SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant"

Transkript

1 Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen Rørbæk Henriksen Birthe Andersen Kristian Gaardsøe Michael Guldhammer Frederiksen Casper Østergaard Anne-Mette Nielsen Anja Jørgensen Karina Nygaard Lene Kvist Mette Lyng Kirsten Riise Formand Region Nordjylland, næstformand KKR FOA Aalborg SOSU Nord, elevrepræsentant SOSU Nord, elevrepræsentant SOSU Nord, medarbejderrepræsentant SOSU Nord, direktør (sekretær) SOSU Nord, ressourcechef SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) Afbud fra: Birger Thomsen Ina Thomsen Jan Nielsen FOA Brønderslev SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Aalborg Kommune Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra den 21. marts Præsentation af nye elevrepræsentanter i bestyrelsen 3. Status på ledelsesorganiseringen pr. 1. juni 2013 v/anja Jørgensen Marked: 4. Fremlæggelse af indberetning af: a. Udviklingsredegørelse for den pædagogiske assistentuddannelse og SOSU uddannelsen 2014 til PASS v/lene Kvist b. Behovsredegørelse 2014 til EPOS v/lene Kvist 5. Orientering om partnerskaber i forhold til udvikling af velfærd, sundhed og teknologi: a. Fremtidens plejehjem i Kina v/lene Kvist b. Japan-samarbejdet v/sara Hedegaard c. Knowhow closter velfærd, sundhed og teknologi mellem SOSU Nord, AAU, Aalborg Tech College og UCN v/anja Jørgensen d. Erhvervs Ph.d. med AAU og Region Nord v/anja Jørgensen e. Sundhed, velfærd og teknik - Partnerskab med Tech College v/anja Jørgensen f. Samarbejde omkring velfærdsakademi med UCN v/lene Kvist kiri Side 1 af juli 2013

2 6. Tal der taler Fremlæggelse og drøftelse v/anja Jørgensen a. Ressourceregnskab 2012 i tal b. Status på ansøgertal til grundforløbet og dimensioneringstal/elevpladser 2013 c. Statistik SOSU Nord 1. kvartal 2013 d. Indmelding til PASS om forventet GVU-aktivitet e. SOSU skolernes nøgletal f. Opstart af velfærdsteknologi i praksis Organisation: 7. Fremlæggelse og drøftelse af PR-strategi v/karina Nygaard 8. OK13 - orientering om processen v/anja Jørgensen Ressourcer: 9. Status på byggeri i Aalborg og Hjørring samt fusionsprocessen v/anja Jørgensen 10. Gennemgang af nye budgetforudsætninger v/mette Lyng 11. Gennemgang og drøftelse af udkast til livsfasepolitik v/karina Nygaard 12. Personaleændringer pr. 3. juni 2013 v/karina Nygaard 13. Gennemgang af status på sygefravær v/karina Nygaard 14. Eventuelt Formanden bød velkommen til de to nye elevrepræsentanter. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra den 21. marts 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. kiri Side 2 af juli 2013

3 2. Præsentation af nye elevrepræsentanter i bestyrelsen Nye elevrepræsentanter i bestyrelsen er blevet Casper Østergaard, som til daglig er elev på afdelingen i Svenstrup og Michael Frederiksen, som til daglig er elev i Vodskov. Begge elever vil give en kort præsentation af sig selv. Til orientering Michael Guldhammer Frederiksen og Casper Østergaard præsenterede sig og fortalte lidt om deres baggrund for at være medlem af bestyrelsen. kiri Side 3 af juli 2013

4 3. Status på ledelsesorganiseringen pr. 1. juni 2013 v/anja Jørgensen Ledelsen på SOSU Nord er blevet konstitueret med Anja Jørgensen som direktør, hvilket har betydet en omstrukturering af ansvarsområderne. Anja Jørgensen vil redegøre for denne omstrukturering. Organisationsdiagram udleveres på mødet. Til orientering Bilag som viser den nye organisering blev udleveret og gennemgået. Ledelsen fik i forbindelse med seminar midt i april tegnet den nye organisation, som er trådt i kraft pr. 1. juni Stabsfunktionerne er blevet samlet ledelsesmæssigt. Medarbejderrepræsentanten gjorde opmærksom på at nogle medarbejdere har givet udtryk for at de syntes at organiseringen skulle have været præsenteret på SU før den blev besluttet. Direktøren tilføjede at dette er blevet drøftet på SU-mødet den 13. juni. Taget til efterretning. kiri Side 4 af juli 2013

5 4. Udviklingsredegørelser og behovsredegørelse til orientering Fremlæggelse af indberetning af: a. Udviklingsredegørelse for den pædagogiske assistentuddannelse og SOSU uddannelsen 2014 til PASS v/lene Kvist PASS skal hvert år indsende en udviklingsredegørelse til Ministeriet for Børn og Undervisning om udviklingstendenser på arbejdsmarkedet, der kan medføre behov for ændringer hhv. i social- og sundhedsuddannelsens og den pædagogiske assistentuddannelses indhold. PASS ønsker i lighed med tidligere år at de lokale uddannelsesudvalg bliver inddraget i dette. SOSU Nord har derfor været i dialog med begge LUU er og der er givet feedback på flg. emne: SOSU: Hvordan er de vigtige indsatsområder ved revision af uddannelsen blevet indarbejdet i den lokale undervisningsplan? Her tænkes især på flg. indsatsområder: øget fokus på at inddrage borgernes egne ressourcer og styrke forebyggelsesindsatsen øget fokus på tænkning i sammenhængende forløb øget fokus på dokumentation og et fælles sundhedsfagligt sprog styrkelse af de klinisk rettede kompetencer PAU: Beskriv den pædagogiske assistents profil. Herunder kan fx indgå følgende beskrivelser: Hvilke opgaver løser assistenten typisk? Hvilke institutionstyper arbejder assistenten typisk i? Hvilken arbejdsdeling indgår assistenten typisk i? Hvad er den pædagogiske assistents styrker? Hvilke tendenser ser I for den pædagogiske assistents fremtidige profil? SOSU Nord har udarbejdet et udkast til udviklingsredegørelser for social- og sundhedsuddannelserne som afsæt for udvalgets drøftelse. De vigtigste elementer i redegørelserne vil blive gennemgået. Fremlæggelse af indberetning af: b. Behovsredegørelse 2014 til EPOS v/lene Kvist EPOS-udvalget skal i forbindelse med den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse afgive en behovsredegørelse til Ministeriet for Børn og Unge i efteråret 2013 om forventet AMU-aktivitet For at kvalificere EPOS-udvalgets indmeldelse, efterspørger udvalget en tilkendegivelse fra de lokale uddannelsesudvalg der redegør for, hvordan vi lokalt ser behovene for AMU udvikle sig indenfor EPOS område. Den forventede udvikling skal angives som et estimeret aktivitetsniveau for 2013 og 2014 opgivet i årselever. Derudover skal den samlede aktivitet for 2012 oplyses i årselever. EPOS beder desuden om en kort begrundelse for den forventede udvikling. SOSU Nord har udarbejdet et udkast til behovsredegørelse for AMU-aktiviteten som afsæt for udvalgets drøftelse. kiri Side 5 af juli 2013

6 De vigtigste elementer i redegørelsen vil blive gennemgået. Bilag Udviklingsredegørelse SOSU Bilag 4.2 Udviklingsredegørelse PAU Bilag Behovsredegørelse 2014 til EPOS Til orientering Udviklingschefen fortalte om baggrunden for udviklingsredegørelserne. PASS er meget interesseret i, hvordan skolerne har fået den nye bekendtgørelse implementeret i uddannelserne. På AMU området tror SOSU Nord på, at der stadig vil være meget aktivitet på jobrotationsområdet det kommende år. På ældre- og handicapområdet er der meget aktivitet. Der begynder også at komme flere projekter på PAU området. På landsplan er der imellem SOSU skolerne planlagt en national PAU-kampagne og der vil i det kommende år således være fokus på synliggørelsen af de pædagogiske assistenter og hvad de kan. På næste bestyrelsesmøde vil direktøren fremlægge PAU kampagne herunder SOSU Nords egne aktiviteter. kiri Side 6 af juli 2013

7 5. Orientering om partnerskaber i forhold til udvikling af velfærd, sundhed og teknologi SOSU Nord har som strategi at indgå i forskellige samarbejder omkring udviklingen af teknologi rettet mod sundhed og velfærd. Disse har alle til formål at styrke SOSU Nords uddannelsesaktiviteter således, at SOSU Nord er i front ift. til at uddanne en attraktiv arbejdskraft til brancherne. a. Fremtidens plejehjem i Kina v/lene Kvist b. Japan-samarbejdet v/sara Hedegaard c. Know-how-closter velfærd, sundhed og teknologi mellem SOSU Nord, AAU, Aalborg Tech College og UCN v/anja Jørgensen d. Erhvervs Ph.d. med AAU og Region Nord v/anja Jørgensen e. Sundhed og teknik - Partnerskab med Tech College v/anja Jørgensen f. Samarbejde omkring velfærdsakademi med UCN v/lene Kvist Til orientering Den nye film om snoezel blev vist. Der blev udleveret 2 nye foldere. a. Udviklingschefen fortalte om arbejdet med fremtidens plejehjem i Kina. Der skal bygges 3,5 mio. plejehjemspladser de kommende år. Der er gang i byggeri af byer med boliger, hvor der bl.a. skal være plejeboliger. Der ventes besøg fra den kinesiske samarbejdspartner i august. SOSU Nords rolle er at tilbyde uddannelse af medarbejdere til de kinesiske plejehjem. SOSU Nord indgår fortsat i samarbejde med konsortiet fra Aalborg og dette samarbejde ønskes fortsat. Godkendelse fra bestyrelsen til, at der arbejdes videre. b. Sara Hedegaard fortalte om samarbejdet med Japan og præsentation af telenoiden og nogle komparative forsøg med den ift. demente. Paro en blev fremvist. SOSU Nord har bestilt 2 telenoids, som den Ph.d. studerende bl.a. skal forske i. c. Samarbejdspartnerne (SOSU Nord, UCN, AAU og Tech College Aalborg) mødes igen i august, hvor der skal udarbejdes fælles visionspapir samt udarbejdes konkret beskrivelse af samarbejdsaktiviteter for det kommende år. d. Der er ansat en Ph.d. pr. 1. juli 2013 Jens Vilhelm Dinesen. Jens skal have fokus på: - at eleverne og kursisterne opnår kompetence til at vurdere, hvornår en teknologi understøtter arbejdsgange, forbedre arbejdsmiljøet eller øger livskvaliteten/selvstændigheden hos borgerne. - at vores brancheområder deltager i teknologiudviklingen, da de forstår at sætte borgerne i centrum og sikre at teknologierne er etisk forsvarlige. - at forske i interaktionen mellem mennesket og robotteknologien for at afdække, hvilke potentiale områder, der er for netop denne type af teknologi i forhold til ek- kiri Side 7 af juli 2013

8 sempelvis demens. e. Direktøren fremlagde følgende hovedpunkter fra samarbejdsaftalen: - Formål: et fælles ansvar for fortsat udvikling af det velfærdstekniske uddannelsesområde i Region Nordjylland, herunder udvikling og leverance af relevante velfærdsuddannelser til det regionale arbejdsmarked. Parterne er enige om at samarbejdet omfatter innovation og udvikling i implementeringen i praksisfeltet. - Der er fire centrale samarbejdsområder: 1. Forløb som øger den velfærdsteknologiske viden, ved at styrke tværfagligheden i både de social- og sundhedsfaglige og de teknologiske erhvervsuddannelser. 2. Samarbejde om udvikling af nye uddannelser indenfor det velfærdsteknologiske område. 3. Koordinering af arrangementer og understøttende events, for at styrke udviklingen af velfærdsteknologi i Nordjylland. 4. Innovativt samarbejde om udvikling af velfærdsteknologiske løsninger og metoder til implementeringsleddet. Konkret er der ift. de fire områder aftalt følgende: Fælles indsatsområde 1 + 3: X-Factor den 12. og 13. september: Afholdelse af en fælles årligt tilbagevendende 2 dages begivenhed hvor elever fra TCAA og SOSU Nord arbejder sammen på tværs af uddannelser om at finde nye og innovative løsninger på nuværende og kommende problemer. Fælles indsatsområde 2: Nye uddannelser: social og sundhedstekniker Nye efteruddannelsesaktiviteter Fælles indsatsområde 4: Samarbejdet i know-how-cluster f. Dialogen med UCN har som omdrejningspunkt være Hvordan organisere vi os omkring dette tema? - UCN kan søge skolegodkendelserne vi er underleverandører - Udviklingen omkring det og de muligheder der er inden for brancheområderne samlet under én overskrift - Et velfærdsakademi få det brandet vores forslag. - At få skabt flere videreuddannelsesmuligheder for vores elever. - Der skal laves et uddannelsesudvalg for uddannelserne giver mening at lave et for alle uddannelserne og ikke et for hver uddannelse. - Arbejder på akademiuddannelse i rehabilitering kiri Side 8 af juli 2013

9 6. Tal der taler Fremlæggelse og drøftelse v/anja Jørgensen SOSU Nord indsamler løbende forskellige tal og analyser, som alle har en betydning for den fremadrettede strategi SOSU Nord vælger ift. uddannelsesaktiviteterne. De væsentligste forandringer i tallene vil blive gennemgået, herunder om det giver anledning til at ændre strategi for nogle af uddannelsesaktiviteterne. a. Ressourceregnskab 2012 i tal b. Status på ansøgertal til grundforløbet og dimensioneringstal/elevpladser 2013 c. Statistik SOSU Nord 1. kvartal 2013 d. Indmelding til PASS om forventet GVU-aktivitet e. SOSU skolernes nøgletal 2012 f. Opstart af velfærdsteknologi i praksis Bilag Ressourceregnskab 2012 i tal (trykt eksemplar udleveres på mødet) Bilag 6.2 Dimensioneringstal 2013 Bilag Status på ansøgere til grundforløb Bilag Statistik SOSU Nord 1. kvartal 2013 Bilag Indmelding til PASS om forventet GVU-aktivitet Bilag SOSU skolernes nøgletal 2012 Til drøftelse Der mangler ca grundforløbselever i forhold til sidste år. Budgettet er allerede reguleret, så fyringer undgås. Skolen har bl.a. annonceret på facebook og det har umiddelbart ført til en stigende aktivitet i elevoptag. Flex pakken på grundforløbet er blevet nedlagt pr. 1. august 2013 dels er der ikke grundlag for at oprette hold og dels er indholdet i pakken ikke længere matchende de stigende krav på hovedforløb, hvor kravet til elevernes kompetenceniveau er stigende. Skolen har ikke kunnet besætte alle pladserne på social- og sundhedshjælperuddannelsen til august. Der bliver nu foretaget en grunddig gennemgang af alle kvalificerede ansøgere og det sikres, at der ikke er kvalificerede ansøgere som ikke optages. Ressourcechefen er i tæt dialog med ansættende myndigheder om dette. Endvidere er de ledige pladser blevet annonceret på hjemmesiden og i afslagsbreve. SOSU Nord er fortsat førende ift. det praktikpladsopsøgende arbejde, og MBU har fokus på at SOSU skolerne arbejder strategisk med dette. Skolen har igennem det sidste år med godkendelse af private virksomheder fået 14 nye praktikpladser på social- og hjælperuddannelsen og 2 på den pædagogiske assistentuddannelse. kiri Side 9 af juli 2013

10 Velfærdsteknologi i praksis: Skolen arbejder med rammer og indhold for de første to moduler har fået henvendelser selv om at skolen endnu ikke har annonceret det er henvendelser fra social- og sundhedsassistenter som gerne vil i gang. 4skit bakker op om det, støtter så deltagerprisen kan blive lavere, de to første moduler bliver gennemført Aalborg Kommune har mundtligt sagt at de vil sende 12 kursister forventer at starte i uge 34. kiri Side 10 af juli 2013

11 7. Fremlæggelse og drøftelse af PR-strategi v/karina Nygaard Der har igennem det sidste halve år foregået diverse aktiviteter med henblik på at kortlægge, hvordan SOSU Nord skal arbejde med PR. Det omhandler både et økonomisk perspektiv får vi noget for de penge vi pt. kaster efter diverse annonceringer og det handler, om at vi kan konstatere et faldende ansøgertal til både grundforløb og hovedforløb. Endelig er der også et ønske om at få udarbejdet en gennemskuelig og sammenhængende PR-strategi, som også sætter fokus på at brande de spændende brancher vi uddanner til. Strategien udleveres på mødet. Til drøftelse Bilag med den nye PR-strategi blev udleveret og gennemgået. Til arbejdet har der været nedsat en ad hoc arbejdsgruppe. kiri Side 11 af juli 2013

12 8. OK13 - Orientering om processen v/anja Jørgensen Blandt Danske SOSU skoler og Nordjyske Erhvervsskoler foregår der i øjeblikket en del aktiviteter med henblik på at finde ud af, hvordan skolerne samlet set i samarbejde med både bestyrelse og medarbejdere bedst muligt håndterer processen omkring samt indholdet i OK13. Der gives en kort orientering for dette arbejde samt, hvordan SOSU Nord indgår i dette herunder planer for den kommende tid. Til orientering Punktet kommer på hvert bestyrelsesmøde det kommende år. Der bliver et strategiseminar for SU, bestyrelse og ledelse i november/december Direktøren orienterede om, at der på landsplan imellem SOSU skolerne arbejdes på at blive enige om at nogle fælles principper. Der vil henover de kommende måneder blive arrangeret fællesmøder således at alle ledere på skolerne får samme informationsniveau omkring indholdet i OK13. Formanden gjorde opmærksom på, at der fra ministeriets side af er stort fokus på at skolerne arbejder mod de beskrevet hensigter i OK13 og det forventes at ministeriet foretaget en skarp opfølgning og evaluering af den enkelte skole. kiri Side 12 af juli 2013

13 9. Status på byggeri i Aalborg og Hjørring samt fusionsprocessen v/anja Jørgensen Der gives status på følgende: Hjørring: - Grundkøb - Byggeri af sal Aalborg: - Byggeri o rejsegilde - Indretning - Flytning - Grundejerforeningen - Det administrative fællesskab o særlig fremlæggelse af aftale mellem VUC og SOSU Nord om leje af Hallen Fusionsprocessen SOSU Nord s profil oktober 2014 Til orientering Hjørring byggeriet går i gang nu og ventes færdig til tiden. Aalborg: Rejsegildet bliver den 3. september kl. 14. Fusionsprocessen kører godt sammen med de 2 erhvervspsykologistuderende. Der har været afholdt 2 møder med det formål at få input til en plan for fusionsaktiviteter fra august 2013 til august Planen vil blive fremlagt på et møde for den nedsatte fusionsgruppe i august. Indholdet i beskrivelsen af det administrative fællesskab vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i september og ligeledes hos VUC. Udkast til lejekontrakt af hallen blev udleveret og gennemgået i korte træk. Kontrakten blev godkendt. kiri Side 13 af juli 2013

14 10. Gennemgang af nye budgetforudsætninger v/mette Lyng Der gives en status på, hvilke budgetforudsætninger der på nuværende tidspunkt foreligger, herunder en redegørelse for, hvilken økonomisk konsekvens lockout en forventes at give. Til orientering Økonomichefen uddelte budgetforudsætninger efter 1. kvt og gennemgik de forskellige ændringer. Budgettet er nedjusteret med kr. bl.a. pga. renteudgifter i forbindelse med lån til byggeriet. kiri Side 14 af juli 2013

15 11. Gennemgang og drøftelse af udkast til livsfasepolitik v/karina Nygaard SOSU Nord erkender, at forskellige livsfaser betyder forskellige behov, krav og forventninger til arbejdspladsen. For at imødekomme de forskellige behov medarbejdere har igennem hele deres arbejdsliv på SOSU Nord, ønsker skolen at ændre sin nuværende seniorpolitik til en livsfasepolitik. Livsfasepolitikken skal medvirke til, at der er trivsel, udvikling og god sammenhæng mellem arbejds- og privatliv for skolens medarbejdere. Bilag Udkast til livsfasepolitik Til drøftelse Ressourcechefen gennemgik livsfasepolitikken i store træk. Seniordagene fra det fyldte 62. år vil koste i alt kr. fra 2014 og 10 år frem. Livsfasepolitikken blev godkendt. kiri Side 15 af juli 2013

16 12. Personaleændringer pr. 3. juni 2013 v/karina Nygaard Orientering om ændringer siden det seneste møde. Bilag Personaleændringer pr. 3. juni 2013 Til orientering Der har været en stor personaleomsætning i 2013, det skyldes bl.a. flere som gik på efterløn. I Aalborg afdelingen bliver der fastansat flere undervisere, så der ikke er så stort et behov for timelærere. kiri Side 16 af juli 2013

17 13. Gennemgang af status på sygefravær v/karina Nygaard Sygefraværet er fra 2011 til 2012 faldet fra gennemsnitlig 12,1 årlige sygedage pr. medarbejder til 8,8 årlige sygedage pr. medarbejder. Det er bestemt en positiv udvikling som skolen kan være meget stolte af. Det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder på statens område ligger for 2012 på gennemsnitlig 7,8 sygedage pr. medarbejder. I samarbejde med SU arbejder ledelsen på, hvordan skolen kan få sit gennemsnitlige sygefravær ned på niveau med statens. Der gives en kort redegørelse for, hvordan der arbejdes videre. Bilag SOSU Nord sygefravær samlet Til orientering SOSU Nord har haft en positiv nedgang i sygefravær. I arbejdsmiljøudvalget er det blevet besluttet at næste skridt er at dykke yderligere ned og undersøge, hvilken type sygefravær der har været tale om dette med henblik på at finde ud af om skolen kan gøre yderligere for at undgå dette. kiri Side 17 af juli 2013

18 14. Eventuelt Næste møde er torsdag, den 26. september 2013, kl Nyhedsbrev om globaliseringsstrategi blev uddelt. SOSU Nord er blevet indstillet til CSR People Prize CSR People Prize er blevet uddelt siden 1999 under navnet Netværksprisen. Prisen uddeles af VFSA Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og gives til virksomheder, der både er gode til at forebygge nedslidning, fastholde udsatte medarbejdere og indsluse ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Mødet slut kl Poul Hedemann Jørgen Henriksen Jan Nielsen Birthe Andersen Kristian Gaardsøe Birger Thomsen Michael Guldhammer Frederiksen Casper Østergaard Anne-Mette Nielsen Ina Thomsen kiri Side 18 af juli 2013

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Bestyrelsesmøde Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Sted: Distribueret til: Afbud: Referent: På Sporet 8, Aalborg S-1.046 Lars Bo Breddam, selvsupplerende, formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland,

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere