HD-R, 6. SEMESTER. Skatteret, foråret Undervisningsnotat nr. 4: Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb. Valdemar Nygaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD-R, 6. SEMESTER. Skatteret, foråret 2004. Undervisningsnotat nr. 4: Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb. Valdemar Nygaard"

Transkript

1 HD-R, 6. SEMESTER Skatteret, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 4: Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb Valdemar Nygaard

2 Driftsomkostninger: Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i afsnit VII i Speciel del, men med visse henvisninger til afsnit X i Almen del. Det skatteretlige omkostningsbegreb: Den centrale skatteretlige indhold fremgår af SL 6a: Udgifter (omkostninger), der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Afgrænsning overfor: * Udgifter til formueforøgelse/anlægsformue * Udgifter til etablering/udvidelse af næring * Private udgifter * Driftsfremmede udgifter Ændring i omkostningsbegrebet: Udviklingen har bevæget sig fra et periodiseringsbegreb til et strukturelt omkostningsbegreb. Drift og anlæg: Der er alene fradrag for omkostninger, der relaterer sig til den løbende drift. Men hvad er den løbende drift? Ændringen i omkostningsbegrebet til et strukturelt begreb betyder, at man ikke længere betragter omkostningens henføring til et enkelt år for afgørende for fradrag. Anskaffelser af virksomheders naturlige anlægsaktiver kan således afskrives over en kortere eller længere periode.

3 Drift og privatforbrug: Privatforbrug: Ikke fradrag, hvis udgifter er: Til egen eller families underhold, betjening, nytte eller behagelighed. SL 6 Eventuelt fradrag for merforbrug (til erhvervsformål). Bevisspørgsmål: Hvad er privat henholdsvis erhvervsmæssigt? Eventuelt delvis fradragsret. I mange situationer har omkostninger såvel et drifts mæssigt som et privat element. Her må fradragsretten afgøres ud fra de konkrete, individuelle forhold. Driftsfremmede udgifter: Udgifter som har en vis sammenhæng med driften, men af andre grunde ikke kan fratrækkes. Eksempler: Bøder, bod for overenskomstbrud m.v. Enkelte udgiftstyper: Rejseudgifter: Væsensforskellige typer af rejseudgifter: Lovhjemmelen til fradrag fremgår af LL 8/1 Paragraffen er dog udhulet i praksis. Forretningsrejser: Særlige forhold: - Blandede erhvervs-/privatrejser: Ferie-/turistmæssigt islæt Privat rejseledsager Konkrete købs-/salgsformål

4 Kongresrejser: Naturligt led i virksomhedens daglige drift Påkrævet som a jourføring af faglig viden Kursus- og studierejser: Fradragsret, hvis: Direkte eller mere indirekte sammenhæng med driften: Fagligt indhold Kontante resultater nu eller på kort sigt Nødvendig a jourføring af viden, f.eks. demonstration af teknikker, mode m.v. Nægtet fradrag, hvis: Af mere generel karakter Af turistmæssigt og/eller privat islæt Se eksempel med dyrlæge studierejse. Reklame- og repræsentationsudgifter: LL 8/1 Reklame: Indeholdes som regel i SL 6a s brede omkostningsdefition, men kan anfægtes i særlige situationer eller forhold gør sig gælde, f.eks.: Sportsreklame (med personlig interesse) Se lærebogens eksempler på side 188 Sponsorbidrag: Normalt fradrag, når reklameværdien anses at stå i et rimeligt forhold til udgiften Afgrænsning overfor bidrag til velgørende og almennyttige foreninger Se lærebogens eksempler side 189 LL 8A Reklamegaver: Ikke særligt dyre gaver overfor ubestemte nuværende og potentielle kunder.

5 Afgrænsning overfor: Repræsentation: Aktuelle kunder LL 8/4 Tilfælde af ingen effekt på indtjeningen: For fjern/perife r forbindelse til driften - Se eksempel på Handelsbankens studielegat side Er det reklame? Gaver til velgørende og almennyttige formål - Se almen del, afsnit X - LL 8A Repræsentation: LL 8/4 Er kommerciel gæstfrihed m.v. overfor kunder, som på privatsiden er parallel til privat gæstfrihed. Der er alene fradrag for 25% af udgifterne. Afgrænsning overfor: Reklame: Repræsentation rettes mod bestemte forretningsforbindelser - Eksempel: Receptioner: Se lærebogens eksempel på side 192 med ejendomsmæglers reception, der ansås for delvis lukket - og dermed alene fradrag for 25% af udgifterne - Privatudgifter: Hvad er årsagen/anledningen til gæstfriheden?: - Privat mærkedag - Forretningsjubilæum Se lærebogens eksempel på side 193 med revisors 50 års fødselsdag Personaleudgifter: Da, fuldt fradrag som omkostning Hvad er personale? Udenlandske forretningsforbindelser: Fuldt fradrag for rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med eksport LL 8/4

6 Omkostninger uden fradrag: Bøder: Ikke fradrag, selvom de overholder SL 6a Bod for overenskomstbrud: Fradrag afhænger af den naturlige forbindelse med driften. Bidrag til politiske foreninger: Ikke fradrag, selv ved opfyldelse af SL 6a - Forholdets natur - Bestikkelse: Ikke fradrag, selv ved opfyldelse af SL 6a Andre tilfælde: Se lærebogens eksempler, inkasso m.v. Ikke fradrag, hvis usædvanlige omkostninger Sondringen mellem driftsomkostninger og anlægsudgifter: Etableringsudgifter: Etableringsudgifter og andre anlægsudgifter: Ikke fradrag, da etableringsudgifter er af generel og blivende værdi, d.v.s. af flerperiodisk karakter. Der opnås aldrig fradrag i indkomsten for etableringsudgifter, da man ikke ved salg eller andet ophør kan få efterfølgende fradrag og heller ikke kan foretage løbende afskrivninger af evt. aktiverede udgifter. I de senere år er etableringsbegrebet blevet liberaliseret således, at flere typiske omkostninger nu er fradragsberettigede, dels som følge af ny lovgivning, dels som følge af en mildnelse af praksis. Som eksempel på ændret lovgivning kan anføres fradrag for revisorog advokatudgifter, der fra 1992 i h.t. LL 8J er fradragsberettigede, selvom de er afholdt før etableringen. Fradrag betinger dog, at virksomheden endeligt etableres. Konkurrencesynspunktet kontra formelle kildebetragtninger: Der vil i mange situationer være en glidende overgang for hvornår virksomhedens naturlige grænser overskrides, og der derved er sket ny etablering.

7 Se eksemplet med Dansk Supermarked A/S side 198/99: Udgifter til ikke-gennemførte projekter i Danmark: Er det oprettelse af ny indkomstkilde eller opretholdelse af hidtidig indtjening? Udgifter til markedsundersøgelse i England. Ligningslovens 8I (fra 1992): Giver fradrag for udgifter til markedsundersøgelser, men dog kun hvis disse enten er eller bliver etablerede Fortolkningsproblem: Er der tale om en virksomhed eller er hver enkelt butik en nyetablering?. LL 8I Opgivne projekter: Intet fradrag, idet udgifterne anses at vedrøre kapitalgrundlaget. Udgifter i startfasen: Ikke fradrag for deciderede etableringsudgifter, men dog lempet for tradionelle omkostninger som løn, husleje m.v., selvom disse er afholdt før den fysiske etablering. Hvornår har etablering fundet sted?. Undtagelse: Markedsundersøgelser - nye markeder (se ovenfor) LL 8I Kravet om igangværende virksomhed: SL 6a forudsætter, at virksomheden er igangværende. Hvis virksomhed ikke etableres, da ikke fradrag for afholdte udgifter hertil. Fremskudte og opsatte omkostninger: Der er mulighed for fradrag, når forbindelsen mellem konstateret indtægt og tidligere eller senere omkostninger kan sandsynliggøres, hvilket er i overensstemmelse med nettoindkomstprincippet. Eksempler: Opfinder- og kunstnervirks. samt vedligeholdelse. Udgifter vedrørende virksomhedens anlægsformue og kapitalgrundlag: Blandede udgiftsformål: Alle udgifter har stort set betydning for såvel drift som indkomstgrundlag.

8 Hvis overvejende driftsmæssig interesse, da fradrag: Se eksemplet på side 202 med Skandinavisk Grammofon. - Primært sikre den løbende indtjening - Pleje af kapitalgrundlaget: Som hovedregel, intet fradrag. Se eksempler: Vedrørende løbende drift - fradrag: Udbytteadministration, årlig noteringsafgift. Vedrørende kapitalgrundlaget - ikke fradrag: Kapitaludvidelse, børsintroduktion, kapitaltilførsel Kapitaltilførsel og driftstilskud: Sjældent fradrag, da relationen overvejende er rettet mod kapitalgrundlaget. Eksempler, f.eks. sikring af fremtidig drift og kapitalindskud. Se lærebogens eksempler på siderne 204/205: Know-how-afgift: Udlignet med driftstilskud, der ansås som kapitaltilførsel uden fradragsret Brødfabriks erstatningsbetaling: Ansås som nødvendig for den løbende drift (fradrag) Dansk Esso: Driftstilskud til datterselskaber ansås som sikring af omsætningsinteresser. Særligt om engangsudgifter: Er ikke i sammenhæng med den daglige drift på kort sigt. Fradrag gives dog i afholdelsesåret eller afskrivning over en kortere periode, hvis udgifterne er naturligt begrundet i den daglige drift (det strukturelle indkomstbegreb) SL 6a Eksempler: (siderne ) Rationaliseringsudgifter Ombygning af lejede lokaler/anlæg - Se eksemplet med Nordsø-Værftet - Bidrag til gågade Indskud i indkøbsforening m.v. Opgivne projekter

9 Typegodkendte eller særligt lovregulerede udgifter: Typegodkendte omkostninger: Omkostninger, der sædvanlige, normale eller nødvendige får karakter af typegodkendelse. Løn og andre personaleudgifter: Særlige forhold: Familieansættelse, udgiftens fremtræden, evt. delvis fradragsret Andre typegodkendte udgifter: Erhvervslejemål: Særlige forhold: Lokaler i egen ejendom. Kontorholdsudgifter, omkostningsvarer, forsikringer m.v. Særlige lovbestemte fradrag: Forsøgs- og forskningsudgifter: Er jo typiske etablerings- og indkomstkildeudgifter, men fradrag er lempet efter ligningsloven. Fuldt fradrag eller afskrivning op til 5 år LL 8B/1 Såvel forskning som udvikling LL 8F Særregel for råstofundersøgelser LL 8B/2 Gaver til foreninger m.v. med forskningsformål LL 8H Faglige kontingenter: Til arbejdsgiverforeninger LL 13 Til fagforeninger og arbejdsløshedskasser PSL 3/2 - Eventuel opdeling i delelementer - og da evt. fradrag for andele, der har omkostningskarakter - Indskud i indkøbsforeninger: Fradrag, hvis ingen omsætningsværdi SL 6a

10 Driftstab: Er tab, der opstår ved udøvelsen af indtægtserhvervelsen. I h.t. SL 6a og 5a kan sådanne tab fradrages efter følgende hjælpekriterier : Årsagskriteriet: Udslag af en naturlig driftsrisiko ved erhvervet, f.eks. medarbejderes fejl m.v. Genstandskriteriet: Hvis genstanden er et omsætningsaktiv i virksomheden er der fradragsret, men ikke hvis aktivet er et anlægsaktiv Eksempler: Tyveri af varer eller kassebeholdning m.v. Tab på omsætnings- eller andre driftsaktiver: Eksempler: Kassebeholdninger: Varebeholdninger: Genstands-/årsagskriteriet Genstandskriteriet Kautionstab: Fradrag for kautionstab der skyldes: Normale, almindelige, kutymemæssige forhold som f.eks.: For at sikre leverencer eller afsætning: Årsagskrit. Problemområder: Erstatninger: Tab som følge af blandede motiver til kautionen, som f.eks.: Hovedaktionærers kaution overfor selskabet: Er det for at sikre: a) selskabets fortsatte drift b) formueinteressen i selskabet eller c) fremtidig afsætning til eller køb fra selskabet d) fremtidig gage, lejeindtægt m.v. Fradrag, hvis erstatningen er udtryk for normal driftsrisiko Årsagskrit. Professionelle fejl: Hovedregel: Ikke fradrag, hvis der er udvist bevidst eller grov uagtsomhed Se lærebogens advokateksempel på side 215

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 2 2004 SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk KARLSLUNDE Metalgangen

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 21 Udvikling og fornyelse af landsbyerne rammevilkår

Læs mere

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 af adjungeret professor Søren Rasmussen Landsskatteretten har netop afgjort, at et af landets største og ældste ventureselskaber ikke er næringsskattepligtig af aktier.

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen er identisk med 1 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, dog er nummereringen ændret til fortløbende arabertal. De

Læs mere

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation 2012 Beskatning af personalegoder Afgangsprojektet er udarbejdet af Marie Hertz Bach Melitza Herbert Nielsen Copenhagen Business School, HD(R) 09-05-2012 Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Opgaveformalia Kapitel

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere