Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj Mødetidspunkt Kl Bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 25. maj 2011 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl i Rådssalen. PT! er der igen sager til lukket dagsorden, men hvis der skulle komme lukkede sager inden mødet, vil der blive udsendt lukket dagsorden til kl i mødelokale 3. Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Marianne Bigum (F), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 5 2 Social- og Sundhedsudvalget, Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde 6 3 Børne- og Skoleudvalget, Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde 8 4 Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune Daghjem til borgere med autisme 14 6 Egebækskolen - Indeklimarenovering af Birkehuset og Lærkehuset samt etablering af badefaciliteter 18 7 Forudgående høring om Fingerplan Plejehjemmet Hegnsgården - Udskiftning af døre og vinduer - Anlægsregnskab Skovlyskolen. Renovering af svømmehal - Anlægsregnskab Status for ombygning af Mantziusgården. Anlægsbevilling til færdiggørelse Vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme - Anlægsbevilling projekt Ekstraordinær bygningsrenovering af alle skoler - Anlægsregnskab Ekstraordinær vedligeholdelse (Crone & Koch, delrapport 1) - Anlægsregnskab Ekstraordinær vedligeholdelse af facader og tage på daginstitutioner - Anlægsregnskab Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt Anlægsbevilling Asfaltbelægninger i 2010 og 2011, samt vinterskader - Anlægsbevilling Tillæg til spildevandsplan Endelig godkendelse Forslag til lokalplan Rammelokalplan for Henriksholm Bygningsfornyelse Brillerne 6, endeligt støttetilsagn og bevilling Forslag til ændring af sikringsrumspligt Afskrivninger Rudersdal Kommunes regnskab /58

3 23 Udtalelse til Statsforvaltningen - Kirkegårdstakster 57 3/58

4 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Social- og Sundhedsudvalget, Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde 1. Forventet regnskab Det specialiserede socialområde - Social- og Sundhedsudvalgets område pr (66652/11) 3. Børne- og Skoleudvalget, Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde 1. Forventet regnskab Det specialiserede socialområde. Børne- og Skoleudvalgets område pr (66586/11) 4. Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune Analyse af det fremtidige daghjemsbehov (64665/11) 7. Forudgående høring om Fingerplan Fingerplanrevision - forudgående høring (63040/11) 2. Debatoplæg Fingerplan 2012 (64411/11) 16. Asfaltbelægninger i 2010 og 2011, samt vinterskader - Anlægsbevilling 1. Eksempler på vinterskader der skal repareres. (66565/11) 2. Slidlagsliste 2011_TMU-3.pdf (68394/11) 3. Slidlag TMU.pdf (68393/11) 4. Slidlag Anlægsbevilling (67381/11) 18. Forslag til lokalplan Rammelokalplan for Henriksholm 1. Forslag til LP-220_Henriksholm (69608/11) 2. Landskabshæfte (69327/11) 22. Rudersdal Kommunes regnskab (Lukket bilag) 23. Udtalelse til Statsforvaltningen - Kirkegårdstakster 1. Udkast til svar til Statsforvaltningen, maj 2011 (77037/11) 4/58

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Meddelelser KMB Sagsnr. 5/58

6 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget, Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde KMB Sagsnr. 11/13094 Resumé Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at der inden for det specialiserede socialområde, der omfatter udsatte børn og unge, udsatte voksne handicappede og ældre og omsorg, skal gennemføres kvartalsvis budgetopfølgning, som skal indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet og forelægges Kommunalbestyrelsen. På denne baggrund er udarbejdet budgetopfølgning pr , indeholdende forventede udgifter i år 2011 vedrørende "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg". Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Den enkelte Kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvaret for at sikre en målrettet styring og prioritering og skal derfor have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Med baggrund i forbruget pr er udarbejdet forventet regnskab 2011, der viser, at der inden for områderne "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg" forventes et nettomerforbrug på ca. 2,193 mio. kr. Denne forventede nettomerudgift søges i årets løb nedbragt ved et øget salg af pladser på plejeboligområdet. Fordeling af udgifter samt forklaring på eventuelle afvigelser på områder, som indgår i det specialiserede socialområde under Social- og Sundhedsudvalget, fremgår af 6/58

7 SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt vedlagte bilag. Bilag 1 Forventet regnskab Det specialiserede socialområde - Social- og Sundhedsudvalgets område pr Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØUindstil lersosuforslagtiltrådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. 7/58

8 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Børne- og Skoleudvalget, Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde KMB Sagsnr. 11/13094 Resumé Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at der inden for det specialiserede socialområde, der omfatter udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede og pleje og omsorg, skal gennemføres kvartalsvis budgetopfølgning, som skal indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet og forelægges Kommunalbestyrelsen. På denne baggrund er der udarbejdet budgetopfølgning pr , indeholdende forventede udgifter i år 2011 vedr. "udsatte børn og unge". Budgetopfølgning vedr. udsatte børn og unge forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010, indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvaret for at sikre en målrettet styring og prioritering og skal derfor have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Med baggrund i forbruget pr er udarbejdet forventet regnskab 2011, der viser, at der inden for området "udsatte børn og unge" forventes en mindreudgift på ca. 2 mio. kr. Det vurderes, at grundlaget, på baggrund af 3 måneders forbrug, endnu er for usikkert i forhold til bevillingsansøgning. Mindreforbruget er indregnet i budgetopfølgningen, der forelægges som punkt 4 på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den Fordeling af udgifter samt forklaring på evt. afvigelser fremgår af vedlagte bilag. 8/58

9 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerBSUforslagtiltrådt Bilag 1 Forventet regnskab Det specialiserede socialområde. Børne- og Skoleudvalgets område pr Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. 9/58

10 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune 2011 KMB Sagsnr. 11/15201 Resumé Kommunalbestyrelsen har den vedtaget, at der opføres et kombineret aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej i Holte, som forventes indflytningsklart Det kombinerede aktivitetscenter og daghjem vil have plads til 25 daghjemsgæster dagligt, og der er endnu ikke taget beslutning om, hvorvidt daghjemmet skal anvendes som en kapacitetsudvidelse, eller om et af de eksisterende daghjem skal flyttes til Ernst Bojesensvej. I henhold til mål i Rudersdal Kommunes Budget 2011 fremlægges en analyse af det fremtidige daghjemsbehov med henblik på at få belyst det fremtidige daghjemsbehov og eventuelle udfordringer, der knytter sig hertil. Analysen vil således belyse status, den demografiske udvikling, fremskrivning af daghjemsbehovet, økonomi m.m. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet "Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune" af , der vedlægges som bilag. Rudersdal Kommune råder over 95 daghjemspladser, hvoraf de 28 pladser er beregnet til borgere med demens. De fire daghjem er fordelt på fire forskellige daghjem i Kommunen. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de fire daghjem. Daghjem Demens pladser Almindelige pladser I alt Sjælsø Frydenholm Kernehuset 8 8 Hegnsgården I alt Daghjemmet Sjælsø Daghjemmet Sjælsø har eksisteret siden 1974 og er en integreret del af Plejecentret 10/58

11 Sjælsø. Daghjemmet ligger naturskønt og med kort afstand til Sjælsø. Daghjemmet er normeret til 22 daghjemspladser. Desuden er der en samværsgruppe for demente med 14 dagpladser og 6 aften/weekendpladser. Daghjemmet Frydenholm Daghjemmet Frydenholm ligger i forlængelse af Plejecentret Frydenholm og har en betagende udsigt til skov og sø. Daghjemmet, som er fra 1969, er normeret til 20 borgere dagligt. De fysiske rammer på daghjemmet Frydenholm er imidlertid trange, hvilket kan være med til at begrænse udvalget af aktiviteter. Desuden er toiletforholdene snævre og utilstrækkelige i forhold til antallet af daghjemsgæster. Daghjemmet Kernehuset Kernehuset, som ligger i umiddelbar forlængelse af Plejecentret Frydenholm, er et daghjem for borgere med diagnosen demens. Daghjemmet, som er normeret til 8 daghjemsgæster dagligt, holder til i en ældre villa med egen have i et trygt og overskueligt miljø. Daghjemmet Hegnsgården Daghjemmet Hegnsgården er beliggende på Plejecentret Hegnsgården. Daghjemmet er naturskønt placeret ud til parken med egen terrasse med staudebed og urtehave. Daghjemmet er normeret til 25 daghjemsgæster dagligt. De fysiske rammer på daghjemmet Hegnsgården er imidlertid ikke optimale i forhold til målgruppen. Daghjemmet udgøres væsentligst af Hegnsgårdens store festsal. De fysiske forhold omkring toiletterne er snævre og gør det svært at rumme flere kørestolsbrugere. Ifølge daghjemsgæsterne på Hegnsgården er der desuden brug for flere mindre og fleksible rum på dagcentret. Behovet for daghjemspladser i Rudersdal Med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra marts 2011 og den aktuelle efterspørgsel efter daghjemspladser er der nedenfor foretaget en fremskrivning af det fremtidige behov for daghjemspladser i perioden Som det fremgår af tabellen nedenfor, vil der være behov for yderligere 18 daghjemspladser i Rudersdal Kommune i Fremskrevet behov Venteliste Der er på nuværende tidspunkt 19 borgere på venteliste til daghjem i Rudersdal Kommune. En del af borgerne er allerede på daghjem og venter på en forøgelse i antallet af visiterede dage pr. uge. Den gennemsnitlige ventetid på daghjem udgør p.t. ca. to måneder. Det er vigtigt at sikre en meget kort ventetid til kommunens daghjem, da daghjemmene er en effektiv plejehjemsforebyggende foranstaltning. 11/58

12 Imidlertid er ventetiden til daghjem meget kort, og det vurderes, at der ikke umiddelbart er behov for at udvide antallet af daghjemspladser på kort sigt. På længere sigt vil der imidlertid være behov for en udvidelse af daghjemskapaciteten i Kommunen. Ældreområdet følger derfor ventelisten tæt i de kommende år. I Daghjemmet Frydenholms underetage er der aktuelt et mindre bofællesskab under Psykiatri og Handicap. Det er imidlertid planen, at beboerne fraflytter underetagen i i forbindelse med åbningen af det nye boligbyggeri på Dronninggårds Allé. Denne fraflytning vil give mulighed for en udvidelse af daghjemmets fysiske forhold og øge den samlede kapacitet på daghjemsområdet i Ældreområdet. Flytning af daghjemmet på Hegnsgården til det kombinerede aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej Med udgangspunkt i ovenstående analyse af den forventede demografiske udvikling, den aktuelle situation omkring ventetider og de nuværende fysiske rammer for de eksisterende daghjem foreslås det, at antallet af daghjemspladser ikke øges på kort sigt. Det foreslås derfor, at der sker en overflytning af daghjemmet på Hegnsgården til det kombinerede aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej i forbindelse med åbningen Konsekvenser Ved en overflytning vil såvel daghjemsgæster som personale flyttes til det nye kombinerede aktivitetscenter og daghjem, og de nuværende daghjemslokaler inddrages i den daglige drift på Plejecentret Hegnsgården. Ernst Bojesensvej ligger i Holte, og det vil for nogle daghjemsgæster medføre en kortere køretid fra eget hjem til daghjem. For borgere i Skodsborg- og Vedbækdelen af Rudersdal Kommune vil der imidlertid være en forlænget køretid. Ældreområdet vil søge at løse dette i samarbejde med kørselstjenensten, således at kørslen tilrettelægges bedst muligt og kortest muligt. Økonomi I budget 2012 og fremefter er der ikke afsat midler til drift af daghjem på det kombinerede aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej. Ved en overflytning af Hegnsgårdens daghjem vil der ske en tilsvarende overflytning af budgettet fra Hegnsgården til daghjemmet på Ernst Bojensensvej. Nedenstående oversigt viser daghjemmet Hegnsgårdens budget for 2012, jf. Rudersdal Kommunes korrigerede budgetforslag Indtægtsbudgettet er et udtryk for borgernes forventede egenbetaling. I 2011 er egenbetalingen for ophold på daghjem 92 kr. pr. dag priser, kr. Udgiftsbudget 2012 Indtægtsbudget 2012 Daghjemmet Hegnsgården /58

13 SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt Bilag 1 Analyse af det fremtidige daghjemsbehov Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at analysen af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune tages til efterretning, 2) at Daghjemmet Hegnsgården overflyttes til Ernst Bojesensvej i forbindelse med åbning pr , 3) at der sker en tilsvarende budgetoverførsel fra Plejecentret Hegnsgården til daghjemmet på Ernst Bojesensvej, 4) at Ældreområdet følger udviklingen på daghjemsområdet løbende, og 5) at Ældreområdet i forbindelse med, at underetagen på daghjememt Frydenholm frigøres med åbningen af nye boliger på Dronninggårds Allé, fremlægger en opdateret daghjemsanalyse med henblik på kapacitetsjustering. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. 13/58

14 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Daghjem til borgere med autisme KMB Sagsnr. 07/6283 Resumé Helhedstilbuddet Gefion består af et botilbud for borgere med autisme, der ligger på Karpevænget 1 D i Ebberød, og et daghjem for samme målgruppe, der ligger i Farum. I psykiatri- og handicapplanen er det forudsat, at daghjemmet i Farum sælges, og at der i stedet for etableres et nyt daghjem tættere på botilbuddet. Social- og Sundhedsudvalget vedtog den at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for etablering af nyt daghjem for borgere med autisme på Karpevænget 1 A i Ebberød i de lokaler, som Værkstederne ved Rude Skov fraflytter med udgangen af juni måned Økonomiudvalget godkendte den , i forbindelse med behandling af budgetoplæg , oplæg til investeringsoversigt, hvori der er afsat rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2013 og 11,501 mio. kr. i 2014 til projektnr vedrørende daghjem for borgere med autisme. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om at arbejde videre med mulighederne for etablering af daghjem for borgere med autisme på Karpevænget 1 A. Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget vedtog den at iværksætte indledende undersøgelse vedrørende mulighederne for etablering af nyt daghjem for borgere med autisme i de eksisterende bygninger på Karpevænget 1 A i Ebberød. Baggrunden for beslutningen er et ønske fra forvaltningen om at flytte det eksisterende dagtilbud, som i dag drives fra en ejendom i Farum, til Ebberød og i den forbindelse etablere flere daghjemspladser. I psykiatri- og handicapplanen, som blev vedtaget i 2008, er det forudsat, at daghjemmet i Farum sælges, samt at der i stedet etableres et nyt daghjem i nærheden af botilbuddet. Helhedstilbuddet Gefion består af et botilbud med 27 pladser og et dagtilbud med 22 pladser. Tilbuddenes målgruppe er borgere med autisme. Botilbuddet ligger i Ebberød på Karpevænget 1 D, og daghjemmet ligger på Stavnsholtvej 51 i Farum. Helhedstilbuddet blev overtaget fra Frederiksborg Amt den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Botilbuddet drives i henhold til servicelovens 108, og 14/58

15 dagtilbudet drives i henhold til servicelovens 104. Det er overvejende beboerne fra Gefion, der benytter daghjemmet i Farum. Aktuelt er fordelingen således, at 16 brugere af daghjemmet bor på Gefion, 4 brugere bor i andre botilbud, og 2 brugere bor hos pårørende. Daghjemmet har åbent i tidsrummet kl til Ingen af beboerne på Gefion kan transportere sig selv til Farum, og det betyder, at der er etableret transportordning. For tilbuddenes målgruppe kan det være problematisk, at der er kørsel til og fra dag- og botilbud på faste tidspunkter, idet beboerne ikke altid er mentalt klar til køreturen. For at undgå magtanvendelse i forbindelse med transport til og fra daghjemmet er det ofte nødvendigt enten at lade en beboer blive i botilbuddet hele dagen eller lade beboeren transportere individuelt i taxa til og fra daghjemmet. Udgiften til transport til og fra daghjemmet for Gefions beboere udgør ca kr. pr. beboer årligt. Hertil kommer udgifter til eventuelle individuelle kørsler i særlige situationer. Rudersdal Kommune er aktuelt betalingskommune for 2 af daghjemmets brugere. Placering af daghjemmet på Karpevænget i Ebberød vil være særdeles hensigtsmæssig, idet dagtilbuddet da vil ligge indenfor gåafstand fra boligerne. Gevinsten herved er dels, at der spares udgifter til transport til og fra daghjemmet, og dels at beboerne på Gefion kan benytte daghjemmets tilbud mere fleksibelt, så det passer ind i deres dagsrytme. Den korte afstand mellem de to tilbud betyder samtidig, at helhedstilbuddet vil kunne udnytte medarbejdernes ressourcer mere fleksibelt. Resultat af de indledende undersøgelser Der er efter miniudbud i henhold til de eksisterende parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning indgået aftale med Arkitektfirmaet Bplus om udførelse af de indledende undersøgelser af de eksisterende bygninger. Bplus har foretaget registrering af de eksisterende bygninger, som er de oprindelige produktionsbygninger til en ældre landbrugsejendom bestående af værksted indrettet i den centrale ladebygning, grisestald, maskinlade, mejeri og "det lille hvide hus". På baggrund heraf er der udarbejdet rapport, hvori det konkluderes, at kun ca. 530 m 2 beliggende i stueetagen af værkstedsbygningen, mejeriet og "det lille hvide hus" er egnede til indretning af daghjem for autister. På dette areal vil der kunne etableres ca. 22 daghjemspladser, og administrative funktioner vil kunne placeres på 1. salen i værkstedsbygningen, som har et areal på 187 m 2. For så vidt angår ombygning af mejeriet og etablering af administration på 1. salen i værkstedsbygningen, vil der være tale om væsentlig anvendelsesændring, som medfører, at myndighedskrav vedrørende luftskifte, brandsikkerhed og tilgængelighed i henhold til det senest gældende bygningsreglement vil skulle opfyldes. For disse lokaler anslås ombygningsudgifterne at ville udgøre ca kr. pr. m 2. For øvrige lokaler, hvis anvendelse ikke ændres væsentligt, anslås ombygningsudgifterne at ville udgøre i gennemsnit ca kr. pr. m 2. De samlede udgifter til etablering af 22 daghjemspladser med tilhørende administration i eksisterende lokaler anslås at ville udgøre ca. 10 mio. kr. Etablering af 22 daghjemspladser vil gøre det muligt at frigøre ejendommen i Farum, således at denne kan sælges. Da der er stor efterspørgsel efter tilbud, herunder og- 15/58

16 så ungdomsuddannelsestilbud, til borgere med autismespektrumforstyrrelser, vil det være hensigtsmæssigt at etablere yderligere ca. 10 daghjemspladser på Karpevænget ( pladser). Sådanne tilbud købes i dag i andre kommuner, hvilket indebærer, at Rudersdal Kommune ikke har samme mulighed for at påvirke serviceniveauet - og dermed udgiftsniveauet - som hvis kommunen selv råder over tilbuddet. De resterende bygninger Grisestalden og Maskinstalden er imidlertid ikke egnede til ombygning til daghjem eller anden anvendelse, der forudsætter personophold i større omfang. Bygningerne har et samlet etageareal på 582 m 2. Såfremt der kan opnås tilladelse til nedrivning af disse bygninger og nybyggeri i tilsvarende omfang, vil der i en kombination af nybyggeri og anvendelse af eksisterende lokaler kunne etableres det ønskede antal daghjemspladser og flere til. 10 yderligere pladser vil fx kunne etableres ved nedrivning af Grisestalden op nyopførelse af en bygning med samme areal. Rådgiver anslår, at anlægsudgifterne til nedrivning og nybyggeri vil udgøre ca kr. pr. m 2, og 10 pladser vil således kunne etableres for ca. 4,75 mio. kr. Planforhold Ejendommen Karpevænget 1 A er omfattet af lokalplan 64, område 5. Området er udlagt til landbrugsområde, herunder gartneri, hvor eksisterende bebyggelse fortsat kan anvendes til offentlige formål, institutioner og lignende. Lokalplanen er ikke til hinder for projektets gennemførelse, såfremt eksisterende anvendelse fastholdes, og der ikke sker en forøgelse af bebyggelsen, og ny bebyggelse placeres som eksisterende. Væsentlige ændringer i anvendelsen samt nedrivning af eksisterende bygninger og/eller nybyggeri kræver landzonetilladelse, der gives på grundlag af vurderingen af et konkret projekt. Det er forvaltningens vurdering at gennemførelse af projektet vil kræve landzonetilladelse, men også at dette er realistisk at arbejde videre med. Anbefalinger På ovennævnte baggrund foreslår Psykiatri og Handicap og Rudersdal Ejendomme, at der arbejdes videre med mulighederne for etablering af dagtilbud med pladser for borgere med autisme på Karpevænget 1 A, herunder ansøgning om landzonetilladelse. Det foreslås endvidere at nedsætte et byggeudvalg med repræsentanter fra Psykiatri og Handicap, Teknik- og Miljø, Byplan samt bruger- og medarbejderrepræsentanter til at udarbejde byggeprogram og budget for etablering af dagtilbuddet. Økonomiske konsekvenser Udgiften til de indledende undersøgelser på ca kr. er foreløbig afholdt inden for driftsrammen af politikområdet "tilbud til voksne med særlige behov". Det foreslås nu at afsætte rådighedsbeløb på i alt 14,750 mio. kr. til etablering af ca. 32 daghjemspladser på Karpevænget 1 A, heraf kr. til afholdelse i 2011 og resten til afholdelse i 2012, samt at de afsatte rådighedsbeløb i budgetoplægget vedrørende projekt nr (daghjem for autister) udgår. 16/58

17 SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Finansiering af anlægsudgifter til dagtilbud er en 100 procent kommunal udgift. Anlægsudgiften afskrives og forrentes over 30 år. Afskrivningen og forrentningen indgår i den årlige takstberegning, således at kommuner, der køber pladser i daghjemmet, på den måde er medfinansierende, hvad angår anlægsudgiften. Anlægsudgifter til etablering af daghjem på Karpevænget 1 A vil delvist kunne finansieres ved salg af ejendommen på Stavnsholtvej 51 i Farum i forbindelse med flytning af aktiviteterne til Ebberød. Ejendommen er vurderet til kr. Etablering af daghjem på Karpevænget medfører ikke driftsudgifter, som ikke ville være der i forvejen, da det budget, der aktuelt er afsat til drift af daghjemmet i Farum, kan finansiere drift af nyt daghjem, og drift af eventuelle yderligere pladser kan erstatte udgifter til køb af nødvendige pladser i andre kommuner. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der arbejdes videre med mulighederne for etablering af dagtilbud for borgere med autisme på Karpevænget 1 A, herunder ansøgning om landzonetilladelse, 2) at der nedsættes et byggeudvalg til at udarbejde byggeprogram og budget for etablering af dagtilbuddet, 3) at der afsættes rådighedsbeløb på 14,750 mio. kr. til projektet, heraf kr. i 2011 og resten i 2012, 4) at de oprindeligt afsatte rådighedsbeløb på i alt 12,501 mio. kr. i budgetoplægget vedrørende projekt 5511 (daghjem for autister) udgår, og 5) at ejendommen på Stavnsholtvej 51 i Farum søges solgt i forbindelse med ibrugtagning af daghjem på Karpevænget 1 A, og at der hertil optages et rådighedsbeløb på -9,5 mio. kr. i Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØUtiltræ -ogsundhedsudvalgetsindstilingøkonomiudvalget dersocial indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. 17/58

18 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Egebækskolen - Indeklimarenovering af Birkehuset og Lærkehuset samt etablering af badefaciliteter KMB Sagsnr. 10/35441 Resumé Børne- og Skoleudvalget besluttede at igangsætte en renovering, afledt af skimmelsvampforekomst i 2 af Egebækskolens beboelseshuse, Birkehuset og Lærkehuset. Derudover blev det besluttet, inden for det afsatte budgetbeløb, at etablere omklædnings- og badefaciliteter i tilknytning til gymnastiksalen, svarende til det nuværende børnetal på 72 på Egebækskolen. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på ny med henblik på valg af entreprenør, idet der efter en udbudsrunde er fremkommet 5 tilbud ved indbudt licitation med økonomisk oversigt og tidsplan samt frigivelse af anlægsbevilling. Sagsfremstilling Efter udbud af projektet er der den fremkommet 5 tilbud ved indbudt licitation som følger: 1. Skou Gruppen A/S kr. 2. Adserballe & Knudsen kr. 3. Enemærke & Petersen A/S kr. 4. V. B. Byggeindustri A/S kr. 5. HHM A/S kr. Skou Gruppen A/S foreslås godkendt, som lavest bydende, til kontaktforhandling. Projekt og tidsplan For at få en samlet optimal handlingsplan, der dels sikrer en flyttelogistik for børnene, så de mindste kun skal flytte en gang og dels sikrer en optimal fremtidig anvendelse af de tre huse, er det forvaltningens forslag, at man ved renoveringen af de to beboelseshuse samtidig flytter udskolingen fra nuværende placering i Skovhuset til Lærkehuset, som ligger tættere på trafik- og adgangsvej. Udskoling flyttes via en midlertidig genplacering i pavilloner. Ligeledes etableres bedre og større omklædningsfaciliteter til gymnastiksalen til betjening af de elever, som ikke bor på skolen. Omklædning placeres i kælder. Da der herved fragår en del depotareal i kælderen, etableres et udhus med affaldscontaine- 18/58

19 re i den ene gavl. Udhuset etableres i stil med eksisterende bygninger med rødt afvalmet tegltag. Projektet indeholder 4 hovedfaser. Fase 1. Der etableres pavilloner til genhusning af udskolingen fra Skovhuset på eksisterende P-plads ud for gymnastiksalen og udskolingen flytter op. Fase 2. Skovhuset indrettes til beboelse. Herefter flytter beboerne fra Birkehuset ind i Skovhuset. Fase 3. Birkehuset indrettes til beboelse indenfor de eksisterende bygningsrammer. Rum i stuehjørne fjernes og der skimmelrenoveres omkring vådrum. Herefter flytter beboerne fra Lærkehuset ind i Birkehuset. Fase 4. Lærkehuset indrettes til udskoling og skimmelrenoveres omkring vådrum. Herefter flytter udskolingen ind i Lærkehuset og udskolingens genhusning fjernes. Sideløbende etableres der omklædning i hovedhusets kælder til gymnastik, som er nødvendig til betjening af dagskoleeleverne, og endelig opføres et affalds- og depotskur. Tidsplan: Samlet gennemførelse af byggearbejderne med flytninger er sat til 6 måneder hen over sommerferien maj 2011: Startopstilling af genhusning af udskoling samt byggearbejder. Medio november 2011: Aflevering af samlede arbejder og indflytning af udskolingen i Lærkehuset. Økonomi Samlet budget for projektet er 4 mio. kr. i Der søges hermed om frigivelse af 3,5 mio. kr. til projektet. Genhusning af udskolingen i pavilloner er ikke medregnet i udbuddet og der skal derfor tillægges kr. til budgettet, således at de samlede håndværkerudgifter udgør kr. Der er endvidere tidligere frigivet kr. til projektering og planlægning i 2010 til brug for ekstern rådgivning samt øvrige bygherreudgifter. Uforudseelige udgifter skal i dette tilfælde holdes inden for restbeløbet på kr. svarende til 7.3 % af håndværkerudgifterne. Oversigt: Tilbud 1 Genhusning Afsat til uforudsete udgifter Samlet økonomi kr kr kr kr. Indstilling 19/58

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Lukket møde kl. 16.45 i Mødelokale 3 Åbent

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 12.11.2009 07:30 Torsdag 12.11.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere