlebæk Syd. Byplankonkurrence i to etaper. Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

Humlebæk Syd. Byplankonkurrence i to etaper. Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER Humlebæk Syd Byplankonkurrence i to etaper Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER 1 Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Fredensborg Kommune i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere