SKATs fokus i v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015"

Transkript

1 SKATs fokus i 2015 v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

2 2 Indledning En ikke særlig juridisk, men mere faktuel gennemgang af, hvad SKAT vil lave i Målrettet kontrol (122 navngivne og helt konkrete aktiviteter) Denne bygger på fire principper: Synlighed, åbenhed og fokus på retssikkerhed Opgørelse af skattegab på segmenter Strategi for hver segment Brug af effektive metoder (Vi ser kun på de sidste tre principper)

3 3 Hvor kommer skatterne fra? Med andre ord: Hvilke områder giver det mening at fokusere på?

4 4 Opgørelse af skattegab på segmenter 22 segmenter: Den samlede ubeskattede økonomi er opgjort til mindst 19,3 mia årligt ud af 921 mia. Hertil kommer poster under udvikling som fx transfer pricing og sort økonomi for virksomheder. Så den ubeskattede økonomi er altså 2% alene for de opgjorte poster. Fokus på typiske problemstillinger for de 22 segmenter. Disse stilles op over for mulige metoder og tiltag så man kan vælge de mest effektive og målrettede strategier. Skattegabet¹ i Danmark opdelt på segmenter i mia. kr. ³ Segment Skattegab Personselvangivelsen 1,03⁴ Tredjepartsdata, fx indberetninger fra Under udvikling arbejdsgivere, banker mv. Globalisering Under udvikling Værdipapirer 1,14² ⁴ Biler 0,36² ⁴ Ejendomme 0,872 ⁴ Mikrovirksomheder 2,80 ⁴ Små virksomheder 3,30 ⁴ Mellemstore og store virksomheder 2,70 ⁴ De største virksomheder Under udvikling Offentlige virksomheder og institutioner Under udvikling Fonde og foreninger Under udvikling Transfer pricing Under udvikling Sort økonomi borgere 6,805 Sort økonomi virksomheder Under udvikling Uregistrerede virksomheder Under udvikling Afgifts- og toldbevilling og selvforvaltning Under udvikling Mindre afgiftsvirksomheder Under udvikling Illegal indførsel 0,20² Finansiel told 0,05 Samfundsbeskyttende aktiviteter Under udvikling Straffelovsovertrædelser Under udvikling I alt [19,3]

5 5 Brug af effektive metoder Strategien udkrystalliseret. Nu er de forskellige problemstillinger fundet og de mulige tiltag sorteret, så man står tilbage med de rigtige metoder. De rigtige metoder for de 22 segmenter er herefter hovedopdelt i 5 grupper: Borgerområdet Virksomhedsområdet Sort økonomi Told og afgifter Indsats over kriminalitet Vi ser nærmere på tre af disse hovedgrupper: Borgerne, virksomhederne samt told/afgifter

6 6 Borgerområdet (personskatter) Står for godt halvdelen af de samlede skatter og afgifter. Men skattegabet er ikke forholdsmæssigt så stort pga. automatik i indberetningen. Rummer følgende segmenter: Tredjepartsdata Personselvangivelsen Globalisering Værdipapirer Ejendomme Biler

7 7 Borgerområdet (tredjepartsdata) Fx arbejdsgiverindberetninger. SKAT opprioriterer området med systemkontroller (dvs kontroller af generelle fejl) hos relevante arbejdsgivere. Det gøres frem til juni Arbejdsgivere bør lave en selvkontrol af, om eindkomstindberetninger af fx frynsegoder er opdaterede.

8 8 Borgerområdet (personselvangivelsen) Skatteyderen indberetter selv, men arbejdsgiveren kan have en oplysningsforpligtelse): Særlige problemer: befordringsfradrag, fri bil og bestyrelseshonorarer. SKAT vil fra august 2015 gennemføre tilfældige stilprøvekontroller for at sikre regelefterlevelsen. Arbejdsgivere bør checke deres arbejdsgange med indberetninger af fri bil ctr fx udbetaling af kørepenge samt indberetninger af ansattes bestyrelseshonorarer.

9 9 Borgerområdet (globalisering) Målrettet de aktiviteter, som afgør hvor borgere er skattepligtige. En række konkrete aktiviteter, herunder "sikring af mandtal for personlige skattebetalere i Danmark". Her vil SKAT undersøge, om personer, der flytter fra eller til Danmark skal betale skat her. Blandt andet fokus på flytninger med henblik på arbejde. Arbejdsgiverne har en forpligtelse til at sørge for korrekt indeholdelse og bør derfor også interessere sig for denne del af "projekt skattely". Øvrige aktiviteter retter sig mod at sikre sig oplysninger fra udlandet for at finde formuer eller indkomst skjult i skattely.

10 10 Borgerområdet (værdipapirer, ejendomme og biler) Værdipapirer: Både fokus på kontrol og ny lovgivning for at sænke kompleksiteten Ejendomme: Sikre regelefterlevelsen for små erhvervsdrivende, der udlejer ejendomme (særlig forældrekøb). Ikke relevant for arbejdsgivere. Biler: Hovedsageligt manglende beskatning af fri bil. Firmabiler, der i et vist omfang anvendes privat. Kontrolindsatsen gennemføres derfor på virksomhedssegmentet (overfor arbejdsgiverne). I denne kontrol sker der i 2015 en indsats i forhold til leasingbiler for at sikre det korrekte grundlag for registreringsafgift og dermed en korrekt fri bil-beskatning. Virksomheder, der har leaset biler til deres ansatte må forvente en kontrol.

11 11 Virksomhedsområdet (indledning) Opdeles i størrelseskategorier: Mikrovirksomheder, Små, Mellemstore+store, Offentlige, Fonde og De største virksomheder. Derudover et særskilt område for transfer pricing.

12 12 Virksomhedsområdet (mikro- og små virksomheder) Mikrovirksomhederne står for halvdelen af det opgjorte skattegab for virksomhedsområdet. Der kommer en del indsatser heroverfor, fx ift virksomheder, der konstant giver underskud for at afdække, om der reelt er tale om hobbyvirksomhed. Små virksomheder (omsætning under 14 mio). Problemet er her navnlig hovedaktionærdispositioner. Der er linet 12 aktiviteter op her, fx udvælgelse af negative momsangivelser. Også en aktivitet, der retter sig mod anvendelse af virksomhedsskatteordningen. Her vil SKAT fra juli 2015 begynde i større omfang at kontrollere (og vejlede omkring) korrekt anvendelse af virksomhedsordningen.

13 13 Virksomhedsområdet (mellemstore og store) Mellemstore og store virksomheder (omsætning mellem 14 og 500 mio/lønsum over 4 mio) virksomheder. Andel af skatte- og momsgab: 2,7 mia. Tendens til fejl, jo større virksomhederne er målt på omsætning og antal ansatte. Fokus derfor på de største og mest komplekse virksomheder. Fokus på følgende: hovedaktionærens dispositioner med selskabet, aflønningsforhold og personalegoder.

14 14 Virksomhedsområdet (mellemstore og store) 12 konkrete aktiviteter, hvoraf følgende er særligt relevante: Internethandel : SKAT vil sikre lige konkurrencevilkår mellem danske og udenlandske webshops. Konkret: Indsatsprojekt, hvor der vil blive fokuseret på reglerne om fast driftssted, EU-fjernsalg, elektroniske ydelser (både ind og ud af Danmark) - samt generelt en indsats mod internetvirksomheder. Omstrukturering : Sikre korrekt selvangivelse ifm omstrukturering. Fokusprojekt i forhold til behandling af avancer og underskud i forhold til de omstruktureringer, som gennemføres af virksomhederne. Tre års holdingkrav etc. Revisorforbehold : Hvis der er et revisorforbehold i regnskabet, vil der blive foretaget kontrol. Der er sager, hvor revisorer har taget forbehold om overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen og disse bliver alle kontrolleret. Det gælder også, hvis revisor har noteret ulovlige aktionærlån. Hovedaktionærens regelefterlevelse Et konkret projekt indtil slut 2017 rettet imod hovedaktionærer og deres selskaber, så der sker korrekt beskatning af frie goder (fx bil, bolig og sommerhuse), udbytte, løn mm.

15 15 Virksomhedsområdet (mellemstore og store) 12 konkrete aktiviteter, hvoraf følgende er særligt relevante: Moms: Indtil april 2016 vil der blive gennemført en analyse (der senere vil føre til en kontrol) i forhold til momsproblematikker. Særligt fokus på køb og salg af fast ejendom samt ydelseskøb fra andre EU-lande (omvendt betalingspligt) for momsfrie virksomheder eller virksomheder med begrænset fradrag. Højkomplekse virksomheder : Kontrol overfor de største virksomheder i denne kategori målt på omsætning, lønsum og antal registreringsforhold. Varer frem til udgangen af Fokus på fem hovedfejltyper.

16 16 Offentlige virksomheder samt fonde og foreninger Offentlige virksomhedert: Dækker offentlige virksomheder og myndigheder. Tillige er større offentlige anlægsprojekter omfattet. Primær kontrol: arbejdsgiverkontrol og momskontrol. Kontrolbesøg indtil oktober Fonde og foreninger Indsats blandt andet i forhold til kapitalfonde med ejerskab af selskaber. Arbejdsgiverkontrol.

17 17 De største virksomheder Koncerner med en omsætning på over 500 mio og virksomheder, der afregner mere end 100 mio i årlige punkt-, miljø og energiafgifter. Desuden: tonnagebeskattede, kulbrintebeskattede, finansielle virksomheder og forsyningsselskaber. Ca virksomheder. Disse tegner sig (selvfølgelig) for langt størstedelen af selskabsskatter, moms og lønsumsafgift.

18 18 De største virksomheder 17 konkrete aktiviteter, hvoraf følgende er af størst (bredest) relevans: Styrket samarbejde med store koncerner (Tax Governance). Kontrolprojekt (fortsat) i forhold til filialer. Store selskabers moms og lønsumsafgift (stor fejlrisiko). Omkostninger til virksomhedsopkøb. Kontrol af koncerner med lav indtjening. Kontrol af finansielle virksomheder (for væsentligste fejl - moms kører særskilt).

19 19 De største virksomheder 17 konkrete aktiviteter (fortsat) 150 største koncerners skatteregnskaber gennemgås (og efterprøves nærmere). Afdækning (ikke kontrol) af virksomheder med grænseoverskridende transaktioner. Stikprøvekontroller til sikring af regelefterlevelse. Projekt punktafgifter fra juli 2015

20 20 Transfer Pricing Ca selskaber har haft kontrollerede transaktioner over 5 mio. SKAT vil dog vurdere hele transfer pricing-segmentet, altså alle Der er sket og sker fortsat en ressourcetilførsel til området. Antal sager er stigende. Antal sager var 27 i 2008 og 77 i SKAT vil i 2015 konsolidere sin indsats gennem færre men større projekter (sager?) Der vil fortsat være løbende kontroller med fortsat fokus på værdiansættelse af immaterielle aktiver og koncernfinansiering. Dertil kommer et projekt til udvikling af metoder til effektiv risikovurdering og videreudvikling af metoder til en mere målrettet kontrolindsats (ikke helt konkretiseret endnu). Egentlig kontrolindsats (og derudover vejledning).

21 21 Told og afgifter Særligt relevant: Told fra virksomheder, der eksporterer og importerer til og fra lande udenfor EU. Fejlprocent for importører ca men kun ca. 6,7 af beløbsmæssig betydning. Øget fokus på (målrettet kontrol af) grænseoverskridende nethandel. Derudover igangsættelse af et projekt omkring underfakturering. Dybdegående kontroller af, om der er foretaget underfakturering. Til virksomheder med bevilling til særlig toldbehandling (fx aktiv forædling, midlertidig indførsel): Kontrol af virksomheder med tilladelser eller bevillinger til særlige procedurer. Påbud om ændring af praksis, hvis der påvises fejl.

22 22 Kontakt Thomas Frøbert Partner København Skat T M E København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere