Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen"

Transkript

1 Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 11 Kommunikation mellem flere SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Lovgivningen Forskellige scenarier Anvendelse af eget amts SUP-database Anvendelse af andet amts SUP-database Krav og anbefalinger Referencer... 9 Udkast Side 2 af 9

3 1 Introduktion Efter alt at dømme vil landets patientdata bliver lagret i et antal forskellige databaser, ligesom adgang til disse data vil skulle foregå via et antal forskellige SUP-webapplikationer (også kaldet SUP-browsere). En given bruger skal kunne fremsøge data i alle disse SUP-databaser, når det er relevant ved behandlingen af en patient, men etableringen af en sådan tværgående adgang kræver løsning af en række problemer af informatisk, sikkerhedsmæssig og teknisk art. Dette bilag beskriver håndteringen af lovgivningens krav og nogle informatiske overvejelser, mens de sikkerhedsmæssige udfordringer beskrives i Bilag 9 og de tekniske problemer beskrives i Bilag 6. 2 Lovgivningen Af Sundhedsstyrelsens cirkulære og vejledning om journalføring [1, 2] fremgår det, at "relevant materiale, herunder kopier af journaler, der hidrører fra andre myndigheder eller enheder indenfor sundhedsvæsenet, er en del af journalen". Der er tvivlsomt, om man kan overholde cirkulæret, hvis journaldata, der er indgået i beslutningsprocessen, alene ligger lagret i et andet amts SUP-database, hvor den journalføringspligtige principielt ikke kan sikre data efter reglerne. Når data derimod ligger i "eget" amts SUP-database, så befinder de sig under samme administrative myndighed som EPJ/PAS-systemet, og herved synes kravene til journalføring at kunne opfyldes. Det vil dog formodentlig kræve, at SUP-databasen er omfattet af registerforskrifter, der svarer til amtets øvrige EPJ-orienterede systemer. 3 Forskellige scenarier Lad os i det følgende begrænse problemstillingen til to amter A og B, der har hver sin SUP-database med EPJ-data. Udkast Side 3 af 9

4 3.1 Anvendelse af eget amts SUP-database Når en bruger i amt A ønsker at se en journal, der er lagret i SUP-A (Amt A's SUP-database), så transmitteres data til hans browser, men de kopieres ikke til hans egen EPJ eller til noget andet system. SUP-A opfattes som en del af brugerens informationssystem på samme måde som hans eget EPJ-system, og begge systemer tilhører den samme administrative enhed med Amtsborgmesteren som den øverste ansvarlige. SUP-webapplikationen foretager en logning af brugerens anvendelse af SUP-systemet, og både logfilerne og kontrollen er således placeret indenfor amtet. 3.2 Anvendelse af andet amts SUP-database Når en bruger i Amt A ønsker at se data lagret i SUP-B (Amt B s SUPdatabase), er der flere forskellige muligheder for at konfigurere dette Brugeren i Amt A anvender Amt B s SUP-webapplikation for at se data i Amt B s SUP-database I det første tilfælde anvender brugeren Amt B s SUP-webapplikation (Browser-B). Amt A Amt B Browser-B SUP-B I denne situation vil brugeren skulle starte med at finde URL en på Browser-B. Herefter vil han slå op i SUP-B ved hjælp af Browser-B. For at overholde lov- Udkast Side 4 af 9

5 givningen vil han være nødt til at arkivere det sete som en del af sin egen journal. Når A-brugeren ser på data fra SUP-B ved hjælp af Browser-B, kan Browser-B være mere eller mindre forskellig fra den browserapplikation, som han bruger til opslag i sit eget amts SUP-database. Denne løsning bør derfor kun bruges i en overgangsfase Brugeren i Amt A anvender Amt A s SUP-webapplikation for at se data i Amt B s SUP-database I det andet tilfælde har brugeren i forvejen en SUP-browser (Browser-A). Amt A Amt B Browser-A SUP-B Her vil brugeren starte Browser-A, som herefter på baggrund af logiske parametre (f.eks. indtastning af en afdelingskode) vil finde URL en på SUP-B. Browser-A skal indeholder en standardopsætning, der gør, at det bliver enkelt at søge i naboamternes SUP-databaser. I den simple udgave af en løsning er der ingen forskel mht. journalisering. Brugeren vil stadig selv skulle gennemføre dette via en manuel proces, hvorfor denne simple udgave også kun bør anvendes i en overgangsfase. En mere ambitiøs udgave er, at Browser-A varetager journaliseringen for brugeren. Udkast Side 5 af 9

6 Amt A Amt B Browser-A SUP-B I dette tilfælde vil Browser-A sikre, at relevante sider, som brugeren har set, bliver gemt. SUP-webapplikationen eller en tilsvarende applikation skal i såfald stille funktioner til rådighed for, at brugeren kan genfinde de gemte informationer af hensyn til dokumentationspligten. Hvis adgangen til SUP-B af en eller anden grund ikke er mulig (f.eks. på grund af netværksproblemer eller vedligeholdelse på SUP-B), kan det være en mulighed, at Browser-A tilbyder brugeren at se de senest hentede informationer. Da der er mange muligheder for at lave en præsentation af SUP-data i en Browser ved hjælp af mange forskellige teknologier, er det i SUP-projektet valgt ikke at give konkrete retningslinier for, hvorledes denne journalisering skal struktureres. Generelt er det dog en god ide at skille det semantiske indhold fra selve præsentationen af oplysningerne. Hvis data i journaliseringen er tilgængelige i sin fulde form, eksempelvis som XML-filer, er det en mulighed for Browser-A at tilbyde et kombineret analyseudtræk fra egen SUP-database med et tilsvarende udtræk fra amtets journaliseringskomponent. Analyseudtræk via en journaliseringskomponent skal dog behandles med særlig opmærksomhed, idet datagrundlaget kan være mangelfuldt og ikke-opdateret. Når systemerne således lagrer information flere forskellige steder, vil oplysninger om patienten være tilgængelig i forskellig kvalitet og opdateringsgrad. Der er derfor en risiko for, at brugeren vil kunne opleve oplysningerne som værende inkonsistente. I sagens natur opdateres oplysningerne ikke efter lagring i journaliseringskomponenten. SUP-webapplikationen må derfor være Udkast Side 6 af 9

7 meget præcis i sin præsentation af oplysningerne, således at kilden og opdateringsgraden er klar for brugeren overalt i interaktionen. Derfor bør kriterierne for forespørgslen ligeledes gemmes, så forudsætningerne for indholdet kan præsenteres i forbindelse med etableringen af et kombineret analyseudtræk og i forbindelse med opslag fra journaliseringsfunktionen. En speciel opmærksomhed skal der knyttes til feltet "Tilstedetidspunkt", idet det i SUP er defineret som værende det tidspunkt, hvor oplysningerne var tilstede i databasen. Når data gemmes og hentes fra journaliseringsfunktionen, kan dette felt bruges til at angive det tidspunkt, hvor data blev journaliseret. Den mest ambitiøse udgave er, at SUP-A udvides med journaliseringsdata fra SUP-B for at udnytte det store overlap mellem de informationer, der gemmes i forbindelse med journaliseringen og de informationer, der gemmes i forbindelse med normal load af udtræksdata fra EPJ/PAS-systemerne. Amt A Amt B Browser-A SUP-A SUP-B I denne løsning er det vigtigt, at SUP-A ikke sammenblander egne og "fremmede" oplysninger således, at opslag til SUP-A fra andre end Browser-A stadig kun vil give de "oprindelige" data fra SUP-A tilbage. Journaliseringsgrænsefladen mellem Browser-A og SUP-A er ikke en del af SUP-specifikationerne. Udkast Side 7 af 9

8 4 Krav og anbefalinger Gennemgangen leder til følgende krav og anbefalinger til SUP-webapplikationen: En SUP-webapplikation skal indeholde en printfunktion, der kan printe patientorienterede skærmbilleder. Printet skal som minimum indeholde patientens navn og CPR-nummer, dato og klokkeslæt for printet, samt indholdet af skærmbilledet. En SUP-webapplikation skal indeholde en oversigt (tabel) over de SUP-databaser, der stiller data til rådighed. Defaultvalg (f.eks. eget amt og naboamt) skal kunne opsættets af amtet. En SUP-webapplikation bør indeholde mulighed for opslag af adresser på SUP-databaser ud fra en afdelingskode. En SUP-webapplikation kan indeholde funktioner til journalisering og genfinding af journalmateriale, der tidligere er gemt fra SUP-webapplikation. Journaliseringen skal som minimum arkivere patientens navn og CPR-nummer, dato og klokkeslæt for journaliseringen, brugerens identifikation samt indholdet af skærmbilledet. Journaliseringen skal adskille data og præsentation. Journaliseringen skal indeholde det fulde dataindhold i forespørgslen og kriterierne for forespørgslen. Hvis SUP-webapplikationen indeholder funktioner til journaliseringen, bør den tilbyde brugeren en funktion til at se senest hentede oplysninger, hvis adgangen til en "fremmed" SUP-database ikke er mulig. En SUP-webapplikation kan indeholde funktioner til at kombinere et analyseudtræk fra en lokal SUP-database med data fra en journaliseringsfunktion. En sådan kombination skal kunne præsentere grundlaget for udtrækket for brugeren i form af eksempelvis kilde, journaliseringsdato/klokkeslæt og dato/klokkeslæt for opdatering i SUP-databasen. En SUP-database kan indeholde funktioner til at lagre journaliseringsoplysninger. Udkast Side 8 af 9

9 5 Referencer 1. Cirkulære om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring). Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 235, Vejledning om lægers journalføring. Sundhedsstyrelsens vejledningscirkulære nr. 236, Udkast Side 9 af 9

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere